UYGULAMALI ARAŞTIRMA KILAVUZU
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER ........................................................................................................................... 1
1.
SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA UYGULAMASI ................................ 2
2.
ARAŞTIRMA UYGULAMASININ AMAÇLARI ............................................................ 4
3.
UYGULAMALI ARAŞTIRMA DERSLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ ................................ 4
4.
UYGULAMALI ARAŞTIRMA SÜRECİ .......................................................................... 6
4.1.
Konunun Seçilmesi ...................................................................................................... 6
4.2.
Planlama (Araştırma Önerisinin Hazırlanması) .......................................................... 6
4.3.
Araştırmanın Giriş Bölümünü Hazırlama.................................................................... 7
4.4.
Veri Toplama Sürecine Hazırlık .................................................................................. 7
4.5.
Verileri Toplama .......................................................................................................... 7
4.6.
Verileri İşleme, Çözümleme, Bulgular ve Yorumu ..................................................... 7
4.7.
Araştırma Raporunu Yazma ........................................................................................ 8
4.7.1.
Araştırma Raporunun Bölümleri .......................................................................... 8
4.7.2.
Araştırma Raporunun Yazılması ........................................................................ 10
4.7.3.
Araştırma Raporunun Teslimi ve Saklanması .................................................... 10
5.
ÇALIŞMA TAKVİMİ ...................................................................................................... 10
6.
ARAŞTIRMA RAPORU YAZIM YÖNERGESİ ............................................................ 11
7.
KAYNAKÇA KURALLARI............................................................................................ 13
8.
7.1.
Metin İçi Kaynak Gösterme ...................................................................................... 13
7.2.
Kaynakça Yazımı ...................................................................................................... 16
POSTER SUNUM HAZIRLAMA YÖNERGESİ............................................................ 21
8.1.
Tasarım Kuralları ....................................................................................................... 21
8.2.
İçerik Kuralları .......................................................................................................... 21
8.3.
Poster Hazırlama Önerileri ........................................................................................ 22
EK 1: Dış Kapak ...................................................................................................................... 23
EK 2: İç Kapak ......................................................................................................................... 24
EK 3: Bildirim .......................................................................................................................... 25
EK 4: Sırt Yazısı ...................................................................................................................... 26
1.
SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA UYGULAMASI
Her meslekte elemanların ilgili disiplinler hakkında kuramsal bilgilerin yanı sıra, belirli beceri
ve değerleri de kazanmış olmaları gerekir. Sosyal hizmette de meslek elemanlarının sadece
mesleki bilgilere sahip olmaları ile yetinilmez, bunları uygulamaya aktarmayı mümkün kılan
değerleri ve becerileri de geliştirmiş olmaları beklenir. Buna olanak veren uygulamalar da
sosyal hizmet eğitiminin bir parçası kabul edilir. Bu nedenle uygulama, öğrencinin bir sosyal
hizmet uzmanı olarak kavramsal anlayışını güçlendiren, gerekli becerileri kazanmasını ve
yeteneklerinin gelişmesini sağlayan temel ortamdır ve sınıf içi kuramsal eğitimi destekleyici
ve tamamlayıcı bir işleve sahiptir.
H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde araştırma uygulamasının
özel bir yeri vardır. Araştırma uygulamasına diğer mesleki uygulama çalışmalarında olduğu
gibi sosyal hizmet eğitiminin başlangıcından itibaren müfredatımızda önemle yer
verilmektedir. Genelci sosyal hizmet uygulaması kapsamında sosyal hizmet uzmanının
araştırmacı rolü “araştırma tüketicisi” ve “araştırma üreticisi” şeklinde ayrıştırılabilir. Kısaca,
mesleki uygulamada sosyal hizmet araştırmaları ile üretilen bilimsel bilgilerden yararlanmak
anlamına gelen araştırma tüketiciliği rolü esasen sosyal hizmet eğitimi sürecinde sınıf içi
teorik dersler ve uygulama derslerinde öğrencinin mesleki bilgi ve beceri edinim aşamasında
ön plana çıkmaktadır. SHO 316 VE SHO 319 Uygulamalı Araştırma 1 ve 2 dersleri ise
ağırlıkla öğrencilerin araştırma üreticisi rolünü kazanmaları ve pekiştirmeleri amacıyla
planlanmıştır. SHO 316 ve 319 dersleri, öğrencilerin SHO217 SHO218 Sosyal Hizmet
Araştırması I ve II dersleri ile IST 283 İstatistiğe Giriş derslerinde araştırma yöntem ve
teknikleri açısından kazandıkları bilgi, beceri ve değerleri uygulayarak özgün araştırma
yapmalarını öngören bir uygulamadır. Böyle bir uygulama ile öğrencilerin mesleki uygulama
için gerekli bilimsel bilgi üretimi deneyimi kazanmaları amaçlanmaktadır.
Bu nedenle SHO 316 ve SHO 319 Uygulamalı Araştırma 1 ve 2 dersinin öğrenme çıktıları
şöyle düzenlenmiştir:
Bu dersin sonunda öğrenci grupları, ilgili alanyazını (literatürü) inceleyerek araştırma sorunu
ve amaçlarını belirlemeyi, araştırma önerisi hazırlayarak araştırmayı planlamayı, plana uygun
biçimde verileri toplamayı, verileri işlemeyi, gereken durumlarda betimleyici ve kanıtlayıcı
istatistiksel teknikleri de kullanarak verileri çözümlemeyi, bulguları yorumlamayı ve
araştırma raporunu yazmayı öğrenirler (Kaynak: HÜ AKTS Bilgi Paketi Ders Kataloğu,
Sosyal Hizmet Programı, 2014).
2
Görüldüğü gibi Uygulamalı Araştırma dersleri kapsamında öğrencilerden grup halinde ve bir
eğitsel yöneticinin gözetiminde sosyal hizmet mesleğini ilgilendiren bir sosyal soruna ilişkin
bilgi toplamak ya da sosyal hizmet uygulamalarıyla ilgili bir bilimsel bilgi eksikliğini
gidermek üzere bir sosyal hizmet araştırması planlamaları ve yapmaları beklenmektedir.
Araştırmaların doğrudan bir sosyal soruna odaklanması ve sorunun çözümüne bir katkı
sunmaya çalışması aslında en temel amaçlardan biri olmalıdır. Çalışmaların amaç ve problemi
oluşturulurken görünür olan veya olmayan sorunlar değerlendirilmeli araştırmaya bir sorun
olduğu için ve o sorun bireyi ya da grubu rahatsız ettiği için başlanmalıdır. Doğrudan
araştırma konusu olarak düşünüldüğünde ezilenler, kadınlar, çocuklar, gençler, engelliler,
farklılıklar, zorunlu göç mağdurları gibi başlıklar sıralanabilir.
Yapılacak araştırma genelci sosyal hizmet ile tutarlı bir kavramsal ele alışı benimsemiş olarak
mesleki uygulamalara bilimsel bilgi üretme amacına hizmet etmelidir. Araştırmanın mesleki
uygulamaya katkı sağlayacak tarzda uygulama için gerekli yeni bilimsel bilgileri üretme,
uygulamada kullanılmakta olan bilgilerin bilimselliğini sorgulama ve geliştirme, program ve
müdahale
düzeylerinde
uygulamaları
değerlendirme
gibi
işlevlere
sahip
olması
beklenmektedir.
Bu bakış açısı ile yapılacak araştırmalarda, mesleki uygulama için giderilmesinde yarar
sağlanacak bilimsel bilgi eksiklikleri örneğin şu konularla ilgili olabilir: Müracaatçı ya da
müracaatçı olma olasılığı bulunan birey, aile ve küçük grupların nitelikleri, kişilik özellikleri,
davranışları,
gereksinimleri,
sorunları;
sunulan
hizmetler,
nitelikleri,
hizmetlerden
yararlananların nitelikleri, hizmetlerin amaca ulaşma durumu, bunu etkileyen etmenler;
mesleki müdahalelerin başarısı, maliyet ve yarar analizleri; sosyal hizmet örgütleri, yerel ve
işlevsel topluluklar, bunların gereksinimleri ve sorunları, sosyal politika; sosyal hizmet
mesleği ve ayrıca disiplinler arası konular içinde yer almakla birlikte sosyal hizmet için önem
taşıyan bilimsel bilgi eksiklikleri vb.
Uygulamalı Araştırma dersi kapsamında planlanıp gerçekleştirilecek araştırmalarda
benimsenecek yöntembilim yaklaşımları açısından herhangi bir sınırlama söz konusu değildir;
öğrenciler olanaklarını göz önünde tutarak ve eğitsel yöneticileri ile görüşerek
araştırmalarında nicel ya da nitel araştırma yaklaşımlarından birini araştırmanın probleminin
nasıl ele alınacağına göre yeğleyebilirler veya bu iki yaklaşımı birbirini bütünleyecek tarzda
kullanabilirler. Benzer biçimde, yapılacak araştırmalarda araştırmanın modeli, ölçme sürecine
ait bilgiler, evren ve örneklemin nitelikleri gibi yöntemsel tasarımla ilgili diğer konularda da
bir kısıtlama bulunmamaktadır; ancak öğrencilerin bu gibi konularda, araştırma probleminin
3
özelliği ile sosyal hizmet araştırması ve istatistik bilgilerini dikkate almaları ve eğitsel
yöneticileri ile birlikte son kararı vermeleri beklenir.
2.
ARAŞTIRMA UYGULAMASININ AMAÇLARI
Uygulamalı Araştırma dersleri ile öğrencilerden;

Bir bilimsel bilgiye ulaşma, o bilgiyi yorumlama ve bu bilgilerle yeni bilgiler üretme
becerisi kazanma,

Bir sosyal hizmet araştırması sürecini başından sonuna kadar yaparak öğrenme becerisi
kazanma,

Araştırma sürecini planlama ve hazırlanan planı uygulama becerisi kazanma,

Bilgi merkezlerinden yararlanma, alanyazın taraması yapma ve bunu raporlaştırmayı
öğrenme becerisi kazanma,

Toplumda bulunan kaynak kişi ve kurumlardan yararlanmayı öğrenme becerisi
kazanma,

Gözlem yapma, görüşme yapma, anket uygulama, kayıt inceleme gibi çeşitli veri
toplama tekniklerini etkili biçimde kullanma becerisi kazanma,

Elde edilen verileri işleme ve çözümleme becerisi kazanma,

Bulguları değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanma,

Ekip
çalışması
anlayışını
kazanmalarına katkı
sağlamak
amacıyla araştırma
uygulamasını bir grupla yürütmeyi ve her aşamada görev ve sorumluluklarını
arkadaşları ile paylaşmayı öğrenme,

Uygulamalı araştırma yönetim sürecinden en iyi biçimde yararlanmayı öğrenme,

Araştırma süreci içinde karşılaşılabilecek güçlük ve engeller karşısında ne yapılacağını
kavrama ve kendilerine güven geliştirme becerisi kazanma ve

3.
Araştırma raporu yazma konusunda beceri kazanmaları beklenmektedir.
UYGULAMALI ARAŞTIRMA DERSLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Uygulamalı Araştırma derslerinin yürütülüşü aşağıdaki ilkeler çerçevesinde gerçekleşir:

Uygulamalı Araştırma dersi, ikinci sınıfın bahar döneminin son haftası araştırma
grupların oluşturulması ile ilgili duyurunun yapılmasıyla başlar.

Bu duyuruda o dönemde Uygulamalı Araştırma dersini yüklenecek öğrencilerden
oluşacak grupların kaçar kişilik olacağı Koordinatörlük tarafından çeşitli faktörler göz
4
önüne alınarak belirtilir ve öğrencilerin istenilen büyüklükte grup oluşturarak grup
üyelerinin isimlerini ve numaralarını belirtilen tarihe kadar Uygulamalı Araştırma
Koordinatörlüğüne bir dilekçe ile bildirmeleri istenir.

Uygulamalı Araştırma Koordinatörlüğü, bildirilen araştırma gruplarının dilekçelerini
inceler, grup oluşturamamış öğrencileri, öğrenci ve eğitsel yönetici sayılarını dikkate
alarak ya yeni bir grup oluşturarak ya da oluşturulmuş olan araştırma gruplarının içine
yerleştirerek uygun biçimde gruplar.

Öğrenciler, dönem boyunca her hafta eğitsel yöneticileri ile belirledikleri gün ve
saatlerde, uygulamalı araştırma toplantılarında bir araya gelerek çalışmalarını
sürdürürler.

Uygulamalı araştırma toplantılarının amacı, araştırma grubu ile eğitsel yönetici
arasındaki iletişimin devamının sağlanarak araştırma sürecinin planlanması, planın
uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi, süreç içinde karşılaşılan güçlüklerin
eğitsel yönetici ile birlikte çözülmesidir.

Araştırmanın başarı ile gerçekleşmesi için öğrencinin yönetici ile yapılacak toplantılara
ve diğer çalışmalara düzenli olarak katılması zorunludur. Her uygulamalı derste olduğu
gibi bu derse de devamsızlık Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim –
Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’ne göre değerlendirilecektir.

Belirtilen süreden daha fazla devamsızlık yapan öğrenciler başarısız sayılacaktır.

Eğitsel yönetici ile araştırma grubunun çalışmalarını yürütürken sayfa 10-11’de yer alan
çalışma takvimini dikkate almaları önerilmektedir.

Eğitsel yönetici, araştırma gruplarının araştırma problemlerini belirlemelerine, araştırma
sürecini planlamalarına ve yürütmelerine yardımcı olur, rehberlik yapar; gereğince
öğrenmeleri için destek verir, araştırma çalışmalarının gelişme ve gerçekleşmesini
sağlar, araştırma gruplarının bütün bu sorumluluklarını öğrencilerin kişisel gelişimlerini
de göz önünde tutarak uyum ve işbirliği anlayışı içinde yürütmesi için destekler.

Araştırma grubu, araştırmanın, planlanmasından sonuçlanmasına kadar geçen tüm
süreçteki işleri kendileri yapmakla sorumludur. Eğitsel yönetici öğrencilerin bu
sorumluluklarını yerine getirmesini eğiticilik ve danışmanlık yapar.

Araştırma gruplarının belirlediği konular koordinatörlük tarafından e-posta aracılığıyla
danışmanlardan istenir.

Uygulamalı Araştırma Koordinatörlüğü, kendisine gelen araştırma konularını bütün
öğretim elemanlarına duyurur. Böylece birden çok grubun aynı konu ya da aynı sorunu
5
yaşayan
gruplarla
çalışmasının
yaratacağı
tekrarların
olmaması
sağlanmaya
çalışılmaktadır. Benzer tez konularının birden çok grup tarafından alınması yani tekrarı
söz konusuysa eğitsel yöneticilere durum bildirilir ve mümkün olduğunca amaçların
farklılaştırılması önerilir.

Araştırma
uygulamasının
başlangıcından
sonuçlanmasına
kadar
gereken
tüm
harcamaları grup olarak öğrenciler kendileri yaparlar.

Araştırma raporlarının oluşturulması, teslimi ve saklanmasına ilişkin ilkeler Araştırma
Raporunun Yazılması bölümünde açıklanmıştır.
4.
UYGULAMALI ARAŞTIRMA SÜRECİ
Uygulamalı Araştırma dersi kapsamında yapılacak araştırmalarda aşağıdaki aşamalar
doğrultusunda çalışılması önerilmektedir:
4.1. Konunun Seçilmesi
Konu seçimi ve araştırma sorununun belirlenmesi aşamasında öğrencilerin gözlem, ilgi ve
yönelimleri iyi bir başlangıç noktası olabilir. Eğitsel yöneticinin görüşleri, alanda çalışan
sosyal hizmet uzmanlarının önerileri, güncel sorunlar, yayınlanmış sosyal hizmet
araştırmalarının öneriler bölümündeki fikirler vb. konu seçiminde yol gösterici olacaktır.
Bu inceleme ve değerlendirmeler sonunda araştırma grubu eğitsel yöneticisi ile birlikte hangi
konuda çalışma yapacağına karar verirler.
4.2. Planlama (Araştırma Önerisinin Hazırlanması)
Araştırma konu ve sorununu belirleyen öğrenciler ikinci aşamada, yapacakları çalışmayı
planlayacaklardır. Araştırmaya başlamadan önce yapılması gereken bu plan (araştırma
önerisi), araştırmanın amaca uygun olarak yürütülmesini sağlar.
Araştırma grubu hazırladığı taslak planı yöneticisine sunar. Eğitsel yöneticinin görüş ve
yönlendirmesiyle öneriye son biçim verilir.
Araştırma önerisi aşağıdakileri içerir:

Araştırmanın Problemi ve Kuramsal Temeli

Araştırmanın Amacı

Araştırmanın Önemi

Araştırmanın Sayıltıları

Araştırmanın Sınırlılıkları
6

Tanımlar

Araştırmanın Yöntemi (Araştırmanın Modeli, Evren ve Örneklem, Veriler ve Veri
Toplama Araçları, Veri Toplama Süreci, Verilerin İşlenmesi ve Çözümlenmesi)

Süre ve Olanaklar

Geçici Ana Hat

Kaynaklar
4.3. Araştırmanın Giriş Bölümünü Hazırlama
Bu aşamada araştırma grubu, araştırma önerisine uygun olarak alanyazın taramasını
sonuçlandırır ve araştırma raporunun "Giriş” bölümüne son biçimi verir.
4.4. Veri Toplama Sürecine Hazırlık
Araştırma grubu, araştırmalarında ilgilendikleri kavramların işevuruk (operasyonel)
tanımlarını dikkate alarak ölçme konusu üzerindeki çalışmalarını ayrıntılandırır; bu amaçla,
ölçülecek kavramlar (değişkenler), ölçülme düzeyleri, uygun ölçme araçlarının varlığı ve
bunlara erişim, kullanım izni, gereken durumlarda ölçme araçlarının geliştirilmesi, ölçme
araçlarının geçerlik ve güvenirlik durumları, veri toplama sürecinin diğer unsurlarının
planlanması (insan gücü, zamanlama, maliyet, veri kaynaklarına uygunluğu vb.) gibi
konularda çalışır ve ayrıntılı hazırlık yapar. Bu hazırlık gruba araştırma planının "Yöntem”
bölümünde yer alan diğer tüm maddeleri daha gerçekçi bir gözle değerlendirme fırsatı da
verecektir, grup gereken hallerde planda düzeltmeler yapar.
4.5. Verileri Toplama
Gerekli izinleri uygun biçimde aldıktan sonra araştırma grubu ön denemeyi gerçekleştirir ve
bunun sonuçlarını değerlendirir. Ön deneme sonuçlarına göre grup içerik ve yöntem açısından
gerekli düzenlemeleri yapar. Bu aşamada, son şekli verilmiş veri toplama planına uygun
olarak hazırlanmış olan veri toplama aracıyla (anket, soru kağıdı, vb.) veriler toplanır ve
uygun biçimde kaydedilir.
4.6. Verileri İşleme, Çözümleme, Bulgular ve Yorumu
Bu aşamada, öncelikle toplanmış olan veriler denetlenir, eksik, tutarsız veri içeren kayıtlar
ayrılır, gereken durumlarda veri kaynağına başvurularak eksik veriler tamamlanır ya da ilgili
kayıtların değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Daha sonra veriler kodlanır.
Kodlanmış veriler, araştırmanın amaçlarına uygun olarak işlenir ve çözümlenir. Nicel
araştırmalarda veriler sınıflanarak basit ve çapraz çizelgeler oluşturulur, betimleyici
7
istatistikler kullanılarak gerekli betimlemeler yapılır. Ayrıca, veriler evrenden toplandıysa
betimsel istatistikler kullanılırken; rastlantısal ya da rastlantısal olduğu varsayılan bir
örnekleme ile toplanmışsa amaçlara ve değişkenlerin ölçülme düzeylerine uygun biçimde
seçilecek kanıtlayıcı istatistikler de kullanılır. Böylece araştırmaya ait bulgular elde edilir.
Bulguların yorumlanmasında, önceden geliştirilen beklentiler (araştırmanın amaçları) ile
"Giriş” bölümünde verilen alanyazın taraması sonucu teze aktarılan ilgili çalışma ve araştırma
sonuçlarıyla ilişkilendirilmesine özen gösterilmelidir.
Bulguların yorumlanmasında araştırmada elde edilen bulgu ve sonuçların hem araştırma
amaçlarıyla ilişkilendirilerek değerlendirilmesine (iç yorum) hem de alanyazında yer alan
bilgi ve bulgularla ilişkilendirilmesine (dış yorum) yeterli ağırlığın verilmesi önem
taşımaktadır.
Elde edilen bulgular ve sonuçlar doğrultusunda araştırma grubu önerilerini de geliştirir.
Öneriler, bu araştırmanın ortaya koyduğu bilimsel bilginin sosyal hizmet uygulamasına
aktarımı ile bağlantılı konulara ilişkin olabileceği gibi, uygulamaya kaynak olan kuramsal
bilgi temeline ilişkin de olabilir ve bu açıdan konuyla ilgili başka araştırma önerilerini de
içerebilir.
4.7. Araştırma Raporunu Yazma
Araştırma grubu araştırma süreci boyunca yaptıkları çalışmaları ayrıntılı biçimde kayıt tuttuğu
takdirde sürecin sonunda araştırma raporunun yazılması önemli bir sorun olmayacaktır.
Bunun için grubun kayıtlarını araştırma planında yer alan "Geçici Ana Hat” doğrultusunda ve
rapor yazma kurallarına uygun biçimde tutması yerinde olur.
4.7.1. Araştırma Raporunun Bölümleri
Hazırlanacak araştırma raporu aşağıda belirtilen unsur ve bölümleri içerir:
•
Ön Kapak
•
İç Kapak
•
Bildirim Sayfası
•
Adama Sayfası (İsteğe bağlı)
•
Teşekkür Sayfası
•
Türkçe Özet ve Anahtar Sözcükler
•
İngilizce Özet ve Anahtar Sözcükler
•
İçindekiler
8
•
Simgeler ve Kısaltmalar Dizini
•
Çizelgeler Dizini
•
Şekiller Dizini(varsa)
•
Kısaltmalar Listesi (varsa)
•
Önsöz (İsteğe bağlı)
BÖLÜM I. Giriş
•
Kuramsal Çerçeve (Konuya göre başlıklandırılabilir)
•
Araştırmanın Sorunu
•
Araştırmanın Amacı
•
Araştırmanın Önemi
•
Araştırmanın Sayıltıları
•
Araştırmanın Sınırlılıkları
•
Tanımlar
BÖLÜM II. Yöntem
•
Araştırmanın Modeli
•
Evren (örnekleme yapılmışsa Evren ve Örneklem)
•
Veriler ve Toplanması
•
Veriler ve Veri Toplama Araçları
•
Veri Toplama Süreci
•
Verilerin İşlenmesi ve Çözümlenmesi
•
Süre ve Maliyet
BÖLÜM III. Bulgular ve Yorum
BÖLÜM IV. Sonuç ve Öneriler
•
Sonuç
•
Öneriler
KAYNAKLAR
EKLER
•
Görüşme Formu
•
İzin Dilekçesi vb.
9
4.7.2. Araştırma Raporunun Yazılması
Araştırma raporu yukarıda belirtilen içerik doğrultusunda hazırlanır. Araştırma raporunun
genel düzeni “Araştırma Raporu Yazım Yönergesi”nde (sayfa 10) belirtilenlere uygun olarak
yapılır. Yine metin içi kaynak gösterme ve kaynakça yazımı da “Kaynakça Kuralları”nda
(sayfa 13) belirtilen şekilde yapılır.
4.7.3. Araştırma Raporunun Teslimi ve Saklanması
Araştırma raporları "Microsoft Word 2003” ve üstü sürümlerinde yazılmalı ve etkili bir virüs
programı yoluyla virüs denetiminden geçirilmelidir. Raporun tümü dış kapak, iç kapaktan
başlayarak ve kaynaklar ile ekleri de içerecek şekilde PDF formatında CD’ye kaydedilmelidir.
Bunlar ayrı ayrı dosyalar olarak değil tek bir dosya olarak hazırlanmalıdır. CD’lerin orijinal
kabının kapak kısmına Araştırma Raporu’nun iç kapağında yer alan bilgiler bilgisayar çıktısı
olarak yazdırılacaktır.
Gruplar
hazırladıkları
araştırma
raporlarının
Word
ve
PDF
hallerini
[email protected] adresine yollayıp, 1 adet CD’ye kaydedilmiş kopyayı da
Uygulamalı Araştırma Koordinatörlüğüne koordinatörlük tarafından ilan edilecek tarihte
teslim ederler.
5. ÇALIŞMA TAKVİMİ
SHO 316 SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMASI 1 DERSİ
1.
2.
YAPILACAK İŞ
ALACAĞI SÜRE
Konunun belirlenmesi ve araştırma önerisinin hazırlanması
1 ay
Alanyazın taramasının yapılması ve kuramsal metnin anahattının 1 ay
oluşturulması (içindekiler planı)
3.
Kuramsalın hazırlanması ve ölçme işleminin nasıl yapılacağına 1 ay
ilişkin hazırlığın yapılması
4.
Ön denemenin gerçekleştirilmesi
1 hafta
SHO 319 SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMASI 2 DERSİ
YAPILACAK İŞ
ALACAĞI SÜRE
1.
2.
Verilerin toplanması
Verilerin işlenmesi ve çözümlenmesi
1 ay
1 ay
3.
Bulguların yorumlanması, sonuçlarının hazırlanması ve araştırma
1 ay
raporuna son biçiminin verilmesi
4. Tezin teslimi
5. Poster bildirinin hazırlanması ve sunumu
1 hafta
**Bu çalışma takvimi bir akademik yıl döneminin 13 hafta olduğu varsayımı ile hazırlanmıştır.
10
6.
ARAŞTIRMA RAPORU YAZIM YÖNERGESİ
Bu yönerge Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönergesi temel
alınarak hazırlanmıştır.
Kağıt Özellikleri
Kağıt Ölçüsü ve Gramajı: A4 (21 x 29,7 cm) ölçüsünde en az 80 g/m2 kağıt kullanılmalıdır.
Sayfa Düzeni
Sayfaların Kullanılması: Kâğıtların sadece tek yüzü kullanılmalıdır.
Kenar Boşlukları: Sayfaların sol kenarından 4 cm, üst ve alt kenarlarından 3 cm, sağ
kenarından ise 2 cm boşluk bırakılmalıdır.
Sayfa Numaraları: Sayfa numaraları parantez, çizgi vb. işaretler kullanılmadan kağıdın üst
kenarından 1,5 cm aşağıya, yazı çerçevesinin sağ üst köşesine yazılmalıdır. İç kapak, kabul ve
onay sayfası ile bildirim sayfasına numara yazılmaz.
Numaralandırma: İç kapaktan sonra bütün sayfalar numaralandırılır. Girişe kadarki sayfalar
küçük harf Romen rakamlarıyla (i, ii, iii, iv, vii ...) şeklinde, giriş bölümü ile başlayan diğer
sayfalar ise (1, 2, 3, 4 ...) şeklinde numaralandırılmalıdır.
Yazı Tipi ve Boyutu: Times New Roman ya da Arial tipinde 11-12 pt boyutlarında yazı
karakteri kullanılmalıdır. Dipnotlarda, bloklanmış alıntılarda ve çizim ve tablolarda 9-11 pt
boyutlarında yazı karakteri kullanılabilir.
Satır Araları: Metin içinde satır aralarında 1,5 satır (18 pt), dipnotlarda ya da bloklanmış
alıntılarda 1 satır (12 pt) boşluk bırakılmalıdır.
Paragraflar: Başlıklar dahil bütün metin soldan ve sağdan bloklanmış hizalı olarak
yazılmalıdır. Paragrafların ilk satırı da soldan hizalanmalı, girinti yapılmamalıdır. Bloklanmış
alıntılarda soldan ve sağdan 1 cm girinti yapılmalıdır.
Bölüm Başlıkları
Birinci düzey başlıklar, yani bölüm başlıkları yeni bir sayfadan başlar ve bütün sözcükler
büyük harfle, koyu ve 13-14 pt boyutlarında yazı karakteriyle yazılır, metin ortalanır.
İkinci düzey başlıklarda bütün sözcükler büyük harfle ve koyu yazılır, sol kenardan
hizalanır.
Üçüncü düzey başlıklarda bütün sözcüklerin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük harfle ve
koyu yazılır, sol kenardan hizalanır.
11
Dördüncü ve daha alt düzeylerdeki başlıklarda ise bütün sözcüklerin ilk harfleri büyük,
diğerleri küçük yazılır, sol kenardan hizalanır.
Bütün başlıklar numaralandırılır ve başlıklardan önce 2 satır (24 pt), sonra 1,5 satır (18 pt)
boşluk bırakılır.
Araştırma Raporunun Düzenlenmesi
Raporun bölüm ve sayfalarının sıralanması şu şekilde olmalıdır:
Ön Kapak: Ön kapak sırasıyla Logo, Üniversite, Fakülte ve Bölüm bloğu, Raporun Başlığı,
Araştırma Grubunun Ad ve Soyadları, Raporun Türü, Basım Yeri ve Yılı bölümlerinden
oluşur (Ek 1).
Sayfanın sol ve sağ kenarlarında 3 cm, üst ve alt kenarlarında ise 2 cm boşluk bırakılır. En az
160 g/m2 ağırlıklı bristol kartona basılır. Logonun yüksekliği 10 mm olmalıdır.
Bütün yazılar ortalanır. Başlık 14-18 pt, tamamı büyük harflerle ve koyu, diğer yazılar ise 12
pt ve normal olmalıdır. Raporun türü olarak “Uygulamalı Araştırma Raporu” yazılır.
Boş Sayfa: Raporu ve cildi korumak amacıyla raporun basıldığı kağıttan boş bir sayfa eklenir.
İç Kapak: İç kapak sırasıyla Raporun Başlığı, Araştırma Grubunun Ad ve Soyadları,
Raporun Türü, Üniversite, Fakülte ve Bölüm bloğu, araştırmanın eğitsel danışmanı ile Basım
Yeri ve Yılı bölümlerinden oluşur (Ek 2) ve çalışmanın metin kısmında kullanılan yazı
büyüklüğü ile yazılır ve 1 satır ara bırakılır. Raporun adı tümü büyük harflerle, sayfada yer
alan diğer yazılar ise ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olarak yazılır.
Bildirim Sayfası: Yapılan çalışmanın orijinalliğini ifade eden Bildirim Sayfası Ek 3’de
gösterildiği gibi hazırlanır.
Adama Sayfası: Araştırmacılar isterse raporlarını istedikleri kişiye ya da kişilere adayabilir.
Teşekkür Sayfası: İstenirse teşekkür sayfası eklenebilir.
Türkçe Özet Sayfası: Özet sayfasında ortalanmış olarak koyu harflerle ÖZET başlığı
kullanılır ve ilk satırda raporun künyesi belirtildikten sonra, çalışmanın amacı, kapsamı,
kullanılan yöntem ve varılan sonuçlar açık ve öz olarak yazılmalıdır
Özet 300 sözcüğü geçmemelidir. Özet metnin altına "Anahtar Sözcükler” ifadesi yazılarak en
çok 10 anahtar sözcük belirtilir.
İçindekiler Dizini; Rapor metninde yer alan bütün bölüm başlıkları ve Kaynakça (varsa
Ekler) sayfası, İçindekiler Dizininde eksiksiz olarak gösterilmelidir.
12
Simgeler ve Kısaltmalar Dizini
Çizelgeler Dizini
Şekiller Dizini
Önsöz: Önsöz konulması isteğe bağlıdır. Ancak rapor çalışması bir proje kapsamında
hazırlanmışsa projenin ve ilgili kuruluşun adı bu bölümde belirtilmelidir.
Raporun Metin Bölümü
Kaynakça: Yazar adlarından sonraki satırlar 1 cm girintili olarak yazılır.
Ekler: Her ek yeni bir sayfadan başlar ve Ek 1, Ek 2... gibi numaralandırılır, başlık ortalanmış
olarak yazılır.
Boş Sayfa: Raporu ve cildi korumak amacıyla raporun basıldığı kağıttan boş bir sayfa
konulur.
Arka Kapak: Ön kapakla aynı özellikteki kartondan olmalı ve üzerinde hiçbir yazı
bulunmamalıdır.
Raporun Ciltlenmesi
Sırt yazısı; Raporun sırtına yukarıdan aşağıya doğru okunacak biçimde, raporun adı ve
raporun kabul edildiği yıl yazılır (Ek 4). Cilt sırtına sığmaması halinde raporun adı uygun
şekilde kısaltılabilir. Sırt yazısı dış kapakta kullanılan karakter boyutundan daha büyük
olamaz. Raporun adı üst kenardan 2 cm boşluk bırakılarak sola hizalı olarak yazılır. Tarih ile
alt kenar arasında da 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Diğer boşluklar eşit olarak düzenlenir.
Alıntı Sistemi
Araştırma raporundaki referans ve kaynakça düzenlenmesinde Amerika Psikoloji Derneğinin
APA 6 stili kullanılmalıdır.
7.
KAYNAKÇA KURALLARI
Uygulamalı araştırma raporundaki referans ve kaynakça düzenlenmesinde American
Psychological Association (APA) 6 stili kullanılmalıdır.
7.1. Metin İçi Kaynak Gösterme

Metin içinde genel bir referans söz konusuysa ve metnin bütününe gönderme yapılıyorsa
(yazarın soyadı, yıl) yazmak yeterlidir. Örneğin (Öztürk, 2004).
13

Belirli bir sayfadan alıntı yapılmış ya da ilgili fikirler belirli bir kısımdan alınmışsa
kaynak, sayfasıyla birlikte şu şekilde yazılır: (Köker, 1998, s. 42).

Bir yazarın aynı tarihli eserleri şu şekilde yazılır: (Zizek, 2009a) ve (Zizek, 2009b).

Yazar sayısı üç ile beş arasında ise, ilk göndermede tüm isimler yazılır, daha sonra sadece
ilk yazarı belirtmek yeterlidir. Örneğin, kaynak ilk geçtiğinde (Kejanlıoğlu, Adaklı&
Çelenk, 2004) sonraki geçişinde (Kejanlıoğlu vd., 2004) olarak yer alır.

Metin içinde iki yazarlı bir kaynak belirtiliyorsa her seferinde iki yazarın adı da belirtilir;
ikiden fazla yazarlı eser ise ilk kullanımda hepsi, sonraki kullanımda sadece ilk yazar
belirtilir. Örneğin: Gregory, Agar, Lock ve Harris (2007), özel sektörün bilimle
ilgilenmesinin yeni bir tür halkla ilişkiler çalışması biçimi olduğunu öne sürmektedirler.
(…) Gregory vd. bu yolla firmaların kendi şöhretlerini koruduklarını ileri sürmektedirler
(2007, s.212).

Yazar sayısı altı ya da daha fazlaysa o zaman ilk kullanımda da sadece ilk isim ve
diğerleri şeklinde kısaltma yapılır (Abisel vd., 2005).

Aktarma ifadenin yer aldığı bağlam, kaynakça listesinde hangi kaynağın yer aldığını
açıkça gösteriyorsa, daha belirginleştirici bir bilgi yazmaya gerek yoktur. Örneğin:
Baudino ve Wyatt (2004), “etkin öğrenimin eleştirel düşünmeyi desteklediğini ve eleştirel
kavramların doğrudan kullanımını kolaylaştırdığını” savunmaktadırlar (s.17).

İkincil kaynaklardan alıntı yapan bir kaynağa referans veriliyorsa, asıl yararlanılan
kaynağa göndermede bulunulur. Örneğin, (Zizek’ten aktaran Sancar, 2009). Sancar
(2009), kaynak listesinde bütün künye bilgileri ile yer alır, Zizek’in kaynağı almaz.

Metin içinde kullanılan ikincil kaynakta alıntılanan birincil kaynak, makale yazarı
tarafından hiç okunmamış ise o zaman örneğin, Zizek’in ideoloji görüşündeki sorun
(Zizek’ten aktaran Sancar, 2009)… olarak belirtilir.

E-posta, telefonla, yüz yüze ya da başka biçimlerde yapılan kişisel görüşmelere dayalı
bilgiler, metin içinde gösterilir, ancak kaynakçaya yazılmazlar. Örneğin: Martin Jay,
“yapısalcı Marksizmin ABD’de asla güçlü olmadığını” söyledi (Martin Jay, kişisel
görüşme, 21 Nisan 2003)

Klasik kitaplar, özgün tarih biliniyorsa şu örnekteki gibi yazılır: (Marx, özgün eserin
tarihi/yararlanılan kitabın-makalenin tarihi)
14

Özgün eserden doğrudan bir alıntı yaparken çıkarılan sözcük/cümle(ler) parantez içinde
üç noktayla (…) gösterilir.

Metin içindeki diğer kısa ve doğrudan alıntılar çift tırnakla yazılır. Çift tırnak içinde çift
tırnak yer alamaz.

Bir dergiden ya da kitaptan kullanılan makalenin metinde başlığıyla belirtilmesinde de
çift tırnak kullanılır. Örneğin: Meyde Yeğenoğlu’nun makalesi (2003) “Öteki Mekanda
Olmak: Post-Kolonyal Dünyada Göçmenlik ve Turizm” …..

Dilsel örnek olarak bir harf, sözcük veya cümle aktarılarak kullanılacaksa, bunlar italik
olarak yazılırken, çift tırnak kullanılmaz. Örneğin: Derrida, differance ve difference
arasında bir ayrım koyar.

Teknik bir terim sunuluyorsa ilk sunum cümlesinde italik yapılır, sonraki kullanımlarında
yapılmaz. Örneğin: Yazar, sonraki bölümde ayrıntılı olarak anlatacağı meta analiz ile
başlamaktadır.

Metin içinde 40 sözcükten uzun alıntılar içeriden, tek veya sık satır aralığı vererek, ana
metinden daha küçük bir puntoyla (10 veya 11 punto), italik olmadan, tırnaksız yazılır.
Örneğin: Bu geçmiş Stuart Hall’e göre (1998), (…) her zaman yeniden anlatılır, yeniden
keşfedilir, yeniden yaratılır. Geçmişin anlatılaştırılması gerekir. Geçmişlerimize, tam
anlamıyla gerçek bir olgu olarak değil, tarih aracılığıyla, bellek aracılığıyla, arzu
aracılığıyla gideriz. Benliklerimizin ve tarihlerimizin anlatılaştırılması ise hep sonradan
yapılır (s.83).

Kısaltmalar metinde ilk kez sunulurken paranteze alınır, sonraki kullanımında alınmaz.
Örneğin Sonuçta 1957 yılında dış borçların karşılanabilmesi için Uluslararası Para
Fonu’na (IMF) başvurmak zorunda kalınmıştır. IMF, bu borçlanmayla Türk ekonomisine
önemli bir figür olarak girmiştir.

Metin içinde yeniden basımı yapılmış eski bir kaynak kullanılıyorsa yatık çizgi (/)
kullanılır. Örneğin: Freud (1923/1961), çalışmasında günlük hayattaki dil sürçmelerinin
de bilinçaltında yer alan bastırılmış temsillerin bir tür dışa vurumu olduğunu ilk kez öne
sürmüştür.

Karşılaştırma amaçlı olarak yatık çizgiyi değil kısa çizgiyi kullanın. Örneğin: Testyeniden test güvenilirliği için (…)
15

İki noktadan sonra gelen cümlede ilk harf büyük başlamalı. Örneğin: Yazar bir noktayı
açıkça belirtiyor: Açıklamalardan hiçbiri yeterince temellendirilmiş değildi.

Hiç yazarı olmayan bir kaynaktan aktarma yapılıyorsa, kaynakçada gösterilen şekliyle ve
genellikle de başlığın bir kısmını içeren bir referanslı kullanım uygundur. Örneğin:
Türkiye’de fen bilimleri alanındaki akademisyenler, sosyal ve beşeri bilimlerdeki
akademisyenlerden daha fazla yurt dışı bursu ile yükseköğrenimlerini tamamlama fırsatı
bulmuşlardır (“Türkiye Bilimler Akademisi Raporu”, 2005, s.20).

Sayfa numarası olmayan bir web belgesinden aktarma yapılıyorsa, paragraf numarası
belirtilmelidir. Örneğin: Dursun, Avatar filmindeki hikayenin anti emperyalist veya ABD
karşıtı olmadığını öne sürmektedir (Dursun, 2009, parag.10).
7.2. Kaynakça Yazımı

Kaynakçada aynı yazarın çok sayıda kaynağı varsa, kaynaklar eskiden yeni tarihe doğru
sıralanarak yazılır. Aynı tarihli kaynaklarda harf ile sıralama yapılır. Örneğin:
2000a, 2000b.

Dergilerin varsa DOİ numaraları yazılır. Örneğin:
Anderson, A. K. (2005). Affective Influences on the Attentional Dynamics Supporting
Awareness. Journal of Experimental Psychology: General, 154, 258–281.
doi:10.1037/0096- 3445.134.2.258

Yoksa url numaraları yazılır. Örneğin
Fe:Feminist eleştiri dergisi url’si. http://cins.ankara.edu.tr/cansun.html

Klasik eserlerin (Marx, Freud gibi) özgün tarihleri biliniyorsa kaynağın sonunda şu
şekilde verilir: (Özgün eser 1846 tarihlidir)

Aynı soyadlı yazarlardan, yayını daha eski tarihli olsa bile adının ilk harfi alfabetik olarak
önce gelen kaynakçada önce belirtilir. Örneğin:
Köker, E. (1998). Politikanın İletişimi İletişimin Politikası, Ankara:Vadi.
Köker, L. (2007). Hukuk Reformları Sürecinde Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu. İnsan
Hakları Haberciliği, (derl.) Sevda Alankuş, İstanbul: IPS Vakfı.
16

Kitap ve raporların kaynakçada gösteriminde önce yayınlandığı yer ve sonra kitabevi,
yayınevi adı, “kitabevi, yayınevi, yay.” vb. ekler belirtilmeksizin verilir. Örneğin:
Ankara: İmge
İstanbul:Metis
New York, NY: McGraw-Hill
Newbury Park,CA:Sage
London, UK:Routledge
Ankara: TÜBA
İstanbul: Konrad Adenauer Vakfı. gibi
Tek yazarlı kitap
Abisel, N. (2006). Sessiz Sinema. Ankara: Deki.
Zizek, S. (2009). Matrix: Ya da Sapkınlığın İki Yüzü. Bahadır Turan (Çev.). İstanbul: Encore.
Çok yazarlı kitap
Abisel, N., Arslan, U.T., Behçetoğulları, P., Karadoğan, A., Öztürk, S.R. & Ulusay, N.
(2005). Çok Tuhaf Çok Tanıdık. İstanbul: Metis.
Editörlü kitap
Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal Alan. İstanbul: Hil.
Editörlü kitapta bölüm
Kejanlıoğlu, B. (2005). Medya Çalışmalarında Kamusal Alan Kavramı. Meral Özbek (Ed.),
Kamusal Alan içinde (s. 689-713). İstanbul: Hil.
Birden çok baskısı olan kitap
Strunk, W. Jr. & White, E. B. (2000). The Elements of Style (4. Baskı). New York: Longman.
Sadece elektronik basılı kitap
O'Keefe,
E.
(n.d.).
Egoism
&
the
Cnsts
in
Western
Values.
Erişim
http://www.onlineoriginals.com/showitem .asp litem I 135
Kitabın elektronik versiyonu
Freud, S. (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimen dream. J.
Strachey (Ed. & Trans.), The standart edition of the complete psychological works of
17
Sigmund Freud (Vol. 4, pp. 96-121). http://books.google.com/books (Özgün eser
1900 tarihlidir)
Shotton, M. A (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [DX Reader
version]. Retrieved from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp
Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to healing,
recovery, and growth [Adobe Digital Editions version]. doi: 10.1036/0071393722
Elektronik
adresten
yararlanılan
kaynakta,
kaynağın
erişilebileceği
URL
verilir.
http://www.bianet.org/bianet/toplum/119375-avatar-in-sozde-solculugu-uzerine
Elektronik makaleler:
Varsa digitaj object identifier (DOI) numarası belirtilmelidir.
Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in companies.
Knowledge Management Research & Practice. Advance online publication. doi: 1
0.1 057/palgrave.kmrp.8500141
Elektronik gazete makaleleri
Çetin,
Ö.
(2010,
21
Ocak).
Televizyon
alışkanlıklarımız
IPTV
ile
değişecek.
www.hurriyet.com.tr
Çok ciltli çalışmalar
Pflanze, O. (1963-1990). Bismarc and the Development of Germany (Cilt 1-3). Princeton, NJ:
Princeton University Press.
Metin İçinde: (Pflanze, 1963-1990)
Çok ciltli çalışmalarda tek cilt kullanımı
Pflanze, O. (1990). The Period of Fortification, 1880-1898: Cilt 3. Bismarck and The
Development of Germany. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Daha önceki bir baskının yeni basımı
Smith, A. (1976). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. E. Cannan
(Ed.). Chicago: University of Chicago Press. (İlk baskı 1776).
Metin İçindeyse:(Smith, 1776/1976)
Kitaptan çevrilmiş bölüm
18
Kaynakça:
Weber, M. (1958). The Protestan Ethic and The Spirit of Capitalism. T. Parsons (Çev.). New
York: Charles Scribner’s Son. (İlk baskı. 1904-1905).
Metin İçindeyse: (Weber, 1904-1905/1958)
Rapor ve teknik makaleler
Gencel Bek, M. (1998). Mediscape Turkey 2000 (Report No. 2). Ankara: BAYAUM.
Dergiden tek yazarlı makale
Aktay, Y. (1999). Aklın Sosyolojik Soykütüğü: Soy Akıldan Tarihsel ve Toplumsal Akla
Doğru. Toplum ve Bilim, 82, 114-140.
Dergiden çok yazarlı makale
Binark, F. M., Çelikcan, P. (1998). Mahremin Müzakereye Çağrılması ve Yıldo Örneği.
Kültür ve İletişim, 1 (2), 197-214.
Elektronik dergiden makale
Conway, P. (2003). Truth and reconciliation: The road not taken in Nambia. Online Journal of
Peace and Conflict Resolution, 5 (1).
(Varsa doi
numarası,
yoksa
URL
verilir.
URL
örneği:
http://www.trinstitute.org/ojpcr/5_1conway.htm Kaynağa ait sayfanın adresi (URL) ya da
varsa sadece doi numarası yeterlidir.
Yazarı belli olmayan editör yazısı
Editorial: "What is a disaster" and why does this question matter? [Editorial•]. (2006). Journal
of Contingencies and Crisis Management, 14, 1-2.
Yazarı belli olmayan gazete ve dergi yazıları için
The United States and the Americas: One History in Two Halves. (2003, 13 Aralık).
Economist, 36.
Strong afterchocks continiue in California. (2003, 26 Aralık). New York Times [Ulusal
Baskı.]. s.23.
Metin İçindeyse: (United States and the Americas, 2003) (Strong aftershock, 2003).
19
Yazarı belli olan gazete ve dergi yazıları için
Bruni, F. (2003, 26 Aralık). Pope pleads for end to terrorism and war. New York Times, s.21.
Tanıtım yazıları
Orr, H. A. (2003, 14 Ağustos). What’s not in your genes. [Review of the book Nature via
nurture: Genes, experience, and what makes us human]. New York Review of Books,
50, 38-40.
Basılmamış tezler, posterler, bildiriler
YOK’den indirilmiş ise URL adresi de künye bilgileri sonuna verilir.
Sarı, E. (2008). Kültür Kimlik ve Politika: Mardin’de Kültürlerarasılık. (Yayımlanmamış
doktora tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Ansiklopediler
Balkans: History. (1987). Encyclopaedia Britannica içinde (15. Baskı. Cilt. 14, s. 570- 588).
Chicago: Encyclopaedia Britannica.
Metin İçindeyse: (Balkans: History, 1987)
Sözlükler
Gerrymander. (2003). Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary (11. Baskı). Springfield,
MA: Merriam-Webster’s.
Metin İçindeyse: (Gerrymander, 2003).
Görüşme
Arroyo, Gloria Macapagal. (2003). A time for Prayer. Michael Schuman ile söyleşi. Time. 28
Temmuz 2003. Erişim
Tarihi
13
Ocak
2004,
http://www.times.com/time/nation/article/0,8599,471205,00.html
Televizyon programı
Kaynakça
Long, T. (Yazar), ve Moore, S. D. (Yönetmen). (2002). Bart vs. Lisa vs. 3. Sınıf [Televizyon
Dizisi]. B. Oakley ve J. Weinstein (Yapımcı), Simpsonlar içinde. Bölüm: 1403 F55079.
Fox.
Metin İçindeyse: (Simpsonlar, 2002)
20
Film
Huston, J. (Yönetmen/Senaryo Yazarı). (1941). Malta Şahini [Film]. U.S.: Warner.
Metin İçindeyse: (Malta Şahini, 1941)
Fotoğraf
Adams, Ansel. (1927). Monolith, the face of Half Dome, Yosemite National Park [Fotoğraf].
Art Institute, Chicago.
Metin İçindeyse: (Adams, 1927).
8.
POSTER SUNUM HAZIRLAMA YÖNERGESİ
Gruplar tarafından hazırlanan araştırmaların, posterler aracılığıyla yapılacak sunumları için
yapılması gereken hazırlıklar aşağıda belirtilmiştir.
8.1. Tasarım Kuralları
 Posterler Microsof Office Power Point programında hazırlanmalıdır.
 Posterler tek sayfa halinde hazırlanmalıdır.
 Posterler 100 cm (boy) X 70 cm (en) boyutlarında hazırlanmalıdır.
 Poster boyutları programın sayfa yapısı kısmından düzenlenmeli ve sayfa dikey olarak
ayarlanmalıdır.
 Poster metni 1–2 metre mesafeden rahatlıkla okunabilmelidir.
 Ana başlık kalın, büyük harflerle yazılmalı 48–90 punto aralığında olmalıdır.
 Posterdeki diğer başlıklar 28–40 punto ve içerik 18–24 punto aralığında olmalıdır.
Yazar adları ise en fazla 18 punto olarak yazılmalıdır.
 Yazıların rahatça okunabilmesi açısından arka plânda kullanılacak renklere özellikle
dikkat edilmesi gerekmektedir.
 Posterlerde metin dışında, tablolar, grafikler ve resimler de yer alabilir. Resimlerin
çözünürlüklerinin yüksek olmasına özellikle dikkat edilmelidir.
8.2. İçerik Kuralları
 Posterin üst kısmına araştırmanın adı, üniversite ve bölüm adı, üniversite logosu ve
araştırma grubunda yer alanların adları uygun şekilde yerleştirilmelidir.
21
 Posterlerde; araştırmanın problem, amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve öneriler
bölümleri yer alacaktır.
 Posterler yazıya boğulmamalı, yukarıda belirtilen bölümler özet halinde, kısa ve öz
yazılmalıdır.
 Sonuç bölümünde araştırmanız için çarpıcı olan, ana sonuç/lar belirtilmelidir.
8.3. Poster Hazırlama Önerileri
 Posterlerinizin hazırlanması sürecinde Google’dan ‘akademik poster’ ya da ‘akademik
poster şablonu’ yazarak tarama yapabilirsiniz. Bu tarama ile pek çok görsel, örnek
şablon, poster hazırlama kılavuzu bulmanız mümkün.
 Posterlerin tasarımın tamamlanmasının ardından A4 boyutunda çıktılar alarak gözden
geçirilmesi verimli olacaktır. Bu sayede hem yazım hatalarını düzeltmeniz, hem
fotoğraf çözünürlüklerini kontrol etmeniz mümkün olacaktır.
 Tasarımın gözden geçirilmesinin ardından çıktı almadan önce dosyanızı Power
Point’te farklı kaydet seçeneğiyle pdf, png ya da jpeg türlerinde kaydederseniz size
kolaylık sağlayacaktır.
 Çalışmanızın sonunda yapılan poster bildiriler PDF ya da JPEG formatında
[email protected] adresine yollanmalıdır. Bu sayede poster bildiriler
web sayfasında yayınlanmaktadır.
22
EK 1: Dış Kapak
Hacettepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü
RAPORUN ADI
Araştırma Grubu Üyelerinin Ad ve Soyadları
Uygulamalı Araştırma Raporu
Ankara, Yıl
23
EK 2: İç Kapak
RAPORUN ADI
Araştırma Grubunun Ad ve Soyadları
Uygulamalı Araştırma Raporu
Hacettepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü
Eğitsel Danışman
Unvan, Ad, Soyad
Ankara, Yıl
24
EK 3: Bildirim
BİLDİRİM
Hazırladığımız raporun tamamen kendi çalışmamız olduğunu ve her alıntıya kaynak
gösterdiğimizi taahhüt eder, raporumuzun kağıt ve elektronik kopyalarının Hacettepe
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü arşivinde
saklanmasına izin verdiğimizi onaylarız.
[Tarih ve İmza] [Öğrencinin Adı Soyadı
25
EK 4: Sırt Yazısı
26
Keyifli çalışmalar dileriz…
Uygulamalı Araştırma Koordinatörlüğü
Son Güncelleme: 01.09.2014
27
Download

Pdf belgesi - Sosyal Hizmetler