SAMSUN İLİ
BOŞ OLANAİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNE
49. YERLEŞTİRME DUYURU METNİ
Madde I.
YERLEŞTİRME İŞLEMİ BAŞVURULARI
Bölüm 1.01
YERLEŞTİRME İŞLEMİ HAKKINDA MEVZUAT AÇIKLAMALARI:
İlimizde 01 Eylül 2014 tarihi itibari ile boş olan 8 (sekiz) aile hekimliği pozisyonundan
3 (üç) (İL İÇİ YERLEŞTİRME İŞLEMİNE DAHİL EDİLMEYEN 5 (BEŞ) AİLE HEKİMLİĞİ
POZİSYONU HAKKINDA DUYURU METNİNİN SONUNDA AÇIKLAMA YER
ALMAKTADIR.) pozisyon için, 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin, 15. Madde 1. Fıkrası ve 19.07.2013 tarih
ve 28712 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. Madde İle Geçici 2. Maddeleri
hükmünce aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.
3 (üç) AHB 01 Eylül 2014 tarihi itibariyle boş olan bölgelerdir. 49. Aile Hekimliği
Yerleştirme İşlemi ile ilgili duyuru metninde bildirilen, yerleştirme başvurularının son günü
(17 Eylül 2014) dahil olmak üzere mücbir sebeple boşalan/boşalacak veya yeni ihdas edilecek
aile hekimliği pozisyonları ve için;
Birinci oturumda;
Yönetmeliğin madde-15 (1) nolu fıkrasının a), (b) ve c) bendi,
a) Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri;
Bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine
göre öncelik verilir. Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihine göre
öncelik verilir.
b)Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise;
o pozisyonu önce o ilde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ildeki diğer aile
hekimliği uzmanları,
c)Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını
kullanmayan aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak şartı ile; yargı kararının
uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen
aile hekimleri, 25/01/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama
kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler, il sağlık
müdürü ve halk sağlığı müdürü olarak fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler.
Ayrıca, 19.07.2013 tarih ve 28712 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile
Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. Madde İle
Geçici 2. Maddelerine istinaden İdari görevlerinin son bulmasına müteakiben ilk yerleştirmede
kullanılmak şartı ile; ilin aile hekimliği uygulamasına geçtiği tarihte il sağlık müdürü, müdür
yardımcısı ve şube müdürü olarak görev yapan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimliğine
başvurmaları ve yerleştirilme hakkı elde etmesine rağmen idari görevlerinden ayrılmaları Bakanlıkça
uygun görülmeyen hekimlerde bu oturumda yerleştirilecektir.
Aynı gün ikinci oturumda;
Yönetmeliğin madde-15 (1) nolu fıkrasının d) bendi,
Kadrosu veya pozisyonu ilde olan tabip/uzman tabipler* sırası ile yerleştirilecektir.
(*)Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 05.11.2012 tarih ve 929 sayılı, 26.03.2013
tarih ve 34050 sayılı ve 03.04.2013 tarih ve 34117 sayılı Aile Hekimliğine geçişte muvafakat
işlemleri ile ilgili yazıları gereği, kadrosu veya pozisyonu ilde olmak şartı ile,
 Bakanlığımız dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tabiplere kurumlarınca,
 Aile hekimi olmak isteyen pratisyen hekimler (Kadroları Türkiye Halk Sağlığı Kurumunda
Bulunanlar Hariç) kadrosunu bulunduğu Kuruma göre İl Sağlık Müdürlüğü veya Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince,
Sayfa | 1



Aile hekimliği uygulamasında görev almak için başvuruda bulunanlar arasında hizmetin
ifasından kaynaklı veya hekimlik mesleğiyle bağdaşmayan suçlar ile 657 sayılı DMK’nın 48
inci maddesinin (a) bendinin beşinci fıkrasına göre adli yönden incelemesi devam eden ve bu
nedenle de aile hekimliği uygulamasında görev almasında sakınca görülen personele Türkiye
Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığınca,
muvafakat verilmesi halinde yerleştirmeye alınacaktır.
Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları kadrolarında çalışan aile hekimliği uzmanı hekimlerin aile
hekimliğine geçişlerine muvafakat verilmiş olup bu hekimlerin bu hekimlerin aile hekimliğine
başvurmalarında ayrıca muvafakat verilmesi aranmayacaktır. Tıp fakültesinden mezuniyeti
üzerinden en az 25 yıl geçmiş diğer uzman hekimlere muvafakat verilip verilmeyeceğine
kadrosunun bulunduğu kurumun teklifi üzerine ilgisine göre Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı veya Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğünce karar verilecektir.
Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda görevli aile hekimliği uzmanları dışında Türkiye
Halk Sağlığı Kurumu kadrolarında bulunan ve tıp fakültesinden mezuniyeti üzerinden en az
25 yıl geçmiş uzman hekimlere muvafakat verilip verilmeyeceğine Halk Sağlığı
Müdürlüğünün teklifi üzerine Kurum Başkanlığınca karar verilecektir.
BAŞVURU SIRASINDA TESLİM EDİLECEK BELGELER:
(a) Askerlik Sonrası, Doğum Dönüşü ve Sözleşmeli Aile Hekimi olarak görev yapanlar;
(i) Dilekçe
(ii) Son güncelleme tarihi Temmuz 2014 olan, hekim tarafından (Hizmet Puanıma İtirazım
Yoktur) ibaresi yazılı tarih belirtilerek imzalanmış PBS Detaylı Hizmet Puanı çıktısı. **
(iii) Doğum nedeniyle Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesini Usulüne Uygun Olarak
sonlandıran hekimlerin sözleşme fesih tarihinden sonra doğum nedeniyle“ÜCRETSİZ İZİN”
kullandıklarını gösterir Kurumlarınca Düzenlenmiş (Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü
veya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği)belge (ilgili mevzuat gereği kamu görevlisi
olmayan hekimlerde ise bu belge kuruma yapılan yazılı başvurudur.)
(iv) Askerlik nedeni ile Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesini Usulüne Uygun Olarak
sonlandıran hekimlerce ibraz edilecek olan “Terhis Belgesi”
(v) Hekimin görev yaptığı kurum tarafınca düzenlenmiş (TSM, Hastane, 112 vb.) hizmetin
ifasından kaynaklı ve hekimlik mesleğiyle bağdaşmayan suçlar ile 657 sayılı DMK’nun 48 inci
maddesinin (a)bendinin beşinci fıkrasına göre adli yönden incelemesinin olup olmadığını belirtir
belge
(b) Sağlık Bakanlığı personeli olarak görev yapanlar;
(i) Dilekçe,
(ii) Aile hekimliği 1. aşama uyum eğitimi sertifikasının onaylı bir örneği, (Sertifikasını
Bakanlık Onayına gönderen elinde onaylanmış bir örneği bulunmayan hekimler İl Halk
Sağlığı Müdürlüğü Toplum Sağlığı Şube Müdürlüğünden resmi yazı alarak başvuru
yapabilirler.)(Aktif olarak çalışan aile hekimleri hariç)
(iii) Son güncelleme tarihi Temmuız 2014 olan, hekim tarafından (Hizmet Puanıma İtirazım
Yoktur) ibaresi yazılı, tarih belirtilerek imzalanmış PBS Detaylı Hizmet Puanı çıktısı**
(iv) Hekimin görev yaptığı kurum tarafınca düzenlenmiş (TSM, Hastane,112 vb.)hizmetin
ifasından kaynaklı ve hekimlik mesleğiyle bağdaşmayan suçlar ile 657sayılıDMK’nun 48inci
maddesinin (a)bendinin beşinci fıkrasına göre adli yönden incelemesinin olup olmadığını belirtir
belge (Aktif olarak çalışan aile hekimleri hariç)
Sayfa | 2
(v) MUVAFAKATNAME (Kadroları THSK’nda Bulunan Pratisyen Hekimler Hariç)***
(c) Diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli olarak görev yapanlar;
(i) Dilekçe
(ii) Aile hekimliği 1. aşama uyum eğitimi sertifikasının onaylı bir örneği,
(iii) Hizmet belgesi,
(iv) Kurumundan alınan muvafakat belgesi ***
(v)Hekimin görev yaptığı kurum tarafınca düzenlenmiş hizmetin ifasından kaynaklı ve hekimlik
mesleğiyle bağdaşmayan suçlar ile 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesinin (a)bendinin beşinci
fıkrasına göre adli yöndenincelemesinin olup olmadığını belirtir belge
(**) Hizmet Puanları Bakanlık tarafından altı ayda bir güncellenmektedir. Bu nedenle
yerleştirme tarihinden önce Bakanlık tarafından en son (Temmuz 2014) tarihli güncellenmiş hizmet
puanları geçerli olacaktır. Başvuru sırasında hizmet puanına itiraz edecek hekimler, itiraza yönelik
tüm belgeleri eksiksiz olarak Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne teslim edecektir. Yerleştirme
işlemi, itiraz sonrası Bakanlığımız tarafından düzenlenen güncel puan sıralamasına göre
yapılacaktır.
(***)5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3üncü maddesinin birinci fıkrasına istinaden
ve“Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 05.11.2012 tarih ve 929 sayılı yazısı gereği, kadrosu
veya pozisyonu ilde olmak şartı ile İlimizdeki 47. aile hekimliği yerleştirmesine katılmak isteyen
Bakanlığımız dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan hekimler ve Kadroları Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu Başkanlığı veya Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde bulunan tıp
fakültesinden mezuniyeti üzerinden en az 25 yıl geçmiş uzman aile hekimi haricindeki diğer uzman
hekimler muvafakatnamelerini 22 Eylül 2014 tarihine kadar teslim etmemeleri halinde
yerleştirmeye katılamayacaklardır.
BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİMİ:
Başvurular 11 Eylül 2014 Perşembe günü başlayıp, 17 Eylül 2014 Çarşamba günü mesai
bitimine kadar kabul edilecektir.
Başvuruda teslim edilecek belgeler, Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü internet sitesinde
yerleştirme duyurusunda yer alan linklerden elektronik ortamdan sağlanacak, belgeler
doldurulduktan sonra eksiksiz elden teslim edilecektir. (Halen sözleşmeli olarak çalışan Aile
Hekimlerinin çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde bağlı olduğu Toplum Sağlığı
Merkezine bilgi vererek başvuru yapmak üzere görev yerlerinden ayrılmaları gerekmektedir.)
Duyuru metninin Bölüm 1.02 maddesinde belirtilen Sertifikaların onaylı fotokopilerini başvuru
esnasında teslim etmeleri zorunludur.(Sertifikasını Bakanlık Onayına gönderen elinde onaylanmış
bir örneği bulunmayan hekimler Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri
Biriminden resmi yazı alarak başvuruda bulunabilirler.)
01 Mart 2007’den sonra İlimizde göreve başlayan hekimlerden 1. Aşama Uyum Eğitimine
katılamayanlardan başvuru sırasında sertifika talep edilmeyecektir.
YERLEŞTİRME İŞLEMİ:
Bölüm 1.02 YERLEŞTİRME İŞLEMİ YERİ VE ZAMANI;
25 Eylül 2014 Perşembe günü saat 16:00 da Halk Sağlığı Müdürlüğü 4. kat Toplantı
Salonunda yapılacaktır. (Olası yer ve zaman değişiklikleri Müdürlüğümüze ait WEB
sitesinden duyurulacaktır.)
Bölüm 1.03 YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR;
Sayfa | 3
(a) Yerleştirme işlemi belirtilen tarih ve saatte 02.09.2014 tarih ve 4919385 sayılı Makam
onayı ile görevlendirilen Komisyon huzurunda gerçekleştirilecektir.
(b) Yerleştirme işlemine sadece başvuruda bulunan hekimler katılacaktır.
(c) Yerleştirme işlemine bizzat katılmasına engel, daha önceden bilinen bir mazereti olan
hekimlerin noter vekaleti ile yetkili kıldıkları vekilleri, yerleştirme işlemine ilgili hekim
adına katılabilecektir.
(d) Yerleştirme işlemine, yönetmelikte belirtilen sıralama doğrultusunda yerleştirme
önceliği bulunanlardan hizmet puanı en yüksek hekimden başlanarak sırasıyla boş AHB
ne tercihte bulunup bulunmayacağı komisyon sözcüsü tarafından sorulacaktır. Sırası
gelen hekim,
(i) Tercihte bulunmak istiyorum. (Tercih edilen AHB’yi bölge kodu ile birlikte
belirtecektir.)
(ii) Tercih hakkımı daha sonra kullanmak istiyorum.(Bu hak bir defa kullanılabilir.)
(iii) Tercih hakkımı kullanmak istemiyorum.
İfadelerini kullanacaklardır.
(e) Tercih sırası gelen hekime tercihini kullanmak üzere en fazla 3 (üç) dakika süre
verilecektir.
(f) Yerleştirme işlemi sırasında tercih hakkını kullanarak bölge değişikliği yapan veya ilk
defa yerleşen hekim “ Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi”ni aynı anda imzalayacaktır.
(g) Yerleştirme işlemi tamamlanmadan hiçbir hekim salondan ayrılmayacaktır.
Bölüm 1.04 YERLEŞTİRME İŞLEMİ SONUCU AYRILIŞ, BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ;
a) A.H. 49. Yerleştirme işlemi sonucunda tercihte bulunarak yerleşen veya yer
değiştiren hekimler, 30 Eylül 2014 tarihi mesai bitiminden geçerli görevlerinden
ayrılış yaparak, 01 Ekim 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yeni görevlerine
başlayacaklardır.
Madde II.
BOŞ POZİSYONLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR;
1- Vezirköprü İlçesi Gölköy ASM 55014018 nolu nolu aile hekimliği pozisyonu istifa,
2- Vezirköprü İlçesi Gölköy ASM 55014018 nolu aile hekimliği pozisyonu aile hekimi yer
değişikliği,
3- Yakakent İlçesi Merkez ASM 5515003 nolu nolu aile hekimliği pozisyonu istifa,
Madde III. YERLEŞTİRME İŞLEMİ YAPILACAK BOŞ POZİSYONLAR;
Yerleştirme İşlemi ile ilgili duyuru metninde bildirilen, yerleştirme başvurularının son
günü dahil olmak üzere mücbir sebeple boşalan/boşalacak veya yeni ihdas edilecek aile
hekimliği pozisyonları listeye dahil edilip, Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü internet sitesinden
http://www.shsm.gov.tr/ ilan edilecektir.
“Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği” 20. Maddesi 1. Fıkrası gereğince Müdürlüğümüzün
yaptığı Aile Hekimliği Bölge planlama çalışmaları sonucunda Yerleştirme İşlemi ile ilgili duyuru
metninde bildirilen, yerleştirme başvurularının son günü dahil olmak üzere Bakanlığımız Onayı
ile yapılabilecek aile hekimliği pozisyonları açma, değişiklik işlemleri ve yerleştirme günü dahil
Sayfa | 4
Bakanlığımız Onayı ile yapılabilecek aile hekimliği pozisyonları kapatma işlemleri yerleştirme
sırasında uygulamaya konulacaktır.
Tablo:1- BOŞ AİLE HEKİMLİĞİ BÖLGESİ/BÖLGELERİ
İLÇESİ
AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİNİN ADI
VEZİRKÖPRÜ GÖLKÖY ASM
A.HEK.
NO
YERLEŞİM YERİ
5514018
KESİN
GSH
KAYITLI
ALAN
KİŞİ
KİŞİ
SAYISI** SAYISI**
3362
2199
3758
3060
2384
1238
Gölköy Beld.
Güney Mah.
Esentepe Köyü 7,3 Km*
Öğürlü Köyü 11,9 Km*
VEZİRKÖPRÜ GÖLKÖY ASM
5514020
Fatih Mah. 1. Ksm.
Alanşeyhi Köyü 12,7 Km*
Tahtaköprü Köyü 24,2 Km*
YAKAKENT
MERKEZ ASM
5515003
Merkez Mah. 2. Ksm.
Kürüz-Gürgenli Mah.
Kayalı Köyü 6,9 Km*
Mutaflı Köyü 17,6 Km*
Kuzören Köyü 14,9 Km*
Çamalan Köyü 15,4 Km*
Yassıdağ Köyü 10,5 Km*
*Gezici Hizmet Bölgesi
**01.09.2014 tarihli KDS nüfusudur.
AİLE HEKİMİ SÖZLEŞMESİ İMZALAYANLAR;
25 Eylül 2014 tarihinde yapılacak Aile Hekimliği 49. Yerleştirme işleminde tercihte bulunarak
sözleşme imzalayan hekimler, 01 Eylül 2014 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşme
imzaladıkları AHB’de göreve başlayacaklardır. İlk kez aile hekimi olanların 30 Eylül 2014 Salı,
günü saat 13.30 da Halk Sağlığı Müdürlüğü 4. kat toplantı salonunda yapılacak bilgilendirme
toplantısına katılmaları zorunludur.
İL İÇİ YERLEŞTİRME İŞLEMİNE DAHİL
EDİLMEYEN 5 (BEŞ) AİLE HEKİMLİĞİ
POZİSYONU HAKKINDA AÇIKLAMA
25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile
Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin, Dördüncü Bölüm, Atamalarda Ve Görevlendirmelerde
Öncelik Sıralaması, Ölçütler İle Atama Ve Nakillere İlişkin Esaslar başlıklı 15. Madde 6.
Sayfa | 5
Fıkrasında; “Münhal aile hekimliği pozisyonlarından, birinci fıkra çerçevesinde iki yerleştirme
işlemi neticesinde yerleştirme yapılamamış pozisyonlara, Kurum tarafından ilan edilmek suretiyle,
diğer illerde sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar arasından yılda asgari üç kez olmak üzere
yerleştirme yapılır…” hükmü yer almaktadır.
Bu nedenle; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 23.07.2014 tarih ve
2014.47907256 sayılı yazısına istinaden aşağıda yer alan tablo da adı geçen aile hekimliği birimleri
2014/2 İller Arası Aile Hekimliği Yerleştirme İşlemlerine dahil edilmiştir. Bu bölgelere 15 Eylül
2014 Pazartesi günü Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından İller Arası Aile Hekimliği
Yerleştirme İşlemi yapılacaktır.
2014/2 İLLER ARASI AİLE HEKİMLİĞİ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE
TERCİHTE
BULUNULMAYARAK
BOŞ
KALAN
BÖLGE/BÖLGELER
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN 25 EYLÜL 2014
TARİHLİ 49. AİLE HEKİMLİĞİ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE DAHİL
EDİLECEKTİR.
2014/2 İLLER ARASI AİLE HEKİMLİĞİ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNE DAHİL
EDİLEN BOŞ POZİSYONLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR;
1- Çarşamba İlçesi Ağcagüney ASM 5506020 nolu aile hekimliği pozisyonu aile hekimi
yer değişikliği,
2- Havza İlçesi Bekdiğin ASM 5507008 nolu aile hekimliği pozisyonu istifa,
3- Havza İlçesi Gidirli ASM 5507011 nolu aile hekimliği pozisyonu istifa,
4- Havza İlçesi Ortaklar ASM 5507013 nolu aile hekimliği pozisyonu istifa,
5- Vezirköprü İlçesi Kuşçular ASM 5514024 nolu aile hekimliği pozisyonu aile hekimi
yer değişikliği,
nedenleriyle boşalmıştır.
2014/2 İLLER ARASI AİLE HEKİMLİĞİ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNE DAHİL
EDİLEN BOŞ POZİSYONLAR
İLÇESİ
ÇARŞAMBA
AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİNİN ADI
A.HEK.
NO
AĞCAGÜNEY ASM
5506020
YERLEŞİM YERİ
KESİN
GSH
KAYITLI
ALAN
KİŞİ
KİŞİ
SAYISI** SAYISI**
2090
215
1917
793
Ağcagüney Beldesi
Esentepe Köyü
Bayramlı Köyü
Şeyhgüven Köyü 4,5 Km.*
HAVZA
BEKDİĞİN ASM
5507008
Bekdiğin Beldesi
Atatürk Mah.
İstasyon Mah.
Şehit Veli Efendi Mah.
Yenice Köyü
Karageçmiş Köyü
Tuzla Köyü
Sayfa | 6
Karameşe Köyü
Başpelit Köyü
Cevizlik Köyü
Güvercinlik Köyü 4,6 Km.*
T.Karacaören Köyü 9,1 Km.*
Ereli Köyü 12,2Km.*
Kale Köyü 5,7 Km.*
Şeyhali Köyü 9,2 Km.*
Beyköy 8,2 Km.*
Tekkeköy 9 Km.*
Kocapınar Köyü *
HAVZA
GİDİRLİ ASM
5507011
3174
1748
1528
812
2140
694
Gidirli Köyü
Yağcımahmut Köyü
Dereköy 6,1 Km.*
Hacıbattal Köyü 8,5 Km.*
Kirenlik Köyü 11,3 Km.*
Çiftlik Köyü 11,4 Km.*
Şerifali Köyü 14,1 Km.*
HAVZA
ORTAKLAR ASM
5507013
Ortaklar Köyü
Dündarlı Köyü
Meryemdere Köyü
Ağcamahmut Köyü
Orhaniye Köyü
Esenbey Köyü
Karabük Köyü
Doğançayırı Köyü 11 Km*
Mesudiye Köyü 8,8 Km*
Hacıdede Köyü 10,8 Km*
Ersandık Köyü 8,3 Km*
Yakışla Köyü 3,9 Km*
Beyören Köyü 8,8 Km*
VEZİRKÖPRÜ KUŞÇULAR ASM
5514024
Kuşçular Köyü
Kovalı Köyü
Alanbaşı Köyü
Taşlıyük Köyü
Başfakı Köyü
Melikli Köyü
Bektaş Köyü
Büyükkale Köyü 4,6 Km*
Küçükkale Köyü 4,5 Km*
Kızılcakoru Köyü 6,7 Km*
Elmalı Köyü 7,3 Km*
Duruçay Köyü 13 Km*
Sayfa | 7
Download

SAMSUN İLİ - Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü