T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEBLİĞLER DERGİSİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
AYDA BİR ÇIKARILIR
İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939
CİLT: 77
ARALIK-EK 2014
SAYI: 2687
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
Konu
: 101
: Ortaokul Rehberlik ve Kariyer
Planlama Dersi Öğretim Programı
Karar Tarihi : 26/11/2014
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 27/05/2014 tarihli ve
39201250/160/2109181 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Ortaokul Rehberlik
ve Kariyer Planlama Dersi Öğretim Programının, 2015-2016 Öğretim Yılından itibaren
ekli örneğine göre uygulanması,
Kurulumuzun 02/08/2006 tarihli ve 329 sayılı kararıyla kabul edilen ve
14/04/2011 tarihli ve 37 sayılı kararıyla değişiklik yapılan İlköğretim Sınıf Rehberlik
Programının, 2015-2016 Öğretim Yılından itibaren uygulamadan kaldırılması,
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Dr. Cem GENÇOĞLU
ÜYE
Kâmil YEŞİL
ÜYE
Dr. Mehmet SÜRMELİ
ÜYE
Doç. Dr. Güray KIRPIK
ÜYE
Dr. İbrahim DEMİRCİ
ÜYE
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
ÜYE
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
ÜYE
Dr. Hüseyin ŞİRİN
ÜYE
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
UYGUNDUR
…/…/2014
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Aralık-Ek 2014-2687
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1625
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 102
Karar Tarihi : 26/11/2014
Konu
: 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanunu’nun 5.Maddesi Kapsamına
Giren Ortaokullar İçin Temel Dini
Bilgiler Dersi (Hristiyanlık;1-2)
Öğretim Programı
Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 05/08/2014 tarihli ve 45123216/101/3243020
sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanunu’nun 5. maddesi kapsamına giren Ortaokullar İçin Temel Dini Bilgiler Dersi
(Hristiyanlık;1-2) Öğretim Programının, 2015-2016 Öğretim Yılından itibaren ekli
örneğine göre uygulanması hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Dr. Cem GENÇOĞLU
ÜYE
Kâmil YEŞİL
ÜYE
Dr. Mehmet SÜRMELİ
ÜYE
Doç. Dr. Güray KIRPIK
ÜYE
Dr. İbrahim DEMİRCİ
ÜYE
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
ÜYE
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
ÜYE
Dr. Hüseyin ŞİRİN
ÜYE
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
UYGUNDUR
…/…/2014
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1626
Aralık-Ek 2014-2687
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
Konu
: 103
: Ortaöğretim İngilizce Dersi
(9, 10, 11 ve 12. Sınıflar)
Öğretim Programı
Karar Tarihi : 26/11/2014
Başkanlığımızca hazırlattırılan ve Kurulumuzda görüşülen Ortaöğretim İngilizce
Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programının 2015 - 2016 Öğretim Yılından itibaren 9.
sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanması,
Söz konusu programa göre;
1. Ders kitabı, öğretmen kılavuz kitabı ve öğrenci çalışma kitabının takım hâlinde
hazırlanması,
2. Hazırlanacak 9 ve 10. sınıf taslak ders kitaplarının incelenmek üzere Başkanlığa ilk
başvurularının 16 – 20 Kasım 2015 tarihleri arasında yapılması, bunlardan 30 Mart 2016
Çarşamba günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olarak kabul edilenlerin, 2016 yılının
Nisan ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisinde duyurulması,
3. Hazırlanacak 11. sınıf taslak ders kitaplarının incelenmek üzere Başkanlığa ilk
başvurularının 14 - 18 Kasım 2016 tarihleri arasında yapılması, bunlardan 30 Mart 2017
Perşembe günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olarak kabul edilenlerin, 2017 yılının
Nisan ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisinde duyurulması,
4. Hazırlanacak 12. sınıf taslak ders kitaplarının incelenmek üzere Başkanlığa ilk
başvurularının 13 - 17 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılması, bunlardan 30 Mart 2018 Cuma
günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olarak kabul edilenlerin, 2018 yılının Temmuz
ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisinde duyurulması,
5. 2015 - 2016 Öğretim Yılına mahsus olmak üzere ilgili Genel Müdürlükçe hazırlanan
öğretim materyalinin kullanılması,
Kurulumuzun 24/08/2011 tarihli ve 118 sayılı kararıyla kabul edilen Ortaöğretim 1, 2
ve 3. Yabancı Dil İngilizce Dersi ( Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar ) Öğretim Programlarının
(Hazırlık sınıfına ait bölüm hariç) 2015 - 2016 Öğretim Yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak
üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Dr. Fatma Elif KILINÇ
ÜYE
Dr. Cem GENÇOĞLU
ÜYE
Kâmil YEŞİL
ÜYE
Dr. Mehmet SÜRMELİ
ÜYE
Doç. Dr. Güray KIRPIK
ÜYE
Dr. İbrahim DEMİRCİ
ÜYE
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
ÜYE
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
ÜYE
Dr. Hüseyin ŞİRİN
ÜYE
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
UYGUNDUR
…/11/2014
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Aralık-Ek 2014-2687
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1627
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 104
Karar Tarihi : 26/11/2014
Konu
: Özel Milletlerarası Tarabya İngiliz
Okulları Lise Kısmı Haftalık Ders Çizelgesi
ile Çerçeve Öğretim Programları
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 18/09/2014 tarihli ve
16915068/101.04/4006255 sayılı yazısı üzerine 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanunu’nun “Milletlerarası Özel Öğretim Kurumları, Yabancı Okullar ve Azınlık Okulları”
başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci alt bendi hükmü
doğrultusunda incelenen ve Kurulumuzda görüşülen Özel Milletlerarası Tarabya İngiliz
Okulları Lise Kısmı Haftalık Ders Çizelgesi ile Çerçeve Öğretim Programlarının, ekli
örneklerine göre uygulanması hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Dr. Fatma Elif KILINÇ
ÜYE
Dr. Cem GENÇOĞLU
ÜYE
Kâmil YEŞİL
ÜYE
Dr. Mehmet SÜRMELİ
ÜYE
Doç. Dr. Güray KIRPIK
ÜYE
Dr. İbrahim DEMİRCİ
ÜYE
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
ÜYE
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
ÜYE
Dr. Hüseyin ŞİRİN
ÜYE
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
UYGUNDUR
…/11/2014
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1628
Aralık-Ek 2014-2687
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 105
Karar Tarihi : 16/12/2014
Konu
: Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin
10. Sınıflarına Naklen Öğrenci Alınması
Başkanlığımız evrakında 11/12/2014 tarihli 6320419 ve 6320582 sayılar ile kayıt
gören yazılar üzerine Kurulumuzda görüşülen 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren öğretim
yapmak üzere açılan resmî ve özel mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim
merkezleri ile çok programlı Anadolu liselerinin 10. sınıflarına yapılacak nakil ve geçişlerin;
1. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37. maddesinin ikinci
fıkrasının (a-b) bendlerinde yer alan “Okulların her birinin kendi arasında veya okullar arasında
alan/dal bulunmak kaydıyla her sınıf seviyesinde sürekli, alan/dal bulunmaması hâlinde 10 uncu
sınıfta alan, 11 inci sınıfta aynı alanda dal değiştirerek birinci dönem sonuna kadar,”; “Bu
okulların dışındaki diğer okullardan bu okullara; 9 uncu sınıfta sürekli, 10 uncu sınıfta ise birinci
dönem sonuna kadar, 10 uncu sınıf sonunda ise uygulamalı meslek derslerinden yaz tatili
süresince yapılacak telafi eğitimine bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır.
Aynı okul bünyesindeki program/alan/dallar arasında geçiş iş ve işlemleri bu fıkra kapsamında
değerlendirilir.” hükümleri doğrultusunda yapılması,
2. Naklen gelen öğrenciler reşit ise kendisinden, reşit değil ise velisinden “Öğrencinin
sınıf tekrarı yapmadan mezun olması durumunda kendisine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
diploması” düzenlenmesinin kabul edildiğine dair dilekçe alınması,
3. Bu öğrencilerin oluşturduğu sınıflar için, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul
edilmiş ve uygulanmakta olan Anadolu Meslek Lisesi/Anadolu Teknik Lisesi Alan/Dal Haftalık
Ders Çizelgeleri ile bu alan/dala ait Çerçeve Öğretim Programının uygulanması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Dr. Fatma Elif KILINÇ
ÜYE
Dr. Cem GENÇOĞLU
ÜYE
Kâmil YEŞİL
ÜYE
Dr. Mehmet SÜRMELİ
ÜYE
Doç. Dr. Güray KIRPIK
ÜYE
Dr. İbrahim DEMİRCİ
ÜYE
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
ÜYE
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
ÜYE
Dr. Hüseyin ŞİRİN
ÜYE
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
UYGUNDUR
…/12/2014
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Aralık-Ek 2014-2687
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1629
DUYURULAR
…………........................................... VALİLİĞİNDEN
Aşağıda adı, soyadı, görev yeri yazılı stajyerlerin, karşılarında belirtilen onay
doğrultusunda adaylıkları kaldırılmıştır.
İlgililere duyurulur.
ADI SOYADI
GÖREV YERİ
Adaylığın Kaldırıldığına
Dair Onayın
Tarih ve Sayısı
Eyüp BULAKBAŞ
Samsun-Asarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
17/12/2014-6598625
Esma KILIÇ
Samsun-Asarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
17/12/2014-6598625
İbrahim AKAR
Samsun-Ayacık Anadolu Lisesi
17/12/2014-6598625
Deniz TURAN
Samsun-Bafra Kaygusuz Ortaokulu
17/12/2014-6598625
Mustafa KORKUT
Samsun-Bafra Aktekke Yatılı Bölge Ortaokulu
17/12/2014-6598625
Betül GÜNDÜZ
Samsun-Bafra Altınkaya Anadolu Lisesi
17/12/2014-6598625
Gül KARAGÖZ
Samsun-Bafra Çetinkaya Mes. ve Tek. And. L.
17/12/2014-6598625
Tuğba AYTAŞ
Samsun-Bafra Osmanbeyli Özel Eğt. İş U.M.
17/12/2014-6598625
Ümit SAYGILI
Samsun-Bafra Çetinkaya Mes. ve Tek. And. L.
17/12/2014-6598625
Hakan YEŞİL
Samsun-Çarşamba Dikbıyık Ortaokulu
17/12/2014-6598625
Hacer ASAR
Samsun-İl Milli Eğitim Müdürlüğü
17/12/2014-6598625
Meral BİRİNCİ
Samsun-İl Milli Eğitim Müdürlüğü
17/12/2014-6598625
Fatma EREN
Samsun-İl Milli Eğitim Müdürlüğü
17/12/2014-6598625
İlkay ÖZDEMİR ÖZGENLİK
Samsun-İl Milli Eğitim Müdürlüğü
17/12/2014-6598625
Esra COŞKUN
Samsun-İlkadım Sema Cengiz Büberci Mes.
Tek. ve And. Lisesi
17/12/2014-6598625
Sami TORAMAN
Samsun-Kavak Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu
17/12/2014-6598625
Nazlı BEHÇET
Samsun-Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi
17/12/2014-6598625
Şule ERDOĞAN
Samsun-Ladik 100. Yıl Ortaokulu
17/12/2014-6598625
Fırat OCAK
Samsun-Ladik Akpınar Fen Lisesi
17/12/2014-6598625
İsmail ARSLAN
Samsun-Salıpazarı Hasan Çelebi Çok Prog. L.
17/12/2014-6598625
Tuğba USTA
Samsun-Tekkeköy Güzelyurt Ortaokulu
17/12/2014-6598625
Veysel KEÇECİ
Samsun-Tekkeköy Nedime Serap Ulusoy Mes.
Tek. And. Lisesi
17/12/2014-6598625
Zeynep ŞAHİN
Samsun-Terme Ortaokulu
17/12/2014-6598625
Fatmanur ERDOĞAN
Samsun-Terme Bülent Çavuşoğlu And. Lis.
17/12/2014-6598625
Yunus GÜLEÇ
Samsun-Vezirköprü Alanşeyhi Ortaokulu
17/12/2014-6598625
Akın ÜZÜM
Samsun-Vezirköprü Anadolu Lisesi
17/12/2014-6598625
Tuğba Terzi DEMİRAYAK
Samsun-Vezirköprü Zeki Cevher İlkokulu
17/12/2014-6598625
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1630
Aralık-Ek 2014-2687
İÇİNDEKİLER
Sayfa No
1.
Ortaokul Rehberlik ve Kariyer Planlama Dersi Öğretim Programı
1624
2.
5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 5.Maddesi
Kapsamına Giren Ortaokullar İçin Temel Dini Bilgiler Dersi
(Hristiyanlık;1-2) Öğretim Programı
1625
3.
Ortaöğretim İngilizce Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı
1626
4.
Özel Milletlerarası Tarabya İngiliz Okulları Lise Kısmı Haftalık Ders
Çizelgesi ile Çerçeve Öğretim Programları
1627
5.
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 10. Sınıflarına Naklen Öğrenci
Alınması
1628
6.
Duyurular
1629
İNTERNET ADRESİ
http://tebligler.meb.gov.tr
Tebliğler Dergisi, elektronik ortamda yayımlandığından abone kaydı alınmamaktadır.
Tel: 0 (312) 413 19 13
0 (312) 417 14 61
[email protected], [email protected]
Tel: 0 (312) 866 22 01 - 866 22 49/246
Fax: 0 (312) 866 22 72
DEVLET KİTAPLARI DÖNER SERMAYE MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA 2014
Download

2687_Aralik_EK_2014 - Tebliğler Dergisi