TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU
BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
I. DÖNEM
Ders Adı
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I
Z/S
Z
Teori
2
Pratik
0
Kredi
2
AKTS
2
Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve
sosyo-psikolojik problemler karşısında Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan
reform hareketleri ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşu ele alınmaktadır. Osmanlı Devleti’nden sonra Mustafa Kemal Paşa
önderliğinde verilen İstiklal savaşının genç nesillere öğretilmesi. Türkiye ve Türk Dünyasının
Jeopolitiği, Fransız İhtilali ve Önemi, Osmanlı’ya Genel Bakış, Islahatlar, Tanzimat ve Islahat
Fermanları, Birinci ve İkinci Meşrutiyet, Devleti Kurtarmayı Yönelik Fikir Hareketleri, Birinci Dünya
Savaşı, Milli Mücadele Dönemindeki Gelişmeler, Cumhuriyetin İlanı.
Ders Adı
Z/S
Teori
Pratik
Kredi
AKTS
Matematik
Z
2
0
2
3
Sayılar, Bölme ve Bölünebilme, Obeb – Okek, Rasyonel Sayılar, Mutlak Değer, Üstlü ve Köklü Sayılar,
Çarpanlara Ayırma, Oran - Orantı, Denklem Çözme, Eşitsizlikler.
Ders Adı
Z/S
Teori
Pratik
Kredi
AKTS
Türk Dili-I
Z
2
0
2
2
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri
arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses
özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili
genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı.
İmlâ ve noktalama.
Ders Adı
İngilizce-I
Z/S
Z
Teori
2
Pratik
0
Kredi
2
AKTS
2
Başlangıç seviyesinde İngilizce çalışan öğrenciler tüm becerileri içeren bir derstir. Dilin hem sözlü ve
hem de yazılı formatta kullanımında ihtiyaç duyulacak verimli ve kavrayışsal yetenekleri kazandırır.
Öğrencilerin başlangıç seviyesinden orta seviyeye getirmeyi hedefler. Kelime ve okuduğunu anlama
becerilerini yükseltmek için seviyelerine uygun pasajlar okunur. İngilizce konuşulacak bir ortamda
konuşabilecek düzeyde işlevsel İngilizce verilir. Basit diyalog çalışmalarıyla dinleme ve konuşma
becerileri kazandırılır.
Çemişgezek Meslek Yüksekokulu – Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Ders İçerikleri
1
Ders Adı
Bilgisayar-I
Z/S
Z
Teori
1
Pratik
2
Kredi
2
AKTS
2
Temel Bilgiler, Bilgisayar donanım birimleri, Bilgisayar yazılımları, Bilgisayar kullanımında dikkat
edilecek hususlar, Klavye ve Mouse kullanımı. İşletim sistemi. Office programlarının tanıtımı. Kelime
işlemci programı.
Ders Adı
Sekreterlik Bilgisi
Z/S
Z
Teori
2
Pratik
0
Kredi
2
AKTS
3
Sekreterlik mesleğinin tarihsel gelişimi, anlamı ve türleri, örgüt içindeki sekreterin rolü, yönetici
sekreterinin kişisel ve mesleki nitelikleri, yönetici sekreterinin yönetsel fonksiyonlara katkısı, etkin
yönetimde ve iletişimde yönetici sekreterinin rolünün ne olduğu, büro hizmetlerinin ve büro
araçlarının organizasyonu ve yönetimi konuları üzerinde durulur.
Ders Adı
Genel İşletme
Z/S
Z
Teori
3
Pratik
0
Kredi
3
AKTS
4
İşletme, teşebbüs, müteşebbis kavramları. İşletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkileri.
İşletmenin amaçları. İşletme türleri ve sınıflandırılması. İşletmelerin yapısal ve fonksiyonel analizi.
İşletmelerin çevreyle ilişkileri ve sorumlulukları. İşletmelerin ilk kuruluş çalışmaları (kuruluş analizi
ve planlama çalışmaları). Kuruluş yeri ve seçimi. İşletme büyüklüğü ve kapasite türleri. İşletmelerin
hukuki yapıları.
Ders Adı
Ticari Matematik
Z/S
Z
Teori
1
Pratik
2
Kredi
2
AKTS
2
Oran ve orantı, ortalama yüzde ve binde hesapları, maliyet ve satış hesapları, karışımı hesaplamak,
faiz hesapları, iskonto konularını içermektedir.
Ders Adı
Klavye Teknikleri
Z/S
Z
Teori
1
Pratik
2
Kredi
2
AKTS
4
F ve Q klavyenin tanıtımı. F klavye ile ilgili bilgiler, On parmak kullanma tekniği. On parmak programı
düzey çalışmaları (temel sıra tuşları, üst ve alt sıra tuşları, büyük harf, noktalama işaretleri ve
semboller, yabancı dil harfleri, acemi, orta ve ileri düzey karışık metinlerin hatasız ve süratli
yazımı).Basit tablolar düzenleme, kurum içi ve kurum dışı yazışmalar, çok sayfalı mektuplar. Şekilsiz
yazıların şekillendirilerek yazılması ve çoğaltılması.
Ders Adı
Hukukun Temel Kavramları
Z/S
Z
Teori
2
Pratik
0
Kredi
2
AKTS
3
Hukuk kavramı. Hukukun Gerekliliği ve Önemi. Sosyal İlişkiler ve Hukuk. Yaptırım Kavramı. Hukuk
Sistemleri. Hukukun Bölümleri. Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Ayırımı. Hukukun Kaynakları. Hak
kavramı ve hakkın çeşitleri. Hakların kazanılması, korunması ve kaybedilmesi. Hukuki İlişkiler.
Hukuki uyuşmazlıklar ve yargı organları.
Çemişgezek Meslek Yüksekokulu – Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Ders İçerikleri
2
Ders Adı
Protokol Bilgisi
Z/S
Z
Teori
2
Pratik
0
Kredi
2
AKTS
3
Sosyal hayatta ve iş ortamında protokolün yeri ve önemi. Kurum ve kuruluşlarda uygulanan protokol
çeşitleri ve özellikleri. Kurumsal etkinliklerde uygulanacak protokol kuralları. Sekreterin kendi işinde
ve kurumu temsil görevinde uygulayacağı protokol kuralları. Davetler, masa düzenleri ve oturma
şekilleri, masa üstü düzenlemeleri, büfeli yemek davetleri, davet sahiplerinin görevleri,
davetlilerden beklenenler, davetliler için teşekkür şekilleri.
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Ders İçerikleri
Ders İçerikleri I. Dönem Sonu
Çemişgezek Meslek Yüksekokulu – Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Ders İçerikleri
3
II. DÖNEM
Ders Adı
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-II
Z/S
Z
Teori
2
Pratik
0
Kredi
2
AKTS
2
Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Kıyafet Düzenlenmesi , Şapka
İnkılabı, Harf, Dil, Tarih İnkılabı ve Soyadı Kanunu, Tarikatların Kaldırılması , Tekke, Türbe ve
Zaviyelerin Kapatılması, Takvim, Saat Ölçü Sistemindeki Değişiklikler , 1921 ve 1924 Anayasaları ve
Hukuk İnkılabı , Kadın Hakları ve İnsan Hakları Kavramları , Eğitim İnkılabı, Önemi , Türk İnkılabının
Yeri, Eğitimde Uyulması Gerekli İlkeler, Eğitim Aksaklıkları , 1924 Devrim Yasalarının Önemi , Şeyh
Sait, Menemen ve Suikast Girişimi, Çok Partili Dönem , Terakkiperver ve Serbest Fırka , Parti Tanımı
Demokrasi Kavramı , Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik, İnkılapçılık, Devletçilik, Halkçılık, İlkeleri,
Milli Bağımsızlık , Milli İrade, Milli Beraberlik, Yurtta ve Dünyada Barış, Atatürkçü Düşünce Sistemi,
Atatürk Devri Dış Politikası, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Balkan Antantı, Hatay Sorunu.
Ders Adı
Türk Dili-II
Z/S
Z
Teori
2
Pratik
0
Kredi
2
AKTS
2
İyi konuşmak ve yazmak için gerekli ön hazırlıklar, iyi bir konuşma ve iyi bir yazıda aranan nitelikler,
bunlarla ilgili örnekler. İyi bir cümlenin özellikleri, anlatım yanlışları, cümle bozuklukları, özyaşam
öyküsü özellikleri ve yazımı, bilimsel yazılarda aranan özellikler, Türk ve dünya edebiyatından örnek
metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma yeteneğinin geliştirilmesine yönelik
çalışmalar yapmak.
Ders Adı
İngilizce-II
Z/S
Z
Teori
2
Pratik
0
Kredi
2
AKTS
2
Tense (Zaman) kavramının ve zamanlara bağlı action (eylem) fiillerinin kullanımı. Günlük
aktivitelerin geniş veya şimdiki zamanlı ifadelerle anlatımı. Zarf ve sıfatlar kullanarak ifade
becerilerinin geliştirilmesi.
Ders Adı
Bilgisayar-II
Z/S
Z
Teori
1
Pratik
2
Kredi
2
AKTS
2
Hesap ve Tablolama ve Grafik Programı . Sunu hazırlama programı. Bilgisayar ağları ve İnternet,
İnternet tarayıcıları, internet kullanımı, Elektronik Posta Kullanımı.
Ders Adı
Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri
Z/S
Z
Teori
2
Pratik
0
Kredi
2
AKTS
3
Etkin bir dosyalama sisteminin özellikleri, dosyalamaya konu olan belgeler, dosyalama süreci ve
aşamaları, dosyalamada dikkat edilecek hususlar, dosyalama şekilleri hakkında bilgi verir.
Arşivleme; amacı ve önemi, arşiv kavramı ve tarihçesi, arşivleme süreci, arşivlemede dikkat edilecek
hususlar, dosyalama ve arşivlemede donanımlar hakkında bilgi verir.
Çemişgezek Meslek Yüksekokulu – Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Ders İçerikleri
4
Ders Adı
Örgütsel Davranış
Z/S
Z
Teori
2
Pratik
0
Kredi
2
AKTS
3
Yönetim ve Örgütsel Davranış, Kişinin Kendini Daha İyi Tanıması İçin Motivasyon, İş Tatmini, Gruplar
Ve Takımlar, Liderlik, Güç Ve Politika, Çatışma ve Müzakere Yönetimi, İnsan Kaynakları
Politikalarının Benimsetilmesi, Örgütsel Değişim ve Stres Yönetimi, Örgütsel İletişim, Örgütsel
Davranışta Güncel Konular ve Örgütsel Davranış Araştırmaları gibi konulara değinilecektir.
Ders Adı
Genel İletişim
Z/S
Z
Teori
2
Pratik
0
Kredi
2
AKTS
4
İletişim kavramının tanımı ve anlamı, iletişim kurma yolları, engel ve problemleri, bireysel,
toplumsal ve örgütsel iletişimin sözlü, yazılı, sözsüz ve bilgi teknolojileri yoluyla kurulma yöntemleri,
iletişim türleri ve modelleri, iletişim modellerinin iletişim bilimine getirdiği yenilikler ve katkılar,
örgütsel iletişimin anlamı ve işlevi konularını kapsar.
Ders Adı
Yönetim ve Organizasyon
Z/S
Z
Teori
3
Pratik
0
Kredi
3
AKTS
4
Yönetim, Yönetici kavramının tanımı, Nitelikleri ve özellikleri, Yöneticilerin görev ve şahıslar arası
rolleri, Yönetim düzeyleri, Yönetim biliminin diğer toplumsal bilimlerle ilişkisi, Organizasyon,
Organizasyon kavramının tanımı ve niteliği, Yöneticilerin yönetim kuralları, Yönetim fonksiyonları:
Planlama, örgütleme, yöneltme koordinasyon, kontrol denetim, Yönetim hususunda son gelişmeler:
Amaçlara göre yönetim, Kalite ve toplam kalite yönetimi.
Ders Adı
Genel Ekonomi
Z/S
Z
Teori
3
Pratik
0
Kredi
3
AKTS
4
Ekonomi biliminin tanımı, konusu. Ekonomik faaliyetlerin nedenleri ve özellikleri. Temel iktisadi
kavramlar. İktisadi sistemler. Fiyat mekanizmasının işleyişi. Arz ve talebin esasları. Fiyat, fiyat
oluşumu, piyasa hareketleri, istihdam, milli gelir, para, kredi, konjonktürel hareketler, dış ödemeler
dengesi, uluslararası ticaret, enflasyon, devalüasyon, deflasyon, revealüasyon ve Türkiye ekonomisi.
Ders Adı
Mesleki Yazışmalar
Z/S
Z
Teori
1
Pratik
2
Kredi
2
AKTS
4
Yazışma ve çeşitleri. Ticari, resmi ve özel yazışmalar (iş yazıları, resmi yazılar ve özel mektuplar). İş
mektubu; tanımı, nitelikleri ve bölümleri. İş mektubu şekilleri. İş mektubu türleri. Diğer iş yazıları. İş
yazılarının gönderilmesi ve alınmasında yapılan işlemler.resmi yazışmalar. Resmi yazışmaların
nitelikleri, türleri, bölümleri ve genel ilkeleri. Resmi yazıda şekil yönünden uyulacak kurallar. Özel
mektuplar.
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Ders İçerikleri
Ders İçerikleri II. Dönem Sonu
Çemişgezek Meslek Yüksekokulu – Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Ders İçerikleri
5
III. DÖNEM
Ders Adı
Büro Yönetimi
Z/S
Z
Teori
2
Pratik
0
Kredi
2
AKTS
4
Yönetim. Yönetici. Büro tanımı, türleri, özellikleri. Büro yönetimi. Büro hizmetleri. İşletmede büro
hizmetlerinin önemi. Büro işleri ve faaliyetleri. Büro işlerinin planlanması, iş programları. Büronun
örgütlenmesi (büro işleri ve faaliyetlerinin, personelin ve büro çevresinin örgütlenmesi, örgüt
fonksiyon ve pozisyon şemaları).
Ders Adı
Genel Muhasebe
Z/S
Z
Teori
2
Pratik
0
Kredi
2
AKTS
3
Muhasebenin tanımı, amacı, temel kavramlar ve prensipleri, muhasebede kullanılan yasal defterler,
hesap kavramı ve işleyiş kuralları, bilanço, çeşitleri ve bilançonun düzenlenmesi, sermaye kavramı
ve sermayenin bulunması, KDV ve özellikleri, kapsamı, hesaplarda gösterilmesi, bilanço hesapları ve
işleyişi.
Ders Adı
Etkili ve Güzel Konuşma
Z/S
Z
Teori
1
Pratik
0
Kredi
1
AKTS
2
Güzel ve etkili konuşmanın temel ilkeleri, Sözlü anlatımda başarının yolları (çalışma), Dinleyiciye
Hâkimiyet/Dinleyiciyi kavramak, Is Görüşmelerinde Beden Dili, Kitleye, Gruba, Bireye Karşı Etkin ve
Güzel Konuşmanın Temel Adımları, Kendini ifade Edişe Yönelik Sunuşlar.
Ders Adı
Bürolarda Teknoloji Kullanımı
Z/S
Z
Teori
1
Pratik
2
Kredi
2
AKTS
3
Teknoloji kavramı ve işlevleri ile ilgili temel kavramları, Bilgi kavramı, bilgi işleme ve bilgi
toplumunun gelişim süreci, Büro otomasyonu kavramı, amacı ve yararları, Büro otomasyonunda
karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri, Büro makinelerini tanıma ve kullanma ilkeleri, Büro
makineleri alımında ve kullanılmasında dikkat edilecek hususlar, Yazılım ve donanım
teknolojileri Bilgisayar ağları ve internet, E-ticaret, E-alışveriş, E-devlet kavramları.
Ders Adı
Toplam Kalite Yönetimi
Z/S
Z
Teori
2
Pratik
0
Kredi
2
AKTS
3
Kalite ve kalite yönetimi kavramları. Tarihsel gelişim süreci ve bu sürecin aşamaları. Temel
kavramlar. Toplam kalite yönetiminin bir yönetim sistemi olarak özellikleri ve unsurları. Toplam
kalite yönetiminin temel yaklaşımları. Toplam kalite yönetimi uygulamasında kullanılan temel araç
ve teknikler. Toplam kalite yönetimi ile ilgili Türkiye’deki uygulamalar, bu uygulamalarda karşılaşılan
güçlükler ve çözüm önerileri.
Çemişgezek Meslek Yüksekokulu – Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Ders İçerikleri
6
Ders Adı
Bilgisayar- III
Z/S
Z
Teori
2
Pratik
2
Kredi
3
AKTS
4
Elektronik sunu tasarımının temelleri. Elektronik sunu programlarını tanıma ( elektronik sunu
programını düzenleme). Elektronik sunu araçlarını tanıma ( elektronik sunu programı menülerini
açıklar). Elektronik sunuyu hazırlama( elektronik sunuda kullanılacak belgeleri hazırlama). Elektronik
sunu gösterimi yapma.
Ders Adı
Mesleki İngilizce-I
Z/S
Z
Teori
2
Pratik
2
Kredi
3
AKTS
4
Sektörde Kullanılan Terimlerin Kavranması / Değişik Projelerde Karşılaşılabilecek Mesleki erimlerin
Anlam ve İçeriklerinin Açıklanması / Mesleki Konularda Okuma ve Okuduğunu Anlama, Kelime
Dağarcığının Geliştirilmesi / Kullanma ve Bakım Kılavuzlarının Tercüme İlkerini Uygulayabilme /
Teknik Rapor, CV, Sipariş ve İş Mektubu Yazım İlkelerini Uygulayabilme / Mesleki Konularda
Tercüme, Doküman Hazırlama, Basit İş Mektupları Yazma Gibi Konularda Öğrencilerin Kendilerini
Geliştirebilecekleri Ödev ve Uygulamalar.
Ders Adı
İnsan Kaynakları Yönetimi
Z/S
S
Teori
3
Pratik
0
Kredi
3
AKTS
3
İnsan kaynakları yönetiminin tanımı ve ilgili kavramlar. İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili tarihsel
gelişmeler. Bölümün örgütlenmesi. Çevre ile ilişkiler. İnsan kaynakları planlaması. İnsan kaynağını
bulma, seçme süreci ve yöntemleri. İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi. İnsan kaynağının
yönlendirilmesi ve güdülenmesi.
Ders Adı
Bilgi Çağında Yönetim
Z/S
S
Teori
3
Pratik
0
Kredi
3
AKTS
3
Yayın belirleme, yayınları izleme, karar alma, yazılı ve yazılı olmayan kurallar, memorandum
(Bildirge), bilgi verme, çevresel analiz, çevresel analiz teknikleri, çevresel değişkenleri sınıflama,
vizyon ve misyon kavramları.
Ders Adı
Yönetim Hukuku
Z/S
S
Teori
2
Pratik
2
Kredi
3
AKTS
4
Yönetim hukukuna giriş, idari teşkilat, idarenin görev ve yetkileri, idare malları, idare personeli ve
idarenin denetlenmesi konuları işlenmektedir.
Ders Adı
Araştırma Yöntemleri-I
Z/S
S
Teori
1
Pratik
2
Kredi
2
AKTS
2
Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme,
Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme, Sunuma Hazırlık Yapma, Sunumu Yapma.
Çemişgezek Meslek Yüksekokulu – Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Ders İçerikleri
7
Ders Adı
Staj
Z/S
Teori
Pratik
Kredi
AKTS
Z
0
0
0
3
Mesleki ve teknik eğitim bölgeleri içindeki meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin
öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, teorikte edindikleri
beceri ve deneyimleri geliştirmek, görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilşkileri,
organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır.
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Ders İçerikleri
Ders İçerikleri III. Dönem Sonu
Çemişgezek Meslek Yüksekokulu – Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Ders İçerikleri
8
IV. DÖNEM
Ders Adı
Yönetici Sekreterliği
Z/S
Z
Teori
2
Pratik
0
Kredi
2
AKTS
4
Bilgi Çağı Örgütleri ve Yönetimi, Bilgi Çağında Yönetim ve Yönetici Sekreterliği, Yönetici Sekreterinin
Özellikleri, Yönetici Sekreterliği Beceri ve Yetenekleri, Yönetici Sekreterinin Örgütsel Görevleri,
İnsanı Tanıma ve Yönetme Becerisi, Yönetici Sekreterliği ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel
Davranış Yönetimi, Moral ve Motivasyon, Verimlilik ve Etkinlik Yönetimi, Yönetici Sekreterliğinde
İtibar ve İmaj Yönetimi
Ders Adı
Halkla İlişkiler
Z/S
Z
Teori
2
Pratik
0
Kredi
2
AKTS
4
Halkla ilişkiler nedir; halkla ilişkiler ve tarihsel gelişimi, halkla ilişkiler ve benzer kavramlar, halkla
ilişkilerle karıştırılan kavramlar, halkla ilişkilerde kullanılan araçlar, halkla ilişkilerde hedef kitle ve
önemi, halkla ilişkilerde etkin iletişim teknikleri, işletme ve örgütlerde halkla ilişkiler uygulamaları,
halkla ilişkiler yönetimi, örnek halkla ilişkiler çalışmaları unsurlarını içerir.
Ders Adı
Kamu- Özel Kesim Yapısı ve İlişkiler
Z/S
Z
Teori
2
Pratik
2
Kredi
3
AKTS
3
Kamu ve özel sektör kuruluşlarının yönetimlerinin niteliği, kamunun ve özel sektör kuruluşlarının
örgütsel yapıları Kamu ve özel sektör kuruluşlarının yönetim yapıları, Merkez ve yerel yönetimleri
farklılıkları ve birbirleriyle ilişkileri, Bürokrasi kavramının tanımı ve özellikleri, kamu ve özel sektör
kuruluşlarında kullanılan bürokrasi ve bu yapı içerisinde çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları
Kamu ve özel sektör personel yönetim sistemlerinin tanınması ve bu sistemin işleyişinde
sekreterlerin bulunduğu yer, üstlenecekleri rol ve görevler.
Ders Adı
Kriz ve Stres Yönetimi
Z/S
Z
Teori
1
Pratik
0
Kredi
1
AKTS
2
Kriz yönetimi konusunda temel yaklaşımlar, krizin analizi, kriz sistemleri ve krizin kaynakları, Kriz
sürecinin aşamaları ve sonuçları, krizin nedenleri ve çözümleri, Stres kavramı ve yönetim ile ilişkisi,
stresin belirtileri, stres ile kriz arasındaki ilişki.
Ders Adı
Çalışma Psikolojisi
Z/S
Z
Teori
2
Pratik
0
Kredi
2
AKTS
3
Çalışma psikolojisinin kapsam ve gelişimi, motivasyonel davranış ve çalışma motivasyonu, iş tatmini
ve tatminsizliği, iş stresi ve iş tükenmişliği, iş monotonluğu ve yabancılaşma, yorgunluk ve iş
kazalarına etkisi konuları üzerinde çalışmak.
Çemişgezek Meslek Yüksekokulu – Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Ders İçerikleri
9
Ders Adı
Bilgisayar- IV
Z/S
Z
Teori
2
Pratik
2
Kredi
3
AKTS
4
Excel programının kullanılması, Nesneler, Özellikler, Özel işlem yapmak, Metotlarda argümanlar,
Metotları kullanmak, Değişkenler ve değişkenlerin tanımlanması, Sabitlerin tanımlanması, Makro
kavramı, Makro oluşturulması, Makroyu araçlar menüsüne ekleme ve silme, Hesap tabloları
oluşturma, formüllerin kullanılması, e-mail hazırlama, gönderme ve alma işlemleri.
Ders Adı
Mesleki İngilizce-II
Z/S
Z
Teori
2
Pratik
2
Kredi
3
AKTS
4
Bu ders Mesleki İngilizce I dersinin devamı niteliğinde olup, öğrencilerin bir önceki derste
edindikleri iş yaşamında İngilizce kullanımı ile ilgili yabancı dil bilgi ve becerilerini pekiştirmelerini
ve geliştirmelerini amaçlamaktadır.
Ders Adı
Z/S
Teori
Pratik
Kredi
AKTS
Finansman ve Finansal Yatırım
S
3
0
3
3
Araçları
Yatırım ve yatırımcı kavramı, piyasa kavramı, piyasadaki yatırım araçları, sermaye piyasası araçları,
menkul kıymetler, diğer menkul kıymetler, piyasadaki diğer yatırım alternatifleri, yatırım araçlarının
getirilerinin hesaplanması, yatırım araçlarının etkileşimleri, yatırım ve portföy oluşturma, tasarrufun
yatırıma yönlendirilmesi, aracı kuruluşlar, İMKB takas ve saklama hizmeti.
Ders Adı
İş Etiği
Z/S
S
Teori
1
Pratik
2
Kredi
2
AKTS
3
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, etik sistemlerini incelemek, ahlakın oluşumunda rol oynayan
faktörleri incelemek, meslek etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı
davranışların sonuçlarını incelemek, sosyal sorumluluk kavramını incelemek.
Ders Adı
Araştırma Yöntemleri-II
Z/S
S
Teori
2
Pratik
0
Kredi
2
AKTS
3
Bilimsel araştırma ilkeleri, rapor yazımı ile ilgili teknik bilgiler, her öğrenci tarafından “büro yönetimi
ve sekreterlik” konusunda seçilen konuların araştırılması, yazımı, sınıfta sunulması ve tartışılması.
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Ders İçerikleri
Ders İçerikleri IV. Dönem Sonu
Çemişgezek Meslek Yüksekokulu – Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Ders İçerikleri
10
Download

Büro Yönetimi-Ders İçerikleri