T.C.
REYHANLI KAYM AKAM LIĞI
İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü( 154566)
Sayı : 8 6 5 5 5 3 0 9 .9 0 3 .0 2 /3 5 5 4
Konu : Okul İlişkilendirm e
Öğretmen Atam aları
15/07/2014
M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü N E
REY H AN LI
Hatay Valiliği İl M illi Eğitim M üdürlüğünün 15/07/2014 tarih ve 2980500 sayılı
yazısı ve yazı ekinde örnek olarak gelen Kapanan, D önüştürm e K apsam ında Ö ğretm en Atam a
Başvuru Formu, okulun ilişkilendirildiği okulu gösteren liste ile eğitim bölgesi içerisindeki
okulları belirten liste ekte gönderilmiştir.
Ekli listede okulunuzun ilişkilendirildiği okula öğretm enlerinizin tercih yapm ası ;
ancak ilişkilendirilen okulda norm yok ise eğitim bölgesi içerisindeki okullardan tercih
yapılması gerekmektedir.
O kulunuz öğretm enlerinin başvuru form dilekçelerini doldurm aları ve okul
müdürünüz tarafından im zalanarak 17 Tem m uz 2014 saat 16:30’a kadar m üdürlüğüm üze
gönderilmesini ve gereken hassasiyetin gösterilmesi hususlarında;
Gereğini önem le rica ederim.
Eki:
1 adet yazı
1 adet dilekçe form u
2 adet liste
Dağıtım:
İlgili Okul M üdürlüklerine
R e y h a n l ı İl çe Mi l l i E ğ i t i m M ü d ü r l ü ğ ü
Telefon
Fax
: 326 413 10 56
.-326 413 37 02
http//
: reyhanli-meb.gov.tr
31500 R e y h a n l ı / H A T A Y
irtibat
D ahili No
e m ail
e-posta_________ :[email protected]________ Cep
: E. S Ö N M E Z
: 1074
:
:
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 73943645/903.02/2980500
Konu: Okul îlişkilendirme
Öğretmen Atamaları
15/07/2014
........................ KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
a) 18/06/2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Okul ve kuramların Yönetici ve Öğretmenlerinin
Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmenlik.
b)06/05/2010
tarihli
ve
27573
sayılı
Resmi
Gazetede
yayımlanarak
yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliği.
2013-2014 ile 2014-2015 eğitim öğretim yılı İlimiz geneli kesin kapanan,
İlkokula ve ortaokula ilişkilendirilen ve kesin dönüştürülen okullardaki norm kadro fazlası
öğretmenlerin atamalarının yapılması planlanmaktadır.
Bu bağlamda,
2013-2014 ile 2014-2015 eğitim öğretim yılı İlimiz geneli
kesin kapanan, İlkokula ve ortaokula ilişkilendirilen ve kesin dönüştürülen okullardaki norm
kadro fazlası öğretmenler 16 - 17 Temmuz 2014 tarihleri arasında başvuru form dilekçe ile
tercih yapacaklardır. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri komisyonu başvuru dilekçelerini ve
hizmet puan kartlarını en geç 18 Temmuz 2014 tarihine kadar Müdürlüğümüz İnsan
Kaynakları Yönetim Hizmetleri Şubesine saat 12:00’ ye kadar İVEDİLİKLE elden teslim
edilmesi gerekmektedir.
Bu nedenle, İlçenizde kapanan, İlkokula ve ortaokula ilişkilendirilen ve kesin
dönüştürülen eğitim kurumu müdürlüklerine duyurularak, eğitim kurumu müdürlükleri
öğretmenlere iletişim araçları ile ulaşarak, öğretmenleri bilgilendirecek ve başvuru süresi
içersinde dilekçe ile tercih yapmaları sağlanacaktır.
Bilgilerinizi ve konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.
Kemal KARARAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EK: Başvuru Form Dilekçe ( 1 sayfa)
DAĞITIM:
Tüm İlçe Kaymakamlığına
Bıı b elg e, 5070 sayılı E le k tro n ik İm za K an ununun 5 inci m addesi g ereğ in ce güvenli e le k tro n ik im za ile im zalan m ıştır
E vrak teyidi h ltp ://c v rak so rg u .m eb .g o v .tr ad resin d en 7 9 a6 -f6 5 4 -3 a4 f-a 4 6 c-1 8 cb kodu ile yapılabilir.
İl M illi E ğitim M üdürlüğü Ü rgeııpaşa M alı.
A y şe F itlıal H anım C ad. 310 7 0 A n tak y a/H atay
A y rın tılı B ilgi İçin: Y .D E M İR T A Ş - Ş ef
TIf.: 0 326 - 22 7 68 68 - D ahili - 1 0 7 1
E le k tro n ik A ğ : liatay .m eb .g o v .tr e-posta: w w w .atan ıa 3 USinıeb.g o v .tr
F a k s : 0 326 - 227 69 69
Hatay II Milli Eğitim Müdürlüğü
Kapanan, Dönüştürme Kapsamında Öğretmen Atama Başvuru Formu
İlçesi / Okulu:
TC Kimlik No/Adı ve Sovadı:
Alanı / Hizmet Puanı:
Tercih Kavıt Tarihi:
T ercih ler
1-Ö n celik le d ön üştü rü len okulun ilişk ilen d irild iğ i okul tercih ed ilecek tir.
2 -D iğ er eğitim b ölgesin d ek i ok u lllar v e son ra ilçe içindeki eğitim k u ru m la n tercih
ed ecek lerd ir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Not:
(
)
Tercihlerime yerleşemediğim takdirde öncelikle eğitim bölgesi ve ilçe
içerisndeki boş eğitim kuramlarına atanmak istyorum.
Başvuru Yapanın
Adı Soyadı
imzası
Okul M üdürünün
Adı Soyadı
imzası
ilçe Milli Eğitim Şube M üdürü
Adı Soyadı
imzası
Tarih:
İlk o k u l
A D lo k
Y e n i B in a (O rta o k u l)
İ lk o k u la D ö n ü şm ü ştü r. (K e s in )
O r ta o k u l
B B lo k (Y e n i B in a )
D e n iz c ile r Ç a m lık ilk o k u lu
O r ta o k u la D ö n ü şm ü ştü r. (K e s in )
İlk o k u l
A B lo k
Y e n i B in a (O rta o k u l)
İlk o k u la D ö n ü şm ü ştü r. (K e s in )
O r ta o k u l
B B lo k (Y e n i B in a )
S a rıs e k i ilk o k u lu
O r ta o k u la D ö n ü şm ü ştü r. (K e s in )
A y n i B in a
B e le d iy e B in a s i T a h s is E d iliy o r. (O rta o k u l)
İlk o k u la D ö n ü şm ü ştü r.
A Y N I B ÎN A
B e k ta ş lt İlk o k u lu n u il e lliş k ile n d İrile n p e rs o n e l v e ö ğ re n c ile r
34
İs k e n d e ru n
D e n iz c ile r Ç a m lık i l k + O rta o k u lu
M e rk e z
İkili
35
İ s k e n d e ru n :
S a n s c k i O rta o k u lu
M e rk e z
İkili
36
İs k e n d e ru n
K a ra y ıla n S a r a ç H k + O r ta o k u lu
M erk ez
N o rm a l ö ğ r e ti m
İlk o k u l
37
K ırık h a n
B a l a n n u d u O r ta o k u lu
M a h a lle
N o rm a l
İlk o k u l / O r ta o k u l
38
K ırık h a n
B e k la ş lı İlk o k u l
M a h a lle
N o rm a l
İlk o k u l / O r t a o k u l
A Y N IS IN A
39
K ırık h a n
5 T e m m u z İlk + O rta o k u lıı
M erk ez
N o rm a l
İlk o k u l
A y n i B ina
A ta tü rk O r ta o k u lu
İlk o k u la D ö n ü şm ü ştü r. (K a d e m e li)
K ırık h a n
A ta tü rk llk + O r ta o k u lu
M erk ez
N o rm a l
İlk o k u l
40
A B lo k
A ta tü rk O rta o k u lu
A B lo k İlk o k u l
41
K ırık h a n
C u m h u r iy e t ilk o k u lu
M e rk e z
N o rm a l
42
K ırık h a n
F a tih S u lt a n M e h m e t llk + O rta o k u lu
M erk ez
N o rm a l
B a la n n u d u O rta o k u lu İle iliş k ile n d iriJ e n P e rs o n e l ve
ö ğ re n c ile r
O r ta o k u l
B B lo k
A ta tü rk İlk o k u lu
B B lo k O rta o k u l
İlk o k u l
A y n i B in a
A ta tü rk O rta o k u lu
İlk o k u la D ö n ü şm ü ştü r. (K a d e m e li)
İlk o k u l
B B lo k
F atiiı S u lta n M e h m e t O rta o k u lu
A B lo k ilk o k u l
O r ta o k u l
A B lo k
F a tih S u lta n M e h m e t İlk o k u lu
B B lo k O rta o k u l
İlk o k u l
A B lo k
G ö lb a ş ı O rta o k u lu
A B lo k İlk o k u l
O r ta o k u l
B B lo k (Y e n i B in a )
G ö lb a ş ı İlk o k u lu
B B lo k O rta o k u l
İlk o k u l
A B lo k
Ö z y ö rü k O rta o k u lu
A B lo k ilk o k u l
43
K ırık h a n
G ö lb a ş ı İs k a n llk + O rta o k u lu
M a h a lle
N o rm a l
44
K ı n klı an
Ö z y ö rü k llk + O rta o k u lu
M a h a lle
N o rm a l
O r ta o k u l
B B lo k (Y e n i B in a )
Ö z y ö rü k İlk o k u lu
B B lo k O rta o k u l
45
K ırık h a n
Z a f e r İlk o k u lu
M erk ez
İkili ö ğ r e ti m
İlk o k u l
A y n i B in a
A ta tü rk O rta o k u lu
U k o k u la D ö nüşm üştür. (K a d e m e li)
46
K u m lu
N ilü f e r H a m it K a r a d e n iz llk o k u lu - O rta o k u lu
M e rk e z
N o rm a l ö ğ r e ti m
İlk o k u l
A y n i B in a
K u m lu M e rk e z d e Y a p ila n Y e n i B in a O rta o k u l
ilk o k u la D önüşm üştür.
47
P ayas
F atih O rta o k u lu
O r ta o k u l
A y n i B in a
Ş e h it Ç e v ik İlk o k u lu
O r ta o k u la D önüşm üştür. (K e s in )
48
P ayas
M im a r S in a n İlk o k u lu
ilk o k u l
A y n i B in a
A ta tü rk O r ta o k u lu
İlk o k u la D ö nüşm üştür. (K e s in )
8 T e m m u z O r ta o k u lu
49
REYHAN LI
C u m h u r iy e t ilk o k u lu
M e rk e z
İkili
İlk o k u l
A y n i B in a
O ğ u z h an O rta o k u lu
İlk o k u la D önüşm üştür. (K e s in )
M e h m e t K o ray C u n e d io g lu O r ta o k u lu
R eyhanlı O rta o k u lu
50
REYHAN LI
E ş r e f M u rs a lo ğ lu İlk o k u lu
M e rk e z
N o rm a l
ilk o k u l
A y n i B in a
Vali U tku A cun O rta o k u lu
A ta tü rk O r ta o k u lu
İ lk o k u la D ö nüşm üştür. (K e s in )
F atih Aliye M ü d e r ris O rta o k u lu
O ğ u z h an O r ta o k u lu
sı,;
REYHAN LI
J a n d a rm a İlk o k u lu
M e rk e z
İkili
İlkokul
Ayni Bina
A ta tü rk O rta o k u lu
İlk o k u la D ö n ü şm ü ştü r. (Kesin)
M e h m e t K oray C u n e d io g lu O rta o k u lu
R eyhanlı O rta o k u lu
52
REYHANLI
M c lu n e t A k i f E r s o y İlk o k u lu
M erk ez
N onnal
İlkokul
Ayni Bina
8 T e m m u z O rta o k u lu
İlk o k u la D ö n ü şm ü ştü r. (Kesin)
O ğ u z h an O r ta o k u lu
53
REYHAN LI
Y u n u s E m re İlk o k u lu
M erk ez
ik ili
İlk o k u l
Ayni 8 in a
A ta tü rk O rta o k u lu
Vali U tku A c u n O rta o k u lu
İlk o k u la D ö n ü şm ü ştü r. (Kesin)
M e h m e t A kif Ersoy ilkokulu
54
REYHANLI
8 T e m m u z O r ta o k u lu
M e rk e z
İkili
O r ta o k u l
Ayni Bina
C u m h u riy e t İlkokulu
O r ta o k u la D ö n ü şm ü ştü r. (Kesin)
M e h m e t B elkıs B üyükvelioğlu İlkokulu
Y unus E m re İlkokulu
55
REYHAN LI
A ta tü rk O r ta o k u lu
M erk ez
N onnal
O r ta o k u l
Ayni Bina
J a n d a rm a İlkokulu
O r ta o k u la O ö n ü şm ü ştü r. (Kesin)
E şre f M u rs a lo ğ lu İlkokulu
C u m h u riy e t İlkokulu
56
REYHAN LI
O ğ u z h a n O r ta o k u lu
M erk ez
İkili
O r ta o k u l
A y n İ B in a
J a n d a rm a ilko k u lu
H acı S e n ih a H a ş a n B ahadırlı İlkokulu
O r ta o k u la D önüşm üştür. (K e s in )
M e h m e t A kif E rsoy ilkokulu
57
REYHAN LI
R e y h a n lı O r ta o k u lu
M e rk e z
İkili
O r ta o k u l
Ayni Bina
M e h m e t Akif Ersoy ilkokulu
E şref M u rs a lo ğ lu İlkokulu
O r ta o k u la D ö n ü şm ü ştü r. (Kesin)
59
REYHAN LI
C em İI M e r iç İlk o k u lu
M erk ez
N onnal
İlkokul
Ayni Bina
Toki A b d u lk a d ir İş c a n O rta o k u lu
ilk o k u la D önüşm üştür. (K e s in )
60
REYHAN LI
T o k i A b d u lk a d ir Iş c a n O rta o k u lu
M e rk e z
N onnal
O r ta o k u l
Ayni Bina
C em il M e riç ilkokulu
O RTA O K U LA DÖN Ü ŞM Ü ŞTÜ R.
REYHANLI
K o n u k H o r la k ilk o k u lu
M a h a lle
N onnal
İlkokul
61
A Blok
K onuk H o rla k O rta o k u lu
İL K O K U L A D Ö N Ü Ş M Ü Ş T Ü R .
O r ta o k u l
B Blok (Yeni B ina)
K onuk H o rla k ilkokulu
O R TA O K U LA D Ö N Ü ŞM Ü ŞTÜ R.
EĞİTİM BÖLGESİ İÇERİSİNDE YER ALAN OKUL VE BOŞ NORM BİLGİLERİ
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Okul Adı
Cemil Meriç İlkokulu
Eşref Mursaloğlu İlkokulu
Fatih İlkokulu
Gazi Mürsel İlkokulu
Hacı Seniha Haşan Bahadırlı İlkokulu
Jandarma İlkokulu
Yıldız - Filiz Çalım İlkokulu
Toki Şehit Abdulkadir Erkan İlkokulu
Yenişehir İlkokulu
Yunus Emre İlkokulu
Boş Norm Sayısı
2
1
5
2
2
4
1
1
1
7
Download

Okul İlişkilendirme Öğretmen Atamaları