sıra no
P.Türü
Proje Adı
Yönetici
1
Y.Lisans
2
T.Uzmanlık
Piridil-benzimidazol Ligantları İçeren Metal Komplekslerinin Sentezi,
Karakterizasyonu ve Katalitik Özellikleri
Primer Hipertansiyon Hastalarında Tuz Kısıtlaması Danışmanlık Ve Eğitiminin Kan
Basıncı Kontrolüne Etkisi
DOÇ.DR. OSMAN
DAYAN
DOÇ.DR. ERKAN
MELİH ŞAHİN
3
T.Uzmanlık
Primer Hipertansiyon Hastalarında Düzenli Fiziksel Egzersizin Kan Basıncı
Regülasyonuna Etkisi
YRD.DOÇ.DR.
AYŞEGÜL ULUDAĞ
4
Y.Lisans
Kapya Biber Tohumundan Soğuk Presleme ile Yağ Eldesinin Optimizasyonu ve
Ürün Karakterizasyonu
5
Y.Lisans
Parasetamolun poli(p-aminobenzen sülfonik asit)-modifiye camsı karbon
elektrotta ilaç formlarından miktarının belirlenmesi
DOÇ.DR. EMİN
YILMAZ
PROF.DR.
SELAHATTİN
YILMAZ
Durum
Proje Kodu
Proje Grubu
Kapanmış
Fen Edebiyat
Fakültesi
FYL-2013-24
Fen ve
Mühendislik
Kapanmış
Tıp Fakültesi TTU-2013-38
Tıp Sağlık
Kapanmış
Tıp Fakültesi TTU-2013-41
Tıp Sağlık
Kapanmış
Mühendislik
Fakültesi
Kapanmış
6
B. Araştırma
7
B. Araştırma
Sarıçay’dan (Çanakkale) Toplanan Bazı Makro Omurgasız Canlılarda Ağır Metal
Birikimi ve Oksidatif Stres Duyarlılığının Biyomarkırlar Kullanılarak Belirlenmesi
Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus'un Etken Olduğu Vasküler Greft
Enfeksiyonlarında Vankomisin, Tigesiklin ve Hiber Barik Oksijen Tedavilerinin
Karşılaştırılması
8
B. Araştırma
Metal İyonları İçin Kolorimetrik Sensör Özelliği Taşıyan Yeni Tür Hidrojellerin
Sentezi ve Çevresel Uygulama Alanlarının Araştırılması
9
B. Araştırma
Ornidazolun poli(p-aminobenzen sülfonik asit)-modifiye camsı karbon elektrotta
hassas tayini
YRD.DOÇ.DR.
ÖZGÜR ÖZAY
PROF.DR.
SELAHATTİN
YILMAZ
10
Y.Lisans
11
T.Uzmanlık
Çağdaş Sanatta Fotogerçekçilik ve Metropol
Ankilozan Spondilit hastalarında Toll-like 4 reseptör gen mutasyonu ve hastalık
aktivitesi ile ilişkisi
YRD.DOÇ.DR.
HAKAN DALOĞLU
YRD.DOÇ.DR. AYLA
AKBAL
12
B. Araştırma
Koroner yavaş akımı olan hastalarda ateroskleroz ile ilikili gen polimorfizmi varlığı YRD.DOÇ.DR.
ve carotis intima-media kalınlığı, endotel fonksiyonlarının ile ilişkisi.
EMİNE GAZİ
Doktora
ARGÜMANTASYONA DAYALI DİL EĞİTİMİ YAKLAŞIMININ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ
EĞİTİMİNDE UYGULANMASINA YÖNELİK KARMA GÖMÜLÜ DENEYSEL ÇALIŞMA
DOÇ.DR.
ABDULLAH ŞAHİN
Kapanmış
Doktora
ALABALIK YEMİNDE BİTKİ EKSTRAKLARININ KULLANIMININ BÜYÜME, YEMDEN
YARARLANMA VE VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNE ETKİSİ
PROF.DR.
SEBAHATTİN
ERGÜN
Kapanmış
13
14
YRD.DOÇ.DR.
HASAN KAYA
Kapanmış
YRD.DOÇ.DR.
AHMET VURAL
Kapanmış
Kapanmış
Birim
FYL-2013-42
Fen ve
Mühendislik
Fen Edebiyat
Fen ve
Fakültesi
FYL-2013-50 Mühendislik
Deniz
Bilimleri ve
Teknolojisi
Fen ve
Fakültesi
FBA-2013-51 Mühendislik
Tıp Fakültesi TSA-2013-66
Tıp Sağlık
Lapseki
Meslek
Fen ve
Yüksekokulu FBA-2013-74 Mühendislik
Kapanmış
Fen Edebiyat
Fen ve
Fakültesi
FBA-2013-87 Mühendislik
Güzel
Sanatlar
Sosyal
Fakültesi
SYL-2013-94
Bilimler
Kapanmış
Tıp Fakültesi TTU-2013-98
Tıp Sağlık
Kapanmış
Tıp Fakültesi TSA-2013-99
Tıp Sağlık
Kapanmış
Eğitim
Sosyal
Fakültesi SDK-2013-100
Bilimler
Deniz
Bilimleri ve
Teknolojisi
Fen ve
Fakültesi FDK-2013-102 Mühendislik
15
Y.Lisans
ELEKTROLİZE SUYUN KİRAZ KALİTESİNE ETKİSİ
YRD.DOÇ.DR.
MEHMET SEÇKİN
ADAY
16
Y.Lisans
Tekrarlayan Gebelik kaybı olan Çiftlerde Sayısal ve Yapısal Kromozom
Aberasyonlarının FISH Yöntemi ile ileri Düzeyde Araştırılması
PROF.DR. ÖZTÜRK
ÖZDEMİR
Kapanmış
Tıp Fakültesi TYL-2013-107
17
B. Araştırma
Nesnelerin Yersel Fotogrametrik Yöntemlerle Üç Boyutlu Modellenmesi ve
Doğruluk Analizi
YRD.DOÇ.DR.
ÖZGÜN AKÇAY
Kapanmış
Mühendislik
Fen ve
Fakültesi FBA-2013-109 Mühendislik
18
B. Araştırma
19
T.Uzmanlık
PROF.DR. İSMET
Eterik Bağ ve metil grubu içeren imin polimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu KAYA
Psöriasisde Hücresel Stres, Oksidatif Stres ve Oksidatif DNA Hasarının PASİ Skoru DOÇ.DR. DİLEK
ile İlişkisi
ÜLKER ÇAKIR
20
B. Araştırma
Azometin bağı içeren polifenollerin sentezi ve iletkenlik özellikleri
21
B. Araştırma
Eter ve ester grubu içeren imin polimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu
22
Alt Yapı
ÇOMÜ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ HALİHAZIR HARİTASI VE ÜÇ BOYUTLU KAMPÜS
MODELİNİN OLUŞTURULMASI
UZMAN DİLEK
BAHÇECİ
YRD.DOÇ.DR.
MEHMET ALİ
YÜCEL
23
Doktora
Çanakkale Kenti Rekreasyon Potansiyelinin Kentlerin Yaşanabilirliği Açısından
Değerlendirilmesi
PROF.DR.
ABDULLAH KELKİT
24
Y.Lisans
25
B. Araştırma
Mezbaha Atık Su Arıtım Tesisinde Su Kalitesi Parametrelerinin Belirlenmesi
(Balıkesir – Gönen)
Deneysel Olarak İskemi-Reperfüzyon Modeli Oluşturulmuş Sıçanlarda Kefirin
Böbrek ve Akciğer fonksiyonlarına etkileri
26
B. Araştırma
Over Torsiyon Modelinde Omegaven'in Etkileri ve Sigara Dumanına Maruz kalan
Sıçanlarda Omegaven'in Over Rezervi Üzerine Etkileri
27
Y.Lisans
Kriyojellerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Uygulamaları
DOÇ.DR. YEŞİM
BÜYÜKATEŞ
YRD.DOÇ.DR. ALİ
ÜMİT YENER
YRD.DOÇ.DR. AYŞE
NUR ÇAKIR
GÜNGÖR
DOÇ.DR.
NURETTİN
ŞAHİNER
Fotoperiyot ve melatonin implantasyonunun gökkuşağı damızlık alabalıklarda
üreme performansı üzerine etkileri
ACİL SERVİSTE AKUT İSKEMİK İNME TANISI ALAN OLGULARDA MBP, S100B, İMA
İLE DİFÜZYON MR SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
PROF.DR. OLCAY
HİSAR
DOÇ.DR. OKHAN
AKDUR
28
B. Araştırma
29
T.Uzmanlık
YRD.DOÇ.DR.
FEYZA KOLCU
Kapanmış
Mühendislik
Fen ve
Fakültesi
FYL-2013-103 Mühendislik
Tıp Sağlık
Kapanmış
Fen Edebiyat
Fen ve
Fakültesi FBA-2013-111 Mühendislik
TTU-2013Tıp Fakültesi
112
Tıp Sağlık
Lapseki
Meslek
Fen ve
Yüksekokulu FBA-2013-114 Mühendislik
Kapanmış
Fen Edebiyat
Fen ve
Fakültesi FBA-2013-115 Mühendislik
Kapanmış
Kapanmış
Kapanmış
Mühendislik
Fen ve
Fakültesi FAY-2013-117 Mühendislik
Mimarlık ve
Tasarım
Sosyal
Fakültesi SDK-2013-120
Bilimler
Deniz
Bilimleri ve
Teknolojisi
Fen ve
Fakültesi
FYL-2013-121 Mühendislik
Kapanmış
Tıp Fakültesi TSA-2014-135
Tıp Sağlık
Kapanmış
Tıp Fakültesi TSA-2013-137
Tıp Sağlık
Kapanmış
Kapanmış
Kapanmış
Kapanmış
Kapanmış
Fen Edebiyat
Fen ve
Fakültesi
FYL-2013-143 Mühendislik
Deniz
Bilimleri ve
Teknolojisi
Fen ve
Fakültesi FBA-2013-147 Mühendislik
TTU-2013Tıp Fakültesi
154
Tıp Sağlık
Doktora
İMİNOPODAND VE GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, YAPILARININ
AYDINLATILMASI
"Türkçe ve Beden Eğitimi Öğretim Programları ile Bütünleştirilmiş Değerler Eğitimi
Programının Etkililiği"
DOÇ.DR. MUSTAFA
YILDIZ
YRD.DOÇ.DR.
GÜRKAN ERGEN
Kapanmış
Fen Edebiyat
Fen ve
Fakültesi
FYL-2013-155 Mühendislik
Eğitim
Sosyal
Fakültesi SDK-2013-162
Bilimler
Y.Lisans
Gökçeada Tersiyer Birimlerinin Ana Kaya Karakterizasyonu ve Hidrokarbon
Potansiyeli
YRD.DOÇ.DR. AYŞE
BOZCU
Kapanmış
Mühendislik
Fen ve
Fakültesi
FYL-2013-174 Mühendislik
Y.Lisans
Kitosan Uygulamasının In Vivo ve In Vitro Olarak Yetiştirilen Mentha spicata L. ve
Mentha arvensis L. Türlerinde Antioksidant Enzimler Üzerine Etkilerinin
PROF.DR. CÜNEYT
Spektrofotometrik ve Elektroforetik Olarak Saptanması
AKI
Kapanmış
Fen Edebiyat
Fen ve
Fakültesi
FYL-2014-176 Mühendislik
34
Y.Lisans
Bis Biginelli Dihidropirimidinlerin Asit Katalizli Ortamda Tek Kap Yöntemiyle
Sentezi
Kapanmış
Fen Edebiyat
Fen ve
Fakültesi
FYL-2014-178 Mühendislik
35
B. Araştırma
Sigara kullanımının kornea endotel hücreleri üzerine etkisi
Kapanmış
Tıp Fakültesi TSA-2013-182
Tıp Sağlık
36
Y.Lisans
Maternal Kandan Fetal DNA İzolasyonu ve Fetal RhD Analizi
Kapanmış
Tıp Fakültesi TYL-2014-203
Tıp Sağlık
37
Alt Yapı
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencileri için Kimya
Laboratuvarının altyapısının oluşturulması
Kapanmış
Mühendislik
Fen ve
Fakültesi FAY-2014-240 Mühendislik
38
Alt Yapı
ÇOMÜ SABİT GNSS İSTASYONU İLE GPS ZAMAN SERİLERİNİN GÖZLEM VE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Kapanmış
Mühendislik
Fen ve
Fakültesi FAY-2014-241 Mühendislik
Kapanmış
Mühendislik
Fen ve
Fakültesi FAY-2014-243 Mühendislik
30
Y.Lisans
31
32
33
YRD.DOÇ.DR. ŞİRİN
GÜLTEN
YRD.DOÇ.DR.
SELÇUK KARA
PROF.DR. FATMA
SILAN
DOÇ.DR. ERGÜN
GONCA
YRD.DOÇ.DR.
RAMAZAN
CÜNEYT
ERENOĞLU
39
Alt Yapı
40
Y.Lisans
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğrencileri İçin Laboratuvar Altyapısının YRD.DOÇ.DR.
Oluşturulması
MEHMET YILDIRIM
YRD.DOÇ.DR.
MEHMET SEÇKİN
Kirazın Raf Ömrünün Arttırılmasında Klordioksit Uygulamasının Etkinliği
ADAY
41
42
Kapanmış
Alt Yapı
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Alt Yapı Geliştirme
Proje Başvurusu
PROF.DR. MURAT
YİĞİT
Kapanmış
Mühendislik
Fen ve
Fakültesi
FYL-2014-244 Mühendislik
Deniz
Bilimleri ve
Teknolojisi
Fen ve
Fakültesi FAY-2014-256 Mühendislik
Alt Yapı
Biyomühendislik Bölümü araştırma altyapısına DNA/RNA/PCR hazırlama kabini ve PROF.DR. CENGİZ
Jel-DNA görüntüleme kapasitesi kazandırılması.
ATAŞOĞLU
Kapanmış
Mühendislik
Fen ve
Fakültesi FAY-2014-262 Mühendislik
Kapanmış
Fen Edebiyat
Fen ve
Fakültesi FAY-2014-274 Mühendislik
Kapanmış
Tıp Fakültesi TYL-2014-277
43
Alt Yapı
Tekstil Teknolojisi Programının Eğitsel Altyapısının Güçlendirilmesi
YRD.DOÇ.DR.
MÜLAYİM GÜRE
44
Y.Lisans
Kolorektal Kanserlere Epigenetik Yaklaşım; APC Tumor Supressör Gen Fonksiyon
analizleri
PROF.DR. ÖZTÜRK
ÖZDEMİR
Kapanmış
Tıp Sağlık
Download

APSİS ÜZERİNDEN KAPANAN PROJELER (2013