Tilrkiye V. Bitki Koruma Kommesi, 3-5 $ubat 2014, Antalya
TORKIVE V. RITKI KORUMA KONGRESI DUZENLEME
KURULU
BASKAN
Prof. Dr. Htiseyin GOcMEN
BASKAN YARDIMCISI
Dr. Abdullah ONLO
SEKRETARYA
Doc. Dr. Ztibeyir DEVRAN
MEER
Prof. Dr. Hilseyin BASIM
Prof. Dr. Fedai ERLER
Yrd. Doc. Dr. Faith DAOLI
Yrd. Doc. Dr. Cengiz IKTEN
Yrd. Doc. Dr. Milrsel CATAL
Yrd. Doc. Dr. Yasin Emre KIT1$
Dr. Mehmet KECECI
Zir. Yuk. Miih. Ryas TEK$AM
Zir. Miih. A li OZTOP
Ars. Gor. Utku YUKSELBABA
Ar*. Gor. Ali TURGUT
Ars. Gor. Inci SABIN
Ars. Gar. Elvan Seri CELIK
Tbrkiye V. Bitki Karma Kongresi, 3-5 $ubat 2014, Antalya
ENTOMOLOJ1 B1LIM KURULU DYELERI
Prof. Dr. Ibrahim CAKMAK
Prof. Dr. Enver DURMUSOOLU
Prof. Dr. Fedai ERLER
Prof. Dr. Sevilhan MENNAN
Prof. Dr. GOIcsel TOZLU
Prof Dr. Rifat ULUSOY
Prof. Dr. Selma ULGENTORK
Dr. Mustafa OZDEMIR
FITOPATOLOJI BILIM KURULU VYELERI
Prof Dr. Htiseyin BASIM
Prof. Dr. Kemal BENLIOGLU
Prof. Dr. Semih ERKAN
Prof. Dr. Gilrsel KARACA
Prof. Dr. Nuray OZER
Doc. Dr. Birol AKBAS
Doc. Dr. Recep KOTAN
Dr. Mlikerrem cELIKER
II
Tarkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 $ubat 2014. Antalya
ENTOMOLOJI SEKSIYONU BILDIRILERI
SOW' SUNULAR
ESI
Turkiye Cevizierinde Yeni Bir Zararh, Ceviz Yaprak Galeri Guvesi
[Caloptilia roscipennella (Hubner) (Lepidoptera: Gracillarildae)j.. ...
I
Ttirldye'de Yarhnaya Bagayan Ug lidIan Unlubit (Coccoldea:
Pseudococeidae)Doan, Yaydisi ve Mevcut Durumu...
2
Domates Giivesi [Tuts absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:
Gelealidae))'ne Karp Kitle Ballade Yakalama Calumalan
3
EPPO ve Dis Karantina Listesinde Bir )(unlink'Muck TUN:
Telranychus evans! Baker & Prite. (Atari: Tetranychidae)'nin
Taramab Elektron Mikroskobi GOrlintfileri lie Tanmu
4
Kozey Mims Tahil Alanlannda Bulunan Ban Zararh Bkek
Turleri, Yayrh3lan ve Zarar Durumlan üzerinde Ara,tirmalar
5
Naim Ozturk, Way Kacar, M. Rifat Ulusoy
ES2
M. Bora Kaydan, A. Filiz Caliskan, Basak Tok, M. Rifat Ulusoy
ES3
Tulin Ki Duygu Uysal, Bilgin Guven, Ekrem Kaya
ES4
Louwrens R. Tiedt, Sultan Cobanoglu, Nabi Alper Kumral
ES5
Mustafa Calla, Celalettin GtIzaacik, Hakan Hekimhan, Hakan Fidan,
Ayda Konuksal, Resat Degirmenci, Ercan Akerzurumlu
ES6
ES7
Mersin ill Bozyan ikesinde Muz Seralanndaki Spiral Nematodlar
ile Kok-ur Nematodu Thrierinin Populasyon Degioiminin
Araftirdmau
I. Hall! Elekcioglu, Gail= Yoraz, Ece B. Kasapoglu
Mi Virulent Kok-Ur Nematod Populasyonlanna Karp YUksek
Sitakhicta Dayamkh Domates Genotiplerinin Reaksiyonu
Zubeyir Devran, Mehmet Ali Sagtit
ES8
7
Dogu Akdeniz BOlgesi Kofullannda Tahil Kist Nematodu,
Heterodera avenae'nin (Wollenweber, 1924) Bugdayda Meydana
Getirdigi UrUn Kaybmm Belirlenmesi
8
Dogu Anadolu Balgesi Bugday Alanlannda Talul Kist Nematodu
(Heterodera app.) Terlerinin Belk[earnest
Halil Toktay, Mustafa Imren, Refik Bozbuga, Atilla (Seal, Ece Bartecine
9
Mustafa Imren, Refik Bozbuga, Ece Barteeine Kasapoglu, Halil Toktay,
Ibrahim Bahl Elekcioglu
ES9
6
Kasapoglu, Amer Dababat, Ibrahim Halil Elekcioglu
VII
Turkiye V. Bitki Konuna Kongtesi, 3-5 Subat 2014, Antalya
EPPO we Dis Karantina Listesinde BU Kunnzthrtlmcek WO: Tetranychus evansi Baker &
Prim (Atari: Tetranychidac)'nin Taramah Matron Mikroskobi Gerenttlieri Ile Taman
Louwrens It. Tiedt' Sultan Cobanoglu Nabi Alper Kumral3
Nurth - West University, LabuiaLwy fur Electron Microscopy, Potchefstroom, South Africa
'▪ Ankara (3niversitesi Ziraat Fakilltesi Bitki Koruma DoMinO, Ankara
3
Uludag eniversitesi Ziraat Fakilltesi Bitki Koruma BISIUma, Bursa
..Sonuniu yazar: coban.sultan®gmail.com
KirmiziOnamcekler cok IctichictUrler ve bunlann stereomikroskop gOrilntUlerine balularak
teshislerinin yapilmasi imkansachr. Teshis icin akarlarm preperatlannin yapilmasma ihtiyac vardir.
Ancak, bu preperatlardan elk edilen ban taksonomik karalcterlerinin gthenfilleri teshis i4N yetersiz
kalmaktadd. Domates lunniziOrtIrnedgi, Teiranychus evansi Baker & (Atari. Tetranychidae),
tom dunyada Onemli bir kurak iklim zararlisidir. Stiletleri ile yapraklan sokarak parankima
dokusunu ye thin hticre icerigini emer. EPPO ye TUrkiye'nin chs karantina listelerinde yer alan by
tUrtin olusturdugu yogun aglar nedeniyle kimyasallarla harts dogal dilsmanlarla dahi savasinu
guctnr. Su ana kadar, Bursa, Ankara ve Yaluva illeritedeki domates, hiber, pudica,' btalCcivi lode ye
cevresindeki solanaceae yabanciotlarinda yapilan 3 yilirk sUrvey calismalannda 5000 civan akar
Mneginde bu tar heM1z buluniunamisur. Bu calismanin amaci bu tlnemli akarlann morfolojik
Orme sekillerini taramali elelctron mikrokobi (SEM) lie
karakterlerini, beslenme seldini ve
vererek, titicemize gin= riskinc karst ilgili kurum ve uzmtudara erken uyari yapmakur. Bu tunaida,
T. evansi'ye alt bir popUlasyon GUney Afrika'dan toplaiumstir. Omeklerin kirliligini Onlemek icin
ve bir dizi etanol
akarlar su icinde bir sere caficalandiktan sonra, % 70 alkolde fikse
cOzeltisinde 15'er dakika bekletilrnistir. Kritik kuruma noktasina getirilen Omeklerin Uzerleri
aitiMpaladyum Ile kaplannusur. Data satire bir SEM kullandandc alcann dorsal kil ditilimi,
kdlari ve pretarsuslan, dorsal desenlenme, genital bulge, peritrem ve dorsal kit sekilleri ve ayni
Orme selcilleri
zamanda beslenme ve
4
4
Anabtar Kettmeter: Morfoloji, metot, karandna, SEM, teahis
A Spider Mite
Species in
EPPO and Quarantine Lists: The Description of Tetranychus evens!
Baker & Pitt. (Atari: Tetraoyebidae) by Scanning Electron Microscopy Images
Spider mites are very small and impossible to identify through a stereo microscope. For
identification purposes they usually need to be mounted on slides. But, sometimes the illustration of
some taxonomic characters of the mites is not adequate for identification on these slides. The
tomato spider mite, Tetranychus evansi Baker Pritchard (Acarl: Tetranychidae), is one of the most
important dry season pests in the world. This pest is a parenchyma-sucking mite and acquire food by
penetrating the leaf with stylets and suck out the cell contents. This species which including EPPO
and Turkey's external quarantine lists, is not controlled effectively by chemicals or natural enemies
due to its intensive webs. Until today, this species has not yet been found in app. 5000 specimens
collected surveys in tomato, eggplants and pepper fields and around solenaceous weeds in Bursa,
Yalova and Ankara during last 3 years. The aim of this presentation is to point out the characteristics
of this mite to local institutions and specialists of Turkey as an early warning. Shown here are
external morphological characters, feeding pattern and webbing of the mite using scanning electron
microscopy (SEM). The specimens far this were obtained from South Africa. To avoid dirty
samples, the mites were sluiced in water a few minutes and then fixed in 70% ethanol, dehydrated in
ethanol series for 15 minutes at each concentration, critical-point dried and coated with a layer of
gold/palladium in a sputter coater. The external morphological characters, such as dorsal chaetotaxy,
setae and pretarsi of legs, reticulation pattern, shapes of genitalia, peritreme and dorsal setae as well
as the feeding and webbing patterns of the species are illustrated by SEM.
Keywords: Morphology, method, quarantine, SEM, identification
- Bu caltsma FP-7 IRSES 269133 nolo DetanMite ve TUBITAK-TOVAG 1080363 nolo projelerinin bir
balfruntlata.
4
IG
V•
TORKIYE
BITKi KORUMA KONGRESI
bat 2014- Antaiya
3 - 5 al
mmuditott
TC
GIDA TARIM Vf HAWANCILIK
BAKANLIGI
Download

V• TORKIYE BITKi KORUMA KONGRESI 3 - 5 al bat 2014