T.C.
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
www.elazig.bel.tr
Abdullah GÜL
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip ERDOÐAN
Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný
M. Süleyman SELMANOÐLU
Elazýð Belediye Baþkaný
T.C.
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
Genel Yayýn Yönetmeni
Namýk ÖCALAN
Mali Hizmetler Müd. V.
Teknik Hazýrlýk
Veli KILIÇ
Mesut BAL
Baský
Grafikkent Baský Merkezi
Ýzzetpaþa Mh. H. Tevfik
Efendi Sk. No:4/B ELAZIÐ
Ýçindekiler
1
ÖNSÖZ
3
I-GENEL BÝLGÝLER
3
A.YETKÝ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
11
B.TEÞKÝLAT YAPISI
12
C.FÝZÝKÝ KAYNAKLAR
12
BÝLÝÞÝM SÝSTEMÝ
13
ELAZIÐ BELEDÝYESÝNÝN VERÝ ÝLETÝÞÝM ALTYAPISI
14
OTOMASYON SÝSTEMÝ ÝÞLEM EKRANI
15
D.ÝNSAN KAYNAKLARI
18
II-PERFORMANS BÝLGÝLERÝ
18
A.TEMEL POLÝTÝKA VE ÖNCELÝKLER
19
B.AMAÇ VE HEDEFLER
19
MÝSYON
19
VÝZYON
21
1.ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ
26
2.YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
30
3.HUKUK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
34
4.BASIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ
48
5.FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
76
6.ÝMAR ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
90
7.ÝTFAÝYE MÜDÜRLÜÐÜ
104
8.KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
122
9.PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜÐÜ
152
10.TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
185
11.VETERÝNER ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
190
12.ZABITA MÜDÜRLÜÐÜ
202
13.ETÜD PROJE MÜDÜRLÜÐÜ
241
14.ÝÞLETME VE ÝÞTÝRAKLER MÜDÜRLÜÐÜ
255
15.ULAÞIM HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
278
16.MALÝ HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ
288
17.MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜÐÜ
316
18.DESTEK HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
330
19.ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜÐÜ
361
20.YAPI KONTROL MÜDÜRLÜÐÜ
375
21.TEFTÝÞ KURULU MÜDÜRLÜÐÜ
Sunuþ
ÖNSÖZ
M. Süleyman SELMANOÐLU
Belediye Baþkaný
Saygýdeðer Meclis Üyelerim;
2014 yýlý performans programýmýz bütçe çalýþmalarý kapsamýnda hazýrlanmýþ
bulunmaktadýr. 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun çerçevesini çizdiði
performans programýný siz deðerli Meclis üyelerime sunuyorum.
Bugün dünyada bir çok ülkenin yerel yönetimi, bütçe performanslarýndaki baþarýyý
performans programý, iþ programý þeklinde adlandýrdýklarý plan ve program araçlarý yoluyla
saðlamaktadýr. Elazýð Belediyesi olarak gerek 5018 sayýlý Kanun'un gerekse 5393 sayýlý Kanun'un
öngördüðü çerçevede mali yönetim sisteminin gerektirdiði bu araçlarý kurumsal olarak sürekli
geliþtirerek kullanma çabamýz, kaynaklarýmýzýn etkili ekonomik ve verimli kullanýmýný da
beraberinde getirmektedir.
5018 sayýlý kanun kamu idarelerinin; kalkýnma planlarý, programlar, ilgili mevzuat ve
benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceðe iliþkin misyon ve vizyonlarýný oluþturmak,
stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarýný önceden belirlenmiþ olan
göstergeler doðrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve deðerlendirmesini yapmak amacýyla
katýlýmcý yöntemlerle stratejik plan hazýrlamalarýný öngörmektedir. Yine ayný kanun kamu
idarelerinin, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunlarýn kaynak ihtiyacýný, performans hedef ve
göstergelerini içeren performans programý hazýrlayýp ortaya koymalarý ile mümkün olduðunu da
söylemektedir.
Stratejik planýn hayata geçmesi bütçeler yoluyla kaynak tahsisi ile gerçekleþmektedir. Yýlý
bütçelerin kurumsal öncelikleri doðru yansýtmasý ve rehber olmasý ise performans programlarý
yoluyla olmaktadýr. Açýktýr ki, performans programýnýn kurumsal öncelikleri yansýtacak þekilde
samimi bir þekilde hazýrlanmasý ve program döneminde etkin uygulanmasý yönetimin baþarýsý
anlamýna gelmektedir. Bu çerçevede özellikle son dönemde belediyemiz kurumsal kapasitesini
artýrmaya yönelik olarak birçok çalýþma yürütmektedir. Ýç kontrol sisteminin etkin bir þekilde
uygulanmasýna yönelik çalýþmalar mali yönetim sisteminin iyileþtirilmesi suretiyle kurum, birim ve
çalýþan performansýnýn ölçülmesine yönelik faaliyet ve projeler belediyemizin kurumsal
kapasitesinde önemli iyileþmeler saðlamýþ, personelimizin motivasyonunu ve sahiplenmesini
önemli düzeyde artýrmýþtýr. Kurumsal yol haritamýzý stratejik planýmýz çizerken, performans
programýmýz planda öngörülen amaç ve hedefleri hayata geçirecek faaliyet ve projelerin yer aldýðý
bir rehber niteliðini taþýmaktadýr. Bu yaklaþýmla hazýrlanan 2014 yýlý Performans Programýmýzýn
ilimize hayýrlý ve uðurlu olmasýný dilerim.
M. Süleyman SELMANOÐLU
Elazýð Belediye Baþkaný
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
1
Genel Bilgiler
1-GENEL BÝLGÝLER
A-YETKÝ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI
5393 SAYILI BELEDÝYE KANUNU
Madde 1 - Bu Kanunun amacý, belediyenin kuruluþunu, organlarýný, yönetimini, görev, yetki
ve sorumluluklarý ile çalýþma usul ve esaslarýný düzenlemektir.
Madde 2 - Bu Kanun belediyeleri kapsar.
Madde 3 - Bu Kanunun uygulanmasýnda;
a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müþterek nitelikteki ihtiyaçlarýný karþýlamak
üzere kurulan ve karar organý seçmenler tarafýndan seçilerek oluþturulan, idarî ve malî
özerkliðe sahip kamu tüzel kiþisini,
b) Belediyenin organlarý: Belediye meclisini, belediye encümenini ve belediye
baþkanýný,
c) Belde: Belediyesi bulunan yerleþim yerini,
d) Mahalle: Belediye sýnýrlarý içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren
ve sakinleri arasýnda komþuluk iliþkisi bulunan idarî birimi, ifade eder.
BELEDÝYENÝN KURULUÞU
Madde 4 - Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleþim birimlerinde belediye kurulabilir. Ýl ve ilçe
merkezlerinde belediye kurulmasý zorunludur.
Ýçme ve kullanma suyu havzalarý ile sit ve diðer koruma alanlarýnda ve meskûn sahasý
kurulu bir belediyenin sýnýrlarýna 5.000 metreden daha yakýn olan yerleþim yerlerinde belediye
kurulamaz.
Köylerin veya muhtelif köy kýsýmlarýnýn birleþerek belediye kurabilmeleri için meskûn
sahalarýnýn, merkez kabul edilecek yerleþim yerinin meskûn sahasýna azami 5.000 metre
mesafede bulunmasý ve nüfuslarý toplamýnýn 5.000 ve üzerinde olmasý gerekir.
Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin kararý veya seçmenlerinin en az
yarýsýndan bir fazlasýnýn mahallin en büyük mülkî idare amirine yazýlý baþvurusu ya da valinin
kendiliðinden buna gerek görmesi durumunda, valinin bildirimi üzerine, mahallî seçim
kurullarý, onbeþ gün içinde köyde veya köy kýsýmlarýnda kayýtlý seçmenlerin oylarýný alýr ve
sonucu bir tutanakla valiliðe bildirir.
Ýþlem dosyasý valinin görüþüyle birlikte Ýçiþleri Bakanlýðýna gönderilir. Danýþmayýn
görüþü alýnarak müþterek kararname ile o yerde belediye kurulur.
Yeni iskân nedeniyle oluþturulan ve nüfusu 5.000 ve üzerinde olan herhangi bir
yerleþim yerinde, Ýçiþleri Bakanlýðýnýn önerisi üzerine müþterek kararnameyle belediye
kurulabilir.
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
3
Elazýð Belediyesi
BELEDÝYENÝN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
MADDE 14 - Belediye, mahallî müþterek nitelikte olmak þartýyla;
a) Ýmar, su ve kanalizasyon, ulaþým gibi kentsel alt yapý; coðrafî ve kent bilgi sistemleri;
çevre ve çevre saðlýðý, temizlik ve katý atýk; zabýta, itfaiye, acil yardým, kurtarma ve ambulans;
þehir içi trafik; defin ve mezarlýklar; aðaçlandýrma, park ve yeþil alanlar; konut; kültür ve sanat,
turizm ve tanýtým, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardým, nikâh, meslek ve beceri
kazandýrma; ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptýrýr. Büyükþehir
belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadýnlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
b) Okul öncesi eðitim kurumlarý açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarýnýn
inþaatý ile bakým ve onarýmýný yapabilir veya yaptýrabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme
ihtiyaçlarýný karþýlayabilir; saðlýkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iþletebilir; kültür ve tabiat
varlýklarý ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakýmýndan önem taþýyan mekânlarýn ve iþlevlerinin
korunmasýný saðlayabilir; bu amaçla bakým ve onarýmýný yapabilir, korunmasý mümkün
olmayanlarý aslýna uygun olarak yeniden inþa edebilir. Gerektiðinde, öðrencilere, amatör spor
kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteði saðlar, her türlü amatör spor karþýlaþmalarý
düzenler, yurt içi ve yurt dýþý müsabakalarda üstün baþarý gösteren veya derece alan sporculara
belediye meclisi kararýyla ödül verebilir. Gýda bankacýlýðý yapabilir.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sýrasý, belediyenin malî durumu ve hizmetin
ivediliði dikkate alýnarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaþlara en yakýn yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
Hizmet sunumunda özürlü, yaþlý, düþkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler
uygulanýr.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alaný belediye sýnýrlarýný kapsar.
Belediye meclisinin kararý ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayýlý Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklýdýr.
BELEDÝYENÝN YETKÝLERÝ VE ÝMTÝYAZLARI
MADDE 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazlarý þunlardýr:
a) Belde sakinlerinin mahallî müþterek nitelikteki ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla her
türlü faaliyet ve giriþimde bulunmak.
b) Kanunlarýn belediyeye verdiði yetki çerçevesinde yönetmelik çýkarmak, belediye
yasaklarý koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalarý vermek.
c) Gerçek ve tüzel kiþilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya
ruhsatý vermek.
d) Özel kanunlarý gereðince belediyeye ait vergi, resim, harç, katký ve katýlma
paylarýnýn tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dýþýndaki özel hukuk
hükümlerine göre tahsili gereken doðal gaz, su, atýk su ve hizmet karþýlýðý alacaklarýn tahsilini
yapmak veya yaptýrmak.
e) Müktesep haklar saklý kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu saðlamak; atýk
su ve yaðmur suyunun uzaklaþtýrýlmasýný saðlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak,
kurdurmak, iþletmek ve iþlettirmek; kaynak sularýný iþletmek veya iþlettirmek.
f) Toplu taþýma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaþým araçlarý, tünel, raylý
sistem dâhil her türlü toplu taþýma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iþletmek ve iþlettirmek.
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
4
Genel Bilgiler
g) Katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, ayrýþtýrýlmasý, geri kazanýmý, ortadan
kaldýrýlmasý ve depolanmasý ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptýrmak.
h) Mahallî müþterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacýyla, belediye ve
mücavir alan sýnýrlarý içerisinde taþýnmaz almak, kamulaþtýrmak, satmak, kiralamak veya
kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sýnýrlý aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, baðýþ kabul etmek.
j) Toptancý ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alaný, mezbaha, ilgili
mevzuata göre yat limaný ve iskele kurmak, kurdurmak, iþletmek, iþlettirmek veya bu yerlerin
gerçek ve tüzel kiþilerce açýlmasýna izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dýþýnda kalan dava konusu uyuþmazlýklarýn anlaþmayla
tasfiyesine karar vermek.
l) Gayrisýhhî müesseseler ile umuma açýk istirahat ve eðlence yerlerini ruhsatlandýrmak
ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi ve kayýt altýna alýnmasý amacýyla izinsiz
satýþ yapan seyyar satýcýlarý faaliyetten men etmek, izinsiz satýþ yapan seyyar satýcýlarýn
faaliyetten men edilmesi sonucu, cezasý ödenmeyerek iki gün içinde geri alýnmayan gýda
maddelerini gýda bankalarýna, cezasý ödenmeyerek otuz gün içinde geri alýnmayan gýda dýþý
mallarý yoksullara vermek.
n) Reklam panolarý ve tanýtýcý tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisýhhî iþyerlerini, eðlence yerlerini, halk saðlýðýna ve çevreye etkisi olan diðer
iþyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat topraðý ve moloz döküm alanlarýný;
sývýlaþtýrýlmýþ petrol gazý (LPG) depolama sahalarýný; inþaat malzemeleri, odun, kömür ve
hurda depolama alanlarý ve satýþ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taþýmalarda çevre
kirliliði oluþmamasý için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iþletilen her türlü servis ve toplu taþýma
araçlarý ile taksi sayýlarýný, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarýný belirlemek; durak
yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini
tespit etmek ve iþletmek, iþlettirmek veya kiraya vermek; kanunlarýn belediyelere verdiði trafik
düzenlemesinin gerektirdiði bütün iþleri yürütmek.
(l) bendinde belirtilen gayrisýhhî müesseselerden birinci sýnýf olanlarýn
ruhsatlandýrýlmasý ve denetlenmesi, büyükþehir ve il merkez belediyeleri dýþýndaki yerlerde il
özel idaresi tarafýndan yapýlýr.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danýþtayýn görüþü ve Ýçiþleri
Bakanlýðýnýn kararýyla süresi kýrkdokuz yýlý geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir;
toplu taþýma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluþturmayacak þekilde ruhsat vermek suretiyle
yerine getirebileceði gibi toplu taþýma hatlarýný kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara
göre hizmet satýn alma yoluyla yerine getirebilir.
Ýl sýnýrlarý içinde büyükþehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içinde il
belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararýyla; turizm, saðlýk, sanayi ve
ticaret yatýrýmlarýnýn ve eðitim kurumlarýnýn su, termal su, kanalizasyon, doðal gaz, yol ve
aydýnlatma gibi alt yapý çalýþmalarýný faiz almaksýzýn on yýla kadar geri ödemeli veya ücretsiz
olarak yapabilir veya yaptýrabilir, bunun karþýlýðýnda yapýlan tesislere ortak olabilir; saðlýk,
eðitim, sosyal hizmet ve turizmi geliþtirecek projelere Ýçiþleri Bakanlýðýnýn onayý ile ücretsiz
veya düþük bir bedelle amacý dýþýnda kullanýlmamak kaydýyla arsa tahsis edebilir.
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
5
Elazýð Belediyesi
Belediye mallarýna karþý suç iþleyenler Devlet malýna karþý suç iþlemiþ sayýlýr. 2886
sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taþýnmazlarý hakkýnda da
uygulanýr.
Belediyenin proje karþýlýðý borçlanma yoluyla elde ettiði gelirleri, þartlý baðýþlar ve
kamu hizmetlerinde fiilen kullanýlan mallarý ile belediye tarafýndan tahsil edilen vergi, resim ve
harç gelirleri haczedilemez.
MECLÝSÝN GÖREV VE YETKÝLERÝ
MADDE 18 - Belediye meclisinin görev ve yetkileri þunlardýr:
a) Stratejik plân ile yatýrým ve çalýþma programlarýný, belediye faaliyetlerinin ve personelinin
performans ölçütlerini görüþmek ve kabul etmek.
b) Bütçe ve kesin hesabý kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapýlan birimler ile
fonksiyonel sýnýflandýrmanýn birinci düzeyleri arasýnda aktarma yapmak.
ENCÜMENÝN GÖREV VE YETKÝLERÝ
Madde 34 - Belediye encümeninin görev ve yetkileri þunlardýr:
a) Stratejik plân ve yýllýk çalýþma programý ile bütçe ve kesin hesabý inceleyip belediye
meclisine görüþ bildirmek.
b) Yýllýk çalýþma programýna alýnan iþlerle ilgili kamulaþtýrma kararlarýný almak ve
uygulamak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneðinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sýnýflandýrmanýn ikinci düzeyleri arasýnda aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezalarý vermek.
f) Vergi, resim ve harçlar dýþýnda kalan dava konusu olan belediye uyuþmazlýklarýnýn
anlaþma ile tasfiyesine karar vermek.
g) Taþýnmaz mal satýmýna, trampasýna ve tahsisine iliþkin meclis kararlarýný
uygulamak; süresi üç yýlý geçmemek üzere kiralanmasýna karar vermek.
h) Umuma açýk yerlerin açýlýþ ve kapanýþ saatlerini belirlemek.
BELEDÝYE BAÞKANININ GÖREV VE YETKÝLERÝ
Madde 38 - Belediye baþkanýnýn görev ve yetkileri þunlardýr:
a) Belediye teþkilâtýnýn en üst amiri olarak belediye teþkilâtýný sevk ve idare etmek,
belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal
stratejilerini oluþturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve
personelinin performans ölçütlerini hazýrlamak ve uygulamak, izlemek ve deðerlendirmek,
bunlarla ilgili raporlarý meclise sunmak.
c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacý veya davalý olarak da yargý
yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
d) Meclise ve encümene baþkanlýk etmek.
e) Belediyenin taþýnýr ve taþýnmaz mallarýný idare etmek.
f) Belediyenin gelir ve alacaklarýný takip ve tahsil etmek.
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
6
Genel Bilgiler
g) Yetkili organlarýn kararýný almak þartýyla sözleþme yapmak.
h) Meclis ve encümen kararlarýný uygulamak.
i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dýþýndaki aktarmalara onay
vermek.
j) Belediye personelini atamak.
k) Belediye ve baðlý kuruluþlarý ile iþletmelerini denetlemek.
l) Þartsýz baðýþlarý kabul etmek.
m) Belde halkýnýn huzur, esenlik, saðlýk ve mutluluðu için gereken önlemleri almak.
n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrýlan ödeneði kullanmak, özürlülere yönelik
hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluþturmak.
o) Temsil ve aðýrlama giderleri için ayrýlan ödeneði kullanmak.
p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararýný
gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
STRATEJÝK PLÂN VE PERFORMANS PROGRAMI
Madde 41 - Belediye baþkaný, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altý ay
içinde; kalkýnma plâný ve programý ile varsa bölge plânýna uygun olarak stratejik plân ve ilgili
olduðu yýl baþýndan önce de yýllýk performans programý hazýrlayýp belediye meclisine sunar.
Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odalarý ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin
görüþleri alýnarak hazýrlanýr ve belediye meclisi tarafýndan kabul edildikten sonra yürürlüðe
girer.Nüfusu 50.000'in altýnda olan belediyelerde stratejik plân yapýlmasý zorunlu
deðildir.Stratejik plân ve performans programý bütçenin hazýrlanmasýna esas teþkil eder ve
belediye meclisinde bütçeden önce görüþülerek kabul edilir.
DENETÝMÝN AMACI
Madde 54 - Belediyelerin denetimi; faaliyet ve iþlemlerde hatalarýn önlenmesine
yardýmcý olmak, çalýþanlarýn ve belediye teþkilâtýnýn geliþmesine, yönetim ve kontrol
sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlý duruma gelmesine rehberlik etmek amacýyla;
hizmetlerin süreç ve sonuçlarýný mevzuata, önceden belirlenmiþ amaç ve hedeflere, performans
ölçütlerine ve kalite standartlarýna göre tarafsýz olarak analiz etmek, karþýlaþtýrmak ve ölçmek;
kanýtlara dayalý olarak deðerlendirmek, elde edilen sonuçlarý rapor hâline getirerek ilgililere
duyurmaktýr.
FAALÝYET RAPORU
Madde 56 - Belediye baþkaný, 5018 sayýlý Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun
41 inci maddesinin dördüncü fýkrasýnda belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans
programýna göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiþ performans ölçütlerine göre hedef ve
gerçekleþme durumu ile meydana gelen sapmalarýn nedenlerini ve belediye borçlarýnýn
durumunu açýklayan faaliyet raporunu hazýrlar.
Faaliyet raporunda, baðlý kuruluþ ve iþletmeler ile belediye ortaklýklarýna iliþkin söz
konusu bilgi ve deðerlendirmelere de yer verilir.
Faaliyet raporu nisan ayý toplantýsýnda belediye baþkaný tarafýndan meclise sunulur.
Raporun bir örneði Ýçiþleri Bakanlýðýna gönderilir ve kamuoyuna da açýklanýr.
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
7
Elazýð Belediyesi
BELEDÝYE BÜTÇESÝ
Madde 61 - Belediyenin stratejik plânýna ve performans programýna uygun olarak
hazýrlanan bütçe, belediyenin malî yýl ve izleyen iki yýl içindeki gelir ve gider tahminlerini
gösterir, gelirlerin toplanmasýna ve harcamalarýn yapýlmasýna izin verir.
Bütçeye ayrýntýlý harcama programlarý ile finansman programlarý eklenir.
Bütçe yýlý Devlet malî yýlý ile aynýdýr.
Bütçe dýþý harcama yapýlamaz.
Belediye baþkaný ve harcama yetkisi verilen diðer görevliler, bütçe ödeneklerinin
verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasýndan sorumludur.
5018 SAYILI KAMU MALÝ YÖNETÝMÝ ve KONTROL KANUNU
MADDE 3 - Münhasýran bu Kanunun uygulanmasýnda;
Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarýný, temel ilke ve politikalarýný,
hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaþmak için izlenecek yöntemler ile
kaynak daðýlýmlarýný içeren planý,
MADDE 9 - Kamu idareleri; kalkýnma planlarý, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri
temel ilkeler çerçevesinde geleceðe iliþkin misyon ve vizyonlarýný oluþturmak, stratejik
amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarýný önceden belirlenmiþ olan
göstergeler doðrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve deðerlendirmesini yapmak amacýyla
katýlýmcý yöntemlerle stratejik plan hazýrlarlar.
Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri
ile program ve proje bazýnda kaynak tahsislerini; stratejik planlarýna, yýllýk amaç ve hedefleri
ile performans göstergelerine dayandýrmak zorundadýrlar.
PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAÐI
Kamu kurumlarý stratejik planlarýna baðlý olarak ilgili kanunlar çerçevesinde
performans programlarýný hazýrlamakla yükümlüdürler. Performans programý kavramýndan
birçok kanun
maddesinde söz edilmektedir.
? 5393 sayýlý Belediye Kanunu
? 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
? 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunlarýnýn ilgili maddelerindeki hükümler
doðrultusunda Performans programlarýnýn hazýrlanmasý gerekmektedir.
Stratejik plan hazýrlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama
sürecine iliþkin takvimin tespitine, stratejik planlarýn kalkýnma planý ve programlarla
iliþkilendirilmesine yönelik usul ve esaslarýn belirlenmesine Devlet Planlama Teþkilatý
Müsteþarlýðý yetkilidir.
Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarýnda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç
ve hedeflerle uyumlu ve performans esasýna dayalý olarak hazýrlarlar. Kamu idarelerinin
bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluðu ve idarelerin
bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslý bütçelemeye iliþkin diðer hususlarý
belirlemeye Maliye Bakanlýðý yetkilidir.
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
8
Genel Bilgiler
Maliye Bakanlýðý, Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý ve ilgili kamu idaresi
tarafýndan birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluþlarýn bütçelerinde yer alýr.
Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleþtirilir.
MADDE 11 - Bakanlýklarda müsteþar, diðer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel
idarelerinde vali ve belediyelerde belediye baþkaný üst yöneticidir. Ancak, Milli Savunma
Bakanlýðýnda üst yönetici Bakandýr.
Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarýnýn ve bütçelerinin kalkýnma planýna, yýllýk
programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak
hazýrlanmasý ve uygulanmasýndan, sorumluluklarý altýndaki kaynaklarýn etkili, ekonomik ve
verimli þekilde elde edilmesi ve kullanýmýný saðlamaktan, kayýp ve kötüye kullanýmýnýn
önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin iþleyiþinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu
Kanunda belirtilen görev ve sorumluluklarýn yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde
ise meclislerine karþý sorumludurlar.
Üst yöneticiler, bu sorumluluðun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi,
mali kontrol yetkilisi ve iç denetçiler ile muhasebe yetkilisi aracýlýðýyla yerine getirirler.
MADDE 13 - Bütçelerin hazýrlanmasý, uygulanmasý ve kontrolünde aþaðýdaki ilkelere uyulur:
c) Bütçeler kalkýnma planý ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun
þekilde, idarelerin stratejik planlarý ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre
hazýrlanýr, uygulanýr ve kontrol edilir
d) Bütçeler, stratejik planlar dikkate alýnarak izleyen iki yýlýn bütçe tahminleriyle birlikte
görüþülür ve deðerlendirilir.
Faaliyet raporlarý
MADDE 41 - Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafýndan idari
sorumluluklarý çerçevesinde her yýl faaliyet raporlarý düzenlenir. Bu raporlar, stratejik planlama
ve performans programlarý uyarýnca yürütülen faaliyetleri, belirlenmiþ performans
göstergelerine göre hedef ve gerçekleþme durumu ile meydana gelen sapmalarýn nedenlerini
açýklayacak þekilde hazýrlanýr.
Harcama yetkilisi, birim faaliyet raporunu üst yöneticiye verir. Üst yönetici, birim
faaliyet raporlarýný esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarýný gösteren idare faaliyet raporunu
hazýrlar.
Ýdare faaliyet raporu, Sayýþtay'a verilir ve üst yönetici tarafýndan kamuoyuna açýklanýr.
Merkezi yönetim kapsamýndaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarý, idare faaliyet
raporlarýnýn bir örneðini Maliye Bakanlýðýna, mahalli idareler ise Ýçiþleri Bakanlýðýna gönderir.
Merkezi yönetim kapsamýndaki idarelerin ve sosyal güvenlik kurumlarýnýn bir mali
yýldaki faaliyet sonuçlarý, Maliye Bakanlýðýnca hazýrlanacak Genel Faaliyet Raporunda
gösterilir. Ýdare faaliyet raporlarý da dikkate alýnarak hazýrlanacak bu Raporda;
f) Ýdarelerin stratejik planlama ve performans programlarý uyarýnca yürüttükleri
faaliyetler ile belirlenmiþ performans kriterlerine göre hedef ve gerçekleþme durumlarý hakkýnda
genel deðerlendirmeler
MADDE 60 - Kamu idarelerinde aþaðýda sayýlan görevler, mali hizmetler birimi tarafýndan
yürütülür:
a) Bütçeyi hazýrlamak, izleyen iki yýlýn bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayýtlarýný
tutmak.
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
9
Elazýð Belediyesi
b) Bütçe ilke ve esaslarý çerçevesinde, ayrýntýlý harcama programý ve hizmet
gereksinimleri dikkate alýnarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek.
f) Stratejik plan ve performans programlarýnýn hazýrlanmasýný koordine etmek ve
sonuçlarýnýn konsolide edilmesi çalýþmalarýný yürütmek.
MADDE 64 - Kamu idarelerinin yýllýk iç denetim programý üst yöneticinin önerileri de dikkate
alýnarak iç denetçiler tarafýndan hazýrlanýr ve üst yönetici tarafýndan onaylanýr.
d) Ýdarenin harcamalarýnýn, mali iþlemlere iliþkin karar ve tasarruflarýnýn, amaç ve politikalara,
kalkýnma planýna, programlara, stratejik planlara ve performans programlarýna uygunluðunu
izlemek ve deðerlendirmek.
Dýþ denetim
MADDE 68 - Sayýþtay tarafýndan yapýlacak harcama sonrasý dýþ denetimin amacý, genel
yönetim kapsamýndaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluðu çerçevesinde, yönetimin
mali faaliyet, karar ve iþlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk
yönünden incelenmesi ve sonuçlarýnýn Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasýdýr.
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
10
Genel Bilgiler
B-TEÞKÝLAT YAPISI
BELEDÝYE BAÞKANI
ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜÐÜ
BELEDÝYE MECLÝSÝ
HUKUK ÝÞLERÝ
MÜDÜRLÜÐÜ
BELEDÝYE ENCÜMENÝ
ZABITA
MÜDÜRLÜÐÜ
TEFTÝÞ KURULU
MÜDÜRLÜÐÜ
BAÞKAN
YARDIMCISI
FEN ÝÞLERÝ
MÜDÜRLÜÐÜ
BAÞKAN
YARDIMCISI
BAÞKAN
YARDIMCISI
YAZI ÝÞLERÝ
MÜDÜRLÜÐÜ
ÝMAR VE
ÞEHÝRCÝLÝK
MÜDÜRLÜÐÜ
PARK VE
BAHÇELER
MÜDÜRLÜÐÜ
MALÝ
HÝZMETLER
MÜDÜRLÜÐÜ
ULAÞIM
HÝZMETLERÝ
MÜDÜRLÜÐÜ
BASIN YAYIN VE
HALKLA ÝLÝÞKÝLER
MÜDÜRLÜÐÜ
BAÞKAN YARDIMCISI
BAÞKAN
YARDIMCISI
BAÞKAN
YARDIMCISI
ÇEVRE KORUMA
ve KONTROL
MÜDÜRLÜÐÜ
ÝÞLETME VE
ÝÞTÝRAKLER
MÜDÜRLÜÐÜ
ÝTFAÝYE
MÜDÜRLÜÐÜ
BAÞKAN
YARDIMCISI
ETÜD PROJE
MÜDÜRLÜÐÜ
TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ
MÜDÜRLÜÐÜ
KÜLTÜR VE
SOSYAL ÝÞLER
MÜDÜRLÜÐÜ
YAPI VE KONTROL
MÜDÜRLÜÐÜ
MEZARLIKLAR
MÜDÜRLÜÐÜ
DESTEK
HÝZMETLERÝ
MÜDÜRLÜÐÜ
VETERÝNER ÝÞLERÝ
MÜDÜRLÜÐÜ
Elazýð Belediyesi
C-FÝZÝKSEL KAYNAKLAR
Elazýð belediyesi sýnýrlarý içerisinde;
1) Belediye Hizmet binasý
2) Temizlik garajý ve binasý
3) Ýtfaiye müdürlüðü binasý ve garajý
4) Makine ikmal bakým ve onarým müdürlüðü binasý ve atölyesi
5) Kýzýlay Mahallesi ve asfalt þantiyesi
6) Asri mezarlýk kömür deposu ve kantar binasý
7) Beton ve tratuvar döküm atölyesi
8) Molla Kendi beldesi atýk su arýtma tesisleri
9) Han pýnarý asfalt þantiyesi
10) Kanalizasyon þantiyesi
11) Park ve bahçeler müdürlüðü serasý
12) Zabýta Binasý
13)Sebze Hali Binasý
14) Çöteli köyü mevkii katý atýk düzenli depolama tesisinde ambalaj atýklarý toplama ve
ayrýþtýrma tesisi
15) Sarýçubuk köyünde katý atýk ara transfer istasyonu ile týbbi atýk sterilizasyon ünitesi
Elazýð halkýna hizmet vermektedir.
BELEDÝYEMÝZE AÝT LOJMANLAR
Ýzzet Paþa Mahallesinde
25 adet
Harput Mahallesinde
6 adet
Kesik Köprü
4 adet
BÝLGÝ VE TEKNOLOJÝK KAYNAKLAR
Belediyemizde Donaným, Network, Yazýlým Geliþtirme, Web, E-Posta, Bilgi Servisi ve
Güvenlik olmak üzere 7 birim ile hizmet vermektedir.
Geliþen Modern teknolojileri kullanmak ve birimlerimizin ihtiyaçlarýný karþýlamak
amacýyla belediyemiz birimlerinde ihtiyaca baðlý olarak bilgisayar otomasyonlarý
kullanýlmaktadýr. Ana sisteme baðlý olan ve olmayan belediyemizdeki tüm bilgisayarlarýn
yazýlým desteði ve teknik servis iþlemleri, að altyapýsý, að cihazlarý teknik destek ve kontrol
iþlemleri birimimiz tarafýndan yürütülmektedir.
Belediyemizin bünyesinde oluþturulan Yeni bilgisayar altyapýsýnda, dýþ tehditler
sebebiyle meydana gelebilecek zararlarýn vatandaþa yansýmamasý amacýyla, bir güvenlik
þemsiyesi oluþturulmuþtur.
Dijital dünyada siber saldýrýlarýn geliþen teknolojiyle birlikte kendini yenilediði, yeni
yöntemler kullandýðý aþikârdýr. Bu nedenlerden dolayý eski güvenlik sisteminin ihtiyacýmýzý
karþýlamamasý sebebiyle yeni bir güvenlik sistemi oluþturulmasý ihtiyacý doðmuþtur.
Web sayfamýzýn içeriði zenginleþtirilmiþ, verilen web hizmetlerinin çeþitlendirilmesi
ve geliþen bilgi teknolojileriyle birlikte E-Belediye hizmetlerinin artýrýlmasý yönünde
çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Web sayfamýzda meclis kararlarý, ihaleler, her türlü haber,
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
12
Genel Bilgiler
duyuru ve ilanlara yer verilmiþtir. Ayrýca web sayfamýza vatandaþlarýmýzýn borç bilgilerine
ulaþmalarý için “Borç Sorgulama Bölümü” konularak vatandaþýmýzýn borcunu öðrenmesi daha
kolay hale getirilmiþtir. Ayrýca E-Belediye Hizmetleri kapsamýnda; Online Borç Sorgulama
Sayfamýzla vatandaþlarýmýzýn belediyeye olan tüm borçlarýný abone ve sicil numaralarýný
girerek sorgulamalarý saðlanmýþtýr.
Web sitemiz sayesinde Sizin Sesiniz Baþvurularý Online olarak yapýlmakta ve sayfa
üzerinden bu baþvurulara yanýt verilmektedir. Bilgi Edinme baþvurularý Online olarak
yapýlmakta ve sayfa üzerinden bu baþvurulara yanýt verilmektedir. Ziyaretçilerimizin web
hizmetleriyle ilgili istek ve önerileri online olarak alýnýp yanýtlanmaktadýr.
Vatandaþlarýmýzýn tahsilât bürolarýna gitmeden tahakkuk eden borçlarýný
ödeyebilmeleri için bankalarla anlaþma yapýlarak “Otomatik Ödeme Talimatý” uygulamasý
baþlatmýþ ve bu uygulama halen devam etmektedir.
Tüm dünyada internet üzerinden yapýlan her türlü ticari iþlemlerin güvenilir bir þekilde
yapýlabilmesi için gerekli olan güvenlik sertifikasý alýnarak uygulamaya konulmuþtur. Kýsa
bir sure içinde de “Online Borç Ödeme” uygulanmasýna baþlanacaktýr.
Web tabanlý Programlar
Geçek/Tüzel Kiþi
Çevre Temizlik Beyaný
Analitik Bütçe
Tahakkuk Esaslý Muhasebe
Ýþtirak
Hal Rüsum
Ödeme
Mahsup
Encümen
Otobüs Bileti
Baþkanlýk Modülü
Arazi Beyaný
Sicil Birleþtirme
Ýlan Reklam Beyaný
Ýþgaliye
Personel
Maaþ
Genel Tahakkuk
Genel Tahsilât
Bina Beyaný
Arsa Beyaný
Ýþyeri Ruhsat ve Denetim
Noktadan Noktaya Fiber Kablo Projesi
Türk Telekom ile yoðun bir çalýþma yapýlarak mevcut Destek Hizmetleri, Yeni Sebze
Hali, Doðukent Düþkünler Yurdu, Doðukent Tahsilat, Ýtfaiye Müdürlüðü, Belediye Ýþ Merkezi
Tahsilat, Ýller Bankasý Tahsilat, Otogar, Zabýta Karakolu, Abdullahpaþa Tahsilat olmak üzere 10
adet olan noktadan noktaya uzak mesafe data merkezlerimizde bakýr olan mevcut altyapý
ücretsiz olarak Fiber kablolar ile deðiþtirilmiþ, bu sayede TTVPN ile baðlantý hýzýmýz 12 kat
arttýrýlarak faaliyete alýnmýþ olup baðlantý kesintileri tamamen ortadan kaldýrýlmýþtýr.
Belediyemize baðlý Müdürlüklerde hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi için
servisimizce altyapý ve teknik destek verdiðimiz donanýmlar aþaðýdaki gibidir;
450 adet Bilgisayar(PC domain'e dahil olan)
32 adet El Bilgisayarý (Aktif çalýþan 27 adet)
185 adet Yazýcý(Laser yazýcý 123 adet-Dotmatrix 32 adet)
Müdürlüðümüzün Bilgi Ýþlem Servisinde Bilgi Ýþlem Sistem Odasý mevcuttur.Bu
sistem odasýnda bulunan teknik donanýmlar þunlardýr;
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
13
Elazýð Belediyesi
KULLANIMDA OLAN MALZEMELER;
1
adet Metro Ethernet
10
adet Access Point
10
adet TTVPN hattý
4
adet Fiziki server
7
adet Sistem kabini
1
adet Firewall(güvenlik duvarý)
54
adet ÝP kamera
2
adet NAS (depolama ünitesi)
1
adet Þase Switch
1
adet Storage (depolama)
2
adet 10 KWA KGK(kesintisiz güç kaynaðý)
2
adet 100 KWA KGK(kesintisiz güç kaynaðý)
20
adet Duvar tipi RACK kabin
1
adet FM200 gazlý Yangýn Söndürme sistemi
15
adet 48'liswitch
8
adet24'lü switch
YEDEK MALZEMELER;
8
adet AR410 Router
2
adet STU-160 Base Band Modem
6
adet STU S 8110 Base Band Modem
2
adet AR750S Ruter için SYN Card
8
adet 48'liswitch
8
adet24'lü switch
2
adet fiber Converter
12
adet GSHDSL Modem
1
adet Router
9
adet 48'liswitch
4
adet24'lü switch
2
adet Fiber Converter
Noktadan Noktaya Fiber Optik Baðlantý Noktalarý;
1-Destek Hizmetleri Müdürlüðü
2-Belediye Ýþ Merkezi Tahsilat Bürosu
3-Ýller Bankasý Karþýsý Tahsilat Bürosu
4-Abdullah Paþa Tahsilat Bürosu
5-Doðu Kent Tahsilat Bürosu
6- Otobüs Terminali
7-Ýtfaiye Müdürlüðü
8-Düþkünler Yurdu
9-Zabýta Müdürlüðü
10-Yeni Sebze Hali
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
14
Genel Bilgiler
D-
ÝNSAN KAYNAKLARI
Belediyemizde 236 Memur, 283 iþçi ve 111 sözleþmeli personelimiz görev yapmaktadýr.
Belediyemizin 2013 yýlý mayýs ayý itibariyle 40 kadýn, 590 erkek personelimiz bulunmaktadýr.
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
15
Elazýð Belediyesi
Belediyemizin 2013 yýlý mayýs ayý itibariyle hizmet süresi 0-2 yýl arasý 57 personel , 3-8
yýl arasý 74 personel, 9-12 yýl arasý 54 personel, 13-20 yýl arasý 148 personel, 21-25 yýl arasý 93
personel, 26-30 yýl arasý 140 personel, 31 ve daha yukarýsý 64 personelimiz bulunmaktadýr.
Belediyemizin 2013 yýlý mayýs ayý itibariyle 23 -35 yaþ arasý 87 personel, 35-45 yaþ
arasý 191 personel, 45-55 yaþ arasý 256 personel,55 yaþ ve üstü 96 personel çalýþmaktadýr.
Belediyemizin 2013 yýlý mayýs ayý itibariyle memur personelin eðitim durumunu
gösteren grafik aþaðýda gösterilmiþtir.
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
16
Genel Bilgiler
Belediyemizin 2013 yýlý mayýs ayý itibariyle iþçi personelin eðitim durumunu gösteren
grafik aþaðýda gösterilmiþtir.
Belediyemizin 2013 yýlý mayýs ayý itibariyle sözleþmeli personelin eðitim durumunu gösteren
grafik aþaðýda gösterilmiþtir.
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
17
Elazýð Belediyesi
II- PERFORMANS BÝLGÝLERÝ
A- TEMEL POLÝTÝKA VE ÖNCELÝKLER
5393 sayýlý Belediye Kanunu, 4982 sayýlý Bilgi Edinme Hakký Kanunu ile bu yaklaþým
doðrultusunda, mevzuat deðiþiklikleri gerçekleþtirilmiþtir. Bu kanunlarla yerel yönetimlerin
yetkileri artýrýlmaya baþlanmýþtýr. Bundan sonra beklenen adým yerel yönetimlerin mali ve
teknik donaným açýsýndan güçlendirilmesi olacaktýr. 9. Kalkýnma Planý Stratejisinde; ,Ýnsan
odaklý bir geliþme ve yönetim anlayýþý sergilenmesi, toplumsal diyalog ve katýlýmcýlýk
güçlendirilerek hizmet sunumunda; þeffaflýk, hesap verebilirlik, katýlýmcýlýk, verimlilik ve
vatandaþ memnuniyeti ilkeleri esas alýnmýþtýr. Doðal ve kültürel varlýklar ile çevrenin gelecek
nesilleri de dikkate alan bir anlayýþ içinde korunmasý, kentlerimizde arazi kullaným ve ulaþým
planlarýna uygun, insana öncelik veren, kentin özgün yapýsýný ve farklý ulaþým türlerini dikkate
alan, ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaþým yapýsý oluþturulmasý temel
amaçlar arasýnda sayýlmýþtýr. Çevresel altyapý basta olmak üzere, kentsel altyapýnýn is ve yasam
kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici þekilde bütüncül olarak tamamlanmasýnýn
saðlanmasý da yer almýþtýr. Bu hizmetlerin saðlýklý bir þekilde yürütülebilmesi için yerel
yönetimlerin teknik ve idari kapasitesinin artýrýlacaðý, mali imkânlarýnýn güçlendirileceði
belirtilmektedir. Yerelde; uzmanlaþma düzeyi, proje hazýrlama ve uygulama, izleme,
deðerlendirme ve koordinasyon kapasitesinin artýrýlacaðý, beþeri kaynaklarýn geliþtirileceði
ifade edilmiþtir. Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarýmý yapýlacaðý
buna paralel olarak da yerel yönetimlerin idari ve mali açýdan güçlendirilmesi
amaçlanmaktadýr.
KALÝTE POLÝTÝKAMIZ
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ OLARAK;
·
Hizmet sunduðumuz toplumumuza hizmet etmek ana gayemizdir. Halkýmýzýn isteði ve
ricasý bizim için emirdir. Adilane, Kurumumuzun þartlarýna uygun, Çevreye duyarlý,
Kanunlara ve toplum kurallarýna uymak þartý ile hizmet sunmayý ana gaye edindik.
·
Var
olma nedenimiz olan halkýmýzýn isteklerinin anlaþýlmasý, doðru ve uygun
çözümlerin sunulmasý amacýyla Elazýð Belediyesi'nin tüm birimlerinde görevli
çalýþanlarýmýzýn Vatandaþ Memnuniyeti bilincinde çalýþmasý ana kuralýmýzdýr.
·
Sunduðumuz
hizmetlerde vatandaþýmýzýn beklenti ve isteklerini karþýlayabildiðimiz
kadar kaliteli olduðumuzun, beklentileri karþýlamak hatta aþmakla kalite düzeyimizi
arttýracaðýmýzýn bilincinde bir çalýþma azmi içerisinde olacaðýz.
·
Gerek hizmet, gerekse hizmeti sunuþ kalitemizi arttýrmak amacýyla, sürekli geliþim ve
eðitimlerle, hizmet sunabilme niteliklerimizi vatandaþýn taleplerini en üst seviyede
karþýlayacak hale getirmek için çaba göstermekteyiz.
·
Kalitenin,
Halkýmýza sadece gülümsemek deðil, halkýmýzýn istek ve taleplerini
karþýlayarak yüzünü güldürmek olduðu bilincinde çalýþmaktayýz.
·
Katýlýmcý
bir yönetiþim anlayýþýyla karar almak ve uygulamak, vatandaþ
memnuniyetini saðlamak,
·
Sosyal bir belediyecilik anlayýþýyla kurumumuz yönetmek, Zamanýn deðerli olduðunu
bilerek, Hizmette ben deðil BÝZ olma bilincini tüm çalýþanlara aþýlamak.
Hizmetlerimizin sunumunda, tüm çalýþanlarýmýzýn benimsedikleri ve uyguladýklarý
Kalite Politikamýz olacaktýr.
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
18
Genel Bilgiler
B-AMAÇ VE HEDEFLER
MÝSYON
Elazýð Belediyesi; Elazýð da yaþayýp nefes alan vatandaþlarýmýzýn ekonomik, sosyal ve
kültürel þartlara baðlý her türlü ihtiyacýný kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde adil,
hýzlý ve kaliteli biçimde karþýlayarak hayatý kolaylaþtýrmak, Bilgiyi esas alan yönetim
anlayýþýyla güvenilir belediye olmak, vatandaþlarýmýzýn yaþam kalitesini yükselterek hayatý
kolaylaþtýrmak, katýlýmcý bir yönetim anlayýþýyla verimlilikten ödün vermeden, insanýmýzý ve
çevremizi toplumsal deðerlerimizi zenginliklerle buluþturan, evrensel bakýþ açýsý ve etik
deðerlerine baðlý, yaratýcýlýk ruhuyla hizmet sunmak Elazýð belediyesinin misyonudur.
VÝZYON
Belediyelerin görevi yaþanýlabilir bir çevre yaratarak insaný temel alan bir yaklaþýmla,
yasam kalitesi giderek yükselen bir toplum yaratmaktýr. Bu amaçla yürütülen çalýþmalarýn
hepsinde açýk, adil, verimliliði ön plana alan, sosyal sorumluklarýný yerine getiren, teknolojik
geliþmeleri izleyen ve uygulayan, pratik ve verimli çözümler üreten, hizmeti ön plana çýkaran,
çalýþanlarý ve hizmet verdikleriyle bir bütün oluþturmak, Çok iyi yetiþmiþ personelle
kurumsallaþmamýzý tamamlayýp, bilgiyi esas alan yönetim anlayýþýyla teknolojik kullanýma
öncelik tanýyýp, þeffaflýk ve katýlýmcýlýðý ön planda tutarak, hizmette daha ileri seviyelere ulaþýp
vatandaþýmýzýn memnuniyetini ve beðenisini saðlamak Belediyemiz vizyonudur.
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
19
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
BIRIM
MÜDÜRLÜKLERIMIZ
Özel Kalem Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
Özel Kalem Müdürlüðü
Amaç
Kamu Kuruluþlarý, Sivil Toplum Örgütleri ve Halkla katýlýmcý bir yönetim oluþturmak
Kamu Kuruluþlarý Sivil Toplum Örgütleri ve Halkýn yönetime katýlýmýný saðlanmasý ve
, duyurulmasýný saðlamak
yönetim faaliyetlerini
Hedef
Performans Hedefi
Tüm Kamu Kuruluþlarý, Sivil Toplum Örgütleri ve vatandaþ arasýnda Baþkan ile iletiþimi en
doðru ve üst düzeyde saðlamak.
Açýklamalar:
Katýlýmcý, þeffaf, insan odaklý ve adil bir yönetim anlayýþýyla hizmetleri etkin ve verimli bir þekilde sunmak,
belediyemiz standardýný arttýrmaktýr. Sosyal, kültürel, ekonomik yönden þehirleþmenin saðlanmasý, yaþam kalitesini
yükseltecek çalýþmalarýn sürdürülmesi ve belediyemizin kurumlaþmasýný saðlayacak tüm hizmetleri sunmaktýr.
Performans Göstergeleri
1
2012
Baskanin çalisma programlarinin hazirlanmasi
2013
2014
100%
Açiklama
Baþkan adýna yapýlan toplantýlarýn tertip edilmesi, Belediye hizmetlerinin açýlýþ törenlerinin Baþkan adýna
düzenlenmesi, Baþkanýn katýlýmýnýn saðlanmasý ve bunlara baðlý hizmetlerin yürütülmesi, yurt dýþý ve yurt içi
seyahatlerinde iletiþim ve gidiþ-geliþ ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi, veya Baþkanýn yurt içi ve yurt
dýþýndan gelen misafirler için her türlü karþýlama, aðýrlama ve uðurlama hizmetlerinin Baþkan adýna yerine
getirilmesi ve bu konuda gerekli organizasyonun yapýlmasý görevleri yerine getirilmesi.
Belediyemiz ile diger resmi kurumlar arasinda
saglikli bilgi akisini saglayarak makamin her
türlü protokol islemlerinin yürütülmesi
2
100%
Açiklama
3
Vatandaslarla iliskilerin güçlendirilmesi için
günlük ziyaretlerin organize edilmesi
100%
Resmi ve Özel Kuruluslarla Koordinasyonlu
sosyal faaliyetler ve ortak çalismalar üretmek
100%
Açiklama
4
Açiklama:
5
Belediyemiz bünyesindeki idari yönetim ile
personel arasinda istisare toplantilarinin
100%
Açiklama: Belediye personelini faaliyetlerden haberdar etmek
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
21
Elazýð Belediyesi
6
Baskanin programlari ile ilgili halkin
bilgilendirilmesi
100%
Randevu ve Iletisim konusunda gerekli altyapi
ve programin gelistirilmesi
7
Açiklama
Halkla iliskiler masasinin vatandas basvurulari
8
Açiklama
100%
çözecek ve sonuçlandiracak kapasiteye
getirilmesi ve halkin belediye
içindeki islerini daha hizli tamamlamasini
100%
Halkla iliskiler personelinin halkla iliskiler
hususunda egitilmesi
9
Açiklama:
100%
Alo 153’e gelen sikayet ve istekleri ilgili birimlere
ulastirmak ve kayit altinda tutmak
10
Açiklama:
100%
11
Sehrimizde ihtiyaç sahibi engellilere ücretsiz
tekerlekli sandalye dagitimi
100%
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
Baskanin çalisma programlarinin hazirlanmasi
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
22
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
Özel Kalem Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi
Özel Kalem Müdürlüðü
Baþkanýn programlarýný düzenlemek ve belediye standardýmýzý arttýrmak
Faaliyet Adi
Görüþme programý hazýrlanmasý
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Özel Kalem Müdürlüðü
Açiklamalar
1. Program dahilinde görüþmelerin organize edilmesi
2.Kent Konseyi çalýþma faaliyetlerini yürütmek
3. Resmi kurumlar ile koordinasyon saðlanarak, gerektiðinde bilgi akýþýnýn hemen gerçekleþebileceði sistemin (telefonfaks) kurulmasý
4.Baþkanýn il protokolündeki yeri gereði katýlmasý gereken tören, toplantý gibi etkinlikler için gerekli hazýrlýklarýn
yapýlarak, etkinliklere katýlýmýn saðlanmasý
5.Baþkan, Baþkan Yardýmcýlarý , Müdürler ve personel arasýnda toplantý düzenlenmesi
6.Özel gün ve kutlamalarla ilgili program hazýrlanmasý, protokol düzeni belirlenmesi, günün anlam ve önemine paralel
hediye verilmesi, ödül daðýtýlmasý
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
2014
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
23
Elazýð Belediyesi
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ PERFORMANS TABLOSU
...
BÜTÇE IÇI
Faaliyet
Performans
Hedefi
Idare Adi
TL
BÜTÇE DISI
PAY
%
1.
TL
TOPLAM
PAY
TL
%
%
Baskanin programlarini düzenlemek
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami
Genel Yönetim Giderleri
4.082.000,00 TL
4.082.000,00 TL
4.082.000,00 TL
4.082.000,00 TL
Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami
Genel Toplam
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
24
PAY
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
25
Bütçe kaynak Ihtiyaci
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Kaynak Ihtiyaci
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Yurt Disi
Diger yurt Içi
Döner Sermaye
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
09 Yedek Ödenek
08 Borç Verme
07 Sermaye Transferleri
06 Sermaye Giderleri
05 Cari Transferler
04 Faiz Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alimi Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
01 Personel Giderleri
Ekonomik Kod
Idare Adi
Faaliyet Toplami
4.082.000,00
4.082.000,00
17.000,00
170.000,00
2.800.000,00
150.000,00
945.000,00
Toplami
Genel Yönetim Giderleri
TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU
Edilecek Kaynaklar Toplami
Diger idarelere Transfer
4.082.000,00
4.082.000,00
17.000,00
170.000,00
2.800.000,00
150.000,00
945.000,00
Genel Toplam
(TL)
Özel Kalem Müdürlüðü
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Amaç
PERSONELIN BILGI VE BECERI DÜZEYINI YÜKSELTMEK VE MOTIVASYONU ARTTIRMAKIÇIN EGITIM VERILMESI
Hedef
AMACIMIZA UYGUN OLARAK DEGISEN KANUN VE YÖNETMELIKLERDEN PERSONELIMIZI
ILGILENDIREN KONULARDA ILGILI PERSONELIMIZI HABERDAR ETMEK
Performans Hedefi
BELEDIYEMIZ KÜLTÜR MERKEZI SALONUNDA PERSONELE 4 SAAT MEVZUAT VE 4 SAAT
DAVRANIS EGITIMI VERILMESI
Açiklamalar
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
1
Açiklama
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
Bütçe
1
2
3
4
5
Genel Toplam
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
26
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
Yazý Ýþleri Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Performans Hedefi
BELEDIYEMIZ KÜLTÜR MERKEZI SALONUNDA PERSONELE 4
SAAT MEVZUAT VE 4 SAAT DAVRANIS EGITIMI VERILMESI
Faaliyet Adi
PERSONELIN BILGI VE BECERI DÜZEYINI YÜKSELTMEK
MOTIVASYONU ARTTIRMAKIÇIN EGITIM VERILMESI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
VE
YAZI ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
HALI HAZIRDA ÇALISAN PERSONELIMIZI SÜREKLI
DEGISEN MODERN
,
BELEDIYECILIK ANLAYISI ILE BILGILENDIRMEK BUNUNLABIRLIKTE VATANDASA
SAGLIKLI BELEDIYE HIZMETLERINI SUNMAK VE PERSONELLERIMIZIN
MOTIVASYONLARINI ARTTIRMAK IÇIN EGITIM VERILMESI
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
27
Elazýð Belediyesi
YAZI ISLERI MÜDÜRLÜGÜ PERFORMANS TABLOSU
BÜTÇE IÇI
Faaliyet
Performans
Hedefi
Idare Adi
1
TL
BÜTÇE DISI
PAY
TL
%
ÇALISAN
MEMUR
VE
ISÇI
PERSONELLERIMIZI
MEVZUAT
KONUSUNDA BILGILENDIRMEK
TOPLAM
PAY
TL
%
------- TL
%
---------- TL
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami
Genel Yönetim Giderleri
1.568,700,00-TL
1.568,700,00-TL
1.568,700,00-TL
1.568,700,00-TL
Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami
Genel Toplam
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
28
PAY
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
29
Bütçe kaynak Ihtiyaci
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Kaynak Ihtiyaci
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Yurt Disi
Diger yurt Içi
Döner Sermaye
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
09 Yedek Ödenek
08 Borç Verme
07 Sermaye Transferleri
06 Sermaye Giderleri
05 Cari Transferler
04 Faiz Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alimi Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
01 Personel Giderleri
Ekonomik Kod
Idare Adi
Faaliyet Toplami
1.568,700,00-TL
1.568,700,00-TL
36.750,00-TL
68.250,00-TL
863.100,00-TL
157.500,00-TL
443.100,00-TL
Toplami
Genel Yönetim Giderleri
TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU
Edilecek Kaynaklar Toplami
Diger idarelere Transfer
1.568,700,00-TL
1.568,700,00-TL
36.750,00-TL
68.250,00-TL
863.100,00-TL
157.500,00-TL
443.100,00-TL
Genel Toplam
(TL)
Yazý Ýþleri Müdürlüðü
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Amaç
Kurumumuz ile ilgili hukuki islemlerin lehimize sonuçlanmasini saglamak
Kurumun, degisen yasal düzenlemelere uyumlu sekilde çalismasini saglamak amaciyla
sürekli bütün birimleri bilgilendirip, yapilan is ve islemlerin yasalara uyumlu olmasini
saglamak
Hedef
Performans Hedefi
Bütün is ve islemlerin mevzuata uygun olmasini saglamak ve mevcut islemlerin en hizli ve en
verimli sekilde sonuçlanmasini saglamak
Açiklamalar : Kurumun diger birimlerinden gelen hukuki görüs taleplerine cevap verilmekte ve Davalari ilgili
birimlerin bilgi ve belgelerine dayali olarak davalarin kurum lehine sonuçlanmasini saglamak için azami
gayret sarfedilmektedir. Idaremiz alacaklarinin tahsili için Yasal takipler yapilmaktadir
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
Islem Gören Dosya Sayisi
1
374
416
500
Açiklama : Kurumumuz Lehine Açtigimiz Dosyalar: Kurum alacaklarinin tahsili, kurumunu menfaatleri
dogrultusunda ihtilafli konularin adli mercilere intikal ettirilmesi suretiyle çözüm saglayarak belediyemizin
islerini kolaylastirmak ve bütçesine katki saglamak. Kurumumuz Aleyhine Açilan Dosyalar: sahis veya
kurumlarin belediyemiz aleyhine açmis oldugu davalari lehimize sonuçlandirmak suretiyle azami gayreti
gösterip, kurum menfaatlerin korumak esas tutulacaktir.
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Adli mercilere intikal eden dosya islemleri
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe
Bütçe Disi
Toplam
400.000,00
400000,00
Genel Toplam
400.000,00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
30
400.000,00
Hukuk Ýþleri Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Bütün is ve islemlerin mevzuata uygun
olmasini saglamak ve mevcut islemlerin en
hizli ve en verimli sekilde sonuçlanmasini
saglamak.
Performans Hedefi
Faaliyet Adi
Adli mercilere intikal eden dosya islemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Hukuk Isleri Müdürlügü
Açiklamalar: Kurumumuz Lehine Açtigimiz Dosyalar: Kurum alacaklarinin tahsili,
kurumunu menfaatleri dogrultusunda ihtilafli konularin adli mercilere intikal ettirilmesi
suretiyle çözüm saglayarak belediyemizin islerini kolaylastirmak ve bütçesine katki
saglamak. Kurumumuz Aleyhine Açilan Dosyalar: sahis veya kurumlarin belediyemiz
aleyhine açmis oldugu davalari lehimize sonuçlandirmak suretiyle azami gayreti
gösterip, kurum menfaatlerin korumak esas tutulacaktir.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
400.000,00 TL
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
400.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
400.000,00 TL
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
31
Elazýð Belediyesi
HUKUK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ PERFORMANS TABLOSU
Elazig Belediyesi
BÜTÇE IÇI
Faaliyet
Performans
Hedefi
Idare Adi
1
BÜTÇE DISI
PAY
TL
TL
%
Adli mercilere intikal eden
dosyalar
1
400.000,00 TL
TOPLAM
PAY
TL
%
59,5
%
400.000,00 TL
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami
400.000,00 TL
400.000,00 TL
Genel Yönetim Giderleri
272.000,00 TL
272.000,00 TL
672.000,00 TL
672.000,00 TL
Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami
Genel Toplam
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
32
PAY
59,5
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
Bütçe kaynak Ihtiyaci
Bütçe Disi
Kaynak
33
Toplam Kaynak Ihtiyaci
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Yurt Disi
Diger yurt Içi
Döner Sermaye
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
09 Yedek Ödenek
08 Borç Verme
07 Sermaye Transferleri
06 Sermaye Giderleri
05 Cari Transferler
04 Faiz Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alimi Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
01 Personel Giderleri
Ekonomik Kod
Idare Adi
400000
400000
400000
Faaliyet Toplami
272000,00
272000,00
35000,00
12000,00
50000,00
25000,00
150000,00
Toplami
Genel Yönetim Giderleri
TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU
Edilecek Kaynaklar Toplami
Diger idarelere Transfer
672000,00
672000,00
35000,00
12000,00
450000,00
25000,00
150000,00
Genel Toplam
(TL)
Hukuk Ýþleri Müdürlüðü
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Amaç -1
Hedef -1
Performans Hedefi -1
Elazýð Belediyesi
Ýlimizin Tanýtým ve Halkýmýzýn Kentlilik Bilincine Katký Saðlamak
Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn bilgisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak ve uygulamaya konan
yeniliklerden halkýmýzý haberdar etmek.
Belediyemiz hizmetleri ile ilgili Billboard, Afiþ, El Ýlaný, Afiþ pankart, vb. görsel materyaller hazýrlanarak halkýmýzý
bilinçlendirmek
Açýklamalar
5393 sayýlý Belediye kanununun 13 Maddesi “Herkes ikamet ettiði beldenin hemþerisidir. Hemþerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katýlma, belediye
faaliyetleri hakkýnda bilgilenme ve belediye idaresinin yardýmlarýndan yararlanma haklarý vardýr.“ gereði Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn
beðenisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkýný haberdar etmek amacýyla görsel
materyaller hazýrlatýlarak Halkýmýzýn bilgisine sunmak
Performans Göstergeleri
Halkýmýzýn Belediyemiz Hizmetlerine Katýlýmýný saðlanmasý
1
ve Bilinçlendirilmesindeki oraný
Açýklama
2012
2013
2014
85%
90%
90%
2
Açýklama
3
Açýklama
4
Açýklama
2014 (TL)
Bütçe
Faaliyetler
1
Billboard, Afiþ, El Ýlaný, Afiþ pankart, vb. görsel materyaller
hazýrlatýlmasý
Bütçe Dýþý
80.000,00
Toplam
80.000,00
2
0,00
3
0,00
4
0,00
5
Genel Toplam
0,00
80.000,00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
0,00
34
80.000,00
Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Amaç -1
Hedef -2
Performans Hedefi-2
Elazýð Belediyesi
Ýlimizin Tanýtým ve Halkýmýzýn Kentlilik Bilincine Katký Saðlamak
Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn bilgisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak ve uygulamaya konan
yeniliklerden halkýmýzý haberdar
Belediyemiz çalýþmalarý ile ilgili uyarýcý, bilinçlendirici ve ilimizn tanýtýmý ile ilgili filmler hazýrlatýlarak TV kanallarýnda
yayýnlatýlmasý saðlanacak
Açýklamalar
5393 sayýlý Belediye kanununun 13 Maddesi “Herkes ikamet ettiði beldenin hemþerisidir. Hemþerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katýlma, belediye
faaliyetleri hakkýnda bilgilenme ve belediye idaresinin yardýmlarýndan yararlanma haklarý vardýr.“ gereði Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn
beðenisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak, Belediyemiz tarafýndan organize edilen etkinlikleri halkýmýza duyurmak, Belediyemiz diðer
birim ve müdürlükleriyle irtibat halinde olunarak her türlü hizmetlerden halkýmýz bilinçlendirmek ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkýný
haberdar etmek amacýyla uyarýcý, bilinçlendirici ve ilimizn tanýtýmý ile ilgilie tanýcý filmler hazýrlatýlarak TV kanallarýnda yayýnlatýlmasý planlanmaktadýr.
Performans Göstergeleri
Uyarýcý, bilinçlendirici ve tanýcý filmler hazýrlatýlmasý ve TV
1
kanallarýnda yayýnlatýlmasý(%)
Açýklama
2012
2013
2014
95%
95%
100%
2
Açýklama
3
Açýklama
4
Açýklama
2014 (TL)
Bütçe
Faaliyetler
Uyarýcý, bilinçlendirici ve tanýcý filmler hazýrlatýlmasý ve TV
1
kanallarýnda yayýnlatýlmas
2
3
4
5
Genel Toplam
Bütçe Dýþý
Toplam
70.000,00
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
0,00
35
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Amaç -1
Elazýð Belediyesi
Ýlimizin Tanýtým ve Halkýmýzýn Kentlilik Bilincine Katký Saðlamak
Hedef -3
Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn bilgisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak ve uygulamaya konan
yeniliklerden halkýmýzý haberdar etmek.
Performans Hedefi-3
Belediyemiz çalýþmalarý ile ilgili uyarýcý, bilinçlendirici ve tanýcý haber metinleri hazýrlanarak gazete ve dergilerde
yayýnlatýlmasý saðlanacak.
Açýklamalar
5393 sayýlý Belediye kanununun 13 Maddesi “Herkes ikamet ettiði beldenin hemþerisidir. Hemþehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katýlma,
belediye faaliyetleri hakkýnda bilgilenme ve belediye idaresinin yardýmlarýndan yararlanma haklarý vardýr.“ gereði Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn
beðenisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak, Belediyemiz tarafýndan organize edilen etkinlikleri halkýmýza duyurmak, Belediyemiz diðer
birim ve müdürlükleriyle irtibat halinde olunarak her türlü hizmetlerden halkýmýz bilinçlendirmek ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkýný
haberdar etmek amacýyla uyarýcý, bilinçlendirici ve tanýcý haber metinleri hazýrlanarak gazete ve dergilerde yayýnlatýlmasý saðlanacak.
Performans Göstergeleri
1
Uuyarýcý, bilinçlendirici ve tanýcý haber metinleri
hazýrlanarak gazete ve dergilerde yayýnlatýlmasý oraný (%)
2012
2013
2014
85%
90%
90%
Açýklama
2
Açýklama
3
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
1
Uuyarýcý, bilinçlendirici ve tanýcý haber metinleri
hazýrlanarak gazete ve dergilerde yayýnlatýlmasý
2
3
4
5
Genel Toplam
2014(TL)
Bütçe
Bütçe Dýþý
Toplam
70.000,00
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
0,00
36
Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Elazýð Belediyesi
Amaç -1
Ýlimizi tanýtýcý CD, Broþür, bülten vb. yayýnlar hazýrlanarak illimizi ziyaret eden vatandaþlarýmýza ve il dýþý kurum ve
kuruluþlara göndererek þehrimizin tanýtýmýna katkýda bulunmak.i
Hedef -4
Performans Hedefi-4
Ýlimizi tanýtýcý CD, Broþür, bülten vb. yayýnlar hazýrlanarak illimizi ziyaret eden vatandaþlarýmýza ve il dýþý kurum ve
kuruluþlara göndererek þehrimizin tanýtýmýna katkýda bulunmak
Ýlimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yer altý kaynaklarýný, doðal zenginliklerini, ekonomik durumunu, þehircilik yapýsý
ve geliþmiþliðini, tarihi doða zengini Harput’umuz Türkiye’mize tanýtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin geliþmesine
katkýda bulunmasý planlanmaktadýr.
Açýklamalar
5393 sayýlý Belediye kanununun MADDE 14.- “Belediye, mahallî müþterek nitelikte olmak þartýyla; a) Ýmar, su ve kanalizasyon, ulaþým gibi kentsel alt
yapý; coðrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre saðlýðý, temizlik ve katý atýk; zabýta, itfaiye, acil yardým, kurtarma ve ambulans; þehir içi trafik; defin
ve mezarlýklar; aðaçlandýrma, park ve yeþil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanýtým, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardým, nikâh, meslek ve
beceri kazandýrma; ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptýrýr. Büyükþehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler,
kadýnlar ve çocuklar için koruma evleri açar” Hükmü uyarýnca Ýlimizi tanýtýcý CD, Broþür, bülten vb. yayýnlar hazýrlanarak illimizi ziyaret eden
vatandaþlarýmýza ve il dýþý kurum ve kuruluþlara göndererek þehrimizin tanýtýmýna katkýda bulunmak.
Performans Göstergeleri
Ýlimizi tanýtýcý CD, Broþür, bülten vb. yayýnlar hazýrlatýlarak
1 ilimizin tanýtýmýna katkýda bulunulmasý planlanmaktadýr.
(%)
Açýklama
2
2012
2013
2014
90%
95%
95%
Kaçak giriþlerin ve satýþlarýn önlenmesi
Açýklama
3
Açýklama
4
Açýklama
2014 (TL)
Bütçe
Faaliyetler
1 Ýlimizi tanýtýcý CD, Broþür, bülten vb. yayýnlar hazýrlatýlmasý
2
3
4
5
Genel Toplam
Bütçe Dýþý
Toplam
65.000,00
65.000,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
0,00
37
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Elazýð Belediyesi
Amaç -1
Ýlimizin Tanýtým ve Halkýmýzýn Kentlilik Bilincine Katký Saðlamak
Hedef -5
Performans Hedefi-5
Þehrimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yeraltý kaynaklarýný, doðal zenginliklerini, ekonomik durumunu, þehircilik yapýsý ve
geliþmiþliðini, tarihi doða zengini Harput’umuz ile ilgili tanýtýcý filmler ve yazýlar hazýrlatýlarak ulusal Tv kanallarý ile
gazetelerde yayýnlanmasý saðlamak.
Ýlimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yeraltý kaynaklarýný, doðal zenginliklerini, ekonomik durumunu, þehircilik yapýsý ve
geliþmiþliðini, tarihi doða zengini Harput’umuz Türkiye’mize tanýtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin geliþmesine
katkýda bulunmasý planlanmaktadýr
Açýklamalar
5393 sayýlý Belediye kanununun MADDE 14.- “Belediye, mahallî müþterek nitelikte olmak þartýyla; a) Ýmar, su ve kanalizasyon, ulaþým gibi kentsel alt
yapý; coðrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre saðlýðý, temizlik ve katý atýk; zabýta, itfaiye, acil yardým, kurtarma ve ambulans; þehir içi trafik; defin
ve mezarlýklar; aðaçlandýrma, park ve yeþil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanýtým, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardým, nikâh, meslek ve
beceri kazandýrma; ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptýrýr. Büyükþehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler,
kadýnlar ve çocuklar için koruma evleri açar” Hükmü uyarýnca Ýlimizi tanýtýcý Filmler ve yazýlar hazýrlatýlarak ulusal Tv Kanallarý ile gazetelerde
yayýnlatýlarak halkýmýzýn ilimizle ile ilgili daha iyi bilgilere sahip olmasý çabasý gösterilmektedir.
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
Ýlimizi, tarihi doða zengini Harput’umuz ile ilgili tanýtýcý
1 filmler ve yazýlar hazýrlatýlarak ulusal Tv kanallarý ile
80%
90%
95%
gazetelerde yayýnlanmasý saðlamak..
Açýklama
zengin bir tarihi geçmiþi olan Elazýð’ýn, tarihi ve kültürel deðerlerini, yeraltý kaynaklarýný ve doðal zenginliklerini dünyaya tanýtmak ve halkýmýzýn
geçmiþ deðerlerine sahip çýkma kültürünün geliþtirtmesine katkýda bulunulmasý.
2
Açýklama
3
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
Ýlimizi tanýtýcý filmler ve yazýlar hazýrlatýlarak ulusal Tv
1
kanallarý ile gazetelerde yayýnlanmasý saðlamak.
2
3
4
5
Genel Toplam
2014 (TL)
Bütçe
Bütçe Dýþý
Toplam
55.000,00
55.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
0,00
38
Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Elazýð Belediyesi
Amaç -1
Ýlimizin Tanýtým ve Halkýmýzýn Kentlilik Bilincine Katký Saðlamak
Hedef -6
Performans Hedefi-6
Ýlimizin tarihi ve kültürel deðerlerinden bahseden yayýnlar hazýrlatmak, Ýlimiz ile ilgili yayýnlardan satýn alýnarak bu tür
yayýnlarýn çýkarýlmasýna teþvikte bulunmak ve ayrýca bunlarýn il dýþýndaki halkýmýza daðýtýmý saðlanarak ilimiz tanýtýmý
saðlamak.
Ýlimiz ile ilgili farklý yayýnlardan 20000 adet Alýnmasý.
Açýklamalar
5393 sayýlý Belediye kanununun MADDE 14.- “Belediye, mahallî müþterek nitelikte olmak þartýyla; a) Ýmar, su ve kanalizasyon, ulaþým gibi kentsel alt
yapý; coðrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre saðlýðý, temizlik ve katý atýk; zabýta, itfaiye, acil yardým, kurtarma ve ambulans; þehir içi trafik; defin
ve mezarlýklar; aðaçlandýrma, park ve yeþil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanýtým, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardým, nikâh, meslek ve
beceri kazandýrma; ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptýrýr. Büyükþehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler,
kadýnlar ve çocuklar için koruma evleri açar” Hükmü uyarýnca , Ýlimiz ile ilgili yayýnlardan satýn alýnarak bu tür yayýnlarýn çýkarýlmasýna teþvikte
bulunmak ve ayrýca bunlarýn il dýþýndaki halkýmýza daðýtýmý saðlanarak ilimiz tanýtýmý saðlamak.
Performans Göstergeleri
Ýlimiz ile ilgili yayýnlardan satýn alýnarak bu tür yayýnlarýn
1 çýkarýlmasýna teþvikte bulunmak ve ayrýca bunlarýn il
dýþýndaki halkýmýza daðýtýmý saðlanarak ilimiz daha iyi bir
Açýklama
2012
2013
2014
90%
95%
95%
2
Açýklama
3
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
1 Ýlimiz ile ilgili farklý yayýnlardan 20000 adet Alýnmasý.
2014 (TL)
Bütçe
Bütçe Dýþý
60.000,00
2
3
4
5
Genel Toplam
Toplam
60.000,00
0,00
60.000,00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
0,00
39
0,00
0,00
0,00
60.000,00
Elazýð Belediyesi
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Elazýð Belediyesi
Performans Hedefi
Belediyemiz hizmetleri ile ilgili Billboard, Afiþ, El Ýlaný, Afiþ pankart, vb.
görsel materyaller hazýrlanarak halkýmýzý bilinçlendirmek
Faaliyet Adý
Billboard, Afiþ, El Ýlaný, Afiþ pankart, vb. görsel materyaller hazýrlatýlmasý
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
BASIN-YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ
Açýklamalar
5393 sayýlý Belediye kanununun 13 Maddesi “Herkes ikamet ettiði beldenin hemþerisidir. Hemþerilerin, belediye karar
ve hizmetlerine katýlma, belediye faaliyetleri hakkýnda bilgilenme ve belediye idaresinin yardýmlarýndan yararlanma haklarý
vardýr.“ gereði Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn beðenisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak ve
uygulamaya konan yeniliklerden belde halkýný haberdar etmek amacýyla görsel materyaller hazýrlatýlarak Halkýmýzýn bilgisine
sunmak
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
80.000,00
80.000,00
Bütçe
Dýþý
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
2014
0,00
80.000,00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
40
Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Elazýð Belediyesi
Performans Hedefi
Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn bilgisine sunmak, hizmetlerde halkýn
katýlýmýný saðlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkýmýzý haberdar
Faaliyet Adý
Belediyemiz çalýþmalarý ile ilgili uyarýcý, bilinçlendirici ve ilimizn tanýtýmý ile
ilgili filmler hazýrlatýlarak TV kanallarýnda yayýnlatýlmasý saðlanacak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açýklamalar
BASIN-YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ
5393 sayýlý Belediye kanununun 13 Maddesi “Herkes ikamet ettiði beldenin hemþerisidir. Hemþerilerin, belediye karar ve
hizmetlerine katýlma, belediye faaliyetleri hakkýnda bilgilenme ve belediye idaresinin yardýmlarýndan yararlanma haklarý
vardýr.“ gereði Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn beðenisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak, Belediyemiz
tarafýndan organize edilen etkinlikleri halkýmýza duyurmak, Belediyemiz diðer birim ve müdürlükleriyle irtibat halinde
olunarak her türlü hizmetlerden halkýmýz bilinçlendirmek ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkýný haberdar etmek
amacýyla uyarýcý, bilinçlendirici ve ilimizn tanýtýmý ile ilgilie tanýcý filmler hazýrlatýlarak TV kanallarýnda yayýnlatýlmasý
planlanmaktadýr.
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
70.000,00
70.000,00
Bütçe
Dýþý
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
2014
0,00
70.000,00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
41
Elazýð Belediyesi
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Elazýð Belediyesi
Performans Hedefi
Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn bilgisine sunmak, hizmetlerde halkýn
katýlýmýný saðlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkýmýzý haberdar
etmek.
Faaliyet Adý
Belediyemiz çalýþmalarý ile ilgili uyarýcý, bilinçlendirici ve tanýcý haber metinleri
hazýrlanarak gazete ve dergilerde yayýnlatýlmasý saðlanacak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BASIN-YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ
Açýklamalar
Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn bilgisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak ve uygulamaya konan
yeniliklerden belde halkýný haberdar etmek, çevre saðlýðý, yeþil alanlarýn korunmasý, toplu ulaþým araçlarýnda uyulmasý
gereken kurallar ve insani ödevler ile gerçekleþtirilen hizmetlerin korunmasý yönünde uyarýcý, bilinçlendirici ve tanýcý haber
metinleri hazýrlanarak gazete ve dergilerde yayýnlatýlmasý planlanmaktadýr.
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
70.000,00
70.000,00
Bütçe
Dýþý
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
2014
0,00
70.000,00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
42
Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açýklamalar
Elazýð Belediyesi
Ýlimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yer altý kaynaklarýný, doðal
zenginliklerini, ekonomik durumunu, þehircilik yapýsý ve geliþmiþliðini, tarihi
doða zengini Harput’umuz Türkiye’mize tanýtarak, turizm, ekonomi ve ticari
faaliyetlerin geliþmesine katkýda bulunmasý planlanmaktadýr.
Belediyemiz Himzetleri ile ilgili ve Ýlimizi tanýtýcý CD, Broþür, bülten vb.
yayýnlar hazýrlatýlmasý
BASIN-YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ
Þehrimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yeraltý kaynaklarýný, doðal zenginliklerini, ekonomik durumunu, þehircilik
yapýsý ve geliþmiþliðini, tarihi doða zengini Harput’umuz Türkiye’mize tanýtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin
geliþmesine katký saðlamak
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
65.000,00
65.000,00
Bütçe
Dýþý
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
2014
0,00
65.000,00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
43
Elazýð Belediyesi
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açýklamalar
Elazýð Belediyesi
Þehrimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yeraltý kaynaklarýný, doðal
zenginliklerini, ekonomik durumunu, þehircilik yapýsý ve geliþmiþliðini, tarihi
doða zengini Harput’umuz ile ilgili tanýtýcý filmler ve yazýlar hazýrlatýlarak
ulusal Tv kanallarý ile gazetelerde yayýnlanmasý saðlamak.
Ýlimizi tanýtýcý filmler ve yazýlar hazýrlatýlarak ulusal Tv kanallarý ile gazetelerde
yayýnlanmasý saðlamak.
BASIN-YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ
Þehrimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yeraltý kaynaklarýný, doðal zenginliklerini, ekonomik durumunu, þehircilik yapýsý ve
geliþmiþliðini, tarihi doða zengini Harput’umuz Türkiye’mize tanýtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin geliþmesine
katký saðlamak
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
55.000,00
55.000,00
Bütçe
Dýþý
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
2014
0,00
55.000,00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
44
Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Performans Hedefi
Elazýð Belediyesi
Ýlimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yeraltý kaynaklarýný, doðal zenginliklerini,
ekonomik durumunu, þehircilik yapýsý ve geliþmiþliðini, tarihi doða zengini
Harput’umuz Türkiye’mize tanýtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin
geliþmesine katkýda bulunmasý planlanmaktadýr.
Faaliyet Adý
Ýlimiz ile ilgili farklý yayýnlardan 20000 adet Alýnmasý.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açýklamalar
BASIN-YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ
Þehrimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yeraltý kaynaklarýný, doðal zenginliklerini, ekonomik durumunu, þehircilik yapýsý ve
geliþmiþliðini, tarihi doða zengini Harput’umuz Türkiye’mize tanýtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin geliþmesine
katký saðlamak.
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
60.000,00
60.000,00
Bütçe
Dýþý
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
2014
0,00
60.000,00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
45
Elazýð Belediyesi
ÝDARE PERFORMANS TABLOSU
Performans
Hedefi
Ýdare Adý
Faaliyet
BÜTÇE ÝÇÝ
BÜTÇE DIÞI
PAY
(%)
TL
TL
PAY
(%)
TOPLAM
TL
1-
Billboard, Afiþ, El Ýlaný, Afiþ pankart, vb. görsel
materyaller hazýrlatýlmasý
80.000,00
80.000,00
2-
Belediyemiz çalýþmalarý ile ilgili uyarýcý,
bilinçlendirici ve ilimizn tanýtýmý ile ilgili filmler
hazýrlatýlarak TV kanallarýnda yayýnlatýlmasý
saðlanacak
70.000,00
70.000,00
3-
Belediyemiz çalýþmalarý ile ilgili uyarýcý,
bilinçlendirici ve tanýcý haber metinleri
hazýrlanarak gazete ve dergilerde yayýnlatýlmasý
saðlanacak.
70.000,00
70.000,00
65.000,00
65.000,00
55.000,00
55.000,00
60.000,00
60.000,00
400.000,00
400.000,00
1.285.000,00
1.285.000,00
1.685.000,00
1.685.000,00
4-
5-
6-
Belediyemiz Himzetleri ile ilgili ve Ýlimizi tanýtýcý
CD, Broþür, bülten vb. yayýnlar hazýrlatýlmasý
Ýlimizi tanýtýcý filmler ve yazýlar hazýrlatýlarak
ulusal Tv kanallarý ile gazetelerde yayýnlanmasý
saðlamak.
Ýlimiz ile ilgili farklý yayýnlardan 20000 adet
Alýnmasý.
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamý
Genel Yönetim Giderleri
Diðer Ýdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamý
Genel Toplam
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
46
PAY
(%)
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
47
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Yurt Dýþý
Diðer Yurt Ýçi
Döner Sermaye
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
09 Yedek Ödenek
08 Borç verme
0,00
1.285.000,00
0,00
400.000,00
1.285.000,00
0,00
0,00
1.685.000,00
0,00
1.685.000,00
-
-
07 Sermaye Transferleri
50.000,00
50.000,00
06 Sermaye Giderleri
1.150.000,00
20.000,00
750.000,00
20.000,00
400.000,00
400.000,00
05 Cari Transferler
04 Faiz Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri
170.000,00
170.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri
Genel Toplam
(TL)
295.000,00
Faaliyet Toplamý
Diðer Ýdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamý
295.000,00
Ekonomik Kod
Genel Yönetim Giderleri
Toplamý
01 Personel Giderleri
Ýdare Adý
Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
Bütçe Dýþý Kaynak
TOPLAM KAYNAK ÝHTÝYACI TABLOSU
Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Elazýð Belediyesi
Amaç
Þehirde vatandaþlarýn daha verimli hizmet almalarýnda katkýda bulunmak
Hedef
Taziye evi ve Muhtar ofisi yapýmý
Performans Hedefi
Þehrin muhtelif mahallelerinde Taziye evi ve Muhtar ofisi yapýmý hedeflenmiþtir
Açýklamalar
Belediyemiz tarafýndan vatandaþlarýn daha güzel bir ortam oluþturulmasý hedeflenmiþtir
Performans Göstergeleri
2012
2013
Taziye
evi
ve
Muhtar
ofisi
yapýmý
1
Açýklama
Þehrin muhtelif mahallelerinde Taziye evi ve Muhtar ofisi yapýmý hedeflenmiþtir
Þehrin muhtelif mahallelerinde Taziye evi ve
2
Muhtar ofisi yapýmý hedeflenmiþtir
2014
100%
Açýklama
Belediyemiz tarafýndan vatandaþlarýn daha güzel bir ortam oluþturulmasý hedeflenmiþtir
3
Açýklama
4
Açýklama
Kaynak Ýhtiyacý 2014
Bütçe
Bütçe Dýþý
Toplam
Faaliyetler
1
2
3
Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý
Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca
varýlmasý
600.000,00
600.000,00
0,00
Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve
kontrollük hizmetlerinin yapýlmasý
0,00
4
5
Genel Toplam
600.000,00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
48
0,00
0,00
0,00
600.000,00
Fen Ýþleri Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Elazýð Belediyesi
Amaç
Belediye hizmetlerini hýzlý ve verimli yapmak
Hedef
Araç iþ gücünü arttýrýlmasý ve araç kiralanmasýnýn yapýlmasý
Performans Hedefi
1 adet kazýcý kepçe,5 adet kamyon 4 adet römorklu traktör kiralama
ihalelerinin her yýl yapýlmasý hedeflenmiþtir.
Açýklamalar
Hedefimiz; Kiralanacak olan araçlarla vatandaþlarýmýza daha iyi bir hizmet sunmaktýr
Performans Göstergeleri
2012
2013
1
Ýþ gücünü arttýrmak için araç kiralanmasý
Açýklama
Günden güne geliþen ve geniþleyen þehrimize daha iyi bir hizmet sunulmasýdýr.
2
Açýklama
2014
100%
3
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
1
Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý
2
Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca
3
Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve
4
5
Genel Toplam
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
Kaynak Ýhtiyacý 2014
Bütçe
Bütçe
Toplam
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
49
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Elazýð Belediyesi
Ýdare Adý
Þehrin ulaþým alt yapýsýný çaðdaþ standartlar seviyesinde yapýlandýrmak
ulaþým hizmeti ve kalitesini arttýrmak.
Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yaðmur suyu Þebekelerinin
yapýlmasý
Amaç
Hedef
Þehrin ulaþým alt yapýsýný çaðdaþ standartlar seviyesinde yapýlandýrmak ve
Performans Hedefi ulaþým hizmeti ile kalitesini arttýrmak için 10 km kanalizasyon ve 9 km.
yaðmur suyu þebekesini yapmak.
Açýklamalar
Þehrin Muhtelif Mahallelerinde yeni yapýlan yapýlarýn alt yapý ve yaðmur suyu þebekelerinin
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
Merkez Muhtelif Mahallelerde
1
100%
Kanalizasyon ve Yaðmur suyu Þebekesi
Açýklama Yapýmý
Þehrin Muhtelif Mahallelerinde yeni yapýlan yapýlarýn alt yapý ve yaðmur suyu þebekesinin yapýmý
ve yeni baðlantýlarýnýn yapýlmasý hedeflenmiþtir
Merkez Muhtelif Mahallelerde
Kanalizasyon ve Yaðmur suyu Þebekesi
2
100%
Yapýmý Performans Yüzdesi
Açýklama
yaptýðýmýz kanalizasyon ve yaðmur suyu döþemesinde verimliliðin yüzde % 100 olmasýný
3
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
1
2
3
Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý
Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca
varýlmasý
Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve
kontrollük hizmetlerinin yapýlmasý
4
5
Genel Toplam
Bütçe
2.000.000,00
PERFORMANS
PROGRAMI
Toplam
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2014
2014
Bütçe
50
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
Fen Ýþleri Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Elazýð Belediyesi
Amaç
Þehrin tarihsel yapýlarýný yeniden gün yüzüne çýkararak insanlarýn
kullanýmana sunmak.
Hedef
RESTORASYON
Performans Hedefi
Þehrin koruma amaçlý imar planýna uygun tarihsel yapýlarýný gün yüzüne
çýkarmak.
Açýklamalar
Harput mahallesinde bulunan tarihi evlerin koruma amaçlý imar planýna uygun yeniden
yapýlandýrýlmasý ve kaldýrým yapýmý halkýn hizmetine sunulmasý
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
1
Apart otel restorasyon ve kaldýrým yapýmý
50%
100%
Açýklama
Koruma amaçlý imar planýna uygun olarak hazýrlanan röleve restitüsyon ve restorasyon projelerine
uygun olarak restorasyonun yapýlmasý.
2
Açýklama
3
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
1
2
3
Bütçe
Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý
Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca
varýlmasý
Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve
kontrollük hizmetlerinin yapýlmasý
4
5
Genel Toplam
2.000.000,00
PERFORMANS
PROGRAMI
Toplam
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2014
2014
Bütçe
51
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Elazýð Belediyesi
Amaç
Zamanýnda müdahale ile il sýnýrlarý içerisinde kýþ aylarýnda kar ve buzla
etkin mücadele etmek
Hedef
Yeterli miktarda tuz ve üst temel malzemesinin zamanýnda temin edilmesi.
Performans Hedefi Buzlanmaya karþý mücadele hedeflenmektedir.
Açýklamalar
Yaðan yoðun kar yaðýsýna karþý ekiplerimiz tarafýnca önlemler alýnarak kazalarýn önlenmesi amaç
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
Yeterli miktarda tuz ve üst temel malzeme
1
100%
alýmý.
Açýklama
Ortalama yýllýk olarak 100 ton tuz, 200 ton üst temel malzemenin zamanýnda temin edilmesi.
2
Ýþ makinesi ve personeli hazýr
100%
Açýklama
Ýlgili müdürlüklerle koordinasyonu saðlayarak yeterli sayýda iþ makinesi ve personelin hazýr
3
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
1
2
3
Bütçe
30.000,00
Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý
Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca
varýlmasý
Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve
kontrollük hizmetlerinin yapýlmasý
0,00
30.000,00
PERFORMANS
PROGRAMI
Toplam
30.000,00
0,00
4
5
Genel Toplam
2014
2014
Bütçe
52
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Fen Ýþleri Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Elazýð Belediyesi
Amaç
Belediye hizmetlerini hýzlý ve verimli yapmak
Hedef
Araçlarýn alýnmasý için Meclis kararý beklenecek, kararýn olumlu çýkmasý
durumunda Ýller Bankasýndan kredi kullanma suretiyle alýnacak makine
parkýnýn yenilenmesi, olan araçlarýn yerine yenilerinin alýnmasý
Performans Hedefi
2 adet kazýcý kepçe, 5 Adet Kamyon alýnmasý
Açýklamalar
Daha iyi bir hizmet sunulmasý ve iþlerimizi en aza indirgemek için makine alýnmasý
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
1
Ýþ makinesi alýnmasý
50%
Açýklama
Yol yapýmý, kanalizasyon ve alt yapý çalýþmalarýnda kullanýlmak üzere, ayrýca araç parkýnýn
yenilenmesi için iþ makinesi alýmý hedeflenmiþtir.
2
Açýklama
3
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
1
2
3
Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý
Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca
varýlmasý
Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve
kontrollük hizmetlerinin yapýlmasý
4
5
Genel Toplam
Bütçe
1.800.000,00
PERFORMANS
PROGRAMI
Toplam
1.800.000,00
0,00
0,00
1.800.000,00
2014
2014
Bütçe
53
0,00
0,00
0,00
1.800.000,00
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Elazýð Belediyesi
Amaç
Belediye bünyemizde malzeme üretimi için mal alýmý yapýlmasý
Hedef
Her yýl Kýzýlay þantiyesinde beton prefabrik parke, bordür, boru, konik ve
bilezik üretimi için gerekli olan malzemenin temini
Performans Hedefi
9000 ton bazalt, 3.000 ton mozaik , 9.000ton Pç 32,5 siyah çimento ve 300
ton BPç 42,5 beyaz porlant çimento alýmý.
Açýklamalar
Belediyemiz bütçesine katkýda bulunmak için Kýzýlay Þantiyesinde üretimi yapýlan malzeme için
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
Malzeme üretimi için gerekli olan mallarýn
1
100%
zamanýnda temin edilmesi
Açýklama
Üretilen mallarýn yapýlacak olan iþlerde kullanýlmasý için malzemenin zamanýnda alýnmasý gerekir.
2
Açýklama
3
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
1
2
Bütçe
Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý
Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca
varýlmasý
Bazalt ve mozaik alýmý
Çimento alýmý
3
4
5
Genel Toplam
400.000,00
400.000,00
800.000,00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
2014
Bütçe
54
Toplam
400.000,00
400.000,00
0,00
800.000,00
Fen Ýþleri Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Elazýð Belediyesi
Ýdare Adý
Þehrin ulaþým üst yapýsýný çaðdaþ standartlar seviyesinde yapýlandýrmak,
ulaþým hizmeti ve kalitesini arttýrmak.
Asfalt yol yapýmý (ocaktan alt temel malzemesinin temin edilmesi, Kýrmataþ
temel malzemesinin temin edilmesi, bitümlü sýcak karýþým yapýlmasý) yeni
açýlan bulvar, cadde, sokak ve çeþitli nedenlerden tahrip olan asfalt yapýmýný
ve onarýmýný
Amaç
Hedef
Performans Hedefi 2014 Yýlý içerisinde 700.000m² asfalt yol yapýlmasý hedeflenmiþtir.
Açýklamalar
Þehrimde ulaþýmýn akýcý bir þekilde ilerlemesini saðlamak için yeni yerleþim yerlerine hizmet
götürülmesi için asfalt yol yapýmý
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
2011 yýlýnda kazýlan ve tahrip olan yollarýn
1
100%
yenilenmesi
Açýklama
2010 yýlýnda þehrimize giriþ yapan doðalgaz çalýþmalarýndan dolayý kazýlan ve tahrip olan yollarýn
bakým ve onarýmlarýn yaptýrýlmasý hedeflenmiþtir.
2
Açýklama
3
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
1
2
3
Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý
Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca
varýlmasý
Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve
kontrollük hizmetlerinin yapýlmasý
4
5
Genel Toplam
Bütçe
15.000.000,00
PERFORMANS
PROGRAMI
Toplam
15.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
2014
2014
Bütçe
55
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Elazýð Belediyesi
Amaç
Þehrin ticari hayatýna ve istihdama katkýda bulunmak
Hedef
Kapalý semt pazarlarý projesinin yapýlmasý
Performans Hedefi 2 adet kapalý semt pazarý yapýlmasý hedeflenmektedir.
Açýklamalar
Bu projenin yapýlmasý kapsamýnda; þehrimizin deðiþik noktalarýnda (Ulukent, Salýbaba, Karþýyaka,
Doðukent, Sürsürü, Hilalkent) kapalý semt pazarlarý, imar planýnda uygun yeri olan tüm
mahallelerimizde yapýlacaktýr.
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
Þehir trafiðinin aksamamasý için 2 adet
100%
1
semt pazarý yapýlmasý
Açýklama
Açýk semt pazarlarýnýn trafiði aksatmasý ve çevre kirliliðine neden olmasýný önlenmesi
2
Açýklama
3
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
1
2
3
Bütçe
Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý
Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca
varýlmasý
Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve
kontrollük hizmetlerinin yapýlmasý
800.000,00
800.000,00
0,00
800.000,00
PERFORMANS
PROGRAMI
Toplam
0,00
4
5
Genel Toplam
2014
2014
Bütçe
Dýþý
56
0,00
0,00
0,00
800.000,00
Fen Ýþleri Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Elazýð Belediyesi
Amaç
Çalýþmalarý hýzlý ve zamanýnda bitirebilmek, insan gücünden yararlanmak
için personel hizmet alýmý yapmak
Hedef
Müdürlüðümüzün ihtiyacý olan personel hizmet alýmýný yapmak
Performans Hedefi
Mühendis, tekniker, operatör, þoför, vasýflý iþçi,ve düz iþçi olarak personel
alýmý yapýlacaktýr.
Açýklamalar
Alýnacak olan personellerle iþlerin daha hýzlý ve sistemli bir þekilde yürümesi için gereklidir.
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
100%
1
Yeterli sayýda personel alýmýnýn yapýlmasý
Açýklama
Amacýmýz; alýnacak olan personellerle hem iþleri kolaylaþtýrmak hem de vatandaþlarýmýza daha iyi
hizmet verebilmektir.
2
Açýklama
3
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
Bütçe
1
2
Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca 15.000.000,00
3
ý
4
5
15.000.000,00
Genel Toplam
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
57
2014
Bütçe
Dýþý
0,00
Toplam
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Elazýð Belediyesi
Ýdare Adý
Þehrin ulaþým üst yapýsýný çaðdaþ standartlar seviyesinde yapýlandýrmak,
ulaþým hizmeti ve kalitesini arttýrmak.
Ýlimiz sýnýrlarý içerisinde yeni açýlan ve asfaltlanan bulvarlar, yollar, cadde
ve sokaklar ile yýpranan tretuvarlarýn yerine parke ve bordür yapýlmasý
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
2014 yýlý içerisinde 550.000m² parke, 200.000mt bordür yapýlmasý
hedeflenmiþtir.
Açýklamalar
Muhtelif mahallelerde çeþitli nedenlerden dolayý bozulmuþ olan parke ve tretuvar onarýmýnýn
yapýlmasý ve yeni yapýlarýn, açýlan bulvarlarýn, yürüyüþ alanlarýna parke ve tretuvar yapýlmasý
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
1
Þehrin çevre düzenleme kalitesini arttýrmak
100%
Açýklama
Kaldýrým ve tretuvar yapýmý sýrasýnda engelli rampalarý, otopark giriþleri, aðaçlandýrma için
boþluklar ve gerekli yerlere mantar taþlar koyularak düzenli bir þehir yapmak hedefleniyor.
2
Açýklama
3
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
1
2
3
Bütçe
Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý
Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca
varýlmasý
Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve
kontrollük hizmetlerinin yapýlmasý
4
5
Genel Toplam
12.000.000,00
PERFORMANS
PROGRAMI
Toplam
12.000.000,00
0,00
0,00
12.000.000,00
2014
2014
Bütçe
Dýþý
58
0,00
0,00
0,00
12.000.000,00
Fen Ýþleri Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Elazýð Belediyesi
Amaç
Þehrin ulaþýmý rahatlamasý ve otopark sorunu çözülmesi.
Hedef
Oto Galericiler sitesi tek çatý altýnda toplanmasý hedeflenmiþtir.
Performans Hedefi 2014 yýlý içerisinde Galericiler sitesi yapýmý hedeflenmiþtir.
Açýklamalar
Þehrin genelinde galericilik yapan esnaflarýn tek çatý altýnda toplanmasý hedeflenmiþtir.
Performans Göstergeleri
2012
2013
1
Þehrin otopark sorununu çözülmesi
Açýklama
Þehrin otopark sorunu rahatlamasý için galericiler sitesi yapýlmasý hedefleniyor.
2
Açýklama
2014
15%
3
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
Bütçe
1
Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý
2
Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca
3
Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve
4
5
Genel Toplam
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
2014
Bütçe
Dýþý
7.000.000,00
7.000.000,00
59
0,00
Toplam
7.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Elazýð Belediyesi
Amaç
Þehrin geliþmesinden dolayý mevcut terminal binasý cevap vermemekte olup,
yeni terminal binasý yeptýrýlmasý hedeflenmiþtir
Hedef
Ýlimiz sýnýrlarý içerisinde yeni terminal binasý yapýlmasý hedeflenmiþtir.
Performans Hedefi 2014 yýlý içerisinde yeni termi binasý yapýlmasý hedeflenmiþtir.
Açýklamalar
Þehrin geliþmesinden dolayý mevcut terminal binasý cevap vermemekte olup,yenisinin yapýlmasý
hedeflenmiþtir.
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
1
Þehrin çevre düzenleme kalitesini arttýrmak
15%
Açýklama
Þehrin geliþmesinden dolayý mevcut terminal binasý cevap vermemekte olup,yenisinin yapýlmasý
2
Açýklama
3
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
Bütçe
1
Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý
2
Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca
3
Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve
4
5
Genel Toplam
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
2014
Bütçe
Dýþý
12.000.000,00
12.000.000,00
60
0,00
Toplam
12.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000.000,00
Fen Ýþleri Müdürlüðü
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Elazýð Belediyesi
Performans Hedefi
Þehirde vatandaþlarýn daha verimli hizmat almalarýnda katkýda bulunmak
Taziye evi ve Muhtar ofisý yapýmý
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama Birimi Fen Ýþleri Müdürlüðü
Açýklamalar
Belediyemiz tarafýndan vatandaþlara daha verimli hizmet ortamý oluþturulmasý hedeflenmiþtir.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi
Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alým
Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
600.000,00
Sermaye
Transferleri
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak
Bütçe Dýþý
Kaynak
2014
600.000,00
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
600.000,00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
61
Elazýð Belediyesi
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Elazýð Belediyesi
Performans Hedefi
1 adet kazýcý kepçe,5 adet kamyon 4 adet römorklu traktör kiralama ihalelerinin her yýl
yapýlmasý hedeflenmiþtir.
Araç kiralanmasý
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama Birimi Fen Ýþleri Müdürlüðü
Açýklamalar
Hedefimiz; Kiralanacak olan araçlarla vatandaþlarýmýza daha iyi bir hizmet sunmaktýr.
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet Alým
Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
2014
1.500.000,00
Borç verme
1.500.000,00
Bütçe
Dýþý
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
1.500.000,00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
62
Fen Ýþleri Müdürlüðü
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Elazýð Belediyesi
Performans Hedefi
Þehrin ulaþým alt yapýsýný çaðdaþ standartlar seviyesinde yapýlandýrmak ve ulaþým hizmeti ile
kalitesini arttýrmak için 10 km kanalizasyon ve 9 km. yaðmur suyu þebekesini yapmak.
Kanalizasyon ve Yaðmur suyu Þebekelerinin yapýlmasý
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama Birimi Fen Ýþleri Müdürlüðü
Açýklamalar
Þehrin Muhtelif Mahallelerinde yeni yapýlan yapýlarýn alt yapý ve yaðmur suyu þebekelerinin yapýlmasý
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi
Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alým
Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
2.000.000,00
Sermaye
Transferleri
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak
Bütçe Dýþý
Kaynak
2014
2.000.000,00
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
2.000.000,00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
63
Elazýð Belediyesi
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Elazýð Belediyesi
Performans Hedefi
Harput Mahallesinde Restorasyon Ýþi
Restorasyon
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama Birimi Fen Ýþleri Müdürlüðü
Açýklamalar
Þehrin tarihi dokusunu yansýtan harput mahallesinde bulunan tarihi evlerin restorasyon ve onarým
çlþmalarý yapýlarak þehre daha güzel tarihi bir görüntü saðlanmasý
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi
Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alým
Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
2.000.000,00
Sermaye
Transferleri
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak
Bütçe Dýþý
Kaynak
2014
2.000.000,00
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
2.000.000,00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
64
Fen Ýþleri Müdürlüðü
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama Birimi
Açýklamalar
Elazýð Belediyesi
Buzlanmaya karþý mücadele hedeflenmektedir.
Tuz ve üst temel malzeme alýmý.
Fen Ýþleri Müdürlüðü
Yaðan yoðun kar yaðýsýna karþý ekiplerimiz tarafýnca önlemler alýnarak kazalarýn önlenmesi amaç
edinmiþtir.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi
Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alým
Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
30.000,00
Sermaye
Transferleri
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak
Bütçe Dýþý
Kaynak
2014
30.000,00
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
30.000,00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
65
Elazýð Belediyesi
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Elazýð Belediyesi
Performans Hedefi
2 adet kazýcý kepçe,5 Adet Kamyon alýnmasý
Faaliyet Adý
Makine parkýnýn yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi Fen Ýþleri Müdürlüðü
Açýklamalar
Daha iyi bir hizmet sunulmasý ve iþlerimizi en aza indirgemek için makine alýnmasý
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi
Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alým
Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
1.800.000,00
Sermaye
Transferleri
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak
Bütçe Dýþý
Kaynak
2014
1.800.000,00
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
1.800.000,00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
66
Fen Ýþleri Müdürlüðü
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Elazýð Belediyesi
Performans Hedefi
9000 ton bazalt, 3.000 ton mozaik ,ý 9.000ton Pç 32,5 siyah çimento ve 300 ton BPç 42,5
beyaz porlant çimento alýmý.
Malzeme üretimi için mal alýmý
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama Birimi Fen Ýþleri Müdürlüðü
Açýklamalar
Belediyemiz bütçesine katkýda bulunmak için Kýzýlay Þantiyesinde üretimi yapýlan malzeme için mal
alýnmasý
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet Alým
Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
2014
800.000,00
Borç verme
800.000,00
Bütçe
Dýþý
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
800.000,00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
67
Elazýð Belediyesi
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Elazýð Belediyesi
2014Yýlý içerisinde 700.000m² asfalt yol yapýlmasý hedeflenmiþtir
Asfalt yol yapýmý
Sorumlu Harcama Birimi Fen Ýþleri Müdürlüðü
Açýklamalar
Asfalt yol yapýmý(ocaktan alt temel malzemesinin temin edilmesi, Kýrmataþ temel malzemesinin temin
edilmesi, bitümlü sýcak karýþým yapýlmasý) yeni açýlan bulvar, cadde, sokak ve çeþitli nedenlerden tahrip
olan asfalt yollarýnýn yapýmýný ve onarýmýnýn yapýlmasý ve þehrimde ulaþýmýn akýcý bir þekilde ilerlemesini
saðlamak için yeni yerleþim yerlerine hizmet götürülmesi için asfalt yol yapýmý.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi
Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alým
Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
15.000.000,00
Sermaye
Transferleri
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak
Bütçe Dýþý
Kaynak
2014
15.000.000,00
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
15.000.000,00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
68
Fen Ýþleri Müdürlüðü
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama Birimi
Açýklamalar
Elazýð Belediyesi
Þehrin ticari hayatýna ve istihdama katkýda bulunmak
Kapalý semt pazarlarý projesinin yapýlmasý
Fen Ýþleri Müdürlüðü
Bu projenin yapýlmasý kapsamýnda; þehrimizin deðiþik noktalarýnda (Ulukent, Salýbaba, Karþýyaka,
Doðukent, Sürsürü, Hilalkent) kapalý semt pazarlarý, imar planýnda uygun yeri olan tüm mahallelerimizde
yapýlacaktýr.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi
Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alým
Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Sermaye Transferleri
800.000,00
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak
Bütçe Dýþý
Kaynak
2014
800.000,00
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
800.000,00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
69
Elazýð Belediyesi
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama Birimi
Açýklamalar
Elazýð Belediyesi
Mühendis, tekniker, operatör, þoför, vasýflý iþçi ve düz iþçi olarak personel alýmý yapýlacaktýr
Personel alýmý
Fen Ýþleri Müdürlüðü
Alýnacak olan personellerle iþlerin daha hýzlý ve sistemli bir þekilde yürümesi için gereklidir.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi
Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alým
Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
15.000.000,00
Sermaye
Transferleri
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak
Bütçe Dýþý
Kaynak
2014
15.000.000,00
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
15.000.000,00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
70
Fen Ýþleri Müdürlüðü
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama Birimi
Açýklamalar
Elazýð Belediyesi
2014 yýlý içerisinde 120.000m² parke,75.000mt bordür yapýlmasý hedeflenmiþtir.
Parke ve tretuvar onarýmý ve yapýmý
Fen Ýþleri Müdürlüðü
Muhtelif mahallelerde çeþitli nedenlerden dolayý bozulmuþ olan parke ve tretuvar onarýmýnýn yapýlmasý ve
yeni yapýlarýn, açýlan bulvarlarýn, yürüyüþ alanlarýna parke ve tretuvar yapýlmasý hedeflenmiþtir.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi
Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alým
Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
12.000.000,00
Sermaye
Transferleri
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak
Bütçe Dýþý
Kaynak
2014
12.000.000,00
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
12.000.000,00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
71
Elazýð Belediyesi
Ýdare Adý
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama
Açýklamalar
Elazýð Belediyesi
2014 yýlý içerisinde galericiler sitesi yapýlmasý hedeflenmiþtir.
Galericiler sitesi yapýmý
Fen Ýþleri Müdürlüðü
Þehri içinde faliyet gösteren galericileri tek çatý altýnda toplanmasý hedeflenmiþtir.
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel
Giderleri
SGK Devlet
Primi
Giderleri
Mal ve
Hizmet
Alým
Faiz
Giderleri
Cari
Transferler
Sermaye
Giderleri
Sermaye
Transferleri
Borç verme
7.000.000,00
7.000.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Toplam Bütçe
Döner
Sermaye
Diðer
Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý
Toplam Kaynak
2014
0,00
7.000.000,00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
72
Fen Ýþleri Müdürlüðü
Ýdare Adý
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama
Açýklamalar
Elazýð Belediyesi
2014 yýlý içerisinde yeni terminal binasý yapýlmasý hedeflenmiþtir.
Terminal binasý yapýlmasý hedeflenmiþtir.
Fen Ýþleri Müdürlüðü
Þehrin geliþmesi,mevcut terminal binasýnýn ihtiyaca cevap vermediði için yeni terminal binasý
yapýlmasý hedeflenmiþtir.
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel
Giderleri
SGK Devlet
Primi
Giderleri
Mal ve
Hizmet
Alým
Faiz
Giderleri
Cari
Transferler
Sermaye
Giderleri
Sermaye
Transferleri
Borç verme
12.000.000,00
12.000.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Toplam Bütçe
Döner
Sermaye
Diðer
Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý
Toplam Kaynak
2014
0,00
12.000.000,00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
73
Elazýð Belediyesi
ÝDARE PERFORMANS TABLOSU
Faaliyet
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
Performans
Hedefi
Ýdare Adý
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
Tuz ve üst temel
malzeme alýmý.
8
1
Asfalt yol yapýmý
9
1
10
1
BÜTÇE ÝÇÝ
TL
Muhtar ofisi ve Taziye
Evi yapýmý
Kapalý semt pazarlarý
projesinin yapýlmasý
BÜTÇE DIÞI
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TOPLAM
TL
600,000,00
600.000.00
800.000,00
800.000,00
Beton Parke ve tretuvar
12.000.000,00
yapýmý
12.000.000,00
Araç kiralanmasý
hizmet alýmý
Kanalizasyon ve
Yaðmur suyu
Þebekelerinin
yapýlmasý
Personel hizmet alýmý
Makine parkýnýn
yenilenmesi
Malzeme üretimi için
mal alýmý
1.500,000,00
1.500,000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
15.000,000,00
15.000,000,00
30.000,00
30.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
800.000,00
800.000,00
2.000,000,00
2.000,000,00
11
1
12
1
Harput mahallesinde
Restorasyon, kaldýrým,
yol, ve alt yapý
çalýþmalarý
Galericiler sitesi
Yapýmý
7.000.000,00
7.000.000,00
13
1
Terminal binasý yapýmý 12.000.000,00
12.000.000,00
14
15
Performans Hedefleri Maliyetleri
Toplamý
Genel Yönetim Giderleri
70.530.000,00
70.530.000,00
9.850.000,00
9.850.000,00
80.380.000,00
80.380.000,00
Diðer Ýdarelere Transfer Edilecek
Kaynaklar Toplamý
Genel Toplam
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
74
PAY
(%)
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
75
Ýdare Adý
Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
Bütçe Dýþý
Kaynak
Yedek Ödenek
09
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Yurt Dýþý
Diðer Yurt Ýçi
Döner Sermaye
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
Borç verme
Sermaye Giderleri
06
08
Cari Transferler
05
Sermaye Transferleri
Faiz Giderleri
04
07
Mal ve Hizmet Alým
Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
02
03
Personel Giderleri
01
Ekonomik Kod
70.530.000,00
70.530.000,00
51.400.000,00
19.130.000,00
Faaliyet Toplamý
9.850.000,00
9.850.000,00
50.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
80.380.000,00
80.380.000,00
51.400.000,00
50.000,00
19.130.000,00
7.300.000,00
Genel Toplam
(TL)
7.300.000,00
Genel Yönetim
Giderleri Toplamý
Diðer Ýdarelere
Transfer Edilecek
Kaynaklar Toplamý
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
TOPLAM KAYNAK ÝHTÝYACI TABLOSU
Fen Ýþleri Müdürlüðü
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ
YEREL VE SOSYAL IHTIYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKI MÜLKIYETLERE
ISLERLIK KAZANDIRMAK KENTTE FARKLI CAZIBE NOKTALARI YARATILARAK
KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERI GERÇEKLESTIRMEK.
Amaç
Hedef
KENTIN KÜLTÜREL MIRASI OLAN TARIHI VE TESCILLI BINALARIN KENTE
KAZANDIRILMASI IÇIN PROJELER HAYATA GEÇIRILECEKTIR.
KÜLTÜR TABIAT VARLIKLARINDAN UYGUN GÖRÜS ALINARAK
Performans Hedefi RESTORASYON,RESTITÜSYON PROJELERININ HAZIRLANMASI.
Açiklamalar: HARITA VE PLAN YAPIMI
Performans Göstergeleri
1
2012
HARITA VE PLAN YAPIMI
2013
2014
30%
Açiklama
HARITA VE PLAN YAPIMI
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
HARITA VE PLAN YAPIM GIDRLERI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
250000
250000
250000
Genel Toplam
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
76
250000
Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ
Amaç
YEREL VE SOSYAL IHTIYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKI MÜLKIYETLERE
ISLERLIK KAZANDIRMAK KENTTE FARKLI CAZIBE NOKTALARI YARATILARAK
KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERI GERÇEKLESTIRMEK.
Hedef
KENTSEL SIT ALANI IÇINDE CEPHE IYILESTIRME ÇALISMALARININ 4.ETABI %100
TAMAMLANACAKTIR.
KÜLTÜR TABIAT VARLIKLARINDAN UYGUN GÖRÜS ALINARAK
Performans Hedefi RESTORASYON,RESTITÜSYON PROJELERININ HAZIRLANMASI.
Açiklamalar: PROJELERIN YAPIMI
Performans Göstergeleri
PROJELERIN YAPIMI
1
2012
2013
2014
30%
Açiklama
PROJELERIN YAPIMI
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
PROJE YAPIM GIDERLERI
Genel Toplam
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
77
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
75000
75000
75000
75000
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ
Amaç
KENTTE FARKLI CAZIBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN
DÜZENLEMELERI GERÇEKLESTIRMEK.
Hedef
KONUT ÜRETIMINE YÖNELIK PROJELERIN DEVAM ETMESI SAGLANACAK YENI
TOPLU KONUT ALANLARI PROJELENDIRILECEKTIR.
KONUT YAPILACAK ALAN ÜZERINDE GEREKLI OLAN PLAN TADILATI,
Performans Hedefi SUYULANDIRMA,TEVHID-IFRAS ISLEMLERININ YAPILMASI
Açiklamalar: KONUT YAPILACAK ALAN ÜZERINDE GEREKLI OLAN PLAN TADILATI, SUYULANDIRMA ,
TEVHIT-IFRAS ISLEMLERININ YAPILMASI
Performans Göstergeleri
PROJELERIN YAPILMASI
1
Açiklama
PROJELERIN YAPILMASI
2
Açiklama
2012
2013
2014
30%
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
HARITA YAPIM GIDERLERI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
250000
250000
250000
Genel Toplam
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
78
250000
Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ
Amaç
MEVCUT KENT PLANI ÜZERINDE GEREKLI ANALIZLER YAPILARAK; TARIHSEL
KESITTE IHTIYAÇLARA ÇÖZÜM ÜRETMEYEN NOKTALARI TESPIT ETMEK
KENT PLANLARININ ISLERLIGINI KENTE YÖN VERECEK SEKILDE ARTTIRMAK
IMAR PLANLARI ÜZERINDE KENT KAYNAKLARI YÖNETIMININ SÜRDÜRÜLEBILIR
GELISIMINI SAGLAMAK.
Hedef
NUFUS PROJEKSIYONU VE KENTSEL GELISME DOGRULTUSUNDA 1/1000
UYGULAMA IMAR PLANLARINA ESAS TESKIL EDEN ARAZI VE ETÜT ÇALISMALARI
YAPILACAK, HARITALAR SAYISAL ORTAMA AKTARILACAK VE MEVCUTLAR REVIZE
EDILECEKTIR. (Ö.T.L) geçici depolama alani belirlenecektir.
GELISEN TEKNOLOJIYI TAKIP EDEREK HARITALARIN SAYILASTIRILMASI IÇIN GEREKLI
Performans Hedefi OLAN PROGRAM VE ALETLERI ALMAK.
Açiklamalar: GELISEN TEKNOLOJIYI TAKIP EDEREK HARITALARIN SAYILASTIRILMASI IÇIN GEREKLI
OLAN PROGRAM VE ALETLERI ALMAK.
Performans Göstergeleri
PROGRAM VE ALETLERIN ALINMASI
1
Açiklama
PROGRAM VE ALETLERIN ALINMASI
2
Açiklama
2012
2013
2014
30%
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
TECHIZAT DONANIM VE YAZILIMLARIN ALIMI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
950000
950000
950000
Genel Toplam
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
79
950000
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ
Amaç
Sehrimizin muhtelif mahallelerinde 1000 hektarlik alnin imara açilmasi.
Hedef
Bu amaçla imara açilacak alanlarda yasanabilir ve kentin ihtiyacini karsilayacak kadar konut
üretebilmek.
IMARA AÇILACAK YERLERDE ETÜD PROJE MÜDÜRLÜGÜ ILE KOORDINELI ÇALISARAK
KAMULASTIRMA YAPILMASI . BULUNAN ALAN ÜZERINDE KENTSEL DÖNÜSÜM PROJESI
Performans Hedefi HAZIRLANARAK SEHRE MODERN BIR GÖRÜNÜM KAZANDIRMAK.
Açiklamalar : HIZLA BÜYÜYEN SEHRIMIZDE VATANDASLARIMIZIN IHTIYACINI KARSILAYACAK ALANLARI
IMARA AÇIP FERAH IÇINDE YASAYABILMELERINI SAGLAMAK.
Performans Göstergeleri
GEREKLI IMAR PLANLARI ILE DIGER ETÜD VE
PROJELERIN HAZIRLANMASI
1
Açiklama
2012
2013
2014
30%
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
HARITA YAPIM VE ALIM GIDERLERI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
250000
250000
250000
Genel Toplam
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
80
250000
Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ
Amaç
TOKI Ortakligi ile kentsel Dönüsüm Projesi içerisinde konut üretmek.
Sehrimizin rüzgar haritalarini çikarilarak sehrimizde yapilasmanin olmadigi alanlarda gerekli
düzenlemeleri yaparak (suyulandirma plan tadilatlari vs) yasanabilir konut üretebilmek.
Hedef
Performans Hedefi
FIZIBILITE ÇALISMALARI YAPILARAK BELEDIYEMIZE YÜK GETIRMEYECEK SEKILDE EN
UYGUN MALIYETI ÇIKARIP GEREKLI PROJELERI HAZIRLATMAK.
Açiklamalar:HIZLA BÜYÜYEN SEHRIMIZDE IMARA AÇILMIS VE PLANLAMASI YAPILMIS ALANLARDA TOKI
ORTAKLIGI ILE VATANDASLARIMIZIN IHTIYACINI KARSILAYACAK MODERN ÖRNEK YASANABILIR
KONUTLAR ÜRETMEK.
Performans Göstergeleri
GEREKLI PLANLARIN HAZIRLANMASI
1
Açiklama
2012
2013
2014
30%
DIGER ETÜD VE PROJELERIN HAZIRLANMASI
2
Açiklama
30%
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
HARITA YAPIM VE ALIM GIDERLERI
PROJE GIDERLERI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
70000
70000
130000
130000
200000
Genel Toplam
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
81
200000
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ
YEREL VE SOSYAL IHTIYAÇLARA UYGUN
OLARAK ATIL KONUMDAKI MÜLKIYETLERE
ISLERLIK KAZANDIRMAK KENTTE FARKLI
CAZIBE NOKTALARI YARATILARAK
KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERI
GERÇEKLESTIRMEK.
Performans Hedefi
Faaliyet Adi
HARITA VE PLAN YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ
Açiklamalar : HARITA VE PLAN YAPIMI
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
24.000,00 TL
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
7.000,00 TL
85.000,00 TL
7.000,00 TL
250.000,00 TL
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
373.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
373.000,00 TL
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
82
Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ
YEREL VE SOSYAL IHTIYAÇLARA UYGUN
OLARAK ATIL KONUMDAKI MÜLKIYETLERE
ISLERLIK KAZANDIRMAK
KENTTE FARKLI CAZIBE NOKTALARI
YARATILARAK KENTSEL MEKAN
DÜZENLEMELERI GERÇEKLESTIRMEK.
Performans Hedefi
Faaliyet Adi
PROJELERIN YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ
Açiklamalar: PROJELERIN YAPIMI
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014
24.000,00 TL
7.000,00 TL
28.000,00 TL
7.000,00 TL
75.000,00 TL
Bütçe
Disi
Kaynak
141.000,00 TL
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
141.000,00 TL
83
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ
KENTTE FARKLI CAZIBE NOKTALARI
YARATILARAK KENTSEL MEKAN
DÜZENLEMELERI GERÇEKLESTIRMEK.
Performans Hedefi
Faaliyet Adi
PROJELERIN YAPILMASI.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ.
Açiklamalar: PROJELERIN YAPILMASI
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014
48.000,00 TL
7.000,00 TL
28.000,00 TL
7.000,00 TL
250.000,00 TL
Bütçe
Disi
Kaynak
340.000,00 TL
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
340.000,00 TL
84
Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ
MEVCUT KENT PLANI ÜZERINDE GEREKLI
ANALIZLER YAPILARAK; TARIHSEL
KESITTE IHTIYAÇLARA ÇÖZÜM
ÜRETMEYEN NOKTALARI TESPIT ETMEK
KENT PLANLARININ ISLERLIGINI KENTE
YÖN VERECEK SEKILDE ARTTIRMAK
IMAR PLANLARI ÜZERINDE KENT
KAYNAKLARI YÖNETIMININ
SÜRDÜRÜLEBILIR GELISIMINI SAGLAMAK
HARITALARIN SAYISAL ORTAMA
AKTARILMASI.
PROGRAM, YAZILIM, HIZMET VE
ALETLERIN ALINMASI
Performans Hedefi
Faaliyet Adi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ
Açiklamalar :PROGRAM ,YAZILIM VE ALETLERIN ALINMASI.
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014
455.000,00 TL
80.000,00 TL
350.000,00 TL
28.000,00 TL
950.000,00 TL
Bütçe
Disi
Kaynak
1.863.000,00 TL
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
1.863.000,00 TL
85
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ
Sehrimizin muhtelif mahallelerinde 1000
hektarlik alnin imara açilmasi
GEREKLI IMAR PLANLARI ILE DIGER ETÜD
Faaliyet Adi
VE PROJELERIN HAZIRLANMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ
Açiklamalar :GEREKLI IMAR PLANLARI ILE DIGER ETÜD VE PROJELERIN
HAZIRLANMASI.
Performans Hedefi
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014
48.000,00 TL
39.000,00 TL
83.000,00 TL
23.000,00 TL
250.000,00 TL
Bütçe
Disi
Kaynak
443.000,00 TL
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
443.000,00 TL
86
Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ
TOKI Ortakligi ile kentsel Dönüsüm Projesi
içerisinde konut üretmek.
Performans Hedefi
Faaliyet Adi
GEREKLI PLANLARIN HAZIRLANMASI.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ
Açiklamalar :GEREKLI PLANLARIN HAZIRLANMASI
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014
36.000,00 TL
23.000,00 TL
83.000,00 TL
23.000,00 TL
200.000,00 TL
Bütçe
Disi
Kaynak
365.000,00 TL
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
365.000,00 TL
87
Elazýð Belediyesi
IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ PERFORMANS TABLOSU
IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ
BÜTÇE IÇI
Faaliyet
Performans
Hedefi
Idare Adi
TL
BÜTÇE DISI
PAY
%
TL
TOPLAM
PAY
TL
%
%
1
1
HARITA VE PLAN YAPIMI
373.000,00 TL
373.000,00 TL
2
2
PROJELERIN YAPIMI
141.000,00 TL
141.000,00 TL
3
3
340.000,00 TL
340.000,00 TL
4
4
PROJELERIN YAPILMASI
PROGAM YAZILIM VE
ALETLERIN ALINMASI
1.863.000,00 TL
1.863.000,00 TL
443.000,00 TL
443.000,00 TL
5
GEREKLI IMAR PLANLARI ILE
DIGER ETÜD VE PROJELERIN
HAZIRLANMASI
5
GEREKLI PLANLARIN
6
HAZIRLANMASI
365.000,00 TL
365.000,00 TL
3.525.000,00 TL
3.525.000,00 TL
3.525.000,00 TL
3.525.000,00 TL
6
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami
Genel Yönetim Giderleri
Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami
Genel Toplam
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
88
PAY
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
Bütçe kaynak Ihtiyaci
Bütçe Disi
Kaynak
657.000,00
03 Mal ve Hizmet Alimi Giderleri
89
Toplam Kaynak Ihtiyaci
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Yurt Disi
Diger yurt Içi
Döner Sermaye
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
09 Yedek Ödenek
08 Borç Verme
07 Sermaye Transferleri
06 Sermaye Giderleri
05 Cari Transferler
3.525.000,00
3.525.000,00
1.975.000,00
95.000,00
163.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri
04 Faiz Giderleri
635.000,00
Faaliyet Toplami
01 Personel Giderleri
Ekonomik Kod
Idare Adi
Toplami
Genel Yönetim Giderleri
Edilecek Kaynaklar Toplami
Diger idarelere Transfer
IMAR VE SEHICILIK MÜDÜRLÜGÜ
TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU
3.525.000,00
3.525.000,00
1.975.000,00
95.000,00
657.000,00
163.000,00
635.000,00
Genel Toplam
(TL)
Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ
Amaç
Yangin ve Dogal Afetlerle Mücadele Etmek
Hedef
2014 yili sonuna kadar araç filomuzu güçlendirmek
Performans Hedefi 2014 yili içinde 4 itfaiye araci almayi hedefliyoruz
Açiklamalar: Yangin ve Dogal Afetlerele daha etkin mücadele etmek için araç filomuzu güçlendirmek
istiyoruz. Bu nedenle 2014 yilinda 4 itfaiye araci almayi hedefliyoruz.2 adet öncü arazöz,1,adet Merdivenli
Platform,1,adet 15 tonluk takviye araci,
Performans Göstergeleri
1
2012
2013
2014
0%
4 Araç
4 Araç
Açiklama
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
1.500.000.00
Araç Alimi
Genel Toplam
1.500.000.00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
90
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
1.500.000.00
1.500.000.00
Ýtfaiye Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ
Amaç
Yangin ve Dogal Afetlerle Mücadele Etmek
Hedef
Bakim Onarim Atölyesinin Yapilmasi
Performans Hedefi 2014 yili sonuna kadar bakim onarim atölyesinin %50'sini tamamlamak istiyoruz.
Açiklamalar: Büyüyen sehir sinirlarimiz nedeni ile yil içinde müdahale ettigimiz yangin sayisi artis
göstermektedir. Bu nedenle yil boyunca durmadan çalisan araçlarimizin arizalanmasi kaçinilmaz
olmaktadir.Yangin ve dogal afetlerle mücadelemizin verimliligini artirmak için arizalanan araçlarimizin bir an
önce onarilmasi gerekmektedir. Bu nedenle kendi bünyemizde hizmet verecek olan bir bakim onarim
atölyesi yapmayi hedefliyoruz.
Performans Göstergeleri
1
2012
2013
2014
0%
0%
50%
Açiklama
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bakim Onarim Atölyesi Yapimi
Genel Toplam
Bütçe
250.000.00
250.000.00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
91
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
250.000.00
250.000.00
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ
Amaç
Yangin ve Dogal Afetlerle Mücadele Etmek
Hedef
Güvenlik Önlemlerini artirmak.
Performans Hedefi Müdürlügümüzün giris kismina 2014 yilinda nizamiye yapmayi hedefliyoruz.
Açiklamalar: Müdürlügümüze giris çikislardaki emniyeti daha üst seviyede tutmak için müdürlügümüzün
girisine nizamiye yapmayi hedefliyoruz.
Performans Göstergeleri
1
2012
2013
2014
0%
0%
100%
Açiklama
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
50.000.00
Nizamiye yapilmasi
Genel Toplam
50.000.00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
92
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
50.000.00
50.000.00
Ýtfaiye Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ
Amaç
Yangin ve Dogal Afetlerle Mücadele Etmek
Hedef
Kalyalin maliyeti yüksek oldugundan Dogalgaza geçilmesi.
Performans Hedefi 2014 yilinda Müdürlügümüzde Dogalgaz kullanimina geçmeyi hedefliyoruz.
Açiklamalar: 2014 yilinda Müdürlügümüzde isibma ocak ve sicak su ihtiyaçlarinini karsilamak için dogalgaz
sistemine geçmeyi hedeflemekteyiz
Performans Göstergeleri
1
2012
2013
2014
0%
0%
100%
Açiklama
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Isinma sicak su için dogalgaz kullanimi.
Genel Toplam
Bütçe
150.000.00
150.000.00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
93
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
150.000.00
150.000.00
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ
Amaç
Yangin ve Dogal Afetlerle Mücadele Etmek
Hedef
Sualti ve Suüstü arama kurtarma ekibimizin dalis çalismalari
Performans Hedefi
2014 yilinda Su alti ve Suüstü arama ve kurtarma ekibinin güçlenmesini hedefliyoruz. meyi
hedefliyoruz.
Açiklamalar: Su alti ve Suüstü arama ve kurtarma ekibinin makine teçhizat ve ekipmanlarininalinmasini ve
2014 yili yaz aylarinda kurtarma çalismalarina baslamalarini hedefliyoruz.
Performans Göstergeleri
1
2012
2013
2014
0%
0%
75%
Açiklama
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Isinma sicak su için dogalgaz kullanimi.
Genel Toplam
Bütçe
200.000.00
200.000.00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
94
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
200.000.00
200.000.00
Ýtfaiye Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ
Amaç
Yangin ve Dogal Afetlerle Mücadele Etmek
Hedef
Yangin önleme egitim çalismalari
Performans Hedefi 2014 yilinda Vatandaslarin bilinçlendirilmeleri
Açiklamalar: 2014 yilinda yangin önleme faaliyetleri için halkimizi bilgilendirmek amaciyla basilacak afis
kitap brosür tabela çalismalarini hedeflemekteyiz
Performans Göstergeleri
1
2012
2013
2014
0%
90%
100%
Açiklama
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Isinma sicak su için dogalgaz kullanimi.
Genel Toplam
Bütçe
50.000.00
50.000.00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
95
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
50.000.00
50.000.00
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ
Performans Hedefi
4 itfaiye araci almayi hedefliyoruz
Faaliyet Adi
Araç alimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ
Açiklamalar: Büyüyen sehir sinirlarimiz nedeni ile yil içinde müdahale ettigimiz yangin
sayisi sürekli artis göstermektedir. Bu nedenle 2014 yili içinde 4 itfaiye araci almayi
hedefliyoruz.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
1.500.000.00
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
1.500.000.00
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
1.500.000.00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
96
Ýtfaiye Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ
Performans Hedefi
Bakim Onarim Atölyesinin %50'sinin yapimi
Faaliyet Adi
Bakim Onarim Atölyesi yapimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ
Açiklamalar: Hizmetlerimizin aksamadan yürümesi için araçlarimizn bakim ve
onariminin kendi bünyemizde yapimi için Atölye yapmayi hedefliyoruz.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
250.000,00 TL
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
250.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
250.000.00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
97
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ
Performans Hedefi
Müdürlügümüzüngiris kismina nizamiye yapimi
Faaliyet Adi
Nizamiye Yapimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ
Açiklamalar: Müdürlügümüzde çalisan personellerimizin ve araçlarimizin emniyeti
açisindan 2014 yilinda nizamiye yapmayi hedefliyoruz.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
50.000,00 TL
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
50.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
50.000,00 TL
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
98
Ýtfaiye Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ
Performans Hedefi
2014 yilindaDogal Gaz kullanimina geçmek
Faaliyet Adi
isinma, sicak su ve ocakta dogal gaz kullanimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ
Açiklamalar: 2014 yilinda dogal gaz kullanmayi hedeflemekteyiz.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
150.000.00
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
150.000.00
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
150.000.00
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
99
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ
Performans Hedefi
Sualti ve Üstü ekibini güçlendirmek.
Faaliyet Adi
Arama Kurtarma ekibi ekipmanlarinin alimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ
Açiklamalar: 2014 yilinda Sualti ve suüstü arama ve kurtarma ebibinin makine teçhizat
ve ekipmanlarinin alinmasini ve 2014 yili yaz aylarinda kurtarma çalismalarina
baslatmak.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
200.000.00
200.000.00
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
200.000.00
2014 100
PERFORMANS
PROGRAMI
Ýtfaiye Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ
Performans Hedefi
Vatandaslarin yangina karsi bilinçlendirilmesi
Faaliyet Adi
Yangin Önleme Tedbirleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ
Açiklamalar: 2014 yilinda Yangin önleme faaliyetleri için halkimizi
bilinçlendirmekamaciyla basilacak afis kitap brosür tabela çalismalarini hedefliyoruz..
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
50.000.00
50.000.00
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
50.000.00
2014 101
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ PERFORMANS TABLOSU
ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ
BÜTÇE IÇI
Faaliyet
Performans
Hedefi
Idare Adi
BÜTÇE DISI
PAY
TL
%
1
4 itfaiye araci alimi
2 Bakim Onarim Atölyesi yapimi
TL
TOPLAM
PAY
TL
%
%
1.500.000.00 TL
1.500.000.00 TL
250.000,00 TL
250.000,00 TL
3
Nizamiye Yapimi
50.000,00 TL
50.000,00 TL
4
Dogal Gaz Sistemine geçis
150.000.00 TL
150.000.00 TL
200.000.00
200.000.00 TL
50.000.00 TL
50.000.00 TL
2.200.000.00 TL
2.200.000.00 TL
6.800.000.00 TL
6.800.000.00 TL
9.000.000.00 TL
9.000.000.00 TL
5 Sualti ekibi ekipman alimi
6
Afi Kitap Brosür basimi
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami
Genel Yönetim Giderleri
Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami
Genel Toplam
2014 102
PERFORMANS
PROGRAMI
PAY
2014 103
PERFORMANS
PROGRAMI
Bütçe kaynak Ihtiyaci
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Kaynak Ihtiyaci
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Yurt Disi
Diger yurt Içi
Döner Sermaye
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
09 Yedek Ödenek
08 Borç Verme
07 Sermaye Transferleri
06 Sermaye Giderleri
05 Cari Transferler
04 Faiz Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alimi Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
01 Personel Giderleri
Ekonomik Kod
Idare Adi
2.200.000.00
2.200.000.00
1.500.000.00
700.000.00
Faaliyet Toplami
6.800.000.00
6.800.000.00
500.000,00
1.550.000,00
850.000.00
3.900.000.00
Toplami
Genel Yönetim Giderleri
TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU
Edilecek Kaynaklar Toplami
Diger idarelere Transfer
9.000.000.00
9.000.000.00
1.500.000.00
500.000
2.250.000,00
850.000.00
3.900.000.00
Genel Toplam
(TL)
Ýtfaiye Müdürlüðü
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
Ýdare Adý
Dar gelirli ve muhtaç ailelerin hayat standardýný yükseltmek.
Amaç-1
Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere gýda yardýmý yaparak maddi yönden rahatlatmak.
Hedef-1
Performans Hedefi 1 Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere gýda yardýmý.
Açýklamalar
2014yýlýnda-8000 kiþiye
Performans Göstergeleri
1 Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere gýda yardýmý oraný.
2012
2013
2014
%50
%55
%60
Açýklama
Faaliyetler
1
Yardýma muhtaç ailelere Gýda malzemesi alýmý.
Kaynak Ýhtiyacý (2014) (TL)
Bütçe
Bütçe Dýþý
Toplam
350.000.00
350.000.00
2
0,00
3
0,00
4
0,00
0,00
5
Genel Toplam
350.000.00
2014 104
PERFORMANS
PROGRAMI
0,00
350.000.00
Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Amaç-1
Hedef-2
Performans Hedefi-2
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
Dar gelirli ve muhtaç ailelerin hayat standardýný yükseltmek.
Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere kömür yardýmý yaparak maddi yönden rahatlatmak.
Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere kömür yardýmý.
Açýklamalar
2014yýlýnda-10.000 kiþiye
Performans Göstergeleri
2012
1 Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere kömür yardýmý oraný. %50
Açýklama
Faaliyetler
1
Yardýma muhtaç ailelere kömür yardýmý alýmý.
2
3
4
5
Genel Toplam
2014
%60
Kaynak Ýhtiyacý (2014) (TL)
Bütçe
Bütçe Dýþý
Toplam
900.000.00
900.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000.00
0,00
900.000.00
2014 105
PERFORMANS
PROGRAMI
2013
%55
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
Ýdare Adý
Amaç-1
Hedef-3
Dar gelirli ve muhtaç ailelerin hayat standardýný yükseltmek.
Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç öðrencilere kýrtasiye ve üniforma yardýmý yaparak maddi yönden rahatlatmak.
Performans Hedefi-3
Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç öðrencilere kýrtasiye ve üniforma yardýmý.
Açýklamalar
2014 yýlýnda-2500 kiþiye
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
1 Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç öðrencilere kýrtasiye ve üniforma yardýmý oraný.
Açýklama
%45
%50
%55
Kaynak Ýhtiyacý (2014) (TL)
Bütçe
Bütçe Dýþý
Toplam
Faaliyetler
Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç öðrencilere kýrtasiye ve üniforma
yardýmý.
1
2
3
4
5
Genel Toplam
65.000.00
65.000.00
65.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000.00
2014 106
PERFORMANS
PROGRAMI
0,00
Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Amaç-1
Hedef-4
Performans Hedefi-4
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
Dar gelirli ve muhtaç ailelerin hayat standardýný yükseltmek.
Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç kiþilere ramazan ayý boyunca ramazan iftar çadýrýnda sýcak yemek vermek.
Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç kiþilere ramazan ayý boyunca ramazan iftar çadýrýnda sýcak yemek verilmesi.
Açýklamalar
2014 yýlýnda-6000 kiþiye (günlük)
Performans Göstergeleri
1 Ramazan Çadýrýnda sýcak yemek daðýtýmý oraný.
Açýklama
2012
%45
2013
%50
2014
%55
Kaynak Ýhtiyacý (2014) (TL)
Bütçe Dýþý
Toplam
1 Ramazan ayý boyunca ramazan iftar çadýrýnda sýcak yemek verilmek. 300.000.00
300.000.00
2
0,00
3
0,00
4
0,00
5
0,00
300.000.00
Genel Toplam
0,00
300.000.00
Faaliyetler
Bütçe
2014 107
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
Ýdare Adý
Ýlimizin kült,sanat,turizm ve sossal alandaki ihtiyçlarna cevap verme.
Amaç-1
Kültürel etkinlikler yapmak(Festival,Þölen,Þenlik vs.)
Hedef-5
Performans Hedefi-5
Kültür ve folklorik alt yapýya önem.Sosyal aktivitelerde eþitliðe önem vermek.Þeffaflýk, giriþimcilik, yenilikler
ve teknolojiye açýk olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun korunmasýný saðlamak.Tarihi kültürlerimize ait izleri
müdürlüðümüz bünyesinde yaþatmak
Açýklamalar
Performans Göstergeleri
1 Festival,Þölen,Þenlik vb etkinlikler.
Açýklama
2012
%45
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Genel Toplam
Festival,Þölen,Þenlik vb etkinlikler.
2014
%55
Kaynak Ýhtiyacý (2014) (TL)
Bütçe
Bütçe Dýþý
Toplam
900.000.00
900.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000.00
0,00
900.000.00
2014 108
PERFORMANS
PROGRAMI
2013
%50
Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Amaç-1
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
Ýlimiz kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarýna cevap verme.
Hedef-6
Elazýð’ýmýzý kültürel olarak halk oyunlarý ve musiki korosuyla yurt içinde ve
yurt dýþýnda tanýtmak.
Performans Hedefi-6
Kültür ve folklorik alt yapýya önem.Sosyal aktivitelerde eþitliðe önem vermek.Þeffaflýk, giriþimcilik, yenilikler
ve teknolojiye açýk olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun korunmasýný saðlamak.Tarihi kültürlerimize ait izleri
müdürlüðümüz bünyesinde yaþatmak
Açýklamalar
Gerçekleþtirilen görev sayýsý her yýl deðiþmektedir.
Performans Göstergeleri
1 Ýl içinde,il dýþýnda ve yurt dýþýnda musikimizi
2012
%45
2013
%50
2014
%55
ve folklörümüzü tanýtmak.
Açýklama
Faaliyetler
Ýl içinde,il dýþýnda ve yurt dýþýnda musikimizi ve folklörümüzü
1
tanýtma.
2
3
4
5
Genel Toplam
Kaynak Ýhtiyacý (2014) (TL)
Bütçe
Bütçe Dýþý
Toplam
55.000.00
55.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000.00
0,00
55.000.00
2014 109
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Amaç-1
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
Ýlimiz kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarýna cevap verme.
Hedef-7
Müdürlüðümüze ait olan Mehteran takýmýyla çeþitli kültürel etkinliklere katýlma.
Performans Hedefi-7
Kültür ve folklorik alt yapýya önem.Sosyal aktivitelerde eþitliðe önem vermek.Þeffaflýk, giriþimcilik, yenilikler
ve teknolojiye açýk olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun korunmasýný saðlamak.Tarihi kültürlerimize ait izleri
müdürlüðümüz bünyesinde yaþatmak
Açýklamalar
Gerçekleþtirilen görev sayýsý her yýl deðiþmektedir.
Performans Göstergeleri
1 Mehteran takýmýyla çeþitli kültürel etkinliklere katýlma oraný.
2012
%45
2013
%50
2014
%55
Açýklama
Kaynak Ýhtiyacý (2014) (TL)
Bütçe
Bütçe Dýþý
Toplam
Ýlimize
ait
Mehteran
takýmýnýn
olduðunun
bilinmesi
ve
çeþitli
kültürel
65.000.00
1
65.000.00
etkinliklere katýlarak tanýtma.
2
0,00
3
0,00
4
0,00
5
0,00
65.000.00
Genel Toplam
0,00
65.000.00
Faaliyetler
2014 110
PERFORMANS
PROGRAMI
Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Amaç-1
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
Ýlimiz kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarýna cevap verme.
Hedef-8
Toplumu bilinçlendirme.
Performans Hedefi-8
Sivil Toplum Örgütleri ile Kültürel Faaliyetlerde yer alma
ve (kitap,broþür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve görsel olarak seyredilebilir
malzemeler çýkartma.
Açýklamalar
Performans Göstergeleri
1 Her yýl ortalama 30.000 adet kitap,broþür,cd,dergi vb.
2012
%45
2013
%50
2014
%55
bastýrýlmasý oraný.
Açýklama
Kaynak Ýhtiyacý (2014) (TL)
Bütçe
Bütçe Dýþý
Toplam
Toplumun
bilinçlenmesine
katkýda
bulunmak
(kitap,broþür,cd,dergi
165.000.00
1
165.000.00
2 vb.) okunulabilir ve görsel olarak seyredilebilir malzemeler çýkartmak.
0,00
3
0,00
4
0,00
5
0,00
165.000.00
Genel Toplam
0,00
165.000.00
Faaliyetler
2014 111
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
Performans Hedefi
Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere gýda yardýmý.
Faaliyet Adý 1-1
Yardýma muhtaç ailelere Gýda malzemesi alýmý.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
Açýklamalar
Yardýma muhtaç insanlarýmýzý incitmeden en güzel þekilde maddi yönden desteklemek.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dýþý
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
2014
350.000.00 TL
350.000.00 TL
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
350.000.00 TL
2014 112
PERFORMANS
PROGRAMI
Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
Performans Hedefi
Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere kömür yardýmý yaparak maddi yönden rahatlatmak.
Faaliyet Adý 2-1
Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere kömür yardýmý.
Sorumlu Harcama
Birimi veya Birimleri
KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
Açýklamalar
Ýhtiyaç sahibi insanlarýmýza kýþ ayýnda yakacak yardýmý yaparak evlerinde sýcak bir ortam saðlamak.
Ekonomik Kod
2014
01 Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi
Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alým
Giderleri
900.000.00 TL
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Bütçe Dýþý Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak
Ýhtiyacý
900.000.00 TL
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý
Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
900.000.00 TL
2014 113
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
Performans Hedefi
Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç öðrencilere kýrtasiye ve üniforma yardýmý yaparak maddi yönden
rahatlatmak.
Faaliyet Adý 3-1
Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç öðrencilere kýrtasiye ve üniforma yardýmý.
Sorumlu Harcama
KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
Birimi veya Birimleri
Açýklamalar
Ýlkelerimizden olan öðrencilerin öðrenim seviyelerini yükseltmek,onlarý geleceðe en güzel þekilde hazýrlamak.
Ekonomik Kod
2014
01 Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi
Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alým
Giderleri
65.000.00 TL
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Bütçe Dýþý Kaynak
Toplam Bütçe
Kaynak Ýhtiyacý
65.000.00 TL
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý
Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak
Ýhtiyacý
0,00
65.000.00 TL
2014 114
PERFORMANS
PROGRAMI
Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
Performans Hedefi
Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç kiþilere ramazan ayý boyunca ramazan iftar çadýrýnda sýcak yemek
vermek.
Faaliyet Adý 4-1
Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç kiþilere ramazan ayý boyunca ramazan iftar çadýrýnda sýcak yemek
verilmesi.
Sorumlu Harcama
Birimi veya Birimleri
KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
Açýklamalar
Ekonomik Kod
2014
01 Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi
Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alým
Giderleri
300.000.00 TL
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Bütçe Dýþý Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak
Ýhtiyacý
300.000.00 TL
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý
Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
300.000.00 TL
2014 115
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
Performans Hedefi
Kültür ve folklorik alt yapýya önem.Sosyal aktivitelerde eþitliðe önem vermek.Þeffaflýk, giriþimcilik,
yenilikler ve teknolojiye açýk olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun korunmasýný saðlamak.Tarihi
kültürlerimize ait izleri müdürlüðümüz bünyesinde yaþatmak
Faaliyet Adý 5-1
Ýlimizin Kültür,Sanat,Turizm ve Sosyal alandaki ihtiyaçlarýna cevap verme.
Sorumlu Harcama
Birimi veya Birimleri
KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
Açýklamalar
Ýlimiz kültürünü,tarihi yerlerini yurt içinden ve yurt dýþýndan gelen misafirlere tanýtmak,yoksulluk sýnýrlarý içerisinde yaþayan ilimiz
vatandaþlarýna kültürel etkinlikler düzenliyerek birkaç günde olsa onlarý stresten ve çöküntüden uzaklaþtýrarak þenliklerle,festivallerle
sorunlarýný unutturmak. Ýlimizin tanýtýmýný yaptýðýmýz faaliyetlerle (Festival,Þölen,Þenlik vs.)yurt içine ve yurt dýþýna duyurmak
Ekonomik Kod
2014
01 Personel Giderleri
SGK Devlet Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet Alým
03
Giderleri
02
900.000.00 TL
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Bütçe Dýþý Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak
Ýhtiyacý
900.000.00 TL
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý
Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
900.000.00 TL
2014 116
PERFORMANS
PROGRAMI
Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
Performans Hedefi
Kültür ve folklorik alt yapýya önem.Sosyal aktivitelerde eþitliðe önem vermek.Þeffaflýk, giriþimcilik,
yenilikler ve teknolojiye açýk olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun korunmasýný saðlamak.Tarihi
kültürlerimize ait izleri müdürlüðümüz bünyesinde yaþatmak.
Faaliyet Adý 6-1
Elazýð’ýmýzý kültürel olarak halk oyunlarý ve musiki korosuyla yurt içinde ve yurt dýþýnda tanýtmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Açýklamalar
KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
Ýl içinde,il dýþýnda ve yurt dýþýnda musikimizi ve folklörümüzü tanýtmak.
Ekonomik Kod
2014
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri
55.000.00 TL
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Bütçe Dýþý Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
55.000.00 TL
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak
Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
55.000.00 TL
2014 117
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
Performans Hedefi
Kültür ve folklorik alt yapýya önem.Sosyal aktivitelerde eþitliðe önem vermek.Þeffaflýk, giriþimcilik,
yenilikler ve teknolojiye açýk olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun korunmasýný saðlamak.Tarihi
kültürlerimize ait izleri müdürlüðümüz bünyesinde yaþatmak.
Faaliyet Adý 7-1
Müdürlüðümüze ait olan Mehteran takýmýyla çeþitli kültürel etkinliklere katýlma.
Sorumlu Harcama
Birimi veya Birimleri
Açýklamalar
KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
Ýlimize ait Mehteran takýmýnýn olduðunun bilinmesi ve çeþitli kültürel etkinliklere katýlarak tanýtma.
Ekonomik Kod
2014
01 Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi
Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alým
Giderleri
65.000.00 TL
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Bütçe Dýþý Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak
Ýhtiyacý
65.000.00 TL
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý
Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
65.000.00 TL
2014 118
PERFORMANS
PROGRAMI
Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
Performans Hedefi
Sivil Toplum Örgütleri ile Kültürel Faaliyetlerde yer alma ve (kitap,broþür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve
görsel olarak seyredilebilir malzemeler çýkartma.
Faaliyet Adý 8-1
Toplumu bilinçlendirme.
Sorumlu Harcama Birimi veya
KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
Birimleri
Açýklamalar
Okumayý sevdirmek,bilgilendrmek daha bilinçli bir toplum oluþturmak için eðitime destek vermek.
Ekonomik Kod
2014
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri
165.000.00 TL
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Bütçe Dýþý Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
165.000.00 TL
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak
Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
165.000.00 TL
2014 119
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
ÝDARE PERFORMANS TABLOSU
Performans
Hedefi
Ýdare Adý
KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
Faaliyet
BÜTÇE ÝÇÝ
TL
BÜTÇE DIÞI
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TOPLAM
TL
1-
1-
Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere gýda yardýmý. 350.000,00 TL
100 --------
---
2-
1-
Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere kömür
yardýmý.
900.000.00 TL
100 --------
---
900.000.00 TL
100
3-
1-
Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç öðrencilere kýrtasiye 65.000.00 TL
ve üniforma yardýmý.
100 --------
---
65.000.00 TL
100
4-
1-
Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç kiþilere ramazan ayý
boyunca ramazan iftar çadýrýnda sýcak yemek
verilmesi.
300.000.00 TL
100 --------
---
300.000.00 TL
100
5-
1-
Kültürel etkinlikler yapmak(Festival,Þölen,Þenlik vs.) 900.000.00 TL
100 --------
---
900.000.00 TL
100
6-
1-
Elazýð’ýmýzý kültürel olarak halk oyunlarý ve musiki
korosuyla yurt içinde ve yurt dýþýnda tanýtmak.
55.000.00 TL
100 --------
---
55.000.00 TL
100
7-
1-
Müdürlüðümüze ait olan Mehteran takýmýyla çeþitli
kültürel etkinliklere katýlma.
65.000.00 TL
100 --------
---
65.000.00 TL
100
8-
1-
Sivil Toplum Örgütleri ile Kültürel Faaliyetlerde yer alma ve
(kitap,broþür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve görsel olarak seyredilebilir malzemeler
çýkartma.
165.000.00 TL
100 -------
---
165.000.00 TL
100
2.800.000,00 TL
350.000,00 TL
PAY
(%)
2.800.000,00 TL
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamý
881.400.00 TL
881.400.00 TL
3.681.400.00 TL
3.681.400.00 TL
Genel Yönetim Giderleri
Diðer Ýdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamý
Genel Toplam
2014 120
PERFORMANS
PROGRAMI
100
2014 121
PERFORMANS
PROGRAMI
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Yurt Dýþý
Diðer Yurt Ýçi
Döner Sermaye
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
09 Yedek Ödenek
08 Borç verme
2.800.000.00 TL
881.400.00 TL
881.400.00 TL
3.681.400.00 TL
3.681.400.00 TL
500.000.00 TL
500.000.00 TL
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
80.000.00 TL
2.800.000.00 TL
80.000.00 TL
2.800.000.00 TL
2.800.000.00 TL
05 Cari Transferler
04 Faiz Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri
45.000.00 TL
45.000.00 TL
02 SGK Devlet Primi Giderleri
Genel Toplam
(TL)
256.400.00 TL
Faaliyet Toplamý
Diðer Ýdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamý
256.400.00 TL
Ekonomik Kod
Genel Yönetim Giderleri
Toplamý
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
01 Personel Giderleri
Ýdare Adý
Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
Bütçe Dýþý Kaynak
TOPLAM KAYNAK ÝHTÝYACI TABLOSU
Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ
Amaç-1
Park ve yesil alan miktar ve kalitesini arttirmak yasanilabilir bir çevre, saglikli ve
modern bir kent olusturmak
Hedef-1
Kültür park yapim isi
Performans Hedefi-1 Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak
Açiklamalar
160.000 m2'lik yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerekeglenerek yasamasi hedeflenmistir.
Performans Göstergeleri
1
2012
Kültür park yapim isi
2013
2014
160.000 m2
Açiklama
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe
Bütçe Disi
Toplam
15.000.000,00
15.000.000,00
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Kültür park yapim isi
Genel Toplam
15.000.000,00
2014 122
PERFORMANS
PROGRAMI
15.000.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ
Amaç-1
Park ve yesil alan miktar ve kalitesini arttirmak yasanilabilir bir çevre, saglikli ve
modern bir kent olusturmak
Hedef-2
Aksaray mahallesi Çimento fabrikasi alti park yapimi isi
Performans Hedefi-1 Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak
Açiklamalar
45.000 m2'lik yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerek-eglenerek
yasamasi hedeflenmistir.
Performans Göstergeleri
1
2012
2013
Aksaray mahallesi Çimento fabrikasi alti park
yapimi isi
2014
45.000 m2
Açiklama
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
Aksaray mahallesi Çimento fabrikasi alti park
yapimi isi
Genel Toplam
2014 123
PERFORMANS
PROGRAMI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ
Amaç-1
Park ve yesil alan miktar ve kalitesini arttirmak yasanilabilir bir çevre, saglikli ve
modern bir kent olusturmak
Hedef-3
Sehir geneli Park yapim isi
Performans Hedefi-1 Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak
Açiklamalar
45.000 m2'lik yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerekeglenerek yasamasi hedeflenmistir.
Performans Göstergeleri
1
2012
Sehir geneli Park yapim isi
2013
2014
45.000 m2
Açiklama
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe
Bütçe Disi
Toplam
600.000,00
600.000,00
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Sehir geneli Park yapim isi
Genel Toplam
600.000,00
2014 124
PERFORMANS
PROGRAMI
600.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ
Amaç-1
Park ve yesil alan miktar ve kalitesini arttirmak yasanilabilir bir çevre, saglikli ve
modern bir kent olusturmak
Hedef-3
ögretmenevi meydani çevre düzenlemesi
Performans Hedefi-1 Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak
Açiklamalar
4600 m2'lik yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerekeglenerek yasamasi hedeflenmistir.
Performans Göstergeleri
1
2012
ögretmenevi meydani çevre düzenlemesi
2013
2014
4600m2
Açiklama
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
ögretmenevi meydani çevre düzenlemesi
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe
Bütçe Disi
Toplam
1.500.000,00
1.500.000,00
Genel Toplam
1.500.000,00
2014 125
PERFORMANS
PROGRAMI
1.500.000,00
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ
Amaç-1
Park ve yesil alan miktar ve kalitesini arttirmak yasanilabilir bir çevre, saglikli ve
modern bir kent olusturmak
Hedef-3
hobi bahçeleri
Performans Hedefi-1 Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak
Açiklamalar
850 m2'lik yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerekeglenerek yasamasi hedeflenmistir.
Performans Göstergeleri
1
2012
2013
Hobi bahçeleri
2014
850 m2
Açiklama
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
Sehir geneli Park yapim isi
Genel Toplam
2014 126
PERFORMANS
PROGRAMI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ
Amaç-1
Park ve yesil alan miktar ve kalitesini arttirmak yasanilabilir bir çevre, saglikli
ve modern bir kent olusturmak
Hedef-4
Fethi Ahmet Baba türbesi çevresel peyzaj ve insaat düzenlemesi yapimi isi
Performans Hedefi-1 Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak
Açiklamalar
16.500 m2'lik yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerek-
Performans Göstergeleri
1
2012
2013
Fethi Ahmet Baba türbesi çevresel peyzaj ve
insaat düzenlemesi yapimi isi
2014
22.000 m2
Açiklama
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
Fethi Ahmet Baba türbesi çevresel peyzaj ve
insaat düzenlemesi yapimi isi
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
Genel Toplam
2014 127
PERFORMANS
PROGRAMI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ
Amaç-4
Yesil alanlarimizin kaliteli kosullarda ömrünü uzatmak hedeflenmistir.
Hedef-1
Torf alim isi
Performans Hedefi-1 Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak
Açiklamalar
Mevcut agaç, bitki ve çiçeklerimizin uygun kosullarda daha verimli sonuç almasini
saglamak hedeflenmistir.
Performans Göstergeleri
1
2012
Torf alim isi
2013
2014
250.000 litre
Açiklama
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe
Bütçe Disi
Toplam
45.000,00
45.000,00
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Torf alim isi
Genel Toplam
45.000,00
2014 128
PERFORMANS
PROGRAMI
45.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ
Amaç-5
Yesil alan kalitesini arttirmak ve yasanilabilir saglikli, modern bir kent
olusturulmasi hedeflenmistir.
Hedef-1
Sehir geneli bitki ve agaç alimi
Performans Hedefi-1 Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak
Açiklamalar
Çesitli agaç ve bitkilerle sehrin havasini degistirmek ve halkimizin dogayla iç içe dinlenerek
yasamasi hedeflenmistir.
Performans Göstergeleri
1
2012
Agaç ve süs bitkisi alimi
2013
2014
60.000 ADET
Açiklama
2
Meilland Gülü alimi
40.000 adet
Açiklama
3
Çiçek ve sogan alimi
1.500.000 adet
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe
Bütçe Disi
Toplam
700.000,00
700.000,00
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Sehir geneli bitki ve agaç alimi
Genel Toplam
700.000,00
2014 129
PERFORMANS
PROGRAMI
700.000,00
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ
Amaç-6
Sehrimizin muhtelif alanlarina uygulanmasi ve yasanilabilir bir kent
olusturmak hedeflenmistir.
Hedef-1
Çim ve çiçek tohumu ve malç alimi isi
Performans Hedefi-1 Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak
Açiklamalar
Sehrimizin mevcut alanlarina yesilin her tonunu yerlestirmek ve halkimizin ferah,huzurlu
bir ortamda bulunmasini saglamak hedeflenmistir.
Performans Göstergeleri
1
2012
2013
2014
Çim ve çiçek tohumu alimi
Açiklama
2
Malç alimi
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Çim ve çiçek tohumu ve malç alimi isi
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe
Bütçe Disi
Toplam
250.000,00
250.000,00
Genel Toplam
250.000,00
2014 130
PERFORMANS
PROGRAMI
250.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ
Amaç-7
Sehrimizde bulunan yesil alan, agaç ve bitkileri zararli ve haserelerden
korunmasini saglamak amaciyla mücadele edilmesi hedeflenmistir.
Hedef-1
Zirai ilaç alim isi
Performans Hedefi-1 Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak
Açiklamalar
Sehrimizde bulunan yesil alan, agaç ve bitkileri zararli ve haserelerden korunmasini saglamak
amaciyla mücadele edilmesi hedeflenmistir.
Performans Göstergeleri
1
2012
Zirai ilaç alim isi
2013
2014
30.000 litre
Açiklama
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe
Bütçe Disi
Toplam
110.000,00
110.000,00
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Zirai ilaç alim isi
Genel Toplam
110.000,00
2014 131
PERFORMANS
PROGRAMI
110.000,00
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ
Amaç-8
Yesil alanlarimizin miktar ve kalitesini artirmak yasanabilir bir çevre, saglikli
ve modern bir kent olusturmak hedeflenmistir.
Hedef-1
Saksi ve viyol alim isi
Performans Hedefi-4 Agaç bitki ve çiçeklerimizin ömrünü uzatmak
Açiklamalar
Sehrimizde bulunan yesil alan, agaç ve bitkileri zararli ve haserelerden korunmasini
saglamak amaciyla mücadele edilmesi hedeflenmistir.
Performans Göstergeleri
1
2012
Saksi ve viyol alim isi
2013
2014
40000 adet
Açiklama
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe
Bütçe Disi
Toplam
50.000,00
50.000,00
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Saksi ve viyol alim isi
Genel Toplam
50.000,00
2014 132
PERFORMANS
PROGRAMI
50.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ
Amaç-8
Yesil alanlarimizin miktar ve kalitesini artirmak yasanabilir bir çevre, saglikli
ve modern bir kent olusturmak hedeflenmistir.
Hedef-2
Çiftlik gübresi alimi
Performans Hedefi-4 Agaç bitki ve çiçeklerimizin ömrünü uzatmak
Açiklamalar
Sehrimizde bulunan yesil alan, agaç ve bitkileri zararli ve haserelerden korunmasini
saglamak amaciyla mücadele edilmesi hedeflenmistir.
Performans Göstergeleri
1
2012
Çiftlik gübresi alimi
2013
2014
6.000 m3
Açiklama
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe
Bütçe Disi
Toplam
110.000,00
110.000,00
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Çiftlik gübresi alimi
Genel Toplam
110.000,00
2014 133
PERFORMANS
PROGRAMI
110.000,00
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ
Amaç-8
Yesil alanlarimizin miktar ve kalitesini artirmak yasanabilir bir çevre, saglikli
ve modern bir kent olusturmak hedeflenmistir.
Hedef-3
Cumhuriyet mah. Kanal ve çevre düzenlemesi yapimi isi
Performans Hedefi-4 Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak
Açiklamalar
Yesil alanlarin düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerek-eglenerek
yasamasi hedeflenmistir.
Performans Göstergeleri
1
2012
Cumhuriyet mah. Kanal ve çevre düzenlemesi yapimi isi
2013
2014
18.000 m2
Açiklama
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe
Bütçe Disi
Toplam
Cumhuriyet mah. Kanal ve çevre düzenlemesi yapimi isi
2.300.000,00
2.300.000,00
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Genel Toplam
2.300.000,00
2014 134
PERFORMANS
PROGRAMI
2.300.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ
Amaç-8
Yesil alanlarimizin miktar ve kalitesini artirmak yasanabilir bir çevre, saglikli
Hedef-5
83.000 m2 Sulama tesisati yapimi isi
Performans Hedefi-4 Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak
Açiklamalar
Yesil alanlarin düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerek-eglenerek
yasamasi hedeflenmistir.
Performans Göstergeleri
1
83.000 m2 Sulama tesisati yapimi isi
2012
2013
2014
83.000 m2
Açiklama
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
80.000 m2 Sulama tesisati yapimi isi
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe
Bütçe Disi
Toplam
650.000,00
650.000,00
Genel Toplam
650.000,00
2014 135
PERFORMANS
PROGRAMI
650.000,00
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
Performans Hedefi
Park ve yeþil alan miktar ve kalitesini artýrmak
yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent
oluþturmak,
Faaliyet Adi
Kültür park yapim isi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ
Açiklamalar160.000 m2'lik yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli,
dogayla iç içe dinlenerek-eglenerek yasamasi hedeflenmistir.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
15.000.000,00 TL
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
15.000.000.00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
15.000.000,00 TL
2014 136
PERFORMANS
PROGRAMI
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
Performans Hedefi
Park ve yeþil alan miktar ve kalitesini artýrmak
yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent
oluþturmak
Faaliyet Adi
Aksaray mahallesi Çimento fabrikasi alti park
yapimi isi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ
Açiklamalar 45.000 m2'lik yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli,
dogayla iç içe dinlenerek-eglenerek yasamasi hedeflenmistir.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
600.000,00 TL
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
600.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
600.000,00 TL
2014 137
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
Performans Hedefi
Park ve yeþil alan miktar ve kalitesini artýrmak
yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent
oluþturmak,
Faaliyet Adi
Sehir geneli Park yapim isi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ
Açiklamalar 45.000 m2'lik yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli,
dogayla iç içe dinlenerek-eglenerek yasamasi hedeflenmistir.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
600.000,00 TL
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
600.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
600.000,00 TL
2014 138
PERFORMANS
PROGRAMI
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
Performans Hedefi
Park ve yeþil alan miktar ve kalitesini artýrmak
yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent
oluþturmak
Faaliyet Adi
ögretmenevi meydani çevre düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
1.500.000,00 TL
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
1.500.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
1.500.000,00 TL
2014 139
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
Performans Hedefi
Yeþil alanlarýmýzýn miktar ve kalitesini artýrmak
yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent
oluþturmak hedeflenmiþtir.
Faaliyet Adi
hobi bahçesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
900.000,00 TL
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
900.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 140
PERFORMANS
PROGRAMI
900.000,00 TL
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
Performans Hedefi
Park ve yeþil alan miktar ve kalitesini artýrmak
yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent
oluþturmak
Faaliyet Adi
Fethi Ahmet Baba türbesi çevresel peyzaj ve
insaat düzenlemesi yapimi isi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ
Açiklamalar 22.000 m2'lik yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli,
dogayla iç içe dinlenerek-eglenerek yasamasi hedeflenmistir.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
2.500.000,00 TL
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2.500.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 141
PERFORMANS
PROGRAMI
2.500.000,00 TL
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
Performans Hedefi
Yeþil alanlarýmýzýn kaliteli koþullarda ömrünü
uzatmak hedeflenmiþtir.
Faaliyet Adi
Torf alim isi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ
Mevcut agaç, bitki ve çiçeklerimizin uygun kosullarda daha verimli sonuç almasini
saglamak hedeflenmistir.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
45.000,00 TL
45.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 142
PERFORMANS
PROGRAMI
45.000,00 TL
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
Performans Hedefi
Yeþil alan kalitesini arttýrmak ve yaþanýlabilir
saðlýklý, modern bir kent oluþturulmasý
hedeflenmiþtir.
Faaliyet Adi
Sehir geneli bitki ve agaç alimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ
Çesitli agaç ve bitkilerle sehrin havasini degistirmek ve halkimizin dogayla iç içe
dinlenerek yasamasi hedeflenmistir.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
700.000,00 TL
700.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 143
PERFORMANS
PROGRAMI
700.000,00 TL
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
Performans Hedefi
Þehrimizin muhtelif alanlarýna uygulanmasý ve
yaþanýlabilir bir kent oluþturmak hedeflenmiþtir.
Faaliyet Adi
Çim ve çiçek tohumu alimi isi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ
Sehrimizin mevcut alanlarina yesilin her tonunu yerlestirmek ve halkimizin ferah,huzurlu
bir ortamda bulunmasini saglamak hedeflenmistir.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
250.000,00 TL
250.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 144
PERFORMANS
PROGRAMI
250.000,00 TL
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
Performans Hedefi
Þehrimizin muhtelif yerlerine ahenk katmak,
yaþanýlabilir ferah bir ortam oluþturmak
hedeflenmiþtir.
Faaliyet Adi
Zirai ilaç alim isi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ
Sehrimizin mevsim çiçekleri ile renklere bürünmesi ve halkimizin huzurlu ortamda huzur
bulmasi amaçlanmistir.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
110.000,00 TL
110.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 145
PERFORMANS
PROGRAMI
110.000,00 TL
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
Performans Hedefi
Yeþil alanlarýmýzýn miktar ve kalitesini artýrmak
yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent
oluþturmak hedeflenmiþtir.
Faaliyet Adi
Saksi viyol ve çöp kovasi alim isi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ
Sehrimizde bulunan yesil alan, agaç ve bitkileri zararli ve haserelerden korunmasini
saglamak amaciyla mücadele edilmesi hedeflenmistir.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
50.000,00 TL
50.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 146
PERFORMANS
PROGRAMI
50.000,00 TL
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
Performans Hedefi
Yeþil alanlarýmýzýn miktar ve kalitesini artýrmak
yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent
oluþturmak hedeflenmiþtir.
Faaliyet Adi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Çiftlik gübresi alimi
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ
Sehrimizde bulunan yesil alan, agaç ve bitkileri zararli ve haserelerden korunmasini
saglamak amaciyla mücadele edilmesi hedeflenmistir.
2014
110.000,00 TL
110.000,00 TL
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 147
PERFORMANS
PROGRAMI
110.000,00 TL
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
Performans Hedefi
Yeþil alanlarýmýzýn miktar ve kalitesini artýrmak
yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent
oluþturmak hedeflenmiþtir.
Faaliyet Adi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Cumhuriyet mah. Kanal ve çevre
düzenlemesi yapimi isi
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
2.300.000,00 TL
2.300.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 148
PERFORMANS
PROGRAMI
2.300.000,00 TL
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
Performans Hedefi
Yeþil alanlarýmýzýn miktar ve kalitesini artýrmak
yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent
oluþturmak hedeflenmiþtir.
Faaliyet Adi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
83.000 m2 Sulama tesisati yapimi isi
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ
2014
650.000,00 TL
650.000,00 TL
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 149
PERFORMANS
PROGRAMI
650.000,00 TL
Elazýð Belediyesi
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ PERFORMANS TABLOSU
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ
BÜTÇE IÇI
Faaliyet
Performans
Hedefi
Idare Adi
TL
BÜTÇE DISI
PAY
%
15.050.000,00 TL
TOPLAM
PAY
TL
%
%
15.000.000,00 TL
15.000.000,00 TL
Aksaray mahallesi Çimento fabrikasi alti park
yapimi isi
600.000,00 TL
600.000,00 TL
Sehir geneli Park yapim isi
600.000,00 TL
600.000,00 TL
1.500.000,00 TL
1.500.000,00 TL
900.000,00 TL
900.000,00 TL
2.500.000,00 TL
2.500.000,00 TL
45.000,00 TL
45.000,00 TL
Sehir geneli bitki ve agaç alim isi
700.000,00 TL
700.000,00 TL
çim ve çiçek tohumu alim isi
250.000,00 TL
250.000,00 TL
Zirai ilaç alim isi
110.000,00 TL
110.000,00 TL
50.000,00 TL
50.000,00 TL
Kültür park yapim isi
ögretmenevi meydani çevre düzenleme isi
hobi bahçesi yapimi isi
Fethi Ahmet Baba türbesi çevresel peyzaj ve
insaat düzenlemesi yapimi isi
Torf alim isi
Saksi viyol ve çöp kovasi alim isi
Çiftlik gübresi alimi
Cumhuriyet mah. Kanal ve çevre düzenlemesi
yapimi isi
83.000 m2 Sulama tesisati yapimi isi
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami
Genel Yönetim Giderleri
110.000,00 TL
110.000,00 TL
2.300.000,00 TL
2.300.000,00 TL
650.000,00 TL
650.000,00 TL
25.315.000,00 TL
25.315.000,00 TL
2.850.000,00 TL
2.850.000,00 TL
28.165.000,00 TL
28.165.000,00 TL
Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami
Genel Toplam
2014 150
PERFORMANS
PROGRAMI
PAY
2014 151
PERFORMANS
PROGRAMI
Bütçe kaynak Ihtiyaci
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Kaynak Ihtiyaci
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Yurt Disi
Diger yurt Içi
Döner Sermaye
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
09 Yedek Ödenek
08 Borç Verme
07 Sermaye Transferleri
06 Sermaye Giderleri
05 Cari Transferler
04 Faiz Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alimi Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
01 Personel Giderleri
Ekonomik Kod
Idare Adi
25.315.000,00
25.315.000,00
24.050.000,00
1.265.000,00
Faaliyet Toplami
2.850.000,00
2.850.000,00
850.000,00
2.000.000,00
Toplami
Genel Yönetim Giderleri
TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU
Edilecek Kaynaklar Toplami
Diger idarelere Transfer
28.165.000,00
28.165.000,00
24.050.000,00
1.265.000,00
850.000,00
2.000.000,00
Genel Toplam
(TL)
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Amaç -1
Belediyemiz temizlik hizmetlerini gelecege tasiyabilecek yetkinlikte insan kaynagi olusturmak,
Her yil personellerin kurum bünyesinde ve/veya kurum disinda faaliyetin türüne göre Hizmetiçi Egitime tabi
Hedef-1
tutulmasi,
Performans Hedefi
Faaliyetin türüne göre müdürlügümüz bünyesinde görevlendirilen personellere hizmetiçi egitiminin verilmesi
çalismalarini kapsamaktadir.
Açiklamalar
Temizlik hizmetlerinin uzun vadede daha etkin ve verimli hale getirilmesi için görevlendirilen personellerin egitilmesi sarttir.
Performans Göstergeleri
Is Sagligi ve güvenligi ile ilk yardim konulu hizmetiçi
1
egitimin düzenlenmesi
2012
2013
2014
12 saat
15 saat
15 saat
10 saat
10 saat
10 saat
Açiklama
Is kazalarinin önlenmesi için düzenlenmektedir.
2
Çevre Sagligi konusunda Egitim verilmesi
Açiklama
Saglikli bir yasamin sürdürülmesi ancak saglikli bir çevre ile mümkündür. Bir iliskiler sistemi olan çevrenin bozulmasi ve çevre
sorunlarinin ortaya çikmasini önlemek için Çevre bilincinin her bireyde uyandirilasi gerekmektedir. Bu amaçla Müdürlügümüzde
görevlendirilen tüm personellerimize yilda 10 saat olmak üzere; atiklarin toplanmasi, tasinmasi, nihai bertarafi ile isletme sonrasi
süreçlerinde meydana gelebilecek çevresel sorunlarin tespiti ve alinacak tedbirler konusunda egitim verilecektir.
Büro hizmetlerinde Muhasebe ve Ayniyat konulu
15 saat
20 saat
hizmetiçi egitimin verilmesi
3
20 saat
Açiklama
Mal Alimi, Hizmet Alimi ve Yapim Islerinin Kabulü, Ayniyat Islemleri ile Hakedis islerinin ilgili Kanun ve Yönetmeliklere göre
düzenlenmesi için ilgili personellerin egitilmesi çalismalarini kapsamaktadir.
Temizlik hizmetlerinin sehiriçi trafigine etkisi ve
gürültü problemlerinin önlenmesi konulu egitici
15 saat
20 saat
15 saat
faaliyetlerin düzenlenmesi
4
Açiklama
Evsel nitelikli kati atiklar ile saglik kuruluslarinda üretilen tibbi atiklarin toplanmasi ve tasinmasi asamalarinda trafik kurallarina uygun
hareket ederek sehiriçi trafigini rahatlatmak, gürültü kirliligini önlemek ve daha modern temizlik hizmeti sunmak amaçlanmaktadir
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
Bütçe
Is Sagligi ve güvenligi, ilk yardim ve Is Kanunu
hakkinda egitici faaliyetlerin düzenlenmesi
Çevre Sagligi konusunda Egitim verilmesi
Büro hizmetlerinde Muhasebe ve Ayniyat konusunda
Egitimi verilmesi
Temizlik hizmetlerinin sehiriçi trafigine etkisi ve
gürültü problemlerinin önlenmesi konulu egitici
faaliyetlerin düzenlenmesi
Genel Toplam
2014 152
PERFORMANS
PROGRAMI
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
Temizlik Ýþleri Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Amaç -2
Hedef -1
Temizlik hizmetlerinin daha saglikli yürütülebilmesi için gerekli donanimi saglamak,
Faaliyetlerin etkin ve sürdürülebilirliligine yönelik
Performans Hedefi Is makinesi, araç ve makine-teçhizat alimi
Açiklamalar
Sehrimizin sürekli göç almasi ve Belediye sorumluluk alaninin genislemesi ve yatirim programi sonucu donanim ihtiyacinin olusmasi
nedeniyle ihtiyaç duyulan is makinesi, araç ve makine teçhizat alimini kapsamaktadir.
Performans Göstergeleri
2012
2013
Vakumlu yol süpürme araci alimi
1
320.000,00 TL
750.000,00 TL
Açiklama
Temizlik hizmetlerinin etkin ve sürdürülebilirliligi saglanacaktir.
Ilaçlama Makinesi (ULV) alimi
2
30.000,00 TL
80.000,00 TL
Açiklama
Yeni yerlesim alanlarinda kullanmak üzere satin alinmasi planlanmaktadir.
Pikap alimi
3
120.000,00 TL
Açiklama
Temizlik kontrolleri ile ilaçlama çalismalarinda kullanilacaktir.
Minibüs alimi
4
80.000,00 TL
Açiklama
Personel tasimaciliginda kullanilacaktir.
Vidanjör Alimi
5
Açiklama
Sehrimizde kanalizasyon sistemi bulunmayan yerlesim yerlerinde fosseptik kuyularinin temizliginde kullanilacaktir.
Yeralti Çöp Konteyneri Toplama Araci Alimi
6
Açiklama
2014
750.000,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
80.000,00 TL
250.000,00 TL
800.000,00 TL
Çevre temizligi ve yeniden kazanim ilkeleri dogrultusunda, çöp ve atiklarin ayristirilarak toplanmasini saglamak üzere kullanilacaktir
Faaliyetler
Bütçe
750.000,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
80.000,00 TL
250.000,00 TL
800.000,00 TL
1.880.000,00 TL
Vakumlu yol süpürme araci alimi
1
Ilaçlama makinesi (ULV) alimi
2
Çift kabinli pikap alimi
3
Mminibüs alimi
4
Vidanjör Alimi
5
Yeralti Çöp Konteyneri Toplama Araci Alimi
6
Genel Toplam
2014 153
PERFORMANS
PROGRAMI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
-
Toplam
750.000,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
80.000,00 TL
250.000,00 TL
800.000,00 TL
1.880.000,00 TL
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Amaç -3
Hedef -1
Daha temiz ve yasanabilir bir sehir ortaminin saglanmasi,
Hasere Mücadele Çalismalarinda Kullanmak Üzere Insektisit Alimi
Performans Hedefi
Larva mücadele ilaci alimi, Uçkun mücadele ilaci alimi, Kislak mücadele ilaci alimi ve Rezidüel mücadele
ilaci alimi
Açiklamalar
Halk sagligi alaninda Ilaçlama Usul ve Esaslari Hakkindaki Yönetmelik çerçevesinde vektör mücadelesindeki çalismalarimizda
kullanmak üzere insektisit alimi isidir.
Performans Göstergeleri
Larva mücadele ilaci alimi
1
Açiklama
Vektör mücadelesindeki çalismalar 2014
yapilmayacaktir.
Uçkun mücadele ilaci alimi
2
Açiklama
Vektör mücadelesindeki çalismalar 2014
yapilmayacaktir.
Kislak mücadele ilaci alimi
3
Açiklama
Vektör mücadelesindeki çalismalar 2014
yapilmayacaktir.
Rezidüel mücadele ilaci alimi
4
Açiklama
Vektör mücadelesindeki çalismalar 2014
yapilmayacaktir.
5
Açiklama
2012
1000 lt
2013
1500 lt
2014
-
yilinda Veteriner Isleri Müdürlügünce yapilacagindan müdürlügümüzce insektisit alimi
3000 lt
3000 lt
-
yilinda Veteriner Isleri Müdürlügünce yapilacagindan müdürlügümüzce insektisit alimi
500 lt
500 lt
-
yilinda Veteriner Isleri Müdürlügünce yapilacagindan müdürlügümüzce insektisit alimi
500 lt
500 lt
-
yilinda Veteriner Isleri Müdürlügünce yapilacagindan müdürlügümüzce insektisit alimi
6
Açiklama
Faaliyetler
Larva mücadele ilaci alimi
1
Uçkun mücadele ilaci alimi
2
Kislak mücadele ilaci alimi
3
Rezidüel mücadele ilaci alimi
4
5
Genel Toplam
Bütçe
-
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
-
Toplam
-
-
-
-
2014 154
PERFORMANS
PROGRAMI
Temizlik Ýþleri Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Amaç -3
Hedef -2
Daha temiz ve yasanabilir bir sehir ortaminin saglanmasi,
Ilaçlama çalismalarinin kalite düzeyini arttirmak.
Performans Hedefi
Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi, ilaçlama makinelerinin yillik bakimlarinin yaptirilmasi, ilaçlama
çalismalarinda fiziksel mücadele, konteyner temizligi ve ilaçlama çalismalari ile uçkun ve larva mücadele
çalismalarini kapsamaktadir.
Açiklamalar
Ilaçlama çalismalarinda optimum verimi elde etmek ve minimum düzeyde insektisit kullanimini tesvik etmek amaciyla hizmetlerden
önce yapilmasi gereken çalismalari kapsamaktadir. Bu sayede hedef haserelere karsi kullanilan insektisit miktarinin azaltilmasi
saglanarak fazla ilaç kullanimina bagli olarak meydana gelen rezistans gelisimi önlenecektir.
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
Ilaçlama Makinelerinin bakim ve onarimi yapilmasi
3 defa
3 defa
1
Açiklama
Vektör mücadelesinde kullanilan Ilaçlama Makinelerinin bakim ve onarimi Destek Hizmetleri Müdürlügünce yapilacaktir.
Hizmet içi egitimi verilmesi
2
6 saat
10 saat
Açiklama
Halk Sagligi Alaninda Ilaçlama Esas ve Usulleri Hakkindaki Yönetmelik çerçevesinde Personellerin egitimi Veteriner Isleri
Müdürlügünce yapilacaktir
Konteyner Temizligi ve Dezenfeksiyonu
3
3500 adet
4000 adet
4000 adet
Açiklama
Konteynerlerin temizligi ve dezenfeksiyonu yapilarak hasere olusumunun önlenmesi amaçlanmaktadir.
Fiziksel mücadele
4
95%
95%
95%
Açiklama
Hasere üreme yeri olarak tespit edilen alanlardaki fiziksel çalismalari kapsamaktadir.
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
Bütçe
Ilaçlama Makinelerinin bakim ve onarimi
1
Hizmet Içi Egitimin Verilmesi
2
Konteyner Temizligi ve Dezenfeksiyonu
3
Fiziksel mücadele
4
5
Genel Toplam
2014 155
PERFORMANS
PROGRAMI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Amaç -3
Hedef -4
Daha temiz ve yasanabilir bir sehir ortaminin saglanmasi
Atik pil ve akümülatör biriktirme kaplarinin temini
Performans Hedefi Atik pillerin kati atiklardan ayri toplanmasini saglamak
Açiklamalar
Atik pillerin daha saglikli bir ortamda toplanmasi amaçlanmistir.
Performans Göstergeleri
2012
2013
Atik pil kutusu temini
1
30 adet
50 adet
Açiklama
Atik pil biriktirme kaplari Tasinabilir Pil Üreticileri ve Ithalatçilari Derneginden temin edilecektir.
2
Açiklama
2014
50 adet
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
Bütçe
Atik pil kutusu temini
1
2
3
4
5
Genel Toplam
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
2014 156
PERFORMANS
PROGRAMI
0,00 TL
Toplam
0,00 TL
0,00 TL
Temizlik Ýþleri Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Amaç -3
Hedef -5
Daha temiz ve yasanabilir bir sehir ortaminin saglanmasi
Kati atiklari çevreye zarar vermeden düzenli depolanmasini saglamak
Performans Hedefi Kati atik lotunun insatinin tamamlanarak isletmeye alinmasi
Açiklamalar
Kati atiklarin düzenli depolanmasi esnasinda ve tesisin isletme sonrasi çevresel etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadir.
Performans Göstergeleri
2012
2013
Kati atik lotu yapimi ihalesinin yapilmasi
1
100%
Açiklama
4734 sayili Kamu Ihale Kanunu çerçevesinde 2012 de yapilan ihale, ihale komisyonunca iptal edilmistir.
Kati atik düzenli depolama tesisinin 29 yilligina
2
100%
kiraya verilmesi isi.
Açiklama
2014
-
100%
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
Bütçe
Kati atik lotu yapimi ihalesinin yapilmasi
Kati atik düzenli depolama tesisinin 29 yilligina
kiraya verilmesi isi.
2
3
4
5
Genel Toplam
2014 157
PERFORMANS
PROGRAMI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
0,00 TL
0,00 TL
Toplam
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Amaç -3
Hedef -6
Daha temiz ve yasanabilir bir sehir ortaminin saglanmasi ,
Temizlik ve Kati Atik Toplama Hizmet aliminin yapilmasi,
Performans Hedefi Temizlik ve atik toplama hizmetlerinin tüm mahallelerimizde yayginlastirilmasi,
Açiklamalar
600 adet vasifsiz isçi, 90 adet soför, 3 adet is makinesi operatörü, 10 adet bilgisayar isletmeni, 10 adet mühendis, 10 adet usta, 6 adet
tekniker, 15 adet (7+1m3) hidrolikli sikistirmali çöp araci, 7 adet (8+1 m3) hidrolikli sikistirmali çöp araci, 5 adet (15+1,5 m3) hidrolikli
sikistirmali çöp araci, 2 adet 70 m3 hidrolikli sikistirmali transfer treyleri, 1 adet çöp konteyniri yikama araci, 2 adet vakumlu yol
süpürme araci (4 m3), 6 adet pikap (çift kabinli), 1 adet dozer, 2 adet kazici yükleyici kepçe, 2 adet damperli kamyon (çift dingilli), 1
adet tibbi atik toplama araci (5 m3), 4 adet binek oto, 1 adet 4+1 camli kamyonet, 2 adet binicili akülü yer yikama makinesi, 10 adet
elektrik süpürgesi, 60 adet telsiz hizmet alimi.
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
Temizlik ve Atik Toplama Hizmeti Alimi
1
100%
100%
100%
Açiklama
Temizlik ve atik toplama hizmet alimi yapilarak sehrimizdeki tüm mahallelere hizmetlerin esit oranda götürülmesi planlanmaktadir.
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
Temizlik ve Atik Toplama Hizmeti Alimi
1
2
3
4
5
Genel Toplam
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe
Bütçe Disi
Toplam
55.000.000,00 TL
0,00 TL
55.000.000,00 TL
55.000.000,00 TL
2014 158
PERFORMANS
PROGRAMI
0,00 TL
55.000.000,00 TL
Temizlik Ýþleri Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Amaç -3
Daha temiz ve yasanabilir bir sehir ortaminin saglanmasi,
Temiz bir çevre olusturmak ve saglikli kati atik toplamak için temizlik ekipmanlarinin ihale yolu satin
alinmasi,
Hedef -7
Performans Hedefi
Mal alimi ihaleleri ve islemlerinin yapilmasi ve Temizlik hizmetlerinde kullanilan çöp konteynerleri,
geridönüsüm konteynerleri, çöp kutularinin kentliye sunumu.
Açiklamalar
Kati atiklarin ilgili yönetmelikler çerçevesinde saglik kurallarina uygun bir sekilde toplanmasi için temin edilmektedir.
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
Konteyner alimi
1
1500 adet
2000 adet
1000 adet
Açiklama
Temizlik hizmetlerinde kullanilan deforme olmus veya ekonomik ömrünü tamamlamis konteynerler yerine kullanilacaktir.
Geri Dönüsüm Konteyneri alimi
100 adet
2
Açiklama
Ambalaj atiklarinin geridönüsümü kapsaminda okullara, konutlara ve is merkezlerine verilmesi planlanmaktadir.
100 adet
Çöp Kutusu Alimi
3
200 adet
300 adet
500 adet
Açiklama
Özellikle ana arterler ile cadde ve sokaklarda kullanilacaktir.
Elle çekilebilir çöp arabasi alimi
4
70 adet
80 adet
100 adet
Açiklama
Temizlik iççilerimiz tarafindan sokak süprüntüleri, yaprak, sigara izmariti ve toz gibi atiklarin süpürülerek toplanmasi için sadece
temizlik isçilerine verilmektedir.
Yer alti çöp konteyner sistemi alimi
5
200 adet
Açiklama
Çevre temizligi ve yeniden kazanim ilkeleri dogrultusunda, çöp ve atiklarin ayristirilarak toplanmasini ve etrafa koku, pislik ve sivi
yayilmamasini, sinek ve böcek ürememesini saglamak üzere kullanilacaktir.
6
Açiklama
Faaliyetler
Bütçe
Konteyner alimi
1
2
Geri Dönüsüm Konteyneri alimi
Çöp Kutusu Alimi
3
4
Elle çekilebilir çöp arabasi alimi
Yer alti çöp konteyner sistemi alimi
5
Genel Toplam
350.000,00 TL
150.000,00 TL
75.000,00 TL
50.000,00 TL
4.000.000,00 TL
4.625.000,00 TL
2014 159
PERFORMANS
PROGRAMI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
0,00 TL
350.000,00 TL
0,00 TL
150.000,00 TL
0,00 TL
75.000,00 TL
0,00 TL
50.000,00 TL
4.000.000,00 TL
0,00 TL
4.625.000,00 TL
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Amaç -4
Hedef -1
Atiksularin Aritilmasini Saglamak
Endüstriyel atiksu üreten isyerlerinin denetlenmesi
Performans Hedefi Sehrimizdeki isletmelerin ve fabrikalarin denetlenmesi çalismalarinin yapilmasi.
Açiklamalar
Yürütülen bu çalismalarimizla Atiksu aritma tesisinin yükünün azaltilmasi amaçlanmaktadir
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
Endüstriyel atiksu üreten isyerlerinin denetlenmesi
En az 15 isletme
En az 15 isletme
En az 15 isletme
1
Açiklama
Atiksu üreticilerinin tespiti ile Atiksu üreten mezbahane ve fabrikalarin kontrol edilmesi ve ilgili yönetmeliklere uymayanlara cezai
islemlerin yapilmasi çalismalarini kapsar.
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
Bütçe
Endüstriyel atiksu üreten isyerlerinin denetlenmesi
1
2
3
4
5
Genel Toplam
2014 160
PERFORMANS
PROGRAMI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
Temizlik Ýþleri Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Amaç -4
Atiksularin Aritilmasini Saglamak
Atiksu Aritma Tesisinin genel bakiminin yapilmasi ve tesisin düzenli olarak hizmet vermesi,
Hedef -2
Performans Hedefi
Atiksu aritma tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglamak
Açiklamalar
Tesisteki ünitelerin bakimi ve onarimi, atiksu deneylerinin yapilmasi ve personelin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi vb. çalismalari
kapsamaktadir.
Performans Göstergeleri
Tesisin genel bakimina yönelik is ve islemlerinin
yapilmasi
1
2012
2013
2014
3 defa
5 defa
5 defa
Açiklama
Genel bakim yapilmasi için hizmet alimi ihalesi yapilacaktir.
BOI5, KOI, OI, AKM ve Bulaniklik deneylerinin
her gün
her gün
yapilmasi (iç Izlenim) için deney kiti alimi
2
Açiklama
Yönetmelik geregince atiksu kirlilik parametrelerinin düzenli olarak analizinin yapilmasi çalismalarini kapsamaktadir.
3
Ihtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddeler ile
madeni yag aliminin yapilmasi
100%
100%
her gün
100%
Açiklama
Hizmetlerin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddeler ile is makinelerin temin edilmesi
Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi, kalite
plani olusturulmasi ve çesitli anketlerin düzenlenmesi
yilda 2 defa
4
Açiklama
Tesisin verimli olarak isletilmesi için personellerin egitilmesi çalismalarini kapsamaktadir.
100%
Polielektrolit alimi
5
Açiklama
yilda 2 defa
yilda 2 defa
100%
100%
BOI5, KOI, OI, AKM ve Bulaniklik analizi yapimi
ayda 4 defa
ayda 4 defa
ayda 4 defa
hizmet alimi isi
6
Açiklama
Atiksu Aritma Tesisinde Müdürlügümüzce yürütmüs oldugumuz iç izlenimlerin yaninda Bakanlik tarafindan ayrica dis denetime tabi
tutulmaktadir. Il çevre ve sehircilik müdürlügü kanaliyla yapilan bu dis denetimlerde atiksu numuneleri periyodik olarak alinmakta ve
kalibre edilmis ve yetkilendirilmis özel laboratuvarlarda analiz edilmektedir. Atiksu numunelerinin analiz giderleri kurumumuz
tarafindan karsilanmaktadir.
Faaliyetler
1
Tesisin Genel Bakimi
BOI5, KOI, OI, AKM ve Bulaniklik deneylerinin
2
3
4
5
yapilmasi (iç Izleme) için deney kiti alimi
Ihtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddeler ile
madeni yag aliminin yapilmasi
Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi, kalite
plani
olusturulmasi
ve
çesitli
anketlerin
düzenlenmesi,
Polielektrolit alimi
BOI5, KOI, OI, AKM ve Bulaniklik analizi yapimi
hizmet alimi isi
Genel Toplam
6
Bütçe
500.000,00 TL
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
0,00 TL
Toplam
500.000,00 TL
50.000,00 TL
0,00 TL
50.000,00 TL
500.000,00 TL
0,00 TL
500.000,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
90.000,00 TL
0,00 TL
90.000,00 TL
70.000,00 TL
0,00 TL
70.000,00 TL
1.210.000,00 TL
0,00 TL
1.210.000,00 TL
2014 161
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Faaliyet Adi 1
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Faaliyetlerimizin türüne göre her personele hizmetiçi egitiminin
verilmesi saglanacaktir.
Is Sagligi ve güvenligi ile ilk yardim konulu hizmetiçi egitimin
düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Performans Hedefi 1
Açiklamalar
Isin yapilmasi sirasinda isyerindeki fiziki çevre sartlari sebebiyle isçilerin maruz kaldiklari saglik sorunlari ve
mesleki risklerin ortadan kaldirilmasi veya azaltilmasi amaciyla yapilacak egitim çalismalari kapsamaktadir. Her
personele yilda 15 saat egitim verilmesi planlanmaktadir.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
-
02
SGK Devlet Primi Giderleri
-
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
-
04
Faiz Giderleri
-
05
Cari Transferler
-
06
Sermaye Giderleri
-
07
Sermaye Transferleri
-
08
Borç Verme
-
09
Yedek Ödenekler
-
Bütçe
Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
-
Döner Sermaye
-
Diger Yurt Içi
-
Yurt Disi
-
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
-
Toplam Kaynak Ihtiyaci
-
2014 162
PERFORMANS
PROGRAMI
Temizlik Ýþleri Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Performans Hedefi 1
Faaliyetin türüne göre her personele yilda 10 saat hizmetiçi
verilmesi
Faaliyet Adi 2
Çevre Sagligi konusunda Egitim verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Açiklamalar
Saglikli bir yasamin sürdürülmesi ancak saglikli bir çevre ile mümkündür. Bir iliskiler sistemi olan çevrenin
bozulmasi ve çevre sorunlarinin ortaya çikmasini önlemek için Çevre bilincinin her bireyde uyandirilasi
gerekmektedir. Bu amaçla Müdürlügümüzde görevlendirilen tüm personellerimize yilda 10 saat olmak üzere;
atiklarin toplanmasi, tasinmasi, nihai bertarafi ile isletme sonrasi süreçlerinde meydana gelebilecek çevresel
sorunlarin tespiti ve alinacak tedbirler konusunda egitim verilecektir.
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
-
Döner Sermaye
-
Diger Yurt Içi
-
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
-
2014 163
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi 1
Faaliyet Adi 3
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Faaliyetin türüne göre her personele yilda 20 saat hizmetiçi
verilmesi
Büro hizmetlerinde Muhasebe ve Ayniyat konulu hizmetiçi
egitimin verilmesi
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklamalar
Mal Alimi, Hizmet Alimi ve Yapim Islerinin Kabulü, Ayniyat Islemleri ile Hakedis islerinin ilgili Kanun ve
Yönetmeliklere göre düzenlenmesi için ilgili personellerin egitilmesi çalismalarini kapsamaktadir.
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenekler
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
2014
-
Diger Yurt Içi
-
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
-
2014 164
PERFORMANS
PROGRAMI
Temizlik Ýþleri Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi 1
Faaliyet Adi 4
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Faaliyetin türüne göre her personele yilda 15 saat hizmetiçi
verilmesi
Temizlik hizmetlerinin sehiriçi trafigine etkisi ve gürültü
problemlerinin önlenmesi konulu egitici faaliyetlerin düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Açiklamalar
Evsel nitelikli kati atiklar ile saglik kuruluslarinda üretilen tibbi atiklarin toplanmasi ve tasinmasi asamalarinda trafik
kurallarina uygun hareket ederek sehiriçi trafigini rahatlatmak, gürültü kirliligini önlemek ve daha modern temizlik
hizmeti sunmak amaçlanmaktadir.
Bütçe Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
-
Döner Sermaye
-
Diger Yurt Içi
-
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
-
2014 165
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi 2
Faaliyet Adi 1
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Faaliyetlerin etkin ve sürdürülebilirliligine yönelik is makinesi, araç
ve makine teçhizat alimi
Vakumlu Yol Süpürme Araci, Ilaçlama Makinesi, Çift kabinli pickup ve Minibüs alimi
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklamalar
Sehrimizin sürekli göç almasi ve Belediye sorumluluk alaninin genislemesi ve yatirim programi sonucu donanim
ihtiyacinin olusmasi nedeniyle ihtiyaç duyulan is makinelerinin teminini kapsamaktadir.
Vakumlu yol süpürme Araci alimi= 3 adet x 250.000 TL = 750.000,00 TL
Minibüs alimi= 1 adet x 80.000 TL = 80.000,00 TL
Vidanjör Alimi= 1 adet x 250.000 TL = 250.000,00 TL
Yeralti Çöp Konteyneri Toplama Araci Alimi= 3 adet x 267.000 TL= 800.000 TL (yaklasik olarak)
GENEL TOPLAM: 1.880.000,00 TL
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
1.880.000,00 TL
1.880.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
1.880.000,00 TL
2014 166
PERFORMANS
PROGRAMI
Temizlik Ýþleri Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi 3
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Larva mücadele ilaci alimi, Uçkun mücadele ilaci alimi, Kislak
mücadele ilaci alimi ve Rezidüel mücadele ilaci alimi
Faaliyet Adi 1
Insektisit alimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Açiklamalar
Halk sagligi alaninda Ilaçlama Usul ve Esaslari Hakkindaki Yönetmelik çerçevesinde vektör mücadelesindeki
çalismalar 2014 yilinda Veteriner Isleri Müdürlügünce yapilacagindan müdürlügümüzce insektisit alimi
yapilmayacaktir.
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
0,00 TL
0,00 TL
Döner Sermaye
-
Diger Yurt Içi
-
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
0,00 TL
2014 167
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi, ilaçlama
Performans Hedefi 4
makinelerinin yillik bakimlarinin yaptirilmasi, Fiziksel mücadele,
konteyner temizligi ve ilaçlamasi çalismalarini kapsamaktadir
Faaliyet Adi: 1
Ilaçlama çalismalarinin kalite düzeyini arttirmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Açiklamalar
Vektör mücadelesinde kullanilan Ilaçlama Makinelerinin bakim ve onarimi Destek Hizmetleri Müdürlügünce
yapilacaktir.
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
-
Döner Sermaye
-
Diger Yurt Içi
-
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
-
2014 168
PERFORMANS
PROGRAMI
Temizlik Ýþleri Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi 4
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi, ilaçlama
makinelerinin yillik bakimlarinin yaptirilmasi, Fiziksel mücadele,
konteyner temizligi ve ilaçlamasi çalismalarini kapsamaktadir
Faaliyet Adi 2
Hizmet Içi Egitimin Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Açiklamalar
Halk sagligi alaninda Ilaçlama Usul ve Esaslari Hakkindaki Yönetmelik çerçevesinde vektör mücadelesindeki
çalismalar 2014 yilinda Veteriner Isleri Müdürlügünce yapilacagindan Personellerin egitimi çalismalari ilgili
müdürlükçe yapilacaktir.
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
-
Döner Sermaye
-
Diger Yurt Içi
-
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
-
2014 169
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi 4
Faaliyet Adi 3
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklamalar
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi, ilaçlama
makinelerinin yillik bakimlarinin yaptirilmasi, Fiziksel mücadele,
konteyner temizligi ve ilaçlamasi çalismalarini kapsamaktadir.
Konteyner Temizligi ve Ilaçlanmasi
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Konteyner Temizligi ve Ilaçlanmasi çalismalarimizda kullanilan isgücü ve araç ve ekipman temizlik hizmet alimi
ihalesi ile temin edildiginden herhangi bir kaynaga ihtiyaç duyulmamaktadir.
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
-
Döner Sermaye
-
Diger Yurt Içi
-
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
-
2014 170
PERFORMANS
PROGRAMI
Temizlik Ýþleri Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi 4
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi, ilaçlama
makinelerinin yillik bakimlarinin yaptirilmasi, Fiziksel mücadele,
konteyner temizligi ve ilaçlamasi çalismalarini kapsamaktadir
Fiziksel mücadele
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Faaliyet Adi 4
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklamalar
Hasere üreme yeri olarak tespit ettigimiz alanlardaki fiziksel çalismalari (bazi bataklik alanlarinin kurutulmasi vb.)
kapsamaktadir.
Bu çalismalarimiz için ihtiyaç duyulan isgücü, araç ve ekipman temizlik hizmet alimi ihalesi ile temin edildiginden
herhangi bir kaynaga gereksinim duyulmamaktadir.
Fiziksel mücadele: 0 TL
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
-
Döner Sermaye
-
Diger Yurt Içi
-
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
-
2014 171
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Performans Hedefi 6
Atik pillerin kati atiklardan ayri toplanmasini saglamak
Faaliyet Adi 1
Atik Pil Biriktirme Kaplari Temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Açiklamalar
Atik pillerin daha saglikli bir ortamda toplanmasi amaçlanmistir. Ihtiyaç duyulan atik pil biriktirme kutulari Tasinabilir
Pil Üreticileri ve Ithalatçilari Derneginden temin edilecektir.
Atik pil kutusu temini: 0 TL
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel
Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
-
Döner Sermaye
-
Diger Yurt Içi
-
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
-
2014 172
PERFORMANS
PROGRAMI
Temizlik Ýþleri Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Performans Hedefi 7
Kati atik lotunun insatinin tamamlanarak isletmeye alinmasi.
Faaliyet Adi 1
Kati atiklarin düzenli depolanmasini saglamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Açiklamalar
Kati atik 2. 3. ve 4. lotlarin insaasina yönelik fizibilite çalismalari ile ilgili ihale dökümanlari 2011 yilinda hazirlanmis
olup, 2012 de yapilan ihale Belediyemiz Ihale Komisyonunca iptal edilmistir.
Müdürlügümüzce; 2013 yilinda yürütmüs oldugumuz bir dizi çalisma neticesinde kati atiklari ilgili yönetmeliklerdeki
standartlara uygun depolanmasini saglamak ve kati atik lotlarinda olusan metan gazlarinin özel sistemlerde
yakilarak elektrik enerjisine dönüstürülmesi ve elde edilen gelirin bir kisminin belediyemize kazandirilmasi için yapislet-devret yöntemi ile tesisin 29 yilligina kiraya verilmesi ihale çalismalarimiz baslatilmistir. Ihalede en avantajli
teklifi veren firma hem tesisi isletecek hem de tesisteki tüm altyapi çalismalarini üstlenecektir. Ayrica kati atik
lotlarinda olusan metan gazinin özel sistemlerde yakilmasi sonucu elde edilecek elektrik enerjisinden kaynaklanan
gelirin bir kismi belediyemize kazandirilacaktir.
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
-
Döner Sermaye
-
Diger Yurt Içi
-
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
-
2014 173
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi 8
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Temizlik ve atik toplama hizmetlerinin tüm mahallelerimizde
yayginlastirilmasi,
Faaliyet Adi 1
Temizlik ve atik toplama hizmeti alimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Açiklamalar
Temizlik ve atik toplama hizmet alimi yapilarak sehrimizdeki tüm mahallelere hizmetlerin esit oranda götürülmesi
planlanmaktadir.
YAKLASIK MALIYET: 55.000.000,00 TL
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
55.000.000,00 TL
55.000.000,00 TL
Döner Sermaye
-
Diger Yurt Içi
-
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
55.000.000,00 TL
2014 174
PERFORMANS
PROGRAMI
Temizlik Ýþleri Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi 9
Faaliyet Adi 1
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Mal alimi ihaleleri ve islemlerinin yapilmasi ve Temizlik
hizmetlerinde kullanilan çöp konteynerleri, geridönüsüm
konteynerleri, çöp kutularinin kentliye sunumu.
Konteyner ve çöp kutulari ve elle çekilebilir çöp arabasi ve Yer alti
çöp konteyner sistemi alimi
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklamalar
Kati atiklarin ilgili yönetmelikler çerçevesinde saglik kurallarina uygun bir sekilde toplanmasi için temin edilmektedir.
Çöp konteynerleri alimi= 660.000,00 TL
Geridönüsüm konteyneri alimi= 100.000,00 TL
Çöp kutusu alimi= 50.000,00 TL
Elle çekilebilir çöp arabasi alimi= 40.000,00 TL
Yer alti çöp konteyner sistemi alimi= 4.000.000,00 TL
YAKLASIK MALIYET: 4.625.000,00 TL
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
4.625.000,00 TL
4.625.000,00 TL
Döner Sermaye
-
Diger Yurt Içi
-
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
4.625.000,00 TL
2014 175
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi 10
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Sehrimizdeki isletmelerin ve fabrikalarin denetlenmesi
çalismalarinin yapilmasi.
Endüstriyel atiksu üreten isyerlerinin denetlenmesi
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Faaliyet Adi 1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklamalar
Atiksu üreticilerinin tespiti ile Atiksu üreten mezbahane ve fabrikalarin kontrol edilmesi ve ilgili yönetmeliklere
uymayanlara cezai islemlerin yapilmasi çalismalarini kapsar. .
2014 yilinda en az 15 farkli isletmenin denetlenmesi planlanmaktadir.
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
-
Döner Sermaye
-
Diger Yurt Içi
-
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
-
2014 176
PERFORMANS
PROGRAMI
Temizlik Ýþleri Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi 11
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Atiksu Aritma Tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglamak
Faaliyet Adi 1
Tesisin Genel Bakimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Açiklamalar
4734 sayili Kamu Ihale Kanunu çerçevesinde tesisin genel bakimina yönelik is ve islemlerinin yapilmasi
çalismalaridir.
Yaklasik Maliyet: 500.000,00 TL
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
500.000,00 TL
500.000,00 TL
Döner Sermaye
-
Diger Yurt Içi
-
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
500.000,00 TL
2014 177
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi 11
Faaliyet Adi 2
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Atiksu Aritma Tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglamasi
BOI5, KOI, OI, AKM ve Bulaniklik deneylerinin yapilmasi (iç
Izleme) için deney kiti alimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Açiklamalar
Yönetmelik geregince atiksu kirlilik parametrelerinin düzenli olarak takibi için deney kiti alimi islerini kapsamaktadir.
ayrica, Deney kitleri ihale yolu ile temin edildikten sonra BOI5, KOI, OI, AKM Bulaniklik analizleri Belediyemiz
personelleri tarafindan düzenli olarak yapilacaktir.
YAKLASIK MALIYET: 50.000,00 TL
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel
Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
50.000,00 TL
50.000,00 TL
Döner Sermaye
-
Diger Yurt Içi
-
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
50.000,00 TL
2014 178
PERFORMANS
PROGRAMI
Temizlik Ýþleri Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi 11
Faaliyet Adi 3
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Atiksu Aritma Tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglamasi
Ihtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddelerin temin
edilmesi,
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklamalar
Alet, Makine Temini= 250.000,00 TL
Laboratuvar malzemesi ve kimyasal madde satin alinmasi= 50.000,00 TL
Madeni yag alimi= 200.000,00 TL
Yaklasik Maliyet= 500.000,00 TL
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
500.000,00 TL
500.000,00 TL
Döner Sermaye
-
Diger Yurt Içi
-
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
500.000,00 TL
2014 179
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi 11
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Atiksu Aritma Tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglamasi
Faaliyet Adi 4
Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Açiklamalar
Tesisin verimli olarak isletilmesi için personellerin egitilmesi çalismalarini kapsamaktadir.
Maliyet: 0 TL
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
-
Döner Sermaye
-
Diger Yurt Içi
-
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
-
2014 180
PERFORMANS
PROGRAMI
Temizlik Ýþleri Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi 11
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Atiksu Aritma Tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglamasi
Faaliyet Adi 5
Polielektrolit alimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Açiklamalar
Çamur yogunlastirma havuzandan gelen çamurlarin belt pres ünitesinde kek haline getirilmesi isinde kullanilacaktir.
Maliyet: 90.000,00 TL
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenekler
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
90.000,00 TL
90.000,00 TL
Döner Sermaye
-
Diger Yurt Içi
-
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
90.000,00 TL
2014 181
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Atiksu Aritma Tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglamasi
Performans Hedefi 11
Faaliyet Adi 6
BOI5, KOI, OI, AKM ve Bulaniklik analizi yapimi hizmet alimi isi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Açiklamalar
Atiksu Aritma Tesisinde Müdürlügümüzce yürütmüs oldugumuz iç izlenimlerin yaninda Bakanlik tarafindan ayrica
dis denetime tabi tutulmaktadir. Il çevre ve sehircilik müdürlügü kanaliyla yapilan bu dis denetimlerde atiksu
numuneleri periyodik olarak alinmakta ve kalibre edilmis ve yetkilendirilmis özel laboratuvarlarda analiz
edilmektedir. Atiksu numunelerinin analiz giderleri kurumumuz tarafindan karsilanmaktadir.
Yaklasik Maliyet: 70.000,00 TL
Ekonomik Kod
01
2014
Personel Giderleri
-
Bütçe
Disi
Kaynak
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
70.000,00 TL
70.000,00 TL
Döner Sermaye
-
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
70.000,00 TL
2014 182
PERFORMANS
PROGRAMI
Temizlik Ýþleri Müdürlüðü
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ PERFORMANS TABLOSU
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
BÜTÇE IÇI
Faaliyet
Performans
Hedefi
Idare Adi
TL
BÜTÇE DISI
PAY
%
TL
PAY
TOPLAM
TL
%
PAY
%
Is Sagligi ve güvenligi, ilk yardim ve Is Kanunu hakkinda egitici
1
1
1
2 Çevre Sagligi konusunda Egitim verilmesi
1
3
1
2
faaliyetlerin düzenlenmesi
Büro hizmetlerinde Muhasebe ve Ayniyat konulu hizmetiçi egitimin
verilmesi
Temizlik hizmetlerinin sehiriçi trafigine etkisi ve gürültü
4
problemlerinin önlenmesi konulu egitici faaliyetlerin düzenlenmesi
Vakumlu Yol Süpürme Araci, Ilaçlama Makinesi, Çift kabinli pick-up,
1
Minibüs ve Yeralti Çöp Konteyneri Toplama Araci Alimi
3
1 Insektisit alimi
4
1 Ilaçlama Makinelerinin bakim ve onarimi yapilmasi
4
2 Hizmet içi egitimi verilmesi
4
3 Konteyner Temizligi ve Dezenfeksiyonu
4
4 Fiziksel mücadele
5
1 Atik pil biriktirme kaplari temini
5
2 Kati atiklarin düzenli depolanmasini saglamak
5
3 Temizlik ve Atik Toplama Hizmeti Alimi
6
1 Konteyner ve çöp kutulari ve elle çekilebilir çöp arabasi ve Yer alti
çöp konteyner sistemi alimi
7
1 Endüstriyel atiksu üreten isyerlerinin denetlenmesi
8
1 Atiksu Aritma Tesisinin genel bakimi yapilmasi
9
11
1 BOI5, KOI, OI, AKM ve Bulaniklik deneylerinin yapilmasi (iç Izleme)
için deney kiti alimi
1 Atiksu Aritma Tesisi için Ihtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal
maddelerin temin edilmesi,
1 Atiksu Aritma Tesisi Personellerinin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi
11
11
10
1.880.000,00 TL
3,02%
55.000.000,00 TL 88,33%
1.880.000,00 TL
3,02%
55.000.000,00 TL 88,33%
4.625.000,00 TL
7,43%
4.625.000,00 TL
7,43%
500.000,00 TL
0,80%
500.000,00 TL
0,80%
50.000,00 TL
0,08%
50.000,00 TL
0,08%
500.000,00 TL
0,80%
500.000,00 TL
0,80%
2 Atiksu Aritma Tesisi için Polielektrolit alimi
90.000,00 TL
0,14%
90.000,00 TL
0,14%
3 BOI5, KOI, OI, AKM ve Bulaniklik analizi yapimi hizmet alimi isi
70.000,00 TL
0,11%
70.000,00 TL
0,11%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami
Genel Yönetim Giderleri
62.715.000,00 TL
62.715.000,00 TL
10.452.000,00 TL
10.452.000,00 TL
73.167.000,00 TL
73.167.000,00 TL
Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami
Genel Toplam
2014 183
PERFORMANS
PROGRAMI
2014 184
PERFORMANS
PROGRAMI
Bütçe kaynak Ihtiyaci
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Kaynak Ihtiyaci
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Yurt Disi
Diger yurt Içi
Döner Sermaye
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
09 Yedek Ödenek
08 Borç Verme
07 Sermaye Transferleri
62.715.000,00 TL
62.715.000,00 TL
10.452.000,00 TL
10.452.000,00 TL
322.000,00 TL
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
350.000,00 TL
1.880.000,00 TL
60.835.000,00 TL
04 Faiz Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alimi Giderleri
1.809.000,00 TL
02 SGK Devlet Primi Giderleri
Toplami
Genel Yönetim Giderleri
7.971.000,00 TL
Faaliyet Toplami
Edilecek Kaynaklar Toplami
Diger idarelere Transfer
ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
01 Personel Giderleri
Ekonomik Kod
Idare Adi
TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU
73.167.000,00 TL
73.167.000,00 TL
1.880.000,00 TL
322.000,00 TL
350.000,00 TL
60.835.000,00 TL
1.809.000,00 TL
7.971.000,00 TL
Genel Toplam
Elazýð Belediyesi
Veteriner Ýþleri Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI VETERINER ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Amaç
5199 Sayili Hayvan Koruma Kanununa uygun olarak hayvanlari rehabitile etmek.
Hedef-1
Elazig Belediye sinirlari içerisinde Sahipsiz Sokak Hayvanlarinin toplanmasi
Performans Hedefi Yaklasik Bir Yil içerisinde 200 adet sahipsiz hayvanin kisirlastirilip,Asilarinin yapilmasi
Açiklamalar : Sokak hayvanlarinin üremelerinin kontrol altina alinmasi için kisirlastirilarak tekrar alindigi ortama birakilarak hayvanlarinin
yasama haklarinin elinden alinmamasi hemde asiri sekilde üremelerinin önüne geçilmis olmaktadir.
Performans Göstergeleri
1
2012
Sokak Hayvanlarinin Toplamasi
2013
2014
75%
80%
85%
80%
90%
95%
85%
95%
95%
95%
100%
100%
Açiklama:Bulasici Hayvan Hastaliklarinin insanlara bulasmasina engel olmak
2
Sokak Hayvanlarinin Toplanmasi planli ve etkin bir sekilde yapmak
Açiklama:Teknolojik ve modern gereçlerden yararlanmak
3
5199 sayili hayvan koruma kanununa uygun davranmak
Açiklama:Sokak Hayvanlarinin yasama haklarinin elinden alinmamasi
4
Kamu kuruluslari ile koordineli çalismak
Açiklama:Firat üniversitesi,Denge Veterinerlik,Il Çevre ve Orman Müdürlügü
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
200 Sokak Hayvaninin Kisirlastirilmasi
Sokak Hayvanlarinin Asilanmasi
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
20.000.00
20.000.00
10.000.00
10.000.00
30.000.00
Genel Toplam
2014 185
PERFORMANS
PROGRAMI
30.000.00
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI VETERINER ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Performans Hedefi
Sokak hayvanlarinin Rehabilite edilmesi
Faaliyet Adi
200 Sokak Hayvaninin Kisirlastirmasi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
VETERINER ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Açiklamalar:Sokak Hayvanlarinin Kisirlastirilmasi ve Asilanmasindan sonraki bakim giderleri 30.000.00
TL
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
2014
20.000,00 TL
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
20.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
20.000,00 TL
2014 186
PERFORMANS
PROGRAMI
Veteriner Ýþleri Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI VETERINER ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Performans Hedefi
Sokak hayvanlarinin Rehabilite edilmesi
Faaliyet Adi
Sokak Hayvanlarinin Asilanmasi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERINER ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Açiklamalar:Sokak Hayvanlarinin Kisirlastirilmasi ve Asilanmasindan sonraki bakim giderleri 30.000.00
TL
Bütçe Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
10.000,00 TL
10.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
10.000,00 TL
2014 187
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
VETERINER ISLERI MÜDÜRLÜGÜ PERFORMANS TABLOSU
ELAZIG BELEDIYESI VETERINER ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
BÜTÇE IÇI
Faaliyet
Performans
Hedefi
Idare Adi
TL
BÜTÇE DISI
PAY
%
TL
PAY
TOPLAM
TL
%
PAY
%
1
1
200 Sokak Hayvanlarinin Kisirlastirilmasi
20.000,00 TL
100
20.000,00 TL
100
1
2
200 Sokak Hayvanlarinin Asilanmasi
10.000,00 TL
100
10.000,00 TL
100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami
Genel Yönetim Giderleri
30.000,00 TL
30.000,00 TL
1.146.500,00 TL
1.146.500,00 TL
1.176.500,00 TL
1.176.500,00 TL
Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami
Genel Toplam
2014 188
PERFORMANS
PROGRAMI
2014 189
PERFORMANS
PROGRAMI
Bütçe kaynak Ihtiyaci
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Kaynak Ihtiyaci
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Yurt Disi
Diger yurt Içi
Döner Sermaye
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
09 Yedek Ödenek
08 Borç Verme
07 Sermaye Transferleri
06 Sermaye Giderleri
05 Cari Transferler
04 Faiz Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alimi Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
01 Personel Giderleri
Ekonomik Kod
Idare Adi
30.000,00 TL
30.000,00 TL
30.000,00 TL
Faaliyet Toplami
1.146.500,00 TL
1.146.500,00 TL
42.000,00 TL
31.500,00 TL
664.000,00 TL
108.000,00 TL
301.000,00 TL
Toplami
Genel Yönetim Giderleri
Edilecek Kaynaklar Toplami
Diger idarelere Transfer
VETERINER ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU
1.176.500,00 TL
1.176.500,00 TL
42.000,00 TL
31.500,00 TL
694.000,00 TL
108.000,00 TL
301.000,00 TL
Genel Toplam
(TL)
Veteriner Ýþleri Müdürlüðü
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ
Amaç
Hizmet içi Egitim Programlari yapilmasi.
Hedef
Zabita Memuru personelini mevzuat konusunda gelistirmek.
Performans Hedefi Yil içerisinde Egitim Programlari düzenleyerek personelin gelistirilmesi.
Açiklamalar
Yapilacak olan egitim programlari ile Personelinin degisen ve yenilenen mevzuatlara uyum saglamalari,
mevzuata hakim olarak görevlerini daha bilinçli olarak ifa etmelerinin saglanmasi.
Performans Göstergeleri
1
2012
Hizmet içi Egitim Programlarinin yapilmasi.
Yilda iki defa
2013
Yilda iki defa
2014
Yilda iki defa
Açiklama
2
Açiklama
Yilda en az iki defa Zabita Personeline egitim ve seminer programlarinin düzenlenmesi.
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
Hizmet Içi Egitimi ve Seminer verilmesi
Genel Toplam
2014 190
PERFORMANS
PROGRAMI
2014
Bütçe Disi
Toplam
Zabýta Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ
Amaç
Hedef
Kaldirim isgallerinin önlenmesi.
Kaldirim isgali yapan esnaflara karsi gerekli müdahelelerin yapilmasi.
Performans Hedefi Kaldirim isgallerini önleyecek etkili çalismalarin yapilmasi.
Açiklamalar
Kaldirim isgallerinin önlenmesi için etkili olabilmek için ekip haricinde tüm Zabita Memurlarinca sorumluluk
bölgelerinde kaldirim isgallerine karsi gerekli çalismalarin yapilarak isgalin önüne geçilmesi.
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
Kaldirim isgallerinin engellenmesi
1
Tam Gün
Tam Gün
Tam Gün
Açiklama
Il genelinde kaldirim isgallerinin önlenmesi için gerekli çalismalarin ve cezai islemlerin yapilmasi.
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
Kaldirim isgallerinin önlenmesi
Genel Toplam
2014 191
PERFORMANS
PROGRAMI
2014
Bütçe Disi
Toplam
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ
Amaç
Hedef
Seyyar Saticilarla mücadele.
Seyyar Saticiligin önlenmesi.
Performans Hedefi Seyyar saticilarla mücadele edilerek gerekli önlemlerin alinmasi.
Açiklamalar
Il genelinde seyyar saticilik yaparak sehrin görüntüsünü ve düzenini bozan sahislara karsi etkili ve kararli
mücadele için gerekli çalismlarin yapilmasi.
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
Seyyar saticilarla mücadele
1
Tam Gün
Tam Gün
Tam Gün
Açiklama
Seyyar saticiliga tam gün müdahale edilmesi, uymayanlar hakkinda cezai islem uygulanmasi.
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
Seyyar saticilarla mücadele
Genel Toplam
2014 192
PERFORMANS
PROGRAMI
2014
Bütçe Disi
Toplam
Zabýta Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ
Amaç
Hedef
Dilenci sahislara karsi etkili mücadele.
Dilenciligin önlenmesi.
Performans Hedefi Dilenci sahislarla mücadele edilmesi.
Açiklamalar
Ili genelinde halkin dini ve vicdani duygularini kullanarak dilencilik yapan sahislarla etkili mücadelelerin
yapilarak önlenmesi ve uymayan sahislar hakkinda gerekli cezai uygulamalarin yapilmasi.
Performans Göstergeleri
2012
2013
Dilenci sahislarla etkili mücadele.
1
Tam Gün
Tam Gün
Açiklama
Dilenci sahislarla alakali gerekli çalismlarain etkili ve kararli bir sekilde yapilmasi.
2
Açiklama
2014
Tam Gün
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
Dilenci sahislarla etkili mücadele.
Genel Toplam
2014 193
PERFORMANS
PROGRAMI
2014
Bütçe Disi
Toplam
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ
Amaç
Hedef
Isyerlerinin denetlenmsi.
Ili gelinde faaliyette bulunan isyerlerinin denetlenmesi.
Performans Hedefi Isyerlerinin denetlenerek uygunsuzluklarin tespiti ve giderilmesi.
Açiklamalar
Il genelinde faaliyet gösteren isyerlerinin gerekli kontrollerinin yapilarak ruhsatsiz veya uygunsuz
isyerlerinin tespit edilerek gerekli is ve islemlerinin yapilmasi.
Performans Göstergeleri
2012
2013
Isyerlerinin denetlenmesi.
1
Tam Gün
Tam Gün
Açiklama
Isyerlerinin düzenli olarak kontrollerinin yapilarak gerekli olan cezai islemlerin yapilmasi.
2
Açiklama
2014
Tam Gün
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
Isyerlerinin denetlenmesi.
Genel Toplam
2014 194
PERFORMANS
PROGRAMI
2014
Bütçe Disi
Toplam
Zabýta Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ
Performans Hedefi
Hizmet içi egitim programlari yapilmasi.
Faaliyet Adi
Personeller için gerekli egitimin saglanmasi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Zabita Müdürlügü
Açiklamalar
Müdürlügümüz bünyesinde görev yapmakta olan Zabita Memurlarina gelisen ve
degisen sartlara ve mevzuata uygun olarak gerekli egitimlerin ve seminer programlari
yapilarak personellerin bilinçli olarak görev yapmalarinin saglanmasi.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 195
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ
Performans Hedefi
Kaldirim Isgallerinin Önlenmesi.
Faaliyet Adi
Kaldirim isgali yapan esnaflarla mücadele.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zabita Müdürlügü
Açiklamalar
Il genelinde kaldirim isgali yaparak yayalarin ve araçlarin gelis gidislerini
engellerek tehlikeye düsüren,sehrin görnümünün ve düzeninin bozulmasina sebep olan
esnaflara karsi gerekli uygulamalarin ve cezai islemlerin yapilmasi.
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 196
PERFORMANS
PROGRAMI
2014
Zabýta Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi
Faaliyet Adi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklamalar
ZABITA MÜDÜRLÜGÜ
Seyyar Saticilarla Mücadele.
Seyyar saticiligin önlenmesi.
Zabita Müdürlügü
Il genelinde seyyar saticilik yaparak sehrin görüntüsünü ve düzenini bozan, çevre
kirliligine sebep olan saticilara karsi gerekli uygulamalarin yapilmasi ve uymayanlar
hakkinda gerekli cezai islemlerin yapilarak düzenli hale getirilmesi.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
Bütçe
Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 197
PERFORMANS
PROGRAMI
2014
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi
Faaliyet Adi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklamalar
ELAZIG BELEDIYESI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ
Dilenci Sahislarla Mücadele.
Dilinciligin önlenmesi.
Zabita Müdürlügü
Il genelinde halkin dini ve vicdani duygularini kullanarak dilencilik yapan sahislara karsi
etkili ve kararli mücadele yapilarak sehrimizde yok denecek seviyeye getirmek için
gerekli uygulamalar ile cezai islemlerin yapilmasi.
Bütçe Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 198
PERFORMANS
PROGRAMI
2014
Zabýta Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi
Faaliyet Adi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklamalar
ELAZIG BELEDIYESI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ
Isyerlerinin Denetlenemsi.
Isyerlerinin kontrol ve denetimlerinin yapilmasi.
Zabita Müdürlügü
Il genelinde faaliyet gösteren isyerlerinin ruhsat ve mevzuat açisindan kontrollerin
yapilarak uygun olmayan isyerleri hakkinda gerekli cezai islemlerin
yapilmasi.
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 199
PERFORMANS
PROGRAMI
2014
Elazýð Belediyesi
ZABITA MÜDÜRLÜGÜ PERFORMANS TABLOSU
ELAZIG BELEDIYESI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ
BÜTÇE IÇI
Faaliyet
Performans
Hedefi
Idare Adi
TL
BÜTÇE DISI
PAY
%
1
1 Hizmet Içi Egitimi Programi
2
2 Kaldirim Isgallerinin Önlenmesi
3
3 Seyyar Saticilarla Mücadele
4
4 Dilencilikle Mücadele
5
5 Isyerlerinin Denetlenmesi
TL
TOPLAM
PAY
TL
%
%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami
Genel Yönetim Giderleri
3.513.955.00.TL
3.513.955.00.TL
3.513.955.00.TL
3.513.955.00.TL
Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami
Genel Toplam
2014 200
PERFORMANS
PROGRAMI
PAY
2014 201
PERFORMANS
PROGRAMI
Bütçe kaynak Ihtiyaci
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Kaynak Ihtiyaci
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Yurt Disi
Diger yurt Içi
Döner Sermaye
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
09 Yedek Ödenek
08 Borç Verme
07 Sermaye Transferleri
06 Sermaye Giderleri
05 Cari Transferler
04 Faiz Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alimi Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
01 Personel Giderleri
Ekonomik Kod
Idare Adi
Faaliyet Toplami
3.513.955.00
3.513.955.00
148,500.00
514,000.00
283,000.00
421,200.00
2.147,255.00
Toplami
Genel Yönetim Giderleri
TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU
Edilecek Kaynaklar Toplami
Diger idarelere Transfer
3.513.955.00
3.513.955.00
148,500.00
514,000.00
283,000.00
421,200.00
2.147,255.00
Genel Toplam
(TL)
Zabýta Müdürlüðü
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Amaç-1
Koordinasyon ve Ýþbirliðinin Saðlanmasý
Hedef-1
Katýlýmcý Yönetim
Performans
Hedefi-1.1
Katýlýmcý Yönetim anlayýþýnýn gerçekleþtirilmesi için 2014 yýlýnda ihtiyaç durumunda ilgili kamu ve özel
kuruluþlar ile toplantý yapýlacaktýr.
Açiklamalar : Sehrimiz ile ilgili karar ve uygulamalara etkin katilim için gerekli mekanizmalarin olusturulmasi
amaciyla Kamu ve Özel kuruluslar arasi koordinasyon ve isbirliginin saglanmasi.
Performans Göstergeleri
1
2012
2013
2014
Toplanti sayisi ihtiyaç durumunda yapilacaktir.
Açiklama
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
Bütçe
1
2
3
4
5
Genel Toplam
2014 202
PERFORMANS
PROGRAMI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
Etüd Proje Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Amaç-2
Müdürlüðümüzün amaç ve hedeflerine taþýyabilecek yetkinliklere sahip personel yapýsý
Hedef-2
Ýnsan Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi
Performans
Hedefi-2.1
Bireysel geliþim düzeyinin yükseltilmesi
Açiklamalar : Müdürlügümüzün amaç ve hedeflerine tasiyabilecek yetkinliklere sahip personel yapisinin
olusturulmasi için Bireysel gelisim düzeyinin yükseltilmesi.
2012
Performans Göstergeleri
1
2013
2014
Ayda bir defa yapilacaktir.
Açiklama
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Kaynak Ihtiyaci 2014
Faaliyetler
Bütçe
1
2
3
4
5
Genel Toplam
2014 203
PERFORMANS
PROGRAMI
Bütçe Disi
Toplam
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Amaç-2
Müdürlüðümüzün amaç ve hedeflerine taþýyabilecek yetkinliklere sahip personel yapýsý
Hedef-2
Ýnsan Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi
Performans
Hedefi-2.2
Hizmet Ýçi Eðitim
Açiklamalar : Müdürlügümüzün amaç ve hedeflerine tasiyabilecek yetkinliklere sahip personel yapisinin
olusturulmasi için Hizmet içi egitimlerin yapilmasi.
2012
Performans Göstergeleri
1
2013
2014
Ihtiyaç duyuldugu zaman yapilacaktir.
Açiklama
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Kaynak Ihtiyaci 2014
Faaliyetler
Bütçe
1
2
3
4
5
Genel Toplam
2014 204
PERFORMANS
PROGRAMI
Bütçe Disi
Toplam
Etüd Proje Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Amaç-3
Ýlimizin Ulusal ve Uluslar arasý cazibe merkezi haline gelmesi amacý ile Müdürlüðümüze düþen görevler
ile ilgili iþ ve iþlemlerin yapýlmasý
Hedef-3
Kent Markasýnýn Oluþturulmasý
Performans
Hedefi-3.1
Kent Vizyonunun Oluþturulmasý
Açiklamalar : Etkin,verimli,kaliteli,seffaf bir yönetimin katilimci mekanizmalarla saglanmasi ve gelistirilmesini
teminen Kent vizyonunun olusturulmasi için müdürlügümüzce yapilacak is ve islemlerin yapilmasi.
2012
Performans Göstergeleri
2013
2014
Her yil yapilacaktir.
1
%100
Açiklama:Etkin,verimli,kaliteli,seffaf bir yönetimin katilimci mekanizmalarla saglanmasi ve gelistirilmesini teminen Kent
vizyonunun olusturulmasi için müdürlügümüzce yapilacak is ve islemlerin yapilmasi.
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Kaynak Ihtiyaci 2014
Faaliyetler
Bütçe
1
2
3
4
5
Genel Toplam
2014 205
PERFORMANS
PROGRAMI
Bütçe Disi
Toplam
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Amaç-3
Ýlimizin Ulusal ve Uluslar arasý cazibe merkezi haline gelmesi amacý ile Müdürlüðümüze düþen görevler
ile ilgili iþ ve iþlemlerin yapýlmasý
Hedef-3
Kent Markasýnýn Oluþturulmasý
Performans
Hedefi-3.2
Vizyon Projelerin Geliþtirilmesi
Açiklamalar : Etkin,verimli,kaliteli,seffaf bir yönetimin katilimci mekanizmalarla saglanmasi ve gelistirilmesini
teminen Vizyon projelerin gelistirilmesi için müdürlügümüzce yapilacak is ve islemlerin yapilmasi.
2012
Performans Göstergeleri
1
2013
2014
Her yil yapilacaktir.
%100
Açiklama:Etkin,verimli,kaliteli,seffaf bir yönetimin katilimci mekanizmalarla saglanmasi ve gelistirilmesini
teminen Kent vizyonunun olusturulmasi için müdürlügümüzce yapilacak is ve islemlerin yapilmasi.
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Kaynak Ihtiyaci 2014
Faaliyetler
Bütçe
1
2
3
4
5
Genel Toplam
2014 206
PERFORMANS
PROGRAMI
Bütçe Disi
Toplam
Etüd Proje Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Amaç-4
Belediyemizin daha saðlam bir mali yapýya ulaþabilmesi için gelir-gider dengesini saðlamak
Hedef-4
Mali Yapýnýn Güçlendirilmesi
Performans
Hedefi-4.1
%95 olan kira tahsilat oranýmýzý yýl sonu itibari ile %100'e çýkarmak
Açiklamalar : Mülkiyeti belediyemize ait akarlardan tahsil edilen kira bedellerinin zamaninda ödenmesi için
yapilacak is ve islemlerin takibi.
2012
Performans Göstergeleri
1
2013
2014
Ayda bir defa yapilacaktir.
%100
Açiklama:Mülkiyeti belediyemize ait akarlardan tahsil edilen kira bedellerinin zamaninda ödenmesi için
yapilacak is ve islemlerin takibi.
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Kaynak Ihtiyaci 2014
Faaliyetler
Bütçe
1
2
3
4
5
Genel Toplam
2014 207
PERFORMANS
PROGRAMI
Bütçe Disi
Toplam
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Amaç-4
Belediyemizin daha saðlam bir mali yapýya ulaþabilmesi için gelir-gider dengesini saðlamak
Hedef-4
Mali Yapýnýn Güçlendirilmesi
Performans
Hedefi-4.2
Belediye mülklerinin rantabl bir þekilde deðerlendirilebilmesi ve satýn alma yolu ile kazanýlacak arsalardan
yeni gelirler elde etmek
Açiklamalar : Belediyemizin gelirlerini artirabilmek için tasinmazlarin rantabl bir sekile getirilmesi için
çalismak.
2012
Performans Göstergeleri
1
2013
2014
Ihtiyaç duyuldugu zaman yapilacaktir.
%90
Açiklama: Belediyemizin gelirlerini artirabilmek için tasinmazlarin rantabl bir sekile getirilmesi için çalismak.
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Kaynak Ihtiyaci 2014
Faaliyetler
Bütçe
1
2
3
4
5
Genel Toplam
2014 208
PERFORMANS
PROGRAMI
Bütçe Disi
Toplam
Etüd Proje Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Amaç-5
Saðlýklý ve sürdürülebilir kentleþmenin saðlanmasý
Hedef-5
Alt Yapý Çalýþmalarý
Performans
Hedefi-5.1
Altyapýnýn Uluslar arasý standartlara tamalanmasý amacý ile bu alanda yapýlacak kamulaþtýrmalarýn
tamamlanmasý
Açiklamalar : Saglikli ve sürdürülebilir kentlesmenin saglanmasi için altyapi çalismalarin yapilmasi.
2012
Performans Göstergeleri
2013
2014
1
%80
Açiklama
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Kaynak Ihtiyaci 2014
Faaliyetler
Bütçe
1
2
3
4
5
Genel Toplam
2014 209
PERFORMANS
PROGRAMI
Bütçe Disi
Toplam
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Amaç-5
Saðlýklý ve sürdürülebilir kentleþmenin saðlanmasý
Hedef-5
Alt Yapý Çalýþmalarý
Performans
Hedefi-5.2
Kiþi baþý aktif yeþil alanýnýn artýrýlmasý fonksiyonel kullanýmýnýn temini, geliþtirilmesi ve korunmasý amacý
ile yeþil alan üzerinde kalan vatandaþa, kamu kurum ve kuruluþlara ait taþýnmazlarýn kamulaþtýrýlmasý
Açiklamalar : Saglikli ve sürdürülebilir kentlesmenin saglanmasi için altyapi çalismalarin yapilmasi.
2012
Performans Göstergeleri
2013
2014
1
%80
Açiklama
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Kaynak Ihtiyaci 2014
Faaliyetler
Bütçe
1
2
3
4
5
Genel Toplam
2014 210
PERFORMANS
PROGRAMI
Bütçe Disi
Toplam
Etüd Proje Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Amaç-6
Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; yaþ sebze ve meyve toptancý halini çaðdaþ koþullarda hizmet veren,
iç yeterliliðini dinamik bir þekilde saðlayan, halkýmýzýn esenlik, huzur, saðlýk ve düzenini temin eden dünya
standarlarýnda hizmet veren birim haline getirmek.
Hedef-6
Yaþ sebze ve meyve ticaretini kalite ve saðlýk kurallarýna uygun olarak geliþtirmek.
Performans
Hedefi-6.1
Denetimler yapýlarak daha saðlýklý ve kaliteli hizmet sunulmasýný saðlamak.
Açiklamalar : Insan sagliginin her seyden önemli oldugu bilincinde olan belediyemiz, isletilen hal
servisimizde satilan ürünlerin insan sagligini olumsuz yönde etkileyecek her türlü olumsuz durumlardan
korumaya çalisarak, sebze halinin alt ve üst yapisini çagdas ve modern hale getirilmesini saglar.
2012
Performans Göstergeleri
1
2013
2014
Hal servisi içerisinde denetimlerin yapilmasi
Açiklama
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Kaynak Ihtiyaci 2014
Faaliyetler
Bütçe
1
Denetimlerin yapilmasi
2
3
4
5
Genel Toplam
2014 211
PERFORMANS
PROGRAMI
Bütçe Disi
Toplam
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Amaç-6
Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; yaþ sebze ve meyve toptancý halini çaðdaþ koþullarda hizmet veren,
iç yeterliliðini dinamik bir þekilde saðlayan, halkýmýzýn esenlik, huzur, saðlýk ve düzenini temin eden dünya
standartlarýnda hizmet veren birim haline getirmek.
Hedef-6
Kentimizin ana giriþlerinde kaçak yoldan giren sebze ve meyveleri toptancý haline sokarak gelirleri
arttýrmak, kaçak oranýný azaltmak.
Performans
Hedefi-6.2
Sebze ve meyvelerin kaçak satýlmasýný önleyerek belediye bütçesine katký saðlamak.
Açiklamalar : Köylerden ve illerden gelen pek çok sebze ve meyvenin kaçak olarak satilmasini önleyerek
belediye bütçesine katki saglanmak hedeflenmektedir.
2012
2013
2014
Performans Göstergeleri
Hal servisi içerisinde ve sehrin muhtelif
1
yerlerinde denetimlerin yapilmasi
Açiklama: Günlük denetimler yapilarak, saglikli, güvenilir ve modern bir alis-veris ortami saglanmaya
çalisilir.
2
Kaçak girislerin ve satislarin önlenmesi
Açiklama:Kaçak giris ve satislari önlemek amaciyla müdürlügümüz tarafindan kiralik bir araçla zabita
müdürlügü ile koordineli bir sekilde çalisilarak kaçaklari önlemek suretiyle hal gelirlerinde artis yapilmak
hedeflenmektedir.
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
Kaçak giris ve satislarin önlenmesi
Genel Toplam
2014 212
PERFORMANS
PROGRAMI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
Etüd Proje Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Amaç-7
Sosyal ve sportif amaçlý çevre düzenlenmesi için Etüd Proje Müdürlüðü olarak kamulaþtýrma
çalýþmalarýnýn süratle gerçekleþtirilmesi
Hedef-7
Çarpýk Kentleþmenin Önlenmesi
Performans
Hedefi-7.1
Yerel ve sosyal ihtiyaçlara uygun þekilde þehir imar planýnda kamu yararýna ayrýlan þehrimizin muhtelif
yerlerinde yol,yeþil alan,park,otopark vs. gibi gösterilen tahmini olarak 23.000. M2 lik alanýn kamulaþtýrma
iþlemi bitirilerek þehrimize modern yeni bir görünüm kazandýrmak
Açiklamalar : Sosyal ve Sportif amaçli çevre düzenlemesi için Performans hedefinde belirtilen projenin
hayata geçirilmesi için yapilacak kamulastirmalarin tamamlanmasi.
2012
Performans Göstergeleri
2013
2014
1
%100
Açiklama
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Kaynak Ihtiyaci 2014
Faaliyetler
Bütçe
1
3.000.000.00
Bütçe Disi
Toplam
3.000.000.00
2
3
4
5
Genel Toplam
3.000.000,00
2014 213
PERFORMANS
PROGRAMI
3.000.000,00
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Amaç-7
Sosyal ve sportif amaçlý çevre düzenlenmesi için Etüd Proje Müdürlüðü olarak kamulaþtýrma
çalýþmalarýnýn süratle gerçekleþtirilmesi
Hedef-7
Çarpýk Kentleþmenin Önlenmesi
Performans
Hedefi-7.2
Ecdat yadigarý Harput beldemiz yeniden ele alýnýp restorasyon projeleri uygulanarak, tarihi yapýlar aslýna
uygun olarak inþa edilmesi kapsamýnda Harput Mahallesinde bulunan taþýnmazlar ile Feti Ahmet Baba
Türbesi ve çevresinde bulunan alanýn restorasyon ve çevre düzenleme çalýþmalarýna istinaden
kamulaþtýrma iþlemleri bitirilerek þehrimize modern yeni bir görünüm kazandýrmak
Açiklamalar : Sosyal ve Sportif amaçli çevre düzenlemesi için Performans hedefinde belirtilen projenin
hayata geçirilmesi için yapilacak kamulastirmalarin tamamlanmasi.
2012
Performans Göstergeleri
2013
2014
1
%100
Açiklama
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Kaynak Ihtiyaci 2014
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Disi
500.000.00.-
Toplam
500.000.00.-
2
3
4
5
Genel Toplam
500.000
2014 214
PERFORMANS
PROGRAMI
500.000
Etüd Proje Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Amaç-7
Sosyal ve sportif amaçlý çevre düzenlenmesi için Etüd Proje Müdürlüðü olarak kamulaþtýrma
çalýþmalarýnýn süratle gerçekleþtirilmesi
Hedef-7
Çarpýk Kentleþmenin Önlenmesi
Performans
Hedefi-7.3
Ýlimiz Malatya Yolu üzerinde bulunan hali hazýrdaki Çevre Yolundan baþlayýp yeni yapýlan Güney Çevre
yoluna ulaþýmý saðlamak amacýyla yapýlacak baðlantý yollarý için þehir imar planýnda yolda kalan, imar
yollarýnýn açýlmasý için taþýnmazlarýn kamulaþtýrýlarak ulaþýmý daha rahat hale getirmek.
Açiklamalar : Sosyal ve Sportif amaçli çevre düzenlemesi için Performans hedefinde belirtilen projenin
hayata geçirilmesi için yapilacak kamulastirmalarin tamamlanmasi.
2012
Performans Göstergeleri
1
Açiklama
2013
2014
%90
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
Bütçe
1
2
3
4
5
500.000.00.-
Genel Toplam
500.000
2014 215
PERFORMANS
PROGRAMI
500.000.00.-
500.000
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Amaç-8
Þehrimizin yoðun trafik sirkülasyonunu hafifletmek için ikinci el oto galericiler sitesi yapmak ve ilimizin
güneyinde yapýlacak olan yeni Terminal alanýnýn þehrimize kazandýrýlmasý
Hedef-8
Terminal Alaný ve Ýkinci El Oto Galericiler Sitesi Alaný
Performans
Hedefi-8.1
Sürsürü Mahallesi Ada:3172, Parsel:1 numarada mülkiyeti Maliye Hazinesi adýna kayýtlý taþýnmaz þehir
imar planýnda Terminal alanýnda kalmakta olup, sözkonusu yerin belediyemize tahsisinin yapýlmasý için
þehrimize modern bir Terminal alaný yapmak
Açiklamalar : Ilimize modern bir terminal alaninin kazandirilmasi için diger illere nazaran farkindalik
yaratmak.
2012
Performans Göstergeleri
1
Açiklama
2013
2014
%100
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
Bütçe
1
2
3
4
5
500.000.00.-
Genel Toplam
500.000
2014 216
PERFORMANS
PROGRAMI
500.000.00.-
500.000
Etüd Proje Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Amaç-8
Þehrimizin yoðun trafik sirkülasyonunu hafifletmek için ikinci el oto galericiler sitesi yapmak ve ilimizin
güneyinde yapýlacak olan yeni Terminal alanýnýn þehrimize kazandýrýlmasý
Hedef-8
Terminal Alaný ve Ýkinci El Oto Galericiler Sitesi Alaný
Performans
Hedefi-8.2
Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðünün genelgesi doðrultusunda tüm illerde olduðu gibi
ilimiz genelinde de þehir içinde icra-i faaliyet gösteren ikinci el oto galerilerinin þehir dýþýna çýkarýlmasý için
müdürlðümüzce, Maliye Hazinesine ait olan Sürsürü Mahallesi Ada:3185, Parsel:3 nolu taþýnmaz
üzerinde Ýkinci El Oto Galeri Sitesinin yapýlmasý
Açiklamalar : Ilimize modern bir Ikinci El Oto Galeri sitesinin kazandirilmasi için diger illere nazaran
farkindalik yaratmak.
Performans Göstergeleri
1
Açiklama
2012
2013
2014
%100
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Kaynak Ihtiyaci 2014
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Disi
500.000.00.-
Toplam
500.000.00.-
2
3
4
5
Genel Toplam
500.000
2014 217
PERFORMANS
PROGRAMI
500.000
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Amaç-9
Zafran Mahallesinin cazibe olmasý amacýyla belediyemizce tasarlanan Kentsel Dönüþüm (Uydu Kent)
projesinin hayata geçirilmesi amacýyla Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü ve Fen Ýþleri Müdürlüðü ile koordineli
çalýþarak müdürlüðümüzce yapýlacak iþ ve iþlemlerin tamalanmasý
Hedef-9
Kentsel Dönüþüm (Uydu Kent)
Performans
Hedefi-9.1
Þehrimizin eþit oranda her yönde geliþimini saðlamak için Zafran Mahallesinde 1020 dönüm bir alan
üzerinde kentsel dönüþüm uygulamasý gerçekleþtirilerek yaþam standartlarý yüksek "Uydu Kent"
kurulmak üzere,belediyemizce tasarlanan projenin hayata geçirilmesi hususunda Ýmar ve Þehircilik
Müdürlüðü, Fen Ýþleri Müdürlüðü ile koordineli çalýþarak Müdürlüðümüzce yapýlacak iþ ve iþlemlerin
tamamlanmasý
Açiklamalar : Zafran Mahallesinin cazibe merkezi haline getirmek amaciyla belediyemizce tasarlanan
Kentsel Dönüsüm (Uydu Kent) projesinin hayata geçirmek üzere,Imar ve Sehircilik Müdürlügü ve Fen Isleri
Müdürlügü ile koordineli çalisilacaktir.
Performans Göstergeleri
1
Açiklama
2012
2013
2014
%100
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
Bütçe
1
500.000.00.-
500.000.00.-
2
3
4
5
Genel Toplam
500.000
2014 218
PERFORMANS
PROGRAMI
500.000
Etüd Proje Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Amaç-10
Spor kompleksleri baþta olmak üzere birçok sosyal donatýnýn bulunduðu yeþil alanlarý olan rekreasyon
alanlarýnýn oluþturulmasý
Hedef-10
Rekreasyon Alanlarý Projesi
Performans
Hedefi-10.1
Belediyemiz tarafýndan Kýzýlay,Doðukent,Cumhuriyet,Aksaray,Salýbaba Mahallelerinde içerisinde spor
kompleksleri baþta olmak üzere birçok sosyal donatýlarýn bulunduðu yeþil alanlarý olan rekreasyon
alanlarýnýn oluþturulmasý, tasarlanan projenin hayata geçirilmesi için Park ve Bahçeler Müdürlüðü ile
koordineli çalýþarak müdürlüðümüzce bu alan üzerinde yapýlacak olan kamulaþtýrma iþlemlerinin
tamalanmasý
Açiklamalar : Yukarida belirtilen mahalleleri cazibe merkezi haline getirmek amaciyla belediyemizce
tasarlanan Rekreasyon Alani projesinin hayata geçirmek üzere,Park ve Bahçeler Müdürlügü ile koordineli
çalisilacaktir.
Performans Göstergeleri
1
Açiklama
2012
2013
2014
%100
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
Bütçe
1
500.000.00.-
500.000.00.-
2
3
4
5
Genel Toplam
500.000
2014 219
PERFORMANS
PROGRAMI
500.000
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Katýlýmcý Yönetim anlayýþýnýn gerçekleþtirilmesi için
2014 yýlýnda ihtiyaç durumunda ilgili kamu ve özel
kuruluþlar ile toplantý yapýlacaktýr.
Performans Hedefi-1.1
Faaliyet Adi-1
Koordinasyon ve Ýþbirliðinin Saðlanmasý
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü
Açiklamalar : Sehrimiz ile ilgili karar ve uygulamalara etkin katilim için gerekli
mekanizmalarin olusturulmasi amaciyla Kamu ve Özel kuruluslar arasi koordinasyon ve
isbirliginin saglanmasi.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 220
PERFORMANS
PROGRAMI
Etüd Proje Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Performans Hedefi-2.1
Bireysel geliþim düzeyinin yükseltilmesi
Faaliyet Adi-2
Müdürlüðümüzün amaç ve hedeflerine taþýyabilecek
yetkinliklere sahip personel yapýsý
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü
Açiklamalar : Müdürlügümüzün amaç ve hedeflerine tasiyabilecek yetkinliklere sahip
personel yapisinin olusturulmasi için Bireysel gelisim düzeyinin yükseltilmesi.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 221
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Performans Hedefi-2.2
Hizmet Ýçi Eðitim
Faaliyet Adi-2
Müdürlüðümüzün amaç ve hedeflerine taþýyabilecek
yetkinliklere sahip personel yapýsý
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü
Açiklamalar : Müdürlügümüzün amaç ve hedeflerine tasiyabilecek yetkinliklere sahip
personel yapisinin olusturulmasi için Hizmet içi egitimlerin yapilmasi.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 222
PERFORMANS
PROGRAMI
Etüd Proje Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Performans Hedefi-3.1
Kent Vizyonunun Oluþturulmasý
Faaliyet Adi-3
Ýlimizin Ulusal ve Uluslar Arasý cazibe merkezi haline
gelmesi amacý ile Müdürlüðümüze düþen görevler ile
ilgili iþ ve iþlemlerin yapýlmasý
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü
Açiklamalar : Etkin,verimli,kaliteli,seffaf bir yönetimin katilimci mekanizmalarla
saglanmasi ve gelistirilmesini teminen Kent vizyonunun olusturulmasi için
müdürlügümüzce yapilacak is ve islemlerin yapilmasi.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 223
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Performans Hedefi-3.2
Vizyon Projelerin geliþtirilmesi
Faaliyet Adi-3
Ýlimizin Ulusal ve Uluslar arasý cazibe merkezi haline
gelmesi amacý ile Müdürlüðümüze düþen görevler ile
ilgili iþ ve iþlemlerin yapýlmasý
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü
Açiklamalar : Etkin,verimli,kaliteli,seffaf bir yönetimin katilimci mekanizmalarla
saglanmasi ve gelistirilmesini teminen Vizyon projelerin gelistirilmesi için
müdürlügümüzce yapilacak is ve islemlerin yapilmasi.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 224
PERFORMANS
PROGRAMI
Etüd Proje Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Performans Hedefi-4.1
%95 olan kira tahsilat oranýmýzý yýl sonu itibari ile
%100'e çýkarmak
Faaliyet Adi-4
Belediyemizin daha saðlam bir mali yapýya ulaþabilmesi
için gelir-gider dengesini saðlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü
Açiklamalar : Mülkiyeti belediyemize ait akarlardan tahsil edilen kira bedellerinin
zamaninda ödenmesi için yapilacak is ve islemlerin takibi.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 225
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Performans Hedefi-4.2
Belediye mülklerinin rantabl bir þekilde
deðerlendirilebilmesi ve satýn alma yolu ile kazanýlacak
arsalardan yeni gelirler elde etmek
Faaliyet Adi-4
Belediyemizin daha saðlam bir mali yapýya ulaþabilmesi
için gelir-gider dengesini saðlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü
Açiklamalar : Belediyemizin gelirlerini artirabilmek için tasinmazlarin rantabl bir sekile
getirilmesi için çalismak.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 226
PERFORMANS
PROGRAMI
Etüd Proje Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Performans Hedefi-5.1
Altyapýnýn Uluslar arasý standartlara tamalanmasý amacý
ile bu alanda yapýlacak kamulaþtýrmalarýn
tamamlanmasý
Faaliyet Adi-5
Saðlýklý ve sürdürülebilir kentleþmenin saðlanmasý
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü
Açiklamalar : Saglikli ve sürdürülebilir kentlesmenin saglanmasi için altyapi
çalismalarin yapilmasi.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 227
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Performans Hedefi-5.2
Kiþi baþý aktif yeþil alanýnýn artýlrýlmasý fonksiyonel
kullanýmýnýn temini, geliþtirilmesi ve korunmasý amacý ile
yeþil alan üzerinde kalan vatandaþa, kamu kurum ve
kuruluþlara ait taþýnmazlarýn kamulaþtýrýlmasý
Faaliyet Adi-5
Saðlýklý ve sürdürülebilir kentleþmenin saðlanmasý
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü
Açiklamalar : Saglikli ve sürdürülebilir kentlesmenin saglanmasi için altyapi
çalismalarin yapilmasi.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 228
PERFORMANS
PROGRAMI
Etüd Proje Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Performans Hedefi-6.1
Denetimler yapýlarak daha saðlýklý ve kaliteli hizmet
sunulmasýný saðlamak.
Faaliyet Adi-6
Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; yaþ sebze ve
meyve toptancý halini çaðdaþ koþullarda hizmet veren, iç
yeterliliðini dinamik bir þekilde saðlayan, halkýmýzýn
esenlik, huzur, saðlýk ve düzenini temin eden dünya
standarlarýnda hizmet veren birim haline getirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü
Açiklamalar : Insan sagliginin her seyden önemli oldugu bilincinde olan belediyemiz,
isletilen hal servisimizde satilan ürünlerin insan sagligini olumsuz yönde etkileyecek her
türlü olumsuz durumlardan korumaya çalisarak, sebze halinin alt ve üst yapisini çagdas
ve modern hale getirilmesini saglar.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 229
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Performans Hedefi-6.2
Sebze ve meyvelerin kaçak satýlmasýný önleyerek
belediye bütçesine katký saðlamak.
Faaliyet Adi-6
Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; yaþ sebze ve
meyve toptancý halini çaðdaþ koþullarda hizmet veren, iç
yeterliliðini dinamik bir þekilde saðlayan, halkýmýzýn
esenlik, huzur, saðlýk ve düzenini temin eden dünya
standartlarýnda hizmet veren birim haline getirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü
Açiklamalar : Köylerden ve illerden gelen pek çok sebze ve meyvenin kaçak olarak
satilmasini önleyerek belediye bütçesine katki saglanmak hedeflenmektedir.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
Bütçe
Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 230
PERFORMANS
PROGRAMI
Etüd Proje Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Performans Hedefi-7.1
Yerel ve sosyal ihtiyaçlara uygun þekilde þehir imar
planýnda kamu yararýna ayrýlan þehrimizin muhtelif
yerlerinde yol,yeþil alan,park,otopark vs. gibi gösterilen
tahmini olarak 23.000. M2 lik alanýn kamulaþtýrma iþlemi
bitirilerek þehrimize modern yeni bir görünüm
kazandýrmak.
Faaliyet Adi-7
Sosyal ve sportif amaçlý çevre düzenlenmesi için Etüd
Proje Müdürlüðü olarak kamulaþtýrma çalýþmalarýnýn
süratle gerçekleþtirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü
Açiklamalar : Sosyal ve Sportif amaçli çevre düzenlemesi için Performans hedefinde
belirtilen projenin hayata geçirilmesi için yapilacak kamulastirmalarin tamamlanmasi.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
3.000.000,00 TL
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
3.000.000.00.-
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
3.000.000.00.-
2014 231
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Ecdat yadigarý Harput beldemiz yeniden ele alýnýp
restorasyon projeleri uygulanarak, tarihi yapýlar aslýna
uygun olarak inþa edilmesi kapsamýnda Harput
Mahallesinde bulunan taþýnmazlar ile Feti Ahmet Baba
Türbesi ve çevresinde bulunan alanýn restorasyon ve
çevre düzenleme çalýþmalarýna istinaden kamulaþtýrma
iþlemleri bitirilerek þehrimize modern yeni bir görünüm
kazandýrmak
Performans Hedefi-7.2
Sosyal ve sportif amaçlý çevre düzenlenmesi için Etüd
Proje Müdürlüðü olarak kamulaþtýrma çalýþmalarýnýn
süratle gerçekleþtirilmesi
Faaliyet Adi-7
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü
Açiklamalar : Sosyal ve Sportif amaçli çevre düzenlemesi için Performans hedefinde
belirtilen projenin hayata geçirilmesi için yapilacak kamulastirmalarin tamamlanmasi.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
500.000,00 TL
Bütçe
Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
500.000.00.-
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
500.000.00.-
2014 232
PERFORMANS
PROGRAMI
Etüd Proje Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Performans Hedefi-7.3
Ýlimiz Malatya Yolu üzerinde bulunan hali hazýrdaki
Çevre Yolundan yeni yapýlan Güney Çevre yoluna
ulaþýmý saðlamak amacýyla yapýlacak baðlantý yollarý için
þehir imar planýnda yolda kalan, imar yollarýnýn açýlmasý
için taþýnmazlarýn kamulaþtýrýlarak ulaþýmý daha rahat
hale getirmek.
Faaliyet Adi-7
Sosyal ve sportif amaçlý çevre düzenlenmesi için Etüd
Proje Müdürlüðü olarak kamulaþtýrma çalýþmalarýnýn
süratle gerçekleþtirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü
Açiklamalar : Sosyal ve Sportif amaçli çevre düzenlemesi için Performans hedefinde
belirtilen projenin hayata geçirilmesi için yapilacak kamulastirmalarin tamamlanmasi.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
500.000,00 TL
Bütçe
Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
500.000.00.-
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
500.000.00.-
2014 233
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Performans Hedefi-8.1
Sürsürü mahallesi Ada:3172, Parsel:1 numarada
mülkiyeti Maliye Hazinesi adýna kayýtlý taþýnmaz þehir
imar planýnda Terminal alanýnda kalmakta olup,
sözkonusu yerin belediyemize tahsisinin yapýlmasý için
þehrimize modern bir Terminal alaný yapmak
Faaliyet Adi-8
Þehrimizin yoðun trafik sirkülasyonunu hafifletmek için
ikinci el oto galericiler sitesi yapmak ve ilimizin
güneyinde yapýlacak olan yeni Terminal alanýnýn
þehrimize kazandýrýlmasý
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü
Açiklamalar : Ilimize modern bir terminal alaninin kazandirilmasi için diger illere nazaran
farkindalik yaratmak.
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
500.000,00 TL
500.000.00.-
Bütçe
Disi
Kaynak
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014
2014 234
PERFORMANS
PROGRAMI
500.000.00.-
Etüd Proje Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Performans Hedefi-8.2
Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðünün
genelgesi doðrultusunda tüm illerde olduðu gibi ilimiz
genelinde de þehir içinde icra-i faaliyet gösteren ikinci el
oto galerilerinin þehir dýþýna çýkarýlmasý için
müdürlðümüzce, Maliye Hazinesine ait olan Sürsürü
Mahallesi Ada:3185, Parsel:3 nolu taþýnmaz üzerinde
Ýkinci El Oto Galeri Sitesinin yapýlmasý
Faaliyet Adi-8
Þehrimizin yoðun trafik sirkülasyonunu hafifletmek için
ikinci el oto galericiler sitesi yapmak ve ilimizin
güneyinde yapýlacak olan yeni Terminal alanýnýn
þehrimize kazandýrýlmasý
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü
Açiklamalar : Ilimize modern bir Ikinci El Oto Galeri sitesinin kazandirilmasi için diger
illere nazaran farkindalik yaratmak.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
500.000,00 TL
Bütçe
Disi
Kaynak
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
500.000.00.-
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 235
PERFORMANS
PROGRAMI
500.000.00.-
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Þehrimizin eþit oranda her yönde geliþimini saðlamak
için Zafran Mahallesinde 1020 dönüm bir alan üzerinde
kentsel dönüþüm uygulamasý gerçekleþtirilerek yaþam
standartlarý yüksek "Uydu Kent" kurulmak
üzere,belediyemizce tasarlanan projenin hayata
geçirilmesi hususunda Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü, Fen
Ýþleri Müdürlüðü ile koordineli çalýþarak
Müdürlüðümüzce yapýlacak iþ ve iþlemlerin
tamamlanmasý
Performans Hedefi-9.1
Zafran Mahallesinin cazibe olmasý amacýyla
belediyemizce tasarlanan Kentsel Dönüþüm (Uydu Kent)
projesinin hayata geçirilmesi amacýyla Ýmar ve Þehircilik
Müdürlüðü ve Fen Ýþleri Müdürlüðü ile koordineli
çalýþarak müdürlüðümüzce yapýlacak iþ ve iþlemlerin
tamalanmasý
Faaliyet Adi-9
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü
Açiklamalar : Zafran Mahallesinin cazibe merkezi haline getirmek amaciyla
belediyemizce tasarlanan Kentsel Dönüsüm (Uydu Kent) projesinin hayata geçirmek
üzere,Imar ve Sehircilik Müdürlügü ve Fen Isleri Müdürlügü ile koordineli çalisilacaktir.
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
500.000,00 TL
500.000.00.-
Bütçe
Disi
Kaynak
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014
2014 236
PERFORMANS
PROGRAMI
500.000.00.-
Etüd Proje Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Performans Hedefi-10.1
Belediyemiz tarafýndan Kýzýlay,Doðukent,
Cumhuriyet,Aksaray,Salýbaba Mahallelerinde içerisinde
spor kompleksleri baþta olmak üzere birçok sosyal
donatýlarýn bulunduðu yeþil alanlarý olan rekreasyon
alanlarýnýn oluþturulmasý, tasarlanan projenin hayata
geçirilmesi için Park ve Bahçeler Müdürlüðü ile
koordineli çalýþarak müdürlüðümüzce bu alan üzerinde
yapýlacak olan kamulaþtýrma iþlemlerinin tamalanmasý
Faaliyet Adi-10
Spor kompleksleri baþta olmak üzere birçok sosyal
donatýnýn bulunduðu yeþil alanlarý olan rekreasyon
alanlarýnýn oluþturulmasý
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü
Açiklamalar : Yukarida belirtilen mahalleleri cazibe merkezi haline getirmek amaciyla
belediyemizce tasarlanan Rekreasyon Alani projesinin hayata geçirmek üzere,Park ve
Bahçeler Müdürlügü ile koordineli çalisilacaktir.
Ekonomik Kod
Personel
Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
500.000,00 TL
500.000.00.-
Bütçe
Disi
Kaynak
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014
2014 237
PERFORMANS
PROGRAMI
500.000.00.-
Elazýð Belediyesi
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜGÜ PERFORMANS TABLOSU
Faaliyet
ELAZIG BELEDIYESI
Performans
Hedefi
Idare Adi
1
1,1
Koordinasyon ve Isbirliginin Saglanmasi
2
2,1
Bireysel Gelisim Düzeyinin Yükseltilmesi
2,2
Hizmet Içi Egitim
3,1
Kent Vizyonunun Olusturulmasi
3,2
Vizyon Projelerin Gelistirilmesi
4,1
Mali Yapinin Güçlendirilmesi
4,2
Mali Yapinin Güçlendirilmesi
5,1
Alt Yapi Çalismalari
5,2
Alt Yapi Çalismalari
6,1
Denetimlerin Yapilmasi
6,2
Kaçak Giris ve Satislarin Önlenmesi
7,1
Çarpik Kentlesmenin Önlenmesi
3.000.000,00 TL
3.000.000,00 TL
7,2
Çarpik Kentlesmenin Önlenmesi
500.000,00 TL
500.000,00 TL
7,3
Çarpik Kentlesmenin Önlenmesi
500.000,00 TL
500.000,00 TL
8,1
Terminal Alani ve Ikinci El Oto Galericiler Sitesi
500.000,00 TL
500.000,00 TL
8,2
Terminal Alani ve Ikinci El Oto Galericiler Sitesi
500.000,00 TL
500.000,00 TL
9
9,1
Kentsel Dönüsüm (Uydu Kent)
500.000,00 TL
500.000,00 TL
10
10,1 Rekreasyon Alanlari
500.000,00 TL
500.000,00 TL
6.000.000,00 TL
6.000.000,00 TL
610.000,00 TL
610.000,00 TL
6.610.000,00 TL
6.610.000,00 TL
3
4
5
6
7
8
BÜTÇE IÇI
TL
BÜTÇE DISI
PAY
%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami
Genel Yönetim Giderleri
TL
TOPLAM
PAY
TL
%
%
Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami
Genel Toplam
2014 238
PERFORMANS
PROGRAMI
PAY
2014 239
PERFORMANS
PROGRAMI
Bütçe kaynak Ihtiyaci
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Kaynak Ihtiyaci
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Yurt Disi
Diger yurt Içi
Döner Sermaye
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
09 Yedek Ödenek
08 Borç Verme
07 Sermaye Transferleri
06 Sermaye Giderleri
05 Cari Transferler
04 Faiz Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alimi Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
01 Personel Giderleri
Ekonomik Kod
Idare Adi
6.000.000.00.-
6.000.000.00.-
6.000.000.00.-
Faaliyet Toplami
ELAZIG BELEDIYESI
Toplami
610.000.00.-
610.000.00.-
6.000.00.-
70.000.00.-
256.000.00.-
43.000.00.-
235.000.00.-
Genel Yönetim Giderleri
TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU
Edilecek Kaynaklar Toplami
Diger idarelere Transfer
6.610.000.00.-
6.610.000.00.-
6.006.000.00.-
70.000.00.-
256.000.00.-
43.000.00.-
235.000.00.-
Genel Toplam
(TL)
Etüd Proje Müdürlüðü
Elazýð Belediyesi
T.C.
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
Amaç-1
Hedef-1
ELAZIG BELEDIYESI
Sehrimizde tüketime sunulan içme ve kullanma suyunun daha saglikli bir sekilde
tasinmasi
2014 yili içerisinde mevcut sehir sebekesinde bulunan asbest ve pik borularinin yillik
40 km'lik bölümünün HDPE PVC borularla yenilenme
Performans Hedefi 2014 yilinda 40 km'lik sebeke hattinin yenilenmesi
Açiklama
Yeni yerlesim alanlarinin sebeke hatlariTSE standartlarina göre yapilacak ayrica eski yerlesim yerlerinde mevcut olan asbest ve pik
borular HDPE PVC borularla degistirilip vatandaslarin su tüketimini daha saglikli bir sekilde yapmalari saglanacaktir.
2012
Performans Göstergeleri
1
Açiklama
Yenilenmesi gereken Sehir sebekesi hattinda %20 oraninda çalisma yapilmasi
2013
40 km
40 km
2014
40 km
2
Açiklama
yeni dösenen ana sebeke hattina tüm abone hatlarinin yeniden baglantilari yapilarak vatandasimizin bina önü baglanti borularida
degistirilecektir.
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
mevcut sehir sebekesinde bulunan asbest ve pik borularinin yillik
40 km'lik bölümünün HDPE PVC borularla yenilenmesi
Genel Toplam
2014 241
PERFORMANS
PROGRAMI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi Toplam
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
Amaç-2
Hedef-2
ELAZIG BELEDIYESI
Artan sehir nüfusuna parelel olarak su deposu ve kuyularinin kapasitelerinin artirilmasi
Artan ihtiyaca göre yeni derin su kuyulari açtirilarak sehre verilen su miktarini artirmak
Performans Hedefi 2014 Yilinda 6 kuyunun açtirilmasi
Açiklamalar
Artan sehir nüfusu göz ününde bulundurularak su ihtiyacinin giderek artmasi sebebiyle isletme ve istirakler müdürlügümüz yeni kuyu
açip vatandaslarin su ihtiyaçlarini gidermek için çalismalar yapmaktadir.
Performans Göstergeleri
2012
Içme ve kullanma suyu ihtiyacini karsilayan derin su kuyularinin %25
1 oraninda artirmak
25%
Açiklama
Kuyularin yil içinde her türlü bakimi onarimi,bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yapilacaktir
2
Açiklama
2013
2014
25%
25%
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
Artan sehir nüfusuna parelel olarak su deposu ve kuyularinin kapasitelerinin
artirilmasi
Genel Toplam
2014 242
PERFORMANS
PROGRAMI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi Toplam
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Amaç-2
Hedef-3
Artan ihtiyaca göre yeni derin su kuyulari açtirilarak sehre verilen su miktarini artirmak
Toplam depo hacminin 41.850m3 den 50.000 m3 çikartilmasi
Performans Hedefi 2014 Yilinda %30'si gerçeklestirmek
Artan sehir nüfusu ve su ihtiyaci göz önünde bulundurularak halkimizin kullandigi su miktarinin artirilmasi amaciyla
depo kapasitelerinin artilmasi gerekmektedir
Performans Göstergeleri
2012
1 Mevcut su depolarinin kapasitelerinin artilmasi
20%
Açiklama
Depolarin konumlari sehrin gelisimine göre belirlenecektir
2 Teknolojik verilerden yararlanilmasi
Açiklama
Su depolarinin ihtiyaca göre kapasitelerinin artirilmasi günümüz teknolojisine göre dizayn edilmesi
3
Açiklama
mevcut depolarin bakim ve onarimli periyodik olarak yapilacaktir
4
Açiklama
2013
20%
2014
30%
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Toplam depo hacminin 41.850m3 den 50.000m3 çikartmak
depolarin bakim ve onarimlarin düzenli olarak yapilmasi
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe
Bütçe Disi Toplam
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
Genel Toplam
2014 243
PERFORMANS
PROGRAMI
2.000.000,00
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Amaç-2
Hedef-4
Artan sehir nüfusuna parelel olarak su deposu ve kuyularin kapasitelerinin artirilmasi
Derin su kuyularinin tamaminin kontrolünün (SCADA) saglanmasi
Performans Hedefi 2014 yilinda 10 kuyu
Mevcut kuyulara erisim daha kolay saglancaktir herhangi olumsuz bi durumda kuyulara uzaktan erisim(SCADA) sistemiyle müdahale
daha kolay olacaktir
Performans Göstergeleri
2012
2013
1 2014 yilinda 10 kuyunun scada'ya baglanmasi
5 kuyu
6 kuyu
Açiklama
Uzaktan erisim sisiteminde uzman personel yetistirilmesi saglanacaktir
2
Açiklama
2013 yilinda açtirilan derin kuyularin henüz scadaya baglanmamis olanlarinda scadaya baglanmasi saglanacaktir
3
Açiklama
Yapimlari tamamlanan 2 adet su deposunun görüntülenmesi saglanacaktir.
4
Açiklama
2014
10 kuyu
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
Derin su kuyularinin tamaminin kontrolünün merkezi sistemle (scada)
saglanmasi
Genel Toplam
2014 244
PERFORMANS
PROGRAMI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi Toplam
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Amaç-3
Hedef-5
Cografik bilgi sisteminin hayata geçirilmesi
cografik bilgi sisteminin hayata geçirilmesi
Performans Hedefi 2014 sonuna kadar %50 oraninda gerçeklestirmek
Cografi bilgi sistemi belediyenin gelir ve hizmet kalitesini ve vatandaslarin yasam kalitesini yükseltecektir ve halkin belediyeden
daha hizli bir sekilde hizmet almasini gerçeklestirecektir halkimiz bu projenin hayat geçirilmesiyle birlikte daha belediye
hizmetlerinden daha hizli ve daha verimli bir hizmet alacaktir.
Performans Göstergeleri
1 2014 yilinda gerçeklesme orani
Açiklama
Kent bilgi sistemine geçis için alt yapinin hazirlanmasi
2
Açiklama
2) Cografik bilgi sistemi kurularak paydaslarimizin hizli ve saglikli bilgi almasi saglanacak
3
Açiklama
cografik bilgi sistemi ile etkili ve daha dogru analiz yapilmasi saglanacaktir
4
Açiklama
2012
2013
50%
2014
50%
5
Açiklama
6
Açiklama
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe
Bütçe Disi Toplam
6.750.000,00
6.750.000,00
Faaliyetler
1
2
3
4
5
cografik bilgi sisteminin hayata geçirilmesi
6.750.000,00
Genel Toplam
2014 245
PERFORMANS
PROGRAMI
6.750.000,00
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Amaç-4
Hedef-6
Kaynaklarin etkin ve verimli kullanilmasi
Su abonelerinin periyodik kontrollerinin yapilmasi
Performans Hedefi Her yil öz gelirlerin %10 artirilmasi
Yoklama yapilarak kayda girmemis veya abone olmamis kisilerin kayda alinacak bu sayade kaçak,eski veya sorunlu su abonelerin
kontrol altinda tutulmasi saglanacaktir
Performans Göstergeleri
1 Belediyemiz öz gelirlerinin artirilmasi hedef alinmistir
Açiklama
2012
10%
2013
10%
2014
10%
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
Bütçe
1
2
3
4
5
Genel Toplam
2014 246
PERFORMANS
PROGRAMI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi Toplam
Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
2014 yilinda 40 km'lik sebeke hatti yenilenmesi
Performans Hedefi 1
Faaliyet Adi 1
Mevcut sehir sebekesinde bulunan asbest ve
pik borularinin HDPE PVC borularla yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ
Asbest ve pik borularin HDPE PVC borularla yenilenmesi ile halkimizin daha temiz ve
saglikli su tüketimi yapmasi saglanacaktir.yapilacak çalismalarda TSE standartlari
gözetilecektir.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
4.500.000,00 TL
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
4.500.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
4.500.000,00 TL
2014 247
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Performans Hedefi 2
2014 Yilinda 6 kuyu açtirilmasi
Faaliyet Adi 2
Artan sehir nüfusuna parelel olarak su deposu ve
kuyularinin kapasitelerinin artirilmasi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ
Artan sehir nüfusuna parelel olarak yeni derin su kuyulari açtirmak gerekmektedir.Bu
sayede halkimizin su ihtiyaci saglanmis olacaktir
Bütçe Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
1.500.000,00 TL
1.500.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
1.500.000,00 TL
2014 248
PERFORMANS
PROGRAMI
Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi 3
ELAZIG BELEDIYESI
2014 Yilinda %20'si gerçeklestirmek
Toplam depo hacminin 41.850m3 den 50.000 m3
çikartilmasi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ
Artan sehir nüfusu ve su ihtiyaci göz önünde bulundurularak halkimizin kullandigi su
miktarinin artirilmasi amaciyla depo kapasitelerinin artirilmasi gerekmektedir..
Faaliyet Adi 3
Bütçe Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
2.000.000,00 TL
2.000.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2.000.000,00 TL
2014 249
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi 4
ELAZIG BELEDIYESI
2014 yilinda 10 kuyu
Faaliyet Adi 4
Derin su kuyularinin tamaminin kontrolünün
merkezi sistemle (SCADA) baglanmasi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ
merkezi sistem(SCADA) ile kuyulara erisim ve müdahale daha hizli bir sekilde yapilacaktir
kuyulara erisim scada sayesinde daha kolay olacaktir.su depolarinin görüntülenmesi ile
birlikte daha verimli bi çalisma saglanacaktir.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
Bütçe
Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
750.000,00 TL
750.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
750.000,00 TL
2014 250
PERFORMANS
PROGRAMI
Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Performans Hedefi 5
2014 yilinin sonuna kadar gerçeklestirmek
Faaliyet Adi 5
Cografik bilgi sisteminin hayata geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ
Cografi bilgi sistemi belediyenin gelir ve hizmet kalitesini ve vatandaslarin yasam
kalitesini yükseltecektir ve halkin belediyeden daha hizli bir sekilde hizmet almasini
gerçeklestirecektir halkimiz bu projenin hayat geçirilmesiyle birlikte daha belediye
hizmetlerinden daha hizli ve daha verimli bir hizmet alacaktir.
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
6.750.000,00 TL
6.750.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
6.750.000,00 TL
2014 251
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi 6
ELAZIG BELEDIYESI
Her yil öz gelirlerin %10 artirilmasi
Faaliyet Adi 6
Su abonelerinin periyodik kontrollerinin yapilmasi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ
Yoklama yapilarak kayda girmemis veya abone olmamis kisilerin kayda alinmasi
saglanarak ve öz gelirin artirilmasi hedeflenmistir.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 252
PERFORMANS
PROGRAMI
2014
Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü
ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ PERFORMANS TABLOSU
ELAZIG BELEDIYESI
BÜTÇE IÇI
Faaliyet
Performans
Hedefi
Idare Adi
TL
BÜTÇE DISI
PAY
%
TL
PAY
TOPLAM
TL
%
PAY
%
1
Mevcut sehir sebekesinde
bulunan asbest ve pik borularin HDPE PVC borularla yenilenmesi
4.500.000,00 TL
100
4.500.000,00 TL
100
2
Artan sehir nüfusuna paralel olarak
su deposu ve kuyularin kapasitelerinin
artirilmasi
1.500.000,00 TL
25
1.500.000,00 TL
25
3
Toplam depo hacminin 41.850 m3 den
50.000 m3 çikartilmasi
2.000.000,00 TL
30
2.000.000,00 TL
30
4
Derin su kuyularinin tamaminin
kontrolünün merkezi sistemle
(scada) saglanmasi
750.000,00 TL
20
750.000,00 TL
20
5
Cografik bilgi sisteminin hayata geçirilmesi
6.750.000,00 TL
50
6.750.000,00 TL
50
6
Su abonelerinin periyodik kontrollerinin yapilmasi
10
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami
Genel Yönetim Giderleri
10
15.500.000,00 TL
15.500.000,00 TL
26.950.000,00 TL
26.950.000,00 TL
42.450.000,00 TL
42.450.000,00 TL
Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami
Genel Toplam
2014 253
PERFORMANS
PROGRAMI
2014 254
PERFORMANS
PROGRAMI
Bütçe kaynak Ihtiyaci
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Kaynak Ihtiyaci
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Yurt Disi
Diger yurt Içi
Döner Sermaye
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
09 Yedek Ödenek
08 Borç Verme
07 Sermaye Transferleri
06 Sermaye Giderleri
05 Cari Transferler
04 Faiz Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alimi Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
01 Personel Giderleri
Ekonomik Kod
Idare Adi
15.500.000,00
15.500.000,00
15.500.000,00
Faaliyet Toplami
26.950.000,00
26.950.000,00
200.000,00
17.500.000,00
1.500.000,00
7.750.000,00
Toplami
Genel Yönetim Giderleri
Edilecek Kaynaklar Toplami
Diger idarelere Transfer
ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ
TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU
42.450.000,00
42.450.000,00
15.500.000,00
200.000,00
16,500.000,00
1.500.000,00
7.750.000,00
Genel Toplam
(TL)
Elazýð Belediyesi
Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Amaç 1
Þehir Ýçi Trafiðini Rahatlatmak.
Hedef
Yapýlacak ve Yapýlmakta olan Bulvar ve Kavþaklarýn Sinyalizasyon
Sisteminin kurulmasý
Performans
Hedefi
Yapýlacak ve Yapýlmakta olan Bulvar ve Kavþaklarýn %70 oranýnda Sinyalizasyon
Sisteminin kurulmasý
Açýklamalar :
Belediyemiz Fen Ýþleri Müdürlüðünün yapmýþ olduðu ve yapacaðý Yol çalýþmalarý sonucu oluþacak olan
Bulvar, Kavþaklarda Trafik Komisyonunca uygun yerlere Sinyalizasyon Sistemi Kurulmasý.
Performans Göstergeleri
2012
2013
Kavsak ve Bulvarlara Sinyalizasyon Sistemi
50%
40%
1
Kurulmasi
Açiklama :Bulvar ve Kavsaklarda yaya ve araç güvenligi ve trafik akisini saglamak için yeni
Sinyalizasyon Sistemlerinin kurulmasi
Muhtelif Bulvar ve Kavsak Sinyalizasyon
80%
80%
2
Sistemlerinin Bakim ve Yenilenmesi
2014
60%
80%
Açiklama :Mevcut Sinyalizasyon Sistemlerinin bakimini ve yenileme çalismalarini yapmak.
3
Trafik Isaretleme ve Bilgi Levhalari Yapimi
ve Montaji
40%
50%
80%
Açiklama :Mevcut sehir içi yollarda levha uygulamasi ile Trafik ve Yaya akisina yön vermek.
4
Yaya, Araç Güvenligi için gerekli Trafik
Malz.leri Alimi (Huni, Delinatör, Hiz Kesici .)
40%
70%
70%
60%
80%
Açiklama :Mevcut Sehir içi yollarda gerekli önlemleri almak için,
5
Yol ve Bordör Tasi Boya Malzemesi Alimi
40%
Açiklama :Il Mücavir Alani içerisindeki Ana arteller üzerinde bulunan yaya geçitleri, Bordör taslarinin
belirgin olmasi için boya isleminin yapilmasi
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
Kavsak ve Bulvarlara Sinyalizasyon Sistemi
Kurulmasi
Muhtelif Bulvar ve Kavsak Sinyalizasyon
Sistemlerinin
Trafik Isaretleme ve Bilgi Levhalari Yapimi
ve Montaji
Yaya, Araç Güvenligi için gerekli Trafik
Malz.leri Alimi (Huni, Delinatör, Hiz Kesici .)
Yol ve Bordör Tasi Boya Malzemesi Alimi
Genel Toplam
2014 255
PERFORMANS
PROGRAMI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
350.000 ….
350.000
100.000 ….
100.000
100.000 ….
100.000
100.000 ….
100.000
100.000 ….
100.000
750.000 ….
750.000
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Amaç 2
Þehrin görüntü kirliliðinin önlenmesi.
Hedef
Ýl Mücavir Alaný Ana arteller üzerinde bulunan yapýlarýn temiz ve onarýlmýþ bir þekilde olmasý
Performans
Hedefi
Çevre Düzenine katký saðlamak
Açýklama : Ýl Mücavir Alaný Ana arteller üzerinde bulunan yapýlarýn temiz ve onarýlmýþ bir þekilde olmasý
Performans Göstergeleri
Il Mücavir Alani Ana arteller üzerinde bulunan
1
yapilarin temiz ve onarilmis bir sekilde olmasi
2012
2013
2014
40%
50%
50%
Açiklama : Il Mücavir Alani Ana arteller üzerinde bulunan yapilarin temiz ve onarilmis bir sekilde olmasi
Faaliyetler
1
Bütçe
Il Mücavir Alani Ana arteller üzerinde bulunan
yapilarin temiz ve onarilmis bir sekilde olmasi
Genel Toplam
2014 256
PERFORMANS
PROGRAMI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
100.000 ….
100.000
100.000 ….
100.000
Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Amaç 3
Þehirler Arasý Toplu Taþýma Hizmetinde en iyiyi en güzeli sunmak
Hedef
Þehirler Arasý Otobüs Terminalinde gerekli bakým ve onarým çalýþmalarýný yaparak temiz bir
ortam sunmak
Performans
Hedefi
Þehirler Arasý Toplu Taþýma Hizmetinde vatandaþ Memnuniyeti saðlamak
Açýklamalar :
Yeni Terminal Hizmet Binasýnýn yapýmýna kadar mevcut Terminal Hizmet Binasýndan en iyi verimi almak.
Performans Göstergeleri
Sehirler Arasi Otobüs Terminalinde gerekli
1 bakim ve onarim çalismalarini yaparak temiz bir
ortam sunmak
2012
2013
2014
40%
50%
50%
Açiklamalar :
Yeni Terminal Hizmet Binasinin yapimina kadar mevcut Terminal Hizmet Binasindan en iyi verimi almak.
Faaliyetler
1
Bütçe
Sehirler Arasi Otobüs Terminalinin Bakim ve
Onarimi
Genel Toplam
2014 257
PERFORMANS
PROGRAMI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
300.000 ….
300.000
300.000 ….
300.000
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Amaç 4
Hedef
Þehir Ýçi Toplu Taþýma Hizmetinde en iyiyi en güzeli sunmak.
Vatandaþlarýmýzýn Toplu Taþýma Hizmetini Teknolojiye uygun bir þeklide idame ettirmek.
Performans Hedefi Þehir Ýçi Toplu Taþýma Hizmetinde vatandaþ Memnuniyeti saðlamak
Açýklamalar :
Toplu Taþýma Araçlarýna biniþlerde, ücretlerde kolaylýk saðlamak ve Araçlarýn Bakýmlý bir þekilde göze
ve kulaða rahatsýzlýk vermeden devam ettirilmesi
Performans Göstergeleri
Belediyemize ait Araçlarin Bakim Onarim ve
1
Konfornun en üst seviyede tutulmasi
2012
2013
2014
50%
40%
80%
Açiklama :Hizmet veren araçlarin Vatandaslarimizin rahati ve güvenligi için en iyi seklide hazirlanmasi
2
Vatandasa Ücret Konusunda indirim ve Kolaylik
Saglamak Amaci ile Paso Basimi
80%
80%
80%
Açiklama :Vatandasin Toplu Tasima araçlarindan indirimli bir sekilde faydalanmasi
3
Yolcu Tasima gideri
40%
70%
70%
Açiklama :Sosyal Belediyeclik Anlaminda Kamu Kurum ve Kuruluslarindan gelen talepler ve Belediyenin
yapmis oldugu Hizmetleri vatandasa sunabilmek için tasima hizmetinin yapilmasi
Faaliyetler
1
2
3
Bütçe
Belediyemize ait Araçlarin Bakim Onarim ve
Konfornun en üst seviyede tutulmasi
Vatandasa Ücret Konusunda indirim ve Kolaylik
Saglamak Amaci ile Paso Basimi
Yolcu Tasima gideri
Genel Toplam
2014 258
PERFORMANS
PROGRAMI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
100.000 ….
100.000
50.000 ….
50.000
200.000 ….
200.000
350.000 ….
350.000
Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Amaç 5
Hedef
Toplu Taþýmacýlýk Hizmetinin mücavir alan içindeki her noktaya daha verimli sunulmasý
Belediye Meclis Kararý Gereðince Otobüs filosunun güçlendirilmesi
Performans Hedefi 30 adet Toplu Taþýma amaçlý Otobüs alýmý
Açýklamalar :
Þehiriçi ulaþýmda her noktaya eþit süre ve zamanda kaliteli ulaþýmýn saðlanmasý
2012
Performans Göstergeleri
1
30 adet Toplu Tasima amaçli Otobüs alimi
2013
2014
40%
60%
Açiklama :Sehiriçi ulasimda her noktaya esit süre ve zamanda kaliteli ulasimin saglanmasi
Kaynak Ihtiyaci 2014
Faaliyetler
1
2
3
Bütçe
30 adet Toplu Tasima amaçli Otobüs alimi
Yedek Parça Alimi
Bakim Onarim Gideri
Genel Toplam
Toplam
9.000.000 ….
1.000.000
500.000 ….
9.000.000
1.000.000
500.000
10.500.000 ….
10.500.000
2014 259
PERFORMANS
PROGRAMI
Bütçe Disi
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Amaç 6
Hedef
Toplu Taþýmacýlýk Hizmetinin aksamadan yürürütülmesi
Mevcut Toplu Taþýmacýlýk Hizmetinin güçlendirilmesi
Performans Hedefi Hizmet Alýmý
Açýklamalar :
Þehiriçi ulaþýmda her noktaya eþit süre ve zamanda kaliteli ulaþýmýn saðlanmasý için toplu taþýmacýlýk
hizmetinin yeni ekip ve eleman desteðiyle güçlendirilmesi
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
Hizmet
Alimi
30%
70%
1
Açiklama : Sehiriçi ulasimda her noktaya esit süre ve zamanda kaliteli ulasimin saglanmasi için toplu
tasimacilik hizmetinin yeni ekip ve eleman destegiyle güçlendirilmesi
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe
Bütçe Disi
Toplam
2.500.000 ….
2.500.000
Faaliyetler
1
Hizmet alimi
2.500.000 ….
Genel Toplam
2014 260
PERFORMANS
PROGRAMI
2.500.000
Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Performans Hedefi
Sehir Içi Trafigini Rahatlatmak
Faaliyet Adi
Kavsak ve Bulvarlara Sinyalizasyon Sistemi
Kurulmasi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Ulasim Hizmetleri Müdürlügü
Açiklama :
Bulvar ve Kavsaklarda yaya ve araç güvenligi ve trafik akisini saglamak için yeni
Sinyalizasyon Sistemlerinin kurulmasi
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
350.000,00 TL
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
350.000,00 TL
2014 261
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Performans Hedefi
Sehir Içi Trafigini Rahatlatmak
Muhtelif Bulvar ve Kavsak Sinyalizasyon
Sistemlerinin Bakim ve Yenilenmesi
Faaliyet Adi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklama :
Mevcut Siyalizasyon Sistemlerinin Bakimini ve yenileme çalismalarini yapmak.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
100.000,00 TL
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
100.000,00 TL
2014 262
PERFORMANS
PROGRAMI
Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Performans Hedefi
Sehir Içi Trafigini Rahatlatmak
Faaliyet Adi
Trafik Isaretleme ve Bilgi Levhalari Yapimi ve
Montaji
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklama :
Mevcut Sehir Içi yollarda levha uygulmasi ile Trafik ve Yaya akisina yön vermek
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
100.000,00 TL
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
100.000,00 TL
2014 263
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Performans Hedefi
Sehir Içi Trafigini Rahatlatmak
Yaya ve Araç Güvenligi için gerekli Malz.lerin
Alinmasi
Faaliyet Adi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklama :
Yaya ve Araç Güvenligi için gerekli Trafik Malz.leri Alimi (Huni, Delinatör, Hiz Kesici,
Serit Ayirici, Kasis, …)
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
100.000,00 TL
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
100.000,00 TL
2014 264
PERFORMANS
PROGRAMI
Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Performans Hedefi
Sehir Içi Trafigini Rahatlatmak
Faaliyet Adi
Yol ve Bordör Tasi Boya Malzemesi Alimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklama :
Il Mücavir Alani içerisndeki Ana Arteller üzerinde bulunan yaya geçitleri, Bordör Taslari
ve Yol Çizgilerinin boyanmasi
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
100.000,00 TL
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
100.000,00 TL
2014 265
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Performans Hedefi
Sehrin Görüntü Kirliliginin önlenmesi
Faaliyet Adi
Il Mücavir Alani Ana Arteller üzerinde bulunan
yapilarin temiz ve onarilmis bir sekilde olmasi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklama :
Il Mücavir Alani Ana Arteller üzerinde bulunan yapilarin temiz ve onarilmis bir sekilde
olmasi
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
100.000,00 TL
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
100.000,00 TL
2014 266
PERFORMANS
PROGRAMI
Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Performans Hedefi
Sehirlerarasi Toplu Tasima Hizmetinde en iyiyi
en güzeli sunmak.
Faaliyet Adi
Sehirler Arasi Otobüs Terminalinin gerekli
bakim ve onarim çalismalarini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklama :
Yeni Terminal Hizmet Binasinin yapimina kadar Mevcut Terminal Hizmet Binasindan en
iyi verimi almak
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
300.000,00 TL
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
300.000,00 TL
2014 267
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Performans Hedefi
Sehir Içi Toplu Tasima Hizmetinde en iyiyi en
güzeli sunmak
Faaliyet Adi
Belediyemize ait Araçlarin Bakim ve Onarimini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklama :
Hizmet veren araçlari vatandaslarin rahati ve güvenligi için en iyi sekilde sunmak.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
100.000,00 TL
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
100.000,00 TL
2014 268
PERFORMANS
PROGRAMI
Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Performans Hedefi
Sehir Içi Toplu Tasima Hizmetinde en iyiyi en
güzeli sunmak
Vatandasa Ücret konusunda indirim ve kolaylik
saglamak amaci ile pso Basimi
Faaliyet Adi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklama :
Vatandasin Toplu Tasimad indirimli bir sekilde faydalanmasi
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
50.000,00 TL
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
50.000,00 TL
2014 269
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Sehir Içi Toplu Tasima Hizmetinde en iyiyi en
güzeli sunmak
Yolcu Tasima Gideri
Performans Hedefi
Faaliyet Adi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklama :
Sosyal Belediyecilik anlaminda Kamu Kurum ve Kuruluslarindan gelen talepler ve
Belediyemizin yapmis oldugu hizmetleri vatandasa sunabilmek için tasima hizmetinin
yapilmasi.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
2014
200.000,00 TL
Bütçe
Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
200.000,00 TL
2014 270
PERFORMANS
PROGRAMI
Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Belediye Meclis Karari Geregince Otobüs
filosunun güçlendirilmesi
30 adet Toplu Tasima amaçli Otobüs alimi
Performans Hedefi
Faaliyet Adi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklama :
Sehiriçi ulasimda her noktaya esit süre ve zamanda kaliteli ulasimin saglanmasi
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
2014
9.000.000,00 TL
Bütçe
Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
9.000.000,00 TL
2014 271
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Belediye Meclis Karari Geregince Otobüs
filosunun güçlendirilmesi
Yedek Parça Alimi
Performans Hedefi
Faaliyet Adi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklama :
Sehiriçi ulasimda her noktaya esit süre ve zamanda kaliteli ulasimin saglanmasi
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
2014
1.000.000,00 TL
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
1.000.000,00 TL
2014 272
PERFORMANS
PROGRAMI
Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Belediye Meclis Karari Geregince Otobüs
filosunun güçlendirilmesi
Bakim Onarim Gideri
Performans Hedefi
Faaliyet Adi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklama :
Sehiriçi ulasimda her noktaya esit süre ve zamanda kaliteli ulasimin saglanmasi
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
2014
500.000,00 TL
Bütçe
Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
500.000,00 TL
2014 273
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Performans Hedefi
Mevcut Toplu Tasimacilik Hizmetinin
güçlendirilmesi
Faaliyet Adi
Hizmet alimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklama :
Sehiriçi ulasimda her noktaya esit süre ve zamanda kaliteli ulasimin saglanmasi için
toplu tasimacilik hizmetinin yeni ekip ve eleman destegiyle güçlendirilmesi
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
2.500.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2.500.000,00 TL
2014 274
PERFORMANS
PROGRAMI
Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ PERFORMANS TABLOSU
BÜTÇE IÇI
Faaliyet
Performans
Hedefi
Idare Adi
TL
BÜTÇE DISI
PAY
%
Kavsak ve Bulvarlara Sin. Sis. Kurulmasi
1
1
1
2 Sin. Sis. Bakim ve Yenilenmesi
1
3
1
TL
PAY
TOPLAM
TL
%
%
350.000,00 TL
350.000,00 TL
100.000,00 TL
100.000,00 TL
100.000,00 TL
100.000,00 TL
4 Yaya ve Araç Güvenligi için Trfk. Mlz. Alimi
100.000,00 TL
100.000,00 TL
1
5 Yol ve Bordör Tasi Boya Mlz. Alimi
100.000,00 TL
100.000,00 TL
2
1 Ana Artellerde bulunan yapilarim bakim ve Onr.
100.000,00 TL
100.000,00 TL
3
1 Sehirler Arasi Otobüs Terminalinin Bakimi
300.000,00 TL
300.000,00 TL
4
1 Belediyemiz Araçlarinin Bakim ve Onarimi
100.000,00 TL
100.000,00 TL
4
2 Paso Basimi
50.000,00 TL
50.000,00 TL
4
4 Yolcu Tasima Gideri
200.000,00 TL
200.000,00 TL
5
1 30 adet Otobüs Alimi
9.000.000,00 TL
9.000.000,00 TL
5
2 Yedek Parça Alimi
1.000.000,00 TL
1.000.000,00 TL
5
3 Bakim ve Onarim Gideri
500.000,00 TL
500.000,00 TL
6
1 Hizmet Alimi
2.500.000,00 TL
2.500.000,00 TL
Trafik Isaret Bili ve Yön Levhalri Imalat ve Mon.
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami
Genel Yönetim Giderleri
14.500.000,00 TL
14.500.000,00 TL
4.285.000,00 TL
4.285.000,00 TL
18.785.000,00 TL
18.785.000,00 TL
Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami
Genel Toplam
2014 275
PERFORMANS
PROGRAMI
PAY
2014 276
PERFORMANS
PROGRAMI
Bütçe kaynak Ihtiyaci
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Kaynak Ihtiyaci
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Yurt Disi
Diger yurt Içi
Döner Sermaye
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
09 Yedek Ödenek
08 Borç Verme
07 Sermaye Transferleri
06 Sermaye Giderleri
05 Cari Transferler
04 Faiz Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alimi Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
01 Personel Giderleri
Ekonomik Kod
Idare Adi
14.500.000,00 TL
14.500.000,00 TL
13.000.000,00
1.500.000,00 TL
Faaliyet Toplami
4.285.000,00 TL
4.285.000,00 TL
50.000,00 TL
777.000,00 TL
3.458.000,00 TL
Toplami
Genel Yönetim Giderleri
TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU
Edilecek Kaynaklar Toplami
Diger idarelere Transfer
18.785.000,00 TL
18.785.000,00 TL
13.000.000,00
50.000,00 TL
1.500.000,00 TL
777.000,00 TL
3.458.000,00 TL
Genel Toplam
(TL)
Elazýð Belediyesi
T.C.
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Amaç 1-
Müdürlügümüzün amaç ve hedeflerine tasiyabilecek yetkinliklere sahip personel yapisi
Her yil personellerin kurum bünyesinde veya kurum disinda faaliyetin türüne göre
Hizmetiçi Egitime tabi tutulmasi,
Hedef 1-
Performans Hedefi Egitim ihtiyaç analizi sonucunda personel bazinda alinmasi gereken egitimleri konu ve
saat olarak belirleyerek bu egitimlerin alinmasinin saglanmasi
Açiklamalar Müdürlügümüzü amaç ve hedeflerine tasiyabilecek yetkinliklere sahip personel yapisi
olusturulmasi amaciyla hizmet içi egitim yapilarak persoenel performasinin devamli yüksek tutulmasi
saglanacaktir.
Performans Göstergeleri
1
2012
2013
2014
Personelimizin ihtiyaç durumuna göre hizmet içi
egitim yapmak
Açiklama
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
Hizmet Içi Egitim
Genel Toplam
2014 278
PERFORMANS
PROGRAMI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
Mali Hizmetleri Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Amaç 2Hedef 1-
Mali Yapiyi Güçlendirmek ve Devamliligini Saglamak
Bütçe Gelirleri Içerisinde Öz Gelirlerin Payinin Artirilmasini Saglamak
Performans Hedefi Bütçe gelirleri içerisinde öz gelirlerin payini her yil % 15 artirmak.
Açiklamalar
Yerel yönetimlerin hizmet etmek için iller bankasi payi ve kendi öz kaynak gelirleri olmak üzere iki kaynagi
bulunmaktadir.Iller bankasindan gelen gelir sinirli oldugundan belediyeler, daha çok ve kaliteli hizmet etmek
için öz gelirlerini artirmak zorundadirlar.
Performans Göstergeleri
Öz kaynak payinin artirilmasi
1
Açiklama
2012
2013
2014
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
Öz gelirlerin payini artirmak
Genel Toplam
2014 279
PERFORMANS
PROGRAMI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Amaç 2Hedef 2-
Mali Yapiyi Güçlendirmek ve Devamliligini Saglamak
Tahmini Bütçe Ile Kesin Hesap Arasindaki Farki minimum düzeye indirmek
Performans Hedefi Tahmini bütçe ile gerçek bütçe arasindaki farki 2014 yilinda % 85 gerçeklestirmek
Açiklamalar Bütçenin temelini, stratejik planla bütçe arasinda köprü görevi gören performans programlari
olustur. Bu nedenle iyi bir bütçelemenin yapilabilmesi için iyi bir performans programi dolayisiyla iyi bir
stratejik planin yapilmasi gerekir. Stratejik plan yapildiginda gelir – gider kalemleri, yapilacak hizmetler göz
önünde bulundurulup faaliyetler ve projeler iyi hesaplanip maliyetleri çikarilir.
Performans Göstergeleri
Bütçenin gerçeklesme yüzdesi
1
2012
2013
2014
Açiklama Bütçe gerçeklesme oraninin yükselmesi için iyi bir stratejik planlama ve performans yönetimi
yapilacak.
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
Bütçenin gerçeklesme oranindaki açigi asgari
seviyeye indirmek.
Genel Toplam
2014 280
PERFORMANS
PROGRAMI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
Mali Hizmetleri Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Amaç 2Hedef 3-
Mali Yapiyi Güçlendirmek ve Devamliligini Saglamak
Gelir Tahsilat Oranini maksimum düzeye çikarmak
Performans Hedefi Gelir tahsilât oranini her yil % 5 oraninda artirarak belediye bütçesine katkida
bulunmak.
Açiklamalar Belediyelerin en büyük sorunlarindan biri de tahakkuk eden gelirini tahsil edememesidir. Gelirin
tahsil edilebilmesi için borcu tahakkuk etmis vatandaslarin veya diger tüzel kisilerin borçlarini zamaninda
ödenmesi saglanmaya çalisilacak. Zamaninda ödenmeyen borçlar için gereken ihtarlar ve tebligatlar
yapilarak gelirdeki tahsil orani üst seviyeye çikarilmaya çalisilacak.
Performans Göstergeleri
Tahsilat oranini artirma orani
1
Açiklama
2012
2013
2014
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
Gelir Tahsilatini Artirmak
Genel Toplam
2014 281
PERFORMANS
PROGRAMI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Performans Hedefi 1-
Çalisan personelimize hizmet içi egitim vermek
Faaliyet Adi 1-
Hizmet Içi Egitim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Mali Hizmetler Müdürlügü
Açiklamalar : Müdürlügümüzü amaç ve hedeflerine tasiyabilecek yetkinliklere sahip
personel yapisi olusturmak amaciyla
hizmet içi egitim yapilmasi.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 282
PERFORMANS
PROGRAMI
Mali Hizmetleri Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Performans Hedefi 2-
Bütçe gelirleri içerisinde öz gelirlerin payini her
yil % 15 artirmak.
Faaliyet Adi 1-
Öz gelirlerin payini artirmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali Hizmetler Müdürlügü
Açýklamalar Yerel yönetimlerin hizmet etmek için iller bankasý payý ve kendi öz kaynak
gelirleri olmak üzere iki kaynaðý bulunmaktadýr. Ýller bankasýndan gelen gelir sýnýrlý
olduðundan belediyeler, daha çok ve kaliteli hizmet etmek için öz gelirlerini artýrmak
zorundadýrlar.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 283
PERFORMANS
PROGRAMI
2014
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi 2Faaliyet Adi 2Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Elazig Belediyesi
Tahmini bütçe ile kesin hesap arasindaki farki
2014 yilinda % 85 gerçeklestirmek
Bütçenin gerçeklesme oranindaki açigi asgari
seviyeye indirmek.
Mali Hizmetler Müdürlügü
Açiklamalar Mali hizmetler müdürlügü olarak iyi bir planlama yapmak ve isleri bu
planlama çerçevesinde yapmak düsturumuzdur. Bütçenin gerçeklesme oraninin
artirmak ebetteki iyi bir planlamanin neticesine baglidir.gelir ve gider kaynaklarinin
analizi iyi bir sekilde yapilarak her yil bütçedeki gerçeklesmenin daha da yükseltilmesi
hedeflenmektedir.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
Bütçe
Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 284
PERFORMANS
PROGRAMI
2014
Mali Hizmetleri Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Performans Hedefi 2-
Gelir tahsilât oranini her yil % 5 oraninda
artirarak belediye bütçesine katkida bulunmak.
Gelir Tahsilatini Artirmak
Mali Hizmetler Müdürlügü
Faaliyet Adi 3Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklamalar Belediyelerin en büyük sorunlarindan biri de tahtahakkuk etmis
vatandaslarin veya diger tüzel kisilerin borçlarini zamaninda ödenmesi saglanmaya
çalisilacak. Zamaninda akkuk eden gelirini tahsil edememesidir. Gelirin tahsil
edilebilmesi için borcu tahakkuk etmis vatandaslarin veya diger tüzel kisilerin
borçlarini zamaninda ödenmesi saglanmaya çalisilacak. Zamaninda ödenmeyen
borçlar için gereken ihtarlar ve tebligatlar yapilarak gelirdeki tahsil orani üst seviyeye
çikarilmaya çalisilacak.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 285
PERFORMANS
PROGRAMI
2014
Elazýð Belediyesi
MALI HIZMETLER MÜDÜRLÜGÜ PERFORMANS TABLOSU
BÜTÇE IÇI
Faaliyet
Performans
Hedefi
Idare Adi
TL
BÜTÇE DISI
PAY
%
1-
1-
Hizmet Içi Egitim
2-
1-
2-
2-
Öz gelirlerin payini artirmak
Bütçenin gerçeklesme
oranindaki açigi asgari
seviyeye indirmek.
2-
3-
Gelir Tahsilatini Artirmak
TL
TOPLAM
PAY
TL
%
%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami
Genel Yönetim Giderleri
20.512.000,00 TL
20.512.000,00 TL
20.512.000,00 TL
20.512.000,00 TL
Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami
Genel Toplam
2014 286
PERFORMANS
PROGRAMI
PAY
2014 287
PERFORMANS
PROGRAMI
Bütçe kaynak Ihtiyaci
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Kaynak Ihtiyaci
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Yurt Disi
Diger yurt Içi
Döner Sermaye
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
09 Yedek Ödenek
08 Borç Verme
07 Sermaye Transferleri
06 Sermaye Giderleri
05 Cari Transferler
04 Faiz Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alimi Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
01 Personel Giderleri
Ekonomik Kod
Idare Adi
Faaliyet Toplami
20.512.000,00
20.512.000,00
16.000.000,00
120.000,00
32.000,00
3.100.000,00
300.000,00
210.000,00
750.000,00
Toplami
Genel Yönetim Giderleri
TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU
Edilecek Kaynaklar Toplami
Diger idarelere Transfer
20.512.000,00
20.512.000,00
16.000.000,00
120.000,00
32.000,00
3.100.000,00
300.000,00
210.000,00
750.000,00
Genel Toplam
(TL)
Mali Hizmetleri Müdürlüðü
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü
Amaç1
Cenaze defin islemleri
Müdürlügümüze müracaat eden tüm vatandaslarin cenzelerinin
definini yapmak.
Hedef1
Performans Hedefi
Müdürlügümüze bagli bulunan Mezarlik alanlarina cenaze defin islemlerini en iyi
sekilde yapmak.
Açiklamalar
Müdürlügümüze bagli mezarliklarda parsel içi veya tek mezarlara yapilacak definlerde
hizmet kalitesini arttirip vatandas memnuniyetini ön planda tutmak.
Performans Göstergeleri
1
Fakir ve kimsesiz cenazelerinin definleri
2012
2013
2014
100%
100%
100%
Açiklama
Fakir ve kimsesiz cenazelerin definleri müdürlügümüz tarafindan ücretsiz yapilmaktadir.
2
Sehit olan asker ve polis cenazesinin definleri
100%
100%
100%
100%
100%
Açiklama
Müdürlügümüz tarafindan sehit asker ve polise (sehitlik) ayrilmis olan bölgeye
definleri yapilmaktadir.
3
Rutin yapilmakta olana cenaze defin islemleri
100%
Açiklama
Sehrimizde vefat eden vatandaslarimizin vefat ettigi yerden alinip gasilhanede yikanip kefenlenip define
kadar tüm islemleri yapilmaktadir.
Faaliyetler
Bütçe
1
Fakir ve kimsesiz cenazelerin defini
32.000.00
2
Sehit cenazeleri için
22.000.00
Rutin yapilmakta olana cenaze defin islemleri
3
32.000.00
4
Cenaze defin islemlerinde doktor raporu istenmesi
5
Cenaze defin kayitlarinin tutulmasi
Genel Toplam
86.000.00
2014 288
PERFORMANS
PROGRAMI
2014
Bütçe Disi
Toplam
32.000.00
22.000.00
32.000.00
86.000.00
Mezarlýk Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü
Amaç 2
Cenaze nakil islemleri.
Hedef 1
Ilimiz sinirlari içerisindeki Cenaze nakil islemlerini en hizli ve saglikli bir sekilde
yapabilmek.
Performans Hedefi
Halkimiza cenaze nakil konusunda yardimci olmak, kimsesiz vatandaslarimizin
cenazelerine sahip çikmak.
Açiklamalar
Müdürlügümüze müracaat edilen cenaze nakil islemlerini en hizli ve saglikli bir sekilde yapmak ve halkimiza
cenaze nakil konusunda yardimci olmak.
Performans Göstergeleri
2012
2013
Adli vakalara (kaza,intahar,cinayet ve
süpheli ölümlere) aninda ulasmak.
1
100%
100%
Açiklama
Mevcut sinirlarimiz içeisinde talep anindan itibaren olay yerine ulasma süresini
olabildigince asgariye indirmek.
cenaze nakili
2
90%
100%
Açiklama:Ölüm aninda cenazenin kabire kadar tüm nakil islemlerinde yardimci olmak.
Il disi nakiller
3
90%
Açiklama
Ilimizde hayatini kaybeden vatandaslarimizin ülkemiz sinirlari içersindeki
sehirlere nakilleri yapilmaktadir.
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
32.000.00
53.000.00
53.000.00
Adli vakalar
Cenaze nakili
Il disi nakiller
138.000.00
Genel Toplam
2014 289
PERFORMANS
PROGRAMI
90%
2014
Bütçe Disi
2014
100%
100%
90%
Toplam
32.000.00
53.000.00
53.000.00
138.000.00
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü
Amaç 3
Mezarlik alanlarinin bakim ve onarimi
Belediyemiz mücavir alani içerisindeki tüm mezarlik alanlarinin bakim,onarim ve
restorasyon islerinin % 70'ni yapmak.
Hedef 1
Performans Hedefi
Belediyemiz mücavir alanlari içerisindeki mezarlik alanlarini çit
duvar ile çevirmek.
Açiklamalar
Belediyemiz mücavir alanlari içerisindeki mezarlik alanlarin yollarinin yapilmasi etrafinin çit duvar ile çevirip
bakim ve onarimini yapmak.
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
Mezarlik alaninin restorasyon çalismasini yapmak
1
80%
80%
80%
Açiklama
Tarihi mezarliklarin bakimi yapilip kaybolmasini önlemek.
Mezarlik alanlarinin temizligi
2
70%
75%
80%
Açiklama
Tüm mezarlik alanlarini, olusturmus oldugumuz temizlik ekipleri tarafindan belli zamanlarda rutin bir sekilde
temizligini yapilmaktadir.
Mezarlik alanlarinin yesillendirilmesi
55%
70%
75%
Açiklama
Müdürlügümüz her bahar ayinda mezarlik alanlarinda kurumus olan agaçlarin yerine yeni çiçek ve agaç dikmek.
Faaliyetler
Mezarlik alanin restorasyon çalismasi
1
Mezarlik alanlarinin temizligi
2
Mezarlik alanlarinin yesillendirilmesi
3
4
5
Genel Toplam
Bütçe
27.000.00
16.000.00
11.000.00
54.000.00
2014 290
PERFORMANS
PROGRAMI
2014
Bütçe Disi
Toplam
27.000.00
16.000.00
11.000.00
54.000.00
Mezarlýk Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü
Amaç 4
Hedef 1
24 Saat sistemine geçmek
Haftanin 7 günü, günün 24 saati ilimize hizmet vermek.
Performans Hedefi
Günün 24 saati içerisinde çikacak ölümlerde vatandaslarimizi
magdur etmemek.
Açiklamalar
Müdürlügümüz cenaze araçlari ile mezar kazici, bekçi ve tüm ekibi ile
birlikte haftanin 7 günü 24 saati hizmet vermek.
Performans Göstergeleri
2012
Alo 188 cenaze hatti
1
100%
Açiklama
Alo 188 cenaze hattina gelen talepleri degerlendirmek ve ilimize hizmet vermek.
2
100%
Açiklama
Faaliyetler
1
Alo 188 cenaze hatti
Alo 188 cenaze hattini kurarak vatandaslarin
bizlere ulasmalirini kolaylastirdik.
2
3
4
5
Genel Toplam
Bütçe
6.000.00
6.000.00
2014 291
PERFORMANS
PROGRAMI
2013
100%
2014
100%
100%
100%
2014
Bütçe Disi
Toplam
6.000.00
6.000.00
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü
Amaç 5
Aile Mezarlik alani parselasyon
2014 yili sonuna kadar mevcut mezarlik alanlarimizda etüt çalismasi
yapilarak yeni parseller olusturmak.
Hedef 1
Performans Hedefi mevcut alanlarda yeni parsel alani olusturmak
Açiklamalar
Daglik derelik alanlarda is makinalari ile düzeltilerek yol sorunu giderilip, yeni parseller olusturmak.
2012
2013
2014
Performans Göstergeleri
1
Etüt çalismalari
70%
80%
90%
Açiklama
Mevcut mezarlik alanlarinda yapilan etüt çalimalari ile parsellerinin etrafi çevrilecek parsellerin kaziklari
çakilip sinirlari belirleniliyor.
2
Aile mezarlik alanlarinin krokileri
100%
100%
100%
Açiklama
Aile mezarlik alanlarinin krokileri çizilip yerlerini bulamayan vatandaslarimiza krokilere bakarak tespit
edilir.
3
Mebis sistemi
Açiklama
Mebis (Mezar Bilgi Sistemi) vatandaslarimiz mezar yerlerini internette görebiliyorlar.
Faaliyetler
1
Etüt çalismalari
2
Mezarlik alanlarinin kroki ve paftalarini yapmak.
3
Mebis sisteminin bakimini yapmak
4
5
Genel Toplam
Bütçe
32.000.00
11.000.00
6.000.00
49.000.00
2014 292
PERFORMANS
PROGRAMI
2014
Bütçe Disi
Toplam
32.000.00
11.000.00
6.000.00
49.000.00
Mezarlýk Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü
Amaç 6
Hedef 1
Güvenlik ve Koruma
Mezarlik alanlarinin güvenligini saglamak
Performans Hedefi Mezarlik alanlarini korumak
Açiklamalar
Mezarlik alanlarinin etrafinin tel örgü ve çit duvar ile çevirerek koruma altina almak
2012
2013
Performans Göstergeleri
1
Mezarlik alanlarinin güvenligi
75%
90%
Açiklama
Mezarlik alanlarinin etrafinin tel örgü ve çit duvar ile çevirerek güvenligini saglamak.
2
Cenazenin güvenligi
85%
100%
Açiklama
Defin islemi yapilirken dogacak olumsuzluklara karsi cenazenin güvenliginin alinmasi.
Faaliyetler
1
Mezarlik alanlarinin güvenligi
2
Cenazenin güvenligi
3
Gelen yazili ve sözlü sikayetleri degerlendirmek.
4
5
Genel Toplam
Bütçe
43.000.00
43.000.00
2014 293
PERFORMANS
PROGRAMI
2014
Bütçe Disi
2014
90%
100%
Toplam
43.000.00
43.000.00
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü
Bagli bulunan mezarlik alanlarina cenaze defin
islemlerini en iyi sekilde yapmak.
Performans Hedefi 1
Faaliyet Adi 1.1
Fakir ve kimsesiz cenazelerinin definleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Mezarliklar Müdürlügü
Açiklamalar
Müdürlügümüze bagli mezarliklarda parsel içi veya tek mezarlara yapilacak definlerde
hizmet kalitesini arttirip vatandas memnuniyetini ön planda tutmak.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
32.000,00 TL
32.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
0.00
Toplam Kaynak Ihtiyaci
32.000,00 TL
2014 294
PERFORMANS
PROGRAMI
Mezarlýk Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü
Bagli bulunan mezarlik alanlarina cenaze defin
islemlerini en iyi sekilde yapmak.
Performans Hedefi 1
Faaliyet Adi 1.2
Sehit cenazeleri için
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mezarliklar Müdürlügü
Açiklamalar
Müdürlügümüze bagli mezarliklarda parsel içi veya tek mezarlara yapilacak definlerde
hizmet kalitesini arttirip vatandas memnuniyetini ön planda tutmak.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
22.000,00 TL
22.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
0.00
Toplam Kaynak Ihtiyaci
22.000,00 TL
2014 295
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü
Bagli bulunan mezarlik alanlarina cenaze defin
islemlerini en iyi sekilde yapmak.
Performans Hedefi 1
Faaliyet Adi 1.3
Rutin yapilmakta olana cenaze defin islemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mezarliklar Müdürlügü
Açiklamalar
Müdürlügümüze bagli mezarliklarda parsel içi veya tek mezarlara yapilacak definlerde
hizmet kalitesini arttirip vatandas memnuniyetini ön planda tutmak.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
32.000,00 TL
32.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
0.00
Toplam Kaynak Ihtiyaci
32.000,00 TL
2014 296
PERFORMANS
PROGRAMI
Mezarlýk Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü
Performans Hedefi 1
Bagli bulunan mezarlik alanlarina cenaze defin
islemlerini en iyi sekilde yapmak.
Faaliyet Adi 1.4
Cenaze defin isleminde doktor raporu alinmasi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mezarliklar Müdürlügü
Açiklamalar
Müdürlügümüze bagli mezarliklarda parsel içi veya tek mezarlara yapilacak definlerde
hizmet kalitesini arttirip vatandas memnuniyetini ön planda tutmak.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 297
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü
Performans Hedefi 1
Bagli bulunan mezarlik alanlarina cenaze defin
islemlerini en iyi sekilde yapmak.
Faaliyet Adi 1.5
Cenaze defin kayitlarinin tutulmasi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mezarliklar Müdürlügü
Açiklamalar
Müdürlügümüze bagli mezarliklarda parsel içi veya tek mezarlara yapilacak definlerde
hizmet kalitesini arttirip vatandas memnuniyetini ön planda tutmak.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 298
PERFORMANS
PROGRAMI
Mezarlýk Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü
Ilimizi sinirlari içerisindeki Cenaze nakil
islemlerini en hizli ve saglikli bir
sekilde yapabilmek.
Performans Hedefi 1
Faaliyet Adi 1.6
Adli Vakalar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mezarliklar Müdürlügü
Açiklamalar
Müdürlügümüze müracaat edilen cenaze nakil islemlerini en hizli ve sagliklibir sekilde
yapmak ve halkimiza cenaze nakil konusunda yardimci olmak.
Bütçe Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
32.000.00
32.000.00
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
0.000
Toplam Kaynak Ihtiyaci
32.000.00
2014 299
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü
Ilimizin sinirlari içerisindeki Cenaze nakil
islemlerinin en hizli ve saglikli bir
sekilde yapabilmek.
Cenaze nakili
Mezarliklar Müdürlügü
Performans Hedefi 2
Faaliyet Adi 2.1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklamalar
Müdürlügümüze müracaat edilen cenaze nakil islemlerini en hizli ve sagliklibir sekilde
yapmak ve halkimiza cenaze nakil konusunda yardimci olmak.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
53.000.00
53.000.00
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
0.000
Toplam Kaynak Ihtiyaci
53.000.00
2014 300
PERFORMANS
PROGRAMI
Mezarlýk Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü
Performans Hedefi 2
Faaliyet Adi 2.2
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklamalar
Ilimizin sinirlari içerisindeki Cenaze nakil
islemlerinin en hizli ve saglikli bir
sekilde yapabilmek.
Il disi nakiller
Mezarliklar Müdürlügü
Müdürlügümüze müracaat edilen cenaze nakil islemlerini en hizli ve sagliklibir sekilde
yapmak ve halkimiza cenaze nakil konusunda yardimci olmak.
Bütçe Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
53.000.00
53.000.00
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
0.000
Toplam Kaynak Ihtiyaci
53.000.00
2014 301
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü
Belediyemiz mücavir alanlari içerisindeki
mezarlik alanlarini çit duvar
ile çevirmek.
Performans Hedefi 3
Faaliyet Adi 3.1
Mezarlik alaninin restorasyon çalismasi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Mezarliklar Müdürlügü
Açiklamalar
Belediyemiz mücavir alanlari içerisindeki mezarlik alanlarin yollarinin yapilmasi etrafinin
çit duvar ile çevirip bakim ve onarimini yapmak.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
Bütçe
Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
27.000.00
27.000.00
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
0.00
Toplam Kaynak Ihtiyaci
27.000.00
2014 302
PERFORMANS
PROGRAMI
Mezarlýk Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Faaliyet Adi 3.2
Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü
Belediyemiz mücavir alanlari içerisindeki
mezarlik alanlarini çit
duvar ile çevirmek.
Mezarlik alanlarinin temizligi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Mezarliklar Müdürlügü
Performans Hedefi 3
Açiklamalar
Belediyemiz mücavir alanlari içerisindeki mezarlik alanlarin yollarinin yapilmasi etrafinin
çit duvar ile çevirip bakim ve onarimini yapmak.
Bütçe Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel
Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
16.000.00
16.000.00
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
0.00
Toplam Kaynak Ihtiyaci
16.000.00
2014 303
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü
Performans Hedefi 3
Belediyemiz mücavir alanlari içerisindeki
mezarlik alanlarini çit
duvar ile çevirmek.
Faaliyet Adi 3.3
Mezarlik alanlarinin yesilendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Mezarliklar Müdürlügü
Açiklamalar
Belediyemiz mücavir alanlari içerisindeki mezarlik alanlarin yollarinin yapilmasi etrafinin
çit duvar ile çevirip bakim ve onarimini yapmak.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
11.000.00
11.000.00
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
0.00
Toplam Kaynak Ihtiyaci
11.000.00
2014 304
PERFORMANS
PROGRAMI
Mezarlýk Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü
Performans Hedefi 4
Haftanin 7 günü, günün 24 saati ilimize hizmet
vermek.
Faaliyet Adi 4.1
Alo 188 cenaze hatti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Mezarliklar Müdürlügü
Açiklamalar
Müdürlügümüz cenaze araçlari ile mezar kazici, bekçi ve tüm ekibi ile birlikte haftanin 7
günü 24 saati hizmet vermektedir.
Bütçe Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
6.000.00
6.000.00
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
0.00
Toplam Kaynak Ihtiyaci
6.000.00
2014 305
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü
Performans Hedefi 4
Haftanin 7 günü, günün 24 saati ilimize hizmet
vermek.
Faaliyet Adi 4.2
Alo 188 cenaze hattini kurup vatandasin bizlere
ulasmasini kolaylastirdik
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mezarliklar Müdürlügü
Açiklamalar
Müdürlügümüz cenaze araçlari ile mezar kazici, bekçi ve tüm ekibi ile birlikte haftanin 7
günü 24 saati hizmet vermektedir.
Bütçe Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 306
PERFORMANS
PROGRAMI
2014
Mezarlýk Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü
Performans Hedefi 5
2014 yili sonuna kadar mevcut mezarlik
alanlarimizda etüt çalismasi yapilarak
yeni parseller olusturmak.
Faaliyet Adi 5.1
Etüt çalismalari
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklamalar
Mezarliklar Müdürlügü
Daglik derelik alanlarda is makinalari ile düzeltilerek yol sorunu giderilip, yeni parseller
olusturmak.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
32.000.00
32.000.00
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
0.00
Toplam Kaynak Ihtiyaci
32.000.00
2014 307
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü
Performans Hedefi 5
2014 yili sonuna kadar mevcut mezarlik
alanlarimizda etüt çalismasi
yapilarak yeni parseller olusturmak.
Faaliyet Adi 5.2
Mezarlik alanlarinin pafta ve krokilerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mezarliklar Müdürlügü
Açiklamalar
Daglik derelik alanlarda is makinalari ile düzeltilerek yol sorunu giderilip, yeni parseller
olusturmak.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
11.000.00
11.000.00
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
0.00
Toplam Kaynak Ihtiyaci
11.000.00
2014 308
PERFORMANS
PROGRAMI
Mezarlýk Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü
2014 yili sonuna kadar mevcut mezarlik
alanlarimizda etüt çalismasi yapilarak
yeni parseller olusturmak.
Mebis sisteminin bakimi
Mezarliklar Müdürlügü
Performans Hedefi 5
Faaliyet Adi 5.3
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklamalar
Daglik derelik alanlarda is makinalari ile düzeltilerek yol sorunu giderilip, yeni parseller
olusturmak.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
Bütçe
Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
6.000.00
6.000.00
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
0.00
Toplam Kaynak Ihtiyaci
6.000.00
2014 309
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi 6
Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü
Faaliyet Adi 6.1
Mezarlik alanlarini güvenligi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Mezarliklar Müdürlügü
Mezarlik alanlarinin korumak
Açiklamalar
Mezarlik alanlarinin etrafinin tel örgü ve çit duvar ile çevirerek koruma altina almak
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
43.000.00
43.000.00
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
0.00
Toplam Kaynak Ihtiyaci
43.000.00
2014 310
PERFORMANS
PROGRAMI
Mezarlýk Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü
Performans Hedefi 6
Mezarlik alanlarinin korumak
Faaliyet Adi 6.2
Cenazenin güvenligi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mezarliklar Müdürlügü
Açiklamalar
Mezarlik alanlarinin etrafinin tel örgü ve çit duvar ile çevirerek koruma altina almak
Bütçe Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 311
PERFORMANS
PROGRAMI
2014
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü
Performans Hedefi 6
Mezarlik alanlarinin korumak
Faaliyet Adi 6.3
Gelen yazili ve sözlü sikayetleri degerlendirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mezarliklar Müdürlügü
Açiklamalar
Mezarlik alanlarinin etrafinin tel örgü ve çit duvar ile çevirerek koruma altina almak
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 312
PERFORMANS
PROGRAMI
2014
Mezarlýk Müdürlüðü
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜGÜ 2014 PERFORMANS TABLOSU
BÜTÇE IÇI
Faaliyet
Performans
Hedefi
Idare Adi
BÜTÇE DISI
PAY
TL
%
TL
TOPLAM
PAY
TL
%
%
1
Cenaze defin islemi
86.000,00 TL
86.000,00 TL
2
Cenaze nakil isleri
138.000,00 TL
138.000,00 TL
54.000,00 TL
54.000,00 TL
6.000,00 TL
6.000,00 TL
3 Mezarlik bakim ve onarim
4
24 saat sistemi
5
Parselasyon islemleri
49.000.00 TL.
49.000,00 TL
6
Güvenlik ve Koruma
43.000,00 TL
43.000,00 TL
376.000,00 TL
376.000,00 TL
632.000.00 TL
632.000.00 TL
1008.000.00 TL
1008.000.00 TL
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami
Genel Yönetim Giderleri
Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami
Genel Toplam
2014 313
PERFORMANS
PROGRAMI
PAY
2014 314
PERFORMANS
PROGRAMI
Bütçe kaynak Ihtiyaci
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Kaynak Ihtiyaci
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Yurt Disi
Diger yurt Içi
Döner Sermaye
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
09 Yedek Ödenek
08 Borç Verme
07 Sermaye Transferleri
06 Sermaye Giderleri
05 Cari Transferler
04 Faiz Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alimi Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
01 Personel Giderleri
Ekonomik Kod
Idare Adi
376.000.00
376.000.00
376.000.00
Faaliyet Toplami
632.000.00
632.000.00
220.000.00
40.000.00
52.000.00
320.000.00
Toplami
Genel Yönetim Giderleri
TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU
Edilecek Kaynaklar Toplami
Diger idarelere Transfer
1.008.000.00
1.008.000.00
220.000.00
40.000.00
376.000.00
52.000.00
320.000.00
Genel Toplam
(TL)
Elazýð Belediyesi
T.C.
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
2014
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
Amaç-1
Personelin Hizmet Kalitesini Artýrmak
Hedef-1
2014 Yýlý Sonuna Kadar Müdürlüðümüz Atölye Personeline 24 Saat Uygulamalý Teknik Eðitim Verilmesi
Performans Hedefi-1.1 2014 Yýlý Ýçerisinde Müdürlüðümüz 10 Personeline Kurs Verilmesi
Açýklamalar
Personel hizmet kalitesini artýrmak için: Kurslara katýlma ve eðitim seminerlerine sunularak; Ýþçi Saðlýðý ve Ýþçi Güvenliðine Önem
Verilerek iþ verimi artýrýlýp personele alanlarýyla ilgili yeni bilgiler verilecektir. Bu sayede; personelden daha fazla verim
saðlanýlacaktýr.
Performans Göstergeleri
1 2014 Yýlý Sonuna Kadar 24 Saat Uygulamalý Teknik Eðitim Verilmesi
2012
2013
2014
30%
40%
60%
Açýklama
2014 Yýlý Ýçerisinde Müdürlüðümüz 10 Personeli Çeþitli Teknik Kurslara Göndererek Teknolojik Geliþmelerden En Üst Sevitede
Faydanýlmasý.
2
Kaynak Ýhtiyacý (2014) (TL)
Bütçe
Bütçe Dýþý
Toplam
Faaliyetler
1 Personelin Hizmet Kalitesini Artýrmak
5.000,00
_
5.000,00
2
Genel Toplam
5.000,00
2014 316
PERFORMANS
PROGRAMI
0,00
5.000,00
Destek Hizmetleri Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Amaç-2
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
Kentsel Dönüþüm Projeleri Doðrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin Hizmetlerini Ýyleþtirmek.
Hedef-2
2014 Yýlý Sonuna Kadar Müdürlüðümüz Belediyemiz Müdürlüklerinin Hizmetlerini Ýyileþtirmek Ýçin Damperli
Kamyonlarýnýn, Sýkýþtýrmalý Çöp Kamyanlarýnýn, Ýþ Makinelerinin ve Ýtfaiye Araçlarýnýn Bakým, Onarým ve
Revizyon Çalýþmalarý Yapýlarak Araçlar Modernize Edilecektir.
Performans Hedefi-2.1
2014 Yýlý Sonuna Kadar Damperli Kamyonlarýnýn, Sýkýþtýrmalý Çöp Kamyanlarýnýn, Ýþ Makinelerinin ve Ýtfaiye
Araçlarýnýn Bakým, Onarým ve Revizyon Edilecek
Açýklamalar
2014 Yýlý Ýçerisinde Verimlilik ve Kaliteden Ödün Vermeden Araç ve Ýþ Makinelerinin Bakým ve Onarýmlarý Yapýlarak Modernize
Edilmesi.
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
1 Belediyemiz Müdürlüklerine Ait Araç ve Ýþ Makinelerini Ýyileþme Oraný
70%
90%
95%
Açýklama
Yaz ve Kýþ Aylarýnda Sunulan Hizmetlerinin En Üst Seviyede Olmasýný Saðlamak Amaçýyla Belediyemiz Müdürlüklerinin Araç ve Ýþ
Makinelerinin Revizyon Ýþlemlerinin Saðlanmasý
2
Açýklama
Kaynak Ýhtiyacý (2014) (TL)
Bütçe
Bütçe Dýþý
Toplam
Faaliyetler
Kentsel Dönüþüm Projeleri Doðrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin Hizmetlerini
1.000.000,00
Ýyleþtirmek
Genel Toplam
1.000.000,00
1
2014 317
PERFORMANS
PROGRAMI
_
1.000.000,00
0,00 1.000.000,00
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Amaç-3
Hedef-3
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
Teknik Þartnameler Hazýrlanmasýnda Sözleþmeye Uygunluklarý Ön Plana Alýnarak Teknik Destek Sunulmasý
Verimliliði Artýrmak ve Zamandan Tasarruf Saðlanmasý
Belediyemiz Müdürlüklerinin Araç Gereç ve Ýþ Makinelerinin Teknik Þartnamelerinin Hazýrlanýp, Teknik
Þartname ve Sözleþmeye Uygunluklarýnýn Denetlenmesi
2014 Yýlý Ýçerisinde Belediyemizizn Verimliliðini Artýrabilmek Amacýyla Müdürlüklerin Talep Edebileçekleri
Performans Hedefi-3.1 Araç-Gereç ve Ýþ Makineleri Hakkýnda Müdürlüðümüzce Teknik Þartnameler Hazýrlanarak Sözleþmeye
Uygunluklarý Ön Plana Alýnarak Teknik Destek Sunulmasý
Açýklamalar
Belediyemiz Müdürlüklerine Araç-Gereç ve Ýþ Makineleri Alýmlarýnda Teknik Þartname ve Sözleþme Hazýrlanýlmasý Konularýnda
Teknik Destek Sunulmasý.
Performans Göstergeleri
1 Teknik Destek Sunulmasý Oranlarý
2012
2013
2014
60%
90%
100%
Açýklama
2014 Yýlý Ýçerisinde Belediyemizin Ýlgili Müdürlükleriyle Koordinasyon Saðlandý
Faaliyetler
1 Belediyemiz Müdürlükleriyle Saðlanan Koordinasyon Neticesinde Müdürlüðümüzden
2
Genel Toplam
2014 318
PERFORMANS
PROGRAMI
Kaynak Ýhtiyacý (2014) (TL)
Bütçe
Bütçe Dýþý
Toplam
_
_
0,00
_
_
0,00
0,00
0,00
0,00
Destek Hizmetleri Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Amaç-4
Hedef-4
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
Toplu Alýmlar Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Saðlanacaktýr.
Belediyemizde Hizmet Gören Araç ve Ýþ Makinelerinin Akaryakýt Ýhtiyacýnýn Birimler Bazýnda Deðil Toplu
Alýmlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Saðlanmasý Hedeflenmiþ Olup Hizmet Kalitesinin
Standardýný Yükseltmek.
Performans Hedefi-4.1 2014 Yýlý Sonuna Kadar; Motorin ve Kurþunsuz Benzin (95) Oktan Akaryakýt Alýmlarý
Açýklamalar
2014 Yýlý Ýçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarýmýzýn Mevcut Ýhtiyacýný Karþýlamak ve Toplu Alýmlar
Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Saðlanmasý
Performans Göstergeleri
2012
1 2014 Yýlýnda 1.800.000 Litre Motorin Alýmý
2013
2014
95%
Açýklama
2 2014 Yýlýnda 50.000 Litre Kurþunsuz Benzin 95 Oktan Alýmý
95%
Açýklama
Kaynak Ýhtiyacý (2014) (TL)
Faaliyetler
1 2014 Yýlý Sonuna Kadar Motorin Alýmý
2 2014 Yýlý Sonuna Kadar Kurþunsuz Benzin 95 Oktan Alýmý
Genel Toplam
2014 319
PERFORMANS
PROGRAMI
Bütçe
Bütçe Dýþý
Toplam
7.200.000,00
_
7.200.000,00
300.000,00
_
300.000,00
7.500.000,00
0,00 7.500.000,00
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Amaç-4
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
Toplu Alýmlar Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Saðlanacaktýr..
Hedef-4
Belediyemizde Hizmet Gören Araç ve Ýþ Makinelerinin Madeni Yað Ýhtiyacýnýn Birimler Bazýnda Deðil Toplu
Alýmlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Saðlanmasý Hedeflenmiþ Olup Hizmet Kalitesinin
Standardýný Yükseltmek.
Performans Hedefi-4.2
2014 Yýlý Sonuna Kadar Müdürlüðümüzde Hizmet Gören Araç ve Ýþ Makinelerinin Madeni Yað Ýhtiyacý Toplu
Alýmlar Yoluna Gidilerek; Belediye Hizmetlerinin Hýzlý, Kaliteli, Verimli Çalýþmasýný Saðlamak ve Tasarrufu
Açýklamalar
2014 Yýlý Ýçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarýmýzýn Madeni Yað Ýhtiyacýný Karþýlamak ve Toplu Alýmlar
Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Saðlanmasý
Performans Göstergeleri
1 900 Teneke Çok Dereceli 15-40 Turbo Dizel Motor Yaðý
Açýklama
2012
2013
2014
95%
2 900 Teneke Çok Dereceli 20-50 Turbo Dizel Motor Yaðý
Açýklama
3 1000 Teneke Hidrolik Sistem Yaðý 32 Numara
Açýklama
95%
4 60 Koli ATF Yaðý
Açýklama
95%
5 120 Teneke Süper Þarj 30 Numara
Açýklama
95%
6 60 Teneke 46 Numara Hidrolik Yaðý
Açýklama
95%
7 90 Teneke 68 Numara Hidrolik Yaðý
Açýklama
95%
8 100 Koli Hidrolik Fren Yaðý
Açýklama
95%
9 15 Koli Motor Kayýcý Yað
Açýklama
95%
95%
Kaynak Ýhtiyacý (2014) (TL)
Bütçe
Bütçe Dýþý
Toplam
90.000,00
_
90.000,00
20.000,00
_
20.000,00
30.000,00
_
30.000,00
10.000,00
_
10.000,00
20.000,00
_
20.000,00
30.000,00
_
30.000,00
30.000,00
_
30.000,00
8.000,00
_
8.000,00
2.000,00
_
2.000,00
240.000,00
0,00
240.000,00
Faaliyetler
1 Çok Dereceli 15-40 Turbo Dizel Motor Yaðý
2 Çok Dereceli 20-50 Turbo Dizel Motor Yaðý
3 Hidrolik Sistem Yaðý 32 Numara
4 ATF Yaðý
5 Süper Þarj 30 Numara
6 46 Numara Hidrolik Yaðý
7 68 Numara Hidrolik Yaðý
8 Hidrolik Fren Yaðý
9 Motor Kayýcý Yað
Genel Toplam
2014 320
PERFORMANS
PROGRAMI
Destek Hizmetleri Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Amaç-4
Hedef-4
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
Toplu Alýmlar Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Saðlanacaktýr..
Belediyemizde Hizmet Gören Araç ve Ýþ Makinelerinin Çeþitli Cins ve Ebatta Lastik Ýhtiyacýnýn Birimler
Bazýnda Deðil Toplu Alýmlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Saðlanmasý Hedeflenmiþ
Olup Hizmet Kalitesinin Standardýný Yükseltmek.
2014 Yýlý Sonuna Kadar Müdürlüðümüzde Hizmet Gören Araç ve Ýþ Makinelerin Çeþitli Cins ve Ebatta Lastik
Performans Hedefi-4.3 Ýhtiyacý Toplu Alýmlar Yoluna Gidilerek; Belediye Hizmetlerinin Hýzlý, Kaliteli, Verimli Çalýþmasýný
Saðlamak ve Tasarrufu Artýrmak
Açýklamalar
2014 Yýlý Ýçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarýmýzýn Çeþitli Cins ve Ebatta Lastik Alýmlarý Ýhtiyacýný
Karþýlamak ve Toplu Alýmlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Saðlanmasý
Performans Göstergeleri
1 Çeþitli Cins ve Ebatta Lastik Alýmlarý
Açýklama
2012
2 Açýklama
2013
2014
100%
Kaynak Ýhtiyacý (2014) (TL)
Bütçe
Bütçe Dýþý
Toplam
350.000,00
_
350.000,00
_
350.000,00
350.000,00
Faaliyetler
1 Çeþitli Cins ve Ebatta Lastik Alýmlarý
2 Genel Toplam
2014 321
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
Performans Hedefi-1.1
2014 Yýlý Ýçerisinde Müdürlüðümüz 10 Personeline Kurs Verilmesi
Faaliyet Adý:1.1.1
Personelin Hizmet Kalitesini Artýrmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açýklamalar
Destek Hizmetleri Müdürlüðü
Personel hizmet kalitesini artýrmak için: Kurslara katýlma ve eðitim seminerlerine sunularak; Ýþçi Saðlýðý ve Ýþçi Güvenliðine
Önem Verilerek iþ verimi artýrýlýp personele alanlarýyla ilgili yeni bilgiler verilecektir. Bu sayede; personelden daha fazla
verim saðlanýlacaktýr.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dýþý
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
2014
5.000,00
5.000,00
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
5.000,00
2014 322
PERFORMANS
PROGRAMI
Destek Hizmetleri Müdürlüðü
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Performans Hedefi-2.1
Faaliyet Adý:2.1.1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açýklamalar
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
2014 Yýlý Sonuna Kadar Damperli Kamyonlarýnýn, Sýkýþtýrmalý Çöp
Kamyanlarýnýn, Ýþ Makinelerinin ve Ýtfaiye Araçlarýnýn Bakým, Onarým ve
Revizyon Edilecek
Kentsel Dönüþüm Projeleri Doðrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin
Hizmetlerini Ýyleþtirmek
Destek Hizmetleri Müdürlüðü
2014 Yýlý Ýçerisinde Verimlilik ve Kaliteden Ödün Vermeden Araç ve Ýþ Makinelerinin Bakým ve Onarýmlarý Yapýlarak
Modernize Edilmesi..
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
Bütçe Dýþý
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
Döner Sermaye
2014
1.000.000,00
1.000.000,00
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
1.000.000,00
2014 323
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Performans Hedefi-3.1
Faaliyet Adý:3.1.1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açýklamalar
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
2014 Yýlý Ýçerisinde Belediyemizizn Verimliliðini Artýrabilmek Amacýyla
Müdürlüklerin Talep Edebileçekleri Araç-Gereç ve Ýþ Makineleri Hakkýnda
Müdürlüðümüzce Teknik Þartnameler Hazýrlanarak Sözleþmeye Uygunluklarý
Ön Plana Alýnarak Teknik Destek Sunulmasý
Belediyemiz Müdürlükleriyle Saðlanan Koordinasyon Neticesinde
Müdürlüðümüzden Talep Ettikleri Araç Gereç ve Ýþ Makinelerinin Teknik
Þartname ve Sözleþme Hazýrlanmasý Konularýnda Teknik Destek Saðlanmasý
Destek Hizmetleri Müdürlüðü
2014 Yýlý Ýçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerine Araç-Gereç ve Ýþ Makineleri Alýmlarýnda Teknik Þartname ve Sözleþme
Hazýrlanýlmasý Konularýnda Teknik Destek Sunulmasý.
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
Döner Sermaye
Bütçe Dýþý
Kaynak
2014
0,00
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
0,00
2014 324
PERFORMANS
PROGRAMI
Destek Hizmetleri Müdürlüðü
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
Performans Hedefi-4.1
2014 Yýlý Sonuna Kadar; Motorin ve Kurþunsuz Benzin (95) Oktan Akaryakýt
Alýmlarý
Faaliyet Adý:4.1.1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açýklamalar
2014 Yýlý Sonuna Kadar Kurþunsuz Benzin 95 Oktan Alýmý, 2014 Yýlý Sonuna
Kadar Motorin Alýmý
Destek Hizmetleri Müdürlüðü
2014 Yýlý Ýçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarýmýzýn Mevcut Ýhtiyacýný Karþýlamak ve Toplu
Alýmlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Saðlanmasý
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
Bütçe Dýþý
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
2014
7.500.000,00
7.500.000,00
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
7.500.000,00
2014 325
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Performans Hedefi-4.2
Faaliyet Adý:4.2.1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açýklamalar
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
2014 Yýlý Sonuna Kadar Müdürlüðümüzde Hizmet Gören Araç ve Ýþ
Makinelerinin Madeni Yað Ýhtiyacý Toplu Alýmlar Yoluna Gidilerek; Belediye
Hizmetlerinin Hýzlý, Kaliteli, Verimli Çalýþmasýný Saðlamak ve Tasarrufu
Artýrmak
Çok Dereceli 15-40 Turbo Dizel Motor Yaðý,Çok Dereceli 20-50 Turbo Dizel
Motor Yaðý,Hidrolik Sistem Yaðý 32 Numara, ATF Yaðý, Süper Þarj 30
Destek Hizmetleri Müdürlüðü
2014 Yýlý Ýçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarýmýzýn Madeni Yað Ýhtiyacýný Karþýlamak ve Toplu
Alýmlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Saðlanmasý
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
Bütçe Dýþý
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
2014
240.000,00
240.000,00
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
240.000,00
2014 326
PERFORMANS
PROGRAMI
Destek Hizmetleri Müdürlüðü
FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Performans Hedefi-4.3
Faaliyet Adý:4.3.1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açýklamalar
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
2014 Yýlý Sonuna Kadar Müdürlüðümüzde Hizmet Gören Araç ve Ýþ
Makinelerin Çeþitli Cins ve Ebatta Lastik Ýhtiyacý Toplu Alýmlar Yoluna
Gidilerek; Belediye Hizmetlerinin Hýzlý, Kaliteli, Verimli Çalýþmasýný
Çeþitli Cins ve Ebatta Lastik Alýmlarý
Destek Hizmetleri Müdürlüðü
2014 Yýlý Ýçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarýmýzýn Çeþitli Cins ve Ebatta Lastik Ýhtiyacýný
Karþýlamak ve Toplu Alýmlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Saðlanmasý
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
Bütçe Dýþý
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
2014
350.000,00
350.000,00
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
350.000,00
2014 327
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
ÝDARE PERFORMANS TABLOSU
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
BÜTÇE ÝÇÝ
Faaliyet
Performans
Hedefi
Ýdare Adý
BÜTÇE DIÞI
TL
PAY
(%)
5.000,00
1.000.000,00
1.1 1.1.1 Personelin Hizmet Kalitesini Artýrmak
TL
PAY
(%)
60,00
5.000,00
60,00
95,00
1.000.000,00
95,00
TL
PAY
(%)
TOPLAM
Kentsel Dönüþüm Projeleri Doðrultusunda
2.1 2.1.1 Belediyemiz Müdürlüklerinin Hizmetlerini
Ýyleþtirmek
Belediyemiz Müdürlükleriyle Saðlanan Koordinasyon
Neticesinde Müdürlüðümüzden Talep Ettikleri Araç
3.1 3.1.1 Gereç ve Ýþ Makinelerinin Teknik Þartname ve
Sözleþme Hazýrlanmasý Konularýnda Teknik Destek
Saðlanmasý
4.1 4.1.1
0,00 100,00
0,00 100,00
2014 Yýlý Sonuna Kadar Motorin Alýmý ve 2014 Yýlý
Sonuna Kadar Kurþunsuz Benzin 95 Oktan Alýmý
7.500.000,00
95,00
7.500.000,00
95,00
240.000,00
95,00
240.000,00
95,00
350.000,00
95,00
350.000,00
95,00
Çok Dereceli 15-40 Turbo Dizel Motor Yaðý,Çok
Dereceli 20-50 Turbo Dizel Motor Yaðý,Hidrolik
Sistem Yaðý 32 Numara, ATF Yaðý, Süper Þarj 30
4.1.2
Numara, 46 Numara Hidrolik Yaðý, 68 Numara
Hidrolik Yaðý, Hidrolik Fren Yaðý, Motor Kayýcý Yað
alýmý.
4.1.3 Çeþitli Cins ve Ebatta Lastik Alýmlarý
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamý
Genel Yönetim Giderleri
Diðer Ýdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamý
Genel Toplam
9.095.000,00
3.469.400,00
9.095.000,00
3.469.400,00
12.564.400,00
12.564.400,00
2014 328
PERFORMANS
PROGRAMI
2014 329
PERFORMANS
PROGRAMI
Ekonomik Kod
579.700,00
579.700,00
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak
Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
Yurt Dýþý
Diðer Yurt Ýçi
Döner Sermaye
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
09 Yedek Ödenek
08 Borç verme
9.095.000,00
3.469.400,00
3.469.400,00
12.564.400,00
12.564.400,00
88.000,00
88.000,00
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
66.000,00
9.095.000,00
2.735.700,00
Genel Toplam
(TL)
2.735.700,00
Diðer Ýdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamý
66.000,00
9.095.000,00
9.095.000,00
Faaliyet Toplamý
Genel Yönetim
Giderleri Toplamý
Destek Hizmetleri Müdürlüðü
05 Cari Transferler
04 Faiz Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
01 Personel Giderleri
Ýdare Adý
Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
Bütçe Dýþý Kaynak
TOPLAM KAYNAK ÝHTÝYACI TABLOSU
Destek Hizmetleri Müdürlüðü
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Amaç-1
Hava kalitesini arttirarak yasanabilir bir çevre olusturmak.
Kis sezonunda hava kirliligi konusunda Elazig Belediyesi mücavir alan sinirlari
içerisinde planli ya da plansiz denetimler yaparak hava kirliligini azaltmak.
Hedef-1
Performans Hedefi-1.1
2014 yili sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakitin tüketilmesini %70 oraninda
önlemek.
Açiklamalar
Ilimizdeki öncelikli çevre sorunlarindan biri hava kirliligidir. “Isinmadan Kaynakli Hava Kirliligi Kontrolü
Yönetmeligi” yetki alanimiza esas teskil etmektedir.
Performans Göstergeleri
1
Hava kirliligi ile ilgili ölçüm sonuçlarindaki iyilesme orani
2012
2013
2014
50%
60%
70%
Açiklama
Il Çevre ve Sehircilik Müdürlügü tarafindan saatlik, ve günlük yapilan ölçüm sonuçlari dikkate alinacaktir.
2
Kaçak yakit kullanim oraninin azaltilmasi
60%
60%
80%
Açiklama
Kömür depolari denetlenerek "Kati Yakit Satis Izin Belgesi" olmayan isyerleri kapatilacak, kaçak yakit ve
satisin önlenmesi saglanacaktir.
Faaliyetler
1
2
3
4
Bütçe
Hava kirliligi ile ilgili gelen sikâyetlerin degerlendirilmesi,
programli ve programsiz denetimlerin yapilmasi
Basin ve yayin yoluyla hava kirliligini azaltici tedbirlerle ilgili
toplumun bilinçlendirilmesi
Kalorifer yakicilarinin sertifika kontrolünün yapilmasi
Odun-Kömür Depolarinda Kati Yakit Satis Izin Belgesi
denetimlerinin yapilmasi
Genel Toplam
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi Toplam
35.000,00
_
35.000,00
30.000,00
_
_
_
30.000,00
0,00
10.000,00
_
0,00
10.000,00
75.000,00
2014 330
PERFORMANS
PROGRAMI
75.000,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Amaç-1
Hava kalitesini arttirarak yasanabilir bir çevre olusturmak.
Kis sezonunda hava kirliligi konusunda Elazig Belediyesi mücavir alan sinirlari
içerisinde planli ya da plansiz denetimler yaparak hava kirliligini azaltmak.
Hedef-1
Performans Hedefi-1.2 2014 yili sonuna kadar sehir genelinde dogalgaz kullanim oranini %75’e çikarmak.
Açiklamalar
Ilimizde 2009 yili içerisinde dogalgaz hatlari dösenmeye baslamistir. Dogalgaz kullaniminin yayginlasmasiyla
hava kirliliginde önemli azalmalar meydana gelecektir.
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
1
Hava kirliligi ile ilgili ölçüm sonuçlarindaki iyilesme orani
60%
65%
75%
Açiklama
Il Çevre ve Sehircilik Müdürlügü tarafindan saatlik, ve günlük yapilan ölçüm sonuçlari dikkate alinacaktir.
2
Dogalgaz kullanan abone sayisindaki artis orani
60%
70%
80%
Açiklama
Elazig Gaz resmi web sayfasindaki sonuçlar dikkate alinacaktir.
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe
Bütçe Disi Toplam
Faaliyetler
1
Basin ve yayin yoluyla hava kirliligini azaltici tedbirlerle ilgili
toplumun bilinçlendirilmesi
Genel Toplam
35.000,00
35.000,00
2014 331
PERFORMANS
PROGRAMI
_
0,00
35.000,00
35.000,00
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Amaç-2
Gürültü kirliligini önleyerek insanlarin yasam standardini yükseltmek.
Elazig Belediyesi mücavir alan sinirlari içerisinde; planli ya da plansiz denetimler
neticesinde gürültü kirliligi olusturan özel ya da tüzel kurulusu denetleyerek gürültü
kirliligini azaltmak.
Hedef-1
Performans Hedefi-2.1
2014 yili sonuna kadar Elazig Belediyesi mücavir alan sinirlari içerisinde gürültü
kirliligini kaynaginda önleyerek sikayetleri %75 oraninda azaltmak.
Açiklamalar
Açik alanlarda yapilan dügün ve eglence yerlerinden kaynaklanan müzik gürültüsünü önlemek amaciyla
“Çevresel Gürültünün Degerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeligi” çerçevesinde islemler yapilmaktadir.
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
Gürültü olusturan müzik-eglence ve isyerlerinin kontrol altinda
1
tutulmasi
60%
65%
75%
Açiklama
Özellikle yaz aylarinda gürültü olusturan müzik-eglence ve isyerleri gezici ekip tarafindan kontrol altinda
tutulacaktir.
2
Canli Müzik Izni alan firmalardaki artis orani
50%
60%
80%
Açiklama
Isletmelerin, Bakanliktan yeterlilik almis lisansli firmalara hazirlatmis oldugu "Çevresel Gürültü Seviyesi
Degerlendirme Raporu" dogrultusunda verilen; Canli Müzik Izin Belgelerinin kontrolü yapilacaktir.
Faaliyetler
1
2
3
Bütçe
Gelen yazili ve sözlü sikâyetler degerlendirilerek çevreye
rahatsizlik veren yerlerin gezici ekip tarafindan gürültü
kirliliginin önlenmesi
Çevresel Gürültünün Degerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeligi Ek VII Liste B’de yer alan faaliyet sahiplerine
“Canli Müzik Izin Belgesi”nin verilmesi
Basin ve yayin yoluyla gürültü kirliliginin önlenmesi
konusunda toplumun bilinçlendirilmesi
Genel Toplam
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi Toplam
30.000,00
_
30.000,00
_
_
0,00
20.000,00
_
0,00
50.000,00
2014 332
PERFORMANS
PROGRAMI
20.000,00
50.000,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Amaç-3
Bitkisel Atik Yaglarin çevreye verecegi zarari önlemek.
Bitkisel Atik Yaglar konusunda Elazig Belediyesi mücavir alan sinirlari içerisinde is
yeri ve bina denetimleri ile Bitkisel Atik Yaglari toplamak, depolamak ve bertarafi
konusunda Bakanliktan yeterlilik almis lisansli firmalara teslim etmek.
Hedef-1
Performans Hedefi-3.1
2014 yili sonuna kadar sehir genelinde olusan Bitkisel Atik Yaglarin %75'inin
toplanmasini ve bertarafini saglamak.
Açiklamalar
Çevre ve Sehircilik Bakanligindan Bitkisel Atik Yaglarin toplamasi ve bertarafi konusunda yeterlilik almis lisanli
bir firma ile sözlesme imzalanarak sehir genelinde olusan Bitkisel Atik Yaglarin toplanmasi ve bertarafi
saglanacaktir.
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
1
Lisansli firma tarafindan toplanan ve bertaraf edilen yag orani
60%
70%
75%
Açiklama
2013 yili içerisinde lisansli bir firma ile sözlesme imzalanarak Bitkisel Atik Yaglarin toplanmasina devam edildi.
2014 yilinda sözlesme yenilenip toplama ve bertaraf islemleri devam ettirilecektir.
Faaliyetler
1
2
3
4
Bütçe
Bitkisel Atik Yaglar için geçici depolama alaninin tayin
edilmesi
Geçici depolama alaninda toplanan söz konusu yaglarin bu
konuda lisansli firmalara teslim edilerek bertarafinin
saglanmasi
Bitkisel Atik Yag olusturan kuruluslarin yaglarin bertarafi
hususunda lisansli firma yetkilileriyle anlasmaya
yönlendirilmesi
Basin ve yayin yoluyla halkin Bitkisel Atik Yaglarin
toplanmasi konusunda bilinçlendirilmesi
Genel Toplam
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi Toplam
_
_
0,00
_
_
0,00
_
_
0,00
30.000,00
_
0,00
30.000,00
2014 333
PERFORMANS
PROGRAMI
30.000,00
30.000,00
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Amaç-4
Madeni Atik Yaglarin çevreye verecegi zarari önlemek.
Elazig Belediyesi bünyesinde olusan Madeni Atik Yaglarin toplanmasi ve bertarafi
için bakanliktan yeterlilik almis lisansli firmalara teslim etmek.
Hedef-1
Performans Hedefi-4.1 2014 yili sonuna kadar Belediye bünyesinde olusan Madeni Atik Yaglarin %100'
ünün toplanmasini ve bertarafini saglamak.
Açiklamalar
Çevre ve Sehircilik Bakanligindan Madeni Atik Yaglarin toplamasi ve bertarafi konusunda yeterlilik almis lisanli
bir firmayla Belediye bünyesinde olusan Madeni Atik Yaglarin toplanmasi ve bertarafi saglanacaktir.
Performans Göstergeleri
1
Lisansli firma tarafindan toplanan ve bertaraf edilen yag orani
2012
2013
2014
100%
100%
100%
Açiklama
2014 yili içerisinde lisansli firma tarafindan Madeni Atik Yaglarin toplanmasi ve bertarafi yapilacaktir.
Faaliyetler
1
2
Bütçe
Madeni Atik Yaglar için geçici depolama alaninin tayin
edilmesi
Geçici depolama alaninda toplanan söz konusu yaglarin bu
konuda lisansli firmalara teslim edilerek bertarafinin
saglanmasi
Genel Toplam
2014 334
PERFORMANS
PROGRAMI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi Toplam
_
_
0,00
_
0,00
_
0,00
0,00
0,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Amaç-5
Ömrünü Tamamlamis Lastiklerin çevreye verecegi zarari önlemek.
Ömrünü Tamamlamis Lastikleri toplamak ve bertarafi konusunda bakanliktan
yeterlilik almis lisansli firmalara teslim etmek.
Hedef-1
Performans Hedefi-5.1 2014 yili sonuna kadar Elazig Belediyesi mücavir alan sinirlari içerisinde Ömrünü
Tamamlamis Lastiklerin %85'inin toplanmasini ve bertarafini saglamak.
Açiklamalar
Ömrünü Tamamlamis Lastiklerin toplanmasi ve bertarafi konusunda lisansli firmalarla sözlesme imzalanarak
Ömrünü Tamamlamis Lastiklerinin toplanarak bertarafi saglanacaktir.
Performans Göstergeleri
Lisansli firma tarafindan toplanan ve bertaraf edilen lastik
1
orani
2012
2013
2014
70%
80%
85%
Açiklama
"Ömrünü Tamamlamis Lastiklerin Kontrolü Yönetmeligi"ne uygun olarak lisansli firma tarafindan Ömrünü
Tamamlamis Lastiklerin toplanmasi ve bertarafi yapilacaktir.
Faaliyetler
1
Bütçe
Lastik üretimi ve satisi yapan firmalarin Ö.T.L. bertarafi
konusunda lisansli firmalarla sözlesme imzalamalarinin
saglanmasi
Genel Toplam
2014 335
PERFORMANS
PROGRAMI
_
0,00
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi Toplam
_
0,00
0,00
0,00
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Amaç-6
Hafriyat atiklarinin çevreye verecegi zarari önlemek.
Hafriyat Topragi, Insaat ve Yikinti Atiklari depolama alani belirlenerek “Hafriyat
Atiklari, Insaat ve Yikinti Atiklari Kontrolü Yönetmeligi” geregi hafriyat atiklarinin
çevreye verecegi zarari önlemek için toplanmasini ve bertarafini saglamak.
Hedef-1
Performans Hedefi-6.1
2014 yili sonuna kadar sehir genelinde olusan hafriyat, insaat ve yikinti atiklarinin
%60'inin toplanmasini ve bertarafini saglamak.
Açiklamalar
2014 yili içinde yer belirleme çalismalari yapilarak Hafriyat alani isletmesi “Hafriyat Atiklari, Insaat ve Yikinti
Atiklari Kontrolü Yönetmeligi” geregi yürütülecektir.
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
Hafriyat atigi döküm sahasi disinda yapilan kaçak dökümlerin
1
önlenmesi
50%
50%
60%
Açiklama
Yapilacak denetimler ve emniyet isbirligi ile kaçak döküm yapan kisiler hakkinda cezai islem uygulanarak
hafriyat döküm sahasi disina söz konusu atiklarin dökülmesi önlenecektir.
Mevcut hafriyat atik dökülen yerlerinin rehabilitasyonu
2
saglanmasi
50%
50%
60%
Açiklama
“Hafriyat Atiklari, Insaat ve Yikinti Atiklari Kontrolü Yönetmeligi”ne uygun bertarafi saglanacaktir.
Faaliyetler
Bütçe
1
6 aylik periyotlarla döküm yerinin rehabilitasyonunun
yapilmasi
2
Gelen sözlü ve yazili sikayetlerin degerlendirilmesi
3
Basin ve yayin yoluyla halkin hafriyat atiklari dökümü
konusunda bilinçlendirilmesi
Genel Toplam
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi Toplam
80.000,00
_
80.000,00
_
_
0,00
30.000,00
_
0,00
110.000,00
2014 336
PERFORMANS
PROGRAMI
30.000,00
110.000,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Gayri Sihhi Müessese Ruhsatlarinin 2872 sayili Çevre Kanununun ilgili hükümleri
geregince 1. sinif Gayri Sihhi Müessese Basvurularini degerlendirerek toplumun
yasam standardini yükseltmek.
Gayri Sihhi Müessese (GSM) ruhsat müracatlarinda olusturulan komisyona katilim
saglayarak çevreye zarar vermeyecek sekilde tüzel kisilerin çalismalarini kontrol
altinda tutmak.
Amaç-7
Hedef-1
Performans Hedefi-7.1 2014 yilinda 1.sinif Gayri Sihhi Müessese denetim komisyonuna %100 oraninda
katilim saglamak.
Açiklamalar
Mevcut Gayri Sihhi Müessese denetimi ile ilgili komisyon kurulmasi halinde çalismalara katilim saglanacaktir.
Performans Göstergeleri
Komisyon çalismalarinda Katilim saglanan Gayri Sihhi
1
Müessese orani
Açiklama
Faaliyetler
1
2012
2013
2014
100%
100%
100%
Bütçe
Zabita Müdürlügü tarafindan kurulan GSM denetim
komisyonuna katilimin saglanmasi
Genel Toplam
2014 337
PERFORMANS
PROGRAMI
_
0,00
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi Toplam
_
0,00
0,00
0,00
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Amaç-8
Evsel atik su aritma tesisi, Kati atik düzenli depolama sahasi, Asfalt plant tesisi,
Bordür tasi üretim tesisinin denetimini yapmak.
Çevre Yönetim Birimi ile Evsel atik su aritma tesisi, Kati atik düzenli depolama
sahasi, Asfalt plant tesisi, Bordür tasi üretim tesisinin mevzuata uygunlugunun
denetimini yaparak tesis içi aylik iç tetkik programlarini düzenlemek.
Hedef-1
Performans Hedefi-8.1 2014 yilinda tesislerin mevzuata uygunlugunun denetimini %100 oraninda yapmak.
Açiklamalar
2012 yilinda “Çevre Yönetim Birimi” kurularak Müdürlügümüz Çevre Görevlileri elemanlarinca denetim ve aylik
iç tetkik yapilmaktadir.
Performans Göstergeleri
Evsel atik su aritma tesisi, Kati atik düzenli depolama sahasi,
Asfalt plant tesisi, Bordür tasi üretim tesisinin denetiminin
1
yapilmasi
Açiklama
“Çevre Denetim Yönetmeligi” geregi denetim yapilacaktir.
Faaliyetler
1
2012
2013
2014
100%
100%
100%
Bütçe
Çevre Görevlileri elemanlarinca denetim ve aylik iç tetkikin
yapilmasi
Genel Toplam
2014 338
PERFORMANS
PROGRAMI
_
0,00
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi Toplam
_
0,00
0,00
0,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Performans Hedefi-1.1
2014 yili sonuna kadar kaçak ve kalitesiz
yakitin tüketilmesini %70 oraninda önlemek.
Hava kirliligi ile ilgili gelen sikâyetlerin
degerlendirilmesi, programli ve programsiz
denetimlerin yapilmasi
Faaliyet Adi:1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
Açiklamalar
13.01.2005 tarih ve 25699 sayili Resmi Gazetede yayinlanarak yürürlüge giren
“Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliligi Kontrolü Yönetmeligi” ve 07.02.2009 tarih ve
27134 sayili Resmi Gazetede yayinlanarak yürürlüge giren “Isinmadan Kaynaklanan
Hava Kirliligi Kontrolü Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik”
kapsaminda programli ve programsiz denetimler yapilarak hava kirliligi orani
azaltilacaktir.
Personel, numune kabi gibi konularda kaynak ihtiyaci olacaktir.
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
35.000,00 TL
35.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
-
Toplam Kaynak Ihtiyaci
TL
35.000,00 TL
2014 339
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi-1.1
Faaliyet Adi:2
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Elazig Belediyesi
2014 yili sonuna kadar kaçak ve kalitesiz
yakitin tüketilmesini %70 oraninda önlemek.
Basin ve yayin yoluyla hava kirliligini azaltici
tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
Açiklamalar
Basin yayin yoluyla halkin hava kirliliginin önlenmesi konusunda bilinçlenmesi
saglanacaktir.
Reklâm ve bilgilendirici afis, el brosürlerinin basimi ve dagitilmasinda kaynak ihtiyaci
olacaktir.
Bütçe Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
30.000,00 TL
30.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
- TL
30.000,00 TL
2014 340
PERFORMANS
PROGRAMI
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi-1.1
Faaliyet Adi:3
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Elazig Belediyesi
2014 yili sonuna kadar kaçak ve kalitesiz
yakitin tüketilmesini %70 oraninda önlemek.
Kalorifer yakicilarinin sertifika kontrolünün
yapilmasi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
Açiklamalar
Il genelinde yapilan denetimlerde vatandaslarin kaliteli yakit kullandigi ancak yakma
konusunda deneyimi olmayan kisileri çalistirdiklari görülmüstür. Atesçi olarak tarif edilen
bu kisilerin uygun egitimden sonra sertifika almalari istenecektir.
Bütçe Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
-
TL
-
TL
-
TL
TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 341
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Performans Hedefi-1.1
2014 yili sonuna kadar kaçak ve kalitesiz
yakitin tüketilmesini %70 oraninda önlemek.
Odun-Kömür Depolarinda Kati Yakit Satis Izin
Belgesi denetimlerinin yapilmasi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
Faaliyet Adi:4
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklamalar
Kati Yakit Satis Izin Belgesi denetimlerinin yapilmasiyla kaliteli yakit satisi yapilmasi
saglanacaktir. Kaliteli yakit kullanimiyla hava kirliligi orani azaltilacaktir.
Araç, personel gibi konularda kaynak ihtiyaci olacaktir.
Bütçe Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
10.000,00 TL
10.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
- TL
10.000,00 TL
2014 342
PERFORMANS
PROGRAMI
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi-1.2
Faaliyet Adi:1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Elazig Belediyesi
2014 yili sonuna kadar sehir genelinde
dogalgaz kullanim oranini %75’e çikarmak.
Basin ve yayin yoluyla hava kirliligini azaltici
tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
Açiklamalar
Basin yayin yoluyla halkin dogalgaz kullanimina tesviki saglanacaktir.
Reklâm ve bilgilendirici afis, el brosürlerinin basimi ve dagitilmasinda kaynak ihtiyaci
olacaktir.
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
35.000,00 TL
35.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
- TL
35.000,00 TL
2014 343
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
2014 yili sonuna kadar Elazig Belediyesi
mücavir alan sinirlari içerisinde gürültü kirliligini
kaynaginda önleyerek sikayetleri %75
oraninda azaltmak.
Performans Hedefi-2.1
Faaliyet Adi:1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Gelen yazili ve sözlü sikâyetler
degerlendirilerek çevreye rahatsizlik veren
yerlerin gezici ekip tarafindan gürültü kirliliginin
önlenmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
Açiklamalar
04.06.2010 tarih ve 27601 sayili Resmi Gazetede yayinlan “Çevresel Gürültünün
Degerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeligi” ve 27.04.2011 tarih ve 27917 sayili Resmi
Gazetede yayinlanarak yürürlüge giren “Çevresel Gürültünün Degerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik” kapsaminda gürültü
kirliligi olusturan kaynaklar kontrol altinda tutulacaktir.
Araç, personel, ölçüm cihazi, gürültü denetimi egitim sertifikasi gibi konularda kaynak
ihtiyaci olacaktir.
Bütçe Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
30.000,00 TL
30.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
- TL
30.000,00 TL
2014 344
PERFORMANS
PROGRAMI
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Performans Hedefi-2.1
Faaliyet Adi:2
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
2014 yili sonuna kadar Elazig Belediyesi
mücavir alan sinirlari içerisinde gürültü kirliligini
kaynaginda önleyerek sikayetleri %75
oraninda azaltmak.
Çevresel Gürültünün Degerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeligi Ek VII Liste B’de yer alan
faaliyet sahiplerine “Canli Müzik Izin
Belgesi”nin verilmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
Açiklamalar
Çevresel Gürültünün Degerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeligi Ek VII Liste B’de
yer alan faaliyet sahiplerine “Canli Müzik Izin Belgesi”nin verilerek gürültü olusturan
kaynaklar kontrol altinda tutulacaktir.
Bütçe Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
-
TL
-
TL
-
TL
TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 345
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Performans Hedefi-2.1
Faaliyet Adi:3
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
2014 yili sonuna kadar Elazig Belediyesi
mücavir alan sinirlari içerisinde gürültü kirliligini
kaynaginda önleyerek sikayetleri %75
oraninda azaltmak.
Basin ve yayin yoluyla gürültü kirliliginin
önlenmesi konusunda toplumun
bilinçlendirilmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
Açiklamalar
Gürültü kirliliginin önlenmesi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi büyük öneme
sahiptir.
Reklam ve bilgilendirici afis, el brosürlerinin basimi ve dagitilmasinda kaynak ihtiyaci
olacaktir.
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
20.000,00 TL
20.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
- TL
20.000,00 TL
2014 346
PERFORMANS
PROGRAMI
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi-3.1
Faaliyet Adi:1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Elazig Belediyesi
2014 yili sonuna kadar sehir genelinde olusan
Bitkisel Atik Yaglarin %75'inin toplanmasini ve
bertarafini saglamak.
Bitkisel Atik Yaglar için geçici depolama
alaninin tayin edilmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
Açiklamalar
Ihtiyaç olmasi halinde belediye hizmet alanlari içerisinde geçici depolama alani için
uygun bir alan belirlenecektir. Ayrica bir ödenek ayrilmayacaktir.
Bütçe Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel
Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
-
TL
-
TL
-
TL
TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 347
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi-3.1
Faaliyet Adi:2
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Elazig Belediyesi
2014 yili sonuna kadar sehir genelinde olusan
Bitkisel Atik Yaglarin %75'inin toplanmasini ve
bertarafini saglamak.
Geçici depolama alaninda toplanan söz
konusu yaglarin bu konuda lisansli firmalara
teslim edilerek bertarafinin saglanmasi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
Açiklamalar
Bitkisel Atik Yaglarin bertarafina ücret ödenmeyecektir. Lisansli firma ile yapilacak
sözlesmede atik yaglarin toplanmasi ve bertarafi konusunda Belediyeden herhangi bir
ücret talep edilmeyecegi belirtilecektir.
Bütçe Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
-
TL
-
TL
-
TL
TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 348
PERFORMANS
PROGRAMI
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
2014 yili sonuna kadar sehir genelinde olusan
Bitkisel Atik Yaglarin %75'inin toplanmasini ve
bertarafini saglamak.
Performans Hedefi-3.1
Faaliyet Adi:3
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Bitkisel Atik Yag olusturan kuruluslarin yaglarin
bertarafi hususunda lisansli firma yetkilileriyle
anlasmaya yönlendirilmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
Açiklamalar
19.04.2005 tarih ve 25791 sayili Resmi Gazetede yayinlan “Bitkisel Atik Yaglarin
Kontrolü Yönetmeligi” ve 30.03.2010 tarih ve 27537 sayili Resmi Gazetede yayinlanarak
yürürlüge giren “Bitkisel Atik Yaglarin Kontrolü Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina
Dair Yönetmelik” kapsaminda yetki sahamizda bulunan lokantalar, sanayi mutfaklari,
oteller, yemekhaneler, hazir yemek üretimi yapan firmalar ile diger yerlerde, kullanilmis
kizartmalik yaglarin kanalizasyona dökülmesini önlemek ve söz konusu isletmelerin
lisansli geri kazanim tesisleriyle veya toplayicilarla yillik sözlesme yapmalarini saglamak
amaciyla gerekli çalismalar Müdürlügümüzce yapilacaktir.
Bütçe Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
-
TL
-
TL
-
TL
TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 349
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Performans Hedefi-3.1
Faaliyet Adi:4
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
2014 yili sonuna kadar sehir genelinde olusan
Bitkisel Atik Yaglarin %75'inin toplanmasini ve
bertarafini saglamak.
Basin ve yayin yoluyla halkin Bitkisel Atik
Yaglarin toplanmasi konusunda
bilinçlendirilmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
Açiklamalar
Yetki sahamizda bulunan yerlesim yerleri, lokantalar, sanayi mutfaklari, oteller,
yemekhaneler, hazir yemek üretimi yapan firmalar ile diger yerlerde, kullanilmis
kizartmalik yaglarin kanalizasyona dökülmesini önlemek için basin yayin yoluyla halkin
bilinçlenmesi saglanacaktir.
Reklam ve bilgilendirici afis, el brosürlerinin basimi ve dagitilmasinda kaynak ihtiyaci
olacaktir.
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
30.000,00 TL
30.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
- TL
30.000,00 TL
2014 350
PERFORMANS
PROGRAMI
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Performans Hedefi-4.1
2014 yili sonuna kadar Belediye bünyesinde
olusan Madeni Atik Yaglarin %100' ünün
toplanmasini ve bertarafini saglamak.
Faaliyet Adi:1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Madeni Atik Yaglar için geçici depolama
alaninin tayin edilmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
Açiklamalar
Ihtiyaç olmasi halinde belediye hizmet alanlari içerisinde geçici depolama alani için
uygun bir alan belirlenecektir. Ayrica bir ödenek ayrilmayacaktir.
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
-
TL
-
TL
-
TL
TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 351
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi-4.1
Faaliyet Adi:2
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Elazig Belediyesi
2014 yili sonuna kadar Belediye bünyesinde
olusan Madeni Atik Yaglarin %100' ünün
toplanmasini ve bertarafini saglamak.
Geçici depolama alaninda toplanan söz
konusu yaglarin bu konuda lisansli firmalara
teslim edilerek bertarafinin saglanmasi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
Açiklamalar
Madeni Atik Yaglarin bertarafina ücret ödenmeyecektir. Lisansli firma ile yapilacak
sözlesmede atik yaglarin toplanmasi ve bertarafi konusunda belediyeden herhangi bir
ücret talep edilmeyecegi belirtilecektir.
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
-
TL
-
TL
-
TL
TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 352
PERFORMANS
PROGRAMI
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Elazig Belediyesi
2014 yili sonuna kadar Elazig Belediyesi
mücavir alan sinirlari içerisinde Ömrünü
Tamamlamis Lastiklerin %85'inin toplanmasini
ve bertarafini saglamak.
Idare Adi
Performans Hedefi-5.1
Faaliyet Adi:1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Lastik üretimi ve satisi yapan firmalarin Ö.T.L.
bertarafi konusunda lisansli firmalarla
sözlesme imzalamalarinin saglanmasi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
Açiklamalar
“Ömrünü Tamamlamis Lastiklerin Kontrolü Yönetmeligi” geregi lastik satisi
yapan is yerleri denetlenerek lisansli firma ile sözlesme yapmalari saglanacaktir.
Bütçe Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel
Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
-
TL
-
TL
-
TL
TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 353
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
2014 yili sonuna kadar sehir genelinde olusan
hafriyat, insaat ve yikinti atiklarinin %60'inin
toplanmasini ve bertarafini saglamak.
Performans Hedefi-6.1
Faaliyet Adi:1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
6 aylik periyotlarla döküm yerinin
rehabilitasyonunun yapilmasi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
Açiklamalar
18.03.2004 tarih 25406 sayili Resmi Gazetede yayinlanarak yürürlüge giren
“Hafriyat Topragi, Insaat ve Yikinti Atiklarinin Kontrolü Yönetmeligi” ve 26.03.2010 tarih
ve 27533 sayili Resmi Gazetede yayinlanarak yürürlüge giren "Atiklarin Düzenli
Depolanmasina Dair Yönetmelik" geregi depolama alani 6 aylik periyotlarla düzenlenerek
söz konusu atiklarin düzenli depolanmasi saglanacaktir.
Personel, is makinesi gibi konularda kaynak ihtiyaci olacaktir.
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
80.000,00 TL
80.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
- TL
80.000,00 TL
2014 354
PERFORMANS
PROGRAMI
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Performans Hedefi-6.1
Faaliyet Adi:2
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
2014 yili sonuna kadar sehir genelinde olusan
hafriyat, insaat ve yikinti atiklarinin %60'inin
toplanmasini ve bertarafini saglamak.
Gelen sözlü ve yazili sikayetlerin
degerlendirilmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
Açiklamalar
Kaçak döküm yapan özel ve tüzel kisiler hakkinda yasal islem yapilarak söz konusu
atiklarin döküm alanlarina gönderilmesi saglanacaktir.
Bütçe Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
-
TL
-
TL
-
TL
TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 355
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Performans Hedefi-6.1
2014 yili sonuna kadar sehir genelinde olusan
hafriyat, insaat ve yikinti atiklarinin %60'inin
toplanmasini ve bertarafini saglamak.
Faaliyet Adi:3
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Basin ve yayin yoluyla halkin hafriyat atiklari
dökümü konusunda bilinçlendirilmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
Açiklamalar
Basin ve yayin yoluyla halk, hafriyat atiklari dökümü konusunda bilinçlendirilerek
çevre kirliligi olusmasi önlenecektir.
Afis, el brosürü, reklam giderleri söz konusu olacaktir.
Bütçe Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
30.000,00 TL
30.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
- TL
30.000,00 TL
2014 356
PERFORMANS
PROGRAMI
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Performans Hedefi-7.1
2014 yilinda 1.sinif Gayri Sihhi Müessese
denetim komisyonuna %100 oraninda katilim
saglamak.
Faaliyet Adi:1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Zabita Müdürlügü tarafindan kurulan GSM
Denetim Komisyonuna katilimin saglanmasi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
Açiklamalar
Gayri Sihhi Müessese (GSM) ruhsat müracatlarinda olusturulan komisyona katilim
saglayarak çevreye zarar vermeyecek sekilde tüzel kisilerin çalismalarini kontrol altinda
tutmak.
Kaynak ihtiyaci yoktur.
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
-
TL
-
TL
-
TL
TL
Bütçe
Disi
Kaynak
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014
2014 357
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Performans Hedefi-8.1
2014 yilinda tesislerin mevzuata uygunlugunun
denetimini %100 oraninda yapmak.
Çevre Görevlileri elemanlarinca denetim ve
aylik iç tetkikin yapilmasi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
Faaliyet Adi:1
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklamalar
21.11.2008 tarih ve 27061 sayili Resmi Gazetede yayinlanarak yürürlüge giren
“Çevre Denetim Yönetmeligi” geregi; Çevre Kanununa göre yürürlüge konulan
düzenlemeler uyarinca Evsel atik su aritma tesisi, Kati atik düzenli depolama sahasi,
Asfalt plant tesisi, Bordür tasi üretim tesisinin mevzuata uygunlugunu alinan tedbirlerin
etkili olarak uygulanip uygulanmadigini degerlendirmek, tesis içi aylik iç tetkik programlari
düzenlemek.
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
-
TL
-
TL
-
TL
TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 358
PERFORMANS
PROGRAMI
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜÐÜ PERFORMANS TABLOSU
1,1
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü
BÜTÇE ÝÇÝ
Faaliyet
Performans
Hedefi
Ýdare Adý
1
2
3
1,2
2,1
3,1
4,1
BÜTÇE DIÞI
PAY
PAY
%
TL
Hava kirliliði ile ilgili gelen þikâyetlerin deðerlendirilmesi, programlý ve programsýz
denetimlerin yapýlmasý
Basýn ve yayýn yoluyla hava kirliliðini azaltýcý tedbirlerle ilgili toplumun
bilinçlendirilmesi
TOPLAM
TL
%
PAY
%
TL
35.000,00
11,67
35.000,00
11,67
30.000,00
10
30.000,00
10
4
Kalorifer yakýcýlarýnýn sertifika kontrolünün yapýlmasý
Odun-Kömür Depolarýnda Katý Yakýt Satýþ Ýzin Belgesi denetimlerinin
yapýlmasý
10.000,00
3,33
10.000,00
3,33
1
Basýn ve yayýn yoluyla hava kirliliðini azaltýcý tedbirlerle ilgili toplumun
bilinçlendirilmesi
35.000,00
11,67
35.000,00
11,67
1
Gelen yazýlý ve sözlü þikâyetler deðerlendirilerek çevreye rahatsýzlýk veren yerlerin
gezici ekip tarafýndan gürültü kirliliðinin önlenmesi
30.000,00
10
30.000,00
10
2
ÇGDYY Ek VII Liste B’de yer alan faaliyet sahiplerine “Canlý Müzik Ýzin Belgesi”nin
verilmesi
0
3
Basýn ve yayýn yoluyla gürültü kirliliðinin önlenmesi konusunda toplumun
bilinçlendirilmesi
1
2
Bitkisel Atýk Yaðlar için geçici depolama alanýnýn tayin edilmesi
Geçici depolama alanýnda toplanan söz konusu yaðlarýn bu konuda lisanslý
firmalara teslim edilerek bertarafýnýn saðlanmasý
3
Bitkisel Atýk Yað oluþturan kuruluþlarýn yaðlarýn bertarafý hususunda lisanslý firma
yetkilileriyle anlaþmaya yönlendirilmesi
4
Basýn ve yayýn yoluyla halkýn Bitkisel Atýk Yaðlarýn toplanmasý konusunda
bilinçlendirilmesi
1
0
20.000,00
0
0
6,67
20.000,00
0
0
0
0
0
0
30.000,00
10
30.000,00
2
Madeni Atýk Yaðlar için geçici depolama alanýnýn tayin edilmesi
Geçici depolama alanýnda toplanan söz konusu yaðlarýn bu konuda lisanslý
firmalara teslim edilerek bertarafýnýn saðlanmasý
0
0
5,1
1
Lastik üretimi ve satýþý yapan firmalarýn Ö.T.L. bertarafý konusunda lisanslý
firmalarla sözleþme imzalamalarýnýn saðlanmasý
0
0
6,1
1
6 aylýk periyotlarla döküm yerinin rehabilitasyonunun yapýlmasý
2
Gelen sözlü ve yazýlý þikayetlerin deðerlendirilmesi
3
Basýn ve yayýn yoluyla halkýn hafriyat atýklarý dökümü konusunda bilinçlendirilmesi
7,1
1
Zabýta Müdürlüðü tarafýndan kurulan GSM denetim komisyonuna katýlýmýn
saðlanmasý
0
0
8,1
1
Çevre Görevlileri elemanlarýnca denetim ve aylýk iç tetkikin yapýlmasý
0
0
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamý
300.000,00
300.000,00
Genel Yönetim Giderleri
241.000,00
241.000,00
541.000,00
541.000,00
0
80.000,00
80.000,00
2014 359
PERFORMANS
PROGRAMI
26,67
0
10
30.000,00
Diðer Ýdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamý
Genel Toplam
10
0
26,67
0
30.000,00
6,67
10
2014 360
PERFORMANS
PROGRAMI
Bütçe kaynak Ihtiyaci
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Kaynak Ihtiyaci
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Yurt Disi
Diger yurt Içi
Döner Sermaye
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
09 Yedek Ödenek
08 Borç Verme
07 Sermaye Transferleri
300.000,00
241.000,00
241.000,00
10.500,00
34.000,00
165.000,00
06 Sermaye Giderleri
Toplami
31.500,00
300.000,00
300.000,00
Faaliyet Toplami
Genel Yönetim Giderleri
Edilecek Kaynaklar Toplami
Diger idarelere Transfer
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
05 Cari Transferler
04 Faiz Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alimi Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
01 Personel Giderleri
Ekonomik Kod
Idare Adi
TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU
541.000,00
541.000,00
10.500,00
31.500,00
300.000,00
34.000,00
165.000,00
Genel Toplam
(TL)
Elazýð Belediyesi
Yapý Kontrol Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Amaç
Ilimizde yapilan insaatlari depreme dayanikli teknik ve sosyal alt yapisi tamamlanmis
kaliteli yasam sürdürülebilmesi saglikli çagdas planli ve ruhsatli yapilasma için siki
denetimler yapmak ve kontrol etmek.
Hedef
bu hizmetleri gerçeklestirebilmek için 32 adet teknik personeli müdürlük bünyesinde
bulundurmak
Performans Hedefi mesleginde deneyimli uzman ve kalifiye mühendis,tekniker,teknisyen,vasifsiz
personellerle insaati saglikli hizli ve daha verimli yapabilmek.
Açiklamalar ; 6 adet teknik eleman ile laboratuvar, 6 adet teknik eleman ile insaat kontrolü, 20 teknik
eleman ile de insaatlarin yönetmeliklere uygun olarak denetimlerini ve yapi denetim firmalarinin
denetimlerini saglamak ve bu denetimleri yapabilmek için araç alimi.
Performans Göstergeleri
1
2012
2013
2014
personel hizmet alimi
Açiklama ; müdürlügümüzün gerçeklestirecegi hizmetler için gerekli personelin temini.
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe
Bütçe Disi
Toplam
3.025.000,00
3.025.000,00
Faaliyetler
1
2
3
4
5
personel hizmet alimi
3.025.000,00
Genel Toplam
2014 361
PERFORMANS
PROGRAMI
3.025.000,00
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Amaç
Kaçak yapilarin tehlike arz eden binalarin ve gecekondularin yikilmasini saglayarak
kaçak yapilasmayi tehlike arz eden binalari ve gecekondulasmayi 3194 sayili Imar
kanununun 32.39. ve 775 maddelerine göre önlemek
Hedef
imar kanununun 3194/32.maddesine göre ruhsata ve eklerine aykiri yapilarin ve kaçak
yapilarin alinan encümen karari ile yikilmasini saglamak imar kanununun 3194/39.
maddesine göre tehlike arz eden binalarin yikilmasini saglamak, imar kanununun
3194/775 sayili gecekondu yasasi mevzuatina göre; park,yol, hazine veya sahis
arazileri üzerindeki gecekondularin tespit edilerek yikilmasini saglamak.
yikim için alinan encümen kararlari dogrultusunda önce mal sahiplerine tebligat
Performans Hedefi yapilarak söz konusu kararin önce mal sahiplerince yerine getirilmesini saglamak,
getirilmedigi taktirde Fen Isleri Müdürlügünde ekiplerle yikilmasini saglamak.
Açiklamalar ; 3194 sayili imar kanununun 32.39. ve 775 sayili maddelerine göre islem yapilmasi
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
ruhsata ve eklerine aykiri kaçak yapilarin alinan
encümen karari ile yikilmasi.
1
Açiklama ; kaçak yapilasmanin önüne geçerek kaçak binalarin yikim islemlerini gerçeklestirmek.
tehlike arz eden binalarin yikilmasini saglamak
2
Açiklama ; tehlike arz eden binalarin yikim islemlerini gerçeklestirmek.
imar kanununun 3194/775 sayili gecekondu
yasasi mevzuatina göre park,yol hazine veya
sahis arazileri üzerindeki gecekondularin tespiti
ve yikilmasini saglamak
3
Açiklama ; gecekondulari tespit ederek yikimini gerçeklestirmek.
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe
Bütçe Disi
Toplam
ruhsata ve eklerine aykiri kaçakyapilarin alinan encümen karari ile yikilmasi.
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Genel Toplam
2014 362
PERFORMANS
PROGRAMI
Yapý Kontrol Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Amaç
kentin estetigini saglamak
Hedef
kent estetiginin saglanabilmesi için sehrin tarihi ve dogal güzellikleriyle uyumlu bir
görünüm elde etme amaciyla dis cephe boya ve kaplamalarin yaptirilmasinin
saglanmasi
Performans Hedefi kent estetiginin yillara dagilimi olacak sekilde 2014 yili sonuna kadar % 80 ninin
saglanmasi
Açiklamalar ; kent estetiginin saglanabilmesi için sehrin tarihi ve dogal güzellikleriyle uygumlu bir
görünüm elde etmek amaciyla dis cephe boya ve kaplamalarinin yapilmasinin saglanmasi
Performans Göstergeleri
2012
2013
kent estetigini etkin hale getirmek
1
35(%)
35(%)
Açiklama ; sehrin görüntüsünü en iyi sekilde düzenli olabilmesini saglamak
2014
30(%)
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
kentin estetik görünümünü saglamak
Genel Toplam
2014 363
PERFORMANS
PROGRAMI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
ilimiz kaliteli ve depreme dayanikli yapilan binalari personellerimizle en iyi sekilde
yerinde inceleme ve siki siki denetlemekdaha saglam ve daha dayanikli binalara
iskan vermek
depreme dayanikli yapilarda yasam sürdürülebilmesi can ve mal güvenliginin
saglanabilmesi, saglikli çagdas kentler olusturulabilmesiplanli ve ruhsatli yapilasma
için siki denetimler yapmak.
Amaç
Hedef
Performans Hedefi denetimleri yapabilmek için dogu ve güney dogu anadolu bölgesinde bir ilk olan
labaratuvarimiza gerekli olan malzemeleri temin etmek
Açiklamalar ; her yil % 100 denetim ve kontroller sürdürülebilmekte olup, kontrolleri yapilmayan binalarin
iskan evraklari islem görmemektedir.
Performans Göstergeleri
2012
2013
laboratuvarimiza gerekli olan malzemeleri temin etmek
1
100(%)
100(%)
Açiklama ; beton ve zemin laboratuvarlarinda ihtiyaç duyulan malzemenin alinmasi
2014
100(%)
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe
Bütçe Disi
Toplam
laboratuvarimiza gerekli olan malzemeleri temin etmek 28.600,00
28.600,00
Faaliyetler
1
2
3
4
5
28.600,00
Genel Toplam
2014 364
PERFORMANS
PROGRAMI
28.600,00
Yapý Kontrol Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Amaç
personel egitici seminerler verilmesi
Hedef
personele egitici seminerler verilerek teknik bakimindan daha donanimli personellerle
sehrin insaat denetimini saglamak
Performans Hedefi hizmetlerin daha iyi ve kaliteli yapilmasini saglamak
Açiklamalar ; müdürlügümüz bünyesindeki personele egitici seminerler düzenlenerek insaat denetimlerinde
daha olumlu sonucun alinmasi
Performans Göstergeleri
2012
2013
her alti ayda bir personele egitici seminer
verilmesi
1
100(%)
100(%)
Açiklama ; demir donati beton ve zemin mekanigi ile ilgili konularda seminer verilmektedir.
2014
100(%)
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
her alti ayda bir personele egitici seminer
verilmesi
Genel Toplam
2014 365
PERFORMANS
PROGRAMI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi
Toplam
13.200,00
13.200,00
13.200,00
13.200,00
Elazýð Belediyesi
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Amaç
Hedef
toprak vizesi ve temel derinligini projeye uygun olarak kontrol etmek
ilimizde açilan tüm temellerin kontrolünü en iyi sekilde yapmak
Performans Hedefi harfiyat ve temel vizesini kontrol etmek
Açiklamalar ; ilimizde yapilan tüm insaatlarin temellerini aninda ve yerinde en iyi sekilde kontrol etmek
Performans Göstergeleri
2012
2013
her yil açilan harfiyat vizelerini yerinde görmek
ve incelemek
1
100(%)
Açiklama ; açilan temelleri incelemek eksikliklerin en iyi sekilde giderilmesini saglamak
2014
100(%)
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe
Bütçe Disi
Toplam
toprak vizesi ve temel derinligini projeye uygun olarak kontrol etmek
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Genel Toplam
2014 366
PERFORMANS
PROGRAMI
Yapý Kontrol Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Performans Hedefi
mesleginde deneyimli teknik personel saglamak
Faaliyet Adi
Personel hizmet alimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Yapi Kontrol Müdürlügü
Açiklamalar
mesleginde deneyimli uzman ve kalifiye mühendis.tekniker.vasifsiz personellerle
insaatlarin kontrolünü daha hizli ve daha verimli yapilabilmesi. Mahali inhidamlik
binalari yikimini daha hizli bir sekilde saglamak
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
2014
3.025.000,00 TL
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
3.025.000,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
3.025.000,00 TL
2014 367
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Performans Hedefi
Faaliyet Adi
yikim için alinan encümen kararlari dogrultusunda
önce mal sahiplerine tebligat yapilarak söz konusu
kararin önce mal sahiplerince yerine getirilmesini
saglamak, getirilmedigi taktirde Fen Isleri
Müdürlügünde ekiplerle yikilmasini saglamak.
ruhsata ve eklerine aykiri kaçakyapilarin alinan
encümen karari ile yikilmasi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yapi Kontrol Müdürlügü
Açiklamalar
3194 sayili imar kanununun 32.39. ve 775 sayili maddelerine göre islem yapilmasi
Bütçe Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 368
PERFORMANS
PROGRAMI
Yapý Kontrol Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi
Faaliyet Adi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklamalar
Elazig Belediyesi
kent estetiginin yillara dagilimi olacak sekilde 2014
yili sonuna kadar % 80 ninin saglanmasi
kentin estetik görünümünü saglamak
Yapi Kontrol Müdürlügü
kent estetiginin saglanabilmesi için sehrin tarihi ve dogal güzellikleriyle uyumlu bir görünüm
elde etmek amaciyla dis cephe boya ve kaplamalarinin yapilmasinin saglanmasi
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 369
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Elazig Belediyesi
Performans Hedefi
Faaliyet Adi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklamalar
denetimleri yapabilmek için dogu ve güney dogu
anadolu bölgesinde bir ilk olan labaratuvarimiza
gerekli olan malzemeleri temin etmek
laboratuvarimiza gerekli olan malzemeleri temin
etmek
Yapi Kontrol Müdürlügü
her yil % 100 denetim ve kontroller sürdürülebilmekte olup, kontrolleri yapilmayan binalarin
iskan evraklari islem görmemektedir.
Bütçe Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel
Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
28.600,00 TL
28.600,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
28.600,00 TL
2014 370
PERFORMANS
PROGRAMI
Yapý Kontrol Müdürlüðü
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi
Elazig Belediyesi
hizmetlerin daha iyi ve kaliteli yapilmasini saglamak
Faaliyet Adi
her alti ayda bir personele egitici seminer verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yapi Kontrol Müdürlügü
Açiklamalar
Açiklama ; demir donati beton ve zemin mekanigi ile ilgili konularda seminer verilmektedir.
Bütçe
Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
13.200,00 TL
13.200,00 TL
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
13.200,00 TL
2014 371
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
Performans Hedefi
Faaliyet Adi
Elazig Belediyesi
harfiyat ve temel vizesini kontrol etmek
toprak vizesi ve temel derinligini projeye uygun olarak
kontrol etmek
Yapi Kontrol Müdürlügü
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açiklamalar
ilimizde yapilan tüm insaatlarin temellerini aninda ve yerinde en iyi sekilde kontrol etmek
Bütçe Disi
Kaynak
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
01
SGK Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
03
Faiz Giderleri
04
Cari Transferler
05
Sermaye Giderleri
06
Sermaye Transferleri
07
Borç Verme
08
Yedek Ödenekler
09
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
2014
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
2014 372
PERFORMANS
PROGRAMI
Yapý Kontrol Müdürlüðü
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜGÜ PERFORMANS TABLOSU
BÜTÇE IÇI
Faaliyet
Performans
Hedefi
Idare Adi
TL
PAY
%
1
1
2
1
personel hizmet alimi
ruhsata ve eklerine aykiri
kaçakyapilarin alinan
encümen karari ile
yikilmasi.
3
1
kentin estetik görünümünü
saglamak
4
5
6
BÜTÇE DISI
TL
TOPLAM
PAY
TL
%
%
3.025.000,00 TL
3.025.000,00 TL
1
laboratuvarimiza gerekli
olan malzemeleri temin
etmek
28.600,00 TL
28.600.000,00 TL
1
her alti ayda bir personele
egitici seminer verilmesi
13.200,00 TL
13.200,00 TL
1
toprak vizesi ve temel
derinligini projeye uygun
olarak kontrol etmek
3.066.800,00 TL
3.066.800,00 TL
901.500,00 TL
901.500,00 TL
3.968.300,00 TL
3.968.300,00 TL
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami
Genel Yönetim Giderleri
Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak Toplami
Genel Toplam
2014 373
PERFORMANS
PROGRAMI
PAY
2014 374
PERFORMANS
PROGRAMI
Bütçe kaynak Ihtiyaci
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Kaynak Ihtiyaci
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Yurt Disi
Diger yurt Içi
Döner Sermaye
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
09 Yedek Ödenek
08 Borç Verme
07 Sermaye Transferleri
06 Sermaye Giderleri
05 Cari Transferler
04 Faiz Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alimi Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
01 Personel Giderleri
Ekonomik Kod
Idare Adi
3.066.800,00
3.066.800,00
3.066.800,00
Faaliyet Toplami
901.500,00
901.500,00
60.500,00
49.000,00
132.000,00
660.000,00
Toplami
Genel Yönetim Giderleri
TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU
Edilecek Kaynaklar Toplami
Diger idarelere Transfer
3.968.300,00
3.968.300,00
60.500,00
49.000,00
3,066.800,00
132.000,00
660.000,00
Genel Toplam
(TL)
Elazýð Belediyesi
Teftiþ Kurulu Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFI TABLOSU
Idare Adi
Amaç-1
Hedef-1
ELAZIG BELEDIYESI
2014 yili içerisinde Müdürlügün görevlerini yerine getirmesi
2014 yili içerisinde Müdürlügün görevlerini yerine getirmesi
Performans Hedefi 2014 yilinda tamaminin yapilmasi
Açiklama
2012
Performans Göstergeleri
1
Açiklama
2014 yili içerisinde Müdürlügün görevlerini yerine getirmesi
2013
0
2014
0
100%
2
Açiklama
3
Açiklama
4
Açiklama
5
Açiklama
6
Açiklama
Faaliyetler
1
2
3
4
5
Bütçe
Müdürlügün görevlerini yerine getirmesi
Genel Toplam
2014 375
PERFORMANS
PROGRAMI
Kaynak Ihtiyaci 2014
Bütçe Disi Toplam
182.000,00
182.000,00
182.000,00
182.000,00
Elazýð Belediyesi
FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
Performans Hedefi 1
2014 yili içerisinde Müdürlügün görevlerini
yerine getirmesi
Faaliyet Adi 1
Müdürlügün görevlerini yerine getirmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
TEFTIS KURULU MÜDÜRLÜGÜ
Müdürlügün görevlerini yerine getirmesi
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
100.000,00 TL
02
SGK Devlet Primi Giderleri
20.000,00 TL
03
Mal ve Hizmet Alim Giderleri
50.000,00 TL
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
,
12.000,00 TL
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
Döner Sermaye
Diger Yurt Içi
Yurt Disi
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Toplam Kaynak Ihtiyaci
182.000,00 TL
2014 376
PERFORMANS
PROGRAMI
Teftiþ Kurulu Müdürlüðü
TEFTIS KURULU MÜDÜRLÜGÜ PERFORMANS TABLOSU
ELAZIG BELEDIYESI
BÜTÇE IÇI
Faaliyet
Performans
Hedefi
Idare Adi
1
TL
Müdürlügün görevlerini yerine getirmesi
182.000,00 TL
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami
BÜTÇE DISI
PAY
%
100
TL
PAY
TOPLAM
TL
%
182.000,00 TL
182.000,00 TL
182.000,00 TL
182.000,00 TL
182.000,00 TL
Genel Yönetim Giderleri
Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami
Genel Toplam
2014 377
PERFORMANS
PROGRAMI
PAY
%
100
2014 378
PERFORMANS
PROGRAMI
Bütçe kaynak Ihtiyaci
Bütçe Disi
Kaynak
Toplam Kaynak Ihtiyaci
Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci
Yurt Disi
Diger yurt Içi
Döner Sermaye
Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci
09 Yedek Ödenek
08 Borç Verme
07 Sermaye Transferleri
06 Sermaye Giderleri
05 Cari Transferler
04 Faiz Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alimi Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
01 Personel Giderleri
Ekonomik Kod
Idare Adi
182.000,00 TL
182.000,00 TL
12.000,00 TL
50.000,00 TL
20.000,00 TL
100.000,00 TL
Faaliyet Toplami
Toplami
Genel Yönetim Giderleri
Edilecek Kaynaklar Toplami
Diger idarelere Transfer
TEFTIS KURULU MÜDÜRLÜGÜ
TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU
182.000,00 TL
182.000,00 TL
12.000,00 TL
50.000,00 TL
20.000,00 TL
100.000,00 TL
Genel Toplam
(TL)
Elazýð Belediyesi
FAALIYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BIRIMLERINE ILISKIN TABLO
Idare Adi
PERFORMANS HEDEFI
FAALIYETLER
SORUMLU BIRIMLER
Tüm Kamu Kuruluslari, Sivil Toplum Örgütleri ve
Vatandas arasinda Baskan ile iletisimi en dogru ve
üst düzeyde saglamak.
Baskanin çalisma programlarinin hazirlanmasi
Özel Kalem Müdürlügü
FAALIYETLER
SORUMLU BIRIMLER
Idare Adi
PERFORMANS HEDEFI
DEGISEN KANUN VE YÜNETMELIKLERDEN PERSONELIMIZI BELEDIYEMIZ KÜLTÜR MERKEZI SALONUNDA PERSONELE 4
ILGILENDIREN KONULARDA PERSONELIMIZI HABERDAR ETMEK SAAT MEVZUAT VE 4 SAAT DAVRANIS EGITIMI VERILMESI
YAZI ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Idare Adi
PERFORMANS HEDEFI
FAALIYETLER
SORUMLU BIRIMLER
Bütün is ve islemlerin mevzuata uygun olmasini
saglamak ve mevcut islemlerin en hizli ve en
verimli sekilde sonuçlanmasini saglamak
Adli mercilere intikal eden dosya islemleri
Hukuk Isleri Müdürlügü
Ýdare Adý
Basýn-Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü
PERFORMANS HEDEFÝ
FAALÝYETLER
SORUMLU BÝRÝMLER
Belediyemiz hizmetleri ile ilgili Billboard, Afiþ, El Ýlaný,
Billboard, Afiþ, El Ýlaný, Afiþ pankart, vb. görsel Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü ve
Afiþ pankart, vb. görsel materyaller hazýrlanarak
materyaller hazýrlatýlmasý
Belediyemize Baðlý Tüm Birim Müdürlükleri
halkýmýzý bilinçlendirmek
Belediyemiz çalýþmalarý ile ilgili uyarýcý, bilinçlendirici
Uyarýcý, bilinçlendirici ve tanýcý filmler Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü ve
ve tanýcý filmler hazýrlatýlarak TV kanallarýnda
hazýrlatýlmasý ve TV kanallarýnda yayýnlatýlmas Belediyemize Baðlý Tüm Birim Müdürlükleri
yayýnlatýlmasý saðlanacak
Belediyemiz çalýþmalarý ile ilgili uyarýcý, bilinçlendirici Uyarýcý, bilinçlendirici ve tanýtýcý haber metinleri
Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü ve
ve tanýcý haber metinleri hazýrlanarak gazete ve hazýrlanarak gazete ve dergilerde yayýnlatýlmasý
Belediyemize Baðlý Tüm Birim Müdürlükleri
dergilerde yayýnlatýlmasý saðlanacak.
saðlanacak.
Belediyemiz Hizmetleri ve Ýlimizin tarihi ve kültürel
deðerlerini, yer altý kaynaklarýný, doðal zenginliklerini,
ekonomik durumunu, þehircilik yapýsý ve geliþmiþliðini, Ýlimizi tanýtýcý CD, Broþür, bülten vb. yayýnlar
Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü
tarihi doða zengini Harput’umuz Türkiye’mize hazýrlatýlmasý
tanýtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin
geliþmesine katkýda bulunmasý planlanmaktadýr.
Þehrimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yeraltý
kaynaklarýný,
doðal
zenginliklerini,
ekonomik
Ýlimizi tanýtýcý filmler ve yazýlar hazýrlatýlarak
durumunu, þehircilik yapýsý ve geliþmiþliðini, tarihi doða
ulusal Tv kanallarý ile gazetelerde yayýnlanmasý Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü
zengini Harput’umuz ile ilgili tanýtýcý filmler ve yazýlar
saðlamak.
hazýrlatýlarak ulusal Tv kanallarý ile gazetelerde
yayýnlanmasý saðlamak.
Ýlimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yeraltý
kaynaklarýný,
doðal
zenginliklerini,
ekonomik
durumunu, þehircilik yapýsý ve geliþmiþliðini, tarihi doða Ýlimiz ile ilgili farklý yayýnlardan 20000 adet
Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü
zengini Harput’umuz Türkiye’mize tanýtarak, turizm, Alýnmasý.
ekonomi ve ticari faaliyetlerin geliþmesine katkýda
bulunmasý planlanmaktadýr.
2014 379
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
IDARE ADI
FEN ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
PERFORMANS HEDEFI
FAALIYETLER
SORUMLU BIRIMLER
Harput Mah.Restorasyon ve hizmet tesisi yapimi
Harput Mah.Restorasyon ve hizmet tesisi yapimi
FEN ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Parke ve tretuvar onarimi ve yapimi
Parke ve tretuvar onarimi ve yapimi
"
Muhtar ofisi ve Taziye evi yapimi
Muhtar ofisi ve Taziye evi yapimi
"
Araç kiralama Hizmet alimi
Araç kiralama Hizmet alimi
"
Kanalizasyon ve Yagmur suyu sebekesi yapimi
Kanalizasyon ve Yagmur suyu sebekesi yapimi
"
Tuz ve Üst temel malzemesi alimi
Tuz ve Üst temel malzemesi alimi
"
Asfaly yol yapimi
Asfaly yol yapimi
"
Makine parkinin yenilenmesi
Makine parkinin yenilenmesi
"
Malzeme üretimi için mal alimi
Malzeme üretimi için mal alimi
"
Kapali Semt pazari yapimi
Kapali Semt pazari yapimi
"
Personel çalistirma hizmet alimi
Personel çalistirma hizmet alimi
"
Asfalt yol yapimi
Asfalt yol yapimi
"
Terminal binasý yapýmý
Galericiler Sitesi yapýmý
Terminal binasý yapýmý
Galericiler Sitesi yapýmý
"
Idare Adi
"
IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ
PERFORMANS HEDEFI
FAALIYETLER
SORUMLU BIRIMLER
HARITA VE PLAN YAPIMI
KÜLTÜR TABIAT VARLIKLARINDAN UYGUN
GÖRÜS ALINARAK
RESTORASYON,RESTITÜSYON PROJELERININ
HAZIRLANMASI.
KENTSEL SIT ALANI IÇINDE CEPHE
PROJELERIN YAPIMI
IYILESTIRME ÇALISMALARININ 4.ETABI %100
TAMAMLANACAKTIR.
IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ
KONUT YAPILACAK ALAN ÜZERINDE GEREKLI PROJELERIN YAPILMASI.
OLAN PLAN TADILATI, SUYULANDIRMA,TEVHIDIFRAS ISLEMLERININ YAPILMASI
IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ
GELISEN TEKNOLOJIYI TAKIP EDEREK
PROGRAM, YAZILIM, HIZMET VE ALETLERIN
HARITALARIN SAYILASTIRILMASI IÇIN GEREKLI ALINMASI
OLAN PROGRAM VE ALETLERI ALMAK.
IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ
IMARA AÇILACAK YERLERDE ETÜD PROJE
MÜDÜRLÜGÜ ILE KOORDINELI ÇALISARAK
KAMULASTIRMA YAPILMASI . BULUNAN ALAN
ÜZERINDE KENTSEL DÖNÜSÜM PROJESI
HAZIRLANARAK SEHRE MODERN BIR
GÖRÜNÜM KAZANDIRMAK.
IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ
IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ
GEREKLI IMAR PLANLARI ILE DIGER ETÜD VE
PROJELERIN HAZIRLANMASI
FIZIBILITE ÇALISMALARI YAPILARAK
GEREKLI PLANLARIN HAZIRLANMASI.
BELEDIYEMIZE YÜK GETIRMEYECEK SEKILDE
EN UYGUN MALIYETI ÇIKARIP GEREKLI
PROJELERI HAZIRLATMAK.
Idare Adi
IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ
ELAZIG BELEDIYESI ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ
PERFORMANS HEDEFI
FAALIYETLER
SORUMLU BIRIMLER
2014 yili içinde 4 itfaiye araci almayi hedefliyoruz
Araç Alimi
Itfaiye Müdürlügü
2014 yilinda bakim onarim atölyesinin %50 yapimi
Bakim Onarim Atölyesi Yapimi
Itfaiye Müdürlügü
2014 yilinda nizamiye yapmayi hedefliyoruz.
Nizamiye yapilmasi
Itfaiye Müdürlügü
2014 yilinda dogal gaz kullanimina geçmeyi hedefliyoruz
isinma, sicak su ve ocakta dogal gaz kullanimi
Itfaiye Müdürlügü
Sualti ve Suüstü ekibinin güçlendirilmesi
Makine Teçhizat ve Ekipman alimi
Itfaiye Müdürlügü
Vatandaslarin Yangin Önleme tedbirleri.Yangin
egitimi ve tatbikatlar toplumun bilinçlendirilmesi
Afis Kitap Brosür Basimi Tabelalar
Itfaiye Müdürlügü
2014 380
PERFORMANS
PROGRAMI
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
Ýdare Adý
PERFORMANS HEDEFÝ
FAALÝYETLER
SORUMLU BÝRÝMLER
Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere gýda yardýmý.
Yardýma muhtaç ailelere Gýda malzemesi alýmý.
Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü
Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere kömür
yardýmý yaparak maddi yönden rahatlatmak.
Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere
kömür yardýmý.
Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü
Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç öðrencilere kýrtasiye
ve üniforma yardýmý yaparak maddi yönden
rahatlatmak.
Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç öðrencilere
kýrtasiye ve üniforma yardýmý.
Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü
Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç kiþilere ramazan ayý
boyunca ramazan iftar çadýrýnda sýcak yemek vermek.
Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç kiþilere ramazan Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü
ayý boyunca ramazan iftar çadýrýnda
sýcak yemek verilmesi.
Kültür ve folklorik alt yapýya önem.Sosyal aktivitelerde Ýlimizin Kültür,Sanat,Turizm ve Sosyal alandaki Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü
eþitliðe önem vermek.Þeffaflýk, giriþimcilik, yenilikler ihtiyaçlarýna cevap verme.
ve teknolojiye açýk olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun
korunmasýný saðlamak.Tarihi kültürlerimize ait izleri
müdürlüðümüz bünyesinde yaþatmak.
Kültür ve folklorik alt yapýya önem.Sosyal aktivitelerde Elazýð’ýmýzý kültürel olarak halk oyunlarý ve
eþitliðe önem vermek.Þeffaflýk, giriþimcilik, yenilikler musiki korosuyla yurt içinde ve yurt dýþýnda
ve teknolojiye açýk olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun tanýtmak.
korunmasýný saðlamak.Tarihi kültürlerimize ait izleri
müdürlüðümüz bünyesinde yaþatmak.
Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü
Kültür ve folklorik alt yapýya önem.Sosyal aktivitelerde Müdürlüðümüze ait olan Mehteran takýmýyla
eþitliðe önem vermek.Þeffaflýk, giriþimcilik, yenilikler çeþitli kültürel etkinliklere katýlma.
ve teknolojiye açýk olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun
korunmasýný saðlamak.Tarihi kültürlerimize ait izleri
müdürlüðümüz bünyesinde yaþatmak.
Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü
Sivil Toplum Örgütleri ile Kültürel Faaliyetlerde yer
alma ve (kitap,broþür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve
görsel olarak seyredilebilir malzemeler çýkartma.
Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü
Toplumu bilinçlendirme.
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜÐÜ
ÝDARE ADI
PERFORMANS HEDEFÝ
FAALÝYETLER
SORUMLU BÝRÝMLER
Þehri daha güzel hale getirmek, saðlýklý yaþanýlabilir
modern bir kent oluþturmak
Þehri daha güzel hale getirmek, saðlýklý yaþanýlabilir
modern bir kent oluþturmak
Þehri daha güzel hale getirmek, saðlýklý yaþanýlabilir
modern bir kent oluþturmak
Þehri daha güzel hale getirmek, saðlýklý yaþanýlabilir
modern bir kent oluþturmak
Þehri daha güzel hale getirmek, saðlýklý yaþanýlabilir
modern bir kent oluþturmak
Þehri daha güzel hale getirmek, saðlýklý yaþanýlabilir
modern bir kent oluþturmak
Þehri daha güzel hale getirmek, saðlýklý yaþanýlabilir
modern bir kent oluþturmak
Þehri daha güzel hale getirmek, saðlýklý yaþanýlabilir
modern bir kent oluþturmak
Þehri daha güzel hale getirmek, saðlýklý yaþanýlabilir
modern bir kent oluþturmak
Orman isletme fidanlik alaninda kültür park
yapim isi
Aksaray mahallesi Çimento
fabrikasý altý park yapýmý iþi
Sehir geneli bitki ve agaç alimi
Çim ve çiçek tohumu alýmý iþi
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
Þehri daha güzel hale getirmek, saðlýklý yaþanýlabilir
modern bir kent oluþturmak
Aðaç bitki ve çiçeklerimizin ömrünü uzatmak
Zirai ilaç alým iþi
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
Saksý viyol ve çöp kovasý alým iþi
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
Aðaç bitki ve çiçeklerimizin ömrünü uzatmak
Çiftlik gübresi alýmý
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
Þehri daha güzel hale getirmek, saðlýklý yaþanýlabilir
modern bir kent oluþturmak
Cumhuriyet mah. Kanal ve çevre düzenlemesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü
yapýmý iþi
Þehri daha güzel hale getirmek, saðlýklý yaþanýlabilir
modern bir kent oluþturmak
83.000 m2 Sulama tesisatý yapýmý iþi
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
Sehir geneli park yapim isi
Fethi Ahmet Baba türbesi çevresel peyzaj ve
insaat düzenlemesi yapimi isi
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
ögretmenevi meydani çevre düzenleme isi
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
hobi bahçesi
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
Torf alim isi
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
2014 381
PERFORMANS
PROGRAMI
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
Elazýð Belediyesi
Idare Adi
PERFORMANS HEDEFI
Faaliyetin
türüne
FAALIYETLER
göre
Müdürlügümüz
bünyesinde
SORUMLU BIRIMLER
görevlendirilen Is Sagligi ve güvenligi, ilk yardim ve Is Kanunu hakkinda egitici faaliyetlerin
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
personellere hizmetiçi egitiminin verilmesi çalismalarini kapsamaktadir.
düzenlenmesi
Faaliyetin türüne göre müdürlügümüz bünyesinde görevlendirilen
Çevre Sagligi konusunda Egitim verilmesi
personellere hizmetiçi egitiminin verilmesi çalismalarini kapsamaktadir.
Faaliyetin türüne göre müdürlügümüz bünyesinde görevlendirilen Büro hizmetlerinde Muhasebe ve Ayniyat konulu hizmetiçi egitimin
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
personellere hizmetiçi egitiminin verilmesi çalismalarini kapsamaktadir.
verilmesi
Faaliyetin türüne göre müdürlügümüz bünyesinde görevlendirilen Temizlik hizmetlerinin sehiriçi trafigine etkisi ve gürültü problemlerinin
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
personellere hizmetiçi egitiminin verilmesi çalismalarini kapsamaktadir.
Is makinesi, araç ve makine-teçhizat alimi
alimi ve Rezidüel mücadele ilaci alimi
Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi, ilaçlama makinelerinin yillik
bakimlarinin yaptirilmasi, ilaçlama çalismalarinda fiziksel mücadele,
konteyner temizligi ve ilaçlama çalismalari ile uçkun ve larva mücadele
çalismalarini kapsamaktadir.
Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi, ilaçlama makinelerinin yillik
bakimlarinin yaptirilmasi, ilaçlama çalismalarinda fiziksel mücadele,
konteyner temizligi ve ilaçlama çalismalari ile uçkun ve larva mücadele
çalismalarini kapsamaktadir.
Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi, ilaçlama makinelerinin yillik
bakimlarinin yaptirilmasi, ilaçlama çalismalarinda fiziksel mücadele,
konteyner temizligi ve ilaçlama çalismalari ile uçkun ve larva mücadele
çalismalarini kapsamaktadir.
Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi, ilaçlama makinelerinin yillik
bakimlarinin yaptirilmasi, ilaçlama çalismalarinda fiziksel mücadele,
konteyner temizligi ve ilaçlama çalismalari ile uçkun ve larva mücadele
çalismalarini kapsamaktadir.
Atik pillerin kati atiklardan ayri toplanmasini saglamak
atik
toplama
hizmetlerinin
tüm
Insektisit alimi
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Ilaçlama Makinelerinin bakim ve onarimi yapilmasi
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Hizmet içi egitimi verilmesi
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Konteyner Temizligi ve dezenfeksiyonu
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Fiziksel mücadele
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Atik pil biriktirme kaplari temini
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
kati atik düzenli depolama tesisinin 29 yilligina kiraya verilmesi ihalesinin
Kati atik lotunun insatinin tamamlanarak isletmeye alinmasi
ve
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Minibüs ve Yeralti Çöp Konteyneri Toplama Araci Alimi
Larva mücadele ilaci alimi, Uçkun mücadele ilaci alimi, Kislak mücadele ilaci
Temizlik
önlenmesi konulu egitici faaliyetlerin düzenlenmesi
Vakumlu Yol Süpürme Araci, Ilaçlama Makinesi, Çift kabinli pick-up,
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
yapilmasi
mahallelerimizde
Temizlik ve Atik Toplama Hizmeti Alimi
yayginlastirilmasi,
Hizmet alimi ihaleleri ve islemlerinin yapilmasi ve Temizlik hizmetlerinde Konteyner ve çöp kutulari ve elle çekilebilir çöp arabasi ve Yer alti çöp
kullanilan çöp konteynerleri, geridönüsüm konteynerleri, çöp kutularinin
kentliye sunumu.
konteyner sistemi alimi
Sehrimizdeki isletmelerin ve fabrikalarin denetlenmesi çalismalarinin
Endüstriyel atiksu üreten isyerlerinin denetlenmesi
yapilmasi.
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Atiksu aritma tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglanmasi
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Tesisin genel bakimina yönelik is ve islemlerinin yapilmasi
BOI5, KOI, OI, AKM ve Bulaniklik deneylerinin yapilmasi (iç Izlenim) için
Atiksu aritma tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglanmasi
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
deney kiti alimi
Ihtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddeler ile is makinelerin temin
Atiksu aritma tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglanmasi
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
edilmesi,
Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi, kalite plani olusturulmasi ve
Atiksu aritma tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglanmasi
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
çesitli anketlerin düzenlenmesi
Atiksu aritma tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglanmasi
Polielektrolit alimi
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Atiksu aritma tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglanmasi
BOI5, KOI, OI, AKM ve Bulaniklik analizi yapimi hizmet alimi
TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
Idare Adi
VETERINER ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
PERFORMANS HEDEFI
FAALIYETLER
SORUMLU BIRIMLER
Bir yil içerisindede 200 sokak hayvanin kisirlastirilmasi
Mevcut Barinagin daha iyi sartlara getirilmesidir.
Veteriner Isleri Müdürlügü
Bir yil içerisindede 200 sokak hayvanin asilanmasi
Mevcut Barinagin daha iyi sartlara getirilmesidir.
Veteriner Isleri Müdürlügü
FAALIYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BIRIMLERINE ILISKIN TABLO
Idare Adi
ZABITA MÜDÜRLÜGÜ
PERFORMANS HEDEFI
FAALIYETLER
SORUMLU BIRIMLER
Hizmet Içi Egitimi ve Seminer Düzenlenmesi
Personelin egitimlerinin düzenli yapilmasi
Zabita Müdürlügü
Kaldirim Isgallerinin Önlenmesi
Gerekli uygulamalarin etkili bir sekilde yapilmasi
Zabita Müdürlügü
Seyyar Saticilarla Mücadele
Seyyar saticilarin en az sayiya indirilmesi
Zabita Müdürlügü
Dilencilikle Mücadele
Gerekli uygulamalarin etkili bir sekilde yapilmasi.
Zabita Müdürlügü
Isyerlerinin Denetlenmesi
Denetleme ve kontrollerin düzenli yapilmasi.
Zabita Müdürlügü
2014 382
PERFORMANS
PROGRAMI
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
PERFORMANS HEDEFI
FAALIYETLER
SORUMLU BIRIMLER
Katilimci Yönetim
Koordinasyon ve Isbirliginin Saglanmasi
Etüd Proje Müdürlügü
Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi
Bireysel Gelisim Düzeyinin Yükseltilmesi
Etüd Proje Müdürlügü
Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi
Hizmet Içi Egitim
Etüd Proje Müdürlügü
Kent Markasinin Olusturulmasi
Kent Vizyonunun Olusturulmasi
Etüd Proje Müdürlügü
Kent Markasinin Olusturulmasi
Vizyon Projelerin Gelistirilmesi
Etüd Proje Müdürlügü
Mali Yapinin Güçlendirilmesi
Belediyemizin daha saðlam bir mali yapýya ulaþabilmesi için gelirgider dengesini saðlamak
Etüd Proje Müdürlügü
Mali Yapinin Güçlendirilmesi
Belediye mülklerinin rantabl bir þekilde deðerlendirilebilmesi ve satýn alma
yolu ile kazanýlacak arsalardan yeni gelirler elde etmek
Etüd Proje Müdürlügü
Yas Sebze ve Meyve Ticareti
Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; yaþ sebze ve meyve toptancý halini
çaðdaþ koþullarda hizmet veren birim haline getirmek.
Etüd Proje Müdürlügü
Kaçak Giris ve Satislarin Önlenmesi
Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; yaþ sebze ve meyve toptancý halini
çaðdaþ koþullarda hizmet veren birim haline getirmek.
Etüd Proje Müdürlügü
Alt Yapi Çalismasi
Saglikli ve Sürdürülebilir kentlesmenin saglanmasi
Etüd Proje Müdürlügü
Alt Yapi Çalismasi
Saglikli ve Sürdürülebilir kentlesmenin saglanmasi
Etüd Proje Müdürlügü
Çarpik Kentlesmenin Önlenmesi
Sosyal ve Sportif amaçli Çevre Düzenlenmesi
Etüd Proje Müdürlügü
Çarpik Kentlesmenin Önlenmesi
Sosyal ve Sportif amaçli Çevre Düzenlenmesi
Etüd Proje Müdürlügü
Çarpik Kentlesmenin Önlenmesi
Sosyal ve Sportif amaçli Çevre Düzenlenmesi
Etüd Proje Müdürlügü
Terminal Alani ve Ikinci El Oto Galericiler Sitesi
Yeni Terminal Alani Yapmak
Etüd Proje Müdürlügü
Terminal Alani ve Ikinci El Oto Galericiler Sitesi
Sehrimizin Yogun Trafik Sirkülasyonunu Hafifletmek Için
Ikinci El Oto Galericiler Sitesi Yapmak
Etüd Proje Müdürlügü
Kentsel Dönüsüm (Uydu Kent)
Zafran Mahallesinin cazibe merkezi haline getirmek amaciyla
belediyemizce tasarlanan Kentsel Dönüsüm (Uydu Kent) projesinin
hayata geçirmek
Etüd Proje Müdürlügü
Rekreasyon Alanlari Projesi
Mahalleleri cazibe merkezi haline getirmek amaciyla
belediyemizce tasarlanan Rekreasyon Alani projesinin hayata geçirmek
Etüd Proje Müdürlügü
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
PERFORMANS HEDEFI
FAALIYETLER
SORUMLU BIRIMLER
2014 yilinda 40 km'lik sebeke hattinin yenilenmesi
Mevcut sehir sebekesinde bulunana asbest ve
pik borularin HDPE PVC borularla yenilenmesi
ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ
2014 Yilinda 6 kuyunun açtirilmasi
Artan sehir nüfusuna parelel olarak su deposu ve
kuyularinin kapasitelerinin artirilmasi
ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ
2014 Yilinda %30'nu gerçeklestirmek
Toplam depo hacminin 41.850m3 den 50.000m3
çikartmak
ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ
2014 yilinda 10 kuyu
Derin su kuyularinin tamaminin kontrolünün merkezi
sistemle (scada) saglanmasi
ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ
2014 sonuna kadar %50 oraninda gerçeklestirmek
Cografik bilgi sisteminin hayata geçirilmesi
ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ
Her yil öz gelirlerin %10 artirilmasi
Su abonelerinin periyodik kontrollerinin yapilmasi
ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ
2014 383
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
Idare Adi
PERFORMANS HEDEFI
FAALIYETLER
SORUMLU BIRIMLER
Sehir Içi Trafigini Rahatlatmak
Kavsak ve Bulvarlara Sinyalizasyon Sistemi Kurulmasi
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Sehir Içi Trafigini Rahatlatmak
Muhtelif Bulvar ve Kavsak Sinyalizasyon Sisteminin Bakim ve Yenilenmesi ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Sehir Içi Trafigini Rahatlatmak
Trafik Isaretleme ve Bilgi Levhalarinin Yapimi ve Montaji
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Sehir Içi Trafigini Rahatlatmak
Yaya ve Araç Güvenligi için gerekli Trafik Mal.leri Alimi
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Sehir Içi Trafigini Rahatlatmak
Yol ve Bordör Tasi Boya Malzmesi Alimi
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Çevre Düzenine Katki Saglamak
Il Mücavir Alani Ana Arteller üzerinde bulunan yapilarin
Temiz ve Onarilmis bir sekilde olmasi
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Sehirler arasi Toplu Tasima Hizmetinde
vatandas memmnuyeti saglamak
Sehirler Arasi Otobüs Terminalinin Bakim ve Onarimi
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Sehir Içi Toplu Tasima Hizmetinde Vatandas
Memnuniyeti Saglamak
Belediyemize ait araçlarin Bakim Onarim ve Konforunun
en üst seviyede tutulmasi
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Sehir Içi Toplu Tasima Hizmetinde Vatandas
Memnuniyeti Saglamak
Vatandasa Ücret Konusunda Indirim ve Kolaylik Saglamak Amaci ile
Paso Basimi
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Sehir Içi Toplu Tasima Hizmetinde Vatandas
Memnuniyeti Saglamak
Yolcu Tasima Gideri
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Belediye Meclis Karari Geregince Otobüs filosunun
güçlendirilmesi
30 adet Toplu Tasima amaçli Otobüs alimi
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Belediye Meclis Karari Geregince Otobüs filosunun
güçlendirilmesi
Yedek Parça Alimi
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Belediye Meclis Karari Geregince Otobüs filosunun
güçlendirilmesi
Bakim Onarim Gideri
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Mevcut Toplu Tasimacilik Hizmetinin güçlendirilmesi
Hizmet Alimi
ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
Idare Adi
PERFORMANS HEDEFI
FAALIYETLER
SORUMLU BIRIMLER
Çalisan personelimize hizmet içi egitim vermek
Bütçe gelirleri içerisinde öz gelirlerin payini her yil
% 15 artirmak.
Hizmet Içi Egitim
Mali Hizmetler Müdürlügü
Öz gelirlerin payini artirmak
Mali Hizmetler Müdürlügü
Tahmini bütçe ile gerçek bütçe arasindaki farki
2014 yilinda % 85 gerçeklestirmek
Bütçenin gerçeklesme oranindaki açigi asgari
seviyeye indirmek.
Mali Hizmetler Müdürlügü
Gelir tahsilât oranini her yil % 5 oraninda artirarak
belediye bütçesine katkida bulunmak.
Gelir Tahsilatini Artirmak
Mali Hizmetler Müdürlügü
Idare Adi
PERFORMANS HEDEFI
FAALIYETLER
SORUMLU BIRIMLER
Cenaze defin islemleri
Tüm vatandaslarimizin cenazelerini defin etmek
Mezarliklar Müdürlügü
Cenaze nakil islemleri
Tüm vatandaslarimizin cenazelerini nakil etmek
Mezarliklar Müdürlügü
Mezarlik bakim ve Onarim
Mezarliklarin bakim ve onarimini yapmak
Mezarliklar Müdürlügü
24 saat sistemine geçmek
Tam gün vatandaslarimaza hizmet vermek
Mezarliklar Müdürlügü
Parselayon islemleri
Mevcut mezarlik alanlarinda yeni yerler olusturmak
Mezarliklar Müdürlügü
Güvenlik ve Koruma
Mevcut mezarlik alanlarini korumak
Mezarliklar Müdürlügü
2014 384
PERFORMANS
PROGRAMI
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
Ýdare Adý
PERFORMANS HEDEFÝ
FAALÝYETLER
SORUMLU BÝRÝMLER
2014 Yýlý Ýçerisinde Müdürlüðümüz 10
Personeline Kurs Verilmesi
Personelin Hizmet Kalitesini Artýrmak
Destek Hizmetleri Müdürlüðü
2014 Yýlý Ýçerisinde Verimlilik ve Kaliteden
Ödün Vermeden Araç ve Ýþ Makinelerinin
Bakým ve Onarýmlarý Yapýlarak Modernize
Edilmesi.
2014 Yýlý Ýçerisinde Belediyemizin
Verimliliðini Artýrabilmek Amacýyla
Müdürlüklerin Talep Edebileçekleri AraçGereç ve Ýþ Makineleri Hakkýnda
Müdürlüðümüzce Teknik Þartnameler
Hazýrlanarak Sözleþmeye Uygunluklarý Ön
Plana Alýnarak Teknik Destek Sunulmasý
Kentsel Dönüþüm Projeleri Doðrultusunda
Belediyemiz Müdürlüklerinin Hizmetlerini
Ýyleþtirmek
Destek Hizmetleri Müdürlüðü
Belediyemiz Müdürlükleriyle Saðlanan
Koordinasyon Neticesinde
Müdürlüðümüzden Talep Ettikleri Araç
Gereç ve Ýþ Makinelerinin Teknik Þartname
ve Sözleþme Hazýrlanmasý Konularýnda
Teknik Destek Saðlanmasý
Destek Hizmetleri Müdürlüðü
2014 Yýlý Sonuna Kadar; Motorin ve
Kurþunsuz Benzin (95) Oktan Akaryakýt
Alýmlarý
2014 Yýlý Sonuna Kadar Kurþunsuz Benzin
95 Oktan Alýmý, 2014 Yýlý Sonuna Kadar
Motorin Alýmý
Destek Hizmetleri Müdürlüðü
2014 Yýlý Sonuna Kadar Müdürlüðümüzde
Hizmet Gören Araç ve Ýþ Makinelerinin
Madeni Yað Ýhtiyacý Toplu Alýmlar Yoluna
Gidilerek; Belediye Hizmetlerinin Hýzlý,
Kaliteli, Verimli Çalýþmasýný Saðlamak ve
Tasarrufu Artýrmak
Çok Dereceli 15-40 Turbo Dizel Motor
Yaðý,Çok Dereceli 20-50 Turbo Dizel Motor
Yaðý,Hidrolik Sistem Yaðý 32 Numara, ATF
Yaðý, Süper Þarj 30 Numara, 46 Numara
Hidrolik Yaðý, 68 Numara Hidrolik Yaðý,
Hidrolik Fren Yaðý, Motor Kayýcý Yað
Destek Hizmetleri Müdürlüðü
2014 Yýlý Sonuna Kadar Müdürlüðümüzde
Hizmet Gören Araç ve Ýþ Makinelerin Çeþitli
Cins ve Ebatta Lastik Ýhtiyacý Toplu Alýmlar
Yoluna Gidilerek; Belediye Hizmetlerinin
Hýzlý, Kaliteli, Verimli Çalýþmasýný Saðlamak
ve Tasarrufu Artýrmak
Çeþitli Cins ve Ebatta Lastik Alýmlarý
Destek Hizmetleri Müdürlüðü
Idare Adi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
PERFORMANS HEDEFI
FAALIYETLER
SORUMLU BIRIMLER
2014 yili sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakitin tüketilmesini
%70 oraninda önlemek.
Hava kirliligi ile ilgili gelen sikâyetlerin degerlendirilmesi, programli
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
ve programsiz denetimlerin yapilmasi
2014 yili sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakitin tüketilmesini
%70 oraninda önlemek.
Basin ve yayin yoluyla hava kirliligini azaltici tedbirlerle ilgili
toplumun bilinçlendirilmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
Basin Yayin ve Halkla Iliskiler Müd.
2014 yili sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakitin tüketilmesini
%70 oraninda önlemek.
Kalorifer yakicilarinin sertifika kontrolünün yapilmasi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
2014 yili sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakitin tüketilmesini
%70 oraninda önlemek.
Odun-Kömür Depolarinda Kati Yakit Satis Izin Belgesi
denetimlerinin yapilmasi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
2014 yili sonuna kadar sehir genelinde dogalgaz kullanim
oranini %75’e çikarmak.
Basin ve yayin yoluyla hava kirliligini azaltici tedbirlerle
ilgili toplumun bilinçlendirilmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
Basin Yayin ve Halkla Iliskiler Müd.
2014 yili sonuna kadar Elazig Belediyesi mücavir alan
sinirlari içerisinde gürültü kirliligini kaynaginda önleyerek
sikayetleri %75 oraninda azaltmak.
Gelen yazili ve sözlü sikâyetler degerlendirilerek çevreye
rahatsizlik veren yerlerin gezici ekip tarafindan gürültü
kirliliginin önlenmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
ÇGDYY Ek VII Liste B’de yer alan faaliyet sahiplerine “Canli
Müzik Izin Belgesi”nin verilmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
Basin ve yayin yoluyla gürültü kirliliginin önlenmesi konusunda
toplumun bilinçlendirilmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
Basin Yayin ve Halkla Iliskiler Müd.
2014 yili sonuna kadar Elazig Belediyesi mücavir alan
sinirlari içerisinde gürültü kirliligini kaynaginda önleyerek
sikayetleri %75 oraninda azaltmak.
2014 yili sonuna kadar Elazig Belediyesi mücavir alan
sinirlari içerisinde gürültü kirliligini kaynaginda önleyerek
sikayetleri %75 oraninda azaltmak.
2014 yili sonuna kadar sehir genelinde olusan Bitkisel Atik
Yaglarin %75'inin toplanmasini ve bertarafini saglamak.
Bitkisel Atik Yaglar için geçici depolama alaninin tayin edilmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
2014 yili sonuna kadar sehir genelinde olusan Bitkisel Atik
Yaglarin %75'inin toplanmasini ve bertarafini saglamak.
Geçici depolama alaninda toplanan söz konusu yaglarin bu
konuda lisansli firmalara teslim edilerek bertarafinin saglanmasi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
2014 yili sonuna kadar sehir genelinde olusan Bitkisel Atik
Yaglarin %75'inin toplanmasini ve bertarafini saglamak.
Bitkisel Atik Yag olusturan kuruluslarin yaglarin bertarafi
hususunda lisansli firma yetkilileriyle anlasmaya yönlendirilmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
2014 385
PERFORMANS
PROGRAMI
Elazýð Belediyesi
Idare Adi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
PERFORMANS HEDEFI
FAALIYETLER
2014 yili sonuna kadar sehir genelinde olusan Bitkisel Atik
Yaglarin %75'inin toplanmasini ve bertarafini saglamak.
Basin ve yayin yoluyla halkin Bitkisel Atik Yaglarin toplanmasi
konusunda bilinçlendirilmesi
2014 yili sonuna kadar Belediye bünyesinde olusan Madeni
Atik Yaglarin %100' ünün toplanmasini ve bertarafini saglamak.
SORUMLU BIRIMLER
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
Basin Yayin ve Halkla Iliskiler Müd.
Madeni Atik Yaglar için geçici depolama alaninin tayin edilmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
2014 yili sonuna kadar Belediye bünyesinde olusan Madeni
Geçici depolama alaninda toplanan söz konusu yaglarin bu
Atik Yaglarin %100' ünün toplanmasini ve bertarafini saglamak. konuda lisansli firmalara teslim edilerek bertarafinin saglanmasi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
2014 yili sonuna kadar Elazig Belediyesi mücavir alan sinirlari
içerisinde Ömrünü Tamamlamis Lastiklerin %85'inin
toplanmasini ve bertarafini saglamak.
2014 yili sonuna kadar sehir genelinde olusan hafriyat, insaat
ve yikinti atiklarinin %60'inin toplanmasini ve bertarafini
saglamak.
2014 yili sonuna kadar sehir genelinde olusan hafriyat, insaat
ve yikinti atiklarinin %60'inin toplanmasini ve bertarafini
saglamak.
2014 yili sonuna kadar sehir genelinde olusan hafriyat, insaat
ve yikinti atiklarinin %60'inin toplanmasini ve bertarafini
saglamak.
Lastik üretimi ve satisi yapan firmalarin Ö.T.L. bertarafi
konusunda lisansli firmalarla sözlesme imzalamalarinin
saglanmasi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
6 aylik periyotlarla döküm yerinin rehabilitasyonunun yapilmasi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
Gelen sözlü ve yazili sikayetlerin degerlendirilmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
Basin ve yayin yoluyla halkin hafriyat atiklari dökümü konusunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
bilinçlendirilmesi
Basin Yayin ve Halkla Iliskiler Müd.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
2014 yilinda 1. Sinif Gayri Sihhi Müessese komisyonuna %100 Zabita Müdürlügü tarafindan kurulan GSM Komisyonuna katilimin Zabita Müdürlügü
oraninda katilim saglamak
saglanmasi
Imar Isleri Müdürlügü
Il Tarim Müdürlügü
2014 yilinda tesislerin mevzuata uygunlugunun denetimini
%100 oraninda yapmak.
Çevre Görevlileri elemanlarinca denetim ve aylik iç tetkikin
yapilmasi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü
Idare Adi
PERFORMANS HEDEFI
FAALIYETLER
SORUMLU BIRIMLER
mesleginde deneyimli uzman ve kalifiye
mühendis,tekniker,teknisyen,vasifsiz
personellerle insaati saglikli hizli ve daha verimli
yapabilmek.
personel hizmet alim
Yapi Kontrol Müdürlügü
yikim için alinan encümen kararlari dogrultusunda
önce mal sahiplerine tebligat
yapilarak söz konusu kararin önce mal sahiplerince
yerine getirilmesini saglamak,
getirilmedigi taktirde Fen Isleri Müdürlügünde
ekiplerle yikilmasini saglamak.
ruhsata ve eklerine aykiri kaçakyapilarin alinan
encümen karari ile yikilmasi.
Yapi Kontrol Müdürlügü
kent estetiginin yillara dagilimi olacak sekilde 2014
yili sonuna kadar % 80 ninin
saglanmasi
kentin estetik görünümünü saglamak
Yapi Kontrol Müdürlügü
denetimleri yapabilmek için dogu ve güney dogu
anadolu bölgesinde bir ilk olan
labaratuvarimiza gerekli olan malzemeleri temin
etmek
laboratuvarimiza gerekli olan malzemeleri temin
etmek
Yapi Kontrol Müdürlügü
hizmetlerin daha iyi ve kaliteli yapilmasini
saglamak
her alti ayda bir personele egitici seminer
verilmesi
Yapi Kontrol Müdürlügü
harfiyat ve temel vizesini kontrol etmek
toprak vizesi ve temel derinligini projeye uygun
olarak kontrol etmek
Yapi Kontrol Müdürlügü
Idare Adi
ELAZIG BELEDIYESI
PERFORMANS HEDEFI
2014 yili içerisinde Müdürlügün görevlerini
yerine getirmesi
FAALIYETLER
Müdürlügün görevlerini yerine getirmesi
2014 386
PERFORMANS
PROGRAMI
SORUMLU BIRIMLER
TEFTIS KURULU MÜDÜRLÜGÜ
Download

indir - Elazığ Belediyesi