ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
SPOR OYUNLARI
03 KASIM 2014 – 11 MAYIS 2015
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL
MASA TENĠSĠ
TENĠS
SATRANÇ
ESKRĠM
Sevgili Öğrenciler,
Derslerinizin, sınavlarınızın yoğunluğu arasında yarıĢma ve rekabet ortamında hoĢça vakit geçirmeniz
dileği ile spor oyunlarını organize etmekteyiz.
Uludağ Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı, Rektörlük Beden Eğitimi Bölüm
BaĢkanlığı ve Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölüm BaĢkanlığınca organize edilen spor
oyunlarında Futbol-Basketbol-Voleybol-Masa Tenisi-Tenis-Satranç-Eskrim dallarında diğer Fakülte ve
Yüksekokullar ile yarıĢacaksınız.
YarıĢmalara okulunuzu temsilen katılacak arkadaĢlarınız sporun getirdiği rekabetin yanı sıra aynı amaç
için mücadele etme, takım ruhu, yardımlaĢma, kazanma, kaybetme, sevinç, hüzün gibi değiĢik duyguları
yaĢama Ģansına sahip olacaklardır. ArkadaĢlarınız okulunuz adına sahada ter döküp bu duyguları
yaĢarken bir kısmınızın da tribünlerde arkadaĢlarınızı, takımlarınızı coĢku ve neĢeyle
destekleyeceğinizden eminim.
Sevgili gençler, bütün ömrünüz boyunca hatırlayacağınız ve çocuklarınıza anlatacağınız güzel anılarla
spor oyunlarından ayrılmanız dileğiyle tüm katılımcılara baĢarılar dilerim.
Prof. Dr. Kamil DĠLEK
Rektör
ORGANĠZASYON KOMĠTESĠ
Organizasyon Sorumlusu
: S.K.S Daire BaĢkanı V. ġükran YILMAZ SOĞUKPINAR
: Spor Müdürü Kenan UZEL
GENEL TALĠMATLAR
-
Spor Oyunlarına katılan takımlar her müsabaka veya etkinlik için, idareci-antrenör-sporcu listelerini
Fakülte/Yüksekokul Yönetimine onaylatmak zorundadır. Listede yer alan kiĢiler müsabaka günlerinde izinli
sayılırlar.
-
BaĢlarında idareci ve antrenörü bulunmayan takımlar müsabakalara katılamayacaktır.
-
Müsabakalar her branĢın kendine özel talimatları doğrultusunda yapılacaktır.
-
Spor Oyunlarında centilmenlik dıĢı davranıĢlarda bulunanlar ve bu davranıĢlarda ısrar edenler, faaliyetler
sırasında oyunlara gölge düĢürücü eylemlerde bulunanlar ( sporcu-antrenör-idareci-seyirci) disiplin
uygulaması istemiyle birimlerine bildirilir.
-
Ġlk üç dereceyi elde eden takımlara kupa ve madalya verilecektir.
-
Mazeretsiz müsabakaya çıkmayan takımlar bir sonraki yıldaki spor oyunlarına katılamayacaktır.
-1-
AÇILIġ PROGRAMI
TARĠH-YER
03 KASIM 2014
SAAT 10:30 Atatürk anıtı önünde toplanma
SAAT 11:00 Tören baĢlangıcı ve Mediko Sosyal Merkezine yürüyüĢ,
-SPOR OYUNLARININ AÇILIġ KONUġMASI
-GÖSTERĠLER
KAPANIġ PROGRAMI
TARĠH-YER
11 MAYIS 2015
SAAT:
REKTÖRLÜK MAVĠ SALON
-ÖDÜL TÖRENĠ
-2-
FUTBOL
OYUN KURALLARI
1. Müsabakalarda Uluslararası Futbol oyun kuralları geçerlidir.
2. Müsabakalar Spor Müdürlüğü çim futbol sahasında oynanacaktır.
3. Sportmenlik dıĢı hareket ve davranıĢ nedeniyle müsabakadan ihraç edilen oyuncular turnuva süresince
oynayamazlar.
4. Ġki sarı karttan dolayı kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen kiĢi bir maç cezalandırılır ve
takımının bir sonraki müsabakasında oynayamaz. (bir maç oynamama cezası)
5. Gole giden oyuncuyu düĢürmek, sert müdahale gibi durumlar neticesinde kırmızı kart gören oyuncu
bir maç cezalandırılır ve takımının bir sonraki müsabakasında oynayamaz. (bir maç oynamama cezası).
6. Müsabakalar tek eliminasyon usulüne göre 2x35 dakika Ģeklinde oynanacaktır. Yarı finalde galip gelen
takımlar 1.lik ve 2.lik yenilen takımlar 3.lük 4.lük maçı oynayacaktır.
7. Beraberlikle biten müsabakalarda uzatmaya gidilmeyip seri penaltı atıĢları ile sonuç alınacaktır.
8. Müsabakadan önce ve sonraki itirazlar yazılı olarak takım idarecisi tarafından Spor Müdürlüğüne yapılır.
Oynanan müsabakaya yönelik itiraz aynı gün yapılacaktır, aksi takdirde itiraz değerlendirilmeye
alınmayacaktır. Çıkabilecek sorunlarda karar verme yetkisi Spor Müdürlüğüne aittir.
9. Müsabaka saatinde sahaya çıkmayan takımlar hükmen yenik sayılıp elenmiĢ kabul edilecektir.
10.Müsabakadan önce hakemler ve saha gözlemcisi tarafından kimlik kontrolü yapılacak, Üniversite Öğrenci
Kimliği olmayan oyuncu oynatılmayacaktır.
11.Usulsüz oyuncu oynattığı tespit edilen takım hükmen yenik sayılıp turnuvadan ihraç edilecektir. Bu duruma
sebebiyet veren takımların yönetici ve antrenörleri kurumlarına bildirilecektir.
12.Her takım turnuva baĢlamadan önce bağlı oldukları birim amiri tarafından onaylanmıĢ 18 sporcu, 1 antrenör
ve 1 idareciden oluĢan takım listelerini müsabakadan 30 dk. önce Organizasyon Komitesine vermek
zorundadırlar.
13.Takımların ihtiyacı olan malzemeler o günkü müsabakadan önce kimlik karĢılığı Spor Müdürlüğü tarafından
verilecektir. (ayakkabı ve tekmelik hariç) Alınan malzemeler müsabakadan sonra eksiksiz iade edilecektir.
Vidalı futbol ayakkabısı ile oynamak yasaktır. Çok kramponlu plastik tabanlı ayakkabılar tercih edilecektir.
14.Fakülte veya Yüksekokullar takım kadrolarını kendi öğrencilerinden oluĢturacak olup kadrolarında bir
yüksek lisans yanı sıra bir doktora öğrencisi veya iki yüksek lisans öğrencisi oynatabileceklerdir.
-3-
KATILAN TAKIMLAR
Tıp Fakültesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Ġlahiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Mustafa KemalpaĢa Meslek Yüksekokulu
Karacabey Meslek Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
YeniĢehir Meslek Yüksekokulu
Gemlik Meslek Yüksek Okulu
Orhangazi Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler MYO
Hukuk Fakültesi
Ġnegöl MYO
Harmancık MYO
Keles MYO
Büyükorhan MYO
Sağlık Hizmetleri MYO
MÜSABAKA YERĠ
: Spor Müdürlüğü Çim Futbol Sahası
MÜSABAKA SORUMLUSU : Okt. Cahit TAġ, Okt.Ziya SUVAR,
-4-
FUTBOL MÜSABAKA PROGRAMI
Maç
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Müsabaka Müsabaka
KarĢılaĢacak Takımlar
Tarihi
Saati
04.11.2014
12:00
Sos.Bil.MYO – Ziraat Fak.
05.11.2014
12:00
Hukuk Fak – Mühendislik Fak
06.11.2014
12:00
Ġnegöl MYO – Ġlahiyat Fak
11.11.2014
12:00
Veteriner Fak – Fen Edebiyat Fak
13.11.2014
12:00
Sağlık YO – Gemlik AK MYO
14.11.2014
12:00
Karacabey MYO – Tıp Fak
20.11.2014
12:00
YeniĢehir ĠO MYO- SHMYO
25.11.2014
12:00
Orhangazi MYO - ĠĠBF
26.03.2015
12:00
Büyükorhan MYO- 2 nolu maç galibi
02.04.2015
12:00
TBMYO- 1 nolu maç galibi
07.04.2015
12:00
Eğitim Fak - 3 nolu maç galibi
09.04.2015
12:00
Harmancık MYO - 4 nolu maç galibi
14.04.2015
12:00
MKP MYO-5 nolu maç galibi
16.04.2015
12:00
7 nolu maç galibi -10 nolu maç galibi
20.04.2015
12:00
9 nolu maç galibi -11 nolu maç galibi
22.04.2015
12:00
6 nolu maç galibi -12 nolu maç galibi
27.04.2015
12:00
8 nolu maç galibi - 13 nolu maç galibi
29.04.2015
12:00
14 nolu maç galibi - 15 nolu maç galibi
30.04.2015
12:00
16 nolu maç galibi- 17nolu maç galibi
YARI FĠNAL (3.lük-4.lük)
05.05.2015
12:00
18 nolu maç mağlubü- 19 nolu maç mağlubü
FĠNAL
07.05.2015
12:00
18 nolu maç galibi- 19 nolu maç galibi
-5-
FUTBOL MÜSABAKA PROGRAMI
Yenişehir İOMYO
20.11.2014
SHMYO
SOS.BİLİM.MYO
16.04.2015
04.11.2014
Ziraat Fak
02.04.2015
TBMYO
Hukuk Fak
29.04.2015
05.11.204
Müh Fak
26.03.2015
Büyükorhan MYO
Eğitim Fak
20.04.2015
İnegöl MYO
07.04.2015
06.11.2014
İlahiyat Fak
07.05.2015
Karacabey MYO
14.11.2014
Tıp Fak
22.04.2015
Harmancık MYO
Veteriner Fak
09.04.2015
11.11.2014
Fen Edeb Fak
30.04.2015
MKPMYO
Sağlık YO
14.04.2015
13.11.2014
Gemlik MYO
27.04.2015
Orhangazi MYO
25.11.2014
İİBF
Not : 05/05/ 2015 de Yarı Final mağlupları (3.lük-4.lük ) maçı oynanacaktır.
-6-
BASKETBOL
OYUN KURALLARI
Müsabakalar saat durdurulmadan 4x10 dk. 4 periyot Ģeklinde oynanacaktır. Devre arası 10 dakikadır.
Takımlar 5 asıl 7 yedek oyuncudan oluĢacaktır.
Takımlar yedek oyuncuların tamamını değiĢtirebilirler.
Beraberlikle sonuçlanan müsabakalarda 5 dakikalık uzatma oynanacaktır.
Diskalifiye edilen oyuncular 1 maç cezalandırılır ve takımın bir sonraki müsabakasında oynayamaz.
Liste harici ve cezalı oyuncu oynatan takım turnuvadan ihraç edilecektir.
Müsabaka malzemesi(forma)takımlara kimlik karĢılığında verilecektir. Bunun dıĢındaki malzemeleri
takımlar kendileri temin edecektir.
8. Oynanan müsabakalara yönelik itirazlar müsabaka günü yapılacaktır, aksi taktirde itiraz
değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Müsabaka boyunca yapılacak itirazlar takım idarecisi tarafından Spor Müdürlüğüne yazılı olarak
verilecektir, ancak müsabaka oynanacaktır. Söz konusu müsabakaya yönelik itiraz gerekçesi aynı gün
değerlendirilerek, sonuç bildirilecektir.
10. Takımlar müsabaka baĢlama saatinde sahada hazır bulunacaklardır. BaĢlama saatinde sahada hazır
bulunmayan takım 15 dk. beklenecek, sahaya çıkamazsa hükmen yenik sayılacaktır.
11. Her takım üç periyotta 1 dk lık 1 mola,4. periyotta 1 dk lık 2 mola hakkına sahiptir.
12. Hücum eden takım kendi sahasını 8 saniye içinde terk etmek 24 saniye içinde hücumunu tamamlamak
zorundadır, aksi taktirde top rakip takıma geçer.
13. Eğer oyuncu 5 faul ile oyun dıĢında kalırsa, tekrar o maç için oyuna dahil olamaz.
14. Fakülte-Yüksekokullar takım kadrolarını kendi öğrencilerinden oluĢturacak olup 2 yüksek lisans veya 1
doktora öğrencisini oynatabileceklerdir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
KATILAN TAKIMLAR ( ERKEK )
A Grubu
1. Eğitim Fak.
2.Ġ.Ġ.B.F.
3. Sağlık Y.O.
B Grubu
1. Fen- Ed. Fak
2. Hukuk Fak
3. Ġnegöl M.Y.O
C Grubu
D Grubu
1. Ziraat Fak
1. Mühendislik Fak.
2. Veterinerlik Fak
2. Tıp Fak.
3. Karacabey M.Y.O 3. T.B.M.Y.O
-7-
ERKEK BASKETBOL MÜSABAKA PROGRAMI
Müsabaka Tarihi
03.11.2014
11.11.2014
17.11.2014
18.11.2014
24.11.2014
25.11.2014
01.12.2014
02.12.2014
08.12.2014
09.12.2014
15.12.2014
16.12.2014
Müsabaka
Saati
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
Grubu
KarĢılaĢacak Takımlar
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
Eğitim Fak.-Ġ.Ġ.B.F
Fen Edebiyat Fak -Hukuk Fak..
Ziraat Fak-Veteriner Fak.
Müh. Fak.-Tıp Fak.
Eğitim Fak-Sağlık Y.O.
Ġnegöl M.Y.O-Fen Edebiyat Fak
Karacabey M.Y.O -Ziraat Fak
Tıp Fak-T.B.M.Y.O
Ġ.Ġ.B.F-Sağlık Y.O
Hukuk Fak.-Ġnegöl M.Y.O
Karacabey M.Y.O-Veteriner Fak.
T.B.M.Y.O- Müh. Fak
Gruplarından 1. Olarak çıkan takımlar final grubu müsabakaların da eĢleĢecek. Final grubu
müsabakaları tek devreli lig usulüne göre oynanacak olup müsabakalar sonucunda puan sıralamasına
göre derecelendirme yapılacaktır
FĠNAL GRUBU MÜSABAKALARI
Müsabaka
Tarihi
20.04.2015
21.04.2015
27.04.2015
28.04.2015
04.05.2015
05.05.2015
Müsabaka
Saati
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
KarĢılaĢacak Takımlar
A1-C1
B1-D1
A1-D1
B1-C1
A1-B1
C1-D1
MÜSABAKA YERĠ
: Spor Müdürlüğü Spor Salonu
MÜSABAKA SORUMLUSU : Okt. Sedat SILACI
-8-
BAYAN BASKETBOL MÜSABAKA PROGRAMI
KATILAN TAKIMLAR
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Müsabakalar saat 12:00 da oynanacaktır.
Müsabaka Tarihi
06.04.2015
07.04.2015
13.04.2015
Müsabaka No
1. Maç
2. Maç
3. Maç
KarĢılaĢacak Takımlar
Ġ.Ġ.B.F-Eğitim Fak.
Fen Edebiyat Fak - Ġ.Ġ.B.F
Eğitim Fak-Fen Edebiyat Fak.
Bayan müsabakaları tek devreli lig usulüne göre oynanacak olup müsabakalar sonucunda puan sıralamasına
göre derecelendirme yapılacaktır.
MÜSABAKA YERĠ
: Spor Müdürlüğü Spor Salonu
MÜSABAKA SORUMLUSU : Okt. Sedat SILACI
-9-
VOLEYBOL
OYUN KURALLARI
1. Müsabakalarda uluslararası voleybol oyun kuralları uygulanacaktır.
2. Müsabaka saatinde sahaya çıkmayan takımlar hükmen yenik sayılıp elenmiĢ kabul edilecektir.
3. Müsabakadan önce hakemler ve saha gözlemcisi tarafından kimlik kontrolü yapılacak, Üniversite
Öğrenci Kimliği olmayan oyuncu oynatılmayacaktır.
4. Usulsüz oyuncu oynattığı tespit edilen takım hükmen yenik sayılıp turnuvadan ihraç edilecektir. Bu
duruma sebebiyet veren takımların yönetici ve antrenörleri kurumlarına bildirilecektir.
5. Her müsabaka için kurum yetkililerince düzenlenen sporcu – idareci- antrenörü belirten kurum tasdikli
listeler müsabakadan 30 dk. önce Müsabaka Sorumlusu verilecektir.
6. Takımların ihtiyacı olan malzemeler o günkü müsabakadan önce kimlik karĢılığı Spor Müdürlüğü
tarafından verilecektir. Alınan malzemeler müsabakadan sonra eksiksiz iade edilecektir.
7. Fakülte veya Yüksekokullar takım kadrolarını kendi öğrencilerinden oluĢturacak olup kadrolarında 2
yüksek lisans veya 1 doktora öğrencisine yer verebileceklerdir.
8. Lig usulüne göre oynanan müsabakalarda galip takım 2, mağlup takım 1, hükmen yenilen takım 0 puan
alacaktır.
MÜSABAKA YERĠ
: Spor Müdürlüğü Spor Salonu
MÜSABAKA SORUMLUSU : Okt. Sezai ÖZGEN
-10-
VOLEYBOL ERKEKLER MÜSABAKA PROGRAMI
A GRUBU
Ġ.Ġ.B.F.
Ġnegöl MYO
Harmancık MYO
B GRUBU
Mühendislik Fak
YeniĢehir ĠO MYO
SHMYO
Eğitim Fak.
C GRUBU
Veteriner Fak
Sağlık YO
Gemlik AK MYO
TBMYO
D GRUBU
Tıp Fak
Ziraat Fak
Ġlahiyat Fak
Fen Edebiyat Fak
Müsabakalar saat 12.00 da oynanacaktır.
Müsabaka Tarihi
GRUP
KarĢılaĢacak Takımlar
06.11.2014
A
Ġ.Ġ.B.F.- Ġnegöl MYO
1. maç
07.11.2014
B
Mühendislik Fak – Eğitim Fak.
2. maç
13.11.2014
C
Veteriner Fak – TBMYO
3. maç
14.11.2014
D
Tıp Fak-Fen Edebiyat Fak
4. maç
20.11.2014
A
ĠĠBF- Harmancık MYO
5. maç
21.11.2014
B
YeniĢehir ĠO MYO- SHMYO
6. maç
28.11.2014
C
Sağlık YO- Gemlik AK MYO
7. maç
03.12.2014
D
Ziraat Fak – Ġlahiyat Fak
8. maç
04.12.2014
A
Ġnegöl MYO- Harmancık MYO
9. maç
05.12.2014
B
Mühendislik Fak - SHMYO
10. maç
10.12.2014
C
Veteriner Fak – Gemlik AK MYO
11. maç
11.12.2014
D
Tıp Fak – Ġlahiyat Fak
12. maç
12.12.2014
B
YeniĢehir ĠO MYO- Eğitim Fak
13. maç
17.12.2014
C
Sağlık YO - TBMYO
14. maç
18.12.2014
D
Ziraat Fak – Fen Edebiyat Fak
15. maç
19.12.2014
B
Mühendislik Fak- YeniĢehir ĠO MYO
16. maç
24.12.2014
C
Veteriner Fak- Sağlık YO
17. maç
25.12.2014
D
Tıp Fak – Ziraat Fak
18. maç
26.12.2014
B
SHMYO- Eğitim Fak
19. maç
12.03.2015
C
Gemlik AK MYO- TBMYO
20. maç
13.03.2015
D
Ġlahiyat Fak – Fen Edebiyat Fak
21. maç
FĠNAL GRUBU
01.04.2015
A1-B2
22. maç
02.04.2015
A2-B1
23. maç
03.04.2015
C1 – D2
24. maç
29.04.2015
C2 – D1
25. maç
06.05.2015
Saat 12:00
A1-B2 galibi – C1-D2 galibi
24. maç
06.05.2015
Saat 14:00
A2-B1 galibi – C2-D1 galibi
25. maç
08.05.2015
Saat 12:00
Mağluplar - 3. lük-4. lük maçı
26.maç
08.05.2015
Saat 14:00
Galipler - 1. lik-2. lik maçı (FĠNAL)
27.maç
-11-
VOLEYBOL BAYANLAR MÜSABAKA PROGRAMI
A GRUBU
Eğitim Fak
Sağlık YO
TBMYO
SHMYO
B GRUBU
Ġ.Ġ.B.F
MKP MYO
Harmancık MYO
C GRUBU
Fen Edebiyat Fak
Ġnegöl MYO
Tıp Fak
D GRUBU
Veteriner Fak
Hukuk Fak
Karacabey MYO
Müsabakalar saat 12.00 da oynanacaktır.
Müsabaka Tarihi
GRUP
KarĢılaĢacak Takımlar
04.11.2014
A
Sağlık YO – Eğitim Fak
1. maç
05.11.2014
B
Ġ.Ġ.B.F – MKP MYO
2. maç
10.11.2014
A
Sağlık YO - TBMYO
3. maç
12.11.2014
C
Fen Edebiyat Fak – Ġnegöl MYO
4. maç
19.11.2014
A
Eğitim Fak - TBMYO
5. maç
26.11.2014
B
ĠĠBF – Harmancık MYO
7. maç
27.11.2014
C
Fen Edebiyat Fak – Tıp Fak
6. maç
16.03.2015
B
MKP MYO- Harmancık MYO
8. maç
17.03.2015
C
Ġnegöl MYO – Tıp Fak
9. maç
18.03.2015
A
Eğitim Fak- SHMYO
10. maç
19.03.2015
A
Sağlık YO - SHMYO
11. maç
20.03.2015
A
TBMYO - SHMYO
12. maç
25.03.2015
D
Veteriner Fak – Hukuk Fak
13. maç
26.03.2015
D
Karacabey MYO- Hukuk Fak
14. maç
27.03.2015
D
Veteriner Fak – Karacabey MYO
15. maç
FĠNAL GRUBU
08.04.2015
A1-B2
16. maç
09.04.2015
A2-B1
17. maç
10.04.2015
C1 – D2
18. maç
17.04.2015
C2 – D1
19. maç
22.04.2015
A1-B2 galibi – C1-D2 galibi
20. maç
24.04.2015
A2-B1 galibi – C2-D1 galibi
21. maç
30.04.2015
Mağluplar - 3. lük-4. lük maçı
22.maç
07.05.2015
Galipler - 1. lik-2. lik maçı (FĠNAL)
23.maç
-12-
MASA TENĠSĠ
OYUN KURALLAR
1.Maçlarda uluslararası masa tenisi oyun kuralları uygulanacaktır.
2. Bir takım 3 kiĢiden oluĢacaktır
3. Takımlarda 1 yüksek lisans veya 1 doktora öğrencisi yer alabilir.
4. Müsabaka sistemi ve müsabaka programı, müsabaka günü belirlenecektir.
5. Belirtilen gün ve saatte müsabaka yerinde hazır bulunmayan takımlar turnuvada yer alamayacaktır.
Müsabaka Tarihleri : Bayan 15.04.2015 Saat 10:00
Erkek 16.04.2015 Saat 10:00
Teknik Toplantı müsabakalardan önce yapılacaktır.
Katılmak isteyen takımlar teknik toplantıya takım listesi ile birlikte gelmeleri yeterli
olacaktır.
MÜSABAKA YERĠ
MÜSABAKA SORUMLUSU
: Spor Müdürlüğü Spor Salonu
: Doç.Dr. Engin SAĞDĠLEK
-13-
TENĠS
OYUN KURALLARI
1. Müsabakalarda Uluslararası Tenis oyun kuralları geçerlidir
2. Müsabakalar Spor Müdürlüğü Kapalı Tenis kortlarında oynanacaktır.
3. Kız ve erkek takımları en az 3 en fazla 4 sporcu 1 antrenör ve 1 idareciden oluĢacaktır. Takım listeleri
Fakülte/ Yüksekokul Yönetimi tarafından onaylı olacaktır.
4. Müsabakalar takım maçları Ģeklinde, her kategoride 2 tek 1 çift maçı üzerinden yapılacaktır.Tek
maçlara ara verilmeden takımın önce 2 nolu sonra 1 nolu oyuncunun oynaması suretiyle oynanacaktır.
Tek maç oynayan sporculardan bir tanesi çift maçında oynayabilecektir.
5. 1 set 4 oyun üzerinden oynanacaktır.( 4’e ulaĢan seti kazanır.)Oyunlar 3-3 olursa set 5’e uzar oyunlar 44 olursa seti bitirmek için tie-break oynanacaktır.
6. Çift maçları oyuncuların tercihine bağlı olarak ya hemen yada 30 dk sonra, yada o sahada 1 maç
oynadıktan sonra yapılacaktır. Tek veya çift maçı oynamayan takım 4/0-4/0 hükmen mağlup
sayılacaktır.
7. Maçlar 3 set üzerinden oynanacaktır. Ġki seti alan takım galip ilan edilir. Setlerdeki beraberlik
durumunda 3. Set oynanacaktır. Her sette tie-break uygulanacaktır. Maçlardan 15 dk önce her maç için
liste Organizasyon Sorumlusuna verilecektir.
8. Sporcular Tenis kıyafetleri ile katılacaktır. Raketlerini ve toplarını (3 top) kendileri temin edecektir.
9. Müsabaka saatinde sahaya çıkmayan takımlar hükmen yenik sayılıp, elenmiĢ kabul edilecektir.
10. Müsabakadan önce hakemler tarafından kimlik kontrolü yapılacak, Üniversite Öğrenci Kimliği olmayan
oyuncu oynatılmayacaktır.
11. Usulsüz oyuncu oynatan takım hükmen yenik sayılıp turnuvadan ihraç edilecektir. Bu duruma sebebiyet
veren takımları yönetici ve antrenörleri kurumlarına bildirilecektir.
12. Fakülte veya Yüksekokullar takım kadrolarını kendi öğrencilerinden oluĢturacak olup 1 yüksek lisans
veya 1 doktora öğrencileri de oynayabilecektir.
TENĠS MÜSABAKALARINA KATILAN TAKIMLAR
ERKEK
1. Fen-Edeb. Fak
2. Ziraat Fak.
3. Ġ.Ġ.B.F.
4. Tıp Fak
5. Eğitim Fak
6. Müh-Mim Fak
7. Veteriner Fak
8. Sağlık YO
BAYAN
1. Fen-Edeb Fak
2. Ziraat Fak.
3. Ġ.Ġ..B.F
4. Tıp Fak
5.Eğitim Fak
6. Müh-Mim Fak
7. M.K.P.M.MYO
-14-
TENĠS ERKEK MÜSABAKA PROGRAMI
A GRUBU
Ġ.Ġ.B.F
B GRUBU
Eğitim Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Fen-Edeb. Fak
Tıp Fakültesi
TBMYO
Müsabaka tarihi Müsabaka No Grubu
KarĢılaĢacak Takımlar ( Grup Müsabakaları)
ve saati
11.11.2014-12:00 1. Maç
A
Ġ.Ġ.B.F - Fen-Edeb. Fak
17.11.2014-12:00 2. Maç
A
Tıp Fakültesi - TBMYO
19.11.2014-12:00 3. Maç
B
Eğitim Fakültesi - Ziraat Fakültesi
25.11.2014-12:00 4. Maç
A
Ġ.Ġ.B.F - Tıp Fakültesi
26.11.2014-12:00 5. Maç
A
Fen-Edeb. Fak - TBMYO
27.11.2014-12:00 6. Maç
B
Eğitim Fakültesi - Veteriner Fakültesi
28.11.2014-12:00 7. Maç
A
Ġ.Ġ.B.F - TBMYO
01.12.2014-12:00 8. Maç
A
Fen-Edeb. Fak - Tıp Fakültesi
03.12.2014-12:00 9. Maç
B
Ziraat Fakültesi - Veteriner Fakültesi
Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar çapraz eĢleĢme usulüne göre Yarı Final maçları oynayacaktır.
YARI FĠNAL MAÇLARI
27.04.2015-12:00 13. Maç
A1 - B2
28.04.2015-12:00 14. Maç
B1 - A2
FĠNAL MÜSABAKALARI
04.05.2015-12:00 15. Maç
Yarı Final mağlupları 3.lük 4. lük
05.05.2015-12:00 16. Maç
Yarı Final galipleri 1.lik 2. lik
MÜSABAKA YERĠ
: Spor Müdürlüğü Tenis Kortları
MÜSABAKA SORUMLUSU : Okt. Bilal ÇELEBĠ
-15-
TENĠS BAYAN MÜSABAKA PROGRAMI
A GRUBU
Ġ.Ġ.B.F
B GRUBU
Eğitim Fakültesi
Fen-Edeb. Fak
Ziraat Fakültesi
TBMYO
Müsabaka tarihi Müsabaka No Grubu
KarĢılaĢacak Takımlar
ve saati
( Grup Müsabakaları)
13.11.2014-12:00 1. Maç
A
Ġ.Ġ.B.F - Ziraat Fakültesi
18.11.2014-12:00 2. Maç
B
Eğitim Fakültesi - Fen-Edeb. Fak
20.11.2014-12:00 3. Maç
B
Eğitim Fakültesi - TBMYO
28.11.2014-12:00 4. Maç
B
Fen-Edeb. Fak - TBMYO
Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar çapraz eĢleĢme usulüne göre Yarı Final maçları oynayacaktır.
YARI FĠNAL MAÇLARI
27.04.2015-14:00 5. Maç
A1 - B2
28.04.2015-14:00 6. Maç
B1 - A2
FĠNAL MÜSABAKALARI
04.05.2015-14:00 7. Maç
Yarı Final mağlupları 3.lük 4. Lük
05.05.2015-14:00 8. Maç
Yarı Final galipleri 1.lik 2. Lik
MÜSABAKA YERĠ
: Spor Müdürlüğü Tenis Kortları
MÜSABAKA SORUMLUSU : Okt. Bilal ÇELEBĠ
-16-
SATRANÇ
OYUN KURALLARI
1. Müsabakalarda TSF Satranç YarıĢmaları Prosedürü ile Takım Satranç YarıĢmaları Genel YarıĢma Yönergesi
hükümleri geçerlidir.
2. Takımlar 3 genel + 1 bayan ve 2 yedek sporcudan oluĢacaktır ve takım sporcularının aynı
fakültenin/yüksek okulun öğrencisi olmaları gerekmektedir. 1 yüksek lisan veya 1 doktora öğrencisi
oynayabilecektir.
3. Müsabaka programı ve sistemi teknik toplantıda belirlenecektir.
Katılmak isteyen takımlar teknik toplantıya takım listesi ile birlikte gelmeleri yeterli
olacaktır.
Müsabaka Programı:
AÇIKLAMA
Teknik Toplantı
Müsabaka Tarihi ve Saati
TARĠH
15.04.2015
15-16 Nisan 2015
SAAT
10:00
10:30
MÜSABAKA YERĠ
: Rabia Rıza Biçen Yurdu Öğrenci Satranç Topluluğu
MÜSABAKA SORUMLUSU : Doç.Dr. Himmet Tezcan
-17-
ESKRĠM
OYUN KURALLARI
1.Müsabakalarda Uluslararası Eskrim oyun kuralları geçerlidir. Sadece takım sporcu sayısında
katılımı artırmak için 3 asil 1 yedek oynatılacaktır. Her fakülteden 3 kiĢinin katılımı ile takım
oluĢturulabilir. Takımlarda 1 yüksek lisans veya 1 doktora öğrencisi oynayabilecektir.
2. Müsabakalar bayan flöre ve erkek flöre takım maçları olarak gerçekleĢtirilecektir.
3. Müsabakalar Spor Müdürlüğü tesisleri Spor Salonu’nda yapılacaktır.
4.Takım müsabakasında siyah kart gören sporcunun takımı baĢka bir takımla karĢılamaz ve turnuvadan
diskalifiye edilir.
5. Müsabakaya katılan takımlar önce kura ile lig usulü oynayacaklardır. En çok galibiyeti alan 4 takım
eleme usulü oynayarak derecelendirileceklerdir. Elemeler (1-4,2-3 )Ģeklinde oynanacaktır. Takım
sayılarının 3 ve az sayıda olması durumunda eleme sistemi oynanmayacaktır.
6. Müsabakalar 45 tuĢ üzerinden oynanacaktır. Beraberlik durumunda çekilen kura sonucunda bir takım
avantaj kazanacak ve ek bir dakika uzatma oynanacaktır. Beraberlik bozulmadığı takdirde avantajlı
takım galip gelecektir.
7. Her maç süresi 3 dakikadır.
8. Müsabaka seremonisine maç anonsundan itibaren 2 dakika içersinde çıkmayan takım hükmen yenik
sayılacaktır.
9.Müsabaka öncesinde kimlik kontrolü yapılacak, üniversite öğrenci kimliği olmayan oyuncu
oynatılmayacaktır.
10.Her müsabaka için kurum yetkililerince düzenlenen sporcu – idareci- antrenörü belirten Kurum
Tasdikli listeleri müsabakadan 30 dk. Önce Organizasyon Sorumlusuna verilecektir.
11. Takımların ihtiyacı olan malzemeler müsabaka öncesinde Spor Müdürlüğü tarafından temin
edilecektir.
Müsabaka Tarihleri : Erkek: 30.03.2015 Saat 10:00
Bayan: 31.03.2015 Saat 10:00
Teknik Toplantılar saat 09:00 da yapılacaktır.
Katılmak isteyen takımlar teknik toplantıya takım listesi ile birlikte gelmeleri yeterli
olacaktır.
MÜSABAKA YERĠ
: Spor Müdürlüğü Spor Salonu
MÜSABAKA SORUMLUSU : Okt. Ġlknur S. ARICI
-18-
2014 – 2015 SPOR OYUNLARI GENEL MÜSABAKA PROGRAMI
Müsabaka
Tarihi
03.11.2014
04.11.2014
05.11.2014
06.11.2014
07.11.2014
10.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
17.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
24.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
01.12.2014
02.12.2014
03.12.2014
04.12.2014
05.12.2014
08.12.2014
09.12.2014
10.12.2014
Müsaba
ka
Saati
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
Müsabaka
BranĢı
Basketbol (Erkek)
Futbol
Voleybol (Bayan)
Futbol
Voleybol (Bayan)
Futbol
Basketbol (Erkek)
Basketbol (erkek)
Voleybol ( Bayan)
Futbol
Basketbol (Erkek)
Tenis ( Erkek)
Voleybol (Bayan
Futbol
Voleybol (Erkek)
Tenis (Bayan)
Futbol
Voleybol (Erkek)
Basketbol (Erkek)
Tenis (Erkek)
Basketbol (Erkek)
Tenis (Bayan)
Voleybol (Bayan)
Tenis (Erkek)
Futbol
Voleybol (Erkek)
Tenis (Bayan)
Voleybol (Erkek)
Basketbol (Erkek)
Futbol
Basketbol (erkek)
Tenis (Erkek)
Voleybol (Bayan)
Tenis (Erkek)
Voleybol ( Bayan)
Tenis (Erkek)
Voleybol (Erkek)
Tenis (Erkek)
Tenis (Bayan)
Basketbol (Erkek)
Tenis (Erkek)
Basketbol (Erkek)
Voleybol (erkek)
Tenis (Erkek)
Voleybol (Erkek)
Voleybol (Erkek)
Basketbol ( Erkek)
Basketbol ( Erkek)
Voleybol (Erkek)
KarĢılaĢacak Takımlar
Eğitim Fak - ĠĠBF
Sosyal Bıl.MYO- Ziraat Fak
Sağlık YO – EğitimFak.
Hukuk Fak – Mühendislik Fak
ĠĠBF – MKP MYO
Ġnegöl MYO – Ġlahiyat Fak..
ĠĠBF - Ġnegöl MYO
Mühendislik Fak - Eğitim Fak.
Sağlık YO- TBMYO
Veteriner Fak – Fen Edebiyat Fak
Fen Edebiyat Fak - Hukuk Fak
ĠĠBF - Fen Edebiyat Fak
Fen Edebiyat Fak.- Ġnegöl MYO
Sağlık YO – Gemlik AK MYO
Veteriner Fak – TBMYO
ĠĠBF – Ziraat Fak
Karacabey MYO – Tıp Fak
Tıp Fak.- Fen Edebiyat Fak
Ziraat Fak – Veteriner Fak
Tıp Fak - TBMYO
Mühendislik Fak.- Tıp Fak
Eğitim Fak.- Fen Edebiyat Fak
Eğitim Fak - TBMYO
Eğitim Fak - Ziraat Fak
YeniĢehir ĠO MYO- SHMYO
ĠĠBF –Harmancık MYO
Eğitim Fak - BMYO
YeniĢehir ĠO MYO.- SHMYO
Eğim Fak - Sağlık YO
Orhangazi MYO- ĠĠBF
Ġnegöl MYO – Fen Edebiyat Fak
ĠĠBF - Tıp Fak
ĠĠBF Harmancık MYO
Fen Edebiyat Fak - TBMYO
Fen Edebiyat Fak - Tıp Fak.
Eğitim Fak. – Veteriner Fak
Sağlık YO- Gemlik AK MYO
ĠĠBF - TBMYO
Fen Edebiyat Fak - TBMYO
Karacabey MYO - Ziraat Fak.
Fen Edebiyat Fak - Tıp Fak.
Tıp Fak. – TBMYO
Ziraat Fak – Ġlahiyat Fak
Ziraat Fak - Veteriner Fak
Ġnegöl MYO- Harmancık MYO
Mühendislik Fak - SHMYO
ĠĠBF – Sağlık YO
Hukuk Fak – Ġnegöl MYO
Veteriner Fak - Gemlik AK MYO
Müsabaka Yeri
Spor Müd. S. Salonu
Spor Müd. Çim Saha
Spor Müd. S. Salonu
Spor Müd. Çim Saha
Spor Müd. S. Salonu
Spor Müd. Çim Saha
Spor Müd. S. Salonu
Spor Müd. S. Salonu
Spor Müd. S. Salonu
Spor Müd. Çim Saha
Spor Müd. S. Salonu
Spor Müd. T. Kortu
Spor Müd. S. Salonu
Spor Müd. Çim Saha
Spor Müd. S. Salonu
Spor Müd. T. Kortu
Spor Müd. Çim Saha
Spor Müd. S. Salonu
Spor Müd. S. Salonu
Spor Müd. T. Kortu
Spor Müd. S. Salonu
Spor Müd. T. Kortu
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. T. Kortu
Spor Müd. Çim Saha
Spor Müd. S. Salonu
Spor Müd. T. Kortu
Spor Müd. S. Salonu
Spor Müd. S. Salonu
Spor Müd. Çim Saha
Spor Müd. S. Salonu
Spor Müd. T. Kort
Spor Müd. S. Salonu
Spor Müd. T. Kortu
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. T. Kortu
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. T. Kortu
Spor Müd. T. Kortu
Spor Müd. S. Salonu
Spor Müd. T. Kortu
Spor Müd. S. Salonu
Spor Müd. S. Salonu
Spor Müd. T. Kortu
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. S.Salonu
11.12.2014
12.12.2014
15.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
19.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
12.03.2015
13.03.2015
16.03.2015
17.03.2015
18.03.2015
19.03.2015
20.03.2015
25.03.2015
26.03.2015
27.03.2015
30.03.2015
31.03.2015
01.04.2015
02.04.2015
03.04.2015
06.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
09.04.2015
10.04.2015
13.04.2015
14.04.2015
15.04.2015
16.04.2015
17.04.2015
20.04.2015
21.04.2015
22.04.2015
24.04.2015
27.04.2015
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
10:00
10:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
10:00
10:00
12:00
10:00
10:30
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
Voleybol (Erkek)
Voleybol (Erkek)
Basketbol ( Erkek)
Basketbol ( Erkek)
Voleybol ( Erkek)
Voleybol ( Erkek)
Voleybol ( Erkek)
Voleybol ( Erkek)
Voleybol ( Erkek)
Voleybol ( Erkek)
Voleybol ( Erkek)
Voleybol ( Erkek)
Voleybol ( Bayan)
Voleybol ( Bayan)
Voleybol ( Bayan)
Voleybol ( Bayan)
Voleybol ( Bayan)
Voleybol ( Bayan)
Futbol
Voleybol ( Bayan)
Voleybol ( Bayan)
Eskrim ( Erkek)
Eskrim ( Erkek)
Voleybol ( Erkek)
Futbol
Voleybol ( Erkek)
Voleybol ( Erkek)
Basketbol ( Bayan)
Futbol
Basketbol ( Bayan)
Voleybol (Bayan)
Futbol
Voleybol (Bayan)
Voleybol (Bayan)
Basketbol (Bayan)
Futbol
Masa Tenisi (Bayan)
Satranç
Futbol
Masa Tenisi (Erkek)
Satranç
Voleybol (Bayan)
Basketbol (Erkek)
Futbol
Basketbol (Erkek)
Futbol
Voleybol (Bayan)
Voleybol (Bayan)
Futbol
Basketbol (Erkek)
Tenis (Erkek)
Tenis (Bayan)
Tıp Fak. - Ġlahiyat Fak
YeniĢehir ĠO MYO – Eğitim Fak
Karacabey MYO – Veteriner Fak
TBMYO – Mühendislik Fak
Sağlık YO - TBMYO
Ziraat Fak – Fen Edebiyat Fak
Müh Fak-YeniĢehir ĠOMYO
Veteriner Fak - Sağlık YO
Tıp Fak - Ziraat Fak
SHMYO – Eğitim Fak
Gemlik AK MYO- TBMYO
Ġlahiyat Fak – Fen Edebiyat Fak
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. S.Salonu
MKP MYO- Harmancık MYO
Ġnegöl MYO – Tıp Fak
Eğitim Fak - SHMYO
Sağlık YO - SHMYO
TBMYO - SHMYO
Veteriner Fak – Hukuk Fak.
Büyükorhan MYO- 2 nolu maç galibi
Karacabey MYO – Hukuk Fak
Veteriner Fak – Karacabey MYO
Spor Müd. Çim Saha
Tüm Fakülte ve Yüksekokullar
Tüm Fakülte ve Yüksekokullar
A1-B2
TBMYO – 1 nolu maç galibi
A2-B1
C1-D2
ĠĠBF – Eğitim Fak
Eğitim Fak – 3 nolu maç galibi
Fen Edebiyat Fak - ĠĠBF
A1-B2
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. Çim Saha
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. Çim Saha
Spor Müd. S.Salonu
Harmancık MYO -4 nolu maç galibi
Spor Müd. Çim Saha
C1-D2
A2-B1
Eğitim Fak -Fen Edebiyat Fak
MKP MYO – 5 nolu maç galibi
Tüm Fakülte ve Yüksekolullar
Tüm Fakülte ve Yüksekolullar
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. Çim Saha
Spor Müd. S.Salonu
7 nolu maç galibi-10 nolu maç galibi
Tüm Fakülte ve Yüksekolullar
Tüm Fakülte ve Yüksekolullar
C2-D1
A1 – C1
9 nolu maç galibi-11 nolu maç galibi
B1-D1
6 nolu maç galibi-12 nolu maç galibi
A1-B2 galibi-C1-D2 galibi
A2-B1 galibi- C2-D1 galibi
8 nolu maç galibi-13 nolu maç galibi
A1-D1
A1- B2
A1- B2
Rabia Rıza Biçen Yurdu
Spor Müd. Çim Saha
Spor Müd. S.Salonu
Rabia Rıza Biçen Yurdu
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. Çim Saha
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. Çim Saha
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. Çim Saha
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. T. Kortu
Spor Müd. T. Kortu
28.04.2015
29.04.2015
30.04.2015
04.05.2015
12:00
12:00
14:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
14:00
12:00
05.05.2015
06.05.2015
07.05.2015
08.05.2015
12:00
12:00
14:00
12:00
14:00
12:00
12:00
12:00
14:00
Basketbol (Erkek)
Tenis (Erkek)
Tenis (Bayan)
Futbol
Voleybol (Erkek)
Futbol
Voleybol (Bayan)
Basketbol (Erkek)
Tenis (Erkek)
Tenis (Bayan)
Futbol
Basketbol (Erkek)
Tenis (Erkek)
Tenis (Bayan)
Voleybol (Erkek)
Voleybol (Erkek)
Futbol
Voleybol (Bayan)
Voleybol (Erkek)
Voleybol (Erkek)
B1 – C1
B1 – A2
B1- A2
14 nolu maç galibi-15 nolu maç galibi
C2-D1
16 nolu maç galibi-17 nolu maç galibi
Mağlüpler (3.lük-4.lük maçı)
A1 – B1
Yarı Final mağlupları 3.lük-4.lük
Yarı Final mağlupları 3.lük-4.lük
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. T. Kortu
Spor Müd. T. Kortu
Spor Müd. Çim Saha
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. Çim Saha
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. T. Kortu
Spor Müd. T. Kortu
18 nolu maç mağlubü-19 nolu maç
mağlubu 3.lük-4.lük
Spor Müd. Çim Saha
C1 –D1
Yarı Final galipleri 1.lük-2.lük
Yarı Final galipleri 1.lük-2.lük
A1 B2 galibi- C2-D1 galibi
A2 B1 galibi- C1-D2 galibi
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. T. Kortu
Spor Müd. T. Kortu
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. Çim Saha
18 nolu maç galibi-19 nolu maç galibi
FĠNAL
FĠNAL
Mağlüpler (3.lük-4.lük maçı)
FĠNAL
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. S.Salonu
Spor Müd. S.Salonu
Download

2014-2015 Spor Oyunları