SUPERSONIC XM-4600 PRATÝK KULLANIM REHBERÝ
Dedektörün Açýlmasý
Arama iþlemine baþlamadan önce dedektörü aþaðýda tarif edildiði þekilde açmalýyýz
1. KAPALI AÇIK düðmesinden açýn.
2. METAL AYIRMA hangi konumda ise o konumun
sýfýrlama tuþuna basýn..
3. Ýbrenin ortalandýðýný göreceksiniz.
4. Toprak ayarýna geçmeden önce cihazýn ýsýnmasýný
1 dakika bekleyin.
Toprak Ayarý
Topraðýn mineral etkisini yok etmek için TOPRAK AYARI aþaðýda tarif edildiði gibi yapýlýr.Toprak ayarý yaparken
cihaz BÜTÜN METALLER konumunda olmalýdýr.
Cihaz yukarýda tarif edildiði gibi açýldýktan sonra:
1. Bobin yere 5 santim kalana kadar indirilir.
2. Ses geliyorsa bobin yerden 40 santim yukarý kaldýrýlýr.
3. TOPRAK AYARI düðmesi 2. kademeye ye getirilip bobin yere indirilmeden BÜTÜN METALLER SIFIRLAMA tuþuna basýlýr.
4. Bobin yere 5 santim kalana kadar indirilir.
5. Yine ses geliyorsa bobin yerden 40 santim yukarý kaldýrýlýr.
6. TOPRAK AYARI düðmesi 3. kademeye ye getirilip BÜTÜN METALLER SIFIRLAMA tuþuna basýlýr.
7. Tekrar bobin yere 5 santim kalana kadar indirilir.
8. Yine ses geliyorsa bobin yerden 40 santim yukarý kaldýrýlýr.
9. TOPRAK AYARI düðmesi 1 kademe artýrýlýp yani 4 e getirilip BÜTÜN METALLER SIFIRLAMA tuþuna basýlýr.
10. Tekrar bobin yere 5 santim kalana kadar indirilir.
11. Cihazdan ses gelmiyorsa TOPRAK AYARI yapýlmýþtýr ve arama iþlemine baþlanabilir. Fakat halen ses geliyorsa ......yukardaki
iþlemler her defasýnda TOPRAK AYARI düðmesi 1 kademe artýrýlarak tekrarlanýr.
Arama Yapma
Yukarýdaki iþlemleri gerçekleþtirdikten sonra BÜTÜN METALLER, ÝBRELÝ AYIRMA, KIYMETLÝ METALLER bölümlerinden
birini seçerek o bölümün SIFIRLAMA tuþuna basarak arama iþlemine baþlayabiliriz.
Genel aramalarda BÜTÜN METALLER konumunu tercih etmeniz önerilir. Zira toprak ayarý ÝBRELÝ AYIRMA da yüzde 50,
KIYMETLÝ METALLER de ise yüzde 25 e kadar düþebilir.
Bobini yerden en fazla 10 santim yukarda tutarak topraðý süpürüyormuþ gibi saða sola ahenkle hareket ettirerek ileriye
doðru gideriz. Toprak yüzeyinde bobinin geçmediði yer kalmamalýdýr.
1. BÜTÜN METALLER konumunda arama yaparken cihazdan ses gelmez ibre sola yatarsa o bölgede BOÞLUK var
demektir.
Veya cihazdan ses gelir ve ibre saða yatarsa o bölgede metal yada bol mineral var demektir.
Ü
Cihazdan gelen sinyalin iyi deðerlendirilmesi gerekir. Toprak küp parçalarý yada yoðun mineral içeriyor olabilir ve
metal var hissi uyandýrýr. Sinyalin içeriðini anlayabilmek için þu yönteme baþvurulur; sinyal aldýðýmýz bölgeden bobini yan tarafa
çekip TOPRAK AYAR düðmemizi 3 kademe artýrýp SIFIRLAMA tuþuna basýp parmaðýmýzý çekeriz ve sinyal aldýðýmýz bölgeden
yeniden geçiririz; eðer tekrar sinyal alýrsak bu bölgede metal vardýr , fakat sinyal almazsak o bölgede madensel mineral var
demektir .Topraktaki madensel mineral etkiyi bu þekilde yok etmiþ oluruz..
Ü
Bu konumda arama yaparken cihaz ibresi boþluklara ses vermeden sol tarafa yatar ve boþluðun bitimine kadar bu
þekilde kalýr. Boþluðu geçtiðimizde ibre tekrar ortalanýr. Üzerinden geçtiðimiz bölgenin boþluk olup olmadýðýndan emin olmak için
bobini iyice kenara çekip TOPRAK AYAR DÜÐMESÝ ni birinci kademeye kadar geriye alýp SIFIRLAMA tuþuna basýp parmaðýmýzý
çeker ve sinyal aldýðýmýz bölgeden yeniden geçiririz. Ýbremiz halen sola yatýyorsa obölgenin boþluk olduðu kesinleþmiþtir.Þayet
boþluk deðilse bu iþlemden sonra ibremiz sola yatmaz; ya ortada kalýr yada saða ses vererek gider ve algýlanan þeyin madensel
bir etkiden kaynaklandýðýný anlamýþ oluruz..
2. ÝBRELÝ AYIRMA konumunda arama yaparken herhangi bir metale rastladýðýmýzda metal deðersizse ibre ortada kalýp
cihazdan ses gelir, deðerliyse ibre saða gider.
4. KIYMETLÝ METALLER konumunda arama yaparken kýymetsiz metaller algýlanmýyacaktýr. Kýymetli metallerde ise ibre
sesle birlikte saða gidecektir.
5. Arama yaparken rastladýðýmýz kýymetli metalin ALTIN olduðundan þüphelenirsek bobini yukarý kaldýrmadan saða
çekip; ALTIN AYIRMA konumuna geçer bu konumun SIFIRLAMA tuþuna basarýz. Bobini tekrar metalin üzerinden geçirdiðimizde;
ibre ortada sessizce titrerse metal altýndýr. Fakat saða yatarsa baþka bir deðerli metaldir.
NOT: (ALTIN AYIRMA konumunda cihaz topraða karþý aþýrý duyarlý olacaðýndan kontrol esnasýnda bobini kesinlikle aþaðý
yukarý hareket ettirmeyiniz.Yani yerden 10 santim yüksekliði muhafaza ederek kontrol ediniz. Bobini aþaðý indirdiðinizde ibre
sola, yukarý kaldýrdýðýnýzda saða yatýp cihazdan ses gelebilir.)
ARAMA VEYA KONTROL SIRASINDA BOBÝNÝ METALÝN ÜZERÝNDEN YERÝ SÜPÜRÜR GÝBÝ GEÇÝRÝN
ASLA METALÝN ÜZERÝNDE SABÝT TUTMAYIN.
Lütfen Okuyunuz
Bu cihazý evde, iþ yerinde, arabada, veya herhangi bir yerde bulundurmak serbest midir?
Dedektör türü araþtýrma cihazlarýnýn her nerede olursa olsun bulundurulmasýnda kanuni bir kýsýtlama yoktur. Bu tür cihazlar
yalnýz define aramaya yönelik olmayýp genel amaçlý kullanýldýðý için alým satýmý serbest olup evde, iþ yerinde, arabada vs,
bulundurulabilir.
Arama yapmak serbest midir? Ya da hangi þartlara baðlýdýr?
Özel mülkiyetler, mezarlýklar, sit alanlarý, korumalý tarihi alanlarda arama yapmak izne tabidir. Arama yapacaðýnýz yerin bu gibi
yerler olmasý durumunda arama ile ilgili gerekli izni alabilmeniz için uygulamanýz gereken kanuni yöntemler cihaz KULLANMA
KILAVUZU’nun KÜLTÜR ve TURÝZM BAKANLIÐI DEFÝNE ARAMA YÖNETMELÝÐÝ bölümünde yer almaktadýr.
Bu alanlar dýþýnda arama yapmak tamamen serbesttir.
Kazý yapmak serbest midir? Ya da hangi þartlara baðlýdýr?
Ýzinsiz kazý yapmak kesinlikle yasak olup sizi, kullanýlan cihazlara el konulmasýyla baþlayýp tarihi eser kaçakçýlýðýndan mahkum
olmayla biten bir süreç içerine sokar.
Ýster özel mülkiyet olsun, ister kamu mülkiyeti olsun toprakta herhangi bir bulguya rastlandýðýnda kazý yapmak için izin ve ruhsat
almanýz gereklidir. Ýzinsiz kazý yapmak kanunen yasaktýr ve cezai iþlemler gerektirir. Kazý ile ilgili gerekli izni alabilmeniz için
uygulamanýz gereken kanuni yöntemler cihaz KULLANMA KILAVUZU’nun KÜLTÜR ve TURÝZM BAKANLIÐI DEFÝNE ARAMA
YÖNETMELÝÐÝ bölümünde yer almaktadýr
Toprak Ýnce Ayarý
Toprak ayarý 1 den 12 kadar olan her hangi bir konumda mutlaka gerçekleþecektir. Toprak ayarý tutmuþ
olmasýna raðmen ibrede saða yada sola hafif kaymalar gözlenebilir. Bu kaymalarý cihazýn sol yanýnda alt
kýsma monta edilen TOPRAK ÝNCE AYARI düðmesiyle giderebiliriz.
DURUM 1
DURUM 2
Toprak ayarý yaptýnýz cihazdan ses gelmiyor fakat ibre sola
kayýyor.
Toprak ayarý yaptýnýz cihazdan ses geliyor ve ibre saða
kayýyor.
1. Bobini yerden 40 santim kaldýrýn.
1. Bobini yerden 40 santim kaldýrýn.
2. Ýnce ayar düðmesini bir miktar ok yönüne çevirin.
TOPRAK ÝNCE AYARI
2. Ýnce ayar düðmesini bir miktar ok yönüne çevirin.
TOPRAK ÝNCE AYARI
3. Bütün Metaller Sýfýrlama Tuþuna basýn.
3. Bütün Metaller Sýfýrlama Tuþuna basýn.
4. Bobini yere 5 santim kalacak þekilde indirin.
4. Bobini yere 5 santim kalacak þekilde indirin.
Ýbre yine sola kayýyorsa yukarýdaki iþlemleri sýrasýyla, ibre
durana kadar yada en az oynadýðý konuma kadar
tekrarlayýn.
Ýbre ortalandý yada oynama en aza indi ise arama iþlemine
baþlayýn.
Ýbre yine saða kayýyorsa yukarýdaki iþlemleri sýrasýyla, ibre
durana kadar yada en az oynadýðý konuma kadar
tekrarlayýn.
Ýbre ortalandý yada oynama en aza indi ise arama iþlemine
baþlayýn.
Hukuki kurallara uyunuz. Gerek arama gerekse kazý esnasýnda tarihi eserlere zarar vermeyiniz.
Download

XM-4600 pratik kullanım