PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
YAT İŞLETME VE YÖNETİMİ PROGRAMI
I.YARIYIL DERS İÇERİKLERİ
(ATA1001) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0)
Osmanlı Devleti’nden yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşumu ve nedenleri, Yeni Cumhuriyet’e
ilişkin yapılan devrimler ile Türk İnkılâbına yol açan nedenler ve Kurtuluş Savaşı’nın önemli
aşamalarının incelenmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dayanağı ve Anayasa’da yer alan
temel ilkelerin bilimsel yorumu dersin kapsamındadır.
(MAT1001) Matematik I (3+2)
Zaman ve açı hesapları, derece, dakika ve saniye cinsinden hesaplama yöntemleri, Tam sayılar ve
bayağı kesirli sayılar ile işlemler, Ondalıklı sayılar ile işlemler ve yuvarlatma, Üslü ve köklü
sayılar ile işlemler, Determinantlar, Matrisler, Logaritma, logaritma cetvellerinin kullanımı
(FIZ1001) Fizik I (3+0)
Vektörler. Bir boyutta hareket; Yol, hız ve ivme. İki boyutta hareket. Newton’un hareket yasaları
ve bunların uygulamaları. Newton’un evrensel kütle çekimi yasası; Kütle, ağırlık ve kuvvet. İş,
enerji ve güç. Enerjinin korunumu. Momentum ve sistemlerin hareketi. Katı cisimlerin statik
dengesi. Dönme ve açısal momentum. Akışkanlar, Yoğunluk, Arşimet Yasası, Isı, Sıcaklık,
Katıların ve sıvıların genleşmesi, Gazlar, Isının iletimi, Fiziksel durum değişimi, Buharlar,
Soğutma, Ses ve Işık, Dalgalar, Elektromanyetik radyasyon, Işık, Ses
.
(KIM1001) Denizcilik Kimyası (2+1)
Temel Kimya konuları. Çözeltiler, çözünürlük ve çözünürlük çarpanı. Asitler ve bazlar. Su ve
suya uygulanan testler ve işlemler. Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri. Korozyon ve
korozyon denetimi. Deniz Boyaları. Yakıtlar ve yağlar. Su kirliliğinde kullanılan parametreler.
(BIT1001) Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2+2)
Bilgisayar Programları, Temel İlkeleri, Programlama Dilleri, Denizcilikte kullanılana bilgisayar
sistemleri, Hazır programların kullanımı, Bilgisayar destekli haberleşme
(DEU1001) Denizcilik İngilizcesi I(2+0)
Gemi Yapısı ve Bölümleri: Geminin tanıtımı, Gemilerin sınıflandırılması, Geminin bölümleri,
Genel İngilizce Denizcilik Terimleri, Denizde Güvenlik ve Yangın ile ilgili terminoloji, Deniz
haritaları ve denizcilik neşriyatı İngilizcesi
(DEU1003) Seyir I (2+2)
Seyrin Tanımı, Dünyanın Şekli ve Koordinatları Hakkında Temel Bilgiler, Seyirde Kullanılan
Araç – gereç, Harita ve Neşriyat, Denizde Mesafe ve Yön Kavramı, Pusulalar ve Hatalarının
Tashihi, Kıyı Seyri, Tüm koşullarda yersel gözlemlerle doğru harita ve neşriyatı kullanarak
Mevki koyma Yöntem ve Çeşitleri ile elde edilen mevkilerin doğruluğunun sınanması,
Matematiksel Seyir Yöntemleri, Harita ve Neşriyatın düzenlenmesi, düzeltilmesi ve kullanılması,
Seyir Yardımcıları, Fenerler, Şamandıralar, Derinlik, Hız, Seyir Kayıtları, Jurnal ve diğer kayıt
defterleri, Kılavuz Kitaplarının kullanılması.
-1-
(DEU1005) Gemicilik I (2+0)
Geminin tanıtımı, Gemilerin sınıflandırılması, Geminin kısımları ve yapısal elemanları Halatlar
ve halat işlemleri, Demir ve Zincir, Yükleme ve Boşaltma Donanımları
(YİY1007) Deniz Sigortaları (2+0)
Sigorta ve Sigorta Hukuku: Sigortanın tanımı, Sigortanın hukuki ve ekonomik gereklilikleri,
Sigorta çeşitleri, Deniz sigortaları, Sigorta poliçesi, Tekne ve Makine Sigortaları: Sigorta
kapsamı ve koşulları, Sigorta firmasıyla ilişkiler, Kulüp Sigortaları: Sigorta kapsamı ve koşulları,
Sigorta firmasıyla ilişkiler
(DEU1009) Denizde Güvenlik I (2+2)
Denizde Canlı Kalma Teknikleri, Personel Emniyeti ve Sosyal Sorumluluk, Birleştirilmiş Gemi
Güvenlik Eğitimleri (Güvenlik Tanıtım, Güvenlik Farkındalık, Belirlenmiş Güvenlik Görevleri
Eğitimi)
II. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ
(ATA1002) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II (2+0)
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu izleyen siyasal, hukuksal, sosyal, ekonomik ve kültürel
alanda gerçekleştirilen inkılâplar, çok partili hayata geçiş denemeleri, yeni ekonomi politikasının
saptanması, Atatürk dönemi dış politikası, 1938-1945 ve 1945-1950 dönemlerindeki iç ve dış
gelişmeler.
(MAT1002) Matematik II (3+2)
Cebir, Grafikler, Orantı, sapma ve ara değer hesaplama (enterpolasyon), Limit ve türev,
Diferansiyel ve entegral, Geometri, Alan ve hacim hesapları, Trigonometri, Karmaşık sayılar,
Ölçme, Ölçmede belirsizlik, Küresel Trigonometri, Matematik cetvellerinin kullanılması,
Vektörler, Elips ve hiperbol
(FIZ1002) Fizik II (3+0)
Coulomb yasası ve elektrik alanı. Gauss yasası. Elektrik potansiyeli. Sığa. Elektrik enerjisi ve
yalıtkanların özellikleri. Akım ve direnç. Elektrik yasaları, DA devrelerinde enerji ve akım. Bir
elektrik devresindeki iş, enerji ve güç Manyetik alan. Manyetik alan kaynakları. Faraday yasası.
Kapasitörler, İndükleme. Madde içindeki manyetik alanlar. Elektromanyetik salınımlar ve
Elektrik jeneratörleri ve motorları, Alternatif voltaj ve akım, AA devreleri. Maxwell denklemleri
ve elektromanyetik dalgalar, Elektrik güvenliği, Dağıtım ve koruyucu aygıtlar, Elektrokimya,
Aygıtlar
(DEU1002) Denizde Haberleşme (3+1)
Görünür Muhabere Kuralları ve Uygulaması (Mors, ALDİS, Sancak), Telsizle Sesli Haberleşme
(Radyo, telefon, telsiz, teleks), Uluslararası Muhabere Kuralları, Uluslararası İşaret Kod
Kitabı,GMDSS, Acil Durum Haberleşmesi, Arama ve Kurtarma Haberleşmesi, IAMSAR ile ilgili
haberleşme
-2-
(DEU1004) Seyir II (2+2)
Akıntı Seyri, Gel-Git Hesaplamaları, Kutup Seyri, Buzda Seyir, Kurtarma yardım Amaçlı Seyir,
Tropikal Fırtınalarda Seyir, Merkator ve Büyük Daire Seyri,
(DEU1006) Gemicilik II (2+0)
Gemi Organizasyonu, Gemilerde çalışma düzeni, Gemide Bakım-Tutum
(DEU1008) Deniz Hukuku (2+0)
Deniz Hukukuna Giriş: Deniz hukukunun tanımı, kapsamı ve dalları, Deniz Kamu Hukuku:
Deniz kamu hukukunun tanımı, kapsamı ve dalları, Deniz Özel Hukuku: Deniz özel hukukunun
tanımı, kapsamı ve dalları, Gemi: Gemi tanımları, Gemilerin tescili, Bayrak taşıma hakkı,
Gemilerin denize, yola ve yüke elverişliliği, Gemilerin muayene ve ölçüleri, Denizlerde can ve
mal güvenliğini sağlamak için konmuş hükümler, Gemi adamlarının sayısı ve yeterliği, Kılavuz
almanın hukuksal yönleri, Borda evrakı (Gemide taşınacak belge, dokümanlar, gemi
tasdiknamesi, gemi jurnali, tonilato belgesi, vs), Kaptan: Kaptanın tanımı, Kaptanın kamu
hukukundaki yetki ve sorumluluğu, Kaptanın özel hukuk açısından yetki ve sorumluluğu,
Gemide kaptanın disiplin yetkisi ve suç işlenmesi durumunda yetki ve görevleri,
Donatan:Donatanın tanımı, Donatan, sorumlulukları ve hakları, Deniz Kazaları: Çatma/Çatışma,
Deniz Raporu, Kurtarma, yardım, Ulusal Denizcilik Mevzuatı: Kabotaj Kanunu, Deniz İş
Kanunu, Denizde Zapt ve Müsadere Kanunu, Ceza ve usul yasalarının denizciliği ilgilendiren
bölümleri, Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı hakkında bilgi, Limanlar kanunu, liman tüzükleri,
Gemiadamları Yönetmeliği, Sahil Sıhhiye Mevzuatı, Harçlar Kanununun ilgili bölümleri, Kaptan
Talimatı (teslim alma, saklama ve kullanma) Kaçakçılık ile ilgili 4922 sayılı Kanun.
(DEU1010) Denizcilik İngilizcesi II (2+0)
Seyir ve Meteoroloji İngilizcesi, Deniz Teknik İşletmecilik, Deniz Ticari İşletmeciliği, Deniz ve
Liman İdaresi ve Deniz Hukuku, Kayıtlar, Belgeler ve Yazışmalar: İngilizce Gemi Belgeleri ve
Yükle İlgili İngilizce Belgeler
DEU1012 Gemi Yapısı ve Dengesi (3+1)
Gemi Yapısı: Gemi yapım gereçleri, Tekne yapısı ve yapı elemanları: Kaynak, kaynak türleri,
kaynak hataları ve kaynak muayene yöntemleri, Perdeler, Sugeçirmez ve hava koşullarına
dayanıklı kapı- kaportalar, Korozyon, galvanik korozyon ve önlenmesi, Gemi geometrisi, Gemi
Dengesi: Enine başlangıç dengesi, Durağan denge eğrisi, Dengenin bozulması, Havuzlamada
denge, Dinamik denge, Hasar ve Su Alma Durumunun Trim ve Dengeye Etkisi: Hasarlı gemi
dengesi, Hasarlı gemi dengesi ile ilgili IMO kuralları, Hasarlanma ve su alma durumunun trim ve
dengeye etkisi ve alınması gereken önlemler, Trim ve denge ile ilgili kuramlar, Gemi dengesi ile
ilgili IMO önerileri, Uluslararası sözleşmeler ve kodlar ile ilgili gereklilikler ve sorumluluklar,
Sörveyler: Pervane şaft sörveyi, Havuzlama sörveyi, Tekne, makine yenileme sörveyleri.
(DEU1014) Denizde Güvenlik II (2+2)
Geminin Mürettebatının ve Yolcularının Güvenlik ve Emniyetlerinin Sürdürülmesi Yangınla
Mücadele ve Diğer Güvenlik Sistemlerinin Çalışma Koşulları: Yangın Önleme ve Yangınla
Mücadele Temel Eğitimi ve İleri Yangınla Mücadele Eğitimi, Can Kurtarma Araçlarını Kullanma
Eğitimi
-3-
III. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ
(TUR2001) Türk Dili ve Edebiyatı I (2+0)
Dersin amacı öğrencilere Türk dilinin gramer, linguistik yapısı ve temel karakterini öğretmektir.
Türk yazarlarının bazı öykü, edebi eser ve şiirleri kullanılarak, Türkçe’ nin bir edebiyat dili
olarak kullanımı gösterilecektir. Ayrıca, Türk dili, kültürü ve dilin kültürü ifade etme ve
yaymadaki önemi çeşitli örnekler verilerek açıklanacaktır.
(DEU2001) Seyir-III (Göksel Seyir) (3+1)
Göksel Seyir-I: Tüm koşullarda göksel gözlemlerle mevki belirlemek için göksel seyir
konularının tamamının açıklanması: Güneş sistemi, Gök küresi ve gök küresi koordinat sistemi,
Ekvator sistemi, Saat açısı, Koordinatların günlük hareketi ve ufuksal sistemi, Gök cisimlerinin
ufuktan açısal yüksekliklerinin ölçülmesi, Sekstant, yapısı ve kullanılması, Sekstant ve açısal
yükseklik (amplitüd) düzeltmeleri.
(YİY2003) Yat ve Marina İşletmeciliği (3+0)
Giriş ve Terminoloji, Yat İşletmelerinin Temel Görev ve Hizmetleri, Yat İşletmeciliği İle İlgili Yasal Mevzuat:
Yat Turizmi Yönetmeliği: Yat Limanları Yatırım ve İşletmeciliği, Yat İşletmeciliği, Yatların Karasularında
Seyir Esaslar, Yabancı Yatların Kalış Süreleri ve Kabotaj Hakları, Son Hükümler, Yat Kiralama Türleri, Yat
Satın Alma Süreci, Yat Bakım Onarım, Ekipman ve Mürettebat Tedariki, Yat Acente Hizmetleri, Yat
Brokerlik Hizmetleri, Yat İşletmelerinde Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi, Yat Limanı-Marina
Tanımı, Sınıflandırılması, Dünyada Yatçılık ve Yat Limanları, Türkiye’de Marinaların Tarihçesi, Türkiye’deki
Marinaların Yeri, Marinalarda Verilen Hizmetler, Yat Limanlarının Yatırım Boyutu, Marinaların
Organizasyon Yapısı, Görev ve Sorumluluklar, Marinalarda Günlük, Haftalık, Aylık Yapılan İş ve İşlemler,
Marinalarda Evrak Yönetimi ve Raporlama, Örnek Marina Yönetmeliği, Marinaların Giderleri ve
Hesaplanması, Marinalarda Pazarlama ve Müşteri Memnuniyeti.
(DEU2005) Vardiya Standartları I (2+1)
Güvenli Vardiya Tutulması: Köprü üstü organizasyonu, Zabitlerin sorumlulukları ve görev
dağılımı, Göreve uygunluk, Güverte vardiyası, Liman vardiyası, Demir vardiyası, Lumbarağzı
vardiyası, Seyir vardiyası, Seyir planlama, hazırlanma dokümanları, Kısıtlı şartlarda seyir, Kıyı
ve dar sularda seyir, Limana giriş hazırlığı, Emniyetli bir seyir vardiyası sürdürmek için seyir
cihazlarından alınan bilgilerin kullanımı, Görmeden kılavuz seyri teknikleri bilgisi, Raporlamanın
“Gemi Raporlama Sistemleri Genel Prensipleri” ve VTS yöntemleri uyarınca kullanılması.
(DEU2007) Denizcilik İngilizcesi III (2+0)
Kayıtlar Belgeler ve Yazışmalar: Gemi kayıtları ve Denizcilik Yazışmaları, Gemi Bakım-Tutum
ve Onarımında kullanılan İngilizce, Sörvey ve Denetleme İngilizcesi
(YİY2009) Deniz Meteorolojisi ve Oşinografi(4+0)
Gemide kullanılan meteorolojik aygıtlar, Atmosfer, yapısı ve fiziksel özellikleri, Atmosfer
basıncı, Rüzgâr, Bulut ve yağış, Görüş, Değişik Hava Sistemlerinin Karakterleri: Okyanus
üstündeki rüzgâr ve basınç sistemleri, Alçak basınç bölgelerinin yapısı, Antisiklonlar ve diğer
basınç sistemleri, Sinoptik Haritalar ve Hava tahmini: Denizcilik için hava durumu hizmetleri,
Hava gözlemlerinin kayıt ve rapor edilmesi, Hava tahmini, Routeing Chartların kullanılması,
Okyanus Akıntı Sistemleri: Okyanuslar ve bağlantılı denizlerde yüzey sularının dönüşümü, Dalga
yüksekliği ve hava koşullarına göre sefer planlama ilkeleri, Deniz dalga ve soluganlarının oluşumu
-4-
(DEU2011) Elektronik Seyir I (2+1)
Elektromanyetik dalga prensibi ve seyre uygulanması, Mevki bulma ve seyir için elektronik
sistemlerin kullanılması, Hiperbolik seyir sistemlerinin temel prensipleri, Uydu seyir sistemleri,
GPS ve DGPS, Radar ve ARPA yapısı, ayarları ve kullanımı, Radar gözleme ve plotlama,
Manevra levhası veya radar üzerinde elle plotlama, Otomatik plotlama, Radar ve ARPA ile
güvenli seyir Yöntemleri; Alarmlar, Emniyet Limitleri ve Tatbiki, Paralel Indeksleme, Çatmadan
Sakınma, Ekran Oryantasyon Tipleri, Hakiki ve Nispi Hareket, Hakiki ve Nispi Vektörler,
Performans Standartları ve Zafiyetler, Köprüüstü Donanımları ve Seyir Cihazları, Dümen,
Otopilot, VDR, AIS, LRIT, Parakete, İskandil.
(DEU2013) Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri (2+0)
Denizde Can Güvenliğinin Sağlanması ve Deniz Çevresinin Korunması için Yasal Gerekliliklere
ve Ölçütlere Uygunluğun Gözetim ve Kontrolü: Denizde Can Güvenliği ve Deniz Çevresinin
Korunmasıyla İlgili IMO Sözleşmelerine İlişkin Temel Bilgiler, Yükleme Hatları Uluslararası
Sözleşmesi (LL), LL 88 Protokolü, SOLAS, Tehlikeli yüklerin taşınması (IMDG Kod) ve ISM
Kod, STCW 78 (2010 değişiklikleri ile), STCW-F 1995, ITU Telsiz Kuralları, STP Sözleşmesi,
SPACE STP, PAL 1974 ve TONİLATO 1969, MARPOL 73/78, LDC-1972, TONAJ 69,
COLREG 1972, SAR 1979, OK 1972, SFV 1993 Protokolü, INMARSAT C 1976, INMARSAT
OA 1974, LC 1996 Protokolü, INTERVENTION 1969/1973 Protokolü, CLC 1969/1976/1992
Protokolleri, FUND 1976/1992/2000/2003 Protokolleri, NUCLEAR 1971, PAL 1976/1990/2002
protokolleri, LLMC 1976/1996 Protokolleri, SUA 1998/2005 Protokolleri, SALVAGE 1989,
OPRC 1990, HNS 1996, OPRC/HNS 2000, BUNKER S 2001, AFS 2001, BWM 2004,
NAIROBI WR 2007, HONG KONG SPC 2009, Deniz Sağlık Bildirimleri ve Uluslararası Sağlık
Kurallarının (IHR) Gerekleri, Uluslararası Sözleşmelerin Uygulanması ile ilgili Ulusal Mevzuat
(YİY2015) Gemi Makineleri (1+1)
Tahrik sistemlerinin ve diğer mühendislik sistemlerinin uzaktan kontrol sistemiyle
çalıştırılmaları, Deniz güç sistemlerini çalıştırma ilkeleri, Gemi yardımcı makineleri, Gemi
makineleri işletme mühendisliği terimleri, Yakıt tüketimi.
(DEU2017) Denizde Güvenlik III (2+1)
Gemilerde Tıbbi Bakımın Temin Edilmesinin Düzenlenmesi ve Yönetimi: Temel İlk Yardım ve
Gemide Tıbbi Bakım Eğitimi, Tıbbi yayınlar, Gemiler için uluslararası tıbbi rehber, Uluslararası
işaret kodları (tıbbi bölüm), Tehlikeli yüklerle ilgili kazalarda kullanmak üzere tıbbi ilkyardım.
(YİY2019) Deniz Turizmi (2+0)
Turizmin tanımı ve ilgili kavramlar, Turizme Neden olan Faktörler ve Turizmin Tarihsel
Gelişimi, Turizm Türleri ve Türkiye’de bulunan önemli turizm alanları, Deniz turizminin Genel
turizm hareketleri içindeki yeri ve ekonomik önemi, Deniz Turizmi Yönetmeliği.
(YİY2021) Gıda ve Personel Hijyeni (1+1)
Gıda Güvenliği ve Temel Kavramlar, Gıda Güvenliğini Etkileyen Tehlikeler ve Gıda Kaynaklı Hastalıklar,
Mutfak Alanında Hijyen, Personel Hijyeni, Yiyecek Akış Sürecinde Hijyen, Gıda Güvenliği Yönetim
Sistemleri: HACCP ve ISO 22000.
-5-
IV. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ
(TUR2002) Türk Dili ve Edebiyatı II (2+0)
Yazılı ve sözlü anlatım; Yaratıcı yazma(Öykü-Roman), Öğretici yazma (Makale, Araştırma,
Özgeçmiş, Dilekçe Rapor yazma) Sözlü anlatım, hazırlıklı konuşma(Seminer, Konferans,
Münazara) türlerini açıklamak, noktalama ve yazım kurallarının kullanımını kavrayabilme,
anlatım bozukluklarını tanıyarak dilimize özen gösterilmesinin gerekliliği açıklanmaktadır.
(DEU2002) Seyir-IV(3+1)
Göksel Seyir-II: Amplitüd, Zaman ve zaman denklemi, Notik almanak, Yıldız ve gezegen bulma,
Meridyen geçişinde enlem bulma, Astronomik seyir cetvellerinin kullanılması, Astronomik fiks
mevki bulma, Cayro-manyetik pusula hatalarının göksel seyirde bulma usulleri.
(DEU2004) Vardiya Standartları II (2+1)
Gemi raporlama sistemleri, gemi trafik hizmetlerine uygun raporlama, Köprüüstü Kaynak
Yönetimi (BRM), Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları, Deniz çevresinin korunması,
(DEU2006) Gemi Manevrası (2+1)
Gemi manevrasında etkenler, Manevrada yürütücü güç ve dirençler: Gemi kullanmada rüzgâr ve
akıntının etkileri, Çökme, Sığ Su etkisi ve benzeri etkiler, Devir Dairesi, Ana makinelerin
manevrada etkinlikleri, Pervane, Dümen, Baş İter, Kıç İter, Halatlar, Demirleme ve bağlama için
yöntemler, Römorkör, Dönme çemberleri ve durma mesafeleri,
(DEU2008) Denizcilik İngilizcesi IV (2+0)
Haberleşme, Acil Durum, Güvenlik ve Tıbbi Yardım Muhaberesinde kullanılan İngilizce, SMCP
(YİY2010)Yat Kamara Hizmetleri (1+1)
Kamara hizmetleri temel kavramları ve işlevleri; Kamara hizmetleri yönetimi ve fonksiyonları,
Kullanılan teknoloji, süreç ve teknikler, Kamara hizmetleri personelinin görev ve sorumlulukları,
Kamaraların hazırlanılması; kamaraların temizliği ve kontrolü, Malzeme ve ekipman, Konuk
isteklerinin karşılama
(YİY2012) Elektronik Seyir-II (2+1)
ECDIS işlemlerinin yetenekleri ve sınırlamaları bilgisi: Elektronik seyir harita verileri,
ECDIS fonksiyonlarına aşina olmak, işlemlerdeki beceri, yorumlama ve ECDIS’den elde edilen
bilginin analizi, kendi mevkii ile deniz sahasının görüntülenmesi, mod ve oryantasyon, harita veri
görüntülenmesi, rota gözlemlenmesi, kullanıcı tarafından oluşturulan bilgi gösterimi, temaslar
(AIS arayüzü ve /veya radar izleme ile bağlandığında) ve radar ekranını üzerine bindirme
işlevleri (radarla bağlandığında) dahil, bilgilerin emniyetli izlenmesi ve ayarlanması, gemi
mevkiinin alternatif araçlarla doğrulanması, karaya oturmayı öneleme için alarm parametreleri,
temaslara ve özel sahalara yakınlık, harita veri ve güncellik durumu ve yedekleme
düzenlemelerinin tam olması dahil, ayarların işletim yöntemlerine uyumlu olduğundan emin
olmak için etkili kullanımı, halihazırdaki şartlara uyması için ayar ve değerlerin ayarlanması,
ECDIS kullanırken emniyetli sular ve tehlikelerin yakınlığı, harita verileri ve ölçek seçimi,
akıntının yönü ve hızı, rotanın uygunluğu, temas tespiti ve yönetimi ve sensörlerin bütünlüğünü
içeren durumsal farkındalık, ECDIS ile sefer planı hazırlama, jurnal tutma, manuel mevki koyma
ve manuel düzeltmeleri Emniyet Limitleri, Alarmlar ve Emniyet Çerçevesi
-6-
(DEU2014) Liderlik ve Organizasyon (2+0)
Gemi Personeli Yönetim ve Eğitimi, İlgili Ulusal ve Uluslararası Denizcilik Mevzuatı Bilgisi,
Mevzuat, Görev ve İş Yükü Yönetimi Uygulayabilme Yeteneği; Plan ve yardımlaşma, Personel
görevlendirme, Zaman ve kaynak kısıtlaması, Önceliklendirme, Etkili Kaynak Yönetimi
Uygulayabilme Yeteneği ve Bilgisi; Kaynakların tahsis, görevlendirmesi ve önceliklendirilmesi,
Gemide ve kıyıda etkili iletişim, Ekip deneyimlerinin önemini yansıtan karalar, Motivasyon,
öncülük ve liderlik, Durumsal farkındalığın kazanılması ve sürdürülmesi, Karar Verme
Tekniklerini Uygulama Yeteneği ve Bilgisi; Durum ve risk değerlendirmesi, Oluşan seçenekleri
göz önüne almak ve belirlemek, Eylem ilerleme seçimi, Sonuç etkinliğinin değerlendirilmesi,
Standart İletişim Prosedürleri; Standart işletim prosedürlerinin geliştirilmesi, uygulanması ve
gözetimi.
(YİY2016) Deniz Teknik İşletmeciliği (3+0)
Teknik Statü Koruma Yönetimi:Gemi tiplerine göre klas status, Klas değiştirme, klastan düşme,
Sörvey statüsünün takibi, yapılacakların
planlanması, geminin hazırlanması, Kural ve
regülasyonların takibi, gemilerin bunlara uygun hale getirilmesi, Gemi belgeleri ve
denetlemelerinin takibi, Bakım-Tutum Yönetimi:Bakım – tutumun planlanması, Tekne, güverte
ve makine bakım – tutumu, Bakım – tutum kayıtları, yazışmaları, Bakım – tutum maliyetleri,
Havuzlama, havuzda bakım tutum, Teknik İşletmecilik Kapsamında Personel, Eğitim, Güvenlik
ve İkmal Yönetimi: Eğitimin planlanması, Güvenli çalışma yöntemleri, Malzeme takibi,
kayıtların tutulması ve ihtiyaçların ve ikmalin planlanması.
(DEU2018) Denizde Güvenlik IV (2+0)
Acil durumlara müdahalede yolcuların ve mürettebatın korunması ve güvenliği için önlemler:
Acil durumlara karşılık vermek için beklenmedik durum planları, Acil durumlarda yolcuların
korunması ve güvenliği için önlemler
Çatışma ve Oturmayı Takiben İlk Yapılacaklar : Gemiyi (isteyerek) oturturken alınacak
önlemler, Karaya oturmada yapılması gerekenler, Çatışma sonrası yapılması gerekenler, Yangın
veya patlamanın ardından hasarı sınırlama ve gemiyi kurtarma yolları, Gemiyi terk yöntemleri,
Yardımcı dümen donanımının kullanılması ve yedek dümen düzenlemelerinin donatılması,
Yedekleme ve yedeklenme için düzenlemeler
Denizden İnsanları Kurtarmak, Tehlikedeki Gemiye Yardım Etmek ve Limanda Acil Durumlar:
Tehlikedeki gemiden insanların kurtarılması, Limandaki acil durumlarda yapılması gerekenler ,
Tehlikedeki gemiye yardım için hazırlıklar
Denizde Bir Tehlike İşaretine Karşılık Verme : Uluslararası Havacılık ve Denizcilik Arama ve
Kurtarma Kılavuzu (IAMSAR)
(YİY2020) Su Sporları (2+2)
Sualtı dalgıçlığı (Scuba 1 yıldız), Temel Yelkenli Yatçılık, Rüzgar Sörfü.
(YİY2022) Yiyecek İçecek Servis Bilgisi (1+1)
Yiyecek İçecek İşletmelerinin Sınıflandırılması ve Örgütlenmesi, Yiyecek İçecek İşletmelerinde
Kullanılan Araç ve Gereçler,Yiyecek İçecek İşletmelerinde Ön Hazırlık, Mönü, Servis Çeşitleri,
Barın Tanımı, Tarihsel Gelişimi ve Kavramlar Bira ve Şarabın Üretimi ile Servisleri, Yüksek
Alkollü İçecekler (Spirits) ve Servisleri
-7-
Download

Yat İşletme ve Yönetimi Programı