YENİ SINIF GEÇME
YÖNETMELİĞİ
(SORUMLULUK SINAVLARI)
YENİMAHALLE TİCARET MESLEK LİSESİ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ
Öğ
Öğrenci
ib
başarısını ölçme
l
ve
değerlendirmede 100’lük
100 lük puan
sistemi kullanılır
kullanılır..
•
• Sınav,, performans
p
ve projeler
p j
ile uygulamalar, 100 tam puan
üzerinden değerlendirilir
değerlendirilir.
Değerlendirme sonuçları, not
çizelgelerine puan olarak yazılır.
Puan değerleri
ğ
ve derecesi
aşağıdaki gibidir.








Sınav performans çalışması
Sınav,
çalışması, proje ve
uygulamalar 100 tam puan üzerinden
değerlendirilir
Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki
gibidir.
Puan
Derece
85,0085,00
Pekiyi
, -100
y
70,00--84,99
70,00
İyi
60,00
60 0000-69,99
69 99
Orta
50,00--59,99
50,00
Geçer
49 99
Geçmez
0-49,99
Dönem Puanı






Bir dersin dönem puanı;
a)) S
Sınavlardan
puanların,
l d alınan
l
l
b) Performans çalışması puanının/puanlarının,
c) Varsa proje puanının,
ç) Mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde
ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının
aritmetik ortalamasından elde edilen puanın
aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.
belirlenir
Dönem Puanı



e) Aritmetik ortalama alınırken bölme
ş m virgülden
g
sonra iki basamak
m
işlemi
yürütülür.
(2) Zorunlu hâllerde
hâllerde, bir yazılı sınav
eksiğiyle de dönem puanı verilebilir.
(3) Öğrenciye her dersten bir dönem
puanı verilir.
verilir
Dö m Puanı
Dönem
P
d) İşletmelerde
beceri eğitiminde dönem
puanı, işletmedeki
l
d k eğitim
ğ
süresince
y eğitici
öğretmen, usta öğretici veya
personel tarafından temrin, proje, iş,
y ve hizmet değerlendirmesinden
ğ
deney
verilen puanlar, varsa telafi eğitimi
süresince okulda temrin, p
proje,
j işş ve
hizmetlerden aldıkları puanlar ve
y ilgili
g yarışmalarda
y ş
alanıyla
alınan ve
işletmeye bildirilen puanların aritmetik
ortalamasıdır.
BİR DERSİN YIL SONU PUANI



a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik
ortalamasıdır.
b) Bir dönem puanının bulunmaması hâlinde
dönem p
puanı ile telafi programı
p g
sonunda
belirlenen puanın aritmetik ortalaması; iki
dönem p
puanının bulunmaması hâlinde ise telafi
programı sonunda belirlenen puandır.
c) İşletmelerde beceri eğitiminde birinci ve
ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalaması
ile yılsonu beceri sınavı puanının aritmetik
ortalamasıdır.
BİR DERSİN YIL SONU PUANI




ç) Naklen gelen öğrencilerin, önceki okulunda
aldığı derslerle yeni okulundaki dersler ve/veya
d
ders
saatleri
tl i f
farklı
kl olduğunda:
ld ğ d
1) Bir dönem puanı alabilecek kadar süre
bulunması durumunda yeni dersten alınan ikinci
dönem puanıdır.
2) Yeni alınan dersten bir dönem puanı
alınabilecek kadar süre bulunmaması durumunda
eski okulundaki dersin dönem puanlarının
p
aritmetik ortalamasıdır.
(2) Dönem puanlarının aritmetik ortalaması
hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki
basamak yürütülür.
Bir dersin ağırlığı
ğ ğ ve
ağırlıklı puanı


Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders
saati sayısına
y
eşittir.
ş
(2) Bir dersin yılsonu puanıyla o dersin
haftalık ders saati sayısının çarpımından
elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.
ÖRNEK :
Matematik yıl sonu puanı
= 60
Matematik dersi haftalık ders saati = 4
Matematik dersi ağırlıklı yıl sonu puanı =60 x 4
=240
Doğrudan sınıf geçme




Ders y
yılı sonunda;
a) Tüm derslerden başarılı olan,
b) B
Başarısız dersi/dersleri
d
i/d
l i olanlardan,
l l d
yılsonu başarı puanı en az 50
olanöğrenciler doğrudan sınıf geçer.
Yılsonu başarı puanıyla başarılı
sayılamayacak derslerden başarısız olan
öğrenciler,
öğrenciler o dersten/derslerden
sorumlu geçer.
Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir
Dersten Başarılı Sayılma




Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir
dersten başarılı sayılabilmesi için;
a) İki dönem puanının aritmetik
ortalamasının en az 50 veya birinci dönem
puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en
az 70,
70,
b) İşletmelerde beceri eğitimi gören
öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak
kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile
beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının
en az 50 veya beceri sınav puanının 70
olması gerekir.
Takdir - Teşekkür
0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret
ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden
başarılı olan,
olan dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması
70.00 den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan
öğrencilerden;
a) 70.0070.00-84.99 arasındakileri Teşekkür belgesi,
b) 85.00 ve daha yukarı olanları Takdir belgesi ile
ödüllendirir.
Bir ders yılının her iki döneminde de Takdir belgesi
alan öğrencilere, okulun yıllık iftihar listesinde yer
verilir."
Takdir – Teşekkür Notunun
hesaplanması


















ÖRNEK: 9. Sınıf öğrencisi (Bir Dönem için)
DERSİN ADI: HAFTALIK DERS SAAT SAYISI: PUANI: TOPLAM:
Matematik
4
X
75 =
300
Dil ve Anlatım
A l
2
x
80
80=
160
Türk Edebiyatı
3
x
60 =
180
Din Kültürü ve Ahlak Bil.
1
x
90=
90
Tarih
2
x
80=
160
Coğrafya
2
x
85=
170
Geometri
2
x
80=
160
Fizik
2
x
84=
168
Kimya
2
x
90=
180
Biyoloji
2
x
95=
190
Sağlık Bilgisi
1
X
100=
100
Yabancı
Y b
Dil
3
x
80=
80
160
Beden Eğitimi
2
x
100=
200
Görsel Sanatlar/ Müzik
1
x
100=
100
Toplam
29
2318
2318:29=79,93 Bu öğrencinin davranış puanı da yüz ise TEŞEKKÜR BELGESİ Verilir.
Doğrudan Sınıf Geçme
Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda, tüm derslerden başarılı
olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer.
geçer
Açıklama : Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı
sayılabilmesi
l bil
i iiçin;
i
a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem
puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,
70,
b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az
50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının
aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70
olması gerekir.
Öğrencilerin herhangi bir dersten veya derslerden başarısızlığı söz konusu
ise Ağırlıklı not ortalaması;
a) Anadolu türü liseler 3.00, Fen liselerinde 3,50
b)Meslek liseleri ve Genel liselerde 2.50 olan öğrenciler
ortalama ile sınıflarını geçer
geçer.
İ
ORTALAMA İLE
GEÇİLMEYEN ALAN (DAL)
DERSLERİ
MUHASEBE ve FİNASMAN ALANI
(BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI)





9,10,11ve 12. Sınıflarda Dil ve Anlatım
10. Sınıflarda Muhasebe-1
11 Sınıflarda Bilgisayarlı Muhasebe
11.Sınıflarda
12. Sınıflarda İşletmelerde Beceri
Eğitimi
ortalama ile geçilemeyen baraj derstir
derstir.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
(WEB PROGRAMCILIĞI DALI )




9,10,11ve 12. Sınıflarda Dil ve Anlatım
10
10.Sınıflarda
fl d B
Bileşim
l
Teknolojilerinin
k l l
Temelleri
11.Sınıflarda Web Tasarımı ve
Programlama
12. Sınıflarda İşletmelerde Beceri
Eğitimi ortalama ile geçilemeyen baraj
derst r.
derstir.
BÜRO YÖNETİMİ
(YÖNETİCİ SEKRETERLİK DALI)




9,10,11ve 12. Sınıflarda Dil ve Anlatım
10. Sınıflarda Bilgisayarda Klavye
Kullanımı
11. Sınıflarda Yazışma
12. Sınıflarda İşletmelerde Beceri
Eğitimi ortalama ile geçilemeyen baraj
derstir.
PAZARLAMA ve PAREKENDE
(SİGORTACILIK DALI)



9,10,11ve 12. Sınıflarda Dil ve Anlatım
10. Sınıflarda Müşteri İlişkileri
11 Sınıflarda Sigortacılıkta Risk
11.
12. Sınıflarda İşletmelerde Beceri
Eğiti i ortalama
t l
il
il
b
Eğitimi
ile geçilemeyen
barajj
derstir.
Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve
Sorumluluğun Kalkması


D ğ d sınıfını
Doğrudan
f geçemeyen öğrencilerden,
öğ
il d
bi
bir
sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar
sorumlu olarak sınıflarını geçer
geçer. Ancak alt sınıflar da
dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi
bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler
g
nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya
dâhil edilmez.
Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı
olunması hâlinde kalkar.
S
Sorumluluk
l l k S
Sınavları
l
Sorumluluk sınavları,, ders yılı
y içerisinde
ç
yapılan yazılı veya uygulamalı sınav
esaslarına g
göre kasım ve nisan ayları
y
içerisinde ilgili branş öğretmeni tarafından
yapılır
y
p
M
Mezuniyet
i
P
Puanı
.Mezuniyet
y puanı;
p
; dokuz,, on,, on bir ve
on ikinci sınıfların yılsonu başarı
puanlarının aritmetik ortalamasıdır
ortalamasıdır.
.Mezuniyet puanı hesaplanırken bölme
l
ld sonra iki
k b
k
işlemi,
virgülden
basamak
y
yürütülür.
SINIF TEKRARI
Öğrencilerden;
Öğ
il d
a) Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı
bulunup yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf
geçemeyenler,
geçemeyenler,
ç
y
,
b)) Sorumlu olarak sınıf g
c) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar
sınıf tekrar ederler.
Sınıf tekrarı, orta öğretim süresince bir defa yapılır.
Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı
durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla
ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki
Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.
GEÇ GELME
Okula zamanında gelmeyen öğrenciler
derslere alınır. Birinci ders saati dışındaki
geç gelmeler
g
g
devamsızlıktan sayılır.
y
İlk
Derse Geç gelen öğrencilerin derse alınma
şekli, ders yılı başında öğretmenler
k
l
k
l t l
k veli
li ve
kurulunca
kararlaştırılarak
öğrencilere duyurulur.
DEVAMSIZLIK

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü
günü, toplamda 45 günü
aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız
sayılır. Ancak kaynaştırma ve özel eğitim gerektiren
öğrencilerin toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak
uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve
öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim
yılında okula devam ettirilir. Sınıf tekrarı hakkı
bulunmayanların okulla ilişikleri kesilerek Açık
Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine
gönderilir.
DEVAMSIZLIK
Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin
ö ü belgesi
özür
b l
i veya yazılı
l veli
li b
beyanı, özür
ö ü
gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde
okul
k l yönetimine
ö ti i
verilir
ili ve ee-Okul
Ok l sistemine
i t i
işlenir. Zorunlu hallerde özür belgesinin
t li süresi
teslim
ü
i okul
k l yönetimince
ö ti i
20 iiş gününü
ü ü ü
aşmamak üzere uzatılabilir.
TEŞEKKÜRLER

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK
DANIŞMA SERVİSİ
İ İ
Download

Dönem Puanı