R
E
H
B
E
R
L
İ
K
S
E
R
V
İ
S
İ
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
Soru : Pamuk tarlasındaki pamukları sulamak için suyu alıp
pamuk diplerine kovayla mı taşırsınız?
Sanırım siz de, suyun akmasını istediğiniz yerlere ulaşması için
suya uygun yollar/kanallar (mandal-bölme) yapıyorsunuzdur.
Çocuğunuz için de aynı şeyi yapabilirsiniz!
Çocuğunuza, öyle bir ortam hazırlayınız ki o ortam içinde
Çocuğunuz kendisine iyi/yüksek hedefler belirlesin ve
hedefi uğruna kendisinin çok çalışmak zorunda olduğunu
algılasın, sonuçta da güdülensin.
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
ÖĞRENCİ BAŞARISININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
Öğrencilerin başarısı;
Yazılı sınavlar,
Uygulamalı sınavlar,
Performans çalışmaları ve
Proje puanlarına
göre tespit edilir.
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
Puanla değerlendirme
Puan
Derece
85,00 – 100……………..Pekiyi
70,00 - 84,99………İyi
60,00 - 69,99………Orta
50,00 - 59,99………Geçer
0 - 49,99………Geçmez
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
Dönem puanı
MADDE 51(1)Bir dersin dönem puanı;
a)Sınavlardan alınan puanların,
b)b) Performans çalışması puanının/puanlarının,
c)Varsa proje puanının, aritmetik ortalaması
alınarak belirlenir
(2) Zorunlu hâllerde, bir yazılı sınav eksiğiyle de
dönem puanı verilebilir
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
Bir dersin yılsonu puanı
MADDE 53(1) Bir dersin yılsonu puanı;
a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik
ortalamasıdır.
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
Bir dersin ağırlığı ve ağırlıklı puanı
MADDE 54(1) Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati
sayısına eşittir.
(2) Bir dersin yılsonu puanıyla o dersin haftalık ders
saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin
ağırlıklı puanıdır.
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
Yılsonu başarı puanı
MADDE 55(1) Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin
ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haftalık
ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen
puandır.
(2) Yılsonu başarı puanı, mezuniyet puanının
hesaplanmasında esas alınır.
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı
sayılma
MADDE 56(1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir
dersten başarılı sayılabilmesi için; İki dönem
puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya
birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem
puanının en az 70,
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
Doğrudan sınıf geçme
MADDE 57(1) Ders yılı sonunda;
a) Tüm derslerden başarılı olan,
b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı
puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf
geçer.
(2) Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak
derslerden başarısız olan öğrenciler, o
dersten/derslerden sorumlu geçer.
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması
MADDE 58(1) Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız
ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer.
Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi
bulunanlar sınıf tekrar eder. (2) Sorumluluk sınavları, ders yılı
içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre
birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni
tarafından yapılır. Sınav tarihleri ve sınavı yapacak öğretmenler
okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak
şekilde hafta içerisinde planlanır ve yapılır. Gerektiğinde cumartesi
ve pazar günleri de yapılabilir."
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
Sınıf tekrarı ve öğrenim hakkı
MADDE 59(1) Öğrencilerden;
a) Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu
olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle
başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı
hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla
bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa
sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı
sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim
Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine
kayıtları yapılır.
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
ÖRNEK
Matematik dersinin puanları aşağıdaki gibi olsun:
Yazılı puanları : 62,56 / 40,35 / 50,21
Sözlü puanları : 60 / 50
Ödev Puanı : 65,24
Puanlar Toplamı : 328,36
Tüm puanların toplamı ÷ Tüm puanların sayısı
328,36 ÷ 6
= 54,72
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
YIL SONU
BAŞARI ORTALAMASININ
HESAPLANMASINA
ÖRNEK
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
ÖRNEK
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
ÖRNEK
Yıl sonu başarı puanı = yıl sonu ağırlıklı puan toplamı
Haftalık ders saati toplamı
2821,79 =
82,99
34
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
Sınavlara katılmayanlar
MADDE 48(1) Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını
yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim
etmeyen öğrenci, özrünü özrün başlangıcından
itibaren 5 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini
izleyen 5 iş günü içinde de belgelendirerek okul
yönetimine vermek zorundadır.
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar
MADDE 50Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her
ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.
Performans çalışması: Ders programında öngörülen eleştirel düşünme, problem
çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma ve araştırma sonucu elde
edilen kazanımın yazılı ve sözlü olarak paylaşılmasına yönelik öğretmenin
gözetiminde yapılan bireysel veya grup çalışmasını,
Proje: Öğrencilerin istekleri doğrultusunda belirlenen bir konuda inceleme,
araştırma ve yorum yapma; yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve
çıkarımlar sonucunda bir ürün ortaya koymak amacıyla ders öğretmeni
rehberliğinde bireysel veya grup hâlinde yaptıkları çalışmayı,
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
Geç gelme
MADDE 35(1) Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi
ders yılı başında öğretmenler kurulunca
kararlaştırılarak veli ve öğrencilere duyurulur. Birinci
ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır.
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
Devam-devamsızlık ve ilişik kesme
MADDE 36(1)Okula devam zorunludur. Veliler, öğrencilerinin okula devamını sağlamakla
yükümlüdürler.
b) Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin devamsızlığı bir
gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.
c) Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula
geldiği halde derse girmeyen öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır.
(2) Devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, aynı gün içinde velisine e-Posta veya
diğer bilişim araçlarıyla bildirilir. Ayrıca devamsızlığı alışkanlık haline getiren
öğrencinin durumu, devamsızlığın her beşinci günü bitiminde velisine bildirilerek,
varsa öğrencinin özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir.Özürsüz
devamsızlığı 5 günü, toplam devamsızlığı 40 günü aşan öğrencinin velisi
bilgilendirilerek okula devamının sağlanması istenir.
(3) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders
puanları ne olursa olsun başarısız sayılır.
(4) Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli
beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilir ve eOkul sistemine işlenir.
(5) Telafi programlarına devam zorunludur.
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
REHBERLİK
SERVİSİ
ÇALIŞMALARI
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ
NEREDE BULUNMAKTADIR?
Okulumuzda, Rehberlik Hizmetleri Odaları binanın Zemin Katta bulunmaktadır.
OKULUMUZUN PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ İLE
GÖRÜŞMELER NE ŞEKİLDE YAPILIR?
Öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda görüşme talebinde bulunması ile,
Okul idaresi ve öğretmenlerin rehberlik servisine yönlendirmesi ile,
Velinin görüşme talebinde bulunması ile,
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerinin gerekli gördüğü durumlarda öğrenci ve veliyi
davet etmesi şeklinde görüşmeler yapılır.
Görüşmelerin istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılması ile birlikte randevu alınması görüşmelerin
daha sağlıklı yürütülmesi açısından uygundur.
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİNİN ÇALIŞMA
ALANLARI NELERDİR?
BİREYSEL GÖRÜŞMELER;
Veli, öğretmen ve öğrencilerden gelen istekler doğrultusunda bireysel görüşmeler yapılarak
danışmanlık hizmeti verilir.
EĞİTSEL REHBERLİK;
Verimli ve etkili ders çalışma teknikleri,
Öğrencinin akademik başarısını arttırmaya yönelik çalışmalar,
Motivasyon teknikleri ve zamanı iyi kullanabilme,
Sınıf geçme sistemi hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
MESLEKİ REHBERLİK;
Sınav sistemini tanıtmaya yönelik çalışmalar,
Ders seçimleri,
Öğrencilerin mesleki ilgi ve yeteneklerini fark etmelerine yönelik çalışmalar,
Meslek tanıtım çalışmaları, Üst Öğrenim kurumlarını tanıtmaya yönelik seminer, gezi çalışmaları
yapılmaktadır.
KİŞİSEL REHBERLİK;
Bireyin kendini anlamasına ve çevresine uyum sağlamasına yönelik yardım çalışmaları,
Özgüven ve karar verebilme,
İletişim becerileri kazanma, olumsuz duygularla baş edebilme(kaygı, stres vb.) ,
Aile içi sorunlar, sağlık sorunları, akran ilişkilerini düzenlemeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
“İSTEDİĞİNİZİ ELDE
ETMENİN TEK YOLU
NE İSTEDİĞİNİZİ
BİLMEKTİR”
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
 YANLIŞ TERCİH “1” YIL
 YANLIŞ ÜNİVERSİTE “4” YIL
 YANLIŞ MESLEK “40” YIL
Kaybı demektir. Öğrencinin yıl kaybını önlemek için
İlgilerine
Yeteneklerine
Değerlerine
Uygun Alan ve Meslek Seçimi
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
HANGİ MESLEĞE?
FEN
SOSYAL
- Bilgisayar Müh.
- Biyoloji
- Çevre Müh.
- Deri Müh.
- Diş Hekimliği
- Ebelik
- Eczacılık
- Elektrik Müh.
- Fizik
- Gıda Müh.
- İşletme Müh.
- Kimya Müh.
- Maden Müh.
- Tıp
- Veteriner
-Ana Okulu Öğrt.
-Basım ve yayımcılık
-Coğrafya Öğrt.
-Gazetecilik
-Görme Eng. Öğrtm.
-Halkla İlişkiler
-İlahiyat
-İletişim
-Kütüphanecilik
-Radyo, TV ve Sinm.
-Sanat Tarihi
-Sosyal bilgiler Öğrt.
-Tarih Öğretmenliği
-Tv. Gazeteciliği
-Türkçe Öğretmenliği
DİL
TM
-Avrupa Birliği İlş.
-Bank. ve Finans
-Ekonomi
-Finans
-Felsefe Öğrt.
-Hukuk
-İşletme - İktisat
-Kamu Yönetimi
-Psikoloji
-Reklamcılık
-Sigortacılık
-Siyaset Bilimi
-Turizm İşletmeciliği
-Uluslararası İlişkiler
-Yönt. Blşm. Sist.
-Alman
Dili ve Edb.
-Dil Bilimi
-Fransız Dili ve Kült
-Fransızca Öğrt.
-İngiliz Dil Bilimi
-İngiliz Dili ve Edb.
-İngilizce Öğrt.
-Japonca Öğrt.
-Karşılaştırmalı Edb.
-Kore Dili ve Edb.
-Latin Dili ve Edb.
-Mütercim-Tercm.
-Turist Rehberliği
-Urdu Dili ve Edb.
-Yunan Dili ve Edb.
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
SONUÇ
ALAN SEÇİMİNDE
• 9. ve 10. Sınıftaki Ders Başarısı
• İlgiler
• Yetenekler
• Değerler
• Mesleğin sağladığı olanaklar
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
DİNLEDİĞİNİZ
İÇİN
TEŞEKKÜRLER
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
Download

Yeni Sınıf Geçme Yönetmeliği - ETİMESGUT