PB–214
Güzeldere Geçidi’nin (Başkale, Van) Florası
Metin Armağana, Mehmet Koyuncub
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zeve Kampüs, Van,
[email protected]
b
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Bölümü, Tandoğan, Ankara
a
Amaç: Bu çalışma, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Van ilinin güneydoğusunda, BaşkaleGüzelsu (Hoşap) arasında bulunan ve ülkemizin önemli bitki alanları (ÖBA) listesinde yer alan
Güzeldere Geçidi’nin florasını araştırmak amacı ile yapılmıştır.
Gereçler ve Yöntemler: Vejetasyon döneminin başından sonuna kadar, iki yıllık (2001‑2002)
sürede belirli aralıklar ile araştırma alanına gidilmiş ve bitki örnekleri toplanmıştır. Toplanan bitki
örnekleri lokaliteleriyle birlikte gerekli diğer arazi kayıtları da yazılarak numaralandıktan sonra
herbaryum tekniğine uygun olarak preslenip kurutulmuştur. Bu örneklerin teşhisinde temel kaynak
olarak “Flora of Turkey and the East Aegean Islands” (Davis, 1965‑1985; Davis et al., 1988; Güner
et al., 2000) eserinden yararlanılmıştır. Türkiye Florası’nın yetersiz kaldığı durumlarda Flora
Europaea (Tutin et al., 1964‑1980), Flora of Iraq (Towsend & Guest, 1966‑1985), Flora Iranica
(Rechinger, 1965‑1977), Flora Palaestina (Zohary ve Feinbrun, 1966‑1989), Flora of the USSR
(Komarov, 1933‑1964) eserlerinden de yararlanılmıştır. Ayrıca Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen
Fakültesi Biyoloji Bölümü (VANF) Herbaryumu’ndaki örneklerden de yararlanılmıştır.
Bulgular: Iran-Turan fitocoğrafik bölgesinde yer alan çalışma alanında toplanan örneklerin
teşhis edilmesi sonucu; çalışma alanından toplanan bitkilerden 4 takson Pteridophyta, 785
takson Spermatophyta divizyosuna aittir. Spermatophyta üyelerinden 1 takson (Ephedra
major) Gymnospermae alt divizyosuna, 784 taksonda Angiospermae alt divizyosuna üyedir.
Angiospermae’lerin 677’si Dicotyledonae ve 107’si Monocotyledonae sınıfına aittir.
Türlerin fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı şöyledir: Iran-Turan 399 (%50.63), Avrupa-Sibirya
33 (%4.17), Öksin 16 (%2.03), Hirkan-Öksin 11 (%1.40), Akdeniz 9 (%1.14) ve çok bölgeli veya
fitocoğrafik bölgesi bilinmeyenler 320 (%40.61) dir. Alanda toplam 95 (%12.06) endemik takson
belirlenmiştir.
İçerdikleri takson sayısına göre alandaki en büyük 10 familya sırasıyla; Asteraceae 126 (%15.99),
Brassicaceae 89 (%11.29), Fabaceae 55 (%6.98), Lamiaceae 55 (%6.97), Caryophyllaceae 46
(%5.84), Liliaceae 45 (%5.71), Poaceae 43 (%5.46), Boraginaceae 37 (%4.71), Scrophulariaceae
25 (%3.17), Rosaceae 24 (%3.05)’dir. En çok takson içeren ilk 10 cins sırasıyla; Astragalus 28 (%3.55), Alyssum 18 (%2.29), Allium 18
(%2.28), Silene 17 (%2.16), Tanacetum 16 (%2.03), Centaurea 13 (%1.53), Salvia 12 (%1.52),
Cirsium 12 (%1.52), Onosma 10 (%1.27), Scorzonera 10 (%1.27)’dur. Diğer cinslerin toplam
takson sayıları 635 olup toplam floraya oranı %80.58’dir.
Sonuç: Araştırma sonucunda Güzeldere Geçidi’nin Florası ortaya konulmuştur. 53 familya ve 272
cins’e ait 652 tür 95 alttür ve 42 varyete olmak üzere toplam 789 takson tespit edilmiştir. Yapılan
çalışmalar sonucunda Centaurea aziziana Rech.fil. türü Türkiye Florası için yeni kayıt olarak tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Güzeldere Geçidi, flora, Van
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr
625
Download

(Başkale, Van) Florası