SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’NİN
15/09/2014 TARİHİNDE YAPILACAK
2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15/09/2014 tarihinde Pazartesi günü saat
09:00’da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Sinpaş Plaza
Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. No:36 Beşiktaş/ İstanbul adresinde yapılacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki (EK.1) örneğe uygun
olarak düzenlemeleri veya Ankara Devlet Yolu Haydarpaşa Yönü 4. Km. Çecen Sokak
Acıbadem/Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya www.safgyo.com adresindeki
Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı
Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde (‘Tebliğ’) öngörülen hususları yerine getirmeleri
gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun
kullanılması ile mümkündür. Tebliğ’de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt
Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil
tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri,
EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak
veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle
vekil tayin edebilirler.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527.maddesi uyarınca hissedarlarımız Genel Kurula fiilen iştirak
edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik
ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu
sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve
MKK’nın E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve
güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik
ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarlarımızın veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli
ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel
Kurullara ilişkin Yönetmelik” ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
“Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ”
hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak
etmeleri mümkün olmayacaktır.
Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi
için Sayın Hissedarlarımızın toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde hazırlanan 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları, Finansal
Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklif ile Gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim
İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı,
toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde ve www.safgyo.com adresindeki
Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Genel Kurul Toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.01.2014 tarihinde yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği
uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde
yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.
1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı Ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde
İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı İle
İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000.- TL (IkimilyarTürkLirası) olup, her biri 1 Kr (bir Kuruş)
itibari değerde 200.000.000.000 (ikiyüzmilyar) adet paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 886.601.669,-TL 'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr (Bir Kuruş)
itibari değerde 88.660.166.900 adet paya ayrılmış olup işbu çıkarılmış sermayenin 56.000.000,-TL lik
kısmı nakden 830.601.669,-TL lik kısmı ise ayni olarak ödenmiştir.
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 40.000.000 adet pay karşılığı
400.000TL'den ve B grubu hamiline yazılı 88.620.166.900 adet pay karşılığı 886.201.669TL'den
oluşmaktadır.
Şirket Yönetim Kurulu 12 üyeden oluşmaktadır ve üyelerin 4 adedi (A) grubu pay sahiplerinin
göstereceği adaylar arasından seçilir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri ise genel hükümlere göre tespit
edilecek adaylar arasından seçilir.
Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Her bir
payın bir adet oy hakkı bulunmaktadır.
Ortağın Adı Soyadı / Unvanı
Pay Grubu
Pay Tutarı (TL)
Oy Hakkı ( Pay Adedi )
Sermayeye Oranı
0,02%
Ahsen Özokur
A
200.000
20.000.000
Murat Ülker
A
200.000
20.000.000
0,02%
Yıldız Holding A.Ş.
B
217.336.350
21.733.635.000
24,51%
Ali Raif Dinçkök
B
83.799.801
8.379.980.100
9,45%
Avni Çelik
Ömer Dinçkök
B
B
63.734.427
62.295.125
6.373.442.700
6.229.512.500
7,19%
7,03%
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
B
61.431.299
6.143.129.900
6,93%
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
B
58.142.186
5.814.218.600
6,56%
Rıfat Hasan
Diğer
B
B
46.367.731
293.094.750
4.636.773.100
29.309.475.000
5,23%
33,06%
886.601.669
88.660.166.900
100,00%
Toplam
*Sermayedeki Payı %5’in üstünde kalan ortakları göstermektedir.
2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap
Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve
Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:
Şirketimizin ve Bağlı ortaklıklarının gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı faaliyetlerini
önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler bulunmamaktadır.
3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi Veya Seçimi
Varsa; Azil Ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin;
Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık Ve Ortaklığın
İlişkili Tarafları İle İlişkisinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı
Ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek
Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:
2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin azline,
değiştirilmesine veya seçimine ilişkin madde yer almamaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerinin tümü 21.05.2012 tarihinde 3 yıllık görev süresi için seçilmiş olup aşağıda
belirtilmiştir.
Adı Soyadı
Unvanı
İcracı / İcracı Olmayan
Avni Çelik
Yönetim Kurulu Başkanı
İcracı
Görev Başlangıç
Süre
21.05.2012
3 Yıl
Raif Ali Dinçkök
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İcracı
21.05.2012
3 Yıl
Abdullah Tivnikli
Yönetim Kurulu Üyesi
İcracı Olmayan
21.05.2012
3 Yıl
Ahmet Özokur
Yönetim Kurulu Üyesi
İcracı Olmayan
21.05.2012
3 Yıl
Gamze Dinçkök Yücaoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi
İcracı Olmayan
21.05.2012
3 Yıl
Mehmet Ali Berkman
Yönetim Kurulu Üyesi
İcracı
21.05.2012
3 Yıl
Murat Ülker
Yönetim Kurulu Üyesi
İcracı Olmayan
21.05.2012
3 Yıl
Özlem Ataünal
Yönetim Kurulu Üyesi
İcracı
21.05.2012
3 Yıl
Rifat Hasan
Yönetim Kurulu Üyesi
İcracı Olmayan
21.05.2012
3 Yıl
Zeki Ziya Sözen
Yönetim Kurulu Üyesi
İcracı Olmayan
21.05.2012
3 Yıl
Ekrem Pakdemirli
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
İcracı Olmayan
21.05.2012
3 Yıl
Yalçın Öner
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
İcracı Olmayan
21.05.2012
3 Yıl
4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne
Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul
Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri:
2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 15/09/2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı için herhangi
bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.
5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte,
Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:
Şirketimiz esas sözleşmenin "Şirketin Yönetimi, Temsil ve İlzamı" başlıklı 16. Maddesinin aşağıdaki
şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli
izinleri almış olup esas sözleşme değişikliği 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında pay
sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
ESKİ METİN
YENİ METİN
ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİLİ VE İLZAMI
MADDE 16.
Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı
temsil olunur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel
kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Yönetim kurulu
görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir. Yönetim kurulu
şirket işlerinin yürütülmesi için komite ve komisyonlar
kurabilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve
Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve
benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların;
Şirket ünvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki
kişinin imzasını taşıması gereklidir.
ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİLİ VE İLZAMI
MADDE 16.
Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya
karşı temsil olunur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret
Kanunu,Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer
mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri
ifa eder. Yönetim kurulu görev süresini aşan
sözleşmeler akdedebilir. Yönetim kurulu şirket işlerinin
yürütülmesi için komite ve komisyonlar kurabilir.
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i
ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri
tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket
ünvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki
kişinin imzasını taşıması gereklidir.
Yönetim Kurulu, ilk toplantıda, kendi içinde, bir başkan
ve bir başkan vekili seçer. Ayrıca yönetim kurulu,
T.T.K.’nın 375. Maddesi’nde sayılan devredilemez ve
vazgeçilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla
yönetim yetkilerinin tamamını veya bir kısmını,
düzenleyeceği bir iç yönergeye göre bir veya birkaç
yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye
devredebilir. İç yönerge Türk Ticaret Kanunu’nun 367.
Maddesi’ne uygun olarak düzenlenir.
Yönetim kurulu, Şirket’i temsil ve ilzam yetkisini bir
veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak
üçüncü kişilere devredebilir.En az bir yönetim kurulu
üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.
Şirket’i temsil ve ilzam yetkili kişiler ve bunların ne
şekilde imza edecekleri yönetim kurulu tarafından
tespit ederek, tescil ve ilan edilir.Yönetim,
devredilmediği takdirde, Yönetim Kurulunun tüm
üyeleri aittir.
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Mevzuatı uyarınca kurulması zorunlu bulunan
komitelere ilgili düzenlemelerdeki hükümlere uygun
şekilde kurmakla yükümlüdür.Yönetim Kurulu, bu
komiteler dışıında, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na
uymak şartıyla, Şirket işleri ile ilgili ihtiyaç duyulan
komiteleri de kurma yetkisine sahiptir. Komitelerin
görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden
oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve
kamuya açıklanır.
15/09/2014 TARİHİNDE YAPILACAK
2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALARIMIZ
1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “’Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu
Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik)
hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı’nın seçimi yapılacak
ve toplantı tutanaklarının imzası için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilecektir.
2.Yönetim Kurulunca hazırlanan 2013 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde hazırlanarak Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde,
MKK’nın elektronik genel kurul portalında ve www.safgyo.com olan internet adresinde saygıdeğer
ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak müzakereye açılacaktır.
3. 2013 yılına ait denetçi raporunun okunması,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK’nın elektronik genel
kurul portalında ve www.safgyo.com olan Şirket internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın
tetkikine sunulan Denetçi Raporu okunacaktır.
4. 2013 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK’nın elektronik genel
kurul portalında ve www.safgyo.com olan Şirket internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın
tetkikine sunulan finansal tablolar hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın müzakeresine ve onayına
sunulacaktır.
5. Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri’nin ayrı ayrı ibra edilmeleri
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2013 yılı
faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
6.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının ve Kar Dağıtım Teklifinin Genel
Kurul'a okunması ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirket merkezimizde, MKK’nın elektronik genel
kurul portalında ve www.safgyo.com olan Şirket internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın
tetkikine sunulan ve Yönetim Kurulumuzca Sermaye Piyasası’nın ilgili mevzuatı hükümleri, TTK ve
Şirketimizin Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yeniden düzenlenen Şirket’in Kâr Dağıtım
Politikası ile Yönetim Kurulu’nun Kâr Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.
Kâr Dağıtım Politikası EK.2’de, Kâr Dağıtım Tablosu EK.3’de ve Kâr Dağıtım Teklifi EK.4’te yer
almaktadır.
7.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim
Standartları Hakkında Tebliğ” ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi ve Sermaye
Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ uyarınca Yönetim Kurulu tarafından
yapılmış olan bağımsız denetçi seçiminin onaya sunulması,
Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye
Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak ve
Denetimden Sorumlu Komitemizin de uygun görüşü alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından 2014 yılı
hesap dönemini kapsamak üzere yapılacak bağımsız denetim kuruluşu seçimi Genel Kurul’da
ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
8.Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Yönetimi, Temsil ve İlzamı" başlıklı 16.Maddesinin, tadil
edilmesinin müzakere edilerek Genel Kurul’un onayına sunulması,
17.03.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanan ve aynı tarihte Kamuya açıklanan,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.04.2014 tarih ve 4072 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın
18.04.2013 tarih ve 2345 sayılı yazılarına istinaden onaylanmış olan ve yukarıda SPK düzenlemeleri
kapsamında yaptığımız 5 no.lu açıklamalarda yer alan Esas Sözleşmemizin madde tadil metinleri (Eski
ve Yeni Metin) ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
9.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari
sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının;
Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmış
olmaları ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir
işlemi kendi veya başkası hesabına yapmış olmaları veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka
şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmiş olması halinde, Sermaye Piyasası Kurumu'nun
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi ile Türk
Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu
Üyelerine verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 1.3.6. No.lu uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; yönetim
kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan
yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı
ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya
bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına
yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla
girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere
ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. İşbu
kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul’da ortaklarımıza bilgi verilecektir.
Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395.
ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. Maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un
onayı ile mümkündür. 31.07.2013 tarihinde yapılan 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısında
yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde yazılı yetki ve
izinler verilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
10.Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve
yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Sermaye Piyasası’nın ilgili mevzuat hükümleri, Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Şirketimizin Bağış ve
Yardım Politikası çerçevesinde Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan toplam 198.575,-TL
tutarındaki bağışlarla ilgili olarak Genel Kurul’da ortaklarımıza bilgi verilecektir.
11.Sermaye Piyasası Kanunu gereğince 2014 yılında yapılacak bağışlar için belirlenen üst sınırın
genel kurulun onayına sunulması,
Yönetim Kurulumuzca, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19. maddesinin 5.fıkrası çerçevesinde
belirlenen; Şirketimizin 2014 yılı faaliyet döneminde yapılacak bağışların üst sınırının ortaklığın
kamuya açıkladığı bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının
%2’si oranında belirlenmesi hususu Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
12.Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında
Şirket’in yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu‘nun Seri: IV, No: 41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu‘na Tabi Olan Anonim
Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği” hükümlerine (Seri:IV,No:52 sayılı Tebliğ ile değişen
5‘nci madde, birinci fıkra) göre payları borsada işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki
yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin 2013 yılında
Şirketimiz aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10‘una veya daha fazlasına ulaşması
sebebiyle söz konusu işlemler ile ilgili, Genel Kurul‘da ortaklarımıza bilgi verilecektir.
Söz konusu işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan
raporumuz EK.5‘de sunulmuştur.
13.Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2013 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü
kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere
ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. Maddesi uyarınca Şirketimiz
tarafından 2013 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen
gelir veya menfaatlere ilişkin olarak Genel Kurul’da ortaklarımıza bilgi verilecektir.
14.Dilekler ve kapanış
Dileklerde söz almak isteyen ortaklarımız dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.
EKLER:
1. Vekaletname
2. Kar Dağıtım Politikası
3. Kar Dağıtım Tablosu
4. Kar Dağıtım Teklifi
5. İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor
EK.1
VEKALETNAME
VEKALETNAME
Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 15/09/2014 Pazartesi günü, saat 09:00’da Sinpaş Plaza
Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. No:36 Beşiktaş/ İstanbul adresinde yapılacak 2013 yılı Olağan Genel
Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte
bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan
..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil
yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili
genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya
red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen
muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri (*)
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2013 yılına ait yıllık faaliyet raporunun
okunması ve müzakeresi,
3. 2013 yılına ait denetçi raporunun okunması,
4. 2013 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri’nin ayrı
ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının ve Kar
Dağıtım Teklifinin Genel Kurul'a okunması ve pay sahiplerinin onayına
sunulması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Sermaye Piyasasında
Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” ve Türk Ticaret Kanunu
uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi ve Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim
Standartları Hakkında Tebliğ uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılmış
olan bağımsız denetçi seçiminin onaya sunulması,
8. Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Yönetimi, Temsil ve İlzamı" başlıklı
16.Maddesinin, Ek-teki şekilde tadil edilmesinin müzakere edilerek Genel
Kurul’un onayına sunulması,
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi
9. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu
Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci
dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar
çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmış olmaları ve/veya
şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir
işlemi kendi veya başkası hesabına yapmış olmaları veya aynı tür ticari işlerle
uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmiş olması
halinde, Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince
pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun
395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu
Üyelerine verilmesi,
10. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2013 yılında
yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kanunu gereğince 2014 yılında yapılacak bağışlar için
belirlenen üst sınırın genel kurulun onayına sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili
düzenlemeleri kapsamında Şirket’in yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf
işlemleri hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
13. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2013 yılında
Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve
kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine
bilgi verilmesi,
14. Dilekler ve kapanış.
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa
burada vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının
kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay
sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
İMZASI
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
EK.2
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK”) Kurumsal Yönetim Tebliği, II-19.1 Sayılı Kar Payı
Tebliği ve diğer SPK Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizin
kâr dağıtımına ilişkin 30. madde hükmü çerçevesinde Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası” aşağıdaki
şekilde tespit edilmiştir.
• Ortaklarımızın, pay getirilerinin yanı sıra düzenli olarak kar payı elde etmelerini teminen, 2014 ve
izleyen yıllarda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun mevcut düzenlemeleriyle çelişmemek kaydı ile ulusal ve
ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması, Şirketimiz’in öngörülecek yatırım harcamaları
ve diğer fon ihtiyaçları da dikkate alınarak her yıl, Esas Sözleşme’nin 30. maddesi çerçevesinde
oluşacak dağıtılabilir karın en az %50’si dağıtılır. Dağıtılması öngörülen kar payı tutarının tamamı,
ancak yasal kayıtlarda mevcut net dağıtılabilir kardan ve diğer kaynaklardan karşılanabileceği sürece
dağıtılabilir. Ayrıca şirketin finansal durumunun müsait olması halinde, Esas Sözleşme’nin 30.
maddesi çerçevesinde dağıtılabilir kar oluşmasa dahi, genel kurul diğer dağıtılabilir özsermaye
kalemlerinden de dağıtım yapılmasına karar verebilir.
• Şirketimiz esas sözleşmesi hükümleri uyarınca kar payında imtiyaz bulunmamaktadır. Pay
sahiplerine dağıtılacak kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve
iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.
• Kar payı dağıtımı, nakit veya bedelsiz hisse veya kısmen nakit, kısmen de bedelsiz hisse olarak
yapılabilir.
• Kar payı dağıtım tarihi, Yönetim Kurulu’nun teklifi doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kurulu
mevzuatına aykırı olmamak ve en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap
dönemi sonu itibarı ile başlanması kaydı ile Genel Kurul tarafından tespit edilir.
• Dağıtılabilir kar payı, eşit veya farklı tutarda taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurul
tarafından veya Genel Kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla Yönetim Kurulu tarafından
belirlenebilir. Taksit ödeme zamanlarının Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi durumunda ödeme
zamanları, Genel Kurul tarihini takip eden onbeş gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel
durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.
• Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılabilir.
• İşbu “Kar Dağıtım Politikası”, Şirket’in finansal performansı, öngörülen yatırım projeleri, sektörel ve
ekonomik koşullar dikkate alınarak her yıl yeniden gözden geçirilebilir.
EK.3 KAR DAĞITIM TABLOSU
Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş
2013 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1.
2.
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
886.601.609
30.421.141
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Dönem Kârı
Vergiler ( - )
Net Dönem Kârı ( = )
Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı
Ortaklara Birinci Kâr Payı
- Nakit
- Bedelsiz
- Toplam
İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
Dağıtılan Diğer Kâr Payı
- Yönetim Kurulu Üyelerine,
- Çalışanlara
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
Ortaklara İkinci Kâr Payı
Genel Kanuni Yedek Akçe
Statü Yedekleri
Özel Yedekler
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
SPK’ya Yasal Kayıtlara
Göre
(YK) Göre
-20.744.981
20.679.895
0
0
-20.744.981
20.679.895
0
0
1.033.995
1.033.995
-21.778.976
19.645.900
198.575
-21.580.401
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.716.992
0
0
-25.495.968
15.928.908
81.500.000
81.500.000
Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş
2013 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu
Grubu
A
Net B
Toplam
Toplam Dağıtılan
1 TL Nominal Değerli
Kâr Payı / Net
Toplam Dağıtılan Kâr Payı
Paya İsabet Eden
Dağıtılabilir
Kâr Payı
Dönem Kârı
Nakit (TL) Bedelsiz (TL)
36.770
0
81.463.230
0
81.500.000
0
Oranı (%)
-
Tutarı (TL) Oranı (%)
0,092
9,2%
0,092
9,2%
0,092
9,2%
EK.4 KAR DAĞITIM TEKLİFİ
YÖNETİM KURULU KAR DAĞITIM ÖNERİSİ
Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenen 31.12.2013 tarihli finansal tablolarında
20.744.981,-TL dönem net zararı bulunmasına karşın, finansal durumumuzun müsait olması dikkate
alınarak, yine sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenen 31.12.2013 tarihli finansal tablolarında
yer alan 107.149.829,-TL tutarındaki geçmiş yıllar karlarının 81.500.000,-TL’lik kısmının ortaklarımıza
nakden dağıtılması hususunun 2013 yılı Olağan Genel Kurulu’nda ortaklarımızın onayına sunmaktayız.
Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu
EK.5
İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR
GENEL BİLGİLER
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın “(Seri: IV No: 41) Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim
Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği” hükümlerine (Seri: IV No:52 sayılı tebliğ ile değişen
madde 5’nci birinci fıkraya) göre Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki
yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinde işlemlere ilişkin
şartlar yönetim kurulu tarafından belirlenir. Payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla
olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap
dönemi içerisindeki tutarının Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal
tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10 una veya daha fazlasına
ulaşması durumunda, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile
karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Söz konusu rapor yıllık olağan genel kurul
toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında genel kurul
toplantısında ortaklara bilgi verilir.
Bu Rapor’un amacı SAF Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (Şirket) SPK mevzuatı çerçevesinde
Uluslararası Muhasebe Standartlarınca (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişilerle gerçekleştirdiği işlemlerin,
ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartların açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında
Şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir.
2013 yılı içerisinde Şirketin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında bilgiler, 2013 yılı
finansal tablolarımızın 4 no.lu dipnotunda açıklanmış olup bu raporda ilişkili taraf işlemlerinin piyasa
koşullarına uygunluğu ayrıca değerlendirilmiştir.
İLİŞKİLİ TARAFLARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERİN ŞARTLARI VE PİYASA KOŞULLARINA
UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN BİLGİLER
1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 döneminde ilişkili taraflarla olan işlemlerin tutarları aşağıdaki tabloda
ayrıntılı olarak gösterilmektedir.
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALIMLAR
GİDER YANSITMA KALEMLERİ *
İLİŞKİLİ ŞİRKET UNVAN
SİNPAŞ YAPI ENDÜSTRİSİ VE TİCARET A.Ş.
Reklam
Giderleri
Yans. Bed.
Ücret
Giderleri
Yans.Bed.
Genel
Giderler
Yans.Bed.
Bina Bakım
Onarım Yans.
Bed.
200.772
Danışmanlık
Hizmeti
Toplam
0
9.457
AKKON YAPI TAAH.İNŞ.A.Ş.
0
AKENERJİ ELEKTRİK ENERJİSİ İTH İHR TOPTAN TİC.A.Ş.
0
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.
0
FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
0
58.865
SCA YILDIZ KAĞIT VE KİŞİSEL BAKIM ÜRETIM A.Ş.
12.177
Demirbaş ve
Sarf
Malzeme
Bedelleri
Diğer
6.095
136.853
538.951
5.168
34.310
58.865
12.177
SERANİT GRANİT SERAMİK SAN. VE TİC.A.Ş.
0
AKTEK BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SAN. VE TİC. A.Ş.
0
AKMERKEZ LOKANTACILIK GIDA SAN.TİC.A.Ş.
0
PRODEK MEKAN TASARIM PROJE DEK.TİC.A.Ş.
0
YAPIMEK YAPI MEK.OTO END.TİC.A.Ş.
0
OPTİMUM PROJE DANŞİNŞ VE TAAH LTD.ŞTİ.
0
0
573.021
142.948
200.772
Akasya Projesi
Peyzaj
Projelendirme
Hizmet Bed.
9.457
KENTSEL HİZMETLER YAPI VE İŞLETME SANAYİ TİC.A.Ş.
TOPLAM
Finansal
Kiralama
Ödemeleri
291.750
YILDIZ HOLDİNG A.Ş.
İNTEKS SAN İNŞ.TİC.A.Ş.
Malzeme+İnşaat
Enerji Alımı
Hizmetleri Alımı
200.772
291.750
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
MAL VEYA HİZMET ALIMLARI **
303.927
9.457
58.865
3.091.195
1.675.103
3.917
26.418
2.878
186.500
538.951
3.120.491
34.310
186.500
1.675.103
9.085
Toplam
Alım/Satım
Genel
Toplamı
0
0
6.095
0
136.853
538.951
5.168
34.310
0
0
3.091.195
1.675.103
3.917
26.418
2.878
186.500
200.772
291.750
6.095
9.457
136.853
538.951
5.168
34.310
58.865
12.177
3.091.195
1.675.103
3.917
26.418
2.878
186.500
5.707.388
6.280.409
*GİDER YANSITMA KALEMLERİ
Reklam Giderleri Yansıtma Bedeli
İlişkili taraf şirketlerinin basın yayın kuruluşları ile avantajlı fiyatlarla yapmış oldukları reklam anlaşmalarından faydalanmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.İlişkili taraf şirketlerinin toplu
olarak satın aldığı reklam hizmetinin bir kısmı Şirketimiz tarafından kullanılmış ve Şirketimizin reklamlarının payına düşen tutarlar ilişkili taraflara ödenmiştir. Şirketimizce ödenen
tutarlar, ilişkili taraf şirketin ilgili basın yayın kuruluşuna ödediği tutarlarla aynıdır.
Ücret Giderleri Yansıtma Bedeli
Akiş GYO ve İnteks A.Ş., Şirketimiz portföyünde bulunan Akasya Acıbadem Alışveriş Merkezinin kiralamasında görev yapan personellere ait maliyetlerin 1/2'sini şirketimize
yansıtmaktadır.
Genel Giderler Yansıtma Bedeli
Akkon A.Ş.'nin Alışveriş Merkezinde yer alan Kidzania personeline ait yansıttığı genel gider kalemlerinden oluşmaktadır.
Bina Bakım Onarım Yansıtma Bedeli
Portföyümüzde bulunan Komili Fabrika Binasında meydana gelen ve kiracımız tarafından şirketimize yansıtılan bakım onarım giderlerinden oluşmaktadır.
**MAL VEYA HİZMET ALIMLARI
Danışmanlık Hizmeti
Kentsel A.Ş.'nin Şirketimizin Akasya Kent etabında kalan konut ve ofis satışlarına ait gerçekleştirdikleri satış bedelleri üzerinden ödenen komisyon bedellerinden oluşmaktadır.
Enerji Alımı
Akasya Acıbadem Projesi inşaat imalat süreci için gerekli olan elektrik, diğer enerji şirketlerinden daha yüksek oranda indirim uygulayan Akenerji A.Ş.'den alınmıştır.
Malzeme+İnşaat Hizmetleri Alımı
Akasya Acıbadem Projesi için gerekli olan malzeme ve inşaat hizmet kalemlerinden oluşmaktadır.
Finansal Kiralama Ödemeleri
Şirketimiz portföyünde bulanan Antalya BTM Binası'na ait finansal kiralama taksit ödemelerinden oluşmaktadır.
*Bahse konu mal ve hizmet alımlarında uygulanan fiyatlar piyasa koşullarına göre belirlenmiş olup farklı firmalardan teklifler alınmak suretiyle teyit edilmişdir.
İLİŞKİLİ TARAFLARA SATIŞLAR
İLİŞKİLİ ŞİRKET ÜNVAN
Kira Geliri
Tüfe Geliri
4.120
SİNPAŞ YAPI END. VE TİCARET A.Ş.
KENTSEL HİZ. YAPI VE İŞLETME SANTİC.A.Ş.
49.624
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.
1.536.600
SCA YILDIZ KAĞIT VE KİŞİSEL BAKIM ÜRETIM A.Ş.
3.750.368
17.888
SERANİT GRANİT SERAMİK SAN. VE TİC.A.Ş.
122
AKTEK BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SAN. VE TİC. A.Ş.
36.974
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YAT ORT.A.Ş.
AKASYA ÇOCUK DÜNYASI A.Ş.
Fiyat Farkı ve Gider
Yansıtma Bedelleri
2.137
6.128.564
11.058
YAPIMEK YAPI MEK.OTO END.TİC.A.Ş.
ALİZE DİNÇKÖK EYUBOĞLU
3.501
AYDA SEDA EYÜPOĞLU
3.501
CENK EYÜBOĞLU-MERT ÖNDER EYÜBOĞLU
24.425
RÜSTEM EYÜBOĞLU
7.787
0
39.214
6.198.726
TOPLAM
5.338.729
0
G.Toplam
4.120
49.624
1.536.600
3.750.368
17.888
122
36.974
6.130.701
11.058
3.501
3.501
24.425
7.787
11.576.669
Kira Gelirleri
Şirketimizin portföyündeki gayrimenkullerden ilişkili taraflara kiraya verilenlerden
elde edilen kira gelirlerinden oluşmaktadır. Şirketimiz portföyündeki
gayrimenkullerin kiralamaları bağımsız değerleme şirketleri tarafından takdir
edilen kira rayiç değerleri gözetilerek yapılmakta olup, ilişkili taraflara rayiç
değerinden daha düşük bir bedelle yapılmış bir kiralama bulunmamaktadır.
Tüfe Gelirleri
İlişkili taraflara ve diğer müşterilerimize yapılan konut satışlarına ilişkin ara
ödemeler yıllık TÜFE + % 3 oranında endekslenmektedir. Söz konusu tutar bu
dönemde ilişkili tarafların ara ödemelerine tahakkuk etmiş TÜFE farkı
gelirlerinden oluşmaktadır.
Fiyat Farkı ve Gider Yansıtma Bedelleri
Akasya AVM'de yer alan Kidzania aktivitesi için şirketimizin katlandığı maliyetler
birebir tutarda Akasya Çocuk Dünyası A.Ş.'ye yansıtılmıştır.
Download

SAFGYO2013YılıOlağanGKurulBilgilendirmeDokümanı