ToC。
AFYONKARAHISAR VALILIGI
II
ⅣIi11l
EEitirn
ⅣIIdirliiこ il
16/12/2014
Sayl :34691520/903.07.01/6493972
Konu:Toplantl.
(119e
KAYⅣIAKAⅣ ILIGINA
ⅣIilli Eこ itiln ⅣInidiirlin言 ■)
MUDURLUGUNE
Ilimiz Merkez okul ve kllrumlarl ile 119eniz okul ve kurumlarina; aynl cttitim
kurtmuna miidiir olarak gё revlendirilmesi uzatllanlar,ba§ ka e二 itim kll― llna mudiir Olarak
gё rcvlendirilmesi yapllanlar ve ilk deね
ve yenidcn miidiir olarak gOrcvlendirilerek gё revine
ba,layan Okul Kllrllm Mudttlcri ilc 17/12/2014 tarihindc car§ amba g枷 lu saat 14:00 da
Sayln Valimiz Hakan Yusuf GttR'in ba§ kanl増 lnda Attonkarahisar Rehberlik ve
Ara,tlrllna
Ⅳlerkczi salonunda toplttlltl yapllmaslna dair Valilik 01uru ektc gё
nderillllli§ tir.
Bilgilerinizi, toplanti gun ve saatinde ilgililerin hazlr bululllnasl hususunda IIgililere
teblittini riCa ederim.
Metin YALcIN
Vali a.
1l Milli Ettitim Midiiri
EK:
…Valilik Olllru.
DAGITIM:
…17 119e Ka_ymakalnllЁ lna(MEM)
―Ⅳlerkcz Okul ve Kllrllm ⅣIiidiirliiklerine
Karmanl,Mcrkczi insall Kり naklarl Hizmc■
Elcktronik AE:www attOn mCb.gov tr
c‐
posta insanlcり naklari03.@mcb gOV tr
cri/AFYON
Ogrctmcn Atttna V.H.K。 1 0guzhan YILDIZ
Tcll(0272)2137603/149
Faks:(0272)2137603/333
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanmrqtrr. http://evraksorgu.meb.gov.rr adresindenab5f-6e95-357d-bd3b-abaf
kodu ile teyit edilebilir
〆祗贔
ToC.
AFYONKARAHISAR VALILIGI
II VIlilr Eこ
itillll
ⅣIindiirliiこ ii
15/12/2014
Sayl :34691520/903.07.01/6488732
Konu:Toplantl.
ⅣIAKAMINA
VALILIK
.
Ilimiz Merkez okul vc kllruml征 l ile 119eniz okul ve kurllmlarlna; aynl eЁ itim
kurullnuna midiir olarak gё revlendirilmesi uzatllanlar,ba§ ka cЁ itim kurumllna mudur Olarak
gё revlendirilmesi
yapllanlar ve ilk defa ve yeniden miidiir olarak gOrcvlendirilcrck
ba,layan Oku1/Kurum Midiirleri ile 17/12/2014 tarihindc car,amba gini saat
14:00 da Sayln Valimiz Hakan Yusuf GUNER'in Ba,kanllЁ lnda Attonkarahisar Rchberlik
gё revlerine
ve Arastlrma Merkezi salontlnda toplantl yapllmasl Mudurluttumuzce uygun gё
Ⅳlakamlarlnlzca da uygun gё riildiittii
rilmekte olup;
taktirdc,tensiplerinizc arz ederirll.
Metin YALcIN
II Milli EEitim Mudurむ
OLUR
<15/12/2014
Akgiin CORAV
Vali a.
Vali Yardlmclsl
Karalnan I,Mcrkczilnsan Kaynよ larl Hizmctlcri/AFYON
Elcktronik A言 :www・ aヶ On mCb gov tr
c‐
posta IIlsallkり naklari03.@mcb gOV.tr
0言 rctmcn
Atama V H K.1 0guzham YILDIZ
Tcl:(0272)2137603/149
Faks:(0272)2137603/333
Bu evrak grivenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden0f32-e984-38ae-8a44-50ec t<odu ile teyit edilebilir
Download

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 16/12/2014 tarih ve 6493972 sayılı