ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
EKİM 2014
ELEKTRİK ELEKTRONİK
TEKNİSYENLİĞİ
A
ADAYIN
ADI
: ………………………..………………………………………….
SOYADI
: ..……………………………………………………………….....
T.C.KİMLİK NUMARASI
: …………………………………………………………………...
SINAV SALON NO
: ................................................ SIRA: …………………………..
*Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.
Genel Açıklama
Bu kitapçıkta 100 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
Sınav süresi 120 dakikadır.
İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız.
Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz.
Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz
işaret koymayınız.
6. Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır.
7. Testte yanlış cevaplar doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaretlemek yararınıza olabilir.
8. Soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.
1.
2.
3.
4.
5.
Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının GAZİSEM’in yazılı
izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen
kabullenmiş sayılır.
1
ALAN BİLGİSİ
5.
Avometre ile direnç ölçümünde gerilim
altında ölçüm yapılmaz.
II. Sarım sayısı ve nüvenin cinsi, bobinin
endüktansını etkiler.
III. Kondansatör kapasitesi, plakalarının yüzey alanı ile ilişkili değildir.
IV. LCR metre ile endüktans ve kapasitans
ölçümü yapılabilir.
Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden
hangisi/hangileri doğrudur?
I.
1.
Aşağıdakilerden hangisi elektriksel bir büyüklük değildir?
A)
B)
C)
D)
2.
Aşağıdaki elektriksel büyüklük ve birimi ikililerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
3.
Manyetik alan şiddeti
Galon
Potansiyel fark
Faz farkı
A)
B)
C)
D)
Aktif güç – Watt (W)
Reaktif güç – Var (Var)
Self (bobin) – Henry (H)
Güç faktörü – Coulomb (C)
6.
I. Güneş pili
II. Akümülatör
III. Transformatör
IV. Doğrultmaç devresi
Yukarıdakilerden hangileri doğru akım
(DA) üreten kaynaktır?
Bir gerilim, sınıfı s = 0,5 olan 500 Voltluk bir
voltmetre ile 250 Volt olarak ölçülüyorsa bu
gerilimin gerçek değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) I ve IV
B) I, II ve IV
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV
A) V = 250 ± 0,5 Volt
Vmin = 249,5 Volt
Vmax = 250,5 Volt
B) V = 250 ± 2,5 Volt
Vmin = 247,5 Volt
Vmax = 252,5 Volt
C) V = 250 ± 1 Volt
Vmin = 249 Volt
Vmax = 251 Volt
D) V = 250 ± 2 Volt
Vmin = 248 Volt
Vmax = 252 Volt
7.
10 kW’luk bir elektrik cihazı 240 dakika süresince çalıştırılacaktır.
Bu cihazın yaptığı iş kaç kWh’dir?
A)
B)
C)
D)
8.
4.
Yalnız IV
II ve III
I, II ve IV
I, III ve IV
İletkenler ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İletkenin kesiti azaldıkça direnci artar.
B) Öz direnç, iletkenin iletkenlik kalitesini gösterir.
C) İletkenlerin direnç değeri sıcaklıkla değişir.
D) İletkenin boyu uzadıkça direnci azalır.
Frekansı 50 Hz olan bir AA devresinde
C=20 uF olan bir kondansatör bulunmaktadır.
Buna göre XC kapasitif reaktans değeri kaçtır? (π=3,14)
A)
B)
C)
D)
1
10
25
40
240
20 Ω
159 Ω
314 Ω
318 Ω
12. Doğru akım makinası ile ilgili olarak aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
9.
A) Endüktörün görevi manyetik alan meydana
getirmektir.
B) Endüvi DA makinelerinde dönen, mekanik
enerjinin alındığı kısımdır
C) Doğru akım, motoru içinden akım geçen iletkenin manyetik ortam dışına itilmesi prensibine göre çalışır.
D) Doğru akım, makinesinde kutup sayısı makinanın gücüne ve devir sayısına göre değişmez.
Yukarıdaki şekildeki devrenin  akımının
değeri kaçtır? (R=6Ω, XL=8Ω, V=120 Volt)
A)
B)
C)
D)
8,5 A
12 A
15 A
20 A
13. Asenkron makineler ile ilgili olarak aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Momentleri yüksektir.
B) Asenkron motorlarda rotor devir sayısı (nr)
ile dönen (döner) alan devir sayısı (ns) eşittir.
C) Frekans değiştirilerek istenen devir sayısı
elde edilebilir.
D) Asenkron motorlar rotor yapılarına göre sincap kafesli ve bilezikli olmak üzere ikiye ayrılır.
10. Frekansı 50 Hz olan bir AA devresinde
L=500 mH olan bir bobin bulunmaktadır.
Buna göre XL endüktif reaktans değeri kaçtır? (π=3,14)
A)
B)
C)
D)
63 Ω
157 Ω
314 Ω
500 Ω
14. AC motorlar ile DC motorlar karşılaştırıldığında aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) AC motorlar, DC motorlara göre bakıma
daha az ihtiyaç gösterir.
B) AC motorlarda çalışma sırasında ark meydana gelmez iken DC motorlarda kollektör
dilimleri ile fırçalar arasında ark meydana
gelir.
C) Maliyet bakımından DC motorlar daha ucuzdur.
D) AC motorların devir sayıları yükle çok az
değişim gösterdiğinden AC motorlar, sabit
devirli motorlar sınıfına girer.
11. Transformatörler ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Gerilimi düşürüp yükseltebilirler.
B) Transformatörlerin nüveleri çekirdek, mantel ya da dağıtılmış tipte olabilir.
C) Primer sargılarına DA gerilim uygulanırsa
sekonder sargılarında da DA gerilim oluşur.
D) Primer sargılarına AA gerilim uygulanırsa
sekonder sargılarında da aynı frekanslı AA
gerilim oluşur.
2
15. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
18. Üç fazlı asenkron motorlar ile ilgili olarak
aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ölçü transformatörlerinin amacı ölçü aletlerinin ve kontrol cihazlarının yüksek gerilim
ve büyük akımlı hatlara bağlanmasını sağlamaktır.
B) Bir akım transformatörünün dönüştürme
oranı 200/5 ise bu ampermetrenin primerinden 200 A geçtiğinde sekonder sargısından
5 A geçer.
C) Ampermetreler devreye seri, voltmetreler
ise paralel bağlanır.
D) Primerinden akım geçen akım transformatörünün sekonder sargısı boş bırakılabilir.
A) Stator sargıları uygun şekilde düzenlenerek
motorun istenilen kutup sayısında çalışması
sağlanır.
B) Her bir faza ait sargı uçları, motor gövdesi
üzerindeki bağlantı kutusuna toplam altı uç
olarak bağlanır.
C) Rotor, kısa devre çubuklu ve sargılı olmak
üzere iki değişik yapıda olabilir.
D) Motor tam yük altında üçgen çalışacaksa
motorun stator sargıları 220 Volt’a göre motor tam yük altında yıldız çalışacaksa motorun stator sargıları 380 Volt’a göre sarılır.
16. Diyotlar ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Diyotlar pasif bir anahtar olduğundan pozitif
yönde akım iletebilir.
B) Hızlı diyotlar osilasyonsuz çalışır.
C) Zener diyotlar, üzerinde istenilen gerilimi
tutabilen diyotlardır.
D) Schottky diyotlar, yüksek frekanslı uygulamalarda kullanılabilir.
19. Üç fazlı asenkron motorların yıldız ve üçgen
bağlantı durumları ile ilgili olarak aşağıda
verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yıldız sargı gerilimi (VP)=1/√3
Üçgen sargı gerilimi (VP)=1
Yıldız hat akımı (ILY)= 1/3
Üçgen hat akımı (ILΔ)=1
B) Yıldız sargı gerilimi (VP)=1/√3
Üçgen sargı gerilimi (VP)=1
Yıldız hat akımı (ILY)=2/3
Üçgen hat akımı (ILΔ)=1
C) Yıldız sargı gerilimi (VP)=2/√3
Üçgen sargı gerilimi (VP)=1
Yıldız hat akımı (ILY)=1/3
Üçgen hat akımı (ILΔ)=1
D) Yıldız sargı gerilimi (VP)=1
17. Yarı iletken anahtarlar ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) MOSFET’ler IGBT’lerden daha yavaş
(anahtarlama frekansları daha düşük) elemanlardır.
B) Tristörler ileri yönde polarmalandırılmış
iken gate’inden bir akım darbesi geçirilmesi
ile iletime geçer ve iletime geçtikten sonra
gate akımı kesilse bile iletime devam eder.
C) IGBT’ler gerilim kontrollü elemanlardır.
D) AA’da negatif alternans tristörü ters polarmalandırır ve tristörün kesime gitmesine
“hat komütasyonu” denir.
1
√3
Üçgen sargı gerilimi (VP)=
Yıldız hat akımı (ILY)=1
Üçgen hat akımı (ILΔ)= 1/√3
3
20. Üç fazlı asenkron motorlara yol verme metotları ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
22.
Aşırı akım rölesi mutlaka bir kontaktör
ile kullanılmalıdır.
II. Aşırı akım rölesi ısıtıcı elemanları motor
devresine seri bağlanmalıdır.
III. Aşırı akım rölesi kapalı kontakları, kontaktör bobinine paralel bağlanmalıdır.
IV. Motor akımı, aşırı akım rölesinin minimum ve maksimum akım değerleri arasında olmalıdır.
Aşırı akım rölesi seçimi ve bağlantısı ile ilgili
olarak yukarıda verilenlerden hangisi veya
hangileri doğrudur?
I.
A) Stator sargılarının kalkınma anında yüksek
gerilime maruz kalmasını önlemek için
ayarlı veya kademeli ön dirençler kullanılır.
B) Asenkron motorun stator sargıları üç fazlı
ayarlı güç kaynağından beslenerek sargılara
düşük gerilim uygulanmış olur.
C) Rotor devresine bağlanacak dış dirençler
yardımıyla rotorun toplam empedansı azaltılacağından, rotor devresinden geçen akım
azalacaktır.
D) Sincap kafesli asenkron motorlarda rotor direnç değerleri, rotor yapılarının uygun şekillerde imal edilmesiyle değiştirilebilir.
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve IV
A)
B)
C)
D)
23.
Sıcaklıkla direnci değişen elemanlara
………… denilir.
II. Fazlardan birinin nominal değerinin
%20’nin altına düşmesi veya yükselmesi
durumunda ………… kullanılır.
III. R, S, T fazları doğru sıralandığında
……….. çıkış verir.
IV. Bobinin enerjisi kesildikten sonra gecikme yapan rölelere …………. denir.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerde
boşluklar sırasıyla aşağıdakilerden hangisi
ile tamamlanırsa doğru olur?
I.
21.
Ana ve yardımcı sargılardan geçen akımların değişik fazda oluşması statorda döner alanın meydana gelmesine neden
olur.
II. Rotor sargılı şekilde imal edilir.
III. Ana ve yardımcı sargılar birbirinden 90°
faz farklı olarak yerleştirilmiştir.
IV. Ana sargı ve yardımcı sargı seri bağlanır
ve bir fazlı AA uygulanır.
Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorlar
ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I.
A)
B)
C)
D)
A) Termistör, faz koruma rölesi, faz sırası rölesi, ters zaman rölesi
B) Termistör, faz sırası rölesi, faz koruma rölesi, ters zaman rölesi
C) Faz koruma rölesi, faz sırası rölesi, ters zaman rölesi, termistör
D) Ters zaman rölesi, faz koruma rölesi, faz sırası rölesi, termistör
Yalnız I
Yalnız II
I ve III
II ve IV
4
28. (231,23)8 = (?)10 sayısının decimal (onluk)
karşılığı aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
24.
I. Havalı zaman röleleri
II. Yağlı zaman röleleri
III. Bimetalli zaman röleleri
IV. Trafolu zaman röleleri
Yukarıdakilerden hangileri termik zaman
röleleri sınıfındadır?
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
I ve II
I ve III
II ve IV
III ve IV
29. (179)10 = (?)8 sayısının octal (sekizli) karşılığı
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
25. Motor kontrol uygulamalarında PLC kullanımı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
A) PLC ile daha üst seviyede otomasyon sağlanır.
B) Sistemler daha uzun süre bakımsız çalışır.
C) Teknolojik gelişmelere uygun olarak PLC’li
sistem az bir değişikliğe ya da hiçbir değişikliğe gereksinim duyulmadan yeniliğe
adapte edilebilir.
D) PLC’ler daha az yer kapladığı için küçük
çaplı işletmelerde tesis yatırımı daha azdır.
A)
B)
C)
D)
100001011
110001001
111101011
100101011
31.
9
10
11
12
Yukarıda sembolleri verilen lojik kapıların
isimleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla
doğru olarak verilmiştir?
A) Ve değil kapısı, veya değil kapısı, özel veya
kapısı, özel veya değil kapısı
B) Veya değil kapısı, ve değil kapısı, özel ve
kapısı, özel ve değil kapısı
C) Veya değil kapısı, ve değil kapısı, özel veya
kapısı, özel veya değil kapısı
D) Ve değil kapısı, veya değil kapısı, özel ve
kapısı, özel ve değil kapısı
27. (2,75)10=(?)2 sayısının binary (ikilik) karşılığı
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
262
263
264
265
30. (413)8 = (?)2 sayısının binary (ikilik) karşılığı
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
26. (1001)2=(?)10 sayısının decimal (onluk) sistemdeki karşılığı aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
0,153140625
1,53140625
15,3140625
153,140625
01,1011
10,0110
10,1100
101,100
5
32. İdeal opamp ile ilgili olarak aşağıdakilerin
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
35. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi bir elektrik motorunun fazla akım çekmesine neden
olmaz?
Gerilim kazancı sonsuzdur.
Giriş akımı sıfırdır.
Çıkış direnci sıfırdır.
Giriş direnci sıfırdır.
A) Fazlardan herhangi birinden akım geçmemesi
B) Stator ve rotor arasındaki boşluğa farklı bir
malzemenin girmesi
C) Motoru besleyen şebekedeki gerilimin düşmesi ve yükselmesi
D) Motora etiket değerinden fazla yüklenmemesi
33.
36. Televizyon ile ilgili olarak aşağıdakilerin
hangisi yanlıştır?
A) Televizyon yayın prensibinde görüntü ve ses
birlikte gönderilir.
B) Resim bilgisi iletimi hem genlik hem de frekans modülasyonu ile gerçekleştirilebilir.
C) Ses bilgisi iletimi genellikle frekans modülasyonu ile gerçekleştirilir.
D) Ses sinyali, ses yükselteçlerinde yükseltilerek elektrik sinyaline dönüştürülür.
Yukarıda verilen opamp devresi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
Pozitif kazançlı opamp devresi
Logaritmik kuvvetlendirici opamp devresi
Faz çeviren opamp devresi
Faz çevirmeyen opamp devresi
37.
I. Lens ünitesi
II. CCD (Charge coupled device)
III. LCD (Liquid crystal display)
IV. CMOS resim algılayıcısı
Yukarıda verilenlerden hangileri dijital kameraların yapısında bulunur?
34.
A)
B)
C)
D)
38. Değişik frekanslarda alınan ölçümlerin karelerinin ortalamalarının karekökünü ifade
eden güç aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıda verilen opamp devresi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
II ve IV
I, II ve III
I, III ve IV
I, II, III ve IV
İntegral alıcı opamp devresi
Toplama yapan opamp devresi
Türev alıcı opamp devresi
Değişken gerilim kaynaklı opamp devresi
A)
B)
C)
D)
6
Ortalama
Aktif
RMS
Görünür
39. Ses ve ses sinyali ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
42.
Bir (1) desibel, insan kulağının işitebileceği en düşük ses olarak kabul edilir.
II. 180 desibel, roketin fırlatılış anında çıkardığı ses olarak ölçülür.
III. Desibeller logaritmik olarak artar ve azalır.
IV. 30 desibel, 10 desibelden 3 kat daha güçlüdür.
Ses şiddeti ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
I.
A) İnsan kulağının algılayabildiği ses, herhangi
bir kaynağın yarattığı titreşimden doğar, bir
taşıyıcı aracılığıyla iletilir ve kulak ve beyin
tarafından algılanır.
B) Bir sesin var olabilmesi için bir ses kaynağının, bir alıcı sistemin ve bir iletici ortam gibi
etkenlerin ses kaynağından alıcı sisteme kadar kulağı uyarmaya yetecek şiddette iletilmesi gerekir.
C) Ses sinyali sesin elektriksel formudur ve insan kulağı tarafından algılanır.
D) Ses sinyali, analog ses sinyali ve dijital ses
sinyali olmak üzere iki çeşittir.
A)
B)
C)
D)
I ve II
I ve III
II ve III
II ve IV
40.
Kendini tekrarlayan sinyallerde tekrarı
gerçekleşen sinyal kısımlarının her biri
için geçen zamana ……… denir.
II. Periyodik bir sinyalde birim zamanda
tekrarlanan saykıl sayısına ……… denir.
III. Bir elektrik üretecinin iki ucu arasında ki
potansiyel farka ……… denir.
IV. Elektriksel bir işaretin sahip olduğu frekansları gösteren grafiğe ……….. denir.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerdeki
boşluklara aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
43. Mikrofonlar ile ilgili olarak aşağıda verilen
ifadelerden hangisi yanlıştır?
I.
A)
B)
C)
D)
A) Dinamik mikrofonlar, düşük maliyetlidir ve
çalışması için ayrı bir gerilim kaynağına ihtiyaç duymadığı için oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir.
B) Şerit mikrofonlar, hassas yapılı mikrofonlar
olup sarsıntıdan, hava akımından etkilenir
ve gürültülü çıkış verirler.
C) Karbon mikrofonlar, bir kapsül içerisine
doldurulan kömür tozlarından oluşmaktadır.
D) Kapasitif mikrofonlarda distorsiyon fazladır
ve empedansları küçüktür.
Periyot, frekans, genlik, frekans spektrumu
Frekans, periyot, genlik, frekans spektrumu
Periyot, frekans spektrumu, genlik, frekans
Frekans spektrumu, frekans, genlik, periyot
44.
I. Çıkış gücü
II. Çıkış empedansı
III. 1 KHz’deki distorsiyonu
IV. Tam güçte uygulanan gerilim
Yukarıda verilenlerden hangileri bir amplifikatörün en temel özellikleri arasında yer
alır?
41. Kristal mikrofonlar ile ilgili olarak aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Piezoelektrik olayından yararlanılarak yapılan mikrofonlardır.
B) Quartz ve roşel tuzları en çok kullanılan
kristallerdir.
C) Hassasiyetleri iyi değildir.
D) Ürettikleri gerilim yeterli büyüklükte olmadığı için mikrofon içi yükselteç ile kullanılırlar.
A)
B)
C)
D)
7
II ve III
II ve IV
I, II ve III
I, III ve IV
45. Çıkış katında devamlı akım bulunur ve elektrik
sarfiyatı yüksektir. Ayrıca en saf sese sahip olduğu düşünülen bu amplifikatörde sesteki bozulma, teorik olarak en alt seviyededir.
Yukarıda tanımlanan amplifikatör hangi sınıfta yer almaktadır?
A)
B)
C)
D)
48. Mikserde girilen ses sinyali düşükse yükseltmek, yüksekse düşürmek için kullanılan ve
“gain” ismi verilen potansiyometre ile sonraki katlara sağlıklı sinyal gitmesini sağlayan
devre katı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Sınıf A
Sınıf B
Sınıf C
Sınıf AB
Preamp
Filtre
Tone
Volüm potu
46.
İki ya da üç hoparlörün bir gövde içinde
birleştirilmesiyle üretilmiş dinamik hoparlör çeşididir. Az yer kapladığından oto
radyo teyplerinde kullanılmaktadır.
II. Belli frekans aralındaki sesleri daha etkin
dinleyebilmek için özel olarak üretilmiş
hoparlörlerdir.
III. Derin basları üretmekle görevli olan, en
geniş hoparlördür.
Yukarıda numaralandırılmış cümlelerde tanımlanan hoparlör çeşidi sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I.
A)
B)
C)
D)
49. Elektret mikrofonlar ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yapımı kolay ve ucuzdur.
B) Frekans karakteristiği geniş ve düzdür.
C) Küçük boyutlu olduğundan kullanımı kolaydır.
D) Özel besleme gerilimine ihtiyaç duymaktadır.
Tweeter, midrange, woofer
Midrange, tweeter, woofer
Woofer, midrange, tweeter
Tweeter, woofer, midrange
50. Binary sayı sistemi ile ilgili olarak aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?
47.
I. Gücü
II. Mikrofon girişi sayısı
III. Mono çıkış sayısı
IV. Stereo sayısı
Yukarıda verilenlerden hangileri bir mikserin en önemli özellikleridir?
A)
B)
C)
D)
A) Bu sayı sisteminin tabanı “2”dir ve sadece
“1” ve “0” sayılarından oluşur.
B) Binary sayılar yazılırken en sağdaki basamağa en yüksek değerli BİT, en soldaki basamağa da en düşük değerli BİT adı verilir.
C) Her sayı bulunduğu basamağın konum ağırlığı ile çarpılır.
D) Bu sayı sisteminde bulunan her “0” ve “1”
rakamları BİT olarak adlandırılır.
I ve II
I, II ve III
I, II ve IV
II, III ve IV
8
ORTAK KONULAR
54.
Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye, belirli bir zaman ölçüt alınarak ödenecek ücret ve paraya ilişkin bölünebilir
menfaatler, işçinin çalıştığı süreye orantılı olarak verilir.
II. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz.
III. Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini
korur.
İş Kanunu’na göre belirli süreli sözleşmelere
ilişkin olarak yukarıdakilerden hangileri
doğrudur?
I.
4857 SAYILI İŞ KANUNU
51. 4857 sayılı Kanun’a göre alt işverenliğe ilişkin yapılacak resmi bildirimle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İşverenler, muvazaalı işlem tespitinde bulunan rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren on
iş günü içinde yetkili iş mahkemesine itiraz
edilebilir.
B) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce tescili yapılan işyerine ait belgeler gerektiğinde
iş müfettişlerince incelenir.
C) Altişverenlik ilişkisinde muvazaalı işlemin
tespiti halinde, bu tespite ilişkin gerekçeli
müfettiş raporu işverenlere tebliğ edilir.
D) İtirazda bulunulan mahkeme muvazaalı işlemin tespitini onamış ise tescil işlemi iptal
edilir ve alt işverenin işçileri başlangıçtan
itibaren asıl işverenin işçileri sayılır.
A)
B)
C)
D)
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
55. İş Kanunu’na göre deneme süresi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
52. Aşağıdakilerden hangisinde 4857 sayılı İş
Kanunu uygulama alanı bulur?
A) Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı
konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay
olabilir.
B) Deneme süresi, toplu iş sözleşmeleriyle altı
aya kadar uzatılabilir.
C) Deneme süresi içinde taraflar, iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve
tazminatsız feshedebilir.
D) İşçinin deneme süresinde iş sözleşmesinin
feshedilmesi halinde, çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.
A) Hava taşıma işlerinde
B) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve
orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya
işletmelerinde
C) Ev hizmetlerinde
D) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen
işlerde
53. Geçici iş ilişkisinin süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
56. 4857 sayılı İş Kanunu md. 17’de mevcut bildirim sürelerine ilişkin düzenlemeler uyarınca aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Geçici iş ilişkisi, iki ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır; gerektiğinde en fazla iki
defa yenilenebilir.
B) Geçici iş ilişkisi, altı ayı geçmemek üzere
yazılı olarak yapılır; gerektiğinde en fazla iki
defa yenilenebilir.
C) Geçici iş ilişkisi, bir yılı geçmemek üzere
yazılı olarak yapılır; gerektiğinde en fazla üç
defa yenilenebilir.
D) Geçici iş ilişkisi, iki yılı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır; gerektiğinde en fazla bir
defa yenilenebilir.
A) İşçi bildirim süresine ait ücreti peşin vermek
suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.
B) İşyerinde bir yıl kıdemi olan bir işçinin bildirim öneli dört haftadır.
C) Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.
D) İş Kanunu m. 17’de düzenlenen süreler asgari olup sözleşmelerle artırılabilir.
9
57. İş Kanunu çerçevesinde iş güvencesine ilişkin
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
60. Aşağıdakilerden hangisi işçiye haklı nedenle
derhal fesih hakkı tanımaz?
A) İşveren, fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir
şekilde belirtmek zorundadır.
B) Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, işletme gerekleri nedeniyle feshedilemez.
C) İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen
sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile
fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren
bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir.
D) Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat
yükümlülüğü işverene aittir.
A) İşverenin, işçinin veya aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde
sözler söylemesi
B) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve
bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması
C) İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması
D) İşverenin işçiye, veya aile üyelerinden birine
karşı sataşmada bulunması
61. Yeni iş arama iznine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İşveren, verdiği iş arama izni için hakkaniyete uygun bir ücret kesintisi yapabilir.
B) İşveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde
verir.
C) İş arama izninin süresi günde iki saatten az
olamaz.
D) İşçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir.
58. İşçi kesinleşen işe iade kararının tebliğinden
itibaren ne kadar süre içinde işe başlamak
için işverene başvuruda bulunmak zorundadır?
A)
B)
C)
D)
6 iş günü
10 iş günü
30 gün
1 ay
62.
Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi
gün içinde mücbir bir neden dışında
ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine
getirmekten kaçınabilir.
II. İşçilerin kişisel kararlarına dayanarak,
ücretin ödenmemesi nedeniyle iş görme
borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazanırsa yasa dışı
grev oluşur.
III. Ücretin ödenmemesi nedeniyle iş görme
borcunu yerine getirmeyen işçilerin iş
akitleri çalışmadıkları için feshedilemez.
Ücretin gününde ödenmemesi halinde işçinin
çalışmaktan kaçınma hakkı ile ilgili olarak
yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
I.
59. İş Kanunu’na göre işe iade kararına dayanarak işçi işe başlamak için başvurduğunda işveren ne kadar süre içinde işçiyi işe başlatmak zorundadır?
A)
B)
C)
D)
10 iş günü
30 gün
1 ay
3 ay
A)
B)
C)
D)
10
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
KANUNU
63. İş Kanunu düzenlemeleri uyarınca doğum
yapan kadın işçiye, isteği halinde, Kanunda
öngörülen sürelerin tamamlanmasından
sonra ne kadar süre ücretsiz izin verilir?
A)
B)
C)
D)
66. 6331 sayılı Kanun’un kapsamına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
3 aya kadar
6 aya kadar
1 yıla kadar
18 aya kadar
A) Bu Kanun sadece kamuya ait işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren
vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.
B) Bu Kanun sadece özel sektöre ait işlere ve
işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil
olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.
C) Bu Kanun kamu ve özel sektöre ait olup da
sadece sanayiden sayılan işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren
vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına uygulanır.
D) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün
işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler
de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.
64. Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı Kanun’a
göre iş güvencesinden yararlanmak için aranan koşullardan biri değildir?
A) İşyerinde otuz ve daha fazla işçi çalıştırılması
B) İşçinin en az altı aylık kıdeminin bulunması
C) İşçinin belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışması
D) İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma
ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekillerinden olmamak
67. Aşağıdakilerin hangisi 6331 sayılı Kanun’un
istisnaları arasında sayılmamıştır?
A) Ev hizmetleri
B) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri
C) Mevsimlik işçiler
D) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve
hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar
68. 6331 sayılı Kanun’un “İş sağlığı ve güvenliği
ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde
bulunma ve benzeri konularda çalışanları
temsil etmeye yetkili çalışan” ile tanımladığı
aşağıdakilerden hangisidir?
65. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işi üç yıldan
fazla sürmüş işçinin iş sözleşmesinin süreli
feshi için uyulması gereken bildirim süresi ne
kadardır?
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
10 hafta
8 hafta
6 hafta
4 hafta
11
Çalışan temsilcisi
Destek elemanı
Çalışan
İşveren
69. Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı Kanun’a
göre genç çalışanı doğru olarak ifade eder?
72. İşveren tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) On sekiz yaşını doldurmamış çalışanlar
B) On beş yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını
doldurmamış çalışanlar
C) On altı yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını
doldurmamış çalışanlar
D) On dört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar
A) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı,
işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir.
B) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı
kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekan ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.
C) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu
sağlar.
D) İşyerinde tam süreli işyeri hekimi görevlendirse de, ayrıca diğer sağlık personeli de görevlendirir.
70. İşverenin 6331 sayılı Kanun’dan doğan genel
yükümlülüğü ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan
hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını
ortadan kaldırır.
B) İşveren, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim
ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin
alınması ile yükümlüdür.
C) İşveren çalışana görev verirken, çalışanın
sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
D) İşveren, yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike
bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
73.
Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan
az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli
ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir.
II. Bu Kanun ve diğer mevzuat gereğince
yapılan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, tespit tarihine kadar yapılan ödemeler, yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilir ve bu durumdaki işverenler, sağlanan destekten
üç yıl süreyle faydalanamaz.
III. Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu
kayıtları esas alınır.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri iş sağlığı
ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi ile
ilgili olarak doğru bir ifadedir?
I.
71. Aşağıdakilerden hangisi işverenin 6331 sayılı
Kanun’dan doğan yükümlülüklerinin yerine
getirilmesinde göz önünde bulunduracağı ilkelerden biri değildir?
A) Risklerden kaçınmak
B) Toplu korunma tedbirleri yerine kişisel korunma tedbirlerine öncelik vermek
C) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek
D) Risklerle kaynağında mücadele etmek
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III
12
74. İş kazaları, kazadan sonra kaç iş günü içinde
bildirilmelidir?
A)
B)
C)
D)
78. 6331 sayılı Kanun kapsamında işyerinde işin
durdurulması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
2
3
5
7
A) Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal
ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel
kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur.
B) İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe
yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet, iş
sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak tespit tarihinden itibaren
iki gün içerisinde işin durdurulmasına karar
verebilir.
C) İşveren, yerine getirildiği tarihten itibaren
altı iş günü içinde, yetkili iş mahkemesinde
işin durdurulması kararına itiraz edebilir.
D) İtiraz, işin durdurulması kararının uygulanmasını, mahkeme kararının kesinleşmesine
kadar durdurur.
75. Aşağıdakilerden hangisi çalışanların sağlık
muayenelerinin yapılması zorunlu hallerden
değildir?
A)
B)
C)
D)
İşe girişlerinde
İşten ayrılmalarında
İş değişikliğinde
İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından
sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde
76. 6331 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi kimler tarafından
gerçekleştirilir?
A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş
müfettişlerince
B) Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişlerince
C) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde
görevli memurlarca
D) İlin valisi tarafından görevlendirilen İçişleri
Bakanlığı müfettişlerince
79. Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı Kanun
kapsamında çalışanların yükümlülüklerinden biri değildir?
77. 6331 sayılı Kanun kapsamında hangi işverenler işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve
güvenliği kurulu oluşturmak zorundadır?
A) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim
araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak
B) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis
ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden
ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik
gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek
C) İşyerinde işin görülmesine ilişkin kişisel koruyucu donanımı işyeri dışından temin ederek işyerinde kullanmak ve korumak
D) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak
A) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı
aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinin işverenleri
B) Elliden az çalışanın bulunduğu ve altı aydan
fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinin işverenleri
C) 30 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve on
iki aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı
işyerlerinin işverenleri
D) 30 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı
aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinin işverenleri
13
80. 6331 sayılı Kanun kapsamında işveren işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve
sürdürülebilmesi amacıyla çalışanları ve çalışan temsilcilerini aşağıdaki hangi konuda
bilgilendirmekle yükümlü değildir?
84. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’na
göre Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar hakkında doğru değildir?
A) Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir.
B) İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.
C) Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun
hükmünde kararnamenin tamamını veya bir
hükmünü iptal ederken ancak iptal kararının
ortaya çıkardığı hukukî boşluğu dolduracak
biçimde hüküm tesis edebilir.
D) İptal kararları geriye yürümez.
A) İşyerinin mali durumu hakkında
B) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler
hakkında
C) İşçiler ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar
hakkında
D) İlk yardım, olağandışı durumlar, afetler ve
yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler hakkında
ANAYASA
81. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nda düzenlenen sosyal ve ekonomik haklardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI
KANUNU
Sendika kurma hakkı
Konut hakkı
Sosyal güvenlik hakkı
Kamu hizmetlerine girme hakkı
85. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu kapsamında yer almaz?
82. 1982 Anayasası’na göre Bakanlar Kurulunu
ve bakanları denetleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
Cumhurbaşkanına
Başbakana
Devlet Denetleme Kuruluna
Türkiye Büyük Millet Meclisine
Memur
Geçici personel
Sözleşmeli personel
Askeri personel
86. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda
“Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler
için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına
uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamak”
olarak ifade edilen temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
83. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’na
göre Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görevlerinden biri değildir?
A) Kanunları yayımlamak
B) Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları
gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak
C) Kanunların Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak
D) Kararnameleri imzalamak
A)
B)
C)
D)
14
Sınıflandırma
Kariyer
Liyakat
Eşitlik
87. Amirin hukuka aykırı veya konusu suç teşkil
eden emrini ifa ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
91. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’na tabi kurumlarda çalıştırılan memurların tabi olduğu sınıflardan
biri değildir?
A) Hukuka aykırı emirler yerine getirilmez ve
bu aykırılık, o emri verene bildirilir.
B) Amir konusu suç teşkil eden emrinde ısrar
eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur
bu emri yerine getirmeye mecburdur.
C) Amirin emrini yazı ile yenileyerek ısrarı halinde hukuka aykırı emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.
D) Konusu suç teşkil eden emri yerine getiren
kimse sorumluluktan kurtulamaz.
A)
B)
C)
D)
92. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi devlet memuru olamaz?
A) İlkokul mezunu olanlar
B) Kasten işlediği bir suçtan dolayı 6 ay süreyle
hapis cezasına hükümlü olanlar
C) Hileli iflasına karar verilenler
D) Muvazzaf askerlik hizmetini erteletmiş olanlar
88. Devlet memurları, aşağıdakilerden hangisine
ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve
borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi vermek zorunda değildir?
A)
B)
C)
D)
Kendisi
Eşi
Velayetleri altındaki çocukları
Ebeveynleri
93. Kurum ve kuruluşlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda hangi oranda engelli
çalıştırmak zorundadır?
89. Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan
memurlar bu durumu kaç gün içinde bağlı
oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdür?
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
7
10
15
30
%1
%2
%3
%4
94. Aşağıdakilerden hangi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların derece
yükselmesi yapabilmesi için aranan şartlardan biri değildir?
A) Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması
B) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin
3’üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş olması
C) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması
D) Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte bulunduğunun saptanmış olması
90. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanun ile
devlet memurlarına getirilen yasaklardan
biri değildir?
A)
B)
C)
D)
Teknik hizmetler sınıfı
Avukatlık hizmetleri sınıfı
Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı
Aile ve sosyal hizmetler sınıfı
Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı
Sendika kurma yasağı
Hediye alma, menfaat sağlama yasağı
Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama
yasağı
15
95. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara en fazla
kaç yıla kadar aylıksız izin verilebilir?
A)
B)
C)
D)
99. 657 sayılı Kanun’a göre, aşağıdakilerden
hangisi kınama cezasını gerektiren fiil ve hallerden biri değildir?
A) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa
olsun çıkar sağlamak
B) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan
çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek
C) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak
D) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak
10
15
18
21
96. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’na göre memurluğu
sona erdiren hallerden biri değildir?
A) Sicilleri üzerine kurumlarınca re'sen emekli
edilme
B) Memurluktan çıkarılma
C) Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması
D) Memurluktan çekilme
100. 657 sayılı Kanun’a göre, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren hangi süre içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar?
A)
B)
C)
D)
97. Memura, aylık ve özlük hakları korunarak
verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine; kanser, verem ve akıl hastalığı gibi
uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde kaç aya kadar izin verilebilir?
A)
B)
C)
D)
1 yıl
2 yıl
3 yıl
5 yıl
10
12
15
18
98. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’na göre Devlet memurlarına verilebilecek disiplin cezalarından biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
Aylıktan kesme
Kademe ilerlemesinin durdurulması
Devlet memurluğundan çıkarma
Görevden uzaklaştırma
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
16
17
SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR
1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin
de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır.
2. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında
kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin
kimlikleri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞINA yazılacak ve
bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değil; sorumluluk size aittir.
3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde
görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden
önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
4. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakikası içerisinde ve sınav süresinin son 5 dakikasında,
sınavlarını tamamlasalar dahi, adayların salondan çıkmasına izin verilmez. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınmaz.
5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yerlere adınız ve soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru
kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir
tek sayfası dahi eksik çıkarsa o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacaktır.
6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu siyah
kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru Kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez.
7. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir
kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır.
8. Adayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve
bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.
9. Adaylar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü
kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir.
Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir.
10. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim
ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacak ve
hakkınızda yasal işlem yapılacaktır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur.
SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.
18
Download

Elektrik Elektronik Teknisyenliği A