LEX
Navigator
Procedury
Podatkowe
Nowy sposób prezentacji informacji prawnej
Wolters Kluwer Polska S.A., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 441434, NIP 583-001-89-31, Regon 190610277, kapitał
zakładowy 4.870.300 PLN.
Wolters Kluwer Polska S.A.
01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a
[email protected]
www.wolterskluwer.pl
Infolinia 0 801 04 45 45
lex navigator procedury podatkowe 2012.indd 1-2
12/11/12 2:42 PM
System Informacji Prawnej LEX
LEX Navigator
Procedury Podatkowe
Zawartość
Dzięki unikalnej formie graficznej LEX Navigator sprawia, że nawet najbardziej skomplikowana procedura staje się prosta i klarowna. Interaktywne
diagramy prezentują zasady postępowania krok po kroku.
Praktyczne wskazówki i powiązane dokumenty
LEX Navigator to prawo i praktyka podatkowa
Krótkie, praktyczne informacje dotyczące każdego kroku procedury
pomagają zrozumieć kolejne etapy postępowania. Lista powiązanych
dokumentów stanowi kontekst merytoryczny rozwiązań zawartych
w procedurze.
LEX Navigator jest w pełni zintegrowany z podatkowymi produktami
marki LEX i ABC. Posiada także dostęp do Mojej Strefy, dzięki czemu
każdy schemat procedury można dodać do ulubionych, skomentować
lub opatrzyć notatką.
Wiele procedur, jeden interfejs
Prosto i wygodnie
LEX Navigator jest prosty i intuicyjny w obsłudze, choć bazuje na obszernej bazie informacji. A wszystko dzięki jednolitemu i spójnemu interfejsowi graficznemu. Ten sam zestaw ikon dla każdego wyświetlanego
schematu ułatwia szybką analizę i zrozumienie etapów każdej czynności
procesowej czy procedury.
Kompletny system informacji prawnej
Dzięki platformie LEX Navigator nie przeoczysz żadnego kroku czynności
procesowej. Diagramy mają za zadanie przeprowadzić użytkownika przez
poszczególne etapy procedury oraz pokazać możliwe, prawem dopuszczalne scenariusze jej przebiegu, terminy do dokonania określonych czynności, potencjalne relacje między uczestnikami postępowania.
Zawartość LEX Navigator Procedury Podatkowe
1. Schematy procedur/postępowań
2. Praktyczne wskazówki
3. Akty prawne
4. Wzory i deklaracje
5. Komentarze
6. Analizy problemowe
7. Orzecznictwo
8. Glosy
9. Linie orzecznicze
10. Pisma urzędowe
Atutem całości tak skonstruowanej informacji jest prezentacja pełnego obrazu interpretacyjnego danego zdarzenia podatkowego,
gwarantując zgodność sekwencji poszczególnych kroków z przepisami prawa, a także orzecznictwem i praktyką podatkową.
Przykłady Procedur Podatkowych
Kontekst merytoryczny
Interaktywne schematy obrazujące instytucje prawa
materialnego bądź procesowego
Czytelne i przejrzyste
Integracja z LEX / ABC
Pełna kompatybilność
Procedury
LEX Navigator to instytucje materialnego oraz procesowego prawa podatkowego
krok po kroku, po raz pierwszy przedstawione w postaci interaktywnych diagramów
opatrzonych komentarzem eksperckim oraz bogatym orzecznictwem i doktryną.
System Informacji Prawnej LEX
11. Tezy z piśmiennictwa/Czasopisma WKP
12. Monografie
PEŁNA INTEGRACJA MERYTORYCZNA
I FUNKCJONALNA Z PRODUKTAMI PODATKOWYMI
PRAWO MATERIALNE:
Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej
Wspólne przedsięwzięcie – sposób ujmowania dla celów podatkowych
Opodatkowanie w systemie VAT marża
Opodatkowanie PCC zmiany umowy spółki
Następstwo prawne w wyniku fuzji i przekształceń
Korygowanie deklaracji
Wzór procedury materialnej
Wzór procedury procesowej
„Osobiście nie wyobrażam sobie mojej, mocno rozbudowanej praktyki
zawodowej bez używania na co dzień procedur podatkowych.
po to narzędzie, mając niejako na podorędziu znajdujące w danym przypadku
zastosowanie orzecznictwo, jak również doktrynę i pomocne wskazówki”.
LEX Navigator Procedury Podatkowe pozwala mi w sposób efektywny
wykorzystać zarówno mój czas, jak i zasoby, dając mi, bez mała, pewność
braku popełnienia zwykłego ludzkiego błędu przeoczenia bądź zapomnienia.
Stworzenie zaś procedur w formie elektronicznej, z mojego punktu widzenia,
jest ogromnym skokiem jakościowym, gdyż pozwala bardzo swobodnie sięgać
Krzysztof J. Musiał
Doradca podatkowy
Senior Partner w Musiał i Partnerzy – Doradcy Podatkowi we Wrocławiu.
Redaktor naukowy LEX/ABC Navigator Procedury Podatkowe
lex navigator procedury podatkowe 2012.indd 3-4
PRAWO PROCESOWE:
Doręczenie w postępowaniu podatkowym
Księgi podatkowe jako dowód
Kontrola podatkowa
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego
Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem
Wszczęcie egzekucji administracyjnej
In­for­ma­cje tech­nicz­ne
On-line [minimalne/zalecane]: • komputer PC, mysz, klawiatura • rozdzielczość ekranu [1024x768/1280x1024] • MS Internet Explorer 8.0 lub Firefox 4.0, Adobe Acrobat Reader 5.0, MS Word 2003 lub ich nowsze wersje
• Adobe Flash Player 9.0 (lub nowsza wersja) zainstalowany i włączony w przeglądarce www • konto e-mail oraz możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną • Konfiguracja przeglądarki: włączona obsługa JavaScript,
włączona obsługa cookies, pop-up blocker wyłączony dla strefy obejmującej serwer LEX On-line, zachowania elementów binarnych i skryptów, trwałość danych Użytkownika.
12/11/12 2:42 PM
Download

LEX Navigator Procedury Podatkowe