W ramach serii LEX Navigator dostępne są również:
LEX
Navigator
Procedury
Prawa
Budowlanego
Kolejne premiery wkrótce.
Szczegóły na
Nowy sposób prezentacji informacji prawnej
www.LEX.pl/navigator
IN­FOR­MA­CJE TECH­NICZ­NE
On-line [minimalne/zalecane]: • komputer PC, mysz, klawiatura • rozdzielczość ekranu [1024x768/1280x1024] • MS Internet
Explorer 8.0 lub Firefox 4.0, Adobe Acrobat Reader 5.0, MS Word
2003 lub ich nowsze wersje • Adobe Flash Player 9.0 (lub nowsza
wersja) zainstalowany i włączony w przeglądarce www • konto
e-mail oraz możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną • Konfiguracja przeglądarki: włączona obsługa JavaScript,
włączona obsługa cookies, pop-up blocker wyłączony dla strefy
obejmującej serwer LEX On-line, zachowania elementów binarnych i skryptów, trwałość danych Użytkownika.
WOLTERS KLUWER SA
01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33
[email protected]
www.wolterskluwer.pl
Infolinia 801 04 45 45
LEX Navigator
LEX Navigator
LEX Navigator
Procedury Prawa Budowlanego
Nowy produkt w serii LEX Navigator
Praktyczne narzędzie obrazujące krok po kroku
na interaktywnych diagramach proces inwestycyjny:
uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
pozwoleń na budowę, rozbiórkę i użytkowanie czy decyzji
środowiskowych. Diagramy są opatrzone
praktycznymi wskazówkami, które
pomagają w zrozumieniu kolejnych
etapów postępowań.
Redakcja naukowa uznanych specjalistów
Praktyczna wskazówka szczegółowo
opisująca dany krok procedury
Kolejne kroki
danej procedury
Lista dokumentów powiązanych
z danym krokiem procedury
Schemat
procedury
Unikalne cechy:
Czytelne schematy
Graficzna forma prezentacji procesów sprawia, że nawet najbardziej
skomplikowana procedura staje się prosta i klarowna. Interaktywne
diagramy prezentują zasady postępowania krok po kroku i prowadzą
użytkownika przez poszczególne etapy procedury.
Redaktor naukowy
prof. Zbigniew Niewiadomski - kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w st. spoczynku.
Zespół autorski:
Praktyczne wskazówki
Krótkie, praktyczne porady dotyczące kluczowych kroków procedury, pomagają zrozumieć kolejne etapy postępowania i wskazują
najważniejsze punkty, o których należy pamiętać. Tematycznie
dobrane dodatkowe materiały – akty prawne, orzecznictwo, wzory
pism procesowych, monongrafie oraz komentarze.
Maria Tetera - Jankowska - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS; specjalizuje się w prawie ochrony środowiska i planowaniu przestrzennym.
Marcin Kubiak - starszy asystent sędziego w Wojewódzkim
Sądzie Administracyjnym w Poznaniu.
Zawartość
Kompleksowe informacje
Schematy pokazują scenariusze przebiegu procesu, terminy do dokonania określonych czynności, ryzyka związane z niewykonaniem działania oraz potencjalne relacje między uczestnikami postępowania.
Pozwalają przewidzieć skutki popełnienia błędów oraz potencjalne
reakcje innych uczestników postępowania.
Integracja z LEX / ABC
Program jest w pełni zintegrowany merytorycznie i funkcjonalnie
z produktami marki LEX i ABC. Posiada także dostęp do Mojej Strefy,
dzięki czemu każdy schemat procedury można dodać do ulubionych,
skomentować lub opatrzyć notatką.
Przykładowe procedury
• Uzyskanie pozwolenia wejścia na teren sąsiada
• Ustalenie na wniosek wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą
planu miejscowego 1.
Schematy procedur
6.
Monografie
2.
Praktyczne wskazówki
7.
Glosy
• Uzyskanie zezwolenia na zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części
3.
Akty prawne
8.
Tezy z piśmiennictwa
• Zobowiązanie projektanta przez inwestora do sprawowania nadzoru autorskiego
• Opiniowanie projektu studium
4.
Orzeczenia sądów i administracji
9.
Wzory dokumentów
5.
Komentarze
10.
Pisma urzędowe
• Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego
• Rozpatrzenie przez radę gminy nieuwzględnionych uwag do projektu
planu miejscowego
• Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego
• Podjęcie uchwały o przyjęciu lub zmianie planu miejscowego
• Uzgadnianie projektu planu miejscowego
Download

Íi` - intergeo.kielce.pl