Dôsledky
NEODPUSTENIA
Efezským 4:27
Nedávajte miesto diablovi.
Efezským 4:27
Nedávajte miesto diablovi.
TOPOS = (v prvotnom význame) miesto,
kde sa dá bývať
(prenesený význam) miesto, ktoré dáva
príležitosť / oporný bod
- z toho napr. odvodené slovo: topografia
Efezským 4:27
Nedávajte miesto diablovi.
TOPOS = (v prvotnom význame) miesto,
kde sa dá bývať
(prenesený význam) miesto, ktoré dáva
príležitosť / oporný bod
Filipským 1:27 Len nažívajte tak, ako je hodné
evanjelia Kristovho, aby - či keď prídem a vás
uvidím, či keď som vzdialený - počul som len to
o vás, že stojíte v jednom Duchu a spolu ako
jedna duša bojujete za vieru v evanjelium.
Efezským 4:27
Nedávajte miesto diablovi.
Ján 10:10
Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal
a hubil...
Neodpustenie, horkosť
Efezským 4:
26 Hnevajte sa, ale nehrešte; nech slnko
nezapadá nad vaším hnevom.
27 Nedávajte miesto diablovi.
32 Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní,
odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v
Kristovi.
Neodpustenie, horkosť
Efezským 4:
26 Hnevajte sa, ale nehrešte; nech slnko nezapadá nad vaším
hnevom.
27 Nedávajte miesto diablovi.
32 Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj
Boh odpustil vám v Kristovi.
2 Korintským 2:
10 Komu vy niečo odpustíte, tomu aj ja, lebo aj
ja, ak som odpustil niečo, odpustil som kvôli
vám pred tvárou Kristovou,
11 aby nás neoklamal satan; veď dobre
poznáme jeho úmysly.
Neodpustenie, horkosť
Kristov príklad
L 23:34
Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia,
čo činia. Oni si však delili Jeho rúcha a
hádzali (o ne) lós.
Neodpustenie, horkosť
Kristov príklad
1 Petra 2:
19 Veď je milosťou, keď niekto s čistým svedomím
pred Bohom znáša bolesti a trpí bez viny.
20 Ale čože je to za sláva, keď vás bijú preto, že
hrešíte? Keď však dobre robíte, a predsa vytrváte v
utrpení, to je milé Bohu,
21 lebo na to ste boli povolaní; pretože Kristus trpel
za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho
šľapaje.
22 On nikdy hriechu neučinil, ani ľsti nebolo v Jeho
ústach;
23 keď Mu zlorečili, nezlorečil; keď trpel, nehrozil, ale
porúčal Tomu, ktorý spravodlivo súdi;
Neodpustenie, horkosť
Kristov príklad
1 Petra 4:
12 Milovaní, nedivte sa ohňu (súženia), ktorý vás prišiel
skúšať, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné.
13 Ale nakoľko sa podieľate na Kristových utrpeniach,
radujte sa, aby ste sa s plesaním radovali aj pri zjavení
Jeho slávy.
14 Blahoslavení ste, keď vás ľudia hanobia pre Kristovo
meno, lebo Duch slávy, Duch Boží, spočíva na vás.
15 Len nech nikto z vás netrpí ako vrah, zlodej, zločinec
alebo všetečník;
16 keď však (trpí) ako kresťan, nech sa nehanbí za to, ale
nech oslavuje Boha týmto menom.
Neodpustenie, horkosť
Najťažšie je, keď nám krivdia tí najbližší
(SÚRODENCI)
Neodpustenie, horkosť
Najťažšie je, keď nám krivdia tí najbližší
(SÚRODENCI)
L 12,13-15:
Povedal Mu ktosi zo zástupu: Majstre, povedz môjmu
bratovi, aby si podelil so mnou dedičstvo!
On mu však riekol: Človeče, kto ma ustanovil za sudcu
alebo za deliča medzi vami?
I riekol im: Dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek
lakomstva, lebo život človeka nezáleží v
rozhojňovaní jeho majetku.
Neodpustenie, horkosť
Najťažšie je, keď nám krivdia tí najbližší
(SÚRODENCI)
1Kor 6,7-8:
Už aj to je úpadok pri vás, že sa súdite
medzi sebou. Prečo netrpíte radšej
krivdu? Prečo neznášate radšej škodu?
Ale vy krivdíte a škodíte, a to bratom!
Neodpustenie, horkosť
Najťažšie je, keď nám krivdia tí najbližší
(SÚRODENCI)
1Kor 6,7-8:
Už aj to je úpadok pri vás, že sa súdite
medzi sebou. Prečo netrpíte radšej
krivdu? Prečo neznášate radšej škodu?
Ale vy krivdíte a škodíte, a to bratom!
1Kor 8,13:
Preto: ak pokrm pohoršuje môjho brata, nebudem jesť
mäso naveky, aby som brata nepohoršil.
Neodpustenie, horkosť
Najťažšie je, keď nám krivdia tí najbližší
(SÚRODENCI)
1Kor 6,7-8:
Už aj to je úpadok pri vás, že sa súdite medzi sebou.
Prečo netrpíte radšej krivdu? Prečo neznášate
radšej škodu? Ale vy krivdíte a škodíte, a to bratom!
1Kor 8,13:
Preto: ak pokrm pohoršuje môjho brata, nebudem jesť
mäso naveky, aby som brata nepohoršil.
R 14,15:
Lebo ak je tvoj brat zarmútený pre pokrm, nepokračuješ podľa lásky. Nepriveď svojím pokrmom do
zahynutia toho, za ktorého Kristus umrel.
O čom ľudia najčastejšie hovoria ?
O čom ľudia najčastejšie hovoria ?
o svojich krivdách
Čo robíme, keď súdime ?
Čo robíme, keď súdime ?
1. staviame sa na miesto Boha
Čo robíme, keď súdime ?
1. staviame sa na miesto Boha
Mt 7,1-2: Nesúďte, aby ste neboli súdení;
lebo akým súdom súdite vy, takým budete
súdení, a akou mierou meriate vy, takou bude
vám namerané.
Čo robíme, keď súdime ?
1. staviame sa na miesto Boha
Mt 7,1-2: Nesúďte, aby ste neboli súdení;
lebo akým súdom súdite vy, takým budete
súdení, a akou mierou meriate vy, takou bude
vám namerané.
2. súhlasíme so Satanom
Čo robíme, keď súdime ?
1. staviame sa na miesto Boha
Mt 7,1-2: Nesúďte, aby ste neboli súdení;
lebo akým súdom súdite vy, takým budete
súdení, a akou mierou meriate vy, takou bude
vám namerané.
2. súhlasíme so Satanom
Zj 12,10: Nato som počul mohutný hlas v nebi
volať: Teraz nastalo spasenie i moc i
kráľovstvo nášho Boha a vláda Jeho
Pomazaného, lebo zvrhnutý bol žalobník na
nich pred naším Bohom dňom i nocou.
„a odpusť nám viny naše ako aj
my odpúšťame vinníkom svojim“
„a odpusť nám viny naše ako aj
my odpúšťame vinníkom svojim“
1.) v origináli slovo viny = dlhy
„a odpusť nám viny naše ako aj
my odpúšťame vinníkom svojim“
1.) v origináli slovo viny = dlhy
2.) v origináli: „ako sme my
(už) odpustili dlžníkom
našim“
Ďalšie texty o odpustení:
Ďalšie texty o odpustení:
Mk 11,25-26: A keď sa chystáte k modlitbám,
odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj
vám odpustil previnenia váš Otec, ktorý je
v nebesiach. Ale ak vy neodpustíte, ani vám
neodpustí previnenia váš Otec, ktorý je v
nebesiach.
Ďalšie texty o odpustení:
Mk 11,25-26: A keď sa chystáte k modlitbám,
odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj
vám odpustil previnenia váš Otec, ktorý je
v nebesiach. Ale ak vy neodpustíte, ani vám
neodpustí previnenia váš Otec, ktorý je v
nebesiach.
Mt 6,14-15: Lebo ak ľuďom odpustíte ich
previnenia, aj vám odpustí váš Otec nebeský;
ale ak neodpustíte ľuďom, ani váš Otec
neodpustí vám, keď sa previníte.
Ďalšie texty o odpustení:
Mk 11,25-26: A keď sa chystáte k modlitbám,
odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj
vám odpustil previnenia váš Otec, ktorý je
v nebesiach. Ale ak vy neodpustíte, ani vám
neodpustí previnenia váš Otec, ktorý je v
nebesiach.
Mt 6,14-15: Lebo ak ľuďom odpustíte ich
previnenia, aj vám odpustí váš Otec nebeský;
ale ak neodpustíte ľuďom, ani váš Otec
neodpustí vám, keď sa previníte.
Ef 4,32 : Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní,
odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v
Kristovi.
Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi (Mt 18,21-35)
Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi (Mt 18,21-35)
 obrovský nepomer medzi dlhmi
(10.000. talentov = 375 ton zlata;
100 denárov = 100 x denná mzda
robotníka = 70.000,-Sk ≈ 2.333 €)
Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi (Mt 18,21-35)
 obrovský nepomer medzi dlhmi
(10.000. talentov = 375 ton zlata;
100 denárov = 100 x denná mzda
robotníka = 70.000,-Sk ≈ 2.333 €)
→ toto podobenstvo nie je
o neveriacich, ale o „služobníkoch
kráľa“
Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi (Mt 18,21-35)
 obrovský nepomer medzi dlhmi (10.000. talentov = 375 ton zlata;
100 denárov = 100 x denná mzda robotníka = 70.000,-Sk ≈ 2.333 €)
→ toto podobenstvo nie je
o neveriacich, ale o „služobníkoch
kráľa“
 aký osud stihne veriaceho, ktorý
odmieta odpustiť - v.34-35: “A
rozhneval sa jeho pán a odovzdal ho
mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil celý dlh.
Tak i môj Otec nebeský urobí vám, ak
neodpustíte zo srdca každý svojmu
bratovi jeho previnenia.“
Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi (Mt 18,21-35)
 niekoľko dôsledkov:
1. Sluha, ktorý nechcel odpustiť bude
odovzdaný mučiteľom
BASANISTÉS = mučiteľ; ten, čo
spôsobuje trápenie
Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi (Mt 18,21-35)
 niekoľko dôsledkov:
1. Sluha, ktorý nechcel odpustiť bude
odovzdaný mučiteľom
BASANISTÉS = mučiteľ; ten, čo
spôsobuje trápenie
Skutky 16:23
Keď ich zbičovali, uvrhli ich do väzenia a žalárnikovi
prikázali, aby ich starostlivo strážil.
DESMOFYLAX
Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi (Mt 18,21-35)
BASANISTÉS = mučiteľ; ten, čo spôsobuje trápenie
Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi (Mt 18,21-35)
BASANISTÉS = mučiteľ; ten, čo spôsobuje trápenie
sloveso BASANIDZÓ = mučiť, trápiť
Mt 8:6 Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a strašne sa trápi.
Mt 8:29 A hľa, zvrieskli: Čo Ťa do nás, Synu Boží? Prišiel si
sem, aby si nás pred časne mučil?
Mt 14:24 Loď bola už mnoho honov od brehu a zmietali ňou
vlny, pretože vietor fúkal proti nim.
2 Petra 2:8 lebo tento spravodlivý, kým prebýval medzi nimi,
deň čo deň sa trápil vo svojej spravodlivej duši pre bezbožné
skutky, ktoré videl a počul.
Zjavenie 12:2 tehotná trápila sa a kričala v pôrodných
bolestiach.
Zjavenie 14:10 aj ten bude piť z vína hnevu Božieho, čistého
vína, naliateho do kalicha Jeho hnevu a bude mučený
ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom!
Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi (Mt 18,21-35)
BASANISTÉS = mučiteľ; ten, čo spôsobuje trápenie
podstatné meno BASANOS = bolesť, muka, trýzeň,
skúška (kovu) – (iba 3x v NZ:)
Lukáš 16:
23 Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a
zďaleka uzrel Abraháma a v jeho lone Lazára;
28 mám totiž päť bratov; nech im svedčí (o tých
veciach), aby neprišli aj oni na toto miesto múk.
Matúš 4:24 I rozniesla sa povesť o Ňom po celej Sýrii
a prinášali k Nemu všetkých chorých na rozličné
neduhy, trápených mukami (prudkými bolesťami),
posadnutých démonmi, trpiacich na padúcnicu a
ochrnutých; a uzdravoval ich.
Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi (Mt 18,21-35)
BASANISTÉS = mučiteľ; ten, čo spôsobuje trápenie
 mnohé duševné i telesné choroby idú
ruka v ruke s neodpustením, so
zatrpknutosťou
Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi (Mt 18,21-35)
BASANISTÉS = mučiteľ; ten, čo spôsobuje trápenie
 mnohé duševné i telesné choroby idú
ruka v ruke s neodpustením, so
zatrpknutosťou
→ Americký psychológ Frederic LUSKIN
dokázal na vzorke 260 pacientov:
"Hnev v duši vyvoláva choroby"
Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi (Mt 18,21-35)
 niekoľko dôsledkov:
1. Sluha, ktorý nechcel odpustiť bude
odovzdaný mučiteľom
2. Sluha, ktorý nechcel odpustiť, musel
splatiť svoj pôvodný nesplatiteľný
dlh
Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi (Mt 18,21-35)
 niekoľko dôsledkov:
1. Sluha, ktorý nechcel odpustiť bude
odovzdaný mučiteľom
2. Sluha, ktorý nechcel odpustiť, musel
splatiť svoj pôvodný nesplatiteľný
dlh
3. Boh tak urobí každému veriacemu,
kto odmietne zo srdca odpustiť
blížnemu
Neodpustenie, horkosť
Pasca: POMSTA
Neodpustenie, horkosť
Pasca: POMSTA
R 12,19:
Nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to
hnevu (Božiemu) - lebo je napísané: Mne
patrí pomsta, ja odplatím; hovorí Pán.
- pomsta je presne to, čo hľadáme, ak
odmietame odpustiť
Neodpustenie, horkosť
Pasca: POMSTA
R 12,19:
Nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to
hnevu (Božiemu) - lebo je napísané: Mne
patrí pomsta, ja odplatím; hovorí Pán.
- pomsta je presne to, čo hľadáme, ak
odmietame odpustiť
príklad pomsty: Absolón
Neodpustenie, horkosť
Pasca: POMSTA
Ef 4,30-32:
Nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým
ste boli spečatení na deň vykúpenia. Každá
rozhorčenosť a vášnivosť, hnev a krik i
rúhanie so všetkou zlosťou nech sú vám
vzdialené. Ale buďte vospolok dobrotiví,
milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil
vám v Kristovi.
Odpustenie je ROZHODNUTIE
Odpustenie je ROZHODNUTIE
= pretože mne bolo všetko odpustené – preto
Pane Teba poslúcham a ODPÚŠŤAM...
Odpustenie je ROZHODNUTIE
= pretože mne bolo všetko odpustené – preto
Pane Teba poslúcham a ODPÚŠŤAM...
Štefanova modlitba, keď ho kameňovali –
Skutky 7:60
Pane, nepočítaj im tento hriech!
Odpustenie je ROZHODNUTIE
= pretože mne bolo všetko odpustené – preto
Pane Teba poslúcham a ODPÚŠŤAM...
to nie je záležitosť pocitov, ale ROZHODNUTIE
Odpustenie je ROZHODNUTIE
jediná cesta z tohto väzenia
Odpustenie je ROZHODNUTIE
jediná cesta z tohto väzenia
Nenávisť, neodpustenie ZVÄZUJE
Download

Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi (Mt 18,21