SOLIANSKY
EVANJELIK
Zborový časopis CZ ECAV SOĽ
(12/2013)
Vianočný vinš
(Janko Jančík)
Nech láska, pokoj, svetom vládne
a nenávisť nech v priepasť padne
a nech sa slovo Vianoce
so šťastím v ústach ligoce.
Tak aj vy s nami prežijete
radostné chvíle na tom svete
a zabudnete staré bôle.
Buď pokoj ľuďom dobrej vôle!
SOLIANSKY EVANJELIK
december/2013
Lebo tak Boh miloval svet...
J 3,16: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby
nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“
Milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!
Tento biblický veršík je známy hádam všetkým. Už neraz sme ho počuli,
učili sme sa ho na detskej besiedke, počuli ho určite na náboženstve, učili
sme sa ho na konfirmačnej výučbe ako sumu evanjelia. Bol neraz mottom
nejakého duchovného stretnutia a pod. Tento biblický verš si dovolím rozdeliť na také štyri časti. Tou prvou je:
1. LEBO TAK BOH MILOVAL SVET...
Z Písma Svätého nám zaznieva: LEBO TAK BOH MILOVAL SVET.
Úžasná správa pre celý svet. Namiesto hnevu, sa Boh preukázal k tomuto
svetu v láske. LEBO ON MILUJE ČLOVEKA – takého aký je. On miluje
mňa i teba, so všetkým akí sme. ÁNO Boh miluje. Prichádza a pomáha. Neostáva sedieť vo svojom nebi – nemyslí a nehovorí: „Tí ľudia sú si sami na
vine, ja som im toľko krát povedal, varoval som ich, že nemajú žiť tak...“
Koľkokrát nás aj cez zvestované slovo Božie napomína, karhá, učí a vedie
a my stále opakujeme tie isté chyby a hriechy. Aj náš život často beží mimo
tej dráhy, ktorú nám Pán Boh určil, ktorá je bezpečná a tá správna. Korene,
na ktorých padáme my, naše pády a zranenia, vyčerpania sa len inak volajú
a inak vyzerajú – ale to, že vždy dochádza k bolestivým pádom a my ostávame ležať kdesi mimo – a sami, nie je niečo výnimočné. Vieme kam radšej
nemáme chodiť. Vieme, ako a prečo nesmieme robiť, riskovať – ale čo nám
je to platné? A preto niet divu, že padneme.
Krachujú vzťahy v rodinách, narastajú dlhy, mnohí prichádzajú o prácu,
iní sú deprimovaní zo životných sklamaní, iní sú až na pokraji – pochybujúci
o zmysle ľudského života. Stáva sa, že pri zemi sa ocitne človek, ktorý svoje
bôle lieči alkoholom a nevládze sám - len tak prestať. V takýchto a iných
ďalších situáciách by si mohol Pán Boh povedať: čo už! Títo ľudia nepočúvali varovné signály, nebrali vážne moje slovo a čo si zasiali, to budú aj žať.
Teraz sa z toho musia dostať sami.
2
SOLIANSKY EVANJELIK
december/2013
Nie takto Pán Boh nerozmýšľa. Lebo BOH JE LÁSKA! Prichádza a niečo
robí. Jeho láska nie je len vyznaním úst. Ona sa prejavuje reálnym činom
a o tom sa dozvedáme i počas vianočných slávností nanovo, z tej radostnej
zvesti, z evanjelia.
2. ŽE SVOJHO JEDNORODENÉHO SYNA DAL...
Božia láska nám dáva svojho jednorodeného Syna. Rozumieš tomu brat –
sestra? On mňa i teba nezatracuje pre moje a tvoje zlyhania, ale dáva to najcennejšie, jednorodeného z lásky k nám.
Položme si otázku: Čo sme my ochotný dať Bohu? Neraz len niečo vyhradíme zo svojho času, peňazí, ale viacej už nechceme – lebo sme egoistický a nedokážeme sa úplne oddať Bohu a dať Mu vlastne to, čo je aj tak Jeho.
Vidíme – ako vieme milovať, ako sa vieme obetovať? Lenže Božia láska ide
ďalej, ona nie je sebecká, ona nezávidí, nenadýma sa, nie je neslušná, ale je
trpezlivá, dobrotivá, nevystatuje sa, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje
sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou, všetko znáša, všetkému verí, všetkého
sa nádeja, všetko pretrpí. A preto nám dáva aj to jednorodené, to jediné –
lebo nás miluje. Toto je skutočná a pravá láska, ktorá sa dokáže obetovať.
Ktorá nešomre, ktorá koná nie jeden – dva – či tri razy a povie si, už dosť –
nech robia iní, ale ona sa obetuje toľko – koľkokrát treba.
Boh prišiel do tohto sveta v Ježišovi Kristovi, aby láska zvíťazila nad
nenávisťou a zlobou diabla a tohto sveta. Boh skrze jednorodeného Syna
dáva svetu záchranu a spasenie. Lebo Boží Syn, narodený v Betleheme sa
obetoval za nás na Golgote, za naše hriechy, naše pády, naše zlyhania. To je
láska, obetujúca sa kvôli nám – úplne zadarmo.
Kým nás láska, priazeň nič nestojí, milujeme radi. Ak však príde prvý
problém, slabosť, neochota, ak nám dôjde trpezlivosť cúvneme. Lenže každý, kto Bohu rozumie, kto sa zaujíma o Jeho cesty, veľmi rýchlo pochopí,
prečo sú obete nutné. Aj Božia cesta k našej záchrane vedie cez obeť. To je
dôkaz, že Ho neodradí vôbec nič – ani moja slabosť, ani moja nenávisť, ani
trpkosť, ktorá pramení a ústi v mojej bolesti, nedocenení. Pán Boh svojou
obeťou dokazuje, že mám pre Neho tú najvyššiu hodnotu. Dáva sa mi, núka
mi svoju moc, podporu, kráča so mnou v mojej ťažobe. Vždy a všade mi
3
SOLIANSKY EVANJELIK
december/2013
dáva najavo, že u Neho som prijatý. Tu som doma. Tu som v bezpečí. S Ním
sa nemusím ničoho báť. Lebo Bohu ide o to, aby sme nezahynuli.
3. ABY NEZAHYNUL...
Boh nechce, aby si zahynul vo svojom neriešiteľnom probléme, vo svojej
chorobe, vo svojich starostiach a smútkoch. Aj keď následky zla veľmi často
stoja život. Podvody likvidujú vzťahy na všetkých úrovniach, klamstvo skôr
či neskôr likviduje firmu. Alkohol likviduje život. Pán Boh však nechce, aby
život bol stratený. Nechce, aby sme o oň prišli. Preto prichádza a uvádza na
pravú mieru všetko, čo sme prevrátili na hlavu. Svojím odpustením dáva
šancu krachujúcim vzťahom, svojou milosťou zoceľuje roztrieštené nádeje.
Svojou mocou dáva silu, aby moja námaha nebola márna. Jemu naozaj záleží
na tom, aby si nestratil svoj život pre veci tohto sveta, pre svoju hrdosť
a namyslenosť, pre svoju zlobu a nenávisť, pre svoje konanie. On sa rodí do
tohto sveta, aby priniesol namiesto zatratenia – záchranu a spasenie. Boh
chce pre Teba to najlepšie. Chce ti pomôcť a dostať ťa z cesty širokej
a bludnej – vedúcej do zatratenia a zahynutia. On prichádza k Tebe a hovorí
ti: „Ja som cesta, pravda i život.“ Poď za mnou, nasleduj ma a budeš mať
skutočný život. Budeš žiť spokojný, šťastný a vyrovnaný. Aj keď budeš prežívať ťažkosti, Ja budem s tebou! Ochránim ťa a pomôžem ti! To je Božia
láska – dôveruje, stavia na nohy, posilňuje a vychováva. Dáva sa. Každému
človeku. Boh nedáva svojho Syna len vyvoleným, zbožným. Každú kto uverí
v Jeho Syna bude mať nový, kvalitný a ozajstný život. Jeho pozvanie platí
pre všetkých. Jeho ponuka platí pre každého, aby nezahynul.
4. ALE VEČNÝ ŽIVOT MAL KAŽDÝ, KTO VERÍ V NEHO!
Boh v Ježišovi Kristovi k nám prináša život. To je ten zmysel obete Pána
Ježiša Krista, že v ňom, Jeho smrťou a vzkriesením môžeme aj my žiť! A to
nielen tu časne, ale potom, raz aj večne! Apoštol Peter povedal žalárnikovi:
„Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“
Verme Božiemu posolstvu adresovanému aj nám kresťanom, prijmime ho
do našich sŕdc s láskou a úprimnou vierou. Toto evanjeliové zasľúbenie sa
splní a my môžeme sa vždy počas Vianoc radovať, že máme milujúceho
Boha, ktorý urobil všetko pre našu záchranu a spasenie. Čo iného si môžeme
4
SOLIANSKY EVANJELIK
december/2013
prijať počas Vianoc, ako toto radostné posolstvo: „Nebojte sa, lebo narodil
sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“
Milí bratia a milé sestry, „lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí
v Neho.“ Amen.
Ľuboš Kubačka – zborový farár
DOMÁCE SLUŽBY BOŽIE PRI ŠTEDROVEČERNOM STOLE 2013
(Pred večerou, pred preberaním darčekov – vedie hlava rodiny)
 V mene Boha Otca, Syna, Ducha Svätého. Amen.
 Pieseň - ES č. 41
 Evanjelium podľa Lukáša 2. Kapitola, verše 1 – 14:
„V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. 2Tento
prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. 3Išli preto všetci,
aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. 4Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, 5aby sa dal zapísať so svojou
snúbenicou Máriou, ktorá bola v po žehnanom stave. 6Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. 7I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula
Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto. 8A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. 9A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila.
I báli sa bázňou veľkou. 10Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem
vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, 11lebo narodil sa vám dnes v
meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. 12A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. 13A hneď
s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a
volali: 14Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“
 Aby sme si počuté Božie slovo aj srdcom privlastnili skrze vieru, vyznajme ju spoločne slovami Apoštolského vierovyznania:
Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.
5
SOLIANSKY EVANJELIK
december/2013
Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z
Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych,
vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde
súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.
 Skloňme sa a takto sa pomodlime:
Láskavý náš nebeský Bože, ani si nezaslúžime všetku tú lásku, ktorú nám
prejavuješ, keď nám ako dar dávaš svojho jediného Syna. My sami v tomto
svete blúdime, ale s Ním môžeme kráčať istou cestou, pretože On je svetlom, On pozná správny smer, On nás môže viesť, On je naším záchrancom.
Ďakujeme Ti za ten dar a prosíme Ťa, pomôž nám, aby sme Ho dnes s radosťou prijali, no nikdy v živote Ho nestratili. Kiež pri Ňom verne vytrváme
a nikdy na Neho nezabúdame, lebo len s Ním môžeme prísť do cieľa, ktorým
je Tvoje sväté, večné kráľovstvo. Amen. Otče náš...
 Pieseň ES č. 60.
 A teraz už milosť Pána nášho Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo
Ducha Svätého so všetkými vami. Amen.
(pripravil GBÚ)
Na zamyslenie...
1. Boh sa ťa nespýta akým autom si jazdil, ale koľko ľudí si v ňom zviezol.
2. Boh sa ťa nespýta, aký veľký bol dom, v ktorom si býval, ale koľko ľudí
si v ňom pohostil.
3. Boh sa ťa nespýta, ako si sa obliekal, ale koľko ľudí si obliekol.
4. Boh sa ťa nespýta, koľko peňazí si zarobil, ale akým spôsobom si ich
zarobil.
5. Boh sa ťa nespýta, aké názory si hlásal, ale spýta sa, ako si pracoval.
6. Boh sa ťa nespýta, koľko si mal priateľov, ale spýta sa ťa, koľkým
z nich si bol priateľom.
7. Boh sa ťa nespýta v akej štvrti si býval, ale spýta sa ťa, ako si vychádzal
so susedmi.
8. Boh sa ťa nespýta na farbu pleti, ale spýta sa na farbu tvojho charakteru.
6
SOLIANSKY EVANJELIK
december/2013
9. Boh sa ťa nespýta, prečo si tak dlho váhal s prijatím viery, ale vo svojej
nekonečnej milosti ťa bude sprevádzať do nebeského domova namiesto pekelných brán.
10. Boh sa ťa nespýta, koľkým ľuďom dáš čítať tieto riadky, pretože On
to už vie.
Autor neznámy
Vianočný blázon
V jednej krajine na Východe žil pred dvetisíc rokmi mladý blázon. Ako
každý blázon sníval aj on o tom, že sa raz bude múdrym. Miloval hviezdy.
Nikdy ho neunavilo pozorovať ich. A tak sa stalo, že jednej noci neobjavili
novú hviezdu len králi Gašpar, Melichar a Baltazár, ale aj tento blázon. “Tá
nová hviezda je jasnejšia ako ostatné”, myslel si. “To bude tá Kráľovská
hviezda – narodil sa nový kráľ! Chcem mu ponúknuť svoje služby. Však ak je
to kráľ, bude potrebovať určite nejakého blázna. Vydám sa na cestu a budem
ho hľadať. Hviezda ma povedie.” Dlho premýšľal, čo by mohol novému
kráľovi priniesť ako dar. Avšak okrem svojej bláznovskej kapucne, zvonkohry a jednej kvetiny nemal nič, čo by mohol darovať. A tak sa z domova
vydal na cestu.
Prvú noc ho hviezda priviedla do chudobnej chalúpky. Tam našiel dieťa,
ktoré bolo chromé. Plakalo, pretože sa nemohlo hrať s ostatnými deťmi.
“Ach”, pomyslel si blázon, “dám tomu dieťaťu svoju bláznovskú kapucňu.
Potrebuje ju viac, ako kráľ.” Dieťa si bláznovskú kapucňu nasadilo na hlavu
a šťastne sa rozosmialo. To bláznovi miesto poďakovania úplne stačilo.
Druhú noc ho hviezda zaviedla do krásneho paláca. Tam našiel dieťa,
ktoré bolo slepé. Plakalo, pretože sa nemohlo hrať s ostatnými deťmi.
“Ach”, pomyslel si blázon, “dám tomu dieťaťu svoju zvonkohru. Potrebuje
ju viac, ako kráľ.“ Dieťa zvonkohru radostne rozohralo a šťastne sa rozosmialo. To bláznovi miesto poďakovania úplne stačilo.
Tretiu noc ho hviezda zaviedla do zámku. Tam našiel dieťa, ktoré bolo
hluché. Plakalo, pretože sa nemohlo hrať s ostatnými deťmi. “Ach”, pomyslel si blázon, “dám tomu dieťaťu svoju kvetinku. Potrebuje ju viac, ako
kráľ.“ Dieťa si kvetinku zobralo a šťastne sa rozosmialo. To bláznovi miesto
poďakovania úplne stačilo. Teraz mu už nič nezostalo, čo by mohol kráľovi
darovať. „Bude lepšie, keď sa vrátim”, pomyslel si blázon. Avšak keď sa
pozrel k oblohe, hviezda stála na jednom mieste a žiarila veľmi jasne, jasnej7
SOLIANSKY EVANJELIK
december/2013
šie ako kedykoľvek predtým. A v tom uvidel cestu k nejakej stajni v strede
poľa.
Pred stajňou stretol troch kráľov a zástup pastierov, aj oni hľadali nového
kráľa. Ten ležal v jasliach – malé, bezbranné dieťa. Mária, ktorá chcela práve na slamu prestrieť čisté plienky, sa bezradne pozerala a hľadala pomoc.
Nevedela kam by dieťa položila. Jozef práva kŕmil osla a všetci ostatní mali
plné ruky darov. Traja králi doniesli zlato, kadidlo a myrhu, pastieri vlnu,
mlieko a chlieb. Len blázon tu stál s prázdnymi rukami. Mária, plná dôvery,
položila teda dieťa do jeho náruče. Tak našiel Kráľa, ktorému chcel v budúcnosti slúžiť. A taktiež vedel, že svoju bláznovskú kapucňu, zvonkohru a
kvetinu rozdal deťom, aby mal miesto pre Dieťa, ktoré mu teraz so svojím
úsmevom darovalo múdrosť, po ktorej tak túžil.
Pripravila: Alena Balent Nováková
DUCHOVNÉ AKTIVITY V R. 2013
Aj v r. 2013 sme v našom cirkevnom zbore mali množstvo aktivít, ktorými cieľom bolo povzbudenie vo viere v Pána Ježiša Krista, duchovný rast,
tvorenie spoločenstva s naším Pánom. Aj v tomto roku sme mali aktivity,
z ktorých ste si mohli vybrať a ktoré sme pripravili nie preto, aby sa niečo
robilo. Ale preto, lebo sú potrebné a dôležité a vyhľadávané mnohými bratmi a sestrami z nášho cirkevného zboru. Vďaka Pánu Bohu, že aj v r. 2013
sme mohli zažiť množstvo Božieho požehnania, ktoré sme prijali aj v rámci
rôznych duchovných stretnutí v zbore.
Tu je prehľad duchovných aktivít v skratke:
 Ekumenická bohoslužba – 24.1.2013 – Čaklov, Soľ
 Stretnutie žien – 10.3.2013 – Soľ
 Stretnutie konfirmandov po 30, 50, 60r. – Soľ
 Deň detí – 02.06.2013 – Soľ
 Biblický tábor pre deti – 01.–04.2013 - Soľ
 Túra na Šimonku – 06.07.2013
 Biblický tábor pre dorast – mládež 07.-12.08.2013 Soľ
 Zborové dni – 30.08. – 01.09.2013 Soľ
 Zborový zájazd – 13.10.2013 – Žilina, Rajecké Teplice, Rajecká Lesná
 Stretnutie seniorov – 20.10.2013 – Soľ
 Mikulášsky večierok – 15.12.2013 – Soľ
 Vianočný koncert – 22.12.2013 – 17:00h. – Soľ
8
SOLIANSKY EVANJELIK
december/2013
Vianočný príbeh o smutnom chlapčekovi
Pred Vianocami som sa ponáhľala do supermarketu dokúpiť darčeky, ktoré som nestihla. Keď som uvidela ten dav, prešla ma chuť a začala som si
frflať pre seba: "Môžem tu čakať večnosť, nič nestíham, a ešte čo všetko musím vybaviť..." Vianoce začínajú byť čím ďalej tým stresovejšie, keby sa tak
dalo celý ten zhon prespať Nakoniec som sa predsa len prebojovala do oddelenia s hračkami a začala som nadávať na ceny, premýšľajúc, či sa vôbec
moje deti budú s týmito hračkami hrať. Ako som tak blúdila popri regáloch,
zbadala som asi 5 ročného chlapčeka, ktorý si k sebe túlil jednu bábiku. Mal
strašne smutný pohľad pritom ako hladkal bábiku po vláskoch. Potom sa
otočil k jednej staršej dáme spýtajúc sa: "Babi, si si istá, že nemám dosť peňazí, aby som kúpil túto bábiku?" Staršia dáma mu odpovedala: "Vieš aj ty
sám, že nemáš dosť peniažkov, zlatúšik." Potom poprosila vnúčika, aby na ňu
chvíľku počkal, kým sa ešte na niečo pozrie. Rýchlo odišla. Chlapček ešte
stále mal v náručí tú bábiku. Nakoniec som sa vybrala k nemu a spýtala som
sa ho: "Komu by si chcel kúpiť tú bábiku?" "Túto bábiku chcela moja sestrička na Vianoce zo všetkého najviac, bola si istá, že jej ju Mikuláš prinesie
pod Stromček" "Tak keď ju tak chcela, tak jej to Mikuláš určite prinesie."
"Nie, nie, tam kde je teraz Mikuláš už nemôže priniesť darčeky. Aby bábiku
dostala, tak ju musím dať mamičke, aby jej ju odovzdala, keď tam pôjde"
Očká mu pri tom ešte viac zosmutneli. "Moja sestrička išla k Ježiškovi, aby
bola s ním. A tatino mi povedal, že aj maminka za chvíľku pôjde za Ježiškom,
tak som si myslel, že by jej tú bábiku mohla zobrať." Potom mi ešte ukázal
jednu milú fotku, na ktorej sa usmieval. "Túto fotku by som jej tiež chcel
poslať, aby na mňa nikdy nezabudla. Mám veľmi rád svoju maminku a želám
si, aby neodišla, ale tatino hovoril, že musí odísť, aby mojej sestričke nebolo
smutno." Potom sa zase pozrel s tými jeho smutnými očkami na bábiku.
Rýchlo som si vybrala peňaženku a nepozorovane som si z nej vybrala peniaze, a povedala som chlapčekovi: "Poď prepočítame tvoje peniaze, čo keď
predsa len budú stačiť na tú bábiku?" "OK, dúfam, že ich predsa len bude
dosť" Rýchlo som pridala k peniažkom ktoré mi podával, tie svoje, tak aby si
to nevšimol a začali sme počítať. Bolo dosť peňazí na bábiku a ešte mu aj
zostalo. Chlapček zvolal: "Ďakujem Ti Bože, že si mi dal dosť peňazí." Potom sa na mňa pozrel a povedal: "Vieš, včera som poprosil Boha, aby mi dal
dostatok peňazí na bábiku, aby ju mohla maminka zobrať sestričke, a On ma
vypočul!!! Ešte som chcel kúpiť maminke jednu bielu ružičku, ale to som sa
9
SOLIANSKY EVANJELIK
december/2013
už neodvážil žiadať od Boha. Ale On predsa len mi dal viac, aby som mohol
kúpiť aj bábiku aj ružičku. Vieš, maminka má veľmi rada biele ruže." O pár
minút sa chlapčekova babička vrátila a odišli. Po stretnutí s chlapčekom som
pokračovala v nákupoch, ale už v zmenenej nálade, stále som na neho musela myslieť. Potom som si spomenula na článok, ktorý som čítala pred dvoma
dňami. Písalo sa o opitom šoférovi, ktorý havaroval s iným autom, v ktorom
sedela mladá žena so svojou dcérkou. Dievčatko na mieste zomrelo a matka
bola v kritickom stave. Dva dni po mojom stretnutí s chlapčekom som si
prečítala článok, ktorý oznamoval, že chlapčekova mamina zomrela. Bežala
som do kvetinárstva a kúpila som kyticu bielych ruží a vybrala som sa na
pohreb. Na mieste, kde sa môžu príbuzný naposledy rozlúčiť so svojou najmilšou, ležala mladá žena v truhle, v ruke mala kyticu bielych ruží, vedľa
seba mala položenú chlapčekovu fotku a bábiku. S plačom som opustila cintorín, s pocitom, že sa môj život zmenil. Láska, ktorú chlapček cítil k svojej
maminke a sestričke bola nepredstaviteľná. A jeden opitý vodič mu za stotinu sekundy zobral maminku aj sestričku, ktoré tak veľmi ľúbil.
Pripravila: Alena Balent Nováková
KRONIKA 2013
Pokrstení v r. 2013:
1. Jakub Krišta - Soľ
3. Alexander Vall – Soľ
5. Róbert Ďurana – Čaklov
7. Hana Vancáková – Soľ
Konfirmovaní - 12.5. 2013:
1. Tomáš Hajník – Soľ
3. Kristína Halasová – Soľ
5. Denisa Polahárová – Soľ
7. Jerguš Demčák – Čaklov
9. Viktória Kmecová – Čaklov
11. Františka Nemcová – Čaklov
13. Veronika Antolová – Zámutov
2. Ester Duňová – Hlinné
4. Barbora Chmeľovská – Hlinné
6. Dušan Majerník – Zámutov
2. Viktor Hajník – Soľ
4. Samuel Kulman – Soľ
6. Daniel Ravas – Soľ
8. Katarína Hrivňáková – Čaklov
10. Erika Nahajová – Čaklov
12. Nikola Antolová – Zámutov
14. Samuel Spusta - Zámutov
10
SOLIANSKY EVANJELIK
december/2013
Konfirmovaný dospelý:
1. Juraj Korim - Hlinné
Sobášení v r. 2013:
1.
2.
3.
4.
Maroš Bobb a Adriana Žipajová – sobáš v Hlinnom
Róbert Vall a Marianna Halasová – sobáš v Soli
Jozef Mastiľak a Jana Hladová – sobáš v Soli
PhDr. Slavomír Kmec a JUDr. Petra Radvanská – sobáš vo Vranove
Pochovaní v r. 2013:
1. Mária Michalíková – 17.02.2013 – 83r. – Soľ
2. Ján Berta – 07.03.2013 – 64r. – Soľ
3. Anna Polahárová – 23.03.2013 – 75r. – Soľ
4. Anna Jenčová – 04.04.2013 – 87r. – Hlinné
5. Andrej Antol – 18.04.2013 – 92r. – Soľ
6. Anna Štofová – 05.05.2013 – 84r. – Soľ
7. Mária Ďorďovičová – 11.06.2013 – 85r. – Zámutov
8. Mária Ruščáková – 25.06.2013 – 76r. – Soľ
9. Štefan Ritko – 18.07.2013 – 79r. – Čaklov
10. Vladimír Kmec – 30.07.2013 – 57r. – Čaklov
11. Anna Peržeľová – 13.08.2013 – 51r. – Zámutov
12. Helena Mattová – 24.08.2013 – 81r. – Zámutov
13. Valéria Jakubová – 30.08.2013 – 85r. – Čaklov
14. Mária Stulančáková - 01.09.2013 – 89r. – Soľ
15. Ján Berta – 05.09.2013 – 80r. – Soľ
16. Anna Demková – 02.10.2013 – 86r. – Soľ
17. Štefan Kmec – 10.10.2013 – 56r. – Hlinné
18. Ján Demčák – 12.10.2013 – 92r. – Jastrabie nad Topľou
19. Helena Saraková – 24.11.2013 – 81r. - Soľ
11
SOLIANSKY EVANJELIK
december/2013
Počúvaj, čo ti Boh hovorí...
V detskej kresťanskej piesni sa spieva: „Počúvaj, čo vtáčky spievajú,
počúvaj, že šumí les. To Pána chvália, to Pána chvália, tak ako včera, aj
dnes.“Prežili sme adventné obdobie, počas ktorého sme sa mali duchovne
pripravovať na narodenie najvzácnejšieho dieťaťa tohto sveta. Mali sme sa
stíšiť, aby sme aj v ruchu a v predvianočnom zhone a prípravách, počuli
najmä Boží hlas. Mnohí tak urobili, keď v modlitbách, osobných stíšeniach,
či počas adventných večierní počúvali slovo Božie, modlili sa a dodávali
svojej duši duchovný chlieb. Mnohí videli nielen rozžiarené pouličné vianočné ozdoby, ale aj svetlo Pána Ježiša Krista. Nie všetci však dokážu stíšiť
svoje srdcia, nie všetci dokážu svoj sluch ustrážiť, a radšej počúvajú svetské
hlasy. Preto sa dnes toľko darí komercii, preto sa dnes počas adventu dostáva do popredia všetko možné, len nie tá pravá podstata vianočných sviatkov.
Výzdoba, nákupné šialenstvo, upratovanie, zhon, vypekanie – to predsa nie
je dôvodom vzniku vianočných sviatkov. Tým pravým dôvodom je narodenie Božieho Syna. Tým pravým dôvodom je Božia láska, ktorá sa sklonila
k hriešnemu ľudstvu, keď nám Boh poslal svojho Syna, Pána Ježiša. Mnohí
prijímajú vo viere túto radostnú zvesť, tento vzácny Boží dar, ale mnohí ho
neustále odmietajú.
12
SOLIANSKY EVANJELIK
december/2013
Jeden príbeh hovorí o vianočnom vrabcovi. V tú noc, keď poslal Boh
anjela ku Márii, aby jej zvestoval narodenie Božieho dieťaťa, pristál na podobločnici vrabec. Zjavenie anjela ho najprv vystrašilo, ale keď počul, že Mária privedie na svet Božieho Syna, bol celý bez seba. Zaplavil ho pocit nevýslovného šťastia a radosti a rozhodol sa, že sa s touto zvesťou podelí
s ľuďmi, aby sa pripravili na prijatie a oslávenie dieťatka. Myslel si, že jeho
úloha bude jednoduchá, že ľudia sa ihneď nadchnú, a budú s radosťou nedočkavo očakávať deň príchodu Spasiteľa. Ale veľmi sa mýlil. Keď chcel toto
tajomstvo prezradiť ženám na trhu, tie ho iba nahnevane odohnali. Aj my
uprostred svojej každodennej práce často nemáme čas –sme tak zavalení
povinnosťami, že všetko, čo by nás v nej rušilo, odháňame, bezohľadu na to,
či je to dôležité. Mnohí nemajú čas na svoje deti, na oddych, na stíšenie, na
to, aby sa pomodlili, aby si prečítali aspoň pár veršov z Biblie. Nemáme čas
– a možno ani vôľu na to, aby sme obetovali čo i len chvíľočku pre nášho
Boha. Pán Ježiš nás oslovuje dennodenne – nielen slovom Božím, ale aj rôznymi situáciami, do ktorých sa dostávame, a skrze ktoré nám chce tiež niečo
veľmi dôležité povedať. Ale my Ho odháňame, nevnímame Jeho reč, Jeho
znamenia a žijeme si ďalej svojim životom. Vyháňame Ho zo škôl, z práce,
z našich rodín a domácností. Prorok Izaiáš videl takúto duchovnú biedu medzi izraelským ľudom, a preto ich tvrdo skritizoval: „Vôl pozná svojho gazdu i osol jasle svojho pána, Izrael nepozná, môj ľud nechce chápať.“
(Iz 1,3).
Toto zistil aj malý vrabec, že bude mať veľmi ťažkú úlohu, pretože ľudia,
ku ktorým zaletel, boli hluchí a slepí. Nevzdával sa však a zaletel ku starším
ľuďom, ktorí sa prechádzali po námestí a pomyslel si: „Oni na mňa iste budú
13
SOLIANSKY EVANJELIK
december/2013
mať čas.“ Keď však začal nad ich hlavami štebotať, mnohí si ho ani nevšimli
a kráčali zamyslení ďalej. Nestalo sa už aj vám, že to, čo sa okolo vás dialo,
akoby išlo celkom pomimo? Mnohých dnes totiž trápia existenčné, zdravotné, či rodinné problémy, a majú plnú hlavu starostí. V takom stave nie sú
schopní nič iné vnímať. Žijeme si vo svojom vnútornom svete, lebo sme
zahľadení do svojho vnútra, do svojich problémov. Iní zase majú možno aj
pekný život, radujú sa z neho a tešia sa z úspechov, vydarenej rodiny, či
pekných vzťahov. Ďalším problémom však je to, že sme sa dostali do takého
stavu, že často nevieme rozlíšiť zlato od blata, a tak mnohí prijímajú radšej
odpad skrze bezduché seriály či realityšou, akoby mali siahnuť po kvalitnom
duchovnom obohatení. Ak máme takéto nízke nároky, ak nedokážeme alebo
nechceme vnímať aj hlbšiu podstatu života a nehľadáme aj duchovný zmysel
nielen Vianoc, ale aj celého nášho bytia – potom naozaj nemôžeme počuť
Božie volanie. A vtedy naozaj platí, že: „Môj ľud nechce chápať.“
Vrabec teda sklamaný odletel. Zbadal hrajúce sa deti, a tak si povedal:
„Deti ma iste vypočujú!“ A naozaj, len čo dosadol na zem, všetky deti sa
okolo neho zhŕkli. „Aký zlatučký vrabček! Čo tu chce? Možno sa chce
s nami hrať...“ „Nie, nie, prišiel som vám prezradiť úžasné tajomstvo! Čoskoro sa narodí práve medzi nami ďalšie dieťatko, Boží Syn!“ Deti na rozdiel od dospelých, ktorí sa robili, že sú hluchí, videli, že vrabček im chce
niečo povedať, ale mu žiaľ nerozumeli.
Deti veľmi radi počúvajú aj dnes Pána Ježiša. Veď On je veľkým priateľom všetkých detí, a aj svojich učeníkov, ktorí deti odháňali, učil, že práve
takýmto patrí kráľovstvo Božie. Takým, ktorí s dôverou a vierou prijímajú
slovo Božie, a aj Jeho samého. Deti však mnohému nerozumejú, a tak im
14
SOLIANSKY EVANJELIK
december/2013
musíme my dospelí pomôcť. Preto je dôležité, aby aj vaše deti chodili napr.
na besiedku, do kostola, aby začali chápať tomu, čo nám Boh hovorí. Mnohí
si myslia, že kázeň nie je pre deti, že jej nebudú rozumieť, a že stačí, ak budú
chodiť do kostola, až keď budú veľké. Ich srdiečka sú však oveľa vnímavejšie, než si myslíme. A dokážu vidieť a počuť veci, ktoré nám dospelým unikajú.
Vrabec teda nenašiel nikoho z ľudí, kto by bol ochotní ho vypočuť
a uveriť tomu radostnému posolstvu. Tešil sa aspoň z toho, že ho počúvali
ostatné zvieratká. A preto sa musel Boží Syn narodiť nie v normálnom obydlí, medzi ľuďmi, ktorí by Ho vítali, ktorí by sa tešili z Jeho narodenia – ale
narodil sa v maštali medzi zvieratami. „Vôl pozná svojho gazdu i osol jasle
svojho pána.“ Až potom, keď zažiarila betlehemská hviezda, až keď Boží
anjel navštívil pastierov – až potom sa táto zvesť dostala medzi ľudí.
Aj tento rok si opäť pripomíname narodenie Pána Ježiša. Aj tieto Vianoce Mu budú spievať na slávu milióny ľudí. Mnohým sa totiž našťastie otvorili uši a srdcia a prijali Spasiteľa do svojich životov. Boží hlas je totiž neúnavný a stále nás oslovuje. Započúvajme sa aj my, či nám nechce niečo dôležité povedať aj tieto Vianoce. Božie svetlo totiž zažiarilo nielen na nebeskej oblohe počas tej pamätnej noci, ale svieti až dodnes. „Ľud, ktorý chodí
v tme, uzrie veľké svetlo, a nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari
svetlo.“ (Iz 9,1). Ľud, ktorý nechápal, zrazu všetkému rozumie, tí, ktorí nepočuli, môžu počuť, tí, ktorí nevideli, môžu vidieť, a tí, ktorí žili v tme, vyšli
na svetlo. Prijmime aj my Pána Ježiša nielen ako dôvod na to, ísť raz za rok
do kostola, či ako dôvod na oslavy a dary. Prijmime Ho ako Spasiteľa, ako
Toho, kto zmení naše životy, a kto nám prináša omnoho viac, než si vieme
predstaviť. Počúvaj Ho, lebo prišiel aj kvôli tebe. Amen.
Zuzana Kubačková
15
SOLIANSKY EVANJELIK
december/2013
KRÍŽOVKA
hlavné
denné
jedlá
ĽK
1.časť
tajničky
kosatec
úctivé
oslovenie
žien
podmienková
spojka
Pomôcky:
Kopra
Suk
Eron
opoj
ma
alkoholom
rieka
v
Mexiku
provizórna
drevená
stavba
na aký účel
rod
žiab
ochotne
3. časť
tajničky
solmizačná
slabika
2. časť
tajničky
zlato
po
španielsky
Prenášajú
spôsoboval
nudu
Ihličnan
mesto
v USA
(Oklahoma)
desať
Božích
prikázaní
národná
obroda
kuchynská
nádoba
ruská
rieka
Pomôcky:
Aros,
daina,
Enid, Yn,
ate
sušená
dužina
skr.
Európskej
komisia
skupenstvo
vody
taliansky
súhlas
dvojica
litovská
ľudová
pieseň
hrča v dreve
po česky
solm.
slabika
skratka
aramejský
stupeň
neoblial
plakalo si
poeticky
Názov
Firmy
uviedol
do
spánku
Otecko
pero
na
ozdobné
písanie
krúžok,
koliesko
autonómna
oblasť
Pomôcky:
Anapa
anura
ohľaduplnosť
v správaní
Čiernomorský
Prístav
predložka
jemná hmla
na horách
výšinové
pasienky
lieh
ukazovacie
zámeno
ruda
po angl.
Zn. kvality
múky
súhv.
Orión
chemická
značka
erbia
otec
chem.
značka
hliník
sladkovodná
ryba
podobná
kaprovi
šúchali
Meno
amerického
režiséra
Kazana
futbalový
klub
v
Madride
16
SOLIANSKY EVANJELIK
december/2013
OSEMSMEROVKA
B
A
H
O
H
E
H
A
M
J
E
S
E
S
R
A
R
A
L
K
R
I
U
T
N
H
B L
U
B D
B
A R CH
S D
T
A O
A
M N
K
Á Z
I
É F
A
A N
O
Á CH E
O N
Á
T N
E
E L
M
D
O
A
T
O
I
K
C
G
N
B
CH
A
L
L
V
R
N
E
O
A
A
Á
R
O
N
B
H
I
I
D
P
L
B
B
Ď
T
R
E
A
N
Z
E
F
E
E
L
J
Á
O
E
C
T K Á T
L U A B
I M Ý L
H A A Ž
L M A N
A O I N
J V T S
E O J A
O A V Ľ
V B L E
T O U E
B S L V
O N A I
S R K
Y R N
Í
N D
I
V CH
E CH I
A T K
K CH L
I
I
B
Z E O
T L L
I
I
E
C Á S
V Š
Ť
LEGENDA:
ADVENT, AFÉRA, AGÁT, AGENT,
ALMANACH, ARCHA, ÁBEL, ÁRON,
BANÁN, BARDEJOV, BETEL, BITKA,
BLATO, BLUD, BOLESŤ, BRADA, CELA,
DEKAN, EFEZ, ELIÁŠ, ELIZEUS, ENOCH,
ESEJ, HELMA, HLAD, HMAT, CHOREB,
HRAD, HRACH, HRANICA, IHLA, IZÁK,
JAVOR, JOEL, KABÁT, KALICH, KORINT,
KRÍŽ, KRST, MISIE, NAIM, NINIVE, OBUV,
OLEJ, OLIVA, POKÁNIE, RYBA, STÁ,
VIANOCE.
Tajnička osemsmerovky znie:
Autor: Ľ. Kubačka
17
V
A
S
B
Z
E
I
N
Á
K
O
P
M
SOLIANSKY EVANJELIK
december/2013
Pre deti...
18
SOLIANSKY EVANJELIK
december/2013
Prevzaté z internetu.
19
SOLIANSKY EVANJELIK
december/2013
Doplňovačka:
Každé číslo znamená jedno písmenko. Správne doplň podľa čísiel všetky
písmená a vyjde ti biblický veršík.
1 = A 2 = Á 3 =D 4 = E 5 = I 6 = J 7 = K 8 = L 9 = Ľ 10=M
11=N 12=O 13=P 14=R 15=S 16=T 17=U 18=V 19=Ý
/
/
/
11 – 1 – 14 – 12 – 3 - 5 – 8 / 15 – 1 / 18 – 2 – 10 / 3 – 11 – 4 – 15 /
18 /
10 – 4 – 15 – 16 – 4
/ 3 – 2 – 18 – 5 – 3 – 12 – 18 – 12 – 10
,
15 – 13 – 1 – 15 – 5 – 16 – 4 – 9 /
/
7 – 16 – 12 – 14 – 19 /
7 – 14 – 5 – 15 – 16 – 17 – 15
/
/
6–4
!
13 – 2 – 11
Pripravila: Zuzana Kubačková
20
SOLIANSKY EVANJELIK
december/2013
Prečo je Ježiš lepší než Santa Claus?
Santa žije na severnom póle. Ježiš je všade.
Santa jazdí na saniach. Ježiš jazdí na vetre a kráča po vode.
Santa prichádza len raz do roka. Ježiš je vždy a všade prítomný, aby nám
pomohol.
Santa plní naše ponožky dobrotami. Ježiš plní všetky tvoje potreby.
Santa prichádza nepozvaný dolu komínom. Ježiš stojí pri tvojich dverách
a klope, a vstúpi do tvojho srdca, až keď Ho pozveš.
Aby si videl Santu, musíš si počkať v rade. Ježiš je tak blízko, ako zmienka
Jeho mena.
Santa ti dovolí, aby si mu sedel na kolenách. Ježiš ti dovolí odpočívať v Jeho
náručí.
Santa nepozná tvoje meno. Všetko, čo vie povedať , je: - Ahoj. Ako sa voláš
chlapček? Ako sa voláš dievčatko? Ježiš vedel tvoje meno skôr, ako si sa
narodil. To nie je všetko. Vie aj to, kde bývaš a pozná tvoju adresu. Vie, čo
už máš za sebou a vie dokonca aj to, koľko vlasov máš na hlave.
Santa má veľké brucho, ktoré sa podobá mise plnej želatíny. Ježiš má srdce
plné lásky.
Všetko, čo Ti santa môže ponúknuť, je jeho zvolanie: - Ho–ho–ho! Ježiš ti
ponúka zdravie, pomoc, nádej.
Santa vraví: - Nemal by si plakať. Ježiš hovorí: - Na mňa zlož všetky svoje
starosti, lebo ja sa starám o teba.
Santovi malí pomocníci vyrábajú a rozdávajú hračky. Ježiš dáva nový život,
uzdravuje zlomené srdcia, opravuje rozpadnuté rodiny a buduje pre nás príbytok v nebi.
21
SOLIANSKY EVANJELIK
december/2013
Santa ťa môže rozosmiať, ale Ježiš dáva radosť, ktorá je tvojou silou.
Kým Santa dáva darčeky pod váš stromček, Ježiš sa stal naším darom
a zomrel na kríži. Tento čas patrí Ježišovi. „Lebo tak Boh miloval svet, že
svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý,
kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby
ho spasil.“ (J 3,16-17)
Neznámy autor
KRISTOVCI
Na slovenskom knižnom trhu vyšla ojedinelá publikácia. Kolektív autorov – Ľubo Bechný (fotograf a publicista), Emília Mihočová (šéfredaktorka
mesačníka eVýchod) a Terézia Rončáková (docentka na Katedre žurnalistiky
FF Katolíckej univerzity v Ružomberku) – vybrali dvanásť osobností, členov
rôznych cirkví, aby s nimi hovorili o ich ceste viery a hľadaní Boha. Dvanásť konkrétnych životných postojov v hľadaní pravdy a nasledovaní Krista:
lekár Karol Mika, emeritný arcibiskup Róbert Bezák, teológ Michal Valčo,
Terézia Lenczová z hnutia Fokoláre, kazateľ Daniel Pastirčák, bibliograf
Miloš Kovačka, šéfredaktor Štefan Hríb, kazateľ Ľudovít Fazekaš, poslanec
Branislav Škripek, riaditeľ evanjelizačného strediska Slavomír Slávik, spisovateľ Daniel Heviera nedávno zosnulý farár Janko Grešo. Týchto ľudí z rôznych cirkevných denominácií spája viera v Ježiša Krista, ktorého sa rozhodli
vo svojich životoch nasledovať. Autori im dali meno „Kristovci“. Nie sú to
nedeľní kresťania, ktorí po východe z kostola prepnú skrytý vypínač, aby sa
zaradili do davu. Sú to ľudia, ktorí sa za svoju vieru nehanbia a práve ňou
napĺňajú svoj životný príbeh. Evanjelický kňaz a zahraničný redaktor Katolíckeho týždenníka Martin Zikmund v anotácii ku knihe napísal: „Knižka
Kristovci ma zaujala z troch dôvodov. Jednak a predovšetkým preto, že poskytuje čitateľom celkom jedinečný sprievod na ceste zrelej, premyslenej
a prežívanej viery. Za druhé, že tu vedľa seba hovoria a zdieľajú sa kresťanské osobnosti z niekoľkých kresťanských cirkví. Pravá jednota cirkvi sa totiž
často deje naprieč jemnými vieroučnými rozdielmi, čo samozrejme nezna22
SOLIANSKY EVANJELIK
december/2013
mená, že oným rozdielom chýba akýkoľvek zmysel. Napriek tomu centrum
viery, či už tam či onam, nemôže byť iné ako Ježiš Kristus, a preto je napínavé sledovať, ako sa kto k tomuto centru vzťahuje. A za tretie je nutné sa
zmieniť, že podobný projekt sa zatiaľ v českých krajinách neuskutočnil, takže Slováci zase raz Čechov predbehli…“ „Svedectvo o viere nemožno vynucovať, ani sa nesmie stať chvastaním, či duchovným exhibicionizmom. Skôr
má byť čímsi, čo prirodzene vyplynie zo životných postojov veriaceho. V
tom vidím mimoriadnu hodnotu zámeru, ktorý stojí za knihou Kristovci.
Portrétuje ľudí, ktorí svojím spôsobom života a svojimi postojmi nútia ostatných okolo seba pýtať sa, prečo žijú tak, ako žijú,“ napísal Ondrej Prostredník, evanjelický teológ a šéfredaktor mesačníka Cirkevné listy. Knihu rozhovorov Kristovci (13,90€) si bude možné objednať na www.kristovci.sk,
emailom: [email protected] alebo na tel. čísle: 0905/345 764. Zakúpiť
sa bude dať aj v predajniach kresťanskej literatúry Patmos (Prešov), Kruh
(Levice), Jonatán (Bratislava) a ďalších.
-emi-
SRDEČNE SA RADUJME
(Tomáš Gáll)
Srdečne sa radujme: Ježiš sa narodil,
úprimne Mu ďakujeme, že nás vyslobodil
z vín aj večnej smrti,
života máme v Ňom dar: vyjasnime svoju tvár,
nikto nech nesmúti.
Narodený Mesiáš, sprevádzaj nás stále.
Aby verne každý z nás Tebe slúžil k chvále;
zažeň smútok, žalosť,
v každej chvíli s nami buď, požehnaj a spas svoj ľud,
daruj večnú radosť.
23
SOLIANSKY EVANJELIK
december/2013
Rozpis služieb Božích počas svia tkov
Dátum
Sviatok
Zámutov
Čaklov
Soľ
Hlinné
25.12.
2013
26.12.
2013
29.12.
2013
31.12.
2013
1.slávnosť
Vianočná
2.slávnosť
Vianočná
Nedeľa po
Vianociach
08.00
09.30
09.30
11.00
08.00
09.30
09.30
11.00
08.00
09.30
09.30
11.00
Silvester
16.00
17.00
17.00
16.00
1.1.2014
Nový rok
08.00
09.30
09.30
11.00
5.1.2014
Nedeľa po
Novom roku
Zjavenie
Krista Pána
08.00
09.30
09.30
11.00
08:00
09:30
09:30
11:00
6.1.2014
CIRKEVNÝ ZBOR ECAV SOĽ POZÝVA NA SILVESTROVSKÝ VEČIEROK, KTORÝ
SA USKUTOČNÍ 31.12.2013 V ZBOROVOM DOME SO ZAČIATKOM O 21:00H.
PRIANIE K VIANOCIAM - DO NOVÉHO ROKA 2014
Prajeme Vám požehnané vianočné sviatky, nech Pán Boh naplní Vaše
srdcia radosťou z narodeného Ježiša Krista, a v našich chrámoch blažené
chvíle pri Božom slove, piesňach a modlitbách...
A v Novom roku 2014 – želáme, aby Vám Trojjediný Boh žehnal na
ceste života, veľa lásky, zdravia, šťastia a Božieho požehnania, nech sú aj
pre nás slová žalmistove úprimným vyznaním, ktoré sú určené ako heslo
pre r. 2014: „Ale mňa blaží Božia blízkosť.“
Predsedníctvo cirkevného zboru
24
Download

Vianočný časopis 2013