10. 6.
2014
Balanced Scorecard a meranie výkonnosti
Prenášanie stratégie do činností a meranie výkonnosti
Ciele výcvikového kurzu
Na praktických príkladoch ukázať, ako „Balanced scorcard“ umožňuje zefektívniť:
• prenášanie vízie a stratégie do stanovenia cieľov a KPI,
• komunikáciu stratégie a meranie dosahovania cieľov,
• plánovanie a sledovanie strategických iniciatív zlepšovania, vrátane programov Six Sigma
a Lean Management,
• zabezpečenie spätnej väzby a učenia sa.
Obsah
Čo je Balanced Scorecard a prečo ho používať
• Príklady z výrobných firiem a služieb (Telco, IT, finančné).
• Stanovenie cieľov a meranie výkonnosti.
• Ako vytvoriť efektívny systém KPI (Key Performance Indicators).
Vytvorenie strategickej mapy pre Balanced Scorecard
• Vzťahy medzi strategickými cieľmi z finančného, zákazníckeho, procesného hľadiska
a z hľadiska učenia a rastu. Strategická mapa.
Vypracovanie systému merania a stanovenie cieľových hodnôt
• Finančné hľadisko — meranie a hodnotenie.
• Zákaznícke hľadisko — meranie a hodnotenie.
• Interné procesy — meranie a hodnotenie.
• Učenie sa a rast — meranie a hodnotenie.
Určenie strategických akcií na dosiahnutie cieľov
Aplikácia Balanced Scorecard vo firme
• Prepojenie BSC so strategickým a operatívnym plánovaním.
• Kaskády BSC pre rôzne úrovne firmy a ich prepojenie.
• Prepojenie s osobnými cieľmi zamestnancov — príklady z praxe.
Riešenie praktických otázok využívania Balanced Scorecard
• Vytvorenie a využívanie BSC v oblasti pôsobenia účastníkov tréningu.
1
2014
19. 6.
Časový harmonogram
Program
Registrácia
1. deň
8:30
Program
Obed
Program
Ukončenie
9:00
12:00
13:00
16:30
Kurz
Cena v Eur
Zľavnená cena
Základná cena
210
252
230
276
Cena bez DPH
Cena s DPH
Zľavnená cena do
Uzávierka
v. s.
19. 5. 2014
12. 6. 2014
3001
Balanced Scorecard
V cene je zahrnuté vložné za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie.
* Zľavnená cena platí pri splnení minimálne jednej z týchto podmienok:
1. Ide o tretieho a ďalšieho účastníka kurzu z tej istej firmy a platba bola uhradená pred uzávierkou kurzu.
2. Účastník sa prihlásil na celú sériu kurzov a platba bola uhradená za celú sériu do termínu uzávierky prvého kurzu série.
3. Účastník sa prihlásil a uhradil platbu za kurz najneskôr 1 mesiac pred termínom kurzu.
4. Účastník, ktorý je zaradený do programu Your Leadership Drive, sa prihlásil a uhradil platbu za kurz najneskôr do termínu uzávierky kurzu.
Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
Miesto konania kurzov:
V našich priestoroch NIKAR TRAINING CENTER, Liptovská 10, 821 09 Bratislava, www.nikar.sk
Ubytovanie:
Ubytovanie môže organizátor kurzu na základe záväznej prihlášky zarezervovať v blízkosti miesta
konania školenia. Účastníci si ho hradia individuálne.
V okolí NIKAR TRAINING CENTER sa nachádzajú hotely:
Hotel Astra, Prievozská 14/A, www.hotelastra.sk
(cena/noc s raňajkami: 65 EUR *)
Hotel Blue Bratislava II – Garni, Hontianska 4, www.hotelbluegarni.sk
(cena/noc s raňajkami: 65 EUR *)
Apollo Hotel, Dulovo nám. 1, www.apollohotel.sk
(cena/noc s raňajok: 60 EUR *)
* Ceny sú orientačné.
Bankové spojenie:
Tatra banka, a. s., Bratislava, kód banky 1100, č. ú. 2621081463/1100, IČO: 35752807,
IČ DPH: SK2020272210, variabilný symbol: uvedený pri informácii o cenách.
2
Lektori
Ing. Daniel Laco
Vedie sekciu spoločnosti FBE Bratislava a FBE Praha, ktorá sa zameriava
na školenie a aplikáciu metód zvyšovania kvality a efektívnosti procesov v slovenských a českých firmách. Predtým pracoval ako manažér v
oblasti nasadzovania riadiacich systémov. Absolvoval kurz v oblasti
CIM v DEC, Boston, USA, Leadership Development Training program
vo Wheaton College, USA a EFQM Assessor training v Bruseli. Počas
pobytov v USA pracoval na implementácii nástrojov zlepšovania
procesov v oblasti služieb vo firmách Master Lube, Cadmus a The
Tides Inn. Viedol projekty vo firmách: Volkswagen SK, Slovak Telekom,
ALLIANZ-SP, PosAm Bratislava, U.S.Steel Košice, Škoda Auto. Ing. Vladimír Švorec
Vo firme FBE pôsobí v oblasti zlepšovania procesov a riadenia
projektov vo firmách, ako Volkswagen SK, Tatra banka, IAC Automotive
Group, Slovnaft, ING Bank, Hewlett-Packard, MIBA Steeltec, PosAm,
ZF Sachs, INA Skalica, a Soitron. Je absolventom SjF STU, odbor
informačná technika a metrológia. Pracoval na implementácii meracích
a regulačných systémov vo veľkých výrobných firmách.
Absolvoval tréningové pobyty v Holandsku v oblasti meracích systémov
a manažérskych zručností a Lean Management/Six Sigma v Catalyst
Consulting, Veľká Británia.
Mgr. Daniel Bútora
Je projektovým manažérom a lektorom FBE v oblasti projektového
manažmentu, komunikácie a rozvoja riadiacich pracovníkov. Absolvoval
štúdium medzinárodných vzťahov na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval
v oblasti žurnalistiky a masmédií a neskôr ako riaditeľ slovenskej
sekcie Radio Free Europe/Radio Liberty v Prahe. Absolvoval pobyt na
Hoover Institution, Stanford University, California. Aktívne sa venuje aj
manažmentu v školstve a otázkam transformácie vzdelávania. Realizuje
tréningy pre firmy, ako je Kaufland, INA Skalica, Mondi SCP, Swedspan,
Slovak Telekom, Hewlett-Packard a Soitron, Zentiva, Oracle, VÚB.
3
Informácie pre účastníkov a podmienky zmluvy
Záväznú prihlášku a potvrdenie o platbe, prosíme, zašlite do termínu uzávierky kurzu.
• Počet účastníkov kurzu je limitovaný. O zaradení do kurzu rozhoduje termín prijatia prihlášky
a zaplatenia zálohy. Po naplnení kurzu s ďalšími prihlásenými telefonicky dohodneme možnosť absolvovať kurz v inom termíne alebo vrátenie poplatku.
• Kurzu sa môže zúčastniť náhradník, ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov.
V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník
uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály. Pri zrušení objednávky
do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
• Zaslaním prihlášky uzatvárajú zmluvné strany dohodu o cene.
• Váš poplatok za kurz evidujeme ako zálohu. Po prijatí platby na účet vám do 14 dní vystavíme daňový doklad. Faktúru za uskutočnené školenie vám pošleme do 14 dní od ukončenia
kurzu.
• V prípade záujmu účastníkovi kurzu rezervujeme ubytovanie v hoteli, ktoré si uhradí individuálne na mieste. Prosíme, záujem o rezerváciu ubytovania vyznačte na prihláške. Prihlášku
doručte najneskôr 10 dní pred začatím kurzu. Príchod do hotela po 17:00 hod. je potrebné
individuálne dohodnúť.
Informácie
FBE Bratislava, s. r. o.
Liptovská 10, 821 09 Bratislava
tel.: 02 54 41 85 13
fax: 02 54 41 85 15
e-mail: [email protected]
www.fbe.sk
4
Záväzná prihláška na kurz
Názov kurzu:
Termín:
Názov kurzu:
Termín:
Názov kurzu:
Termín:
Meno účastníka kurzu:
Funkcia:
Kontaktné údaje:
telefón:
e-mail:
Názov organizácie:
Adresa:
Kontaktná osoba:
IČO:
IČ DPH:
meno:
oddelenie:
tel.:
fax:
e-mail:
Platba realizovaná dňa:
z účtu č.:
Rezervácia ubytovania:
Hotel Astra
Hotel Blue
Hotel Apollo
Platobné podmienky:
áno 
áno 
áno 
ubytovanie deň vopred
ubytovanie z 1. na 2. deň
ubytovanie z 2. na 3. deň *
* v prípade trojdňových kurzov
áno 
áno 
áno 
Potvrdzujeme, že súhlasíme so zmluvnými podmienkami, a že sme poukázali účastnícky poplatok na váš
účet č.: 262 108 14 63/1100. Variabilný symbol je uvedený pri kurze. Konštantný symbol: 0308.
dátum a podpis oprávnenej osoby
pečiatka organizácie
Záväznú prihlášku, prosíme, pošlite faxom, poštou alebo e-mailom do uzávierky kurzu.
FBE Bratislava, s. r. o., Liptovská 10, 821 09 Bratislava
Kontakt: tel.: 02 54 41 85 13, fax: 02 54 41 85 15, [email protected], www.fbe.sk
5
Download

Balanced Scorecard a meranie výkonnosti 2014