2014
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM PROGRAMI
Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
İÇİNDEKİLER
2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI UYGULAMASI OLURU ...........................................................3
MERKEZ EĞİTİM KURULU OLURU ............................................................................................................4
2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ UYGULAMA YÖNERGESİ ..................................................5
HİZMET İÇİ EĞİTİM HAKKINDA EMİR ......................................................................................................6
EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI ...................................................................................................7
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ .........................................................8
HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI ............................................................................................................ 19
EĞİTİME KATILACAKLAR LİSTESİ ........................................................................................................... 20
2014 YILI EĞİTİM PROGRAMI ............................................................................................................... 21
A- İNTİBAK EĞİTİMLERİ .................................................................................................................... 21
B- HİZMET İÇİ EĞİTİMLER ............................................................................................................... 25
C- UZMANLIK EĞİTİMLERİ ............................................................................................................... 33
EĞİTİM DEĞERLENDİRME ANKETİ ........................................................................................................ 37
EĞİTİM / SEMİNER KATILIM FORMU.................................................................................................... 39
EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU ....................................................................................................... 40
2
3
4
5
6
7
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç.
Madde 1- Orman Genel Müdürlüğünde görevli Devlet Memurlarının yetiştirilmelerini
sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmalarını sağlamak için
uygulanacak Hizmet İçi Eğitimin ilkelerini, planlama esaslarını ve değerlendirilme usullerini
tespit etmektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı çerçevesinde Genel
Müdürlüğün Merkez ve Taşra kuruluşlarında görevli her kademedeki personelin hizmet içi
eğitimine ilişkin konuları kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 214 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Hizmet İçi Eğitimin Hedefleri
Madde 4- Genel Müdürlüğün Hizmet İçi Eğitimi; Devlet Memurları Eğitimi Genel Planında ve
Kalkınma planlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki hedeflere
yöneliktir;
I)Personelin;bilgilerini, verimliliğini artırmak ve yetişmelerini sağlamak suretiyle hizmete
ilgisini en yüksek düzeye çıkarmak, daha yukarı göreve ve kadrolara hazırlamak,
II)Devlet Memurlarının ödev ve sorumluluklarını öğretmek, genel haklar ve yasaklar hakkında
bilgi vermek,
III)Yönetimde ve uygulamada etkinliğin artırılmasını sağlamak.
Hizmet İçi Eğitimin İlkeleri
Madde 5- Yukarıdaki hedeflere ulaşabilmek için uygulanacak ilkeler şunlardır:
I)Eğitimin sürekli olması,
8
II)Eğitimin Genel Müdürlüğün şimdiki ve gelecekteki amaçları ve ihtiyaçları dikkate alınarak
düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,
III) Her Amirin, maiyetinde çalışan personelin eğitiminden ve yetiştirilmesinden sorumlu
olması,
IV)Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim görevi verilecek eğiticilerin ve eğitime tabi
tutulacak personelin eğitime katılmaktan sorumlu olması,
V)Hizmet İçi Eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak tüm personele fırsat eşitliği
sağlanması,
VI) Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi için, eğitim çalışmaları
sırasında ve bitiminde anket, gözlem, mülakat ve benzeri değerlendirmeler ile sınav
usullerinin uygulanması,
VII) Gerektiğinde ilgili tüm kuruluşlarla eğitimde işbirliği yapılması, bilgi, belge ve eğitici
değişiminin sağlanması,
VIII) Eğitim faaliyetlerinin uygulanacağı yerlerin eğitim şartlarının uygun olması, eğitimin
gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması,
IX)Eğitime tabi tutulan Kurum görevlilerinin eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitime
gönderilme amacına uygun görevlerde istihdam edilmesi.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Görevler
Kuruluş
Madde 6- Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri:
I)Merkez Eğitim Kurulu,
II)Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şubesi Müdürlüğü,
III)Orman Bölge Müdürlükleri,
IV)Eğitim Merkezi Şeflikleri tarafından yürütülür.
Merkez Eğitim Kurulu
Madde 7- Genel Müdürlüğün Eğitim faaliyetlerine ilişkin genel politikasını tespit ve izlemek
amacıyla kurulan Merkez Eğitim Kurulu; Genel Müdürün veya görevlendireceği Genel
Müdür Yardımcısının Başkanlığında; Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı,
Personel Dairesi Başkanı, Eğitim Dairesi Başkanı ve Eğitim Şubesi Müdüründen oluşur.
9
Bu üyelerin özürleri halinde yardımcıları toplantılara katılırlar.
Merkez Eğitim Kurulunun Görevleri
Madde 8- Merkez Eğitim Kurulu;
I)Genel Müdürlüğün Hizmet İçi Eğitim Plan ve Programlarını inceler, değerlendirir ve son
şeklini verir, bir önceki yılın Hizmet İçi Eğitim Programını bir sonraki yılın plan ve
programlarını da değerlendirir.
II) Eğitim Merkezi ve Merkezlerinin kurulmasına ilişkin önerileri inceler ve değerlendirir.
Eğitim Şubesi Müdürlüğü
Madde 9- Eğitim Dairesi Başkanlığı, Eğitim Şubesi Müdürlüğü Genel Müdürlüğün eğitim
faaliyetlerini yürüten birimdir.
Eğitim Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
Madde 10- Eğitim Şubesi Müdürlüğü:
I)Hizmet İçi Eğitim faaliyetlerini personel birimi ile işbirliği yaparak ve ilgili birimlerin
görüşlerini de almak suretiyle belirleyerek, Genel Müdürlüğün hizmetlerine ilişkin genel
politikası doğrultusunda hazırlayacağı yıllık Hizmet İçi Eğitim Planı ve Programını,
II)Bir önceki yılın Hizmet İçi Eğitim faaliyet raporunu,
III) Eğitim Merkezlerinin kurulmasına ait önerileri, incelemek ve değerlendirmek üzere
Merkez Eğitim Kuruluna sunar.
IV) Eğitim Merkezlerini denetler ve faaliyetlerini yönlendirir.
V) Hizmet İçi Eğitim faaliyetlerinde eğitici olarak Genel Müdürlük personelini ve gereğinde
diğer kurum, kuruluşlardan görev verilecek eğitimcileri saptar ve Merkez Eğitim Kurulunun
görüşü alındıktan sonra onaya sunar.
VI) Diğer Kurum ve Kuruluşların eğitimle ilgili çalışmalarını izler ve değerlendirir, gerektiği
hallerde bu çalışmalara ilgili personelin katılmasını teminen gereğini yapar.
VII) Yurt Dışı Kurum ve Kuruluşlardaki Hizmet İçi Eğitim faaliyetleri, Bakanlık Dış İlişkiler
Dairesi Başkanlığı ile birlikte izlenip değerlendirilir ve her iki birimin görev, yetki ve
sorumluluk yönergeleri çerçevesinde gereği yapılır.
VIII) Açılacak kurs ve seminerlere katılmak için diğer Kurum ve Kuruluşlardan yapılacak
istekleri değerlendirir ve Makamın Onayına sunar.
IX) Hizmet İçi Eğitimle ilgili tüm faaliyetlerin koordinasyonunu yapar.
10
X) Merkez Eğitim Kurulunun Sekretarya görevini yürütür.
Orman Bölge Müdürlüklerinin Eğitimle İlgili Görevleri
Madde 11- Orman Bölge Müdürlükleri eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak,
I)Bölge ve bağlı işletmelerin eğitim ihtiyaçlarını belirler,
II)Belirlenen eğitim ihtiyaçlarını Haziran ayı sonuna kadar eğitim konusuyla ilgili Merkezdeki
Daire Başkanlığına gönderir.
III) Orman Bölge Müdürlükleri bölgelerinde yapılacak eğitimlerin amacına uygun olarak
gerçekleştirilmesini temin için her türlü tedbiri alır.
Eğitim Merkezi Şeflikleri
Madde 12- Genel Müdürlükçe Hizmet İçi Eğitim Programlarının uygulanmasını
gerçekleştirmek için gerekli görülen yerlerde Merkez Eğitim Kurulunun teklifi ile Merkezi ve
Bölgesel Eğitim Merkezleri kurulur. Bu Merkezlerin görev, yetki ve sorumlulukları bir
Yönetmelikle düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Görevlileri
Uzman Personel
Madde 13- Eğitim Birimlerinde görevlendirilecek Uzman personelin nitelik ve görevleri:
I) Nitelikleri :
Eğitim alanında yüksek öğrenim görmüş olmak,
Eğitim ve araştırma ile ilgili konularda gerekli tecrübe ve yeteneğe sahip olmak,
II) Görevleri :
A- Şube Müdürlüğünün görevleri ile ilgili konularda bilimsel inceleme ve araştırma çalışmaları
yapmak, sonuçlarını rapor olarak müdürlüğe sunmak.
B-Eğitim, plan, program, bütçe ve istatistiklerini hazırlamak.
C-Eğitim metotları, tipleri, teknikleri, genel ve özel nitelikli eğitim ihtiyaçları ve alanları ile
ilgili rapor hazırlamak.
D-Eğitim programlarının hazırlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi konularında ilgili
Kuruluşlarla işbirliği yapmak.
11
E-Öğretim görevlisi olarak görevlendirildiği takdirde bu görevi de yerine getirmek.
Eğitim Görevlilerinin Seçimi
Madde 14- Her düzeydeki Hizmet İçi Eğitim Programlarının uygulanmasında öncelikle Genel
Müdürlük bünyesindeki personel görevlendirilir. İlgili program konusunda Genel Müdürlük
bünyesinde görevlendirilecek personel bulunmaması veya konunun Genel Müdürlük dışında
yetkili kimseler tarafından işlenmesinde fayda görülmesi halinde, ilgili Dairenin önerisi ve
Merkez Eğitim Kurulunun tasvibi ve Makamın Onayı ile Kurum dışından eğitim görevlisi
çağrılabilir.
Eğitim Görevlilerinin Nitelikleri
Madde 15- Hizmet İçi Eğitim faaliyetlerinde görevlendirileceklerden:
I)Genel Müdürlük personelinin, Eğitim programlarında yer alan konular da gerekli bilgi ve
öğretme yeteneğine salip,
II)Genel Müdürlük dışından çağrılacakların; Üniversitede üye veya öğretim görevlisi olması
veya bu derece eğitim kurumlarında öğretim görevlisi olarak bulunması veya diğer Kurum
veya Kuruluşlarda çalışmakla beraber Eğitim Programında yer alan konularda gerekli bilgi ve
öğretme yeteneğine sahip, olanlar arasından görevlendirilmeleri sağlanır.
Eğitim Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları
Madde 16-Hizmet İçi Eğitimde Görev Verilenler:
I) Eğitim konuları ile ilgili bir plan yapmakla,
II)Yaptıkları planla ilgili Eğitim notlarını hazırlayıp programın başlamasından en az beş gün
önce program yöneticisine vermekle,
III)Programda belirtilen konuları işlemek ve konuların personel tarafından dikkatle
izlenmesini sağlayacak önlemleri almakla,
IV)Eğitim süresi içinde sözlü veya yazılı sınav yapmak ve değerlendirmekle,
V)Eğitim konularını işlerken modern eğitim tekniklerini uygulamakla,
VI)Eğitim süresince program yöneticisi ile işbirliği yapmakla,
VII)Zorlayıcı nedenlerle görevlerine devam edememeleri halinde durumu derhal program
yöneticisine bildirmekle,
yükümlüdür.
Hizmet İçi Eğitim süresince Eğitim görevlileri hastalık ve mazeret izinleri dışında izin
kullanamazlar.
12
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet İçi Eğitim Planlanması ve Uygulanması
Yıllık Plan ve Programlar
Madde 17- Eğitim Şubesi Müdürlüğü, Merkez birimleri ve taşra örgütünden temin edeceği
bilgilerle Genel Müdürlüğün Eğitim ihtiyacını TEMMUZ ayının sonuna kadar tespit eder ve
Eğitim imkanlarını dikkate alarak yıllık Eğitim Planını ve Programını hazırlar.
Eğitim Planı, EYLÜL ayında Merkez Eğitim Kurulunda görüşüldükten sonra Makamın onayı ile
kesinleşir.
Plan ve Programlarda gerekli görülen değişiklikler Makamın Onayı ile yapılır.
Kesinleşen plan ve programlar ilgili birimlere ilgisi oranında bildirilir ve uygulanmaya konulur.
Hizmet İçi Eğitim
Madde 18- Hizmet İçi Eğitim;
I) Adaylık süresi içinde; Temel eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj Şeklinde Aday Memurların
Hizmet İçinde yetiştirilmelerine ilişkin Yönetmelik esaslarına göre,
II)Asli Memurluk süresi içinde; Yetenek ve verimliliği geliştirme eğitimi ile üst göreve ve
unvanlara yetiştirme eğitimi olarak bu Yönetmelik esaslarına göre yapılır.
Eğitim Programlarının Türleri
Madde 19- Hizmet İçi Eğitim Programları; Kurs, Seminer, Konferans, Uygulamalı Eğitim (Staj),
Araştırma, Yurt İçi inceleme gezileri gibi metotlardan bir veya bir kaçı birlikte uygulanmak
suretiyle düzenlenir.
Eğitim Programları; programın amacı, kursa katılacakların görev ve hizmet nitelikleri, ders
yeri, Eğitim Görevlilerinin Durumu ve süre gibi esaslar dikkate alınarak tespit edilir.
Eğitim Programları,
I)İntibak Eğitimi,
II)Gelişme,
III)Üst Görevlere Hazırlama,
Başlıkları altında düzenlenir.
Yukarıdaki programlarda verilecek dersler 20 nci maddeye göre ve ilgili birimlerle işbirliği
yapılarak Eğitim Şubesi Müdürlüğü tarafından tespit edilir ve uygulanması sağlanır.
13
Eğitimin Konuları
Madde 20- Bu Yönetmeliğe göre yapılacak Hizmet İçi Eğitimde yer alacak konular; personelin
Hizmet ve çalışma alanına göre, gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda ve sorunların çözümüne
yardım sağlayacak nitelikte olanlardan seçilir. Bunlardan başka Atatürk İlkeleri, Halkla
İlişkiler, Davranış Kuralları, Yabancı Dil, Personel Yönetimi, Araştırma Metotları, Yönetim
Bilimindeki Yenilikler, benzeri konulara yer verilir.
Programların Süreleri
Madde 21- Programların süreleri varılmak istenilen amaca uygun olarak ve programı
oluşturacak öğelerin (Programın yeri, tahsis olunacak para, Eğitim görevlileri, Eğitime
Katılanlar, Diğer programlarla ilişkisi gibi) her biri dikkate alınarak tespit edilir, idari
zorunluluk olmadıkça aynı programlar eşit sürelerle uygulanır.
Eğitimin Yapılacağı Yer ve Yönetimi
Madde 22- Hizmet İçi Eğitimin Genel Müdürlük Merkezinde ve Eğitim Merkezlerinde
uygulanması esastır. Ancak, gerekli görülen hallerde veya özellikle bir aylık süreyi aşmayan
programlar için programların özelliği ve yer şartları da dikkate alınarak, yer tespiti yapılır.
Programların uygulanması, sonuçlandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin görevler
programın türüne göre görevlendirilecek program yöneticisi tarafından yürütülür.
Uygulamalı Eğitim
Madde 23- Programlar düzenlenirken gerek programın süresi içinde gerekse programın
bitiminden itibaren uygulamalı eğitim (Staj) yer verilebilir. Program süresi içinde uygulamalı
eğitim derslerin devamı niteliğindedir.
Programın bitiminden sonraki uygulamalı eğitimin süresi de programlarda belirtilir. Lüzumu
halinde Genel Müdürlük bu seriye kısaltabilir veya uzatabilir.
Uygulamalı Eğitim sonunda yapılacak yeterlilik sınavlarında değerlendirme Madde 28 deki
esaslara göre yapılır. Başarısız olanlar program öncesi görevlerine dönerler.
Program Yöneticisi
Madde 24- Program Yöneticisi, programın gerçekleştirilmesi için gereken hazırlığı yapmak,
Eğitim Görevlileri tarafından kendisine teslim edilen ders konularına ait notları çoğalttırarak
eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlamak, lüzumlu araç ve gereci eğitimde hazır
bulundurmak ve programı gerçekleştirmekle,
Münir sebeplerle görevlerine aralıksız azami bir gün devam edemeyen öğretim görevlilerinin
yerine öğretim görevlisi tespit etmekle, bu süreyi aşan hallerde ise durumu derhal Eğitim
Şubesi Müdürlüğüne bildirmekle, eğitim görevlileri ile devamlı işbirliği yapmakla, eğitime
katılanların devam durumları ve varsa disipline aykırı davranışlarını tespit etmekle, gerekli
görüldüğünde çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili anketleri uygulamakla, Hizmet İçi Eğitimi
14
sonunda; eğitime katılan personelin devam durumları, eğitimi olumlu veya olumsuz yönde
etkileyen faktörler ile alınması gereken önlemlere ilişkin önerileri kapsayan bir rapor
hazırlamakla ve Hizmet İçi Eğitim konusunda verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.
Diğer Kurum ve Kuruluşlarda Eğitime Katılma
Madde 25- Diğer Kurum ve Kuruluşlardaki Eğitime uygun nitelikteki personelin katılmaları, o
Kurum ve Kuruluşların mevzuatı ve Genel Müdürlüğün uygun göreceği esaslar içinde, Eğitim
Şubesi Müdürlüğünce tespit olunur ve Makamın Onayı ile uygulamaya konulur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitime Katılma-Sınavlar-Değerlendirme
İzinler ve Disiplin
Eğitime Katılma Zorunluluğu
Madde 26-Personelin düzenlenecek Hizmet İçi Eğitime katılması zorunludur. Eğitime
katılacakların sayı ve nitelikleri programlarda belirlenir. Bönü göre Eğitim Şubesi
Müdürlüğünce tespit edilen kontenjana uygun olarak Merkezde Birim Amirleri, Taşrada ise
Bölge Müdürleri Eğitime katılacakları ismen tespit ederek Eğitim Şubesi Müdürlüğüne
bildirirler. Müdürlükçe yapılacak değerlendirme sonucu çağrılacaklar zamanında yetinde
bulundururlar. Haklarında adli ve idari kovuşturma yapılanlar kovuşturma sonuçlanıncaya
kadar Eğitime katılamazlar.
Merkezde Birim Amirleri ve Taşrada Bölge Müdürleri tarafından özürleri uygun görülenler o
programa katılamazlar ve bunların aynı düzeydeki diğer eğitim programlarına katılmaları
sağlanır.
Geçerli bir özere dayanmaksızın eğitime katılmayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun disiplin hükümleri uygulanır.
Eğitim süresi içinde hastalık ve diğere geçerli bir özere dayansa bile eğitim süresinin 1/8
oranında devamsızlığı olanların programla ilgileri kesilir ve aynı düzeydeki diğer programlara
katılmaları sağlanır.
Başka Kurum ve Kuruluşlarda eğitime katılanlar o Kuruluşların eğitimle ilgili özel hükümlerine
tabidirler.
Sınavlar
Madde 27- Eğitime Katılan personelin başarıları; Eğitimin özelliğine göre, eğitim süresi içinde
veya sonunda yazılı, sözlü veya uygulamalı ayrı ayrı veya birlikte olmak üzere yapılacak
sınavlarla tespit olunur. Bu sınavlar eğitim programlarında belirlenir.
Sınavlarda köşesi kapalı sınav kağıdı kullanmak sorunludur.
15
Sınavlarda test usulü uygulanabilir.
Eğitim süresi içinde sınavları eğitim görevlileri yaparlar. İstedikleri takdirde program
yöneticisi tarafından kendilerine yeteri kadar gözlemci verilir.
Görevleri ile ilgili temel bilgi, davranış ve beceri kazandırılmasını amaçlayan eğitim
programlarının sonunda yapılacak sınavlarda program yöneticisi dahil ilgili Daire
Başkanlığından katılacak bir yetkili ve eğitim görevlisi de dahil bir başkan iki üyeden kurulu
bir komisyon teşekkül ettirilir. Yazılı sınavların süreleri, sorular ve cevap anahtarları sınavdan
en çok iki saat önce sınav Komisyonunca belirlenir.
Sınav Komisyonu tarafından sınavın başladığı saat, sınava girenlerin sayısı, teslim alınan kağıt
sayısı ve sınavın bitiş saatini belgeleyen bir tutanak düzenlenir.
Sınavlarda kopya çekenler veya sınav disiplinini bozanlar düzenlenecek bir tutanaktan sonra
sınav yerinden çıkarılır ve bunlar o eğitim programında başarısız sayılır. Haklarında ayrıca
idari işlem yapılır.
Eğitim sonu sınavlarından herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılır;
Ayrıca haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 nci maddesi (C) fıkrası hükmü
uygulanır.
Yazılı sınav kağıtları sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçları; Her sınav için bir
liste düzenlenerek en kısa sürede ilgililere duyurulur. Sınav Komisyonunca bütün ders
puanlarının ortalaması tespit edilerek başarı listesi bir tutanakla program yöneticisine teslim
edilir.
Eğitim sonu sınav dönemi içinde açıklanamayan sınav sonuçları ilgiliye yazılı olarak duyurulur.
İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasından başlayarak 10 gün içinde bir dilekçe ile
sınav Komisyonu Başkanına yapılır. Bu itirazlar Komisyonca incelenir ve sonuç en geç 10 gün
içinde ilgiliye bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir. Sınav kağıtları program
yöneticisi tarafından 3 yıl süre ile saklanır. Bu sürenin sonunda bir tutanakla imha
Yönetmeliği hükümlerine göre imha edilir.
Değerlendirme ve Başarı
Madde 28- Sınavlarda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır, Yönetmelikte özel hüküm
bulunmayan hallerde başarılı sayılmak için 60 puan almak gereklidir. Daha düşük puan
alanlar başarısız sayılır ve yanı programa bir kere daha çağrılabilirler.
Eğitim sonu sınavlarının yazılı sözlü veya uygulamalı yapılması halinde başarı puanı sınav
puanlarının ortalamasıdır.
Sınavlarda alınan puanlardan 0.50 den aşağı kesirler dikkate alınmaz.050 ve daha yukarı
kesirler tam sayı olarak değerlendirilir.
16
60 puandan daha az puan alan personel başarısız sayılır ve daha sonra aynı düzeydeki
programa bir kere daha çağrılabilirler,
Puanlardan
0-59 Başarısız
60-70 Olanlar Orta
71-89 Olanlar İyi
90-100 Olanlar Pekiyi olarak değerlendirilir.
Başarılı olanlara Eğitim Şubesi Müdürlüğünce düzenlenen başarı belgesi verilir. Belgelerin bir
sureti de ilgilinin Özlük Dosyasına konulur.
Eğitim Sonu Değerlendirme
Madde 29- Eğitimin genel değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere, Hizmet İçi Eğitim
esnasında veya sonunda eğitime katılanların görüş ve düşüncelerini almak amacıyla anketler
düzenlenebilir.
İzinler
Madde 30- Hizmet İçi Eğitim süresince, eğitime katılanlar sadece 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununun 104 üncü maddesinin A,B,C, fıkraları dışında izin kullanamazlar.
Başka Kurum ve Kuruluşlarda eğitime katılanlar, o Kuruluşların izinle ilgili mevzuat
hükümlerine tabi olurlar.
Disiplin
Madde 31- Eğitim ve staj süresinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin
hükümlerine aykırı davrananlar ile izinsiz ve özürsüz derslere devam etmeyenler aynı
Yasadaki disiplin cezaları uygulanmak üzere ceza vermeye yetkili Amire bildirilir. Gerekirse
gerekçesi de belirtilmek suretiyle programla ilişkileri kesilir.
ALTINCI BÖLÜM
Mali Hükümler
Eğitim Giderleri
Madde 32- Hizmet İçi Eğitim çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili bütün giderler Genel
Müdürlük Bütçesinden karşılanır.
17
Eğitim Görevlilerinin Giderleri
Madde 33- Eğitim görevlilerine eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak 6245 Sayılı
Harcırah Kanunu ile Bütçe Kanunları hükümlerine göre gerekli ödemeler yapılır.
Eğitime Katılanların Giderleri
Madde 34- Hizmet İçi Eğitimine katılanlara 6245 Sayılı Harcırah Kanunu ve Bütçe
Kanunlarının ilgili hükümlerine göre geliş ve gidiş, yolluk ve gündelikleri ile, kurs müddetince
kurs gündeliği verilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Plan Dışı Programlar
Madde 35- Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyacağı özellikte programlar düzenlenebilir.
Madde 36- Bu Yönetmelik Orman Genel Müdürlüğünün onay tarihinden itibaren yürürlüğe
girer.
Madde 37- Bu Yönetmelik Orman Genel Müdürü tarafından yürütülür.
18
EĞİTİM
HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
DÜZENLEYEN BİRİM
TARİHİ
YÖNETİCİSİ
KATILACAK PERSONEL SAYISI
YERİ
GÜN
OGM.FORM.16/Rev.00
SAAT
TOPLAM SAAT
KONU
19
KONUŞMACI/EĞİTİCİ
EĞİTİME KATILACAKLAR LİSTESİ
EĞİTİM
DÜZEN. BİRİM
KONUSU
YERİ
TARİHİ
S
N
ADI SOYADI
OGM.FORM. 03/Rev.00
GÖREV YERİ
20
GÖREVİ/ UNVANI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A-İNTİBAK EĞİTİMLERİ
21
22
2014 YILI İNTİBAK EĞİTİMLERİ
EĞİTİME KATILACAKLAR
SIRA
EĞİTİMİN KONUSU
A
İNTİBAK EĞİTİMLERİ
1
Göreve Hazırlama Eğitimi
EĞİTİMİN
GÖREVİ/ÜNVANI
SAYISI
PLANLANAN
TARİH ARALIĞI
SÜRESİ
(GÜN)
YERİ
Mühendis, Avukat, Bilgisayar
İşletmeni-Memur, Orman
Muhafaza Memuru
684
17-26 Kasım 2014
10 gün
Antalya
23
BİRİMİ
Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma
Dairesi Başkanlığı
24
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B-HİZMET İÇİ EĞİTİMLER
25
26
2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
EĞİTİME KATILACAKLAR
SIRA
EĞİTİMİN KONUSU
GÖREVİ/ÜNVANI
EĞİTİMİN
BİRİMİ
SAYISI
PLANLANAN
TARİH ARALIĞI
SÜRESİ
(GÜN)
YERİ
B
HİZMET İÇİ EĞİTİMLER
1
İnceleme ve Soruşturma Usül ve
Esasları
Başmüfettiş, Müfettiş,
Müfettiş Yardımcıları
125
1-4 Nisan 2014
4
Antalya
Teftiş Kurulu Başkanlığı
2
İnceleme ve Soruşturma Usül ve
Esasları
Muhakkikler
150
5-7 Kasım 2014
3
Antalya
Teftiş Kurulu Başkanlığı
3
İleri Sürüş Teknikleri
Arazöz Operatörleri
300
01-30 Nisan 2014
gruplar
halinde
5'er gün
Antalya
Orman Yangıları ile Mücadele
Dairesi Başkanlığı
4
Orman Böcek ve Hastalıkları ile
Mücadele Eğitimi
Şube Müdürü
40
3-7 Mart 2014
5
Kastamonu
Orman Zararlıları ile Mücadele
Dairesi Başkanlığı
5
Orman Ekosistemlerinin
İzlenmesi programı,Taç Durumu
Mühendis
ve Hasar Etmenleri Görsel
Değerlendirmesi Eğitimi
60
26-30 Mayıs 2014
5
Çanakkale
Orman Zararlıları ile Mücadele
Dairesi Başkanlığı
6
Orman Ekosistemlerinin
İzlenmesi programı,Taç Durumu
Mühendis
ve Hasar Etmenleri Görsel
Değerlendirmesi Eğitimi
50
16-20 Haziran 2014
5
Trabzon
Orman Zararlıları ile Mücadele
Dairesi Başkanlığı
27
EĞİTİME KATILACAKLAR
SIRA
EĞİTİMİN KONUSU
GÖREVİ/ÜNVANI
EĞİTİMİN
BİRİMİ
SAYISI
PLANLANAN
TARİH ARALIĞI
SÜRESİ
(GÜN)
YERİ
B
HİZMET İÇİ EĞİTİMLER
7
Orman Kadastrosunun Hukuki
Konuları
Başmüh, üye ve teknik
elemanlar
150
13-17 Ocak 2014
5
Antalya
Kadastro ve Mülkiyet Dairesi
Başkanlığı
8
Orman Kadastrosunun Hukuki
Konuları
Başmüh, üye ve teknik
elemanlar
150
10-14 Şubat 2014
5
Mardin
Kadastro ve Mülkiyet Dairesi
Başkanlığı
9
Orman Kadastrosunun Teknik
Orman Bölge Müd. Yrd.,
Konuları, Orman
Kadastro ve Mülk.Şb. Md.,
Mülkiyet,Tahsis, Özel Ormanlar,
Şb. Müh. ve Harita Mühendisi
Tapulu Kesim
150
1-5 Nisan 2014
5
Antalya
Kadastro ve Mülkiyet Dairesi
Başkanlığı
10
İzin ve İrtifak İşleri,
Rehabilitasyon, ÇED İşlemleri, Bölge Müd. Yrd., İzin İrtifak
İzin sahalarının Rehabilitasyonu, Şube Müd.
e-İzin
100
17-19 Eylül 2014
3
Antalya
İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı
11
İzin ve İrtifak İşleri,
Rehabilitasyon, ÇED İşlemleri,
İzin irtifak Şube Müdürleri
İzin sahalarının Rehabilitasyonu,
e-İzin
150
1-3 Ekim 2014
3
Antalya
İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı
12
Orman Amenajman planlarının
yapımında ve denetiminde
birliktelik sağlama
Amenajman Rehberlik ve
Den. Başmühendisi,
Başmühendis, Mühendis
110
4-7 Şubat 2014
4
Antalya
Orman İdaresi ve Planlama Dairesi
Başkanlığı
13
Orman Amenajman plan
uygulamalarında birliktelik
sağlama
OİP Şube Müdürleri,
Başmühendis
60
14-16 Nisan 2014
3
Antalya
Orman İdaresi ve Planlama Dairesi
Başkanlığı
28
EĞİTİME KATILACAKLAR
SIRA
EĞİTİMİN KONUSU
GÖREVİ/ÜNVANI
EĞİTİMİN
BİRİMİ
SAYISI
PLANLANAN
TARİH ARALIĞI
SÜRESİ
(GÜN)
YERİ
B
HİZMET İÇİ EĞİTİMLER
14
Üretim-Pazarlama Politikaları ve Bölge Müdür Yardımcıları,
Teknikleri
Şube Müdürleri
60
3-5 Mart 2014
3
Antalya
İşletme ve Pazarlama Dairesi
Başkanlığı
15
Üretim-Pazarlama Politikaları ve Bölge Müdürü Yardımcıları,
Teknikleri
İşl. Müd.
60
1-3 Ekim 2014
3
Antalya
İşletme ve Pazarlama Dairesi
Başkanlığı
16
Silvikültürel Uygulamalar
Bölge Müd. Yrd.,Şube
Müdürü, Araştırmacı
40
26 - 28 Şubat 2014
3
Adana
Silvikültür Dairesi Başkanlığı
17
Silvikültürel Uygulamalar
Bölge Müd. Yrd.,Şube
Müdürü, Araştırmacı
40
17 - 19 Mart 2014
3
Denizli
Silvikültür Dairesi Başkanlığı
18
Silvikültürel Uygulamalar
Bölge Müd. Yrd.,Şube
Müdürü, Araştırmacı
40
14-16 Nisan 2014
3
Antalya
Silvikültür Dairesi Başkanlığı
19
Silvikültürel Uygulamalar
Bölge Müd. Yrd.,Şube
Müdürü, Araştırmacı
40
24-26 Eylül 2014
3
Artvin
Silvikültür Dairesi Başkanlığı
20
İnşaat-emlak-makine işletmeMakine ikmal ve etüd proje
konuları
Orma. Böl. Md. Yrd.,
Şb.Müd., Mimar,
Müh.,Teknik ve Tekniker
90
14-18 Nisan 2014
5
Antalya
İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı
657 Sayılı DMK Uygulamaları
Personel Şube Müd., Personel
Şefleri,Araştırma Ens. Ve
İşletme Per. İsi Şefleri
60
17-19 Mart 2014
3
Kastamonu
Personel Dairesi Başkanlığı
İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
Personel Şube Müd., Personel
Şefleri,Araştırma Ens. ve
İşletme Per. İsi Şefleri
120
14-16 Nisan 2014
3
Antalya
Personel Dairesi Başkanlığı
21
22
29
EĞİTİME KATILACAKLAR
SIRA
EĞİTİMİN KONUSU
GÖREVİ/ÜNVANI
EĞİTİMİN
BİRİMİ
SAYISI
PLANLANAN
TARİH ARALIĞI
SÜRESİ
(GÜN)
YERİ
B
HİZMET İÇİ EĞİTİMLER
23
Döner Sermaye Mali Mevzuatı
Mali İşler Şube Müdürleri,
Muhasebe Yetkilisi
300
3-7 Mart 2014
5
Antalya
İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığı
24
D.S.Taşınır Mal Mevzuatı
Taşınır Kayıt Kont. Yetkilisi
140
14-16 Nisan 2014
3
Antalya
İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığı
25
D.S.Taşınır Mal Mevzuatı
Taşınır Kayıt Kont. Yetkilisi
140
28-30 Nisan 2014
3
Antalya
İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığı
26
Endüstriyel Plantasyon
Uygulamaları
Şube Md., İşl. Müd., Etüt
Proje Başmüh.
200
24-26 Mart 2014
3
Antalya
Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı
27
Ağaçlandırma, Etüt - Proje ve
Ağaçlandırma Şb.Müd., İşl.
Özel Ağaçlandırma Uygulamaları Müd., Etüt Proje Başmüh.
120
21-25 Nisan 2014
5
Antalya
Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı
28
Ağaçlandırma, Etüt ve Proje ve
Ağaçlandırma Şb.Müd., İşl.
Özel Ağaçlandırma Uygulamaları Müd., Etüt Proje Başmüh.
120
15-19 Eylül 2014
5
Antalya
Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı
29
Farkındalık Eğitimi, Firewall,
Aktif Dizin ve Domain
Eğitimi,Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi ve İş Sürekliliği Yönetimi
Firewall,Network,VPN Eğitimi
Bölge Müdürlükleri BTİ
Müdürleri ve Bölge Teknik
Personeli,Merkez BSD
Personel ve Daire Başanlıkları
100
3-7 Şubat 2014
5
Antalya
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
30
EBYS Birim Proje Sorumluları
Eğitimi
Bölge Müdürlükleri EBYS
sorumluları
100
07-11 Nisan 2014
5
Antalya
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
30
EĞİTİME KATILACAKLAR
SIRA
EĞİTİMİN KONUSU
HİZMET İÇİ EĞİTİMLER
31
OGM Kurumsal Yazılımlar
Eğitimi,Web ve Kurumsal Portal
Sharepoint Eğitimi,Kurumsal
Posta İşlemleri ve Hesap İşlemleri
OGM Web İçerik Belirlemesi
32
33
34
35
36
37
38
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Hakkında
Fidan,Tohum Üretimi, Ağaç
Islahı ve Mekanizasyon
Çalışmaları
Fidan,Tohum Üretimi, Ağaç
Islahı ve Mekanizasyon
Çalışmaları
Fidan,Tohum Üretimi, Ağaç
Islahı ve Mekanizasyon
Çalışmaları
Fidan,Tohum Üretimi, Orman
Yetiştirme ve Bakım
Odun Dışı Orman Ürünlerinin
envanteri, planlaması, üretimi ve
satışı ile ilgili uygulamalar
Odun Dışı Orman Ürün ve
Hizmetleri Eğitimi
BİRİMİ
SAYISI
PLANLANAN
TARİH ARALIĞI
SÜRESİ
(GÜN)
YERİ
Bölge Müdürlükleri BTİ
Müdürleri ve Bölge Teknik
Personeli,Merkez BSD
Personel ve Daire
Başkanlıkları
120
10-14 Mart 2014
5
Antalya
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
BTİ Şb.Md-teknik personel
80
17-21 Kasım 2014
5
Antalya
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Fidanlık Müd., İşlt. Müd.,
Şube Müd.
70
13-15 Ocak 2014
3
Antalya
Fidan ve Tohum İşleri Dairesi
Başkanlığı
Şube Müd., Fidanlık Müd. Ve
Yardımcıları,Fidanlık şefleri,
Fidanlık Müh.
70
24-28 Mart 2014
5
Eskişehir
Fidan ve Tohum İşleri Dairesi
Başkanlığı
Orman Muh. Memurları
(Fidancı)
70
07-11 Nisan 2014
5
İzmir
Fidan ve Tohum İşleri Dairesi
Başkanlığı
Şb.Müd., Fid.Müdürü,
Fidanlık Müd. Yrd.Fidanlık
şefi
70
14-16 Ekim 2014
3
Trabzon
Fidan ve Tohum İşleri Dairesi
Başkanlığı
Bölge Müd. Yrd., ODOÜ
Başmüh., Şube Müd.
100
10-12 Mart 2014
3
Antalya
Odun Dışı Ürün ve Hizmetler
Dairesi Başkanlığı
Bölge Müd. Yrd., ODOÜ
Başmüh., Şube Müd.
100
7-9 Nisan 2014
3
Antalya
GÖREVİ/ÜNVANI
B
EĞİTİMİN
39
Orköy Proje Uygulamalrı
Şube Müdürü- İşlt. Müd.
60
10-12 Mart 2014
3
Antalya
40
Orköy Proje Uygulamaları
Şube Müdürleri, Avukatlar,
özel bütçe saymanları
60
7-9 Nisan 2014
3
Kastamonu
31
Odun Dışı Ürün ve Hizmetler
Dairesi Başkanlığı
Orman Köy İlişkileri Dairesi
Başkanlığı
Orman Köy İlişkileri Dairesi
Başkanlığı
EĞİTİME KATILACAKLAR
SIRA
EĞİTİMİN KONUSU
GÖREVİ/ÜNVANI
EĞİTİMİN
BİRİMİ
SAYISI
PLANLANAN
TARİH ARALIĞI
SÜRESİ
(GÜN)
YERİ
B
HİZMET İÇİ EĞİTİMLER
41
Toprak Muhafaza, Mera ve
Havza Islahı Teknikleri
İşl. Müd., Şb.Müdürü,
Başmühendis
70
7-11 Nisan 2014
5
İzmir
Toprak Muhafaza ve Havza Islahı
Dairesi Başkanlığı
42
Sel-Heyelan Kontrolü ve Havza
Planlama
İşl. Müd., Şube Müdürü,
Başmühendis
70
28-30 Nisan 2014
3
K.Maraş
Toprak Muhafaza ve Havza Islahı
Dairesi Başkanlığı
43
Kalite Yönetim Sistemi Temel ve
KYS ile ilgili personel
İç Tetkik Eğitimi-KYS Çalıştayı
40
21-23 Nisan 2014
3
Kastamonu
Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığı
44
Proje ve Makale Hazırlama
Eğitimi
Araştırma Enstitüsü Müdür,
Md. Yrd., Başmüh., Müh.
100
4-7 Şubat 2014
4
Antalya
Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma
Dairesi Başkanlığı
45
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
OGM Matbaa çalışanları
20
7-9 Nisan 2014
3
Antalya
Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma
Dairesi Başkanlığı
46
İstatistik Eğitimi
Müdür, Md. Yrd., Başmüh.,
Mühendis
80
7-9 Nisan 2014
3
Antalya
Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma
Dairesi Başkanlığı
47
Laboratuar Teknikleri Eğitimi
Mühendis, Laborant,
Kimyager
80
26-28 Mart 2014
3
Eskişehir
Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma
Dairesi Başkanlığı
48
Analitik Bütçe Eğitimi
Araştırma Enstitüsü Müdür,
Md. Yrd., Başmüh., Müh.
60
21-23 Nisan 2014
3
Bolu
Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma
Dairesi Başkanlığı
32
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
C-UZMANLIK EĞİTİMLERİ
33
34
2014 YILI UZMANLIK EĞİTİMLERİ
EĞİTİME KATILACAKLAR
SIRA
EĞİTİMİN KONUSU
GÖREVİ/ÜNVANI
C
EĞİTİMİN
SAYISI
PLANLANAN
TARİH ARALIĞI
BİRİMİ
SÜRESİ
(GÜN)
YERİ
UZMANLIK EĞİTİMLERİ
1
Yangın Uzmanlık Eğitimleri
İşletme Şefi
300
03-28 Mart 2014
gruplar
halinde
5'er gün
Antalya
Orman Yangıları ile Mücadele
Dairesi Başkanlığı
2
Sayısal Sistemler
Teknik Eleman
150
14-18 Nisan 2014
5
Antalya
Orman Yangıları ile Mücadele
Dairesi Başkanlığı
3
Yönetici Geliştirme Eğitimleri
Merkez ve Taşra Şube Md.
150
4-6 Şubat 2014
3
Antalya
Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma
Dairesi Başkanlığı
4
Eğiticilerin Eğitimi
İşletme Müdür ve İşletme
Müdür Yrd.
250
7-9 Nisan 2014
3
Antalya
Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma
Dairesi Başkanlığı
5
CBS ve Yorumlama Uzmanı
Teknik Eleman
17-26 Nisan 2014
10
Ankara
Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı
50
35
36
E
N
E
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Değerlendirme Anketi
1839
Katılımcının
Eğitimin
Adı
:
Adı ve Soyadı :
Tarihi
:
E-Posta
:
Yeri
:
Birimi
:
Süresi
:
Görevi
:
Sicil No
:
Katılımcı alanındaki bilgilerin doldurulması isteğe bağlıdır.
Eğitim alanındaki bilgilerin doldurulması zorunludur.
Değerli Katılımcı;
Almış olduğunuz eğitimle ilgili olarak belirteceğiniz görüşleriniz, genel bir
değerlendirme yapmak ve düzeltici önlemleri alarak daha kaliteli hizmet sunmak için
bize yol gösterecektir. Ayrıca kişi bilgileri saklı kalmak kaydıyla anket değerlendirme
notları ancak ve sadece istatistik amaçlar için kullanılacaktır. Bu nedenle, anket
formunu içtenlikle ve önemseyerek doldurmanızı diler, ilginize teşekkür ederiz.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ İLİŞKİLER EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(+)
(-)
Çok Zayıf
E
A. EĞİTİM MERKEZİ (ULAŞIM,EĞİTİM VE KONAKLAMA HİZMETLERİ)
-Eğitim Merkezine Ulaşım
E
N
Çok İyi
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
-Konaklama Hizmetleri ve Temizlik
-Eğitim Salonlarının Havalandırma ve Aydınlatma Hizmetleri
-Eğitim Merkezlerinin Yeterliliği (Konf. salonu,Yerleşim düzeninin uygunluğu,Tek. donanım)
-Sosyal İmkanları
-Yemek hizmetleri
-Tesis personelinin tutum ve davranışları
B- ORGANİZASYON VE YÖNETİM
-Eğitim Yöneticilerinin tutum ve davranışları (İletişim)
-Eğitim Yöneticilerinin sorunlara karşı hassasiyetleri ve sorun çözme becerileri
-Eğitimin zaman çizelgesine uygun yürütülmesi
-Programların etkili ve verimli uygulanmasına yönelik araç-gereç ve doküman sağlanması
C. HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI VE EĞİTİM GÖREVLİLERİ
-Eğitim süresinin yeterliliği
-Eğitim programında yer alan konuların faaliyetin amacına uygunluğu (Eğt. prog. yeterliliği)
-Program ve konuların uygun tekniklerle verilmesi
-Program konularının ihtiyaç duyduğunuz kapsam ve oranda işlenmesi
1839
-Programın verimli ve etkili uygulanmasına yönelik araç-gereç ve dokümanların kullanımı
37
OGM.FORM.05/Rev.00
E
N
E
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Değerlendirme Anketi
1839
C. HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI VE EĞİTİM GÖREVLİLERİ
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
- Derslerin açık anlaşılır ve uygun işlenmesi
- Eğitim görevlilerinin motivasyon sağlama ve iletişim kurma becerileri
- Eğitim görevlilerinin derslere hazırlıklı ve düzenli gelmeleri
- Program sırasında derslere katılımın sağlanması veya bilgi ve tecrübe paylaşılması
- Eğitim programının beklentilerinizi karşılaması
D.GENEL DEĞERLENDİRME
- Eğitimin zamanı
- Eğitimin beklentilerinizi karşılaması
E
N
E
- Eğitimin Mesleki / kişisel gelişiminizi artırması
- Eğitimin iş başındaki verimliliği artırması
- Eğitimin içeriğinin amacına uygun olarak hazırlanması
- Katılımcı profilinin,eğitimin amacına uygun olarak belirlenmesi
- Eğitimin etkinlik ve başarı durumu
- Eğitimle ilgili diğer görüş ve önerilerinizi belirtiniz.
1839
- Daha Önceden Katılmış Olduğunuz Eğitimleri Yazınız
38
OGM.FORM.05/Rev.00
EĞİTİM
EĞİTİM / SEMİNER KATILIM FORMU
S
N
KONUSU
SAYFA NO
YERİ
EĞİTİMİ VEREN
TARİHİ
TOPLAM SAAT
ADI SOYADI
OGM.FORM.01/Rev.00
TC KİMLİK NO
GÖREV / UNVAN
39
E-POSTA
İMZA
EĞİTİM
EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU
KONUSU
YERİ
EĞİTİMİ VEREN
TARİHİ
TOPLAM SAAT
ALINAN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve
ALINAN KARARLAR
DEĞERLENDİRMEYE KATILANLAR
Adı Soyadı
OGM.FORM.02/Rev.00
Görevi
40
İmza
www.ogm.gov.tr
Download

eğitim programı 2014 - Orman Genel Müdürlüğü