SPRÁVA
Ústrednej inventarizačnej komisie
o výsledku inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
Obce Krásna Ves
ku dňu 31. 12. 2010.
I. ÚVOD
Na základe príkazu starostu obce č. 2010/0004 zo dňa 3.9.2010 Ústredná inventarizačná komisia
/ÚIK/ v zložení:
• predseda ÚIK Milan Mišák
• člen ÚIK
Ing. Ladislav Kollárik
• člen ÚIK
Peter Škorec
• člen ÚIK
Elena Mikušová
zhodnotila výsledky nasledovných Dielčích inventarizačných komisií /DIK/:
Predmet inventarizácie - podľa umiestnenia:
1. Dom smútku: DS6000
2. Márnica: M4001
3. Materská škola: MŠ7001, MŠ7002, MŠ7003, MŠ7004, MŠ7005, MŠ7006, MŠ7007, MŠ7008,
MŠ7009, MŠ7010, MŠ7011, MŠ7012, MŠ7013
4. Obecný úrad – knižnica: OCÚ3004
Obecný úrad – registratúrne stredisko: OCÚ3005
5. Kultúrny dom – šatňa pre hercov: KD2015
- podľa registrov:
1. Dlhodobý drobný hmotný majetok
2. Budovy
3. Energetické a hnacie stroje a zariadenia
4. Inventár
5. Operatívno technická evidencia
Predseda:
Elena Mikušová
člen: Milan Mišák, člen: Mária Matejová, člen: Alena Bučková, člen: Igor Filin, člen: Helena Božiková
Členovia DIK (komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu) obdržali dňa 3.9.2010 príkaz
starostu č.2010/0001 k vykonaniu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Predmet inventarizácie - podľa umiestnenia:
1. Telovýchov.jednota Štart: TJ5001, TJ5002, TJ5003, TJ5004, TJ5005, TJ5006, TJ5007,
TJ5008, TJ5009, TJ5010
2. Škola: ZDŠ1000, ZDŠ1001
- podľa registrov:
1. Dlhodobý drobný hmotný majetok
2. Budovy
3. Dopravné prostriedky
4. Energetické a hnacie stroje a zariadenia
5. Inventár
6. Stavby, mosty, cesty
7. Operatívno technická evidencia
predseda:
Peter Škorec
člen: Vladimír Hypča, člen: Milan Šlosár, člen: Jozef Staník, člen: Jozef Znášik
Členovia DIK (komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia) obdržali dňa
3.9.2010 príkaz starostu č.2010/0002 k vykonaniu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov.
Predmet inventarizácie - podľa umiestnenia:
1. Kultúrny dom: KD2001, KD2003, KD2004, KD2005, KD2006, KD2007, KD2012,
KD2014, KD2016, KD2017
2. Obecný úrad: OCÚ3001, OCÚ3002, OCÚ3003, OCÚ3006, OCÚ3007, OCÚ3008,
OCÚ3009, OCÚ3011
- podľa registrov:
1. Dlhodobý drobný hmotný majetok
2. Dopravné prostriedky
3. Energetické a hnacie stroje a zariadenia
4. Inventár
5. Operatívno technická evidencia
predseda:
Ing. Ladislav Kollárik
člen: Ing. Jozef Kolárik, člen: Ing. Oľga Bachová, člen: Milan Rýdzi, člen: Vojtech Zaťko
Členovia DIK (komisia financií, správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti) obdržali
dňa 3.9.2010 príkaz starostu č.2010/0003 k vykonaniu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov.
Strana 2 z 9
Predmetom inventarizácie k 31.12.2010 bol:
a) Neobežný majetok:
9 dlhodobý nehmotný majetok, opravné položky
9 dlhodobý hmotný majetok, opravné položky
9 dlhodobý finančný majetok, opravné položky
b) Obstaranie dlhodobého hmotného, dlhodobého nehmotného a dlhodobého finančného
majetku, opravné položky
c) Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok, opravné
položky
d) Obežný majetok:
9 zásoby - materiálu, tovaru, zvieratá .... , opravné položky
9 zúčtovacie vzťahy - zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
9 pohľadávky - dlhodobé, krátkodobé, opravné položky
9 finančný majetok:
ƒ peňažné prostriedky v hotovosti
ƒ peniaze na ceste
ƒ ceniny /poštové známky, kolky, telefónne karty, stravné lístky ... /
ƒ bankové účty
ƒ cenné papiere
ƒ obstaranie krátkodobého finančného majetku
9 poskytnuté návratné finančné výpomoci - dlhodobé, krátkodobé
9 časové rozlíšenie
e) Vlastné imanie:
9 oceňovacie rozdiely
9 výsledok hospodárenia
f) Záväzky:
9 rezervy
9 dlhodobé záväzky
9 krátkodobé záväzky
9 bankové úvery a výpomoci
9 časové rozlíšenie
g) Operatívna evidencia - podsúvahové účty:
9 drobný hmotný a nehmotný majetok
9 prenajatý majetok
9 majetok vo výpožičke
9 prísne zúčtovateľné tlačivá
9 odpísané pohľadávky
h) Škodové protokoly
i) Platová inventúra zamestnancov
Strana 3 z 9
II. Zhodnotenie jednotlivých bodov inventarizácie /sumy sú uvádzané v €/
1. Neobežný majetok
Začiatočný stav k 1.1.
prírastky
úbytky
Konečný zostatok k 31.12.
dlhodobý
nehmotný
ÚS 01
0,00
0,00
0,00
0,00
dlhodobý hmotný
ÚS 021, ÚS 022, ÚS 023, ÚS 028, ÚS 031
431178,88 13825,60
14783,99
0,00
0,00 9223,06
445962,87 4602,54
8636,00
0,00
1000,00 22147,67
1000,00
0,00
8636,00 22147,67
3504,12
820,00
304,22
4019,90
dlhodobý
finančný
ÚS 06
92611,03
92611,03
92611,03
92611,03
a) majetok
Inventarizáciou majetku neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia so
stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom uvedeným v registri majetku.
b) oprávky k dlhodobému majetku
Začiatočný stav k 1.1.
prírastky
úbytky
Konečný zostatok k 31.12.
oprávky k DNM
ÚS 07
0,00
0,00
0,00
0,00
oprávky k DHM
ÚS 08
163119,66
9223,06
112588,90
266485,50
Inventarizáciou oprávok neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia so
stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom uvedeným v registri majetku.
c) opravné položky k dlhodobému majetku
Začiatočný stav k 1.1.
prírastky
úbytky
Konečný zostatok k 31.12.
opravné položky
k DNM
účet 091
0,00
0,00
0,00
0,00
opravné položky
k DHM
účet 092
0,00
0,00
0,00
0,00
opravné položky
k DFM
účet 096
0,00
0,00
0,00
0,00
Inventarizáciou opravných položiek neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy
súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.
2. Obstaranie dlhodobého majetku
a) obstaranie majetku
Strana 4 z 9
obstaranie DNM
účet 041
Začiatočný stav k 1.1.
0,00
prírastky
0,00
úbytky
0,00
Konečný zostatok k 31.12.
0,00
obstaranie DHM
účet 042
141659,88
219934,88
16603,99
344990,77
obstaranie DFM
účet 043
0,00
0,00
0,00
0,00
Inventarizáciou neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom
uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.
b) opravné položky
Začiatočný stav k 1.1.
prírastky
úbytky
Konečný zostatok k 31.12.
opravné položky
k nedokončenému DNM
účet 093
0,00
0,00
0,00
0,00
opravné položky
k nedokončenému DHM účet
094
0,00
0,00
0,00
0,00
Inventarizáciou neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom
uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.
3. Obežný majetok
a) zásoby
Začiatočný stav k 1.1.
prírastky
úbytky
Konečný zostatok k 31.12.
materiálu
účet 112 AÚ
0,00
5450,89
5450,89
0,00
stavebný
účet 112 AÚ
ostatné
0,00
11,36
0,00
11,36
0,00
0,00
0,00
0,00
Inventarizáciou zásob neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia so
stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom uvedeným v registri zásob.
b) zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
Účet
Suma v €
351 - Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa
0,00
355 - Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC
0,00
357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC
302,40
359 - Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy
0,00
Spolu
302,40
inventarizáciou zúčtovacích vzťahov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy
súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.
c) pohľadávky
Účet
314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky
Strana 5 z 9
Suma v €
0,00
315 - Ostatné pohľadávky
318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO
zriadených obcou a VÚC
319 - Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC
378 - Iné pohľadávky
Spolu
0,00
1964,99
3908,72
1968,09
7841,80
Inventarizáciou pohľadávok nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy súhlasia so
stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom uvedeným v analytickej
evidencii pohľadávok.
d) finančný majetok
Účet
211 - Pokladnica
z toho : Obecný úrad
Materská škola
Spoločný obecný úrad
213 - Ceniny
z toho : poštové známky
kolky
stravné lístky
221 - Bankové účty
z toho:
Dexia banka a.s. č. účtu: 0612262001/5600
Dexia banka a.s. č. účtu: 0612266002/5600
Dexia banka a.s. č. účtu: 0612268008/5600
Dexia banka a.s. č. účtu: 0612267005/5600
Dexia banka a.s. č. účtu: 0612261009/5600
Dexia banka a.s. č. účtu: 0612260014/5600
Dexia banka a.s. č. účtu: 0612265018/5600
Dexia banka a.s. č. účtu: 0612268016/5600
Dexia banka a.s. č. účtu: 0612268017/5600
261 - Peniaze na ceste
Spolu
Suma v €
342,09
63,25
278,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53615,25
765,73
1254,94
5117,76
514,82
0,00
0,00
0,00
45962,00
0,00
0,00
53957,34
Inventarizáciou finančného majetku neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy
súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.
e) poskytnuté návratné finančné výpomoci
Účet
271 - Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom
Strana 6 z 9
Suma v €
0,00
v rámci konsolidovaného celku
272 - Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným
0,00
subjektom verejnej správy
274 - Poskytnuté návratné finančné výpomoci
0,00
podnikateľským subjektom
275 - Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným
0,00
organizáciám
277 - Poskytnuté finančné výpomoci fyzickým osobám
0,00
Spolu
0,00
Inventarizáciou poskytnutých návratných finančných výpomocí neboli zistené žiadne inventarizačné
rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.
4. Vlastné imanie
Účet
Suma v €
414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0,00
415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0,00
428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov
475162,33
710 - Účet výsledku hospodárenia
5020,37
Spolu
480182,70
Inventarizáciou vlastného imania neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy
súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.
5. Záväzky
a) rezervy
Začiatočný stav k 1.1.
Prírastky
Úbytky
Konečný zostatok k 31.12.
krátkodobé účet 323
nevyčerpaná dovolenka+soc.poistenie
+zostavenie, overenie účtov.závierky
5927,33
5927,33
5812,68
5812,68
dlhodobé
účet 451,459
0,00
0,00
0,00
0,00
Inventarizáciou rezerv neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia so
stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.
b) zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
Účet
357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC
359 - Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy
Spolu
Suma v €
302,40
0,00
302,40
Inventarizáciou zúčtovacích vzťahov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy
súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.
c) dlhodobé záväzky
Účet
472 - Záväzky zo sociálneho fondu
474 - Záväzky z nájmu
Strana 7 z 9
Suma v €
1244,51
0,00
475 - Dlhodobé prijaté preddavky
479 - Ostatné dlhodobé záväzky
Spolu
0,00
0,00
1244,51
Inventarizáciou dlhodobých záväzkov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy
súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom uvedeným
v analytickej evidencii záväzkov.
d) krátkodobé záväzky
Účet
321 – Dodávatelia
324 - Prijaté preddavky
325 - Ostatné záväzky
326 - Nevyfakturované dodávky
331 - Zamestnanci
333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom
335 - Pohľadávky voči zamestnancom
336 - Zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia a zdravotného poistenia
342 - Ostatné priame dane
372 - Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
379 - Iné záväzky
Spolu
Suma v €
37004,17
0,00
0,00
0,00
4710,22
0,00
77,96
2532,68
182,00
0,00
514,82
45021,85
Inventarizáciou krátkodobých záväzkov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy
súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom uvedeným
v analytickej evidencii záväzkov.
e) bankové úvery a výpomoci
Účet
231 - Krátkodobé bankové úvery
Dexia a.s. č. účtu:
- účel:
461 - Bankové úvery
Dexia a.s. č. účtu:
- účel:
273 - Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy
Spolu
Suma v €
0,00
0,00
0,00
26160,40
0,00
0,00
0,00
26160,40
Inventarizáciou bankových úverov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy
súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.
f) časové rozlíšenie nákladov a výnosov
Účet
381 - Náklady budúcich období
382 - Komplexné náklady budúcich období
Strana 8 z 9
Suma v €
1219,70
0,00
383 - Výdavky budúcich období
384 - Výnosy budúcich období
385 - Príjmy budúcich období
Spolu
0,00
170515,13
0,00
171734,83
Inventarizáciou účtov časového rozlíšenia nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne
súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.
6. Podsúvahové účty
Začiatočný stav k 1.1.
prírastky
úbytky
Konečný zostatok k 31.12.
Účet - 751
0,00
1960,53
0,00
1960,53
Účet - 752
0,00
0,00
0,00
0,00
Účet - 753
0,00
0,00
0,00
0,00
Účet - 754
0,00
0,00
0,00
0,00
Účet - 755
0,00
0,00
0,00
0,00
Inventarizáciou podsúvahových účtov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy
súhlasia so stavom uvedeným v analytickej evidencii.
7. Platová inventúra zamestnancov
K 19.01.2010 sa uskutočnila dokladová inventúra hrubých miezd zamestnancov. Inventarizáciou
platov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel.
III. Záver
Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2010 sa uskutočnila v zmysle zákona č.431/2002 Z.z.
o účtovníctve v z.n.p.
Za správnosť uvedených údajov zodpovedajú členovia dielčích inventarizačných komisií a členovia
Ústrednej inventarizačnej komisie.
Za Ústrednú inventarizačnú komisiu:
Komisia
predseda komisie
člen komisie
člen komisie
člen komisie
Meno a priezvisko
Milan Mišák
Ing. Ladislav Kollárik
Peter Škorec
Elena Mikušová
Podpisový záznam
V Krásnej Vsi, dňa 20.01.2010.
S výsledkami inventarizácie súhlasím - nesúhlasím
Ing. Milan Došek starosta obce
Strana 9 z 9
Download

- krásna ves