Príloha č. 3
SPRÁVA
Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2010
1
Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo nám. 1651/2
026 01 Dolný Kubín
SPRÁVA
Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2010
I. ÚVOD
Na základe uznesenia MsR č. 18/2010 zo dňa 14. 9. 2010 Ústredná inventarizačná komisia /ÚIK/ v
zložení:
predseda ÚIK:
podpredseda ÚIK:
tajomník ÚIK:
členovia ÚIK:
Ing. Vladimír Adamec
Daniel Mlynárik
Bc. Renáta Uhrinová
Mgr. Ján Raclavský
Mgr. František Chmelan
Alena Jandurová
Ing. Marián Smoleň
PaedDr. Mária Dudáková
Ing. Miroslav Kosmeľ
Ing. Jozef Gruchalák
Ing. Štefan Belvončík
Bc. Leonard Bobček
zhodnotila výsledky nasledovných dielčich inventarizačných komisií /DIK/:
ZO ZPO Mokraď
-
Kustra Igor, predseda DIK
Pienčák František, člen DIK
ZO ZPO Kňažia
-
Kustra Igor, predseda DIK
Ondrek Miroslav, člen DIK
ZO ZPO Záskalie
-
Kustra Igor, predseda DIK
Meravý Ján, člen DIK
ZO ZPO mesto D. Kubín
-
Kustra Igor, predseda DIK
Sárený Šimon, člen DIK
Mestský výbor č. 6
Kňažia
-
Habániková Irena, predseda DIK
Kustra Igor, člen DIK
Mkrtčianová Marianna, člen DIK
Mestský výbor č. 7
Mokraď
-
Habániková Irena, predseda DIK
Kustra Igor, člen DIK
Mkrtčianová Marianna, člen DIK
Mestský výbor č. 8
Záskalie
-
Habániková Irena, predseda DIK
Kustra Igor, člen DIK
Mkrtčianová Marianna, člen DIK
Mestský výbor č. 9
Medzihradné
-
Habániková Irena, predseda DIK
Kustra Igor, člen DIK
Mkrtčianová Marianna, člen DIK
Ubytovňa MsÚ
Medzihradné
-
Kukanová Mária, predseda DIK
Bosák Peter, člen DIK
Chata Kubínska hoľa
MsÚ /pod kolieskom/
-
Habániková Irena, predseda DIK
Kustra Igor, člen DIK
2
Mkrtčianová Marianna, člen DIK
Nedokončené investície
- účtová trieda 04 + 05
-
Ing. Krútelová Oľga, predseda DIK
Ing. arch. Kubinová Mária, člen DIK
Halašová Gabriela, člen DIK
Inv. vecné bremená
-
Ing. Zuzana Stašová, predseda DIK
Ing. Kováčik Milan, člen DIK
Mgr. Oľga Krútelová, člen DIK
Objekt býv. MŠ II
ul. Matúšková v prenájme
-
Anna Kocholová, predseda DIK
Bajdichová Danka, člen DIK
Objekt býv. ZŠ – Nemocničná
-
Ing. Danka Števonková, predseda DIK
Danka Bajdichová, člen DIK
Ing. Kováčik Milan, člen DIK
Materská škola III.
- okrem skl. zásob
/ul. Obrancov mieru/
-
Mgr. Eva Palugová, predseda DIK
Machajová Jana, člen DIK
Ďurianová Patrícia, člen DIK
Materská škola V.
- okrem skl. zásob /Bysterec/
-
Habániková Irena, predseda DIK
Skoknová Marcela, člen DIK
Žilincová Eva, člen DIK
Materská škola VII.
- okrem skl. zásob
/Námestie Slobody/
-
Vargová Viera, predseda DIK
Labudová Jaroslava, člen DIK
Maniaková Agneša, člen DIK
Materská škola XIII.
- okrem skl. zásob
/Odbojárov Brezovec/
-
Vargová Viera, predseda DIK
Sojčáková Tatiana, člen DIK
Chomisteková Tatiana, člen DIK
Materská škola XVIII.
- okrem skl. zásob
/ul. Chočská/
-
Mgr. Paulová Anna, predseda DIK
Kapustová Mária, člen DIK
Salvová Helena, člen DIK
Materská škola XIX.
- okrem skl. zásob
/Záskalie/
-
Mgr. Paulová Anna, predseda DIK
Blahušiaková Emília, člen DIK
Kazimierová Emília, člen DIK
Sklad – odd. školstva
bývalé stred. služieb
-
Mgr. Eva Palugová, predseda DIK
Paul Richard, člen DIK
Bc. Medvecký Branislav, člen DIK
Zariadenie opatrovateľskej
služby Malý Bysterec
- okrem skl. zásob
-
Jana Kubačková, predseda DIK
Mgr. Peter Janotík, člen DIK
Mkrtčianová Mariana, člen DIK
Klub dôchodcov D. Kubín
Klub dôchodcov Kňažia
Opatrovateľky mesta v KD
Klub dôchodcov Banisko
- okrem skl. zásob
-
Jana Kubačková, predseda DIK
Skočíková Zdena, člen DIK
Mgr. Malíková Alena, člen DIK
NDC – KOTVA I.
Nocľaháreň STOP
Ubytovňa Šanca
-
Mgr. Malíková Alena, predseda DIK
Uchál Róbert, člen DIK
Bc. Drengubiaková Miriama, člen DIK
Ubytovňa Nádej
Ubytovňa Senior
-
Mgr. Dana Vojtasová, predseda DIK
Mgr. Janotík Peter, člen DIK
Ing. Debnár Peter, člen DIK
VPP – odb. dopravy, miestneho
hospodárstva a cest. ruchu
-
Juráš Peter, predseda DIK
Halašová Gabriela, člen DIK
budova bývalého TIK
kancelária TIK
-
Kukanová Mária, predseda DIK
Bosák Peter, člen DIK
TS – prenajatý majetok
-
Zuková Darina, predseda DIK
3
Bc. Drengubiaková Miriama, člen DIK
Ing. Bartoška Patrik, člen DIK
TEHOS – prenajatý majetok
-
Halašová Gabriela, predseda DIK
Domin Ján, člen DIK
Bc. Lavrík Ján, člen DIK
Budova č. I. MsÚ
/okrem kanc. č. 19,20,21,22,23/
-
Pániková Anna, predseda DIK
Juráš Peter, člen DIK
Mgr. Janotík Peter, člen DIK
Ing. Števonková Danka, člen DIK
Budova č. II. MsÚ /len
prízemie/ + kanc. č. 19,20,21,
22,23 v budove č. I. MsÚ +
garáž MsP - okrem skl. zásob
-
Kolláriková Iveta, predseda DIK
Tomečko Ladislav, člen DIK
Bc. Lavrík Ján, člen DIK
Bajdichová Danka, člen DIK
Sklady zásob (MŠ III, MŠ V,
MŠ VII, MŠ XIII, MŠ XVIII,
MŠ XIX, ZOS Malý Bysterec,
Klub dôchodcov, sklad kanc.
potrieb – MsÚ + pohonné
hmoty – účtová trieda č. 11; 12;
13 a 19)
-
Ľudmila Juríková, predseda DIK
Marcela Skoknová, člen DIK
Ľubomíra Bernoláková, člen DIK
Tatiana Sojčáková, člen DIK
Anna Kocholová, člen DIK
Anna Pániková, člen DIK
Budova č. II MsÚ /len 1. a 2.
poschodie/
-
Kubáňová Iveta, predseda DIK
Kubačková Jana, člen DIK
Ing. Debnár Peter, člen DIK
Budova č. II MsÚ /len 3.
poschodie/ + sklad CO
-
Kuhajdová Ingrid, predseda DIK
Mgr. Eva Palugová, člen DIK
Juráš Peter, člen DIK
Športoviská:
Administratíva, letný štadión,
tenisový kurt, umelá trávnatá
plocha, zimný štadión
-
Vargová Viera, predseda DIK
Paul Richard, člen DIK
Zubaj Milan, člen DIK
Bc. Drengubiaková Miriama, člen DIK
Mgr. Kapitánová Naďa, člen DIK
Stavby, budovy MsÚ,
byty a verejné priestranstvá
-
Ing. Zuzana Stašová, predseda DIK
Milan Zubaj, člen DIK
Halašová Gabriela, člen DIK
Zuková Darina, člen DIK
Pozemky
Ing. arch. Mária Kubinová, predseda DIK
Ing. Eva Cimráková, člen DIK
Ceniny/str. lístky, kolkové
známky,.../, pokladňa, finančné
prostriedky v cudzej mene
- účtová trieda 21
-
Mgr. Naďa Kapitánová, predseda DIK
Kolláriková Iveta, člen DIK
Peter Juráš, člen DIK
Inv. účtov
účtovej triedy
31; 32; 33; 34; 35; 36;
37; 38; 39 + účtov z úč. tr. 7 okrem
účtov: 751; 754 a 760
-
Helena Vlčková, predseda DIK
Jandurová Alena, člen DIK
Bc. Hanková Milena, člen DIK
Inv. účtov
účtovej triedy
06; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28;
29; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57;
58; 59
-
Ing. Valeková Beáta, predseda DIK
Mgr. Oľga Chromcová, člen DIK
Vlčková Helena, člen DIK
Jandurová Alena, člen DIK
Inv. účtov
účtovej triedy
07; 08; 09; 41; 42; 43; 45;
-
Maťková Alena, predseda DIK
Ing. Halimovičová Ivona, člen DIK
Biňasová Tatiana, člen DIK
4
46; 47; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67
Predmetom inventarizácie k 31.12. 2010 bol:
a) Neobežný majetok:
dlhodobý nehmotný majetok
dlhodobý hmotný majetok
dlhodobý finančný majetok
b) Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
c) Obežný majetok:
zásoby - materiálu, potravín, pohonných hmôt
zúčtovacie vzťahy - zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
pohľadávky, opravné položky
finančný majetok:
peňažné prostriedky v hotovosti
peniaze na ceste
ceniny /poštové známky, kolky, stravné lístky ... /
bankové účty
časové rozlíšenie
d) Vlastné imanie:
oceňovacie rozdiely
e) Záväzky:
rezervy
dlhodobé záväzky
krátkodobé záväzky
bankové úvery a výpomoci
časové rozlíšenie
f) Operatívna evidencia - podsúvahové účty:
drobný hmotný a nehmotný majetok
prenajatý majetok
Členovia ÚIK a DIK obdržali oznámenie o ustanovení za člena, resp. predsedu inventarizačnej komisie na
základe uznesenia MsR č. 18/2010 zo dňa 14. 9. 2010 k vykonaniu inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov.
II. Zhodnotenie jednotlivých bodov inventarizácie /sumy sú uvádzané v EUR/
1. Neobežný majetok
a) majetok
ZS k 1.1.
prírastky
úbytky
KZ k 31.12.
dlhodobý nehmotný
ÚS 01
45 067,85
35 375,13
0,00
80 442,98
dlhodobý hmotný
ÚS 02, ÚS 03
23 552 788,20
3 750 212,30
-3 288 148,12
24 014 852,38
dlhodobý finančný
ÚS 06
9 915 079,36
355 804,11
-222 735,00
10 048 148,47
5
Inventarizáciou majetku neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom
uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom uvedeným v registri majetku.
b) oprávky k dlhodobému majetku
ZS k 1.1.
prírastky
úbytky
KZ k 31.12.
oprávky k DNM
ÚS 07
17 570,53
12 859,25
0,00
30 429,78
oprávky k DHM
ÚS 08
4 605 023,15
952 192,79
242 110,94
5 315 105,00
Inventarizáciou oprávok neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom
uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom uvedeným v registri majetku.
2. Obstaranie dlhodobého majetku
a) obstaranie majetku
ZS k 1.1.
prírastky
úbytky
KZ k 31.12.
094 – Opravná položka k
nedokončenému dlhodobému majetku
obstaranie DHM
účet 042
4 101 011,43
2 842 065,03
3 741 126,32
3 201 950,14
643 202,93
Inventarizáciou neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom
uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.
3. Obežný majetok
a) Zásoby
ZS k 1.1.
prírastky
úbytky
KZ k
31.12.
materiálu
účet 112 AÚ
7 346,50
15 727,38
-19 203,53
3 870,35
Účet
111 – Obstaranie materiálu
119 – Materiál na ceste
Spolu
Potravín - MŠ
Potravín – soc. zar.
účet 112 AÚ
účet 112 AÚ
6 141,32
1 522,89
95 139,35
29 354,34
-95 779,63
-29 086,33
5 501,04
1 790,90
Ostatné
pohonné hmoty
598,03
13 396,54
-13 416,13
578,44
Suma v EUR
0,00
3 742,06
3 742,06
Inventarizáciou zásob nebol zistený inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným
vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom uvedeným v registri zásob.
6
b) zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
Účet
351 - Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa
355 - Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC
357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC
359 - Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy
Spolu
Suma v EUR
5 551,00
6 135 286,33
-152 862,46
0,00
5 987 974,87
Inventarizáciou zúčtovacích vzťahov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy súhlasia
so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.
c) pohľadávky
Účet
314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky
315 - Ostatné pohľadávky
318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO
zriadených obcou a VÚC
319 - Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC
378 - Iné pohľadávky
Spolu
391 – Opravná položka k pohľadávkam
Suma v EUR
962,63
22 569,65
92 011,62
365 423,59
47 621,51
528 589,00
311 630,96
Inventarizáciou pohľadávok nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy súhlasia so
stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom uvedeným v analytickej evidencii
pohľadávok.
d) finančný majetok
Účet
211 - Pokladnica
213 - Ceniny
z toho : poštové známky
kolky
stravné lístky
221 - Bankové účty
z toho:
VÚB a.s. č. účtu: 20426332/0200
Dexia banka a.s. č. účtu: 4011330003/5600
VÚB a.s. č. účtu: 1599578259/0200
VÚB a.s. č. účtu: 1599569854/0200
VÚB a.s. č. účtu: 1779589553/0200
VÚB a.s. č. účtu: 2064295353/0200
VÚB a.s. č. účtu: 2138531356/0200
VÚB a.s. č. účtu: 2326831751/0200
VÚB a.s. č. účtu: 2408656651/0200
Suma v EUR
0,00
201,00
0,00
0,00
201,00
811 296,70
78 233,93
161 672,44
1 984,86
75,99
10,30
16,44
25,03
461,43
11,68
7
Tatra banka a.s. č. účtu: 2620168081/1100
Tatra banka a.s. č. účtu: 2626168082/1100
VÚB a.s. č. účtu: 1699940155/0200
VÚB a.s. č. účtu: 1362043651/0200
VÚB a.s. č. účtu: 1366872553/0200
VÚB a.s. č. účtu: 123-20426332/0200
VÚB a.s. č. účtu: 1169-20426332/0200
VÚB a.s. č. účtu: 2463119859/0200
VÚB a.s. č. účtu: 2487569854/0200
VÚB a.s. č. účtu: 2417042651/0200
VÚB a.s. č. účtu: 21736332/0200
VÚB a.s. č. účtu: 21939332/0200
VÚB a.s. č. účtu: 22034332/0200
VÚB a.s. č. účtu: 22130332/0200
VÚB a.s. č. účtu: 22333332/0200
VÚB a.s. č. účtu: 22237332/0200
VÚB a.s. č. účtu: 1580160653/0200
VÚB a.s. č. účtu: 2686177351/0200
VÚB a.s. č. účtu: 2755134751/0200
261 - Peniaze na ceste
Spolu
0,00
0,00
5 286,23
141 262,09
44 808,39
213 849,90
8 179,75
18,01
8 660,64
6 762,32
1 850,07
2 278,96
3 616,89
4 353,88
2 098,92
571,56
0,00
29,23
125 177,76
0,00
811 497,70
Inventarizáciou finančného majetku nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy súhlasia
so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.
4. Vlastné imanie
Účet
Suma v EUR
415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
217 599,91
428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov
25 875 324,00
Spolu
26 092 923,91
Inventarizáciou vlastného imania neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia so
stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.
5. Záväzky
a) rezervy
ZS k 1.1.
prírastky
úbytky
KZ k 31.12.
krátkodobé
účet 323
-155 796,24
157 120,65
-151 058,99
-149 734,58
Inventarizáciou rezerv neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom
uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.
8
b) zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
Účet
357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC
Spolu
Suma v EUR
-152 862,46
-152 862,46
Inventarizáciou zúčtovacích vzťahov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy súhlasia
so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.
c) dlhodobé záväzky
Účet
472 - Záväzky zo sociálneho fondu
479 - Ostatné dlhodobé záväzky
Spolu
Suma v EUR
-9 408,29
-1 602 334,10
-1 611 742,39
Inventarizáciou dlhodobých záväzkov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy súhlasia
so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom uvedeným v analytickej
evidencii záväzkov.
d) krátkodobé záväzky
Účet
321 - Dodávatelia
324 - Prijaté preddavky
325 - Ostatné záväzky
326 – Nevyfakturované dodávky
331 - Zamestnanci
333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom
335 - Pohľadávky voči zamestnancom
336 - Zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia a zdravot. poist.
341 – Daň z príjmov
342 - Ostatné priame dane
367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov
a vkladov
372 - Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo
verejnej správy
379 - Iné záväzky
Spolu
Suma v EUR
-694 004,67
-103 341,06
0,00
-3 722,88
-149 938,37
-3 917,97
1 876,22
-67 062,57
0,00
-17 043,85
-150 000,22
10 200,00
-50 291,73
-1 227 247,10
Inventarizáciou krátkodobých záväzkov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy
súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom uvedeným v analytickej
evidencii záväzkov.
9
e) bankové úvery a výpomoci
Účet
231 - Krátkodobé bankové úvery
461 - Bankové úvery
Suma v EUR
0,00
5 017 902,56
Dexia a.s. č. úveru: 210508 (AQUA)
VÚB a.s. č. účtu: 36862411/0200
Dexia a.s č. úveru: 210605 (pozemky)
Dexia a.s. č. úveru: 212025 (optic. trasy)
Dexia a.s. č. úveru: 210518 (dlhodobý)
Dexia a.s. č. úveru: 210427 (34 b. j. II. etapa)
Dexia a.s. č. úveru: 210556 (34 b. j. I. etapa)
273 - Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov
verejnej správy
Spolu
3 443 831,00
412 560,46
234 985,59
159 131,59
430 750,78
197 610,71
139 032,43
0,00
5 017 902,56
Inventarizáciou bankových úverov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy súhlasia so
stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.
f) časové rozlíšenie nákladov a výnosov
Účet
381 - Náklady budúcich období
383 - Výdavky budúcich období
384 - Výnosy budúcich období
385 - Príjmy budúcich období
Suma v EUR
10 010,24
9 855,68
5 432 459,44
1 733,12
Inventarizáciou účtov časového rozlíšenia nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy
súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.
6. Podsúvahové účty
Účet
751
ZS k 1.1.
prírastky
úbytky
KZ k
31.12.
Účet
752
848 750,16 22 458,4
7
79 115,28
0,00
26 669,62 22 458,4
7
901 195,82
0,00
Účet
753
Účet
754
Účet
755
Účet
760
109 539,93
7 887 979,14
92 654,65
24 556,34
0,00
0,00
2 740 445,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109 539,93
10 628 424,51
92 654,65
24 556,34
Účet
798
Účet
799
224 058,1 -9 209 996,79
0
0,00
273 186,19
224 058,1 -2 819 560,65
0
0,00 -11 756 371,25
Inventarizáciou podsúvahových účtov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy súhlasia
so stavom uvedeným v analytickej evidencii.
10
III. Záver
Inventarizácia majetku a záväzkov k 31. 12. 2010 sa uskutočnila v zmysle zákona č.431/2002 Z.z.
o účtovníctve v z.n.p.
Za správnosť uvedených údajov zodpovedajú členovia dielčích inventarizačných komisií a členovia
Ústrednej inventarizačnej komisie.
V Dolnom Kubíne, dňa 25.1.2011
Spracovala: Bc. Renáta Uhrinová
Za správnosť údajov: Daniel Mlynárik
11
Download

SPRÁVA Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku