IČO: 00322 521, DIČ: 202 062 4606
 054/4792 222; 054/488 2098
 054/4792 222
 0903 540 701 starosta obce Ing. Anton Lamanec
 [email protected]
 www.raslavice.sk
Záverečný účet Obce Raslavice
za rok 2013
Raslavice, 20.5 2014
Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. (Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve)
Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor. (Zákon č. 466/2002 Z.z. o audítoroch)
Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom. (Napríklad zákon č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ). Obec Raslavice má
povinnosť zostaviť aj Konsolidovanú účtovnú závierku, ktorú tiež podľa zákona o účtovníctve musí overiť auditor.
K 31.12.2013 bol zostavený Výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na
účtoch subjektu verejnej správy FIN 1 – 12 podľa platnej rozpočtovej skladby, teda funkčnej
a ekonomickej klasifikácie ustanovenej Ministerstvom financií SR. Súčasťou záverečného
účtu obce sú aj Súvaha ROPO SFOV 1 - 01, Výkaz ziskov a strát ROPO SFOV 2 - 01,
Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme
subjektu verejnej správy FIN 5 – 04, Finančný výkaz o stave bežných účtov a záväzkov obcí,
vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií FIN 6 - 04
a Poznámky.
Obsah záverečného účtu obce Raslavice za rok 2013
l. Plnenie rozpočtu obce za rok 2013
1.1 Príjmy bežného rozpočtu
1.1.1 Vybrané ukazovatele plnenia príjmov bežného rozpočtu
1.2 Príjmy kapitálového rozpočtu
1.2.1 Vybrané ukazovatele plnenia príjmov kapitálového rozpočtu
1.3 Výdavky bežného rozpočtu
1.3.1 Ukazovatele plnenia výdavkov bežného rozpočtu za rok 2013 podľa
funkčnej klasifikácie
1.3.2 Ukazovatele plnenia výdavkov bežného rozpočtu za rok 2013 podľa
ekonomickej klasifikácie
1.4 Výdavky kapitálového rozpočtu
1.4.1 Ukazovatele plnenia výdavkov kapitálového rozpočtu za rok 2013 podľa
funkčnej klasifikácie
1.5 Príjmové finančné operácie
1.6 Výdavkové finančné operácie
1.7 Prehľad o úveroch
1.8 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
1.9 Programový rozpočet
2. Výsledok hospodárenia za rok 2013
3. Povinný prídel do rezervného fondu
4. Tvorba a použitie rezervného fondu v roku 2013
5. Tvorba a použitie sociálneho fondu v roku 2013
6. Bilancia aktív a pasív
7. Finančné usporiadanie vzťahov
7.1 Prehľad o prijatých transferoch za rok 2013
7.2 Prehľad o poskytnutých transferoch za rok 2013
7.3 Prehľad o poskytnutých transferoch pre ZŠ a ZUŠ za rok 2013
8. Prehľad o stave dlhu k 31.12.2013
8.1 Prehľad o stave dlhu voči bankám
8.2 Prehľad o stave dlhu voči dodávateľom
´
8.3 Prehľad o stave dlhu voči poisťovniam a daňovému úradu
8.4 Prehľad o stave dlhu voči zamestnancom
l. Plnenie rozpočtu obce za rok 2013
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na
obdobie jedného kalendárneho roka. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej
na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť.
Rozpočet obce na rok 2013 bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Raslaviciach dňa 14.12.2012 uznesením č. 90/2012.
Rozpočet obce bol schválený ako vyrovnaný vo výške 2 324 241,– € a bol v priebehu roka
2013 upravovaný. Úpravy rozpočtu boli schvaľované obecným zastupiteľstvom. Prvá zmena
rozpočtu bola schválená dňa 15.8.2013 uznesením OZ č. 45/2013, druhá zmena rozpočtu bola
schválená dňa 18.10.2013 uznesením OZ č. 61/2013, tretia zmena rozpočtu bola schválená
dňa 13.12.2013 uznesením OZ č. 65/2013. Rozpočet po zmenách bol vo výške 2 717 069,– €.
1.1 Príjmy bežného rozpočtu
Zdroj
111
1161
1162
11H
41
71
37
Schválený
rozpočet
Názov
Zo štátneho rozpočtu
Európsky sociálny fond
(prostriedky EÚ)
Eur.sociálny fond spolufinancovanie zo ŠR
Transfer od ostatných subjektov
verejnej správy
Vlast.zdroje-vlast.príjmy
obcí,VÚC (miest.dane...)
Iné zdroje
Projekt Ľudia ľuďom
Rozpočet
po zmenách
Skutočnosť
k 31.12.2013
1 030 068
1 216 456
1 049 178,07
0
6 405
6 404,62
0
753
753,50
0
0
4 244,48
1 026 646
1 047 864
997 292,69
1 000
2 287
6 282,00
0
0
38 202,35
11S1
Projekty Revit.ob.zóny, Rek. ZS
44 658
44 296
44 295,93
11S2
Projekty Revit.ob.zóny, Rek. ZS
5 254
5 212
5 211,29
11U1
ČOV a kanalizácia
0
0
185 691,42
11U2
ČOV a kanalizácia
0
0
21 846,05
2 107 626
2 323 273
2 359 402,40
Spolu
1.1.1 Vybrané ukazovatele plnenia príjmov bežného rozpočtu
Ukazovateľ plnenia príjmov
Výnos z dane z príjmov FO
Schválený
rozpočet v €
Upravený
rozpočet v €
Plnenie
rozpočtu v €
Plnenie
rozpočtu v %
825 864
825 864
806 310,64
97,63
Daň z nehnuteľnosti
Daň za psa
Daň za užívanie verejného
priestranstva
49 215
1 141
1 875
49 215
1 141
2 115
42 503,98
1 056,10
1 896,91
86,36
92,55
89,68
Poplatok
za
komunálne
odpady a drobné komunálne
odpady
31 050
31 050
27 092,41
87,25
24 906
24 906
24 930,85
100,09
69 520
70 652
46 421,23
65,70
26 986
26 986
26 986,10
100,00
22 926
22 522
22 521,12
100,00
0
0
205 039,27
Príjem z prenajatých budov,
priestorov a objektov
Príjem z predaja výrobkov,
tovarov a služieb /223001/
Revitalizácia obecnej zóny refundácia
Rekonštrukcia
zdravotného
strediska - refundácia
ČOV
a kanalizácia
refundácia
1.2 Príjmy kapitálového rozpočtu
111
71
11U1
11U2
Schválený
rozpočet
Názov
Zdroj
Zo štátneho rozpočtu
Iné zdroje
Kohézny fond (prostriedky EÚ)
Kohézny fond spolufinancovanie zo ŠR
Spolu
Rozpočet
po zmenách
Skutočnosť
k 31.12.2013
0
5 000
5 000
0
4 000
4 000
159 600
159 600
0
18 776
18 776
0
178 376
187 376
9 000
1.2.1 Vybrané ukazovatele plnenia príjmov kapitálového rozpočtu:
Ukazovateľ plnenia príjmov
Schválený
rozpočet v €
Vybudovanie
bezpečnostného
kamerového systému
Merač rýchlosti
Upravený
rozpočet v €
Plnenie
rozpočtu v €
Plnenie
rozpočtu v %
0
5 000
5 000
100,00
0
2 500
2 500
100 00
1.3 Výdavky bežného rozpočtu
Zdroj
111
1161
1162
11H
Názov
Zo štátneho rozpočtu
Európsky sociálny fond
(prostriedky EÚ)
Eur.sociálny fond spolufinancovanie zo ŠR
Transfer od ostatných subjektov
verejnej správy
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po zmenách
Skutočnosť
k 31.12.2013
256 210
326 828
141 762,91
0
0
6 404,62
0
0
753,50
0
0
80,98
41
37
131C
11S1
11S2
71
Vlast.zdroje-vlast.príjmy
obcí,VÚC (miest.dane...)
Projekt Ľudia ľuďom
Štátne prostriedky z roku 2012
Európsky fond regionálneho
rozvoja – Revit. obecnej zóny
Európsky fond regionálneho
rozvoja – Revit. obecnej zóny
Iné zdroje
619 595
650 546,95
597 306,75
28 851
0
28 821,81
11 058,24
29 042,41
39 880,05
0
4 455
4 455,26
0
524
524,15
0
2 287
6 782
11U1
Kohézny fond /prostriedky EÚ/
0
0
2 235,23
11U2
Kohézny fond /spolufinancovanie
so ŠR/
0
0
262,97
904 656
1 024 521
829 490,83
Spolu
1.3.1 Ukazovatele plnenia výdavkov bežného rozpočtu za rok 2013 podľa
funkčnej klasifikácie
Funkčná klasifikácia
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2013
% plnenia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
01.1.1.6 Verejná správa
470 408,81
295 425,50
62,80
01.1.2
Fin. a rozp. Oblasť
3.500,–
2.302,04
65,77
01.3.3
Matrika
4.838,4.838,45
100,00
01.6.0
Všeob.ver.služby voľby
1.809,–
1.808,88
99,99
01.7.0
Trans.verej.dlhu
8 126,–
11.182,32
137,61
03.2.0
Ochr. pred požiarmi
5.100,5.136,71
100,71
04.1.2
Všeob.prac.oblasť
94.794,–
96.635,27
101,96
04.2.2
Lesníctvo
216,–
199,28
92,25
04.5.1
Cest.dopr.-miest.komun.
16.616,95
11.349,74
68,30
04.6.0
Komun., KDS,internet
15.697,–
16.511,51
105,18
05.1.0
Nakladanie s odpadmi
29.950,–
27.580,38
92,08
05.2.0
Naklad. s odpad.vodami
35.465,–
32.577,89
91,85
06.2.0
Rozvoj obcí-aktiv.práce
0,–
3.315,06.4.0
Verejné osvetlenie
29.650,–
26.644,37
89,86
07.2.1
Zdrav.star. – OZS
17.050,–
16.649,56
97,65
08.1.0
Šport. činnosť
23.674,–
21.430,39
90,52
08.2.0.3 Dom kultúry
13.700,–
9.821,96
71,76
08.2.0.5 Knižnica
1. 117,87,52
79,45
08.2.0.9 Kultúra v obci
51.286,24
45.883,84
89,46
08.3.0
Údržba rozhlasu
500,–
417,08
83,41
08.4.0
Cirkvi
6.083,–
6.083,–
100,00
09.1.1
Predškolská vých.
138.715,134.653,29
97,07
09.5.0.2 Ostatné subj. ver. správy
0,180,09.6.0.1 Stravovanie vl.réžia MŚ
0,1.911,04
10.2.0.2 Opatrovateľská sl.
680,–
492,28
72,39
10.2.0.3 Klub dôch. ZI
1.350,–
1.349,98
99,99
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci
16.206,–
16.206,77
100,00
10.7.0.2 Zariadenia sociálnych služ.
38.400,–
38.400,–
100,00
1.3.2 Ukazovatele plnenia výdavkov bežného rozpočtu za rok 2013 podľa
ekonomickej klasifikácie /€/
a/ Mzdy, platy
Z rozpočtovaných 243 022,12 € skut. čerpanie k 31.12.2013 vo výške 255 941,17 €, čo je 105,31 %
b/ Odvody zamestnávateľa z miezd pracovníkov
Z rozpočtovaných 94 814,91 € skut. čerpanie k 31.12.2013 vo výške 98 353,60 €, čo je 103,73 %
c/Úroky z úverov
Z rozpočtovaných 7 447,00 € skut. čerpanie k 31.12.2013 vo výške 10 503,42 €, čo je 1141,04 %
d/Tovary a služby, ostatné výdavky /630,640/
Z rozpočtovaných 679 236,97 € skut. čerpanie k 31.12.2013 vo výške 464 692,64 €, čo je 68,41 %
1. 4 Výdavky kapitálového rozpočtu /€/
Názov
Zdroj
111
11U1
11U2
41
Zo štátneho
rozpočtu
Kohézny fond
(prostriedky EÚ)
Kohézny fond spolufinancovanie zo ŠR
Vlastné zdroje – zdroje
52
Bankové
úvery
71
Iné zdroje
Spolu
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po zmenách
Skutočnosť
k 31.12.2013
0
5 000
5 000
159 600
159 600
131 995,17
18 776
18 776
15 528,84
83 200
102 107
67 189,89
9 388
9 388
0
0
2 500
2 500
270 964
297 371
222 213,90
1.4.1 Ukazovatele plnenia výdavkov kapitálového rozpočtu za rok 2013 podľa
funkčnej klasifikácie /€/
Funkčná klasifikácia
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2013
% plnenia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
01.1.1.6 Rek. DN, DS, kam. systém
47 157
26 221,72
55,60
04.1.2
Rozš.NN siete IBV nad ihr.
300
0,00
04.5.1
Revit.ob.zóny,ul.Lop, a ďal.
46 500
35 553,74
76,45
05.2.0
ČOV a kanalizácia
192 764
155 288,44
80,55
07.2.1
Pynový kotol ZS
2 150
2 150,00
100,00
08.1.0
PD Fitnes klub
1.500
0,00
08.2.0.3 DK plast.okná, nadstrešníky
4 000
3 000,00
75,00
09.1.1
Projektová dokum. MŠ1
3.000
0,00
-
1.5 Príjmové finančné operácie /€/ vrátane nerozpočtovanej položky
Schválený
rozpočet
Názov
Zdroj
Zo štátneho rozpočtu z r. 2012
131C
Bankové úvery
52
Vlastné zdroje
41
Iné zdroje
71
Spolu
Rozpočet
po zmenách
Skutočnosť
k 31.12.2013
28 851
40 032
40 031,81
9 388
9 388
0
0
150 000
150 000
0
7 000
7 000
38 239
206 420
197 031,81
1.6 Výdavkové finančné operácie /€/ vrátane nerozpočtovanej položky
Názov
Zdroj
Schválený rozpočet
Vlastné zdroje
41
Rozpočet
po zmenách
Skutočnosť
k 31.12.2013
41 616
191 652
129 449,15
5 842
5 842
5 842,12
Iné zdroje
0
7 000
7 000
11S1
Splátka krátkodobej pôžičky
0
0
39 840,67
11S2
Splátka krátkodobej pôžičky
0
0
4 687,14
11U1
Splátka krátkodobej pôžičky
0
0
51 461,02
11U2
Splátka krátkodobej pôžičky
0
0
6 054,24
47 458
204 494
244 334,34
Bankové úvery
52
71
Spolu
1.7 Prehľad o úveroch
Druh bankového
úveru
podľa splatnosti
Dlhodobý 461001
Krátkodobý
Dlhodobý 4614
Spolu
Úroková
sadzba
v%
Komunálny investičný
2
úver
Kontokorentný
0,3
Charakter
bankového úveru
Terminovaný /ČOV,
Revitalizácia, Optická
chránička,
Kanalizácia Vyšná ul.,
Rekonštrukcia ZS/
2,5
2014
Výška
v EUR
k 31.12.2012
8 883
Výška
v EUR
k 31.12.2013
3 040,88
2014
165 875,64
81 356,51
2022
393 733,98
354 241,98
568 492,62
438 639,37
Dátum
splatnosti
Popis
zabezpečenia
úveru
Biankozmenka
Blankozmenka
Kontokorentný úver je na obdobie 1 roka vo výške 168.000,– € , ktorého výška čerpania
je pohyblivá – čerpanie k 31.12.2013 je vo výške 81 356,51 €.
1.8 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou /€/:
Základná škola Raslavice
Z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Základná umelecká škola Raslavice
Z toho:
Bežné výdavky
1 017 738,26 €
1 016 330,26 €
1 408,00 €
235 061,39 €
235 061,39 €
1.9 Programový rozpočet
Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania je snaha o maximalizovanie
transparentnosti pri nakladaní s verejnými financiami obce a prezentovanie zámerov
a vybraných cieľov samosprávy na najbližšie 3 roky.
Programový rozpočet obce Raslavice na rok 2013 – 2015 bol navrhnutý ako vyrovnaný, t. j.
rozdiel medzi príjmami a výdavkami /vrátane príjmových a výdavkových finančných
operácií/ je 0.
Pre roky 2013 – 2015 je rozpočet zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi
rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových
programov , aktivít a podprogramov.
V programovom rozpočte sú výdavky obce rozdelené na bežné, kapitálové a finančné operácie. V rámci týchto kategórií sú následne výdavky rozdelené do programov a podprogramov
s určitými zámětmi a cieľmi.
Programový rozpočet Obce Raslavice zahŕňa tieto programy:
B1 Plánovanie, manažment, kontrola
B2 Interné služby
B3 Finančná oblast
B4 Bezpečnosť
B5 Odpadové hospodářství
B6 Verejné priestranstvá
B7 Vzdelávanie
B8 Šport
B9 Kultúra
B10 Nezamestnanosť
B11 Sociálne služby
B12 Komunikácie
B13 Zdravotníctvo
F1 finančné operácie
K1 Obecný úrad
K2 Bezpečnosť
K3 Infraštruktúra
K4 Odpadové hosopdárstvo
K5 Verejné priestranstvá
K6 Kultúra, šport, školstvo, miestne hospodárstvo
K7 Komunikácie
K8 Rekonštrukcia budov
Poznámka: B – bežný rozpočet, F – finančné operácie, K – kapitálový rozpočet
2. Výsledok hospodárenia za rok 2013
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí 14.6.2013 schválilo „Záverečný účet obce za rok
2012“ Uznesením OZ č. 28/2013.
V roku 2013 obec dosiahla hospodársky výsledok /rozdiel medzi triedou 5 a 6/
vo výške - 270 323,29 €.
Rozpočtový hospodársky výsledok /podľa výkazu FIN 1-12 /€/ /:
Príjmy:
BR – obec
KR – obec
Vlastné príjmy ZŠ
Vlastné príjmy ZUŠ
Príjmové finančné operácie
Príjmy spolu:
2 359 402,40
9 000,00
23 852,43
11 121,97
197 031,81
2 600 408,61
Výdaje:
BR – obec
BR – ZŠ
BR – ZUŠ
KR – obec
KR – ZŠ
Výdavkové finančné operácie
Výdaje spolu:
829 490,83
1 016 330,26
235 061,39
222 213,90
1 408,00
244 334,34
2 548 838,72
Rozpočtový hospodársky výsledok:
Príjmy
Výdaje
Prebytok
2 600 408,61
2 548 838,72
51 569,89
Obec dosiahla v roku 2013 rozpočtový hospodársky výsledok v celkovej výške 51 569,89 €,
prebytkový bežný rozpočet vo výške 313 494,32 €, v kapitálovom rozpočte vykázala schodok
vo výške 214 621,90 € , ktorý bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a návratnými zdrojmi
financovania.
3. Povinný prídel do rezervného fondu
V zmysle Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 15,
odsek 4 obec tvorí rezervný fond vo výške najmenej 10 % z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok. Podľa ustanovenia § 16, odsek 6 tohto zákona sa na účely tvorby rezervného
fondu z neho vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, ktoré obec môže použiť v nasledujúcich
rokoch.
Výpočet prídelu do rezervného fondu: /v €/
Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov
rozpočtu obce, teda neovplyvňujú prebytok hospodárenia obce.
Rozpočtový hospodársky výsledok /bez finančných operácií/ prebytok 98 872,42 €.
Rozpočtový hospodársky výsledok
Nevyčerpané dopravné žiakov
Prenesené kompetencie
Projekt Ľudia ľuďom
10 %-tná tvorba prídelu do RF zo sumy
Prídel do rezervného fondu
98 872,42
- 156,93
- 54,33
- 9 159,94
89 501,22
8 950,12
4. Tvorba a použitie rezervného fondu v roku 2013
Prostriedky rezervného fondu obec vedie na samostatnom bankovom účte vo VÚB a. s.
Bardejov č. 123-1921522/0200, o použití prostriedkov rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo a prostriedky sa môžu použiť iba na kapitálové výdavky.
Zostatok na účte rezervného fondu k 1.1.2013
Prírastok z prebytku hospodárenia
Úbytok – čerpanie rezervného fondu
Zostatok na účte rezervného fondu k 31.12.2013
10.892,89 €
0,– €
0,– €
10.892,89 €
5. Tvorba a použitie sociálneho fondu v roku 2013
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vyššia kolektívna zmluva. Sociálny fond v roku
2013 bol tvorený povinným prídelom vo výške 1,05%.
Zostatok na účte sociálneho fondu k 1.1.2013
Prírastok – povinný prídel do sociálneho fondu
Úbytky – čerpanie sociálneho fondu
V tom:
Vianočný príspevok
Príspevok na stravovanie zamestnancov 1. a 2. MŠ
Príspevok na stravovanie zamestnancov OcÚ
Záverečná porada
Zostatok na účte sociálneho fondu k 31.12.2013
483,05 €
2 184,01 €
2 004,72 €
1.375,00 €
104,51 €
301,21 €
224,00 €
662,34 €
6. Bilancia aktív a pasív /€/
Aktíva
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Zúčt. medzi subjektami verejnej správy
Pohľadávky
Finančné účty
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
SPOLU:
K 31.12.2012
5 446,74
6,728.131,64
494.399,02
1,150.454,17
63.372,93
127.727,43
2.626,28
74,36
K 31.12.2013
5.009,66
6 614 715,80
487 760,24
1 073 731,32
58 660,74
83 483,89
2 991,20
88,98
8,572.232,57
8 326 441,83
Pasíva
Nevysporiad.výsled.hospod.min.r.
Výsledok hospodárenia za účt.obd.
Záväzky
Výnosy budúcich období
K 31.12.2012
2,610.344,13
-113.350,78
750.177,48
5,325.061,74
K 31.12.2013
2 095 100,35
-270 323,29
758 456,26
5 749 847,29
SPOLU:
8,572.232,57
8 326 441,83
7. Finančné usporiadanie vzťahov:
7.1 Prehľad o prijatých transferoch za rok 2013
V rámci bežného a kapitálového rozpočtu obec prijala transfery – dotácie, ktoré boli
účelovo viazané:
P.č.
1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Prijaté transfery
Sociálne znevýhodnené prostredie
Dávky v hmotnej núdzi
Dopravné
Strava – hmotná núdza
Havarijné stavy – oprava strechy telocvičňa ZŠ
Matrika
Dotácia na výkon funkcie osobitného príjemcu
Prenesené kompetencie ZŠ
Sociálne znevyhodnené prostredie/ZŚ/
Dotácia na 5% navýšenie TP reg.školstva
Register obyvateľstva
Rodinné prídavky
Dotácia pre 5-ročné deti MŠ
Dotácia MŚ- národný projekt
Školské potreby
Dotácia na ŠSPaT
Vzdelávacie poukazy
Odmena skladníka PIO
Dotácia – prenes. výkon štátnej správy – MK
Obnova knižničného fondu
Kamerový sysrém
Chránené dielne
Voľby do VÚC
Odchodné /ZŠ/
Povodňová ochrana
Poskytovanie sociálnych služieb Alžbetka
Raslavice Tvorivá obec
Revitalizácia obecnej zóny
Projekt ľudia ľuďom - ŠR
Projekt ľudia ľuďom - EÚ
Rekonštrukcia zdravotného strediska
Dotácia z MK SR / FS/
Terénna sociálna práca
Terénna sociálna práca – refundácia
ČOV a kanalizácia
Čiastka v €
9 033,16.206,77
12.381,15.708,91
70.000,–
4.838,45
184,26
773.678,9 033,16.409,889,02
1.752,24
4.388,–
2 068,50
3.303,40
4.000,–
14.152,–
133,20
2.180,04
500,5.000,1.415,15
1.397,66
812,–
17. 914,28,38.400,–
1 500,26.986,10
2.001,69
38.202,35
22.521,12
7.000,24 030,74
8.111,08
207.537,47
7.2 Prehľad o poskytnutých transferoch za rok 2013
P.č.
N á zo v
Čiastka v €
1.
Sociálne príspevky
2.000,–
2.
Život je šanca Raslavice
450,–
3.
Dobrovoľný hasičský zbor Raslavice
3.600,4.
FIT CLUB Raslavice
300,–
5.
František Sabol Raslavice
450,–
6.
Memoriál J. Kovalčina
800,–
7.
TJ Raslavice
12.623,80
8.
TJ Internacionále Raslavice
30,–
9.
Detská folklórna skupina Raslavice
3.120,10.
Folklórna skupina Raslavičan
4.000,96
11.
Klub dôchodcov a ZI Raslavice
1.349,98
12.
Miestny odbor Matice slovenskej
66,–
14.
Príspevok pre EVAC na zriadenie Domu nádeje
5 000,15.
Jazdecký klub – Novotný
150,–
16.
Sabrosa
300,–
17.
Klub železničiarov
150,–
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––SPOLU:
34.390,74
7.3 Prehľad o poskytnutých transferoch pre ZŠ a ZUŠ za rok 2013 /€/
Obec poskytla svojim zriadeným rozpočtovým organizáciám v roku 2013 transfery
z vlastných prostriedkov:
Základná škola Raslavice
Na bežné výdavky
Na kapitálové výdavky
Centrum voľného času
58 740,57 332,1 408,19 904,-
Základná umelecká škola
Raslavice – na bežné výdavky
204 364,-
8. Prehľad o stave dlhu k 31.12.2013
8.1 Prehľad o stave dlhu voči bankám
Banka
Úver
OTP banka a. s.
VÚB banka. a. s.
VÚB banka. a. s.
Komunálny inv. úver 461001
Terminovaný úver 4614
Kontokorentný úver
Zostatok k 31.12.2013
3 040,88 €
354 241,98 €
81 356,51 €
8.2 Prehľad o stave dlhu voči dodávateľom
Obec eviduje záväzky vo výške 204 330,02 €.
8.3 Prehľad o stave dlhu voči poisťovniam a daňovému úradu
Odvody poistného z miezd za mesiac december 2013
Daň z miezd za mesiac december 2013
12 067,47 €
2 211,34 €
8.4 Prehľad o stave dlhu voči zamestnancom
Zostatok nevyplatených miezd zamestnancom
za mesiac december 2013
18 422,73 €
V Raslaviciach, 20.5.2014
Vyhotovila: Maniková Emília
Ing. Anton Lamanec
starosta obce
Vyvesené:
Zvesené:
Download

Záverečný účet obce za rok 2013