8/2012
ZMLUVA O DIELO
uzavretá podl'a
§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č.513/1991 Zb.)
I.
Firma:
Zmluvné strany
Mgr. Arch. Ľubomír Hybský, Slnečná 23, 960 01 Zvolen
Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Zvolen, živnostenské oddelenie, č.j. Žo
150411993 Bá s doplnkom č.j.: Žo 2052/1993 Bá
33287503
1032108484
UNICREDIT bank Slovakia a.s. pobočka Zvolen
IČO:
DiČ:
Banka:
Účet:
6715375006/1111
Zastúpená:
Mgr. Arch. Ľubomír Hybský
(ďalej len zhotoviteD
a
Firma:
Letisko Sliač, a.s., 962 31 Sliač
IČO:
36 633 283
DiČ:
2021915093
Banka:
ČSOB a.s. pobočka Zvolen
Účet:
40090992717500
Zastúpená:
Ing. Ľubomír Krupár- predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ
(ďalej len obíednávatel)
II. Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť pre objednávateľa nasledovné dielo:
a) Vizualizáciu interiéru Odletových priestorov - Letisko Sliač
b) Návrh interiéru zariadeného typovými a atypickými prvkami
Základný súbor výkonov:
A) Vizualizácia interiéru z dodaných podkladov.vyjadrenie materiálov a farebné riešenie plôch,
rozmiestnenie sedenia. Statické obrázky v počte 10ks.
B) Návrh interiéru zariadeného typovými a atypickými prvkami.
- analýza a syntéza podkladov a požiadaviek
- návrh materiálov a farebné riešenie plôch
- rozmiestnenie zariaďovacích prvkov (sedenie, nábytok, svietidlá, soc.zariadenia, mobiliár ...)
- konštrukčné, materiálové a farebné riešenie atypických prvkov (check in, VIP miestnosť, info a
orientačný systém, kaviareň,čelná priečka vstupnej haly ...)
-súhmá špecifikácia prvkov podľa druhov a typov (dvere, kovanie, vypínače, svietidlá, zeleň,
odpad. koše, hodiny, nosiče infomateriálu, infosystém ...)
- konzultácie s dodávateľmi a výrobcami
- autorský dozor
III. Dohoda o cene a platobné podmienky
1. Objednávateľ ja zhotovitel'ovi povinný zaplatiť dohodnutú cenu nasledovne:
a) Cena za vizualizáciu interiéru z dodaných podkladov -1 600 Eur (slovom Jedentísícšesťsto
Eur)
b) Cena za návrh interiéru zariadeného typovými a atypickými prvkami -1 800 Eur ( slovom
Jedentisícosemsto
Eur)
.
2. Objednávateľ uhradí vopred zálohovú platbu vo výške 20 % z celkovej fakturovanej sumy - 680 Eur (
šesťstoosemdesíat
Eur)
3. Objednávateľ uhradí predmet zmluvy na základe faktúry (daňového dokladu) so splatnosťou 14 dní
4. Pre prípad oneskorenia s úhradou fakturovanej ceny sa zjednáva zmluvná pokuta vo výške 0,05 %
z dlžnej čiastky, za každý deň omeškania.
5. Všetky ceny sú bez DPH 20%
IV. Dodacie podmienky
1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdním objednávateľovi.
2. Termín dodávky: 4 týždne od podpisu tejto zmluvy
V prípade dohodnutia zálohovej platby, dodacia lehota začne plynúť odo dňa pripísania úhrady na účet
zhotoviteľa.
3. Miesto dodávky: Sliač
V. Všeobecné ustanovia
1. Reklamácie na kvalitu dodaného diela objednávateľ uplatňuje písomne u zhotoviteľa v záručnej lehote
do 30 dní od prevzatia diela.
2. Táto zmluva môže byť menená alebo dopíňaná len písomnými, číslovanými dodatkami, potvrdenými
podpismi oboch strán.
3. Táto zmluva je uzatvorená dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán. Je spísaná
v dvoch exemplároch a každá strana obdrží jeden rovnopis.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení v centrálnom registri zmlúv.
5. Od zmluvy je možné odstúpiť len za podmienok stanovených Obchodným zákonníkom.
V Sliači, dňa:
~í:33
L
0.12-
Download

ZMLUVA O DIELO uzavretá podl`a §409 a nasl. Obchodného