ZMLUVA O SPROSTREDKOVANIE PREDAJA SLUŽIEB
o spolupráci uzavretá na základe príslušných ustanovení Obchodného zákonníka Slovenskej republiky medzi
Zmluvné strany
1
spoločnosť: Posíláme poptávky, s. r. o.
so sídlom:
Na kopci 1234, Bratislava
zastúpená:
konateľom – Ing. Martinem Poptávkou
IČ:
DIČ:
12345678
SK12345678
Telefón:
775226226
Fax:
251510908
(ďalej len „ sprostredkovateľ“)
a
6
spoločnosť: Karol Nabídka, s. r. o.
so sídlom: Na Strži 4235, Bratislava
zastúpená:
IČ:
DIČ:
konateľom - Ing. Karlem Nabídkou
91011123
CZ91011123
Telefón:
224558123
Fax:
224558124
(ďalej len „ Partner“)
1. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je sprostredkovanie predaja služieb.
2. Definície
V nižšie uvedenom texte sú použité výrazy a pomenovania, ktorých vysvetlenie je nasledovné
Zmluva
zmluva uzavretá medzi Posíláme poptávky, s. r. o. a Karol Nabídka,
s. r. o.
Pobytový poukaz
dokument vydaný (potvrdený) spoločnosťou Posíláme poptávky, s. r.
o. ktorý umožňuje oprávnenému držiteľovi využívať služby partnera
v vopred objednanom rozsahu.
Služby
súbor hotelových služieb, rekreačných, liečebných, stravovacích,
ubytovacích a iných služieb poskytovaných hotelom vo svojich
zariadeniach Klientom v rozsahu vopred objednanom.
Klient
osoba, využívajúca služby partnera na základe sprostredkovania
Posíláme poptávky, s. r. o.
Elektronický
katalóg
Produktový katalóg na internete pod doménami spoločnosti
Posíláme poptávky, s. r. o.
Oficiálny cenník
Cenník zverejnený pre klientov v Elektronickom katalógu, ktorého
vytlačená, obojstranne potvrdená verzia tvorí prílohu č.4 tejto
zmluvy.
Voľné kapacity
Aktuálne voľné kapacity Služieb na Klientom požadovaný termín,
rozdelené do 3 kategórií – garantované kontingenty, vario
kontingenty a voľné kapacity ad hoc.
1. Povinnosti spoločnosti Posíláme poptávky, s. r. o.
Posíláme poptávky, s. r. o. sa zaväzuje propagovať služby partnera v tlačených materiáloch
propagujúcich aktivity spoločnosti v oblasti wellness, kúpeľných a rehabilitačných pobytov ako
aj prezentovať hotel prostredníctvom svojej prezentácie na Internete. Posíláme poptávky, s. r. o.
sa rovnako bude usilovať o šírenie dobrého mena partnera, poskytovať komplexné informácie o
kúpeľných a wellness pobytoch v nich svojim klientom a partnerom doma i v zahraničí. Za tieto
svoje aktivity bude spoločnosť Posíláme poptávky, s. r. o. poberať províziu z ceny pobytov jej
klientov v zariadeniach partnera.
Posíláme poptávky, s. r. o. sa zaväzuje poskytnúť Partnerovi komplexnú súčinnosť pri plnení
jeho záväzkov, vyplývajúcich z bodu 4. tejto zmluvy.
Posíláme poptávky, s. r. o. sa zaväzuje po zadaní informácií o službách Partnera do svojho
Elelektronického katalógu, zaslať Partnerovi charakteristiku aktuálnych služieb a cien Partnera,
tak ako sú zverejnené pre klientov.
Povinnosti Partnera
Partner sa zaväzuje poskytnúť Avicenum všetky potrebné podkladové materiály, ktoré sú nutné
na zaradenie do Elektronického katalógu. Pod pojmom podkladové materiály sa rozumie
fotografie v digitálnej forme a vyplnený dotazník s podrobnými informáciami o hoteli.
Partner sa zaväzuje poskytnúť Posíláme poptávky, s. r. o. voľné kapacity. V prípade, že nie sú
aktuálne poskytnuté Voľné kapacity na určité termíny, dochádza k zastaveniu ponuky Služieb
partnera na dané obdobie.
Partner sa zaväzuje previesť na základe e-mailovej výzvy od Posíláme poptávky, s. r. o. pred
spustením predaja kontrolu aktuálnych Oficiálnych cenníkov v Elektronickom katalógu
a vytlačená obojstranne potvrdená verzia Oficiálnych cenníkov tvorí aktuálnu prílohu zmluvy.
Oficiálny cenník
Oficiálny cenník, je cenníkom služieb zverejneným pre klienta, pre dané časové obdobie.
Oficiálny cenník je prílohou tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr tri mesiace pred vypršaním lehoty platnosti
Oficiálneho cenníka sa dohodnú na nových cenách. V prípade, že nedôjde k dohode, dôjde
dňom ukončenia platnosti Oficiálneho cenníka k ukončeniu zmluvy.
Ceny sú zmluvné, ich výška je výsledkom dohovoru spoločnosti Posíláme poptávky, s. r. o.
a partnera. Pri cenotvorbe sa prihliada na sezónnosť, kvalitu ubytovacích kapacít, rozsah
starostlivosti a extra služieb poskytovaných partnerom.
Partner sa zaväzuje, že nebude predávať svoje Služby iným tour operátorom ako ani
individuálnym klientom v jednotlivých regiónoch za ceny nižšie, ako sú uvedené v prílohe
číslo
Provízia
Zmluvné strany sa dohodli na základnej provízii 25% z cien Oficiálneho cenníka, ktorá sa
vypláca formou cenových zliav
Podmienky platby
Vyúčtovanie služieb zo strany Partnera bude prevedené po ukončení čerpania služieb formou
faktúry, ktorú vystaví partner. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu,
pričom fakturovaná suma sa rovná cenám z Oficiálneho cenníka zníženým o províziu Posíláme
poptávky, s. r. o.
Termíny zúčtovania a úhrady ako aj mena uvedená na faktúre je špecifikovaná v prílohe tejto
zmluvy.
Objednanie a rezervácia
Posíláme poptávky, s. r. o. objednáva Služby partnera výhradne písomnou formou (e-mailom).
Partner rovnako potvrdzuje objednávku v písomnej forme.
Voľné kapacity, ktoré sú na základe kontingentov sa objednávajú automaticky.
Objednávky Ad hoc sa predbežne rezervujú na 48 hodinovú opciu, v priebehu ktorej buď dôjde
k objednávke, alebo po jej vypršaní automaticky končí.
Potvrdenie objednávky, zo strany partnera musí prebehnúť do jedného pracovného dňa od
podania objednávky.
Pobytové poukazy
Všetky služby poskytované partnera klientom budú poskytované na základe potvrdení
(pobytových poukazov) vydaných spoločnosťou Posíláme poptávky, s. r. o.
Vzor takéhoto poukazu je prílohou tejto zmluvy. Rovnakú platnosť majú aj Pobytové poukazy,
ktoré sú doslovným prekladom do jazykov nemeckého a anglického.
Storno podmienky
Posíláme poptávky, s. r. o. je oprávnená zrušiť objednané služby partnera. Musí to urobiť v
písomnej forme a to najneskôr do 21 dní do objednaného príchodu klienta na pobyt.
Ak Posíláme poptávky, s. r. o. stornuje pobyt v dobe kratšej ako 21 dní pred začiatkom čerpania
služieb, partner má právo účtovať storno poplatky v nasledovnej výške (penále sú určované v %
cene objednaných služieb z Oficiálneho cenníka)
počet dní pred objednaným
príchodom
21 – 15
14 – 8
7–1
v deň nástupu; neoznámené
penále v %
5.0
10.0
15.0
25.0
Právo na účtovanie storno poplatkov nevzniká ak bolo čerpanie služieb zrušené z dôvodu
choroby, nehody či smrti klienta. Na tieto účely je potrebné predložiť patričnú oficiálnu
dokumentáciu.
Ak Posíláme poptávky, s. r. o. stornuje služby Partnera v dobe kratšej ako 21 dní, ale do 48
hodín od zaslania objednávky, stornopoplatky sa neúčtujú.
Penalizácia
V prípade, že partner nedisponuje požadovanými kapacitami potvrdenými v objednávke, je
povinný poskytnúť klientovi náhradu v podobe kapacity vyššej úrovne, pričom finančný rozdiel
ide na vrub partnera. V prípade, že tieto kapacity nie sú k dispozícii, je partner povinný navrátiť
zloženú finančnú zálohu a Posíláme poptávky, s. r. o. má právo požadovať penále vo výške 30%
z ceny služieb.
Partner má právo penalizovať Posíláme poptávky, s. r. o. z dôvodu nedodržania termínov
platieb vo výške 0,25 % za každý deň omeškania.
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva nadobúda vstupuje do platnosti dňom podpisu oboma partnermi.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 3 mesiace.
Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré táto zmluva priamo neupravuje sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka SR č. 513/91 Zb. v platnom znení.
Podmienky zahrnuté v tejto zmluve sú platné pre všetky prípady zahrnuté v zmluve.
Zmeny môžu byť vykonané iba písomnou formou dohodou oboch zmluvných strán.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno
vyhotovenie.
V .............................., dňa ............2009
.................................................
Posíláme poptávky, s. r. o.
.................................................
Karol Nabídka, s. r. o.
Download

ZMLUVA O SPROSTREDKOVANIE PREDAJA SLUŽIEB