SIVI İLAÇ
MÜSTAHZARLARI
ANTİBİYOTİKLER
Müstahzar adı
Üretici firma
Vil-floks
Vilsan
Gentavet
Vetaş
Vetril
Vetaş
Synulox
Pfizer
Cobactan
İnterhas
Advocin
Pfizer
Triprim
İntervet
Baytril
Bayer
VİL - FLOKS
ENJEKTABL
Etken Madde
► Antibakteriyel
Enjeksiyonluk Çözelti
► 1 ml’de 100 mg Enrofloksasin baz içerir.
Endikasyonları
► Sığır,
koyunlarda duyarlı bakteriler
tarafından meydana getirilen solunum,
sindirim, ürogenital sistem enfeksiyonları ile
deri ve diğer yumuşak doku
enfeksiyonlarında, ayrıca viral
enfeksiyonlarla beraber seyreden ve duyarlı
bakteriler tarafından meydana getirilen
sekonder bakteriyel enfeksiyonların
tedavisinde kullanılır.
Hayvan Türü
Canlı Ağırlık
Sağaltım
Dozul (m)
Sığır
400kg
10ml
Dana, Düve
200kg
5ml
Buzağı
100kg
2,5 ml
Koyun
40kg
1ml
Kuzu
20 kg
0,5ml
GENTAVET
ENJEKTABL
Bileşimi
► Beher
ml'de, 50 mg Gentamisin baza
eşdeğer Gentamisin sülfat bulunur.
► Gentamisin, aminoglikozid grubu bakterisid
etkili bir antibiyotiktir.
VETRİL
%10’LUK ENJEKSİYONLUK
ÇÖZELTİ
Etken Madde
► Beher
eder.
ml’sinde 100 mg Enrofloksasin ihtiva
Endikasyonları
► Sığır
ve koyunların solunum ve sindirim
sistemi hastalıklarında geniş olarak kullanım
alanı bulur. Özellikle Colibasillosis,
Coliseptisemi, Pasteurellosis,
Mycoplasmosis, Salmonellosis, enfeksiyöz
agalactia ile viruslerden ileri gelen
enfeksiyonların sonucu meydana gelen
sekunder enfeksiyonların tedavisinde, akut
mastitis ve metritislerde lokal tedaviye
destek olarak önerilmektedir.
► Sığır,
Kullanım Şekli Ve Dozu
dana, düve, buzağı
Koyun
Kuzu
► Tedavilere
: 2.5 ml / 100 kg
: 1 ml/ 40 kg
: 0.5 ml/ 20 kg
3-5 gün devam edilir. Salmonella ve
komplike olmuş solunum sistemi hastalığında doz
iki katına çıkarılabilir ve tedavi süresi 5 gün
yapılır. Sığırlarda; Deri altı uygulama yapılırken
bir bölgeye 10 ml’den fazla ilaç uygulanmamalı,
doz bölünerek farklı yerlere
uygulanmalıdır. Koyunlarda uygulanacak ilaç
miktarı 5 ml’yi geçerse ilaç bölünerek
uygulanmalıdır.
SYNULOX
KULLANIMA HAZIR ENJEKTABL
SÜSPONSİYON
Etken Madde
7.0 mg amoxycilin ve 1.75 mg clavulanic
acid
► Doku
enfeksiyonları, mastitis, metritis
► Köpek ve kedilerde: Solunum sistemi ve
idrar yolları enfeksiyonları, abseler,
pyoderma, anal sakulit ve gingivitis gibi deri
ve yumuşak doku enfeksiyonları
Kullanım Şekli Ve Dozu
► Sığır,
köpek ve kediler: 1 kg canlı ağırlık için
8.75mg etken madde
► 20 kg canlı ağırlık için1.0 ml SC veya IM
yolla uygulanır
► Sağaltım için günde bir defa olmak üzere 35 gün devam edilmelidir.
COBACTAN
ENJEKTABL %2,5
Sığır ve buzağılarda, sefkuinoma duyarlı
Gram pozitif ve Gram negatif bakterilerden
ileri gelen bakteriyel enfeksiyonlarda
kullanılır.
Özellikle akciğerlerin ve solunum yollarının
primer bakteriyel enfeksiyonları ve
solunum organlarının viral enfeksiyonlarına
bağlı sekunder enfeksiyonlarda
Tırnak enfeksiyonu gibi lokalize
enfeksiyonlar, genel sistemik semptomlarla
seyreden akut mastitis olguları ve
buzağıların E.coli septisemileri gibi şiddetli
genel enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
►
Pratik doz olarak sığırlarda 50 kg canlı
ağırlığa 2 ml dozunda enjekte
edilir. Uygulama kas içi yapılır. Tedavi,
günde bir defa olmak üzere, birbiri ardına
3-5 gün süre ile uygulanmalıdır.
►
Mastitis tedavisinde, 24 saat arayla 2
uygulama yapılır.
► Yeni
doğan buzağılarda, E.coli’den
kaynaklanan septisemi olgularının
tedavisinde, normal dozun 2 katı oranında
kullanılması önerilmektedir
( 25 kg ağırlık için 2 ml ).
ADVOCIN
%2.5 ENJEKTABL SOLÜSYON
Etken Madde
► (%2.5)
Danofloksasin mesilat
Endikasyonları
►
Sığırlar (buzağı dana düve gibi genç
damızlıklar, besi sığırları ve süt inekleri);
Pasteurella haemolytica, P. multocida
tarafından oluşturulan sığır solunum sistemi
hastalıları(shipping fever, pneumonia), E.
coli ve Salmonella türlerinin neden olduğu
barsak enfeksiyonları
Kullanım Şekli Ve Dozu
► Her
20 kg vücut ağırlığı için 1ml advocin
enjektabl solüsyon IM veya SC olarak
enjekte edilir. Bu dozda,her bir kilogram
vücut ağırlığı için verilen etken madde
miktarı 1.25 mg dır.
► Advocin enjeksiyonu günde bir defa yapılır
ve 24 saat aralıklarla 3 gün devam ettirilir.
TRİPRİM
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
Bileşimi
►
Her 1 ml’si:
40 mg Trimethoprim
200 mg Sülfadimetilprimidin ihtiva eder.
► At,
sığır, koyun, keçi, kedi ve köpeklerde
duyarlı bakterilerin meydana getirdiği;
Solunum sistemi enfeksiyonları (bronşitis,
pnömoni, laringitis, faringitis, tonsillitis),
sindirim sistemi enfeksiyonları
(Colibacillosis, Salmonellosis), ürogenital
sistem enfeksiyonları (nefritis, sistitis,
vajinitis)
► Ayrıca
duyarlı bakterilerin eklem, meme ve
yumuşak dokularda oluşturduğu çeşitli
enfeksiyonlar (ayak çürüğü, yara
enfeksiyonları, post-operatif enfeksiyonlar
gibi) ve viral hastalıklardan sonra gelişen
sekunder enfeksiyonlarda, mastitis ve
metritislerde lokal tedaviye destek olarak ve
septisemilerde kullanılır.
Kullanım Şekli ve Dozu
► TRIPRIM,
kas içi (IM), deri altı (SC),
damar içi (IV) ve periton içi (IP)
kullanılabilir.
► Atlarda
sadece yavaş damar içi (IV) yolla
kullanılmalıdır. Damar içi enjeksiyonlarda
çözelti vücut ısısına yakın olmalı ve
enjeksiyon yavaş yapılmalıdır.
► At-Sığır
0.5 ml/10 kg canlı ağırlık
► Dana-Tosun
0.75 ml/10 kg canlı ağırlık
► Buzağı-Koyun-Keçi
ağırlık
► Köpek-Kedi
► Sığır
1.0 ml/10 kg canlı
0.1 ml/kg canlı ağırlık
ve atlarda 10 ml‘yi, koyun ve
keçilerde 5 ml’yi aşan miktarlar farklı
noktalara enjekte edilmelidir.
►Tedavi
için genellikle tek doz yeterli
olmakla beraber ağır enfeksiyonlarda
uygulamanın 1-4 gün süre ile
tekrarlanması önerilir.
Baytril
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
Farmakolojik Özellikleri
► Baytril’in
etken maddesi Enrofloksasin,
florokinolon grubu antibiyotiklerden olup,
özellikle yüksek bakterisidal etkiye sahip
antibakteriyel bir ilaçtır. Bu maddenin
geniş antibakteriyel aktivite spekturumu
mikoplazmalar, gram negatif ve gram
pozitif bakteriler ile birlikte anaerobik
patojen bakterileri içerir.
Endikasyonları
► Sığır
ve koyunlarda duyarlı gram negatif
ve gram pozitif bakterilerle Mycoplasma
sp. tarafından meydana getirilen;
► Solunum, sindirim sistemi enfeksiyonları,
diğer yumuşak doku enfeksiyonları ve viral
enfeksiyonlara eşlik eden sekonder
bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde
kullanılır.
► Sığır
ve koyunlarda başlıca Mycoplasma
enfeksiyonları (Sığırlarda bulaşıcı
pleuropneomonia, koyunlarda Agalaksia
gibi), E.coli enfeksiyonları (Colibacillosis,
Colisepticemia gibi), Salmonellosis
(Salmonella abortusu ve enteritisi),
Pasteurellosis enfeksiyonlarında, ayrıca
mastitis ve metritislerde lokal tedaviyi
desteklemek amacıyla kullanılır.
Uygulama Şekli ve Dozu
► Deri
altı, kas içi ve intravenöz olarak
kullanılabilir.
► Tavsiye edilen günlük dozu 2.5mg/kg canlı
ağırlık hesabı ile (40 kg canlı ağırlık için 1
cc.) 3 gün’dür. Sadece şiddetli üst solunum
sistemi hastalıklarında ve Salmonellosis’de 5
mg/kg canlı ağırlığa (her 40 kg canlı ağırlık
için 2 cc.) 5 gün süreyle tavsiye
edilmektedir.
VİTAMİNLER
Müstahzar adı
Üretici firma
Injacom E-Selenium
Sanofi Doğu
Berovit B12
Sanofi Doğu
Injacom C
Sanofi Doğu
Gabiotan
Bayer
Neurogriseovit
Deva
Nervit
Vetaş
Dodex
Vetaş
Adevilin
Vilsan
Eselen
Vetaş
Injacom E-Selenium
Enjeksiyonluk Çözelti
Vitamin - Mineral
BİLEŞİMİ
1 ml’de 150 mg Vitamin E ve 0.5 mg
Selenyum içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
E Vitamini; Biyolojik antioksidandır. Üreme
fonksiyonlarını ve bağışıklık
mekanizmasını düzenleyici, hücre
yaşlanmasını önleyici etkileri vardır. E
vitamini enjeksiyon yerinden hızla emilir ve
yağ dokuları başta olmak üzere tüm
vücuda dağılır ve depolanır.
Endikasyonları
Kuzu, oğlak ve buzağılarda beyaz kas
hastalığından korunma ve tedavisinde,
Dişi sığır, koyun ve atların güç döl
tutmalarında, abortuslardan korunmada,
erkeklerin sterilitelerinde,
Nakil hastalığında, myositis, myoglobinemi
ve myoglobinüri olaylarının tedavisinde,
Zehirlenmelerde, zafiyet durumlarında,
hastalıkların nekahat dönemlerinde,
Ana karnında yavrunun normal gelişiminin
sağlanmasında, gençlerin gelişme
bozukluklarında,
İş ve spor hayvanlarının fizik güçlerinin
arttırılmasında, ensefalomalasiden
korunmada veya tedavisinde kullanılır.
Kullanım Şekli ve Dozu
İnjacom E-Selenium kas içi veya deri altı
enjeksiyon şeklinde aşağıdaki dozlarda
uygulanır;
Tay ve danalara 5 ml
Kuzu ve oğlaklara 2-3 ml
At ve sığırlara 10 ml
Koyun ve keçilere 5 ml
Köpek ve kedilere 0.2-1 ml
Enjeksiyonlar birer hafta ara ile
tekrarlanabilir. Koruma amacı ile
hayvanlara uygulanmakta olan rasyon
içerisinde bulunan vitamin E ve selenyum
miktarları göz önünde tutularak her üç
ayda bir enjeksiyon uygulaması yapılabilir.
BEROVİT B12
ENJEKTABL SOLÜSYON
Bileşimi
1 ml'de;
Vitamin B, 5 mg,
Vitamin B2 2 mg,
Vitamin B6 2 mg,
Vitamin B12 4 mg,
Nikotinamid 20 mg,
D-Pantenol 10 mg bulunur.
Endikasyonları
Sindirim kanalı hastalıkları ile birlikte
bulunan absorpsiyon bozuklukları, kronik
hastalıklar, hastalıkların nekahat
dönemleri, genç hayvanların gebelikleri,
sülfonamid ve antibiyotik uygulamaları,
deri, kas ve sinir hastalıkları, parazit
invazyonları, çeşitli stres durumları,
anemiler, verim düşüklügü ve fiziksel güç
yetersizliklerinde endikedir.
Uygulama Şekli ve Dozaj
Sıgır, manda ve atlara 15-30 ml,
Buzagı ve danalara 8-10 ml, Taylara 10-15
ml,
Koyun ve keçilere 5-10 ml,
Kuzu ve oglaklara 3-5 ml,
Köpeklere 1-5 ml,
Kedi ve tavşanlara 1 ml, deri altı veya kas
içine uygulanır.
.
iNJACOM C
ENJEKTABL SOLÜSYON
Bileşimi: 1 ml 'de; Vitamin C 200 mg bulunur.
Endikasyanları: C vitamini hücre düzeyinde
oksidasyonredüksiyon olayları ile organizmanın
kalsiyum metabolizmasının düzenlenmesinde rol
oynar. İç salgı bezlerinin normal çalışmalarını
saglar. Organizmanın aşırı yorgunlugunu
giderici, hastalıklara ve strese neden olan her
türlü dış etkene karşı direnci artırıcı etkisi vardır.
Uygulama Şekli ve Dozaj
At 60-100 ml, Sıgır 50-100 ml,
Buzagı-Dana 15-30 ml,
Koyun-Keçi 15-30 ml,
Köpek 1-2 ml,
Kedi 0.5 ml.
Kas içi veya damar içi yolla uygulanır.
GABİOTAN
ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ
BİLEŞİMİ
D-Biotin içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Gabiotan D-biotin içeren enjeksiyonluk bir
çözeltidir. D-biotin organizmada 3 enzim
için kofaktörlük yapar bunlar: piruvat
karboksilaz (glikoneogenesis), propionil
CoA karbooksilaz (propionate/rumen) ve
Asetil CoA karboksilaz (lipogenesis).
D-biotin özellikle deri, kıl ve tırnak dokusu
için keratin senteznde gerekli bir
vitamindir. İç salgı sistemini ve gonadal
fonksiyonları düzenler, kas, kemik, deri,
kıl, tüy gibi tüm proteinli dokuların
oluşumunda ve sağlıklı durumların
sürdürülmesinde doğrudan veya dolaylı bir
etkiye sahiptir.
Endikasyonları
At, eşek, katır;
Tırnak çatlağı, tırnak kırığı,
pododermatitis, Travmatik veya toksik
oriijnli laminitis (furbür), paries ungula
luksasyonu, ökçe darlığı, çatal atrofisi,
krapo, krapodin, düztabanlıkta asıl tedavi
ve operasyonların yanında destekleyici
olarak,
Öküz, manda ve inek;
Taban eziği, taban aşınması, tırnak
yumuşaması, kırığı ve çatlakları, orijini
tırnağa bağlı topallıklarda asıl tedavi ve
operasyonların yanında destekleyici
olarak,
Köpek, kedi ve kürk hayvanları:
Dermatitis, tüy dökülmeleri, tüy kırılmaları,
kepeklenme, deri ve tüylerde pigment
kaybı, alopesi, seboreik egzema ve diğer
genel D-Biotin yetmezliklerindende
kullanılır
Uygulama Şekli ve Dozu
Gabiotan deri altı veya kas içi yolla enjekte
edilir.
Köpek, kedi ve kürk hayvanları;
5 kg canlı ağırlığa 1-1.5 ml (0.1 – 0.15 mg DBiotin/kg canlı ağırlık)
Tek ve çift tırnaklı hayvanlar;
100 kg canlı ağırlığa 2.5 – 5 ml (0.01250.0250 mg D-Biotin/kg canlı ağırlık) Haftada
1-2 kez enjeksiyon yapılır. Durum normale
dönene kadar uygulamaya devam edilir.
NEUROGRISEOVIT
ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ
Formülü:
Her Tip I Ampul
(1 ml’lik Ampul içinde kırmızı solüsyon)
Hidroksikobalamin
1000 mcg,
Her Tip II Ampul
(2 ml’lik Ampul içinde renksiz solüsyon)
Tiamin hidroklorür
100 mg,
Piridoksin hidroklorür
100 mg,
Lidokain HCl
10 mg,
ihtiva eder.
Farmakolojik Özellikleri
NEUROGRİSEOVİT antinevraljik ve
nörotrofik tesirleri çok iyi bilinen B1, B6,
B12 vitaminlerinin karışımıdır.
Bu vitaminlerin tesirleri sinir hücreleri ve
liflerinde toplanır.
Bunların herbirinin kendi mekanizmalarına
has tesirleri, doz orantılarının en uygun
dengede olması ile daha da artmıştır.
Endikasyonları:
Ameliyat öncesi ve
sonrasında,
Ağır hastalıklarda
Multipl kırıklarda,
Yanık vakalarında,
Nevritler, polinevritler,
nevralji, periferik tipte
fasiyal paralizilerde,
Post-enfeksiyöz
paralizilerde,
Tüberkülozluların ilaç
zehirlenmelerinde,
Bazı ilaçlarla yüksek
dozda veya uzun süre
sürdürülen tedavilerde
görülebilen vitamin
yetersizliklerini
önlemekte,
Kansızlıkta
Nekahat döneminde
endikedir.
Kullanım Şekli ve Dozu:
IM olarak kullanılır.
Verilecek miktar, müstahzarın profilaktik
veya terapötik amaçla kullanılışına göre
tespit edilir.
Steril bir enjektöre önce ampul tip II
(renksiz) sonra ampul tip I (kırmızı
solüsyon) çekilir ve intramüsküler olarak
verilir.
Genellikle başlangıç dozu olarak günde bir
defa bu iki ampul karışımının enjekte
edilmesi yeterlidir.
Tedavi bu doz haftada 2-3 defa
tekrarlanarak sürdürülür.
NERVİT
ENJEKTABLE
B1 VE B6 VİT.
Bileşimi:
Beher ml'de, 100 mg Vitamin B1, 10 mg
Vitamin B6 bulunur.
Özellikleri
B1 vitamini, pirofosforik asit esteri
şeklinde karbonhidrat metabolizmasına
katılıp katalizör görevi yaparak aktif asidin
ortaya çıkmasını sağlar.
Aktif asetik asit dokularda görülen pirüvik
ve laktik asit birikimini ortadan kaldırarak
sinirsel uyarıların iletimine katılan
asetilkolin'in ortaya çıkmasında büyük rol
oynar.
Buna bağlı olarak B1 Vitamini
enjeksiyonundan kısa süre sonra
organizmanın karbonhidrat ve yağ
metabolizmasının ve sinirsel
fonksiyonların düzene girdiği, büyümenin
ise hızlandığı görülür. B6 Vitamini ise daha
çok aminoasitlerin katabolizma ve
anabolizmaları ile ilgili enzim
reaksiyonlarında koenzim olarak aktivite
gösterir.
Bu bakımdan aminoasit metabolizması ile
karbonhidrat, yağ asitleri ve enerji
metabolizması arasında önemli bağlantı
kurar.
DODEX
ENJEKTABL
B12 VİT.
Bileşimi:
Beher ml'de, 2 mg Hidroksikobalamin (B12
Vitamini) bulunur.
Özellikleri:
B12 vitamini vücutta metiyonin, tiyonidin
ve protoporfirin'in biyosentezlerini aktive
eder ve nükleoproteinler ile hemoglobin
yapılmasında katalizör görevi yaparak
normal eritrosit sentezine katkıda bulunur.
ADEVİLİN
Vitamin Kombinasyonu
Enjeksiyonluk Çözelti
Bileşimi
1 ml’de 500.000 IU Vitamin A, 75.000 IU
Vitamin D3, 50 mg Vitamin E bulunur.
Endikasyonları
Kısmen veya tamamen ahır beslemesine
dayanan her türlü yetiştiricilik ile besicilikte
canlı ağırlık artışı ve kaliteli et üretimi
sağlanması amacı ile uzun süre hareketsiz
kalmaktan ve tek yönlü beslenme
şartlarından ileri gelen besinin belli bir
döneminden sonra göze çarpmaya
başlayan tutukluk,
topallık, yatıp kalkmada güçlük, iştah
azalması, yemden yeterince
yararlanamama, ağırlık artışının
duraksaması, kemik ve eklem
bozuklukları, felçler, kıl veya yapağı
dökülmesi, sebebi belli olmayan ishal gibi
hastalık hallerinin ve bozuklukların
önlenmesi;
Vitamin noksanlıkları ve minarel
noksanlıklarından ileri gelen verim
düşüklükleri, gelişme geriliği, raşitizm, kemik
erimesi, hareket bozuklukları, parezis, gece
körlüğü, bakarkörlük, erkeklerde dölleme
yetersizliği, dişilerde döl tutmama, yavru
atma, cılız doğum, doğuştan bakarkörlük ve
sinirsel bozukluklar, solunum hastalıkları ve
bağırsak hastalıklarına karşı direncin
artırılması gibi bir çok beslenme hastalığının
önlenmesi ve bunların tedavisi;
Nitrat, nitrit ve okzalatlar yönünden zengin
bazı yem maddelerinin uzun süre ve
yüksek miktarda yedirilmelerinin
doğurulabileceği zararların önlenmesi
amacıyla;
Petro-kimya ürünleri, yabani ot ilaçları ve
nitratlı gübrelerin doğrudan ve dolaylı
yollarla hayvanlarda meydana getirdikleri
vitamin noksanlıklarının telafi edilmesi
amacıyla kullanılır.
Hayvan Türü
Sağaltım Dozu
Sığır, At
3 ml
Buzağı, Tay
0,5-1 ml
Koyun, Keçi
1 ml
Kuzu, Oğlak
0,25-0,5 ml
ESELEN
ENJEKTABL
SELNYUM+E VİT.
Bileşimi
Beher ml'de, 60 mg Vitamin E, 1 mg
Sodyum selenit bulunur.
Özellikleri:
Eselen, Vitamin E ve Selenyum'dan
oluşan, enjektabl formda bir
kombinasyondur.
ANTİPARAZİTERLER
Müstahzar adı Üretici firma
Baymec
Bayer
Droncit
Bayer
Adventix
Bayer
Bayticol
Bayer
Butox
İntervet
BAYMEC %1
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Endektosit
Bileşimi
1 ml’de 10 mg ivermektin içerir.
Farmakolojik Özellikleri
Baymec, sığır ve koyunlarda nematod ve
artropod parazitlerinin tedavi ve kontrolünde
kullanılan geniş spektrumlu bir
endektosittir.İçerdiği ivermektin aktif maddesi,
avermektin türevi olup Streptomyces
avermitilis’in fermantasyon ürünüdür.
• İvermektin nematodların motorik ganglion
sinapsislerinde, artropotların nöromüsküler
son plaklarında GABA (gamma amino
butirik asit) salgısını arttırarak, klor
kanallarının açık kalmasına ve motorik
sinir impluslarının geçisini önleyerek
parazitlerin felcine ve ölümüne neden olur.
• Uygulanan hayvanların kan beyin
bariyerini yeterince geçemediğinden
zararsızdır.Uygulama sonrası yaklaşık 1,5
gün sonra maksimum serum
konsatrasyonuna ulaşır ve plazma
proteinlerine bağlanır.
• Vücuttaki etki süresi parazit türlerine göre
değişik olmakla beraber 4 haftadır.Az
miktada idrar ile çoğunluğu ise dışkı ile
%90’I değişmeden atılır.İvermektin doz
toleransı çok geniş olan bir üründür.
Endikasyonları
Sığır ve koyunlarda mide, barsak, akciğer
kılkurtları, göz, doku parazitleri, nokra,
uyuz etkenleri, bitleri ve tek konakçılı
keneler gibi iç ve dış parazitlerin
tedavisinde ve kontrolünde kullanılır.
Kullanım Şekli ve Dozu
Sığırlar ve koyunlarda deri altı olarak
pratik dozu 50 kg canlı ağırlık için 1 ml’dir.
Pratik Doz Tablosu
Ağırlık (kg)
Doz (ml)
Ağırlık (kg)
Doz (ml)
25 kg kadar
0.5
301-350 kg
7
26-50 kg
1
351-400 kg
8
51-100 kg
2
401-450 kg
9
101-150 kg
3
451-500 kg
10
151-200 kg
4
501-550 kg
11
201-250 kg
5
551-600 kg
12
251-300 kg
6
601-650 kg
13
• “İvomec” ve “zimec” adlı ilaçlar baymec
ile aynı etken maddeyi ihtiva ederler.
Üretici firmaların farklılığından dolayı, ticari
isimleri farklıdır.
DRONCIT
Enjeksiyonluk Çözelti
Kedi ve Köpek İçin Antihelmintik
• Bileşimi
1 ml’de 56.8 mg Prazikuantel içerir.
• Farmakolojik Bilgiler
Prazikuantel, izokinolin bileşiklerinden
geniş spektrumlu antihelmintik etkili bir
ilaçtır. Etkisini şeritlerin zar geçirgenliğini
bozarak glikoz alımını engellemek ve
parazitlerin enerji depolarını tüketmek
suretiyle gösterir.
• ENDİKASYONLARI
Droncit köpek ve kedilerde aşağıdaki
tenyalara karşı mücadelede kullanım alanı
bulan bir antihelmintiktir:
Echinococcus granulosus, Echinococcus
multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia
ovis, Taenia pisiformus, Taenia
hydatigena, Multiceps multiceps,
Mesocestoides sp., Hydatigena (Taenia)
taeniaeformis, Joyeuxiella pasqualei gibi
şeritlere etkilidir.
Uygulama Şekli ve Dozu
Köpekler ve kediler için bir seferlik dozu
0.1 ml/kg canlı ağırlıktır.
Droncit deri altı ve kas içi uygulanır.
Echinococcus enfestasyonundan şüphe
ediliyorsa ilaç mutlaka kas içi
uygulanmalıdır .
• Bir hayvanda kullanılacak ilaç miktarı 3
ml’yi geçiyorsa ilaç kas içi veya iki kısma
bölünerek iki ayrı yere uygulanmalıdır.
• Kedi ve köpeklerin yaşam şartları,
beslenme şartları ve şeritlerin konakçı
vücudunda olgun hale gelip yumurta
bırakması (pre-patent dönem) dikkatte
alınarak:
• Çoban ve av köpeklerinde 4 haftada bir,
E.granulosus, T.ovis ve T.hydatigena’nın
yaygın olduğu bölgelerde 6 haftada bir,
D.caninum enfestasyonu bulunan yerlerde
2-3 haftada bir ev köpeklerinde 3 ayda bir,
ev kedilerinde 4-6 ayda bir tedavi
yenilenmelidir.
• D.caninum’un gelişme süresi kısa
olduğundan köpek ve kedilerin her iki
haftada bir Droncit enjeksiyonluk çözelti ile
tedavi edilmesi gerekmektedir.
Advantix
Damlatma Çözeltisi
İnsektisit - Akarisit
• Bileşimi
100 ml’de 10 gr imidakloprit ve 50 gr
permethrin içerir.
• Farmakolojik Özellikleri
Advantix kloronikotinil gruptan olan
imidakloprit ve sentetik pretroit sınıfına
giren permethrin içerir ve köpeklerde
ektoparaziter mücadele için deri üzerine
damlatılarak kullanılır. Bu kombinasyon
insektisit, akarisit ve repellent (kovucu)
olarak etki eder.
ENDİKASYONLARI
• Advantix köpeklerde kene, pire, sivri sinek
(moskito) ve tatarcık gibi dış parazitlere
karşı kullanılır .
Etkili olduğu dış parazitler şunlardır:
• Keneler: Ixodes ricinus, Rhipicephalus
sanguineus, Dermacentor spp. gibi
kenelere karşı tedavi ve koruyucu amaçlı
kullanılır.
• Köpekler üzerinde keneler mevcutken
uygulandığında keneleri öldürür, fakat bu
keneler yapışık olarak deride kalabilirler.
Hayvanların üzerine atlayacak kenelere
karşı da kovucu (repellant) ve öldürücü
etkisi vardır. Bir tedavi kenelere karşı 4
hafta boyunca etkinlik sağlar.
• Pireler: Ctenocephalides spp. gibi pire
enfestasyonlarına karşı 4 hafta boyunca
etkilidir ve tüm pireleri uygulamadan sonra
12 saat içinde öldürür.
• Sinekler: Moskito ve Phelotomus papatasi
(tatarcık, yakarca) gibi sinek türlerine karşı
kovucu etkiye sahiptir. Bir uygulama 4
hafta boyunca etkinlik sağlar.
UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
Tavsiye edilen doz 10 mg/kg canlı ağırlığa
imidakloprit ve 50 mg/kg canlı ağırlığa
permethrindir.
• Uygulama şekli: Dik şekilde duran
köpeğin omuzları arasındaki tüyleri deri
görülecek şekilde her iki tarafa ayrılır.
• Pipetin ucunu tam deriye gelecek şekilde
tutunuz ve pipeti birkaç kez sıkarak
tamamen omuzdan kuyruk sokumuna
kadar 4 ayrı yere eşit olarak deri üzerine
boşaltılır. Yalnızca sağlıklı deri kısmına
dökülür.
• 10 kg’den hafif köpekler
için, tüyler deri
görülecek şekilde iyice
açıldıktan sonra omuza
tek uygulama yapmak
yeterlidir.
Köpeklerin
Canlı
Ağırlığı
Uygulanacak
Advantix türü
Uygulanacak
hacim (ml)
İmidakloprit
(mg/kg c.a.)
Permethrin
(mg/kg
c.a.)
> 4 kg ve
10kg’a
kadar
Advantix 4
kg’den ağır 10
kg arası
köpekler
1.0 ml
10 – 25
50 – 125
< 10 kg ve
25kg’a
kadar
Advantix 10
kg’den ağır 25
kg arası
köpekler
2.5 ml
10 – 25
50 – 125
> 25 kg ve
40kg’a
kadar
Advantix 25
kg’den ağır
köpekler
4.0 ml
10 – 16
50 – 80
Butox
Etken madde: Deltamethrine
Sığır ve koyunlarda sinek, bit, kene vb.dış
parazit enfestasyonlarının korunma ve
tedavisinde kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
• Sinekler
Sığırlarda sinek mücadelesi
100 kg’a kadar: 10 ml
100-300 kg arası: 20 ml
300 kg’dan ağır: 30 ml
• Bit
Sığır ve koyunlarda ısırıcı ve emici bit
mücadelesi
Ağırlığa bakılmadan hayvan başına 10 ml
• Kene
Sığırlarda kene mücadelesi
Her 100 kg için 15 ml
(en az 15 ml en çok 75 ml)
• Miyasis
Koyunlarda Melophagus Ovis mücadelesi
Ağırlığa bakılmadan hayvan başına 10 ml
Bayticol %1
Dökme Çözelti
İntektisit-Akarisit
BİLEŞİMİ
1 ml’de 10 mg Flumethrin içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Sentetik bir pretroit olan insektisit ve
akarisit etkili Flumethrin içerir. Flumethrin
diğer sentetik pretroitler gibi temas yolu ile
etki eder. Pretroitler genel olarak yağ
dokusuna affinite duyarlar.
• Derinin stratum korneum tabakasındaki
hücreler arası bölgedeki yağlı dokularda
birikerek tüm deri yüzeyine yayılırlar.
• Flumethrin ile temasa geçen bir parazitin
sinir dokusundaki sodyum kanalları sürekli
açık kalır ve bu şekilde sinir iletimi bloke
edilmiş olur, bu da parazitlerin felcine
neden olur
ENDİKASYONLARI
Sığır ve koyunların olgun ve gelişme
dönemindeki tek ve çok konakçılı keneleri ile,
emici ve sokucu bitleri ve psoroptes uyuzu
mücadelesinde kullanılır.
Köpeklerde ise demodex uyuzu mücadelesinde
kullanılır.
Keneler üzerinde etkisini iki şekilde gösterir;
• Olgun keneler ile bunların larva ve nimf’lerini
öldürerek.
• Dişi kenelerin canlı yumurta yapmalarını önleyip
üremelerini yok ederek.
UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
Sığırlarda:
Hayvanın bel kemiği (omurgası) üzerinde
omuzdan kuyruk sokumuna kadar
dökülerek kullanılır.
Sığır İçin Doz Tablosu
Sığır Canlı Ağırlığı
Bayticol %1
100 kg. canlı ağırlığa kadar
10 cc.
100-200 kg canlı ağırlığa kadar
20 cc.
200-300 kg. canlı ağırlığa
30 cc.
300-400 kg. canlı ağırlığa
40 cc
400 kg.den fazla sığırlara
50 cc.
Kapak açılır. Şişe gövdesini sıkmak
suretiyle gerekli ilaç miktarını üst kısmındaki
ölçekli hazneye aktarılır.
Ölçekli haznedeki ilacı dökmek
suretiyle hayvana uygulanır.
Koyunlarda:
Bayticol koyunlarda iki şekilde kullanılır.
Yeni kırkılmış koyunlarda omuzdan kuyruk
sokumuna kadar belkemiği üzerine akıtılarak
kullanılır.
Eğer hayvanların yapağı veya kılları
uzunsa bu takdirde sırt üzerindeki yapağı veya
kıl, elle iki yana açılarak, çizgi şeklinde açılan
deri kısmı üzerine yine akıtılarak kullanılır.
• Koyunlarda bir başka kullanma şekli de
şöyledir: Hayvan kalçası üzerine oturtularak,
karnın yanlarındaki ve ön, arka bacaklar
arasındaki yapağısız ya da kılsız çıplak
kısımlara, mümkün olduğu kadar çok noktaya
ilaç uygulanacak şekilde akıtılarak kullanılır.
• Yukarıda tarif edildiği şekilde ilacı kullanmak
için 5 cc’lik plastik bir şırınga yeterlidir.
Şırınganın ucuna iğne takılmayacaktır.
İstenilen dozda şırıngaya çekilen ilaç
yukarıda tarif edildiği gibi hayvana tatbik
edilir.
Koyun İçin Doz Tablosu
Hayvanın Canlı Ağırlığı
Bayticol %1
10 kg. canlı ağırlık için
1 cc.
15 kg canlı ağırlık için
1.5 cc.
20 kg. canlı ağırlık için
2 cc.
30 kg. canlı ağırlık için
3 cc
40 kg. canlı ağırlık için
4 cc.
50 kg. canlı ağırlık için
5 cc.
• Psoroptik uyuz vakalarında:
Gerek sığırlarda ve gerekse koyunlarda
uyuz ve bit varsa bu takdirde yukarıda
belirtilen dozların iki katı uygulanır.
• Köpeklerde:
Demodex uyuzu mücadelesinde, 1 ml/10
kg canlı ağırlığa uygulanır. Uyuzlu bölgeler
üzerine direkt uygulanabiliceği gibi,
omurga üzerine burun üstünden kuyruk
sokumuna kadar dökülür.
• Bayticol ile ilaçlama yapıldıktan sonra
koruyucu etki süresi 4-8 haftadır.
• Keneleri öldürücü ve dişi kenelerin
üremelerini engelleyici etkisi yağmurla
azalmaz.
• İlave kış ilaçlaması yapılırsa, çok konakçılı
kenelerin genç dönemlerinin kış aylarında
aktif oldukları bölgelerde gelecek yaz
mevsimine kadar gelişecek hayvanları
enfeste edecek kene miktarı büyük ölçüde
azaltılmış olur.
ANELJEZİK, ANTİPİRETİK
VE
ANTİ-ENFLAMATUVARLAR
Müstahzar adı
Üretici firma
Piraljin
Fako
Finadyne
Sanofi Doğu
Kafedif
Sanofi Doğu
Rimadyl
Pfizer
Piraljin
BİLEŞİMİ
Her mL'de 500 mg metamizol içerir.
ENDİKASYONLAR
Piraljin at, sığır ve köpeklerin her türlü ağrı ve
sancılarında parenteral olarak kullanmaya
uygun, güçlü analjezik, antispazmodik,
antipiretik ve anti-enflamatuvar etkili bir
preparattır.
Finadyne
Enjektabl Solüsyon
Bileşimi:
Her ml 'de; Fluniksin baz 50 mg içerir.
Endikasyonları:
Finadyne güçlü ve hızlı etkili antipiretik,
analjezik ve antiendotoksik özelliklere sahip
non-steroidal bir anti-enflamatuvardır.
Sıgırlarda akut yangınlarda, ateşli
hastalıklarda ve toksik şoklarda kullanılır.
Başlıca pnömoni, şap, toksik mastitis, buzagı
ve tay diyareleri ve kas-iskelet sistemi
hastalıklarında endikedir.
Uygulama Şekli ve Dozaj:
Sıgırlarda kas içi veya damar içi yolla
2 ml / 45 kg canlı agırlıga. Atlarda damar içi
yolla 1 ml /45 kg canlı agırlıga.
Kafedif
Enjektabl Solüsyon
Bileşimi:
1 ml 'de; Kafein 250 mg, Sodyum benzaat
350 mg içerir.
Endikasyonları:
Ateşli hastalıklara baglı akut kalp
yetmezliginde, kalp hastalıklarında, solunum
sistemini uyarmada, çizgili kasların faaliyetini
artırmada, dogum felçlerinde, narkoz
zehirlenmelerinde, Babesiosis tedavisinden
önce kalbi takviye etmek amacıyla kullanılır.
Uygulama Şekli ve Dozaj:
Tek doz olarak deri altı yolla;




Koyun - keçi: 1 - 6 ml
At - sığır:
4 - 16 ml
Köpek:
1/5 - 1 ml
Kedi:
1/20 - 1/4 ml
Rimadyl
Enjektabl Solüsyon

Etken Madde: Caprofen

Köpekler için non-steroidal anti-inflamatuar

Cyclooxygenase (COX)-2’ nin çalışmasını
engelleyerek prostaglandin sentezini
bozmaya yönelik çalışır.

Köpeklerde osteoarthritis olgularında ağrı ve
yangıyı engellemek amacıyla;

Yumuşak doku ve ortopedik cerrahi
müdahalelerde, postoperatif dönemde ağrı
kontrolü için kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

SC uygulamalarda köpeklerde 4.4 mg/kg
dozda günde bir veya yarım doz olarak
günde 2 defa uygulanabilir.
ANTİHİSTAMİNİK
Müstahzar adı
Üretici firma
Histavet
Vetaş
Histavet


Formülü:
Beher ml'de
Mepiramin maleat 20 mg
Klorbutanol 5 mg bulunur.
Özellikleri
Histavet, evcil hayvanlarda histamine bağlı alerjik ve
anaflaktik reaksiyonların sağaltımı ve önlenmesinde
kullanılır.
Histavet'in etken maddesi olan mepiramin maleat,
etilendiamin türevi antihistaminik bir maddedir.
Bütün evcil hayvanlara parenteral yollardan verilen
mepiramin maleat, hızlı emilerek 15 dakika
içerisinde etkili kan derişimine ve 30 dakika sonra da
en yüksek plazma değerine ulaşır

Böylece, mepiramin maleatın antihistaminik
etkisi 15 dakika içerisinde başlar, 30 dakika
sonra da en üst düzeye çıkarak 8-12 saat
kadar devam eder. Mepiramin maleat,
karaciğerde yüksek oranlarda metabolik
değişikliğe uğrar ve başlıca metabolitleri
halinde idrarla atılır.
HORMONLAR
Müstahzar adı
Üretici firma
Deksavet
İntervet
Prednisolon
Fako
DEKSAVET % 0.4
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Kortikosteroid
• BİLEŞİMİ
1 ml çözelti; 4 mg Dexamethason (9-alfafluoro-16-alfa-methylprednisolone
formunda) ihtiva eder.
• Glukokortikoidler, katabolik steroid olarak
vücuttaki lipid ve karbonhidrat depolarını
yıkımlayarak, stres durumlarında gerekli
olan enerjiyi sağlar ve organizmaya stres
durumlarına karşı direnme kapasitesi
sağlar. Glukokortikoidler, periferal glikoz
kullanımını azaltır, lipolizisi aktive eder.
Böylelikle glukoneogenezis için amino asit
ve gliserol sağlanmış olur ve kan glikoz
düzeyi artar.
• Lenfosit sayısı üzerine etkisine ilaveten
glukokortikoidler, lenfositlerin aktivitesini
değiştirmeye yönelik etki oluşturur. Bu
etkiler glukokortikoidlerin antienflamatuar
ve immunolojik etkilerine aracılık eder.
Mekanik, kimyasal, enfeksiyöz,
immunolojik uyarımlar gibi çeşitli olgularda
yangıyı önler veya baskılar.
•
•
•
•
KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR
At, sığır, köpek, kedi ve domuzda güçlü
glukokortikoid, antienflamatuar, antiflojistik
ve antihistaminik etkilerinden
yararlanılmak suretiyle başlıca;
şok durumları,
hayvanlardaki çeşitli stres olgularının
önlenmesi (nakil, yem değişikliği dönemi
vb.),
karbonhidrat ve mineral madde
metabolizması bozuklukları,
alerjik hastalıklar, ürtiker, pruritus, ekzama,
non-spesifik deri hastalıkları,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
tetani,
ödem,
otitis eksterna,
artritis,
bursitis,
tendovaginitis,
spondilitis,
intervertebral disk
hernisi,
poliartritis,
distorsiyonlar,
lukzasyonlar,
parezis (puerperal
parezis),
•
•
•
•
•
mastitis,
agalaksiya,
ketozis,
asetonemi,
indigesyonlar, preve postoperatif
stresin önlenmesi,
• doğumun
başlatılması
amacıyla kullanılır.
• metritis,
• lukzasyonlar,
• KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Sığır, at ve domuzlarda 0.02-0.06 mg/kg
c.a. (ortalama 0.04 mg/kg c.a.), kedi ve
köpeklerde 0.1-0.25 mg/kg c.a. (ortalama
0.175 mg/kg c.a.) günlük dozlar
aşılmamak koşuluyla kas içi (IM) veya deri
altı (SC) olarak uygulama yapılır. Sığır, at
ve domuzlarda pratik doz 1 ml/100 kg dır.
Kedi ve köpeklerde pratik doz 0.04 ml/kg
dır.
• Pratik Doz Tablosu
Sığır 400 kg 3 – 6 ml
At 600 kg 5 – 9 ml
Domuz 100 kg 0,5 – 1,5 ml
Köpek 10 kg 0,25 – 0,625 ml
Kedi 5 kg 0,125 – 0,3125 ml
• Eklem içine ve tendo kılıfına yapılacak
uygulamalarda; hayvan türü, eklem veya
tendonun durumu göz önüne alınarak
gerekli doz ayarlaması yapılır.
Prednisolon
• FORMÜLÜ
Prednisolon Ampul; her 1 mL ampul, 25
mg prednisolon, 2.9 mg sodyum klorür,
395 mg gliserol formal, 348.6 mg 1,3bütilen glikol ve 1 mL'ye tamamlanmak
üzere enjeksiyonluk bidistile su içerir.
ENDİKASYONLARI
Akut romatizmal poliartrit
Bechterew hastalığı, omuz eklemindeki
periartritler ve diğer dejeneratif ve iltihabi
artropatiler,
Quincke ödemi, anafilaktik şok, ilaç allerjileri,
allerjik rinit, saman nezlesi, ürtiker ve
transfüzyon komplikasyonları gibi genel allerjik
sendromlarda, ülseratif kolitte ekseriya hemen
şifa temin eder, ancak hemoraji ve perforasyon
tehlikesi dolayısıyla dikkatli olmak gerekir.
• Periartritis nodosa ve diğer iltihabı damar
hastalıklarında; deri hastalıkları; Lupus
erythematosus, pemphigus vulgaris,neurodermatitler, çocuklardaki dermatitler,
eksüdatif eritem, dermatilis herpetiformis
(Duhring hastalığı), kontak dermatit,
skleroderma, psoriasis eritrodermileri,
dyshydrosis (primer veya ekzemaya
bağlı), yaygın dermatitler, ekzema,
gebelikteki herpes ve dermatomiyozit
vakalarında,
yanıklarda, nedbe kontraksiyonları,
induratio peniste,
• Anemi, hemorajik diyatez, purpura
thrombopenica, romatizmal purpura,
agranülositoz, lökopeni, akut myeloit
ve lenfoid lösemi, lenfogranülomatoz,
lenfosarkom ve retikülosarkom
vakalarında,
• Tedaviye cevap vermeyen ödemlerle
müterafik kalp yetmezliği, nefrotik
sendrom, asitli karaciğer sirozunda,
• Habis tümörlerde, radiyoterapi esnasında
ve sonradan tolerans bozukluğu
semptomları mevcut olduğu hallerde
paliatif olarak kullanılır.
• Apoplekside mezankimal reaksiyonu
durdurmak için, akut enfeksiyon
hastalıklarında, akut devre içinde iltihabi
ve toksik semptomları kontrol altına almak
için kullanılır.
• Ayrıca bazı virütik hastalıklarda
PREDNİSOLON yüksek dozda antibiyotik
tedavisi ile birlikte kullanılabilir
(Tüberkülozda kronik safhada
tüberkülostatiklerle birlikte).
• Postoperatif şokta, kazalardan sonra,
anksiyete ve ruhi travmalardan sonra,
miyokard enfarktüsü ve toksik guatr
krizlerinde görülen diğer şoklarda, Addison
hastalığı sübstitüsyon tedavisinde,
• Waterhouse-Friedrich sendromu ve kronik
adrenal yetersizliklerinde, adrenalektomi
sonra, adreno-genital sendromda ve ön
hipofiz yetersizliklerinde uygulanır.
SERUMLAR
Müstahzar adı
Üretici firma
Fizyol
Vilsan
Ringesol
Vilsan
Dekstrosol
Vilsan
Duphalyte
Fako
Fizyol
%0.9 Sodyum
Klorür
Perfüzyonluk
Çözelti
Bileşimi
1 ml’de 9 mg Sodyum klorür bulunur.
Endikasyonları
Şiddetli asidozis ve alkalozis oluşturmayan
dehidrasyon hallerinde, alkalozis
sağaltımında, kusma ve ishale bağlı aşırı
sıvı kayıplarında, ameliyatlardan sonra şok
komplikasyonlarının önlenmesinde, bozulan
renal fonksiyonların yeniden
sağlanmasında, ateşli hastalıklarda,
gebelik, iştahsızlık ve su içmeme hallerinde
kullanılır
Kullanım Şekli ve Dozu
Hayvan Türü
Sağaltım Dozu
Sığır, At
500-1.000 ml
Koyun, Keçi
100-200 ml
Dana, Düve
300-500 ml
Kuzu, Oğlak
50-100 ml
Buzağı, Tay
200-300 ml
Kedi, Köpek
10-50 ml
Damar
içi infüzyon şeklinde
(saniyede 2 damla)
yavaş tatbik edilir.
Ringesol
Laktatlı Ringer
Perfüzyonluk
Çözelti

Bileşimi
1 ml’de 3,1 mg Sodyum laktat, 6 mg
Sodyum klorür, 0,3 mg Potasyum klorür,
0,2 mg Kalsiyum klorür bulunur.

Endikasyonları
Hububat ve bakliyat tane ve unlarının, bira
mayasının, kök, yumruların ( patates,
şeker pancarı v.s.) elma, armut ve benzeri
şeker ve nişasta bakımından zengin ve
kolay fermente edilebilir yiyeceklerin, çok
yüksek miktarlarda yenilmesi sonucu sıkça
ortaya çıkan ve arpalama,
tane ve yem tutması denilen
metabolik asidozis ile uzun süreli
anoreksi, kronik renal yetmezlik, aşırı
diyare ve kusma, üretral obstrüksiyon,
adrenokortikal yetmezlik hallerinde
kullanılır.
Kullanım Şekli ve Dozu
Hayvan Türü
Sağaltım Dozu
Sığır, At
500-1.000 ml
Koyun, Keçi
100-200 ml
Dana, Düve
300-500 ml
Kuzu, Oğlak
50-100 ml
Buzağı, Tay
200-300 ml
Kedi, Köpek
10-50 ml

büyük baş hayvanlarda damar içi infüzyon
şeklinde,

koyun ve keçilerde periton içine,

kedi ve köpeklerde ise deri altına
uygulanır.
Dekstrosol
% 5 Dekstroz
% 0,9 Sodyum Klorür
Perfüzyonluk
Çözelti
Bileşimi
1 ml’de 50 mg Dekstroz, 9 mg Sodyum
klorür bulunur
Endikasyonları
Operasyon öncesi ve sonrası dönemlerde,
ağızdan besin alımının sınırlandığı
durumlarda, dehidrasyonlarda, karaciğer
glikojeninin azalmasını önlemek amacıyla
ateşli hastalıklarda, kusma, diare
durumlarında ve açlık ketozisinin
önlenmesinde kullanılır.
Sığır, At
Sağaltım
Dozu
500-1.000 ml
Koyun, Keçi
200-300 ml
Dana, Düve
Toklu, Kuzu,
Oğlak
Buzağı, Tay
300-500 ml
Kedi, Köpek
10-50 ml
Hayvan Türü
50-100 ml
200-300 ml
Damar içi infüzyon şeklinde
( saniyede 2 damla )
yavaş tatbik edilir
Duphaylte
Parental
beslenme
ürünü

BİLEŞİMİ
Vitamin B kombinasyonu, amino asit,
elektrolit ve şeker
ENDİKASYONLAR
Duphalyte dehidrasyon, elektrolit
dengesizliği ve hipoproteinemiye bağlı
olarak zayıf düşmüş hayvanlar için
destekleyici bir sıvı tedavisidir. İştahsızlık,
şiddetli ishal, ameliyat, kan kaybı, aşırı
terleme, vasküler şok, bitkinlik, kilo kaybı,
kusma, ateş, sindirim sisteminin yangısı,
enterit ve nekahat döneminde endikedir.
► Duphalyte elektrolit dengesini sağlar,
kan basıncı ve hacmini hızla normale
döndürür, bozulmuş olan metabolizmanın
normale dönmesine yardımcı olur.
► Yarış atlarında koşu antremanlarından
sonra sıvı kayıplarını telafide kullanılır. Özel
bir endikasyon alanı da nakledilen günlük
civcivlerdeki kullanımıdır. Böylece nakil
esnasında civciv kayıpları büyük oranda
azaltılmış olur.
Download

Bileşimi - Uzman Veteriner