OBEC DOLNÁ KRUPÁ Spoločný
obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava
v Tmave dňa 21.01.2014
Císlo:
Výst.DKR-154/2014/Bá- 1
Vybavuje: Ing. Zuzana Bachratá
Tel.:
5564 345
VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE Obec Dolná Krupá, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len "stavebný zákon"), v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa
§ 37 a 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 05.12.2014 podal
Pavol Riha, nar. 29.01.1981, Rišňovce 312, Ivana Rihová, rod. Galgóciová, nar. 02.04.1985, Horný Chríb 416/46, Dolná Krupá (ďalej
len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66
stavebného zákona a § 4 a 10 vyhlášky Č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona
stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu
Rodinný dom
(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 4120/35, 4120/36, 4120/37, 4120/38,
4167/8,4184/95 v katastrálnom území Dolná Krupá v obci Dolná Krupá.
Stavba obsahuje:
Navrhovaný rodinný dom je jednopodlažná, nepodpivničená stavba s neobytným podkrovím, nepravidelného pôdorysu, zastrešená kombináciou valbových striech. Obsahuje 1 bytovú jednotku. Rozvody inž. sietí: vodovod, elektro, ÚK, kanalizácia, plyn, Prípojky inžinierskych sietí: - elektro: káblovou prípojkou z verejného rozvodu - kanalizácia: prípojkou do verejnej kanalizácie - vodovod: prípojkou z verejného vodovodu - dopravné napojenie: vjazdom z miestnej komunikácie Dispozičné členenie
rod.domu: prízemie: 3 x izba, kúpelňa, WC, komora, chodba,
dielňa, garáž, zádverie, chodba, terasa I
kuchyňa,
obývacia izba, WC,
pracovňa, Strana 2 k rozhodnutiu č. Výst.DKR.154/2014/Bá-a'
Základné údaje stavby:
Zastavaná plocha: 178,62 m2
Obytná plocha:
53,93 m2
Úžitková plocha: 134,75 m2
Osadenie stavby zo strany stupu:
od ľavej hranice /parc. Č. 4184/34/- 1,000 m
od čelnej hranice - 5,000 m, predsadená garáž - 2,980 m
pôdorysné rozmery stavby: max. 13,445 x 18,040 m
šírka priečelia RD: 13,445 m
Celková výška stavby:
+ 5,830 m od ±..O,OOO, ± 0,000 = + 0,500 nad úrovňou PVB, PVB = výška chodníka v mieste
ľavého rohu pozemku.
vzdialenosť
vzdialenosť
Pre umiestnenie a
uskutočnenie
stavby sa
určujú
tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. Č. 4120/35, 4120/36, 4120/37,
4120/38, 4167/8, 4184/95 v katastrálnom území Dolná Krupá tak, ako je to zakreslené
v situačnom výkrese, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie.
2. Dodržať podmienky na
stavby s okolím.
zabezpečenie
súladu urbanistického a architektonického riešenia
3. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
ktorú vypracoval Ing. Jozef Čeri, Ovocinárska 37, 949 01 Nitra a ktorá je prilohou tohto
rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu.
4. Stavebnik
zabezpeči vytýčenie
priestorovej polohy povofovanej stavby oprávneným
subjektom.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení, predovšetkým vyhlášky Č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a
prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých
pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
6. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky Č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie, ktoré upravujú požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné
technické normy.
7. Pri výstavbe bude chránená v maximálnej miere jestvujúca
zeleň.
8. Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
9. Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. Odborný dozor nad realizáciou stavby bude
vykonávať: Ing. Milan Čajka, Teodora Tekela 4, 917 01 Trnava
10. Vzhľadom ku skutočnosti, že sklon strešných rovín je strmší ako 25
je stavebník povinný
zabezpečiť osadenie zachytávačov zosúvajúceho sa snehu v súlade s ustanovením § 26
ods. 6 vyhlášky Č. 532/2002 MŽP SR.
o
ll. V prípade zásahu do miestnej komunikácie treba pred zahájením prác požiadať obec
Dolná Krupá o rozkopávkové povolenie pred realizáciou výkopových prác.
Strana 3 k rozhodnutiu č. Výst.DKR-154/2014/Bá- ef
12. Stavebník je povinný v prípade budovania oplotenia túto stavbu ohlásiť v zmysle § 55
ods. 2 písm. a) stavebného zákona, stavebnému úradu - obci Dolná Krupá.
13. Pri výstavbe budú dodržané podmienky dotknutých orgánov:
Obec Dolná Krupá. súhlas dňa 22.12.2014 Č. Výst.DKR-153/2014/Má-167
súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. al zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší na stavbu malého
zdroja znečisťovania ovzdušia.
1. Najnižšia výška komína alebo výduchu musí byť najmenej 4 m nad terénom a poloha
ústia komína alebo výduchu s prevýšením nad strechu objektu. Pri určení konečnej výšky
prieduchov je nutné rešpektovať reliéf terénu, okolitú zástavbu, pobytové priestory,
záhrady tak, aby nedochádzalo k narušeniu pobytovej pohody, ako ani k poškodeniu
porastov.
2. Pri zmene stavby, druhu používaného paliva a surovín, technologického zariadenia,
resp. pri zmene využívania MZZO je potrebné požiadať orgán ochrany ovzdušia o
vydanie súhlasu (§ 17 ods.1 písm. a) na vykonanie tejto zmeny (§ 27 ods.1 písm. c)
zákona o ovzduší).
3. Prevádzkovateľ stavby MZZO je pred uvedením do prevádzky povinný požiadať Obec
Dolná Krupá o vydanie súhlasu na uvedenie zdroja do prevádzky. V žiadosti o uvedenie
do prevádzky je potrebné uviesť presný typ osadeného spaľovacieho zariadenia aj v
prípade, ak ku zmene neprišlo.
Okresný úrad Trnava. odbor starostlivosti o ŽP vyjadrenie dňa 09.12.2014 Č. OU-TT­
OSZP3-2014/029639/ŠSOPaKlBo
1. Dodržiavať ustanovenia zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane prírody"), na dotknutom území platí I.
stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
2. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona
o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Dolná Krupá v zastúpení starostom. V
rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne
finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane
prírody.
3. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu
rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a poškodzovaniu
prípadne ničeniu drevín, v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody.
4. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je
stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný
úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia,
pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou
akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o
ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného
prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.
Okresný úrad Trnava. pozemkový a lesný odbor stanovisko dňa 15.12.2014 Č. OU-TT­
PLO-2014/029542
- udeľuje súhlasné stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde pre
účely stavby rodinného domu v zastavanom území obce Dolná Krupá, k.ú. Dolná Krupá,
parc.č. 4184/95.
Slovak Telekom, a.S. vyjadrenie dňa 25.07.2014 Č. 1114001240
Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
SPP distribúcia. a.s., LC údržby Nové Mesto nad Váhom vyjadrenie dňa 12.11.2014 Č.
1335/2014/Mo
S vydaním stavebného povolenia za prevádzkovateľa distribučnej siete plynu súhlasíme
za nasledovných podmienok:
- rešpektovať vyjadrenie k žiadosti o pripojenie Č. 7007210814 zo dňa 04.09.2014, v
ktorom sú uvedené všetky podmienky postupu realizácie pripojenia
Strana 4 k rozhodnutiu č. Výst.DKR-154/2014/Bá-l
- pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác ste povinný požiadať spoiočnosť
SPP-distribúcia, a.s. o vytýčenie plynárenských zariadení v teréne
- dodržať ochranné a bezpečnostné pásmoo minimálnej vzdialenosti od plynovodu podfa
STN 73 6005, energetického zákona 251/2012 Z.z., § 79 a § 80, TPP 702 01, 70202 a
ostatných platných STN a TPP
- zemné práce realizované v blízkosti plynovodu a prípojok realizovať ručne min. 1,5 m na
každú stranu od plynovodu a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských
zariadení.
- v prípade zakrytia zariadení pred vykonaním kontroly má realizátor stavby povinnosť na
požiadanie pracovníka SPP-distribúcia a.s. na vlastné náklady opätovne odokryť
predmetné časti plynovodov a prípojok
- pri realizácii plynovej prípojky požiadať SPP-distribúcia a.s. o kontrolu a vystavenie
potvrdenia o kontrole
- prepojové práce môže vykonávať len oprávnená osoba na základe typového
technologického postupu, schváleného spoloč. SPP-distribúcia a.s.
- ďalšie požiadavky na zriaďovanie a prevádzkovanie plynových zariadeni ustanovujú
energetický zákon Č. 251/2012 Z.z., vyhl. MPSVaR SR, vyhl. Č. 508/2009, príslušné STN,
PTN a podmienky pripojenia
- po zrealizovaní prípojky pred žiadosťou o montáž meradla je nutné predložiť doklady od
vybudovanej prípojky do SPP-distribúcia a.s., odd. technickej dokumentácie
- investor zodpovedá za škody na PZ spôsobené nesplnením vyššie uvedených
povinností vrátane zodpovednosti za škodu za uniknutý zemný plyn v dôsledku
poškodenia plynárenského zariadenia.
TAVOS. a.s. vyjadrenie dňa 20.10.2014 Č. 544/2014/TT/Mt
Zásobovanie riešeného objektu RO pitnou vodou z verejného vodovodu bude
navrhovanou vodovodnou prípojkou z HOPE 032 (ON25). Na trase vodovodnej prípojky,
cca 0,5 m za hranicou pozemku investora, bude umiestnená vodomerná šachta VS,
plastová, oválna, vmJtorných
rozmerov 900x1200 mm so spodným osadením
vodomernej zostavy s vodomerom. Ofžka navrhovanel vodovodnej prípojky od napojenia
na verejný vodovod po VŠ bude cca 11 m. Oo VS sa osadí vodomerná zostava s
fakturačným vodomerom VM3-5V (ON20). S predloženým návrhom zásobovania
riešeného objektu pitnou vodou z verejného vodovodu navrhovanou vodovodnou
prípojkou súhlasíme.
Odkanalizovanie riešeného objektu RO, t.j. odvádzanie odpadových splaškových vôd,
bude navrhovanou kanalizačnou prípojkou z PVC-U 0160 (ON150), zaústenou do hornej
tretiny profilu verejnej kanalizácie. Na trase kanalizačnej prípojky, cca 0,5 m za hranicou
pozemku investora bude osadená revízna šachta RŠ z PVC 0400. Oažďové vody zo
strechy riešeného objektu budú odvádzané voľne na terén. S predloženým návrhom
odkanalizovania riešeného objektu navrhovanou prípojkou do verejnej kanalizácie
súhlasíme.
Západoslovenská distribučná. a.s. vyjadrenie dňa 02.12.2014
Elektrická prípojka bude pripojená z jestvujúcej distrubučnej siete a zrealizovaná zemným
káblom NAVY-J 4x16 mm2. Istená bude na podpernom bode Č. 18 a ukončená v
rozvádzači merania RE, umiestnenom na verejne prístupnom mieste. Oeliace miesto
budú poistkové spodky na P.B. Č. 18.
Požadujeme rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma
v zmysle ustanovení § 43 Zákona o energetike Č. 251/2012 Z.z. a nadväzných
legislatívnych pred pisov.
V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej
distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme
v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike Č. 251/2012 Z.z.
Strana 5 k rozhodnutiu č. Výst.DKR-154/2014/Bá-1
14. Dodržať
ďalšie
prípadné podmienky v zmysle stavebného zákona.
15.Podfa § 100 písm. a) stavebného zákona stavebník umožní orgánom ŠSD a nimi
prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon
dohfadu.
16. Stavebník
označí
stavbu štítkom podfa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona.
17. Podľa § 66 ods. 2 písm. h) je stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie
stavby.
18. Stavebník pred ukončením stavebných prác požiada o kolaudáciu stavby v zmysle § 79
stavebného zákona.
19. Stavebník je povinný všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená,
tohto rozhodnutia ich berie na vedomie a sú pre neho záväzné.
plniť,
po
doručení
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.
Odôvodnenie:
Dňa 05.12.2014 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu.
Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.
Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a
dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podfa ustanovení § 61 ods. 2
stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko
pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre
riadne a úplné posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo
dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a
pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hradísk
uvedených v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a
s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú
ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie
a osobitnými predpismi.
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a
organizácii požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastník.ov
a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky
zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Projektová dokumentácia stavby spíňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.
Umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný
úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný úrad
preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Námietky účastnikov neboli v konaní uplatnené.
Upozornenie:
Stavebné povolenie stráca podfa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s
stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
uskutočnením
So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52
zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).
Strana 6 k rozhodnutiu č. Výst.DKR-154/2014/Bá-1
Poučenie
o odvolaní:
Podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na príslušný stavebný úrad
Obec Dolná Krupá. Miesto podania odvolania - Spoločný obecný úrad so sídlom v Trnave,
Kollárova 8, 917 02 Trnava. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom (§ 47 ods. 4
zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) až po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkovné preskúmať súdom (§ 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) až
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
itLcí Ing.~fil Mihalovič
starosta obce Dolná Krupá
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona. Za deň
doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohoto oznámenia.
Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce (Obec Dolná
Krupá), na internete, pripadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 6 Zákona Č.
71/1967 Zb o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Vyvesenie
oznámenia oznámi Obecný úrad obecným rozhlasom.
22 -01- 2015
vyvesené dňa
podpis, pečiatka
zvesené dňa
podpis. pečiatka
Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. a ods. 1 vo výške 50.00 € bol zaplatený dňa 05.12.2014. Príloha: -
overená projektová dokumentácia pre stavebníka Doručí
sa:
1. Pavol Riha. Rišňovce súp. Č. 312, 951 21 Rišňovce
2. Ivana Rihová, Horný Chríb súp. Č. 416/46, 91965 Dolná Krupá
3. Roman Horváth, Horný Chrfb súp. Č. 423/32,91965 Dolná Krupá
- projektant:
4. Ing. Jozef Čeri, Ovocinárska 37, 94901 Nitra
-stavebný dozor:
5. Ing. Milan Čajka, Teodora Tekela 4,91701 Trnava
Na vedomie:
6. Obec Dolná Krupá. Obecný úrad, L. van Beethovena 139/1,91965 Dolná Krupá
7. Spoločný obecný úrad - k spisu
Download

OBEC DOLNÁ KRUPÁ