't
I
ZMLUVA O SPOLUPRACI
Zmluvnd strany:
Grantprojekt s.r.o.,
so sidlom: Podzimska32, 94001 Nov6Zimky
zastipend:Ing. EduardomMdze3omCSc,,konatel'omspoloinosti
lCO, 41761952,
Kontakt: 0905262806 '
(d alej len ,,spoloinost"')
a
ObecStard Basta
so sidlom Stari Basta97, 9803,1Nov{ Balta
zashipeni Bc.Ildik6Liszl6ovi, staro{ll{aobce
ICO:
00649716
Kontakt:
0917645174,[email protected],com
(d'alejlen ,,klient")
CI. I.
Predmetzmluv-v
Predmetom tejto zmlu\,y je zi\dzok spolodnosti zabezpeait'pre klienta extemi
manaiment k projektu s ndzvom
,,Vfvorenie a zabezpedenie pristupu
Sirokoprismovdho
intemelu\ obci StardBa!ta", ktory budepredlozeniv r6mci\')izvy
Ministerstvapddohospoddrsti,a
a rozvojavidieka SIl. Opatrenie 3.4.1 ,,Zrkladn6
sluiby pre vidieckeob_rvatel'sfio...
1 . 2 Predmetzmluvy zahjiia:
a) lTpracovanie Ziadosti o nendvratnl' finandnli prispevok (dalej ZoNFP)
vypracovanieZiadosli,opisu projektu a porrebnichpriloh podla poziadaviek
vizvy. Sridasfoujeaj poradenskd
a konzultadniainnost'.
b) implementdciu projektu - rypracovanie pravidelnjch monitorovacich spr6v
proiektua Ziadoslio platbu v spolupr6cis klientom.Sirdastbu
je aj poradenstvo
a konzultadna
dinnost'srivisiaca
s realiz6ciou
p.ojektu.
c) pomdenskd a konzultadn6 dinnost' pri \Tpracovani projektovej dokumenticie
k dandmuprojektuv sflade s vjzvou.
d) sprcstedkovanie verejndho obstardvania,poradensk6 a konzultadn6 dinnosf
v oblastiverejndho
obstar6vania.
1.1
cl. II.
Rozsahporadenstva
2.1
Zmlu\,ndstany sadohodli,Zespoloanosfbude! rfirci poradenstva
posk]tovadobci
vsetku potebnf pomoc po obsahovej a technickej str6nkc, aby bola uspesne
spracovan6Projektoviidokumentdciav zmysleakturilnejvj-zvy.
2.2
V rrlmci externdho manazmentu spolodnosf zabezpeii rapracovanie kompletnej
ZiadostioNFP vr6tancpotrebnjchpriloh ajcj odcr,zdanie
klientovinajnesk6r3 doi
p.edupllarutimlehotypodania2iadostio NFP prislusndmu
orgdnuo tom budespisani
preberaciprctokol.Dalejzabezpeiiimplementriciu
projektu,tj. vykonrivanie
dohfadu
nad realizriciouprojektu. vypracovanieZiadosti o piatbu, monitorovacichsprdv,
komunikricius prisluinimi iDStitirciami.
2.3
DalSoudast'ouzmluvy.ic sprostredkovanie
verejndhoobstarivaniaprostuednictvom
os6b" pre vercjn6 obstardvanie,
.,odbomespdsobilly'ch
alebo proshednictvominej
osoby,kto(i je podnikateLom
a m6 na takito dinnosiopriivnenie.
Zmluuld stranysa
dohodli, Ze spolodnosipre klienta sprostedkujeverejndobstariivanie v zmysle
ustanoveni zAkont za irielom vj'beru dod6vateLaslavebnich priic/sluzieb/tovarov
projektu podl'apredpokladane.j
hodnotyzdkazkyv zmyslezikona n.25/2006 Z.z.
v zneni neskorSichpredpisov.Spoiodnost'r.ykond verejnd obstarAvanie
na svoje
niklady.
2.4
Klient sa touto zmluvou zallizujc" 2e na poiiadaniespoloanostiposkltne vSetky
inform6cie, podldady. ponroc a'sitiinnost' potrebllu na riadne plnenie z6vtizku
dodiivateLaa na rispesnduchiidzaniesao NFP. Klient sad'aiej zaviiz,uje,Zeza splnenie
z6v:izku spolodnostiiej zaplati odplatu dohodnuti v d'alsich ustanoveniachteito
zmlura
2.5
Zmluvn6 strany sa dohodli. ie za poru3enie tejto zmlurry obcou - ako napr.
bezddvodndodstirpeniev StadiuuZ rozpracovardhoprojektu - je obec porinnzi
spolodnostizaplatif zmluvnri polulu vo viSke I 500 EUR a nrlklady srivisicce
s iiturost'ouspolodnosti
v zmysletejto zmluvya to v lehote15 dni odo dia obdrZania
vjay od spolodnostina zaplateniezmluvnejpokuty.
2.6
V p padenesplnenia
povinnostiklientapodl'atejlo zmluvy spolodnosinezodpoved6
za oneskorend
odovzdanie
kompletreiZiadostiklientovi.
ct. rl.
Odmena
3.1 Klient sazavazujevyplatif spolodnosti
za posk)tnutiporadenstvo
v zmysledl. I bod 1.2
pism.a), b), c) a d)odmenunasledovnimsp6sobona vlfske:
Odmena:vo viske 300EUR zaplatiobecv lehotedo 15dni od podaniaZoNFP.
GruntEojektnieje platcaDPll.
3 . 2 Odplata sa povazujeza zaplatenudiom pripisania celej prislusnej finandnej diastky na
ridctspolodnosti.
3.3
V pripadeomeSkania
klienlas platenimodmeoysa:.rnluvndshanydohodlina rirokoch
z omeskania.
a to vo viike 0.08% z dlznejsumyza kai-d:fdei ome3kania.
cl. rv.
Ztverein6 ustanovenia
Zrr uvnd stany vyhlasujrl, Ze s obsahomtejto zmlu\T hlasia, Ze \Tjadruje ich
slobodnria v6inu vdlu, k jej uzavretiu pristripili po predch.idzajricichrokovaniacho
jej obsahua na znak srihlasuju v silade s tjm aj podpisujf.
4.2
T610zmluva sa uzatvdrana dobu urditu a to podnucdiom jej podpisania,aZ do doby
povinnostispolodnosti
vypl:i"r/ajfcich
z tejto zmlu\T.
ukondenia
4.3
TAtozmluvaje Dfiotovenii v dvochexempliroch povahyoriginrilu, z toho I x pre
kazdf stranu.
4.4 TAto zmluva nadobridaplarnost'diom jej podpisuobomazmluvnlFd stranamia rldimost'
po zverejnenina web stliinke klienta v zmysle zdkorn d.21112000Z.z.
4.1
'
Zrimkoch
v Novjch
..1.!,.t!t.l91l
-
za SDolo9trosr
v starej
Baste. ..9.1,..!.1...k.1.?
zu ohec
Download

ZMLUVA O SPOLUPRACI Zmluvnd strany: Grantprojekt s.r.o., so