Ročná
Annual
report
R o č n á s p rá v a
A n n u a l re p o rt
správa
R o č n á s p rá v a
A n n u a l re p o rt
W W W. I N G S T E E L . S K
Príhovor
foreword
Ing. Anton Bezák, PhD.
generálny riaditeľ
Ing. Anton Bezák, PhD.
CEO
Another year has gone and we have to set up time to attribute
the reflection to that. At this moment I have considered the fact
how speedy is tempo of our current life. The year 2009 entered
into history of the company INGSTEEL as a successful year. With
regard to its results it was equal to the years 2007 and 2008.
I am pleased, (and our results have confirmed that) we have
been a consolidated company. The total consolidated volume of
revenues had reached 56 million of EUR thus affiliating the profit
before taxation remained at almost to reach the line of 2 million
EUR.
With the impact to economic crisis, it is important to consider the
fact - we survived extraordinary tough year which had affected a
lot of families and the life of a lot of companies. More companies
had been forced to downsize part of their employeés, more companies had been ceased and liquidated their business activities
completely. I am absolutely persuaded that the company management will be not forced to solve economic problems under such
conditions.
Nevertheless to hard economic situation we were successful and
we could provide more significant business offers - as they have
been counted the Reconstruction of Winter Stadium of O. Nepela in Bratislava and Mini Steel Mills in Strážske.
I am proud on every employeé of the company INGSTEEL who
has also performed to work responsibly with respect to a great
result in these hard economic conditions and considering that,
I would like to express my gratitude to them. Also, I would like
to thank to every of our business partners for the great co-operation. I would be glad if our co-operation grew in further years
and thus together we would be able to reach much better results.
A n n u a l re p o rt
Dear business partners,
R o č n á s p rá v a
n
o
c
u b i
A n n u a l re p o rt
ubehol ďalší rok a je čas na bilancovanie. V tomto okamihu si
uvedomujem, aké rýchle je tempo nášho súčasného života. Rok
2009 sa zapísal do histórie spoločnosti INGSTEEL ako úspešný.
Výsledkovo sa vyrovnal dvom predchádzajúcim rokom 2007
a 2008. Veľmi ma teší (a naše výsledky to len potvrdzujú), že sme
konsolidovaná firma. Celkový konsolidovaný objem tržieb skupiny
INGSTEEL dosiahol 56 mil. EUR, pričom zisk pred zdanením
skončil tesne pod hranicou 2 mil. EUR.
Dôležité je uvedomiť si, že sme prežili mimoriadne ťažký rok
poznačený hospodárskou krízou, ktorá sa dotkla mnohých rodín
a existencie mnohých firiem. Viaceré firmy boli nútené siahnuť
k prepúšťaniu časti svojich zamestnancov, viaceré skončili svoju
činnosť úplne. Pevne verím, že vedenie firmy INGSTEEL nebude
nútené riešiť ekonomické problémy takýmto spôsobom.
Aj napriek zložitej hospodárskej situácii sa nám počas roka 2009
podarilo zabezpečiť viaceré významné zákazky, medzi ktoré určite
patrí Rekonštrukcia Zimného štadióna O. Nepelu v Bratislave
a taktiež Minioceliareň Mini Steel Mills v Strážskom.
Som veľmi hrdý na všetkých zamestnancov firmy INGSTEEL,
ktorí dokázali zodpovedne pracovať s vynikajúcim výsledkom
i v týchto ťažkých ekonomických podmienkach a zároveň by som
im chcel so srdca poďakovať. Rád by som poďakoval i všetkým
našim obchodným partnerom za výbornú spoluprácu. Bol by som
rád, keby sa naša spolupráca rozširovala i v ďalších rokoch, aby
sme spolu dosahovali ešte lepšie výsledky...
c
R o č n á s p rá v a
B r a t i s l a v a
Vážení obchodní partneri,
02
A n n u a l re p o rt
víz ie
visions
The
Aj
napriek pretrvávajúcej celosvetovej kríze a spomaleniu
prípravy nových investičných projektov, plánuje spoločnosť
INGSTEEL v roku 2010 konsolidované tržby v stavebnej výrobe
vo výške 83 mil. EUR, čo je nárast oproti predchádzajúcemu roku
o viac ako 28% a dosiahnuť hospodársky výsledok vo výške 2,5
mil. EUR.
Objem zákazkovej náplne je k 31.5.2010 zabezpečený na 90%,
pričom do portfólia stavieb patria „Rekonštrukcia Zimného
štadióna O. Nepelu“ v Bratislave, výrobný závod „Krauss Maffei“
v Sučanoch, minioceliareň „Slovakia Steel Mills“ v Strážskom,
diaľničný oceľový most „Jablonov – Studenec“, ako aj opláštenie
novej odletovej haly na „Letisku M.R.Štefánika“ a výmena fasády
na budove STU v Bratislave.
V zahraničí je to stavba oceľovej tribúny na futbalovom štadione
v Groznom.
V roku 2010 plánuje spoločnosť použiť na rozvoj cca 2,0 mil EUR
a to hlavne na rekonštrukciu hál a nové technologické vybavenie
v závodoch Senec a Trstín.
Základnou stratégiou spoločnosti pre nasledujúce obdobie je
udržať si dominantné postavenie v segmente oceľových a hliníkových konštrukcií a rozvíjať postavenie v oblasti stavieb na „kľúč“
tak, aby sa pre stavby s 50% podielom vlastných prác INGSTEEL
stal prvou voľbou pre investora.
03
INGSTEEL, spol. s r.o.
Tomášikova street, No: 17, 820 09 Bratislava,
established in 1991, Identification No: 17 320 429
Registered at: Trade Registrar, District Court Bratislava I,
section Sro (Ltd), file 1220/B
INGSTEEL is a modern building company established in the form
of holding. The main strategy is to offer the clients complex services and those from the advising and counselling at stage of preparation an investment intention through modern project solutions
and up to the realization of construction according to client´s
needs. To perform and realize all those the Company uses experienced professionals in project teams, its own production plants
for steel and aluminum constructions as well as adequate amount
of qualifed managers, technicians and craft workers from many
areas of construction production.
INGSTEEL within its own production programe offers:
• Administration buildings and Trading centres
• Sports and Leisures buildings
• Hall construction buildings
• Industrial buildings
• Building coating
• STEEL BRIDES
The Company goal is: „To learn the individual needs of its clients,
to offer them the most advanced technical solutions to optimize
the financial costs.“
company INGSTEEL nevertheless to worldwide
economic crisis and slowing-down process for the
preparation of new investment projects has planned for the year
2010 the consolidated revenues in construction production in the
amount of 83 mil. EUR. This value has represented the increase
by more than 28% in comparison to previous year and to reach
the profit in the amout of 2.5 mil EUR.
The volume of customers job order fulfilment has been provided
as for 31 May 2010 at 90%. To that portfolio have been considered such constructions as: „The reconstruction of The winter
stadium O. Nepela“ in Bratislava, the construction plant „Krauss
Maffei“ in Sučany, the ministeel plant „Slovakia Steel Mills“ in
Strážske, the expresway steel bridge „Jablonov-Studenec“,as
well as „The coating work jobs of the new departure lounge at
the M.R. Štefánik Airport“ and „The replacement of facade on
STU building“ in Bratislava.
Considering to an abroad job order there has been a construction of steel tribune of the futball stadium in Groznyj.
However for the year 2010 the company INGSTEEL has been
planning to invest approximately 2.0 mil EUR into development
and that particularly for halls reconstruction and into new technology equipment for the plants in Senec and Trstín.
The basic company strategy for the following period has been to
keep the dominant position in the segments steel and aluminum
constructions and to develop a position in the area of tailored
constructions /job order constructions/ thus INGSTEEL to be
happened as the first choice for an investor to account its 50%
share on own work jobs constructions.
INGSTEEL-AL, spol. s r.o.
Bratislava, *1994, IČO 31 374 441
(podiel Ingsteelu 51%)
Výroba a montáž hliníkových konštrukcií a opláštení
stavieb z ľahkých celopresklených fasád.
INGSTEEL-AL, Ltd.
Bratislava, *1994, Company Registration No. 31 374 441
(Share of Ingsteel 51%)
Production and assembly of aluminium constructions and
cladding made of light full-glass facades.
ALUSTEEL, spol. s r.o.
Žiar nad Hronom, *2002, IČO 36 054 950
(podiel Ingsteelu 70%)
Výroba a montáž hliníkových konštrukcií a opláštení
z hliníka, ako aj opláštení systémom alucobond.
ALUSTEEL, Ltd.
Žiar nad Hronom,*2002, Company Registration No. 36 054 950
(Share of Ingsteel 70%)
Production and assembly of aluminium constructions, aluminium
cladding, as well as cladding using the alucobond system.
INGSTEELSTAV, spol. s r.o.
Senec, *2003, IČO 35 863 412
(podiel Ingsteelu 60%)
Zemné, betonárske, murárske a ostatné
stavebné práce.
INGSTEELSTAV, Ltd.
Senec, *2003, Company Registration No. 35 863 412
(Share of Ingsteel 60%)
Ground work, concreting, bricklaying and
other construction work.
INGSTEEL UKRAJINA, spol. s r.o.
*2005, IČO 32 931 778
(podiel Ingsteelu 90%)
Realizácia stavieb v Ukrajine.
INGSTEEL UKRAJINA, Ltd.
*2005, Company Registration No. 32 931 778
(Share of Ingsteel 90%)
Construction of buildings in Ukraine.
KREMIX TRADE, s.r.o.
Košice , *2007, IČO 36 765 643
(podiel Ingsteelu 51%)
Výroba a predaj suchých omietkových zmesí
a stavebných lepidiel.
KREMIX Trade, s.r.o.
Košice ,*2007, Company Identification No: 36 765 643
(Share of Ingsteel 51 %)
The production and sale of dry wall plasters and facing
substances and construction glues.
BBF BUILDING s.r.o.
Svit *2008, IČO 44 460 694
(podiel Ingsteelu 51%)
Investičná výstavba a rekonštrukcie
líniových stavieb.
BBF BUILDING s.r.o.
Svit, *2008, Company Identification No: 44 460 694
(Share of Ingsteel 51%)
Investment construction and reconstruction of the line buildings.
ISMB spol. s r.o.
Bratislava, *2007, IČO 43 831 290
(podiel Ingsteelu 50%)
Výstavba športového komplexu A.A.
Kadyrova v Groznom.
STEEL HOLDING, s.r.o. CZ
Praha, *2008 , IČO 284 13 679
(podiel Ingsteelu 51%)
Výroba a montáž oceľových konštrukcií a opláštení.
INGSTEEL DEVELOPMENT, s.r.o.
Bratislava, *2009 , IČO 45 315 515
(podiel Ingsteelu 85%)
Realizácia investičnej výstavby.
A n n u a l re p o rt
R o č n á s p rá v a
INGSTEEL, spol. s r.o.
Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, *1991, IČO 17 320 429
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sro, Vložka 1220/B.
INGSTEEL je moderná stavebná spoločnosť holdingového typu.
Základnou stratégiou je klientom ponúkať komplexné služby od
poradenstva pri príprave investičných zámerov, cez moderné
projektové riešenia až po realizáciu stavieb na “kľúč”. Pri realizácií využíva skúsený projekčný tím, vlastné závody na výrobu
oceľových a hliníkových konštrukcií, ako aj dostatok kvalifikovaných manažérov, technikov a remeselníkov z viacerých oblastí
stavebnej výroby.
INGSTEEL vo svojom výrobnom programe ponúka:
• Administratívne budovy a obchodné centrá
• Športové a rekreačné stavby
• Halové objekty
• Priemyselné stavby
• Opláštenia budov
• Oceľové mosty
Cieľom spoločnosti je: „Poznať individuálne potreby svojich zákazníkov, ponúkať im najmodernejšie technické riešenia pri optimalizovaní finančných nákladov.“
dcérske s p oločnosti
subsidiary companies
R o č n á s p rá v a
profil sp oločnosti
company profile
ISMB Ltd.
Bratislava,* 2007, IČO 43 831 290
(Share of Ingsteel 50%)
Construction of the sports facility A.A. Kadyrova, Groznyj.
STEEL Holding, s.r.o. CZ
Praha, *2008 , IČO 284 13 679
(Share of Ingsteel 51%)
The production and assembly of steel structures
and cladding.
INGSTEEL development, s.r.o.
Bratislava, * 2009, IČO 45 315 515
(Share of Ingsteel 85%)
Execution of investment.
04
Výkon ný manažment
e xecutive management
R o č n á s p rá v a
(Born 1953). Graduated from the Faculty of Civil Engineering of the Technical University in
Bratislava, specialising in the branch of transportation engineering. Until 1990 he had
worked at the design branch of the VÍTKOVICE Company in Bratislava as a designer, and later the department head, focusing on bridges and pylons. As the chief designer he completed a number of projects, as well as expert and sworn court opinions. He is a co-author of several research assignments and study projects. Since 1981 he has been engaged at the Faculty of Civil Engineering of the Slovak University of Technology in Bratislava. Currently as a visiting
lecturer he gives lectures and prepares review opinions on diploma theses. He is the Vice-chairman of
the committee under the Association of Steel Construction. His numerous pedagogical and publication
activities in magazines, foreign and domestic journals make him a respected expert in the area of steel
structure design and implementation.
A n n u a l re p o rt
Ing. Daša Bezáková
finančná riaditeľka
Financial Director
(1984). V roku 2007 ukončila Ekonomickú univerzitu v Bratislave, fakultu podnikového manažmentu,
odbor finančný manažment a účtovníctvo podniku. Do spoločnosti INGSTEEL nastúpila v roku 2003
ako účtovník a od júna roku 2008 začala vykonávať funkciu vedúcej oddelenia financií a controllingu.
Od 1. januára 2009 pôsobí v spoločnosti INGSTEEL vo funkcii finančnej riaditeľky.
(Born 1984). She finished Economoc University in Bratislava, Faculty of Company Management,
Dept. Of Financial Management and Accountancy of Company. She joined INGSTEEL in 2003 in the
position of accounatnt, in June 2008 she started to work as a Head of Finance and Controlling.
Since January 2009 she has been working for INGSTEEL as the Financial Director.
Ing. Viera Horváthová
ekonomická riaditeľka
Economic Director
(1962). V roku 1985 ukončila Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, fakultu ekonomiky a riadenia
výrobných odvetví, odbor ekonomiky priemyslu. Po štúdiu pracovala až do roku 1994 v š.p. STAVOINDUSTRIA v Bratislave a neskôr vo viacerých spoločnostiach v ekonomických funkciách. Do
spoločnosti INGSTEEL, spol. s r.o. nastúpila v roku 2005 ako odborný ekonóm a v júni roku 2008
začala vykonávať funkciu vedúcej oddelenia ekonomiky a účtovníctva. Od 1. januára 2009 pôsobí
v spoločnosti vo funkcii ekonomickej riaditeľky.
(Born 1962). In 1985 she finished the Economic University in Bratislava, Faculty of Economy and
Management of Production Areas, Economy for Industry Dept. After studies she continued to work
for STAVOINDUSTRIA s.p. (state company) in Bratislava until 1994. Than she worked for more companies in significant economic position. She joined INGSTEEL spol. s r.o. in 2005 in the position of
senior economist. She started to work as a Head of Economics and Accountancy in June 2008. Since
1 January she has been working for the company in the position of Economic Director.
05
obchodný riaditeľ
commercial director
(Born 1970). In 1993 he completed his studies at the Faculty of Civil Engineering of the Technical
University of Košice and in 1994 he graduated one year study of Business Economics & Management.
From 1993 he held several managerial positions in the VÁHOSTAV Company, from 1997 to 2001
he was a member of the Board of Directors and from 2001 to 2003 the Technical and Commercial
Director. In the period from 2002 to 2004 he acted as a deputy of the Žilina Region in the Slovak
Chamber of Commerce and Industry and in 2003 to 2004 as a member of the Technical Committee
of the Slovak Association of Building Entrepreneurs. In INGSTEEL he has worked in the position of
Commercial Director since 2004, and since 2006 also as the Company Executive of the subsidiary
company - INGSTEELSTAV.
(1969). Absolvoval stavebnú fakultu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Po ukončení
štúdia pôsobil vo viacerých firmách na poste manažéra stavieb. Od roku 1998 pôsobil vo funkcii
výrobno-technického riaditeľa v spoločnosti Chladiace veže Bohunice, s.r.o.. Do spoločnosti INGSTEEL
nastúpil na post výrobno-technického riaditeľa pre generálne dodávky v roku 2006.
(Born 1969). Graduated from the Faculty of Civil Engineering of the Slovak University of Technology
in Bratislava. After completing his studies he worked in several companies holding the position of site
manager. From 1998 he was engaged in Chladiace veže Bohunice, s.r.o, as the Production and Technical Director. In 2006 he was employed by INGSTEEL in the post of Production and Technical Director
for General Contracts.
(1961). Ukončil štúdium na stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V oblasti
stavebníctva pôsobí od roku 1986. Od roku 1994 pôsobil ako výrobno-technický námestník, neskôr
ako konateľ spoločnosti Chladiace veže Bohunice, s.r.o.. Do spoločnosti INGSTEEL nastúpil v roku
2004 na pozíciu výrobno-technický riaditeľ pre oceľové konštrukcie.
(Born 1961). Completed his studies at the Faculty of Civil Engineering of the Slovak Technical
University in Bratislava. Since 1986 he has been engaged in the field of civil engineering. From 1994
he worked as the Production and Technical Assistant Director and later as the Company Executive of
Chladiace veže Bohunice, s.r.o. In 2004 he started working at INGSTEEL in the position of Production
and Technical Director for Steel Constructions.
Ing. Róbert Köppl
výrobno-technický riaditeľ
pre generálne dodávky
Production and
Technical Director for
General Contracts.
A n n u a l re p o rt
generálny riaditeľ
chief executive officer
Ing. Juraj Škorvánek
R o č n á s p rá v a
Ing. Anton Bezák, PhD.
(1953). Absolvoval stavebnú fakultu na Vysokej škole technickej v Bratislave, odbor Konštrukcie
dopravných stavieb. Do roku 1990 pôsobil v projekčno-konštrukčnej pobočke spoločnosti
VÍTKOVICE v Bratislave ako projektant, neskôr ako vedúci oddelenia so zameraním na mosty a stožiare.
Ako vedúci projektant realizoval množstvo projektov, expertíznych a súdno-znaleckých posudkov.
Je spoluautorom niekoľkých výskumných úloh a študijných projektov. Od roku 1981 pôsobí na stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, v súčasnosti ako hosťujúci docent prednáša
a robí oponentské posudky na diplomové práce. Je podpredsedom výboru Spoločnosti oceľových
konštrukcií. Jeho bohatá pedagogická a publikačná činnosť v časopisoch, domácich a zahraničných
zborníkoch ho robí uznávaným odborníkom v oblasti navrhovania a realizácií oceľových konštrukcií.
(1970). V roku 1993 ukončil štúdium na stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach a v roku
1994 jednoročné štúdium „Podnikové hospodárstvo a manažment“. Od roku 1993 pôsobil na viacerých manažérskych postoch v spoločnosti VÁHOSTAV, v rokoch 1997 až 2001 ako člen predstavenstva a v rokoch 2001 až 2003 ako technicko-obchodný riaditeľ. V období 2002 až 2004 v Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komore ako delegát za región Žilina a v rokoch 2003 až 2004 ako člen
Technickej komisie v Zväze stavebných podnikateľov Slovenska. V spoločnosti INGSTEEL pôsobí vo
funkcii obchodného riaditeľa od roku 2004. A od roku 2006 aj ako konateľ dcérskej spoločnosti
INGSTEELSTAV.
Ing. Miloš Bučány
výrobno-technický
riaditeľ pre oceľové
konštrukcie.
Production and Technical Director for Steel
Constructions
06
výrobno-technický riaditeľ
pre hliníkové konštrukcie
Production and
Technical Director
for Aluminium
Constructions
(1960). Ukončil štúdium na stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v odbore
IKDS. V oblasti stavebníctva pôsobí od roku 1984. V rokoch 1985 – 1993 pracoval ako projektant
v spoločnosti VÍTKOVICE. Od roku 1993 pôsobil v spoločnosti Reynaers systems, s.r.o. vo funkcii
obchodno-technického zástupcu. Od roku 1997 pôsobí v spoločnosti INGSTEEL na pozícií výrobnotechnického riaditeľa pre hliníkové konštrukcie. V roku 1999 sa stal spoločníkom dcérskej spoločnosti
INGSTEEL-AL.
(Born 1960). Completed his studies at the Faculty of Civil Engineering of the Slovak Technical
University in Bratislava in the branch of IKDS. Since 1984 he has been engaged in the field of civil
engineering. From 1985 – 1993 he worked as a designer in Vítkovice. From 1993 he held the position of Commercial and Technical Deputy in Reynaers systems, s.r.o. Since 1997 he has worked in
INGSTEEL as the Production and Technical Director for Aluminium Constructions. In 1999 he became
a partner of the subsidiary company - INGSTEEL-AL.
R o č n á s p rá v a
Ing. Ľubomír Krajčír
A n n u a l re p o rt
výrobno-technický
riaditeľ pre nerezové
konštrukcie
Production and Technical Director for Stainless Steel
Constructions
(1956). Vyštudoval stavebnú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Po štúdiu pracoval 5 rokov ako projektant v spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. Neskôr pôsobil na útvare dopravného
inžinierstva vo Výskumnom ústave inžinierskych stavieb. Od roku 1997 sa špecializoval na antikorózne
výrobky v spoločnosti STAVRO, s.r.o.. Do spoločnosti INGSTEEL nastúpil v roku 2004 na pozíciu
výrobno-technického riaditeľa pre nerezové konštrukcie.
(Born 1956). Graduated from the Faculty of Civil Engineering of the Slovak Technical University in
Bratislava. After his studies he worked as a designer in Dopravoprojekt, a.s. for 5 years. Later he was
employed at the Department of Transportation Engineering with the Research Institute of Engineering
Construction. Since 1997 he has specialised in anticorrosive products in the STAVRO, s.r.o. Company.
In 2004 he started working at INGSTEEL in the position of Production and Technical Director for
Stainless Steel Constructions.
m i n i o c e l i a r e ň Stražske
07
PREAMBULA
PREAMBLE
Etický kódex vychádzajúci z firemných hodnôt je súhrnom postojov a noriem správania, ktoré sa manažéri i zamestnanci zaväzujú
dodržiavať.
Dobré meno spoločnosti a oprávnená dôvera zo strany obchodných partnerov patria k najdôležitejším hodnotám spoločnosti.
Všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní konať v súlade s týmto
etickým kódexom, zachovávať morálny štandard v obchodnom aj
pracovnom správaní, vytvárať atmosféru vzájomnej dôvery a úcty.
The Ethic Code based on corporate values represents a summary
of attitudes and standards for behaviour and managers as well as
employees have to comply with.
Reputation of the company and justified confidence on behalf
of business partners belong to the most important values of the
company.
All employees of the company shall be obliged to act in accordance with this Ethic Code, to maintain the moral standard for
business relations as well as for behaviour at work, to create an
atmosphere of mutual confidence and respect.
PRINCÍPY
Vedenie spoločnosti
• dbá, aby zamestnanci boli informovaní a poznali zámery a ciele
spoločnosti
• venuje pozornosť odbornému a osobnému rastu svojich zamestnancov v súlade s potrebami spoločnosti
• sa zaväzuje vytvárať podmienky pre dôstojnú prácu a pracovné
prostredie bez predsudkov
• nebude tolerovať žiadnu formu obťažovania
• podniká v súlade so zákonom, vzťahy s obchodnými partnermi
zakladá na vzájomnej dôvere bez akéhokoľvek zvýhodňovania
• považuje všetky informácie o obchodných partneroch a obchodných podmienkach za dôverné
Zamestnanec
• nesie zodpovednosť za svoje konanie. Správa sa tak, aby
neškodil svojim spolupracovníkom, nekomplikoval prácu a nebránil v iniciatíve
• je povinný chrániť informácie súvisiace s podnikateľskými aktivitami spoločnosti, ktoré sa považujú za dôverné
• neposkytuje žiadne informácie o činnosti spoločnosti, finančnej
situácii, personálnych a interných údajoch
• vystupuje nielen ako súkromná osoba, ale aj ako reprezentant
spoločnosti, preto aj na verejnosti musí dbať na jej dobré meno
a ochraňovať jej záujmy
• rešpektuje podnikateľské aktivity spoločnosti a svoje pracovné
úsilie smeruje k dosiahnutiu vytýčených cieľov
• dodržiava platné predpisy v oblasti životného prostredia a svoju
prácu vykonáva tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu a znečisťovaniu
životného prostredia
• je povinný chrániť zverený majetok pred stratou, poškodením,
zneužitím alebo zničením
• v prípade, že hrozí nebezpečenstvo, je povinný podľa možností
a schopností sa pokúsiť škode zabrániť, a ak to nie je v jeho silách,
je povinný na túto skutočnosť upozorniť
•pre všetkých dodávateľov vytvára rovnaké obchodné
podmienky a nepreferuje jedného dodávateľa pred druhým
• neprijíma od dodávateľov žiadne finančné a vecné dary dbá,
aby jeho oblečenie a zovňajšok zodpovedal estetickým kritériám
spoločnosti, dodržuje všeobecné platné normy spoločenského
správania
• berie na vedomie, že etický kódex je vnútornou normou
záväznou pre všetkých zamestnancov a potvrdzuje, že sa ním bude
riadiť
PRINCIPLES
Company management
• Shall take care that employees are informed and have knowledge of intentions and goals of the company
• Shall pay attention to professional and personal growth of own
employees in accordance with the needs of the company.
• Shall undertake to create conditions for dignified work and
work environment without any prejudice.
• Shall not tolerate any form of harassment. Shall do business in
accordance with law and relations with business partners should
be based on mutual confidence without any preference.
• Shall consider confidential all information on business partners
and business conditions.
Employee
• Shall be responsible for own activities. He or she shall behave in
order not to harm own colleagues, complicate work and oppose
any initiative.
• Shall be obliged to protect information related to business
activities of the company, which is considered confidential.
• Shall not provide any information on company activities, its
financial position, personal and internal data.
• Shall act not only as a private person, but also as company
representative, therefore also at public he or she should care for
company reputation and to protect the company interests.
• Shall respect business activities of the company and orient his
or her efforts at work on achievement of defined goals.
• Shall comply with valid regulations concerning the environment
and perform own work in order to avoid any threat and pollution
of the environment.
• Shall be obliged to protect entrusted assets against loss,
damage, misuse or destruction.
• In case of a danger he or she shall be obliged according to his or
her possibilities and abilities to try to avoid that loss, if this would
not be possible he or she should be obliged to inform about this
fact.
• Shall create for all suppliers identical business conditions and
not prefer one supplier to another one.
• Shall not accept any financial or material gifts from suppliers.
• Shall care for that his or her apparel and appearance complies
with company aesthetic criteria and comply with generally valid
standards for social behaviour.
• Shall take notice that the Ethic Code represents an internal
standard binding for all employees and confirm that he or she
would comply with.
A n n u a l re p o rt
Ing. Milan Lavrinčík
Etický kóde x
Ethic Code
R o č n á s p rá v a
Výkon ný manažment
e xecutive management
08
Ľ udské zdro je
Human resources
2008
Externí / External 250
Interní / Internal 258
Externí / External 265
celkom / Total 535
celkom / Total 508
2007
P
R o č n á s p rá v a
A n n u a l re p o rt
ersonálna politika predstavuje súbor firemných opatrení, ktorými sa subjekt personálnej politiky snaží ovplyvňovať oblasť
práce a ľudského činiteľa a usmerňovať chovanie a jednanie ľudí
tak, aby sa prispievalo k efektívnemu plneniu úloh a zámerov firmy.
V spoločnosti Ingsteel je riadenie ľudí založené na oceňovaní
ich prínosu a individuálnych výsledkoch. Podmienkou plnenia
náročných cieľov je sústavná kontrola a hodnotenie pracovných
výsledkov, odstraňovanie nežiadaných odchýlok a cielený rozvoj
ľudí.
Preto hlavným cieľom personálnej politiky spoločnosti je
zabezpečenie kvalitných zamestnancov na všetky pracovné pozície.
Prioritou je zabezpečiť pre všetkých zamestnancov dobré pracovné
podmienky a priateľský pracovný tím.
Svojich zamestnancov podporujeme v profesnom raste a v rozvoji
ich odborných znalostí.
Oceňujeme kvalitne odvedenú prácu každého jednotlivca a v rámci
personálnej starostlivosti ponúkame viaceré sociálne výhody.
Našim zamestnancom ponúkame:
• zázemie silnej materskej spoločnosti
• možnosť sebarealizácie a osobného rastu
• motivačný systém odmeňovania a mzdové podmienky zodpovedajúce významu pozície a pracovnému výkonu
• systém zamestnaneckých výhod pre zamestnancov
• systém systematického vzdelávania - interné, externé školenia a jazykové kurzy
09
Nad 50 rokov/ over 50 years
Top manažment / Top Management
Výrobní manažéri / Production Managers
Technici a projektanti / Engineers and Project Designers
Administratívny pracovníci / Administration Employeés
Robotníci / Labour Forces
Celkom/Total
Skladba zamestnancov
v roku 2009
Do 50 rokov/ up to 50 years
The Ageing
Structure
of emplyeés
as 2009
Company INGSTEEL as of December 31, 2009 employeed 283.
in permanent positions and 250 in external positions /temporary
and outsourced/ working on their sole trader licence and that in
comparison with the previous fiscal year represented decrease,
by 1 %.
The top management represented.15 working forces, the production managers 26 working forces, engineers and project designers
80 working forces and 18 represented administration staff forces
from total number of employeés. The number of people working in
labour positions represented 394 employeés.
Do 40 rokov/ up to 40 years
Veková štruktúra
zamestnancov
v roku 2009 v %
We offer to our employeés:
• support establishment of the powerful parent company
• possibility of selfrealization and personable growth develop ment
• motivation system of wages and bonuses and salary condi tions adequate to significance of job position and working per
formance
• employment advantage system for employeés
• permanent continual education system – internal, external sem inars and language courses
Do 30 rokov/ up to 30 years
K 31.12. 2009 spoločnosť Ingsteel zamestnávala 283 vlastných
a 250 externých zamestnancov pracujúcich na základe živnostenského oprávnenia, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom
predstavuje pokles o 1.%.
Z celkového počtu zamestnancov bolo 15 pracovníkov vrcholového
manažmentu, 26 výrobných manažérov, 80 technikov a projektantov a 18 administratívnych pracovníkov. Počet ľudí pracujúcich
v robotníckych profesiách predstavoval 394 pracovníkov.
ersonnel policy represents the company policy arrangement
unit by which the subject of personnel policy tries to gain the
influance over the area of work and a human individual and to
coach the behaviour and the act of human being performance
and thus to donate for effectiveness of task fulfillment and the
company focus.
The management of human resources in the company INGSTEEL
has been based on and managed by evaluating people , their
attitude and their individual results. The condition for that has
represented the fulfillment of exhausted and difficult aims, their
permanent supervising and evaluation of working results, limiting
and releasing of unrequired discrepanicies and aimed development
of human being.
Considering to the main task of personnel policy it is to provide the
quality for every job position. in terms of workig staff.
Our priority is to provide good working conditions and friendly
working team for every emploeé.
We support our employeés in the carreer ladder and their professional skills development.We appreciate the quality performed
jobs with regard to every individual and in the area of personnel
support and care we offer social programme and more social
conveniences.
29%
32%
27%
12%
15
26
80
18
394
533
The Structure
of Employeés as 2009
S
poločnosť INGSTEEL popri svojich profesionálny aktivitách aj
v roku 2009 podporovala viaceré športové podujatia a kluby.
Už šesť športových sezón je INGSTEEL reklamným partnerom
hokejového klubu HC SLOVAN Bratislava, ktorý počas tohto
obdobia získal tri majstrovské tituly.
V roku 2009 bol INGSTEEL tiež reklamným partnerom MBK
Rožňava , kde družstvo žien dosahuje v extralige dlhodobo dobré
výsledky.
INGSTEEL tiež podporil organizáciu IV. ročníka Bratislavského
maratónu na ktorom sa zúčastnilo až 2260 súťažiacich športovcov.
V roku 2009 tiež podporoval X. ročník cezpoľného behu
„Memoriál Františka Daniša“, ktorý je zaradený do Slovenskej
bežeckej ligy.
A n n u a l re p o rt
2009
P
R o č n á s p rá v a
celkom / Total 533
Interní / Internal 270
Externí / External 250
Interní / Internal 283
Počet zamestnancov
The Amount of Employeés
s ponzorin g
sponsorin g
Svoj vzťah dodsahovať tie najvyššie méty INGSTEEL vyjadril aj
podporu Himalaya clubu Vysoké Tatry, ako aj podporu pri vydaní
knihy o Tatrách od profesionálneho záchranára Ladislava Janigu.
The
company INGSTEEL apart of its professional activities
supported more sport venues, events and clubs in the
year 2009.
The company INGSTEEL has been more than six sport seasons
the advertising partner for the hockey club HC SLOVAN Bratislava. During that period the club has won three Championship.
The company INGSTEEL was the advertising partner of MBK
Rožňava. This women team has been reaching in extraleague
good long-term results permanently.
The company INGSTEEL supported the IV. Annual of Bratislava
Marathon.Race. The participation was 2260 racing runners.
The Company supported the X.. Annual in cross-country race
„Memorial of František Daniš“ in 2009. This Race has been listed
in Race League
The company INGSTEEL has expressed its relationship and the
ambition to reach the top meta by supporting the Himalaya Club
Vysoké Tatry and its expedition to Himalaya 2009 – Cho, as well
as by supporting the publishing of the book about Tatras written
by professional rescuer Mr Ladislav Janiga.
10
naj významnejšie
stavby realizované
v roku 2009
the most
significant buildin g
construction p erformed
in the year 2009
Spis. Stará Ves 13
Podolinec 11 Jakubany 23
Sučany 8
Strážske 3
Ružomberok 2
A n n u a l re p o rt
Partizánske 4
Zvolen 19
A n n u a l re p o rt
Zavar 29
Nitra 25
Vráble 12
Bratislava
Malinovo 20
Malý Krtíš 30
lokalita
Bratislava 1
Ružomberok 2
Strážske 3
Partizánske 4
Bratislava 5
Bratislava 6
Bratislava 7
Sučany 8
Bratislava 9
Bratislava 10
Podolinec 11
Vráble 12
Spiš. Stará Ves 13
Bratislava 14
Bratislava 15
Rožňava 16
Bratislava 17
Bratislava 18
Zvolen 19
Malinovo 20
Kralupy (ČR) 21
Prešov 22
Jakubany 23
Bratislava 24
Nitra 25
Bratislava 26
Groznyj - Čečensko 27
Bratislava 28
Zavar 29
Malý Krtiš 30
Investor
Názov stavby
BUILDING NAME
GENERÁLNY INVESTOR BRATISLAVY
Mondi SCP, a.s.
Slovakia Steel Mills, a.s.
Partizánske Building Components-SK, s.r.o.
METROSTAV SK a.s.
FENESTRA Sk, spol. s r.o.
ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o.
IMMO INDUSTRY SLOVAKIA, s.r.o.
Koliba Slovakia Plus, s.r.o.
STAMART Martin, s.r.o
Mesto Podolínec
ViOn, a.s.
Mesto Spišská Stará Ves
diverso a.s.
SkyBau, s.r.o.
Košický samosprávny kraj
HC SLOVAN Bratislava a.s
Ministerstvo dopravy, pôšt a tel. SR
V A V invest, s.r.o.
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s
IK STEEL s.r.o.
HB Reavis Management, s.r.o.
Obec Jakubany
HESIT, a.s.
Takenaka Europe GmbH, or. zložka
RAVEN a.s.
ISMB, spol.s.r.o
JMF zväzov odbor. organizácií v SR
BK Construction, s.r.o.
Technogym E.E.,s.r.o.
Rekonštrukcia zimného štadionu O.Nepelu
Administratívna budova
Minioceliareň Strážske
Výrobný závod Velux
Polyfunkčný objekt - Cubicon
River park
Letisko M.R.Štefánika
Výrobná hala Krauss Maffei
HOTEL A ADMINIST. BUDOVA ul. Vysoká BA
Tatra City
Rekonštrukcia ZŠ
Hala Matador Automotive Vráble
Rekonštrukcia ZŠ
Polyfunkčný objekt - Viktória
Polyfunkčný objekt - Viktória
Multifunkčná telecvičňa Rožňava
Rekonštrukcia štadionu V. Dzurilu v Ružinove
Rekonštrukcia MDPaT
Europa Shopping centrum Zvolen
Športovo relaxačný areál Malinovo
Hala Butatien Kralupy
Hala CS Cargo Prešov Rekonštrukcia školy
Bytový dom Štefanovičova - Mýtna
Hala Mitsubishi Nitra
Prístavba haly
Výs. šport. komplexu A.A. Kadyrova v Groznom
Rekonštrukcia fasády
Polyfunkčný objekt Zavar
Hala technogym - OK
The Reconstruction of Winter Stadium O. Nepelu
Administrative building
Ministeel Strážske
Production plant Velux
Polyfunctional object - Cubicon
River park
The Airport of M.R.Štefánika
The production hall Krauss Maffei
HOTEL AND ADMIN. BUILDING st. Vysoká BA
Tatra City
The reconstruction of elementary school
Hall Matador Automotive Vráble
The reconstruction of elementary school
Polyfunctional object - Viktória
Polyfunctional object - Viktória
Multifunctional gym Rožňava
The Reconstruction of stadion V. Dzurilu in Ružinov
Reconstruction of Ministry of TMandT of SR
Europa Shopping centrum Zvolen
Sports and recreational facility Malinovo
Hall Butatien Kralupy
Hall CS Cargo Prešov
The Reconstruction of school
Appartment house Štefanovičova - Mýtna
Hall Mitsubishi Nitra
Annex hall
The Construction of Sports Complex Facility A.A. Kadyrova in Groznyj
The reconstruction of facade
Polyfunctional object Zavar
Hall technogym - OK
R o č n á s p rá v a
R o č n á s p rá v a
Rožňava 16
1,5,6,7,9,10,14,15,18,24,26,28
11
Prešov 22
12
R o č n á s p rá v a
A n n u a l re p o rt
Najväčší dodávatelia
Greatest Suppliers
EUR
Najväčší odberatelia
Greatest Subscribers
EUR
RAVEN a.s.
HUTNÍ MONTÁŽE a.s. - org.zložka zahr.PO
EUROS Slovakia, s.r.o.
INSTA a.s.
SCHUCO International KG BIELEFELD
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Siemens s.r.o.
ArcelorMittal Construction Slovakia, s.r.o.
Salzgitter Mannesmann Stahlhandel s.r.o.
HUNTER DOUGLAS-CZECHIA, s.r.o.
Keller špeciálne zakladanie, spol. s.r.o.
Baran Ján, Ing., PEJB
Holcim (Slovensko) a.s.
Fonš Pavol - FONAMO
GEOtrans Slovakia, a.s.
ThyssenKrupp Ferostav spol. s r.o
ViOn, a.s.,
Ferona Slovakia a.s.
NITRASKLO,a.s
A.S. Mozaika, s. r. o.
AQUAPLAST, s.r.o.
ELIMER, s. r. o
IN VEST s.r.o.
Vahostav-SK-Prefa s.r.o
DOPRASTAV EXPORT, s.r.o.
Fischer, spol. s r.o.
PR – MONT spol. s r.o.
Martoň Peter
GUZEP, s r.o.
IF Trade, s.r.o.
3 809 287
1 281 907
1 191 138
1 100 120
1 092 237
1 046 420
1 025 873
673 461
668 483
650 656
591 527
569 417
494 756
491 622
481 387
442 388
380 826
359 380
354 789
350 048
340 818
338 537
327 015
295 094
287 180
281 327
276 395
274 655
263 537
257 237
GENERÁLNY INVESTOR BRATISLAVY
Mondi SCP, a.s.
SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s.
Partizánske Building Components-SK, s.r.o.
METROSTAV SK a.s.
FENESTRA Sk, spol. s r.o.
ZIPP BRATISLAVA spol.s.r.o.
IMMO INDUSTRY SLOVAKIA,s.r.o.
Koliba Slovakia Plus, s.r.o.
STAMART Martin, s.r.o
Mesto Podolínec
ViOn, a.s.
Mesto Spišská Stará Ves
diverso a.s.
SkyBau, s.r.o.
Košický samosprávny kraj
HC SLOVAN Bratislava a.s
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
V A V invest, s.r.o.
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s
IK STEEL s.r.o.
HB Reavis Management, s.r.o.
Obec Jakubany
HESIT, a.s.
Takenaka Europe GmbH, organizačná zložka
RAVEN a.s.
ISMB, spol.s.r.o
JMF zväzov odborových organizácií v SR
BK Construction
Technogym EE.
16 706 776
4 799 818
4 544 676
4 169 659
2 734 384
2 352 493
2 137 206
1 595 471
1 575 076
1 123 747
1 011 648
755 073
643 509
612 818
538 886
524 998
415 314
359 140
336 800
325 043
298 722
274 708
252 870
213 760
159 630
148 499
118 867
117 349
105 136
41 760
Z i m n ý
o.
A n n u a l re p o rt
to p 30
R o č n á s p rá v a
top 30
štadión
nep elu
Bratislava
13
14
konsolidované
výsledky sp oločnosti
consolidated company
results
Podiel spoločnosoti
na celkových výnosoch
share of companies
on total revenue
V ýkaz ziskov a strát
Consolidated profit
& loss statement
steel holding 12,7%
Ingsteel 71,2%
alusteel 7,3%
bbf building 3,6%
Ingsteel AL 2,0%
ingsteelstav 2,0%
kremix trade 0,9%
V tis.EUR | In thousands in EUR
2009
2008
2007
Výnosy z predaja vlastných výrobkov | Sale of goods
56 004
59 396
60 383
Náklady na spotrebu materiálu a energií | Consumed materials and utilities costs
-47 475
-50 734
-50 709
Osobne náklady | Personnel expenses
R o č n á s p rá v a
Výnosy | Revenues
A n n u a l re p o rt
m o s t
Jablonov
Studenec
-4 988
-5 807
-5 607
Odpisy a amortizácia | Depreciation and amortization
-972
-910
-769
Ostatné prevádzkové náklady | Other net operating revenues/costs
-256
330
-144
Finančné výnosy | Financial revenues
178
213
39
Finančné náklady | Financial expenses
-526
-502
-382
Zisk pred zdanením | Pre-tax profit
1 965
1 986
2 811
Daň z príjmu | Income tax
-415
-429
-532
Zisk za rok | Annual profit
1 550
1 557
2 279
Akcionárov materskej spoločnosti | Shareholders of the parent company
1 351
1 370
2 094
Minoritných akcionárov | Minority shareholders
199
187
185
R o č n á s p rá v a
A n n u a l re p o rt
ismb 0,3%
Pripadajúci na: | Attributable to:
34%
38%
Výnosy podľa technologií
revenues according to technologies
1%
2%
Generálne dodávky | General Supplier 38%
25%
A d m i n .
b u d o v a
R u ž o m b e r o k
m o n d i
Oceľové konštrukcie | Steel Structures 34%
Hliníkové konštrukcie | Aluminium Structures 25%
Nerezové konštrukcie | Stainless Steel Structures 2%
stavebné materiály | Building Materials 1%
15
16
2009
2008
2007
V tis.EUR | In thousands in EUR
AKTÍVA | ASSETS
Peňažné toky z bežnej hospodárskej činnosti | Cash flow
from current activity
Dlhodobé aktíva | Fixed Assets
Čistý zisk pred daňou z príjmov | Net profit before income tax
Nehmotný majetok | Intangible assets
28
37
2009
2008
2007
1 965
1 986
2 811
29
Upravený o | Adjusted for:
154
219
183
R o č n á s p rá v a
Dlhodobý hmotný majetok | Tangible fixed assets
4 653
4 618
4 488
Nákladové úroky | Interest expenses
Ostatné dlhodobé aktíva | Other fixed assetsObežné aktíva | Current assets
1 058
1 257
50
Odpisy a amortizácia | Depreciation and amortization
972
910
769
5 739
5 912
4 567
Prevádzkový zisk pred zmenami v pracovnom kapitáli
3 091
3 115
3 763
Obežné aktíva | Current assets
Operating profit before changes in the working capital
Zásoby | Inventory
3 235
2 412
2 947
(Zvýšenie) zníženie zásob | (Increase) decrease in inventory
-823
534
-581
Pohľadávky z obchodného styku | Trade receivables
13 930
15 157
13 649
(Zvýšenie) zníženie pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok
-2 282
-547
-2 052
Rozpracovaná zákazková výroba | Custom-made production in progress
6 270
2 762
3 722
(Increase) decrease in trade and other receivables
Peňažné prostriedky a ekvivalenty | Cash and equivalents
2 990
3 398
1 977
Zvýšenie (zníženie) záväzkov z obchodného styku a ostatných záväzkov
5 473
268
-32
5 459
3 370
1 098
Aktíva celkom | Total assets
26 425
23 729
22 295
(Increase) decrease in trade and other payables
32 164
29 641
26 863
Peňažné toky vytvorené z bežnej hospodárskej činnosti (pokračuje)
A n n u a l re p o rt
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | EQUITY CAPITAL AND LIABILITIES
Cash flow from current activity
Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti
Daň z príjmov uhradená | Income tax paid
-377
-532
-155
Equity attributable to equity holders of the parent company
Úroky uhradené | Interest paid
-154
-219
-183
4 928
2 619
760
-833
-2 582
-2 094
-3
28
-34
-836
-2 554
-2 128
Základné imanie | Registered capital
1 000
1 000
697
Čisté peňažné toky z bežnej hospodárskej činnosti (pokračuje)
Nerozdelený zisk | Retained profit
7 353
6 002
4 747
Net cash flow from current activity (continuing)
Menšinové podiely | Minority equity investment
1 719
1 520
1 332
Peňažné toky z investičnej činnosti | Cash flow from investment activity:
6 776
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Vlastné imanie celkom | Equity Capital Total
10 072
8 522
44
Úročené úvery a pôžičky | Credits and loans with interest charged
Ostatné dlhodobé záväzky | Other long-term payables
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku
45
32
37
291
Revenues from disposals of long-term fixed assets
1 252
1 233
445
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
1 296
1 315
768
Net cash flows from investment activity
Peňažné toky z finančnej činnosti | Cash flows from
financial activity:
Krátkodobé záväzky | Short-term payables
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky | Trade payables and other liabilities
Long-term fixed assets acquisition
Dlhodobé záväzky | Long-term payables
Odložený daňový záväzok | Due to state – deferred taxes
20 479
15 120
15 654
Zvýšenie záväzkov z finančného lízingu | Increase in financial leasing payables
-244
18
21
317
4 684
3 665
Výdavky na dividendy | Dividend expenses
20 796
19 804
19 319
Splátky úverov a pôžičiek | Credit and loan repayments
-87
-57
-248
Záväzky celkom | Liabilities Total
22 092
21 119
20 087
Príjmy z úverov a pôžičiek | Income from credits and loans
128
764
564
Vlastné imanie a záväzky celkom | Equity Capital and Liabilities Total
32 164
29 641
26 863
Čisté peňažné toky použité na finančné činnosti
-203
725
338
3 888
790
-1 030
-898
-1 688
-658
2 990
-898
-1 688
Úročené úvery a pôžičky | Credits and loans with interest charged
A n n u a l re p o rt
V tis.EUR | In thousands in EUR
výkaz peňažných tokov
consolitated cash flow
statement
R o č n á s p rá v a
súvaha
balance sheet
Net cash flows used in financial activity
Čistý nárast peňažných prostriedkov a ekvivalentov
Net increase in balance of cash and cash equivalents
Peňažné prostriedky a ekvivalenty k 1 januáru
Balance of cash and cash equivalents on January 1
Peňažné prostriedky a ekvivalenty k 31 decembru
Balance of cash and cash equivalents on December 31
17
18
Výrok
auditora
R o č n á s p rá v a
for the partners and company management INGSTEEL, spol.s r.o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava concerning the
performed verifying of consolidated final accounts as of the 31of December 2009.
Uskutočnil som audit priloženej konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti INGSTEEL, spol. s r.o. Tomášikova 17,
820 09 Bratislava, ktorá obsahuje konsolidovanú súvahu zostavenú k 31. decembru 2009, konsolidovaný výkaz ziskov
a strát, konsolidovaný výkaz peňažných tokov, konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní a poznámky ku konsolidovanej
závierke za rok končiaci k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších
vysvetľujúcich poznámok.
I have made an audit of substituted consolidated final accounts of the company INGSTEEL, spol. s r.o., Tomášikova17,
820 09 Bratislava, which has consisted of consolidated balance sheet made as of 31 of December 2009, consolidated
profit and loss account statement, consolidated cash flow statement, consolidated report statement of changes in its
equity and notice of auditor concerning the consolidated final accounts as for the fiscal year finished at that date as well as
overview of significant accounting principles and accountancy methodology and other explications.
Zodpovednosť vedenia spoločnosti za konsolidovanú účtovnú závierku
The Company management responsibility concerning the consolidated final closing accounts.
Vedenie spoločnosti zodpovedá za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto konsolidovanej účtovnej závierky v súlade
so Zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z. z. v znení jeho dodatkov. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu
a zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu a objektívnu prezentáciu konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá
neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu, alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad
a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolnosti.
The Company management has been responsible for producing and fair presentation of that consolidated final accounts
closing and that concerning to Accountancy Law No. 431/220 of Law Collection and with regard to its Addendum. This
responsibility has accounted the proposal, the implementation and to hold on with internal administrative audit with the
relevancy to preparation and fair presentation of consolidated final accounts closing which has not included any significant
inaccuracies and improprieties carrying on an origin of fraud or mistake, furthermore the choice and applying of adequate
accounting principles and accounting methodology as well as realization of accounting estimates proper to existing circumstances.
Zodpovednosť auditora
A n n u a l re p o rt
Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto konsolidovanú účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som
uskutočnil v súlade s medzinárodnými auditorskými štandardmi. Podľa tých štandardov mám dodržiavať etické požiadavky,
naplánovať a vykonať audit tak, aby som získal primerané uistenie, že konsolidovaná účtovná závierka neobsahuje významné
nesprávnosti.
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a údajoch v konsolidovanej účtovnej
závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia auditora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávnosti v konsolidovanej účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu, alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika auditor berie do úvahy
interné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu konsolidovanej účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby
mohol navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných
kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie použitých účtovných zásad a účtovných metód primeranosti
účtovných odhadov uskutočnených manažmentom, ako aj zhodnotenie prezentácie konsolidovanej účtovnej závierky ako
celku. Som presvedčený, že auditorské dôkazy, ktoré som ziskal poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre môj názor.
Názor
Podľa môjho názoru konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu konsolidovanej spoločnosti INGSTEEL, spol. s r.o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava k 31.12. 2009, na konsolidované výsledky jej
hospodárenia a konsolidované peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.
Responsibility of the auditor.
My responsibility has been to explain the opinion concerning that consolidated final accounts closing based on my performed audit. I have made the audit according to International auditor s standards. With regard to these standards I have
had to keep with ethical requirements, to plan and perform the audit in such way to reach adequate asseveration and
that consolidated final accounts closing does not contain any significant impropriety and inaccuracy.
A notwithstanding part of audit has been the performance of procedures for obtaining the evidence of auditor concerning
the sums, data and figures introduced in consolidated final accounts closing. The selected procedures depend on auditor
s decision and this including the assessment of risk of significant impropriety and inaccuracy in consolidated final account
closing such either being preformed as a consequence of fraud or a mistake. By judging such risk the auditor has concerned
internal administrative audit relevant for producing and fair presentation of consolidated final accounts closing and thus
to have been able to suggest procedures of auditor suitable according to existing circumstances, but not because for the
purpose on the effectivity of internal administrative audit of accounting unit. Furthermore the audit has been consisted of
assuming suitability of applied accounting principle and accounting methodology and sufficiency of accounting estimates
performed by management as well as to evaluate the presentation of consolidated final accounts closing as itself. I have
been persuaded that the evidences of auditor which I have obtained have given adequate and proper issue for my opinion.
A n n u a l re p o rt
The Report of independent auditor
Pre spoločníkov a vedenie spoločnosti INGSTEEL, spol. s r.o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava
O overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12. 2009
R o č n á s p rá v a
Správa nezávislého auditora
Auditor´s
R eport
The opinion.
28. júna 2010
According to my opinion the consolidated final accounts closing offers the faithful and fair overview over the financial
situation of consolidated company INGSTEEL, spol. s r.o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava as of 31of December 2009
concerning to consolidated results of its economy and consolidated cash flows as for the fiscal year ending to that date
and thus meeting the Accountancy Law.
Ing. Jozef Adamkovič
Zodpovedný auditor
Licencia SKAU č. 491
28th June 2010
Ing. Jozef Adamovič
Chartered Auditor
Licence SKAU No.: 491
19
20
CERTIFIKáTY
CERTIFICATES
Certifikát - systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008
V oblasti: Projektová činnosť v investičnej výstavbe, statické a dynamické posudky. Vykonávanie pozemných a inžinierskych stavieb. Vykonávanie bytových a občianskych stavieb a ich zmien. Výroba a montáž
konštrukcie z ocele, hliníka a antikoróznej ocele. Obnova pamiatok, rekonštrukcie a renovácie.
A n n u a l re p o rt
Environment Management System Certificate according to ISO 14001:2004
Provisions for the following areas:Project activity in the investment construction, static and dynamic
surveys. Execution of building contructions and structural engineering. Execution of house and civil
constructins and their modifications. Production and assembly of steel, aluminium and anticorrosive
constructions. Restoration of sights, reconstruction and renovation.
Certified locations: Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, Slovak Republic, Trstín 47, 919 05 Trstín, Slovak
Republic, Šamorínska cesta 10, 903 01 Senec, Slovak Republic
On the basis of the certification audit, protocol No.C 095/08 and exceptional inspection audit, protocol No. K 095/10, it was proven that the management system meets the requirements of the
standards stated above.
Certifikát - manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa normy OHSAS
18001:2007
V oblasti: Projektová činnosť v investičnej výstavbe, statické a dynamické posudky. Vykonávanie pozemných a inžinierskych stavieb. Vykonávanie bytových a občianskych stavieb a ich zmien. Výroba a montáž
konštrukcie z ocele, hliníka a antikoróznej ocele. Obnova pamiatok, rekonštrukcie a renovácie.
Certifikované lokality: Tomášikova 17,820 09 Bratislava, Trstín 47, 919 05 Trstín, Šamorínska cesta 10,
903 01 Senec
Na základe certifikačného auditu č. C-095/08 a kontrolného auditu, protokol č.K-095/10 bolo preukázané, že manažérsky systém spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.
Occupational Health and Safety Management Certificate according to OHSAS
180001:2007
Provisions for the following areas: Project activity in the investment construction, static and dynamic
surveys. Execution of building contructions and structural engineering. Execution of house and civil constructins and their modifications. Production and assembly of steel, aluminium and anticorrosive constructions. Restoration of sights, reconstruction and renovation.
Certified locations: Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, Slovak Republic, Trstín 47, 919 05 Trstín, Slovak
Republic, Šamorínska cesta 10, 903 01 Senec, Slovak Republic.
On the basis of the certification audit, protocol No.C 095/08 and exceptional inspection audit, protocol
No. K 095/10, it was proven that the management system meets the requirements of the standards
stated above.
21
A n n u a l re p o rt
Certifikované lokality: Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, Trstín 47, 919 05 Trstín, Šamorínska cesta
10, 903 01 Senec
Na základe certifikačného auditu č. C-095/08 a kontrolného auditu, protokol č.K-095/10 bolo preukázané, že manažérsky systém spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.
R o č n á s p rá v a
R o č n á s p rá v a
Certifikát - systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004
V oblasti: Projektová činnosť v investičnej výstavbe, statické a dynamické posudky. Vykonávanie pozemných a inžinierskych stavieb. Vykonávanie bytových a občianskych stavieb a ich zmien. Výroba a montáž
konštrukcie z ocele, hliníka a antikoróznej ocele. Obnova pamiatok, rekonštrukcie a renovácie.
P AR k
Certified locations: Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, Slovak Republic, Trstín 47, 919 05 Trstín, Slovak
Republic, Šamorínska cesta 10, 903 01 Senec, Slovak Republic
On the basis of the certification audit, protocol No.C 095/08 and exceptional inspection audit, protocol
No. K 095/10, it was proven that the management system meets the requirements of the standards
stated above.
RIVER
Quality Managemet Certificate according to ISO 9001:2008
Provisions for the following areas: Project activity in the investment construction, static and dynamic
surveys. Execution of building contructions and structural engineering. Execution of house and civil constructins and their modifications. Production and assembly of steel, aluminium and anticorrosive constructions. Restoration of sights, reconstruction and renovation.
B r a t i s l a v a
Certifikované lokality: Tomášikova 17,820 09 Bratislava, Trstín 47, 919 05 Trstín, Šamorínska cesta 10,
903 01 Senec
Na základe certifikačného auditu č. C-095/08 a kontrolného auditu, protokol č.K-095/10 bolo preukázané, že manažérsky systém spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.
Download

Ročná správa Annual report Ročná správa Annual