Ţakovce, apríl 2011
1.
Základná charakteristika obce Ţakovce
1.1. Geografické údaje
Kraj:
Prešovský,
Okres:
Keţmarok,
Región:
Tatranských a podtatranských obcí
Susedné mestá a obce:
Vrbov, Huncovce, Hozelec
Celková rozloha k. ú. obce:
1603 ha
 z toho intravilán
 z toho extravilán
Poloha obce:
49o 05’ s.š. 20o 24’ v.d.
Nadmorská výška:
671 m.n.m.
1.2. Demografické údaje
Národnostná štruktúra:
slováci
Náboţenské zloţenie:
rímskokatolícke, gréckokatolícke, pravoslávne
Nezamestnanosť:
Počet obyv. obce k 31.12.2010:
824 z toho muži 425, ženy 399
Kategória
Vek od 0 - 3 rokov
Vek od 4 - 6 rokov
Vek od 7 - 18 rokov
Vek od 19 - 62 rokov
Nad 62 rokov
SPOLU
1.3. Symboly obce
obecný erb
obecná zástava
obecná pečať
Spolu
Muţi
Ţeny
34
12
22
32
13
19
117
57
60
526
291
235
115
52
63
824
425
399
1.4. História obce
Ţakovce sa prvý krát spomínajú v listinách Ondreja II. z roku 1209. Ţakovce sú najstaršou
písomne doloţenou obcou na Spiši vôbec.
Pôvodný názov obce bol VILLA ISAAC (fran. – Izákova dedina), pravdepodobne podľa
istého Šoltýsa, ktorý obec kolonizoval. Po tatárskom vpáde roku 1241 boli Ţakovce prevrstvené
novoprišlými nemeckými kolonistami. Uţ od roku 1317 sa uvádza nemecké pomenovanie obce
EISDORF, t. j. ľadová dedina. Pribliţne takéto pomenovanie im ostalo aţ do roku 1651. Obec
Ţakovce niekoľko desaťročí po svojom vzniku zohrávala významnú úlohu v Spoločenstve
spišských Sasov (nemecký hostia na Spiši si v roku 1271 od Štefana V. vymohli obnovenie
a potvrdenie svojich starších výsad, na základe, ktorých vzniklo Spoločenstvo spišských Sasov).
Moţno predpovedať, ţe Ţakovce sa neriadili domácim zvykovým právom, ale nemeckým právom.
Od roku 1412 patrili do Provincie XVI. Spišských miest. V roku 1465 ich dostal šľachtický rod
Zápoľských ako súčasť panstva Spišského hradu, stali sa tak poddanským mestečkom Spišského
hradného panstva.
V roku 1526 obec patrila do vlastníctva Tuzrovcov , v roku 1636 do vlastníctva Csákyovcov,
v roku 1635 patrila obec Tőkőlyovcom. V roku 1634 obec vyhorela. V 16 storočí prebehla na Spiši
reformácia. Ţakovce sa stali evanjelickou obcou, ale v januári 1672 prevzali kostol katolíci.
V roku 1710 veľká časť obce vymrela na mor v dôsledku čoho došlo k výmene
obyvateľstva.
Po roku 1945 Ţakovce dostali úplne nové obyvateľstvo. Obecný chotár patril k jedným
z najväčších chotárov pod Tatrami.
V roku 1954 prichádza do obce nové obyvateľstvo. Sú to obyvatelia z obce Blaţov, ktorí
boli z rodnej obce násilne vysídlení.
1.5. Orgány obce vo volebnom období 2006 - 2010
Starostka obce:
Mgr. Katarína Krullová - NEKA
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Ţakovciach
1. Branislav Mačeják
NEKA
2. Róbert Munka
NEKA
3. Ing. Miroslav Kolodzej
KDH
4. Milan Varšo
NEKA
5. PhDr. Ing. Pavol Vilček
NEKA
Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa v roku 2010 uskutočnilo 10 krát v dňoch 13.1.2010,
10.2.2010, 24.2.2010, 29.3.2010, 28.4.2010, 23.6.2010, 26.7.2010, 31.8.2010, 8.9.2010
a 10.11.2010.
Zástupca starostky obce:
Ing. Miroslav Kolodzej
Kontrolórka obce:
Bc. Anna Gardošová, ktorá bola do tejto funkcie zvolená na
základe výsledku výberového konania od 01. 04. 2007 do 31. 3.
2013
Pri obci pracovali nasledovné komisie:
Stavebná komisia
Predseda:
PhDr. Ing. Pavol Vilček, Ţakovce 79
Členovia:
Stanislav Matvej, Ţakovce 150
Štefan Uhlár, Ţakovce 110
Gabriel Smrek ml., Ţakovce 69
Milan Pomorský, Ţakovce 83
Komisia pre prípravu a realizáciu projektov
Predseda:
PhDr. Ing. Pavol Vilček, Ţakovce 79
Členovia:
Katarína Krullová, Ţakovce 188
Mgr. Marcela Neupaverová, Lendak
Mgr. Ľuboš Tomko, Stará Ľubovňa
Mgr. Daniela Zeleňáková, Poprad
Komisia verejného poriadku
Predseda:
Róbert Munka, Ţakovce 136
Členovia:
Milan Pluta, Ţakovce 106
Róbert Frič, Ţakovce 215
Komisia mládeţe a športu
Predseda:
Branislav Mačeják, Ţakovce 45
Členovia:
Jozef Novák, Ţakovce 166
Silvia Kovalčíková, Ţakovce 48
Mgr. Ján Rimbala, Ţakovce 30
Komisia školstva a kultúry
Predseda:
Milan Varšo, Ţakovce 139
Členovia:
Anna Uhlárová, Ţakovce 110
Štefan Vaľko, Ţakovce 130
Marta Milkovská, Ţakovce 90
Darina Kolodzejová, Ţakovce 18
Mária Bednárová ml., Ţakovce 12
Ekonomická komisia
Predseda:
Róbert Munka, Ţakovce 136
Členovia:
Ľubomíra Vaľková, Ţakovce 122
Katarína Gurgoľová, Ţakovce 21
Komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda:
Ing. Miroslav Kolodzej, Ţakovce 18
Členovia:
Milan Varšo, Ţakovce 139
Róbert Munka, Ţakovce 136
1.6. Orgány obce vo volebnom období 2010 - 2014
Starostka obce:
Mgr. Katarína Krullová - NEKA
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Ţakovciach
1. PhDr. Ing. Pavol Vilček
NEKA
2. Róbert Munka
NEKA
3. Štefan Uhlár
SMER – sociálna demokracia
4. Peter Pencák
Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana
5. Ing. Miroslav Kolodzej
Kresťanskodemokratické hnutie
Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa v roku 2010 uskutočnilo 1 krát v dňoch 15.12.2010,
Zástupca starostky obce:
PhDr. Ing. Pavol Vilček
Kontrolórka obce:
Bc. Anna Gardošová, ktorá bola do tejto funkcie zvolená na
základe výsledku výberového konania od 01. 04. 2007 do 31. 3.
2013
1.7. Všeobecné údaje
Názov účtovnej jednotky:
Sídlo účtovnej jednotky:
IČO:
DIČ:
OBEC ŢAKOVCE
059 73, Ţakovce 55
00326771
2020697393
Počet zamestnancov počas účtovného obdobia:
20
z toho riadiacich:
3
Dôvod pre zostavenie účtovnej závierky:
riadna
Počet obyvateľov
824
Obec Ţakovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky;
zdruţuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými
príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov. Riadi sa zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Obec je zriaďovateľom Základnej školy v Ţakovciach bez právnej subjektivity, ktorú v
školskom roku 2009/2010 navštevovalo 29 ţiakov, v školskom roku 2010/2011 navštevovalo 30
ţiakov, v ročníkoch 1 – 4. V 1. ročníku boli 10 ţiaci, v 2. ročníku 4 ţiaci, v 3. ročníku 9 ţiakov a vo
4. ročníku 6 ţiaci. Do prvého ročníka nastúpilo 11 detí. Vyučovanie rímsko-katolíckeho
náboţenstva je zabezpečované kaplánom Mgr. Petrom Bujdošom a vyučovanie gréckokatolíckeho náboţenstva je zabezpečované do 30. 6. 2010 grécko-katolíckym kňazom
Mgr. Ľubomírom Novákom, ktorý vyučuje aj telesnú výchovu od 2.9.2010 je zabezpečované Mgr.
Michalom Bučkom, ktorý vyučuje aj anglický jazyk.
Obec je zriaďovateľom Materskej školy v Ţakovciach bez právnej subjektivity, ktorú od
januára 2010 do júna 2010 navštevovalo 32 detí, od septembra 2010 do decembra 2010
navštevovalo 29 detí. Do ZŠ odišlo 14 detí a 1 dieťa má odloţenú školskú dochádzku.
V budove materskej školy je školská jedáleň v ktorej sa v priebehu roka 2010 stravovalo
priemerne denne 30 detí z MŠ, 3 ţiaci zo ZŠ, 4 pedagogickí zamestnanci, 6 dôchodcov a 4
zamestnanci obce. Vydaných bolo 6 751 obedov, 4 575 desiat a 4 575 olovrantov.
Obec v roku 2010 zabezpečovala opatrovateľskú sluţby piatim opatrovaným priamo v byte
opatrovaného, štyrmi opatrovateľkami. K 31. 12. 2010 sa opatrovateľská sluţba poskytuje štyrom
opatrovaným priamo v byte opatrovaného, tromi opatrovateľkami, ktoré majú 100 % pracovné
úväzky.
Administratívnu agendu obce zabezpečujú:
Ing. Viera Čupová
Lenka Koľová
- účtovníctvo, personalistika a mzdy, drobné stavby
– daň z nehnuteľnosti, poplatok za TKO, daň za
psa, daň za ubytovanie, evidencia obyvateľov
Základná škola v Ţakovciach – bez právnej subjektivity
Riaditeľka školy:
Mgr. Jana Sosková, ktorá bola do tejto funkcie menovaná na
základe výsledku výberového konania od 1.9.2010 do
31.8.2015.
Mgr. Daniela Zeleňáková, bola riaditeľkou na základe výsledku
výberového konania od 01. 09. 2005 do 31. 8. 2010
Adresa:
059 73 Ţakovce 70
Kontakt:
052/4592119
Materská škola v Ţakovciach – bez právnej subjektivity
Riaditeľka školy:
Bc. Dagmar Rusnáková, ktorá bola do tejto funkcie menovaná na
základe výsledku výberového konania od 01. 08. 2009 do 31. 7. 2014.
Adresa:
059 73 Ţakovce 71
Kontakt:
052/4592106
Spoločný stavebný úrad v Keţmarku
Zabezpečuje písomnú agendu v oblasti územného plánovania
vyvlastňovacieho konania a pozemných komunikácii v obci Ţakovce
Pracovník :
Ing. Mária Pajáková
Adresa:
Mučeníkov 4, 060 01 Keţmarok
Kontakt:
052/4685852
a stavebného
poriadku,
Gréckokatolícky farský úrad
059 73 Ţakovce 83
správca farnosti:
Mgr. Michal Bučko od 15. 7. 2010
Mgr. Ľubomír Novák do 14. 7. 2010
Kontakt:
Rímskokatolícky farský úrad
059 73 Ţakovce 30
správca farnosti:
Ing. Mgr. Marián Kuffa, Dr.h.c.
kaplán:
Mgr. Peter Bujdoš
Kontakt:
052/4592180
Inštitút Krista Veľkňaza, n.o.
059 73 Ţakovce 198
riaditeľ:
PhDr. Ing. Pavol Vilček
Kontakt:
052/4592739, 4682101, 4682102
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.
059 73 Ţakovce 189
konatelia spoločnosti: Ing. Slavomír Faško, Mgr. Katarína Krullová
riaditeľ organizácie:
Ing. Pavel Hrebeňár
Kontakt:
0902 999 589
1.8. Obchodné a iné prevádzky v obci
Názov predajne
adresa
kontakt
COP Jednota
Ţakovce 78
052/4592074
Potraviny ELVA
Ţakovce 80
052/4592731
Pošta
Ţakovce 55
052/4592110
BISTRO BABYLON
Ţakovce 186
0905 104 737
BISTRO 38
Ţakovce 75
052/4592025
1.9. Poľnohospodárska výroba
Názov
adresa
kontakt
Poľnohospodárske druţstvo
Švábovce
Ing. Radovan Slivka – štatutárny zástupca
052/7892642
ONPEBA s.r.o.
Štítnik
Ing. Peter Bartoš – konateľ spoločnosti
052/7884888
BULLY spol. s r.o.
Ing. Gejza Szuttor – konateľ
Veľká Lomnica
052/4561200
AGROOSIVO-ÚSVIT s.r.o.
Ing. František Lizák – konateľ
Poprad-Matejovce
052/7870516
MK UNIREA s.r.o.
Ing. Vojtech Marhefka
Poprad
0908 989 367
ECO-STAR s.r.o.
Ing. Gabriel Jankura – konateľ
Vrbov
2.
Rozpočet obce na rok 2010
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Ţakovce bol rozpočet obce na rok
2010. Obec na rok 2010 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
Hospodárenie obce sa riadilo Programovým rozpočtom na rok 2010, ktorý bol schválený
obecným zastupiteľstvom dňa 10. 12. 2009.
Rozpočet bol zmenený trikrát :
 Prvá zmena schválená dňa 28. 4. 2010 rozpočtovým opatrením č. 1
 Druhá zmena schválená dňa 8. 9. 2010 rozpočtovým opatrením č. 2
 Tretia zmena schválená dňa 10. 11. 2010 rozpočtovým opatrením č. 3
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :
Upravený rozpočet obce k 31. 12. 2010
Rozpočet obce v €:
Príjmy celkom
868 126
Výdavky celkom
868 126
Hospodárenie obce - prebytok
0
z toho :
Beţné príjmy
532 382
Beţné výdavky
378 329
Prebytok beţného rozpočtu
154 053
Kapitálové príjmy
107 171
Kapitálové výdavky
423 354
Schodok kapitálového
rozpočtu
Príjmové finančné operácie
-316 183
228 573
Výdavkové finančné operácie
66 443
Hospodárenie z fin. operácií
162 130
Prehľad plnenia príjmov a výdavkov vrátane fin. operácií za roky 2006 – 2010 v €
Názov
r. 2006
r. 2007
r. 2008
r.2009
r. 2010
Príjmy
405 613
364 270
515 985
563 704
851 839
Výdavky
430 615
347 293
482 998
506 389
793 507
Rozdiel
25 002
+ 16 977
+ 32 987
+ 57 315
+ 58 332
2.1.Rozbor plnenia príjmov za rok 2010
Rozpočet na rok 2010
Skutočnosť k 31.12.2010
% plnenia
868 126
851 839
98,12 %
2.1.1. Beţné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2010
Skutočnosť k 31.12.2010
% plnenia
388 965
373 726
96,08 %
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 145 000 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2010
poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 131 022 €, čo predstavuje plnenie na 90,36 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 23 619 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 22 637 €, čo predstavuje
plnenie na 95,84 %. Príjmy z Dane z pozemkov boli vo výške 18 373 €, z Dane zo stavieb boli vo
výške 4 169 € a z Dane z bytov vo výške 95 €. K 31.12.2010 obec eviduje pohľadávky na Dani z
nehnuteľností vo výške 6 938,15 €.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 430 € bol skutočný príjem 430 €, čo predstavuje plnenie na 100 %
Daň za uţívanie verejného priestranstva
Rozpočet bol 171 €, skutočnosť 171 €, čo predstavuje plnenie na 100 %
Daň za ubytovanie
Rozpočet bol vo výške 100 € a plnenie vo výške 35 €, čo predstavuje 35 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Táto poloţka bola rozpočtovaná vo výške 6 767 €, plnenie k 31.12.2010 bolo vo výške 6 552 €, čo
je 96,82 %. Obec eviduje za rok 2010 nedoplatok na Poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad vo výške 244,06 €.
Poplatok za uloţenie odpadov na skládke
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 212 878 € z poplatku za uloţenie odpadov na
skládke, ktorá sa nachádza na katastri obce Ţakovce bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške
212 879 €, čo predstavuje plnenie na 100 %.
Prehľad daňových príjmov za roky 2006 – 2010 v €
Názov dane,
poplatku
Výnos dane z
príjmu
Skutočnosť
Skutočnosť
r. 2006 v €
r. 2007 v €
Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť
r. 2008 v €
r. 2009 v €
r. 2010 v €
118 523
144 745
163 467
176 059
131 022
14 177
14 954
14 896
15 200
18 373
5 290
5 166
5 168
5 151
4 169
Daň z bytov
85
86
84
96
95
Daň za psa
332
368
399
418
430
Daň za uţívanie
ver. priestranstva
56
81
89
110
171
Daň za ubytovanie
212
127
125
22
35
Poplatok za TKO
4 221
4 640
5 315
6 685
6 552
Popl. za uloţenie
odpadov na
skládke
94 472
140 723
206 107
207 992
212 879
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
2.1.2. Beţné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2010
Skutočnosť k 31.12.2010
% plnenia
59 546
59 157
99,34 %
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných príjmov 27 108 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 26 993 €, čo je
99,57 % plnenie. Ide o príjem z dividend vo výške 22 917 €, príjem z prenajatých pozemkov vo
výške 1 288 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 2 788 €. (pošta -224 €,
sála – 554 €, byty – 763 €, SLOVAK TELECOM – 67 €, MŠ – vyučovanie AJ – 80 €, umiestnenie
reklamy – Ţakovce sa bavia – 1 100)
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 29 063 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 28 788 €, čo je 99,05 %
plnenie.
Časť príjmov tvoria správne poplatky za evidenciu obyvateľov ktoré sú vo výške 282 €, správne
poplatky pre stavebný úrad vo výške 340 €, správne poplatky za rybárske lístky vo výške 23 €,
správny poplatok – výherné prístroje vo výške 1 494 €, správne poplatky za overovanie vo výške
564 €, správne poplatky za drobné stavby vo výške 29 €, príjem z ROEP vo výške 1 316 €, MĽK
zápisné vo výške 24 €, vyhlásenie v miestnom rozhlase vo výške 239 €, za kopírovacie sluţby vo
výške 51 €, cintorínsky poplatok vo výške 36 €, za kuchynský odpad vo výške 12 €, poplatok za
poskytovanie opatrovateľskej sluţby vo výške 2 349 €, poplatok za známku pre psa vo výške 10
€, poplatok za vyvesenie propagačného materiálu vo výške 12 €, úhrada za odpredané
pohľadnice vo výške 5 €, poplatok za hrobové miesto 370 €, poplatok za odpredané knihy o obci
vo výške 73 €, poplatok za nové smetné nádoby vo výške 209 €, záloha el. energie byt vo výške
205 €, príjem za rozbitý riad vo výške 18 €, poplatok za sluţby v dome smútku je vo výške 182 €,
záloha el. energie za byt v MŠ vo výške 326 €, záloha za vodu za byt v MŠ vo výške 78 €, záloha
za plyn za byt v MŠ vo výške 900 €, príjem za odpredaný guláš - Ţakovce sa bavia vo výške 113
€, príjem od rodičov na plavecký výcvik vo výške 139 €, poplatok za pobyt detí v materskej škole
vo výške 603 €, reţijné náklady v ŠJ vo výške 2 149 €, príjem zo stočného vo výške 15 973 €,
poplatok za znečistenie ovzdušia vo výške 664 €. K 31.12.2010 obec eviduje pohľadávky
z nedaňových príjmov na ČOV vo výške 825,96 €, pohľadávky na opatrovateľskej sluţbe vo výške
165 € a pohľadávky na elektrike vo výške 1 290,36, pohľadávky na vode vo výške 20,27 €,
pohľadávky na nájomnom vo výške 69,72 €.
c) Úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 62 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 62 €, čo je 100 %.
d) Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 3 313 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 3 314 €, čo predstavuje
100,03 % plnenie. Časť príjmov tvorí príjem z náhrad z poistného plnenia vo výške 1 094 €, príjmy
z dobropisov vo výške 1 653 €, príjem z RZZP vo výške 248 €, príjem od sociálnej poisťovne –
vrátené poistné zaplatené bez právneho dôvodu vo výške 149 €, refundácia mzdy v rámci projektu
modernizácia vzdelávacieho procesu vo výške 90 €, sponzorský dar – ovocná šťava pre deti
našich škôl vo výške 80 €.
2.1.3. Beţné príjmy - granty :
Rozpočet na rok 2010
Skutočnosť k 31.12.2010
% plnenia
83 871
83 877
100,01 %
Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
Poskytovateľ
Suma v €
Účel
1.
Obvodný úrad Keţmarok
2.
Krajský školský úrad
3.
Krajský školský úrad
4.
Krajský školský úrad
1 877 Školstvo – MŠ školné
5.
ÚPSVaR Keţmarok
1 288 Strava deti v HN
6.
ÚPSVaR Keţmarok
7.
Obvodný úrad Keţmarok
54 Skladník CO
8.
Krajský úrad ŢP
78 Agenda ţivotného prostredia
9.
Krajský úrad pre
cest.dopr.
40 Dotácia na úseku poz.
komunikácií
258 Evidencia obyvateľstva
52 660 Školstvo - beţné výdavky
817 Školstvo – vzdelávacie poukazy
266 Školské potreby pre deti v HN
10.
Obvodný úrad Keţmarok
418 Dotácia - Referendum
11.
Obvodný úrad Keţmarok
629 Dotácia – Komunálne voľby
12.
Obvodný úrad Keţmarok
900 Dotácia – Voľby do NR SR
13.
ÚPSVaR
6 915 AČ – 85 % z EU
14.
ÚPSVaR
1 220 AČ – 15 % zo ŠR
15.
ÚPSVaR
661 Novovytvorené miesto § 50– 85
% z EU
16.
ÚPSVaR
117 Novovytvorené miesto § 50 – 15
% zo ŠR
17.
ÚPSVaR
4 025 Novovytvorené miesto § 50 e –
85 % z EÚ
18.
ÚPSVaR
710 Novovytvorené miesto § 50 e –
15 % zo ŠR
19.
ÚPSVaR
80 AČ – 85 % z EU z roku 2009
20.
ÚPSVaR
14 AČ – 15 % zo ŠR z roku 2009
21.
ÚPSVaR
80 Novovytvorené miesto § 50 – 85
% z EU – z roku 2009
22.
ÚPSVaR
14 Novovytvorené miesto § 50–15
% zo ŠR–z roku 2009
23.
ÚPSVaR
133 Novovytvorené miesto § 50 e –
85 % z EÚ z roku 2009
24.
ÚPSVaR
25.
Ministerstvo financií SR
26.
Ústav informácií
a prognóz školstva
23 Novovytvorené miesto § 50 e –15
% zo ŠR z roku 2009
10 600 Dotácia v zmysle uznesenia č.
260/2010 a 724/2010
90 Refundácia mzdy – Modernizácia
vzdelávacieho procesu
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli pouţité v súlade s ich účelom.
V apríli 2010 MF SR poskytlo obci dotáciu na základe uznesenia vlády č. 260/2010 vo výške 4 825
€ a v októbri 2010 MF SR poskytlo obci dotáciu na základe uznesenia vlády č. 724/2010 vo výške
5 775 €. Tieto dotácie boli účelovo určené na financovanie beţných výdavkov z titulu výpadku
dane z príjmov fyzických osôb.
2.1.4. Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2010
Skutočnosť k 31.12.2010
% plnenia
107 171
106 506
99,38 %
a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Z rozpočtovaných 107 171 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 106 506 €, čo je 99,38 %.
Časť príjmov je z predaja pozemkov vo výške 1 879 €, transfer z Krajského školského úradu na
opravu strechy ZŠ vo výške 30 404 €, dotácia na výstavbu viacúčelového športového ihriska vo
výške 74 223 €.
2.1.5. Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2010
Skutočnosť k 31.12.2010
% plnenia
228 573
228 573
100,00 %
Príjmové finančné operácie predstavujú prevod z rezervného fondu vo výške 91 660 € a čerpanie
úveru na výstavbu viacúčelového ihriska a premostení vo výške 136 913 €.
2.2.Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010
2.2.1
Rozpočet na rok 2010
Skutočnosť k 31.12.2010
% plnenia
868 126
793 507
91,40 %
Rozpočet na rok 2010
Skutočnosť k 31.12.2010
% plnenia
378 329
348 240
92,04 %
Beţné výdavky :
v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
v€
Rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
107 525
98 938
92,01
Finančná a rozpočtová oblasť
1 686
1 600
94,90
Všeobecné verejné sluţby
1 999
1 947
97,39
Transakcie verejného dlhu
7 796
7 795
99,98
120
120
100,00
Ochrana pred poţiarmi
2 951
1 874
63,50
Cestná doprava
6 967
6 858
98,43
Civilná ochrana
Správa a údrţba ciest
4 075
3 972
97,47
Nakladanie s odpadmi TKO
12 777
12 776
99,99
Nakladanie s odpadovými vodami
25 398
24 182
95,21
Rozvoj obcí
14 699
13 810
93,95
Verejné osvetlenie
14 710
12 873
87,51
Bývanie a občianska vybavenosť
2 114
1 866
88,26
Rekreačné a športové sluţby
8 816
8 513
96,56
800
508
63,50
Ostatné kultúrne sluţby – posedenie
dôchodcami, Ţakovce sa bavia, kronika,
Odbojári
7 000
6 694
95,62
Miestny rozhlas
1 100
387
35,18
Náb. a iné sluţby – dom smútku, dotácie
cirkvám červenému kríţu, únii ţien
7 371
7 253
98,40
Príspevok – zimný tábor detí
1 482
1 482
100,00
Vzdelávanie - predškolská výchova
57 213
51 962
90,82
Vzdelávanie - základné vzdelanie
59 255
53 763
90,73
Vzdelávanie - školské stravovanie
14 306
11 545
80,70
Sociálne zabezpečenie
16 615
15 969
96,11
1 554
1 553
99,93
378 329
348 240
92,04
Kniţnice
Dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej
núdzi
Spolu
a) Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 144 341 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 139 553 €, čo je 96,68
% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Obecného úradu, aktivačných
pracovníkov, pracovníkov základnej školy, materskej školy, školskej jedálne, ČOV, opatrovateliek,
poslancov obecného zastupiteľstva a kontrolórky, odmeny za práce pri voľbách.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 49 515 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 46 045 €, čo je 92,99
% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a sluţby
Z rozpočtovaných 163 276 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 141 751 €, čo je
86,81 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba a ostatné tovary a sluţby.
d) Beţné transfery
Z rozpočtovaných 13 401 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 13 096 €, čo
predstavuje 97,72 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 7 796 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 7 795 €, čo predstavuje
99,98 % čerpanie.
2.2.2
Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2010
Skutočnosť k 31.12.2010
% plnenia
423 354
385 888
91,15
v tom:
Funkčná klasifikácia
Výd. verejnej správy – výkup
pozemkov
Cestná doprava - premostenia
Nakladanie s odpadovými vodami
Rozvoj bývania – 8-bytová jednotka
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové sluţby –
viacúčelové ihrisko
Ostatné kultúrne sluţby – kultúrny dom
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Spolu
v€
rozpočet
skutočnosť
% plnenia
16 400
11 215
68,38
193 632
181 723
93,85
8 056
8 056
100,00
16 658
16 657
99,99
1 000
100
10,00
125 820
106 598
84,72
17 417
17 168
98,57
75
75
100,00
44 296
44 296
100,00
423 354
385 888
91,15
a) Výdavky verejnej správy
Výkup pozemku pred a na ihrisku vo výške 11 215 € (pouţité vlastné finančné prostriedky).
b ) Cestná doprava
Výstavba miestnej komunikácie na ulici letná vo výške 13 755 € (pouţité vlastné finančné
prostriedky.)
Oprava existujúcich rigolov vo výške 25 431 € (pouţité vlastné finančné prostriedky)
Výstavba premostení vo výške 142 537 € ( z toho pouţité vlastné finančné prostriedky vo výške
5 624 € a financované z úveru vo výške 136 913 €)
c) Nakladanie s odpadovými vodami
Vypracovanie výškopisu a polohopisu kanalizácie vo výške 1 202 € (pouţité vlastné finančné
prostriedky).
Vypracovanie projektovej dokumentácie – rozšírenie kanalizácie vo výške 3 070 € (pouţité vlastné
finančné prostriedky).
Vypracovanie projektovej dokumentácie – rozšírenie vodovodu vo výške 1 130 € (pouţité vlastné
finančné prostriedky).
Vybudovanie prečerpávacej stanice vo výške 2 654 € (pouţité vlastné finančné prostriedky).
d) Rozvoj bývania
Vypracovanie projektovej dokumentácie ku 8-bytovej jednotke a inţinierska činnosť vo výške
16 657 € (pouţité vlastné finančné prostriedky).
e) Verejné osvetlenie
Verejné osvetlenie – inţinierska činnosť vo výške 100 € (pouţité vlastné finančné prostriedky).
f) Rekreačné a športové sluţby
Výstavba viacúčelového športového ihriska vo výške 106 598 € ( na výstavbu boli pouţité vlastné
prostriedky vo výške 32 375 € a dotačné prostriedky vo výške 74 223 €)
g) Ostatné kultúrne sluţby vrátane kultúrnych domov
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kultúrneho domu, finančný projekt
a inţinierka činnosť vo výške 17 168 € (pouţité vlastné finančné prostriedky).
h) Vzdelávanie – predškolská výchova
Vypracovanie rozpočtov na zateplenie budovy MŠ vo výške 75 € (pouţité vlastné finančné
prostriedky)
i) Vzdelávanie – základné školstvo
Vypracovanie rozpočtov na zateplenie budovy ZŠ vo výške 75 € (pouţité vlastné finančné
prostriedky)
Rekonštrukcia strechy ZŠ vo výške 44 221 € ( na rekonštrukciu boli pouţité vlastné finančné
prostriedky vo výške 13 817 € a dotačné prostriedky vo výške 30 404 €)
2.2.3
Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2010
Skutočnosť k 31.12.2010
% plnenia
66 443
59 379
89,36 %
Výdavkové finančné operácie predstavujú splátku úveru v DEXIA banke, ktorý bol čerpaný na
financovanie výstavby viacúčelového ihriska a premostení.
2.3.Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2010
Beţné príjmy
Beţné výdavky
Bežný rozpočet
516 759,68 €
348 240,21 €
168 519,47 €
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet
106 506,50 €
385 888,20 €
279 381,70 €
-
Výsledok hospodárenia - schodok
-
110 862,23 €
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Zostatok finančných operácií
228 572,66 €
59 379,00 €
169 193,66 €
Schodok rozpočtu v sume 110 862,23 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. bol v priebehu rozpočtového roka vysporiadaný prijatým dlhodobým
bankovým úverom a z rezervného fondu.
Zostatok finančných operácií v sume 169 193,66 € bol v roku 2010 spôsobený čerpaním
rezervného fondu na beţné a kapitálové výdavky a prijatým dlhodobým bankovým úverom na
kapitálové výdavky na prefinancovanie projektov z eurofondov (výstavba viacúčelového ihriska,
Rekonštrukcia rámových priepustov a premostení v obci Ţakovce).
Zostatok finančných operácií v sume 58 331,43 € je v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona
č. 583/2004 Z.z. zdrojom rezervného fondu.
2.4.Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
2.4.1 Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond vedie sa na
samostatnom bankovom účte. O pouţití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
Suma v €
ZS k 1.1.2010
31 634,83
Prírastky - z prebytku hospodárenia
63 027,14
Úbytky – pouţitie rezervného fondu:
91 659,81
KZ k 31.12.2010
3 002,16
2.4.2 Sociálny fond
Tvorbu a pouţitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
Suma v €
ZS k 1.1.2010
Prírastky - povinný prídel - 1,5
180,39
%
- ostatné prírastky
Úbytky - regeneráciu PS, stravovanie,
dopravu
KZ k 31.12.2010
1 786,77
0,00
1 739,62
227,54
2.5.Finančné usporiadanie vzťahov
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
zaloţeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým
poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu
rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
2.6.1. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ
Účelové určenie
grantu, transferu
Suma
Suma
poskytnutých
pouţitých
Rozdiel
prostriedkov prostriedkov
v roku 2010
v roku 2010
258,06
258,06
0
Obvodný úrad
Evidencia obyvateľov
Obvodný úrad
Skladník CO
54,00
54,00
0
Krajský úrad pre
cest. dopr.
Agenda pozemných
komunikácií
39,81
39,81
0
KŠÚ
Školstvo beţné
výdavky
52 660,00
52 660,00
0
817,00
817,00
0
1 877,00
1 877,00
0
30 404,00
30 404,00
0
KŠÚ
KŠÚ
Školstvo vzdelávacie
poukazy
Školstvo – MŠ školné
KŠÚ
Školstvo – oprava
strechy, kapitálový
transfer
Krajský úrad ŢP
Agenda ţiv. prostredia
78,42
78,42
0
ÚPSVaR
Transfer podľa § 50 e
5 017,98
5 017,98
0
ÚPSVaR
Dieťa v HN – školské
pomôcky
265,60
265,60
0
ÚPSVaR
Dieťa v HN – strava
1 287,75
1287,75
0
ÚPSVaR
Aktivačná činnosť
8 303,32
8 303,32
0
ÚPSVaR
Novovytvorené prac.
miesto § 50
871,61
871,61
0
900,00
900,00
0
Obvodný úrad
Voľby do NR SR
Obvodný úrad
Referendum
Obvodný úrad
Komunálne voľby
Dotácia v zmysle
uznesenia č. 260/2010
a 724/2010
Refundácia mzdy Ústav informácií
Modernizácia
a prognóz
vzdelávacieho procesu
školstva
na ZŠ
Pôdohospodárska Transfer na výstavbu
platobná agentúra viacúčelového ihriska
Ministerstvo
financií
418,08
418,08
0
629,10
629,10
0
10 600,00
10 600,00
0
89,72
89,72
0
74 223,00
74 223,00
0
2.6.2. Poskytnuté dotácie v roku 2010 v súlade s VZN č. 1/2007
Ţiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť
Ţakovce
Lyţiarsky výlet pre mládeţ - Ţdiar
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť
Ţakovce
Letný tábor pre deti v Lúčkach
Futbalový zväz Ţakovce
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť
Ţakovce
Rekonštrukcia kostola – statické
zab. veţe
Grécko-katolícka cirkev, farnosť
Ţakovce
Rekonštrukcia kostola – výmena
okien
Únia ţien Slovenska Ţakovce
Slovenský červený kríţ Ţakovce
Suma
poskytnutých
prostr. v roku
2010
582,12
Suma pouţitých
prostr. v roku
2010
Rozdiel
582,12
0
900,00
900,00
0
2 636,93
3 333,00
2 636,93
3 333,00
0
0
3 333,00
3 333,00
0
200,00
180,00
200,00
180,00
0
0
K 31.12.2010 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN o podmienkach
poskytovania dotácií.
2.6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010
2.6.1. A K T Í V A
Názov
ZS k
1.1.2010
Neobeţný majetok spolu
1 688 157
755 257
364 690
2 078 724
319 152
1 759 572
Dlhodobý nehmotný majetok
1 460
0
0
1 460
1 254
206
013
1 460
0
0
1 460
1 254
206
019
0
0
0
0
0
0
Dlhodobý hmotný majetok
1 529 800
755 257
364 690
1 920 367
317 898
1 602 469
021
1 038 669
347 968
0
1 386 637
247 901
1 138 736
022
26 939
0
0
26 939
20 061
6 878
023
17 005
0
0
17 005
10 713
6 292
028
39 223
0
0
39 223
39 223
0
029
0
1 086
0
1 086
0
1 086
031
380 418
12 872
2 765
390 525
0
390 525
032
0
0
0
0
0
0
042
27 546
393 331
361 925
58 952
0
58 952
Dlhodobý finančný majetok
156 897
0
0
156 897
0
156 897
Obeţný majetok spolu
106 026
1 790 033
1 810 485
85 574
0
85 574
450
8 366
8 125
691
0
691
10 522
307 852
295 136
23 238
0
23 238
311
0
0
0
0
0
0
314
520
32 495
32 772
243
0
243
315
619
5 890
4 800
1 709
0
1 709
318
9
21 720
19 427
2 302
0
2 302
319
1 419
34 953
29 190
7 182
0
7 182
378
906
19 542
19 675
773
0
773
34*
6 109
3 573
11
9 671
0
9 671
35*
940
189 552
189 261
1 231
0
1 231
428
0
127
0
127
0
127
95 054
1 473 815
1 507 224
61 645
0
61 645
Zásoby
Pohľadávky
prírastky
úbytky
Oprávky
KZ k
31.12.2010
Z toho :
Finančné účty
Posk. návr. fin. výpomoci dlh.
0
0
0
0
0
0
Posk. návr. fin. výpomoci krát.
0
0
0
0
0
0
1 764
4 796
3 725
2 835
0
2 835
1 795 947
2 550 086
2 178 900
2 167 133
319 152
1 847 981
Časové rozlíšenie
SPOLU
2.6.2. P A S Í V A
Názov
ZS k 1.1.2010
KZ k 31.12.2010
Vlastné zdroje krytia majetku z toho
1 367 864
1 178 400
Fondy účtovnej jednotky
1 324 624
1 026 087
43 240
152 313
133 104
230 231
416
0
Krátkodobé záväzky
33 858
29 377
Bankové úvery a ostatné prij.výp.
90 321
167 855
8 509
32 999
Zúčtovanie transferov
0
0
Časové rozlíšenie
0
439 350
1 500 968
1 847 981
Výsledok hospodárenia
Záväzky z toho
Dlhodobé záväzky
Rezervy
SPOLU
Postup odpisovania :
V roku 2010 sme používali rovnomerné odpisovanie. Odpisový plán je zostavený podľa zákona
o účtovníctve. V zmysle § 7 ods. 3 zákona o účtovníctve, účtovná jednotka môže zmeniť postup
odpisovania majetku v účtovníctve, ak sa tým dosiahne verný a pravdivý obraz skutočností. Doba
odpisovania bola zmenená internou smernicou č. 1/2009 z 20. 3. 2009. Sadzby účtovných odpisov
sa určujú podľa zákona 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
2.7.Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2010
Obec k 31.12.2010 eviduje nesplatený Prvý municipálny úver v Prvej komunálnej banke a.s. vo
výške 110 236,50 €, na základe Zmluvy o úvere č. 36/009/03 zo dňa 24.3.2003.
Na mimoriadnom zasadaní obecného zastupiteľstva dňa 24. 2. 2010 bolo schválené prijatie úveru
za účelom zabezpečenia financovania investičných projektov: „Výstavba viacúčelového ihriska
v obci Ţakovce“ a „Rekonštrukcia rámových priepustov a premostení v obci Ţakovce“
Stav úveru k 1.1.2010
Dočerpanie úveru
Stav k 31. 12. 2010
90 320,65
19 915,85
110 236,50
Stav úveru DEXIA Komunál eurofondy úver k 1.1.2010
Čerpanie úveru
Splácanie úveru
Stav k 31. 12. 2010
0,00
116 997,00
59 379,00
57 618,00
Na Valnom zhromaţdení Tatranskej odpadovej spoločnosti s.r.o. Ţakovce dňa 20. novembra 2008
bol Obci Ţakovce vyčíslený záväzok voči TOS s.r.o. Ţakovce vo výške 3.067.109,- Sk. Tento
záväzok je z roku 1997, kedy skládku odpadov prevádzkovala Obec, a týka sa rekultivácie starej
skládky. Záväzok bol vyčíslený na základe vyhlásenia predchádzajúcej starostky obce Kataríny
Svitanovej zo dňa 31. 12. 1997.
Terajšia starostka obce Mgr. Katarína Krullová tento záväzok neuznala, pretoţe od doby, kedy
zastupuje Obec Ţakovce ako jedného zo spoločníkov TOS s.r.o. Ţakovce, nebol tento záväzok aţ
do 20. 11. 2008 nikde spomenutý a taktieţ nebol vyčíslený ani vo výročných správach za roky
2006 a 2007. Obec Ţakovce od roku 1997 do 31. 12. 2006, kedy nastala zmena vo vedení obce,
tento záväzok taktieţ neevidovala.
Dňa 15. 10. 2010 bol z Okresného súdu Keţmarok doručený na Obecný úrad Ţakovce Platobný
rozkaz v právnej veci navrhovateľa: Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. Ţakovce proti
odporcovi Obec Ţakovce o zaplatenie 143 185,34 € s príslušenstvom. Právny zástpca obce podal
voči tomuto platobnému rozkazu odpor s odôvodnením.
Dňa 24. 11. 2010 bolo na Obecný úrad Ţakovce doručené Uznesenie Okresného súdu Keţmarok
v právnej veci navrhovateľa Mgr. Daniely Zeleňákovej, Rastislavova 3488/22, 058 01 Poprad proti
odporcovi Obec Ţakovce o neplatnosť okamţitého skončenia pracovného pomeru. Právny
zástupca obce podal v zákonnej lehote písomné vyjadrenie k ţalobe.
2.8. Stav finančných prostriedkov na účtoch v banke
Pokladňa
Beţný účet VÚB
Beţný účet DEXIA
Fondový účet ZŠ
Účet ČOV
Dotačný účet
SPOLU
Sociálny fond
Školská jedáleň
Účet rezervného fondu
141,83 €
22 649,71 €
33 477,07 €
12,70 €
2 037,35 €
12,77 €
58 331,43 €
227,54 €
83,85 €
3 002,16 €
CELKOM
61 644,98 €
2.9. Hodnotenie plnenia programov obce
PROGRAM 1 Plánovanie, manaţment a kontrola
Zámer programu:
Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce
Ţakovce, plánujúca v zmysle trvalo udrţateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou
efektívnosťou a transparentnosťou.
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
1 633
2 018
2 015,03
Rozpočet (v EUR)
PODPROGRAM 1.1 Manaţment
Zámer podprogramu: Moderná obec s vysokokvalitným a otvoreným manaţmentom a
reprezentáciou
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
335
576
573,45
Rozpočet (v EUR)
Cieľ
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Obecného úradu. Zabezpečiť
aktívnu reprezentáciu obce Ţakovce na domácej pôde i v zahraničí.
Merateľný
ukazovateľ
Počet pracovných porád starostu za rok
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
12
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
12
Počet prijatých oficiálnych návštev za rok
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
6
Skutočná hodnota
6
Komentár:
V tomto programe sú zahrnuté výdavky na občerstvenie na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva, na pracovných poradách, návštevy ktoré privítala starostka obce, drobné sladkosti
pre deti pri zahájení a ukončení školského roka.
Starostka obce 1 x mesačne vykonala pracovné porady pre zamestnancov obce, za účelom
skvalitnenia práce a spolupráce medzi jednotlivými pracoviskami.
Starostka obce v rámci cezhraničnej spolupráce prijala zástupcov druţobnej Gminy Niedźwiedź
a druţobnej Gminy Mszana Dolna, ďalej prijala poslancov VÚC Prešov, poslancov NR SR,
zahraničných hostí z Nemecka.
PODPROGRAM 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a zdruţeniach
Zámer
podprogramu:
Záujmy obce Ţakovce presadzované na regionálnych, celoslovenských
i medzinárodných fórach
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Rozpočet (v EUR)
398
Čerpanie k 31. 12. 2010
542
541,58
Cieľ
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a zdruţeniach
Merateľný
ukazovateľ
Počet členstiev obce Ţakovce v organizáciách a zdruţeniach
Rok
Plánovaná
hodnota
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
5
Skutočná hodnota
Komentár:
V tomto programe sú zahrnuté výdavky na členstvo obce v profesijných a záujmových
zdruţeniach.
Obec Ţakovce je členom v týchto profesijných a záujmových zdruţeniach
1. Zdruţenie miest a obcí SR
2. Zdruţenie región TATRY
3. Regionálne zdruţenie tatranských a podtatranských obcí
4. Asociácia horských sídiel
5. Regionálne vzdelávacie centrum Štrba
5
PODPROGRAM 1.3 Audit
Zámer
podprogramu:
Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Rozpočet (v EUR)
900
Čerpanie k 31. 12. 2010
900
900
Cieľ
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva
obce
Merateľný
ukazovateľ
Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
1
Skutočná hodnota
1
Komentár:
Tento podprogram zahŕňa výdavky na vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky, priebeţnú
kontrolu a konzultácie v oblasti účtovníctva s audítorkou Ing. Máriou Kyselovou. Overenie ročnej
účtovnej závierky za rok 2009 vykonala audítorka Ing. Mária Kyselová s výrokom: "bez výhrad"
PODPROGRAM 1.4 Vnútorná kontrola
Zámer podprogramu: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN
a vnútornými normami Obce a efektívne fungujúca samospráva
Cieľ
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh vyplývajúcich z platných zákonov a úloh
schválených Obecným zastupiteľstvom obce Ţakovce
Merateľný
ukazovateľ
Kontrolné úlohy podľa plánu kontrolnej činnosti
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
100 %
100 %
Merateľný
ukazovateľ
Rok
Počet vykonaných kontrol za rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
12
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
20
Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie
nedostatkov za rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
0
Skutočná hodnota
0
Komentár:
Kontrolórka obce Bc. Anna Gardošová obce vykonala v zmysle plánu kontrolnej činnosti
v mesiacoch marec 2010, jún 2010, september 2010 a december 2010 inventarizáciu pokladní –
základnej školy, materskej školy, ČOV, obce a školskej jedálne. Ďalej vykonala kontrolu faktúr,
účtovných dokladov a bankových výpisov.
PODPROGRAM 1.5 Petície, sťaţnosti a podania
Zámer
podprogramu:
Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov
Cieľ
Vybavovanie petícií, sťaţností a podaní v termínoch určených zákonom,
vnútornými normami a rozhodnutiami obce Ţakovce
Merateľný
ukazovateľ
Percento vybavených sťaţností v termíne za rok
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
100 %
100 %
Merateľný
ukazovateľ
Rok
Percento vybavených petícií v termíne za rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
100 %
Skutočná hodnota
100 %
Komentár:
Do 30. 6.2010 bola podaná 1 sťaţnosť, ktorá bola vybavená v termíne. K 31. 12. 2010 Obec
Ţakovce neeviduje ţiadnu podanú petíciu, ani ţiadnu sťaţnosť.
PODPROGRAM 1.6 Príprava a vydávanie noriem obce Ţakovce
Zámer
podprogramu:
Normotvorná činnosť Obce v súlade s legislatívnymi zmenami v právnom
systéme a poţiadavkami obce Ţakovce
Cieľ
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami Obce
Ţakovce
Merateľný
ukazovateľ
Počet pripravených a vydaných VZN
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
5
3
Komentár:
Obecné zastupiteľstvo obce Ţakovce prijalo na svojom XXI. zasadaní, konanom dňa 28. 4. 2010
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 o riešení krízových situácií na území Obce Ţakovce,
na svojom XXVI. zasadaní konanom dňa 10.11.2010 prijalo Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2010 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a Všeobecne
záväzné nariadenie č. 3/2010 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole Ţakovce. .
PODPROGRAM 1.7 Daňová agenda a politika
Zámer
podprogramu:
Efektívny a účinný výber daní a poplatkov
Cieľ
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov
Merateľný
ukazovateľ
Počet riešených podaní daňových subjektov
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
23
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
50
Počet oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
2
Skutočná hodnota
42
Komentár:
Obecný úrad do 31. 12. 2010 prijal 50 podaní daňových subjektov. Podania daňových subjektov
sa týkali Dane z nehnuteľnosti. Do 31. 12. 2010 bolo odoslaných 42 oznámení o vymáhaní
daňových nedoplatkov.
PODPROGRAM 1.8 Rozpočtová politika
Zámer
podprogramu:
Zodpovedná fiškálna politika obce Ţakovce
Cieľ
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu, zabezpečiť pravidelné
hodnotenie plnenia rozpočtu, zabezpečiť efektívny manaţment zdrojov
a záväzkov Obce Ţakovce
Merateľný
ukazovateľ
Rozpočet schválený v Obecnom zastupiteľstve Obce Ţakovce do konca
kalendárneho roka
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
áno
Skutočná hodnota
áno
Merateľný
ukazovateľ
Rok
Počet vypracovaných hodnotiacich správ za rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
2
Skutočná hodnota
3
Merateľný
ukazovateľ
Rok
Objem záväzkov po lehote splatnosti
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
0
Skutočná hodnota
0
Komentár:
Obecné zastupiteľstvo obce Ţakovce na svojom XXII. zasadaní konanom dňa 23. 6. 2010
prejednávalo Záverečný účet obce ŢAKOVCE za rok 2009 a Výročnú správu za rok 2009. Na
svojom XXV. zasadaní konanom 8.9.2010 prejednávalo Monitorovaciu správu plnenia
Programového rozpočtu obce k 30.6.2010. Rozpočet obce na roky 2011 – 2013 schválený na
XXVI. zasadaní konanom 10.11.2010. Obec Ţakovce nemá ţiadne záväzky po lehote splatnosti.
PODPROGRAM 1.9 Účtovníctvo
Zámer
podprogramu:
Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov obce
Cieľ
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve,
zabezpečiť pravidelné hodnotenie plnenia rozpočtu. Vypracovanie výstupov
pre interné a externé subjekty.
Merateľný
ukazovateľ
Výrok audítora
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
Bez výhrad
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
Bez výhrad
Nedostatky zistené kontrolami
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
0
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
0
Počet vypracovaných správ pre obecné zastupiteľstvo
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
2
6
Komentár:
Obecné zastupiteľstvo obce Ţakovce na svojom XXII. zasadaní konanom dňa 23. 6. 2010
prejednávalo Výrok audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2009 s výrokom „bez
výhrad“. Do 31. 12. 2010 neboli vykonané ţiadne vonkajšie kontroly účtovníctva. Do 31. 12. 2010
bolo vypracovaných 6 správ z oblasti účtovníctva pre obecné zastupiteľstvo – Záverečný účet
obce Ţakovce za rok 2009, Výročná správa za rok 2009, Monitorovacia správa plnenia
Programového rozpočtu obce Ţakovce k 30.6.2010 a I. úprava rozpočtu k 28. 4. 2010, II. úprava
rozpočtu k 31. 8. 2010 a III. úprava rozpočtu k 31.10.2010
PROGRAM 2 Propagácia a marketing
Zámer programu:
Obec Ţakovce známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská, ktorú sa oplatí navštíviť,
spoznať a zostať v nej ţiť či podnikať
Schválený
rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
1 328
1 528
597,49
Rozpočet (v EUR)
PODPROGRAM 2.1 Propagácia a prezentácia obce Ţakovce
Zámer
podprogramu:
Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných
materiálov a produktov, prezentujúcich obec
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
60
260
210,50
Rozpočet (v EUR)
Cieľ
Udrţiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce Ţakovce
Merateľný
ukazovateľ
Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti web - stránky
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
1 x mesačne
Skutočná hodnota
1 x mesačne
Komentár:
Tento podprogram zahŕňa náklady na propagáciu obce v knihe Malý slovník spišských obcí,
náklady na letecký záber obce a vianočné pozdravy. Internetová stránka je aktualizovaná
novými informáciami na úradnej tabuli 1 x mesačne.
PODPROGRAM 2.2 Kronika obce Ţakovce
Zámer
podprogramu:
Rozpočet (v EUR)
Trvalý záznam o dôleţitých udalostiach obce
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
168
168
0
Cieľ
Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely a pre budúce
generácie
Merateľný
ukazovateľ
Percento zaznamenaných akcií v obci zo všetkých uskutočnených
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
100 %
Skutočná hodnota
100 %
Komentár:
Tento podprogram zahŕňa náklady na vedenie obecnej kroniky. Kronikárkou obce je Mgr. Mária
Sekeráková, ktorá zaznamenáva udalosti v obci písomne a fotografiami. Návrh na zápis do
kroniky za uplynulý rok 2009 bol spracovaný a prerokovaný v obecnom zastupiteľstve 8. 9.
2010. Odmena kronikárke za rok 2009 bola vyplatená vo výplate za mesiac 12/2010 preto sa
v plnení rozpočtu za rok 2010 neobjavila, bude aţ v roku 2011.
PODPROGRAM 2.3 Miestny rozhlas
Zámer
podprogramu:
Ţivot obce v éteri
Schválený
rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
1 100
1 100
386,99
Rozpočet (v EUR)
Cieľ
Merateľný
ukazovateľ
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktivitách zo ţivota obce
a mimoriadnych situáciách, zvýšiť kvalitu vysielania miestneho rozhlasu
Počet relácií o aktivitách obce za rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
10
14
Komentár:
Tento podprogram zahŕňa náklady na prevádzku a údrţbu miestneho rozhlasu, poplatky SOZA
a koncesionárske poplatky a odmeny umelcom za verejný prenos prostredníctvom miestneho
rozhlasu. V miestnom rozhlase boli vysielané relácie : - pri príleţitosti Dňa detí 1.6., informácie
pre voličov pred voľbami do NR SR, smútočné oznámenia pri úmrtí spoluobčanov 7 x, informácie
o uzávere miestnej komunikácie počas rekonštrukcie premostení, propagácia akcie Ţakovce sa
bavia dňa 24. 7. 2010, Vianočný príhovor starostky obce, upozornenie na túlajúce sa psy, cvičenie
ZUMBA
PROGRAM 3 Interné sluţby obce
Zámer programu:
Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysoko kvalitným a efektívnym sluţbám
Schválený
rozpočet
Rozpočet (v EUR)
Upravený rozpočet
439 997
Čerpanie k 31. 12. 2010
43 657
36 888,84
PODPROGRAM 3.1 Právne sluţby obci – zastupovanie obce navonok
Zámer
podprogramu:
Profesionálne právne zastupovanie obce navonok
Schválený
rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
830
2 613
2 612,70
Rozpočet (v EUR)
Cieľ
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie obce v súdnych sporoch, zabezpečiť
účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov obce Ţakovce
Merateľný
ukazovateľ
Počet vyhraných súdnych sporov
Rok
Plánovaná
hodnota
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
1
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
0
Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených sporoch
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
1
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
0
Suma získaná vymáhaním v €
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
101 809 €
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
0
% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
100 %
Skutočná hodnota
0
Komentár:
Podprogram zahŕňa náklady na právne zastupovanie obce pred súdmi a inými orgánmi. Ide o
právne sluţby, ktoré poskytuje advokátska kancelária Mgr. Jeţíka. Spravidla sa jedná o
zhotovenie zmlúv, stanovísk, odpovedí , ale aj konzultácie a právne rady. V súčasnosti
prebiehajú dva súdne spory, jeden medzi Obcou Ţakovce a TOS s.r.o. Ţakovce o zaplatenie
143 185,34 € s prísl. za rekultiváciu skládky z roku 1997 a druhý súdy spor medzi Obcou
Ţakovce a Mgr. Danielou Zeleňákovou vo veci neplatnosti okamţitého skončenia pracovného
pomeru.
PODPROGRAM 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami
Zámer
podprogramu:
Hladký priebeh volieb
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Rozpočet (v EUR)
Cieľ
1 193
1 999
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb
Čerpanie k 31. 12. 2010
1 947,18
Merateľný
ukazovateľ
Rok
Počet očakávaných volieb v danom roku
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
2
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
3
Mnoţstvo pripravených a rozdistribuovaných oznámení a mieste a čase
volieb
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
1 240
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
1 903
Počet problémov alebo sťaţností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením
úloh
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
0
0
Komentár:
Podprogram zahŕňa náklady na zabezpečenie činností súvisiacich s voľbami. Tieto náklady sú
plne hradené zo štátneho rozpočtu formou transferu. V roku 2010 sa uskutočnili Voľby do NR SR,
ktoré boli 12. 6. 2010. Na tieto Voľby bolo rozdistribuovaných 630 oznámení o mieste a čase
konania volieb, neboli zaznamenané ţiadne problémy ani sťaţnosti počas týchto volieb. Dňa 18.
9. 2010 sa uskutočnilo Referendum na ktoré bolo rozdistribuovaných 632 oznámení o mieste
a čase konania a neboli zaznamenané ţiadne problémy a sťaţnosti. Dňa 27.11.2010 sa
uskutočnili Komunálne voľby na ktoré bolo rozdistribuovaných 641 oznámení o mieste a čase
konania volieb a neboli zaznamenané ţiadne problémy a sťaţnosti.
PODPROGRAM 3.3 Zasadnutia orgánov obce
Zámer
podprogramu:
Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným
servisom
Schválený
rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
1 328
1 328
1 268,20
Rozpočet (v EUR)
Cieľ
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce, zvýšiť efektívnosť
zabezpečenia zasadnutí orgánov obce
Merateľný
ukazovateľ
Počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
6
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
10
Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
áno
nie
Komentár:
Podprogram zahŕňa náklady na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva. Zasadnutia OZ sa
konajú prevaţne v súlade s časovým harmonogramom schváleným OZ na rok. V prípade potreby
naliehavého riešenia problémov sa OZ schádza aj na mimoriadnych zasadnutiach OZ. V tomto
roku to zasadalo obecné zastupiteľstvo bolo 10 - krát – 13.1.2010, 10.2.2010, 24.2.2010,
29.3.2010, 28.4.2010, 23.6.2010, 26.7.2010, 31.8.2010, 8.9.2010 a 10.11.2010. Materiály k
jednotlivým zasadnutiam sú zasielané v tlačenej forme, osobne doručením v obálke.
PODPROGRAM 3.4 Verejné obstarávanie
Zámer
podprogramu:
Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najniţšiu cenu
Cieľ
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní
Merateľný
ukazovateľ
% úspešnosti verejných súťaţí zo všetkých
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
100 %
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
100 %
Očakávaný počet verejných súťaţí
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
3
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
0
Počet pripomienok, sťaţností a odvolaní k priebehu verejných obstarávaní
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
0
0
Komentár:
Program zahŕňa náklady na zabezpečenie verejného obstarávania na investičné projekty obce
„Rekonštrukcia kultúrneho domu“, „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“, „Výstavba 8 bytovej
jednotky“. Finančné projekty sú podané na príslušných fondoch. Po ich schválení obec pristúpi
k výberu dodávateľa na predmetné stavby.
PODPROGRAM 3.5 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce pozemky
Zámer
podprogramu:
Rozpočet (v EUR)
Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa pozemkov
vo vlastníctve obce Ţakovce a vysporiadaný majetok obce
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
67 332
17 637
12 102,92
Cieľ
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo
vlastníctve obce Ţakovce, zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa
zámerov obce v investičnej výstavbe a podľa poţiadaviek oprávnených
osôb, dosiahnuť najvyššiu moţnú efektívnosť prenájmu a predaja
pozemkov.
Merateľný
ukazovateľ
Počet nájomných zmlúv
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná hodnota
4
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
11
Výmera pozemkov v m2
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná hodnota
16 297
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
353 466
Príjem z prenájmu
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
1 208 €
2 388,20
Merateľný
ukazovateľ
Rok
Výmera vysporiadaných nehnuteľností v danom roku
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná hodnota
0
Skutočná hodnota
3 480
Komentár:
Podprogram zahŕňa náklady na kolky, na kúpu pozemkov, na zameranie pozemkov GP (MK
k pozemku p. Garnek, rozdelenie pozemku na novej IBV p. Kučerová)
Obec po ROEP vlastní pozemky o výmere 351 358 m2. Obec má uzatvorené 4 nájomné zmluvy
na prenájom pozemkov, z ktorých v roku 2010 získala nájom v hodnote 1288,20 €. V roku 2010
bolo uzatvorených 7 nájomných zmlúv na umiestnenie reklamy počas akcie Ţakovce sa bavia,
z tohto prenájmu obec získala 1100 €. V roku 2010 došlo k vysporiadaniu pozemku parc. č.
2613/5 a 2613/501 o výmere 3 201 m2 v prospech obce, k zámene pozemkov v prospech obce
parc. č. 2610/1, 2610/2 a 2610/3 o výmere 2 374 m2 za pozemok o výmere 842 m2, zámena
pozemkov v prospech obce o výmere 262 m2 za pozemky o výmere 1515 m2 za rozdiel vo
výmere bol doplatok v eurách.
PODPROGRAM 3.6 Prevádzka a údrţba budov
Zámer
podprogramu:
Rozpočet (v EUR)
Maximálne funkčné a vyuţité priestory vo vlastníctve obce
Schválený
rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
368 020
18 772
18 523,35
Cieľ
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách vo vlastníctve
obce
Merateľný
ukazovateľ
Počet nájomných zmlúv
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
4
5
Merateľný
ukazovateľ
Rok
Výmera prenajatých priestorov v m2
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
177
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
215,86 m2
Príjem z prenájmu
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
364
Skutočná
hodnota
1 053,74
Komentár:
Podprogram zahŕňa náklady na energie v prenajímaných bytoch, náklady na projektovú
dokumentáciu na výstavbu novej 8 – bytovej jednotky.
Obec prenajíma priestory obecného úradu na Poštu, priestory Poţiarnej zbrojnice pre
SlovakTelecom a tri byty, z ktorých má k 31. 12. 2010 príjem z prenájmu 1 053,74 €.
PODPROGRAM 3.7 Vzdelávanie zamestnancov
Zámer
podprogramu:
Rozpočet (v EUR)
Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu
Schválený
rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
1 294
1 308
434,49
Cieľ
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov
Merateľný
ukazovateľ
Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
2
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
3
Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
5
Skutočná hodnota
8
Komentár:
Podprogram zahŕňa náklady na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre ako aj cestovné
náhrady týchto zamestnancov. Zamestnanci obce sa zúčastňovali rôznych školení a seminárov,
ktoré boli orientované na oblasť aktuálnej legislatívy a zmien súvisiacich s fungovaním
samosprávy. 3 zamestnanci obce sa k 31.12.2010 zúčastnili 18 školení, 1 zamestnanec ŠJ sa
zúčastnili 4 školení, 2 zamestnanci ZŠ a zúčastnili 1 školenia, 3 zamestnanci MŠ sa zúčastnili
4 školení.
PROGRAM 4 Sluţby občanom
Zámer programu:
Maximálne kvalitné a flexibilné sluţby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce
Ţakovce
Rozpočet (v EUR)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
7 605
1 061
804,63
PODPROGRAM 4.1 Cintorínske a pohrebné sluţby
Zámer
podprogramu:
Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Ţakovce
Schválený rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
6 875
325
206,83
Rozpočet (v EUR)
Cieľ
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné sluţby
Merateľný
ukazovateľ
Celkový počet udrţiavaných hrobových miest
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
479
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
500
Celková rozloha udrţiavaných cintorínskych plôch
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
8 259
Skutočná hodnota
8 259
Komentár:
Podprogram zahŕňa náklady na energiu v dome smútku, vodu na cintoríne a všeobecný materiál.
V roku 2010 bolo na miestnom cintoríne pochovaných 7 zomrelých. Na pohrebné obrady bol
pouţitý aj Dom smútku .
PODPROGRAM 4.2 Organizácia občianskych obradov
Zámer
podprogramu:
Rozpočet (v EUR)
Najdôleţitejšie okamihy ţivota občanov na vysokej spoločenskej úrovni
Schválený
rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
730
736
597,80
Cieľ
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov, formou
spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (oslobodenie ČSSR,
mesiac úcty k starším, deň matiek)
Merateľný
ukazovateľ
Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
3
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
2
Počet účastníkov týchto podujatí
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
210
Skutočná hodnota
175
Komentár:
Podprogram zahŕňa náklady na zabezpečenie podujatí na území Obce Ţakovce.
Stretnutie s odbojármi pri príleţitosti oslobodenia ČSSR sa uskutočnilo 9. 5. 2010 o 14.00 hod.
Posedenie s dôchodcami sa uskutočnilo 24. 10. 2010 o 15.00 hod v sále obecného úradu
a 25.10.2010 o 14.00 hod v zariadení IKV Ţakovce.
PODPROGRAM 4.3 Osvedčovanie listín a podpisov
Zámer programu:
Osvedčovanie vykonané na počkanie
Cieľ
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov
Merateľný
ukazovateľ
Časová záťaţ občana pri jednom osvedčení
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Max 10 minút
10 minút
Merateľný
ukazovateľ
Rok
% klientov nevybavených na počkanie
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
0
Skutočná hodnota
0
Komentár:
Osvedčovanie listín a podpisov je vykonávané na počkanie, maximálny čas vybavenia jedného
osvedčenia je 10 minút. V roku 2010 bolo overených 337 podpisov a 208 listín.
PODPROGRAM 4.4 Úradná tabuľa
Zámer
podprogramu:
Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti
Cieľ
Promptne a transparentne informovať občanov obce
Merateľný
ukazovateľ
Počet aktualizácií informačných tabúľ
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
6
Skutočná hodnota
13
Komentár:
Informačne tabule boli aktualizované po kaţdom zasadaní obecného zastupiteľstva, ktoré
zasadalo 10 krát. Mimoriadne boli informačné tabule menené z dôvodu MDD a prípravy
športového dopoludnia pre deti a z dôvodu zverejnenia informácií o prebiehajúcich prácach
v obci, z dôvodu akcie Ţakovce sa bavia.
PODPROGRAM 4.5 Rybárske lístky
Zámer
podprogramu:
Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov
Cieľ
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov
Merateľný
ukazovateľ
Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
Max 15 minút
Skutočná hodnota
Max 15 minút
Komentár:
V roku 2010 boli zamestnancami obce vydané 2 rybárske lístky.
PODPROGRAM 4.6 Evidencia obyvateľov
Zámer
podprogramu:
Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie
Cieľ
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov
Merateľný
ukazovateľ
Priemerný čas na vykonanie doţiadaní a príslušnej agendy
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
10 dní
10 dní
Komentár:
Evidencia obyvateľov sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998. V roku 2010 bolo vydaných 96
potvrdení týkajúcich sa pobytu. Doţiadania sú vybavované do 10 dní.
PROGRAM 5 Bezpečnosť, právo a poriadok
Zámer programu:
Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov v obci Ţakovce, maximálna
ochrana majetku a ţivotného prostredia 24 hodín denne
Schválený
rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
1 867
3 125
2 048,46
Schválený
rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
1 819
2 951
1 874,21
Rozpočet (v EUR)
PODPROGRAM 5.1 Ochrana pred poţiarmi
Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku poţiarov
Rozpočet (v EUR)
Cieľ
Zníţiť riziko vzniku poţiarov prevenciou a kontrolou, podporovať a rozvíjať
činnosť obecných a dobrovoľných hasičských zborov
Merateľný
ukazovateľ
Počet preventívnych protipoţiarnych kontrol za rok
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
1
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
1
Počet členov DHZ
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
60
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
56
Počet zásahov DHZ
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
0
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
4
Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
áno
Skutočná hodnota
áno
Komentár:
Podprogram zahŕňa náklady na činnosť dobrovoľného hasičského zboru Ţakovce a prevádzku
Poţiarnej zbrojnice. Dobrovoľný hasičský zbor zasahoval pri povodniach dňa 4. 6. 2010 a to
vyťahovaním spodných vôd z pivníc, napĺňaním vriec pieskom a hliadkovaním pri vodných
tokoch. Pomáhal pri odstraňovaní škôd spôsobených povodňami v obci Tvaroţná dňa 5. 6. 2010.
Členovia DHZ vykonali kontrolu poţiarnych hydrantov
v obci. Pomáhali pri akciách
usporiadávaných obcou. Zúčastňovali sa súťaţi Keţmarskej hasičskej ligy v ktorej sa umiestnili
na I. mieste. Zúčastnili sa Východoslovenskej hasičskej ligy v Čečejovciach a Slovenského Super
Pohára v Dolnej Štubni. Dňa 8.8.2010 usporiadali hasičskú súťaţ o Pohár starostky obce
Ţakovce a súťaţ Ţakovská naberačka.
PODPROGRAM 5.2 Civilná ochrana
Zámer
podprogramu:
Rozpočet (v
EUR)
Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase krízovej situácie
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
48
174
174,25
Cieľ
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí,
podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov
Merateľný
ukazovateľ
Aktualizovaná agenda CO
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
áno
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
áno
Plnenie zákonných poţiadaviek
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
100 %
Skutočná hodnota
100 %
Komentár:
Podprogram zahŕňa náklady na skladníka CO. Agenda CO je pravidelne aktualizovaná.
PROGRAM 6 Odpadové hospodárstvo
Zámer programu:
Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, v čo najväčšej
miere zodpovedajúci subjektívnym predstavám jednotlivcov, kladúci dôraz na zachovanie
a ochranu ţivotného prostredia
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Rozpočet (v EUR)
53 499
46 231
Čerpanie k 31. 12. 2010
45 013,41
PODPROGRAM 6.1 Zvoz a odvoz odpadu
Zámer
podprogramu:
Rozpočet (v EUR)
Pravidelný odvoz odpadu v Obci Ţakovce
Schválený
rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
13 695
12 777
12 775,67
Cieľ
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby
obyvateľov, zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych
prípadoch, zvýšiť stupeň ochrany ţivotného prostredia formou separovaného
zberu odpadu
Merateľný
ukazovateľ
Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná hodnota
457,6 t
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
258,56 t
Celkový objem zberných nádob
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná hodnota
18 260 l
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
17 922 l
Objem zvezeného a odvezeného nebezpečného odpadu za rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná hodnota
1,5 t
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
0,87 t
Počet poskytnutých veľkoobjemových kontajnerov
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná hodnota
30
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
68
Objem separovaného zberu odpadu za rok
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná hodnota
6,13 t
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
8,06 t
Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná hodnota
1,3 %
Skutočná hodnota
3,12 %
Komentár:
Podprogram zahŕňa náklady na odvoz všetkých druhov odpadu, odvoz nadrozmerného odpadu,
odvoz nebezpečného odpadu a separovaný zber odpadu. Vývoz komunálneho odpadu
zabezpečuje firma Technické sluţby Svit v pravidelných 14 - dňových intervaloch na skládku
komunálneho odpadu Úsvit. Zber nebezpečného separovaného komunálneho odpadu vykonáva
firma Technické sluţby mesta Svit na základe Zmluvy o spolupráci pri separovanom zbere
nebezpečných odpadov, do 31. 12. 2010 bol v obci vykonaný zber nebezpečného odpadu. Zber
separovaného odpadu zabezpečuje firma Technické sluţby mesta Svit , odvoz sa vykonáva kaţdý
týţdeň iná komodita.
PODPROGRAM 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer
podprogramu:
Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť všetkých ulíc v obci Ţakovce
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Rozpočet (v EUR)
39 804
Čerpanie k 31. 12. 2010
33 454
32 237,74
Cieľ
Zabezpečiť kanalizačnú sieť v obci bez porúch, zabezpečiť plynulý chod ČOV
Merateľný
ukazovateľ
Operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v obci
Rok
Plánovaná hodnota
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
do 24 hod
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
do 24 hod
Dĺţka udrţiavaných kanalizačných potrubí obce v m
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná hodnota
4 402,5
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
4 402,5
Počet dní prevádzky čističky do roka
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná hodnota
365
Skutočná hodnota
365
Komentár:
Podprogram zahŕňa náklady na prevádzku ČOV, údrţbu a na prevádzkovanie ČOV firmou W Control, s.r.o. Poprad.
PROGRAM 7 Doprava
Zámer programu:
Integrovaný, demonopolizovaný a ekonomicky efektívny dopravný systém, poskytujúci najvyššiu
kvalitu a orientáciu na zákazníkov
Rozpočet (v EUR)
Schválený rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
996
1 360
1 251,54
PODPROGRAM 7.1 Dofinancovanie spoja cez víkendy
Zámer
podprogramu:
Rozpočet (v EUR)
Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich
kaţdodennými povinnosťami aj cez víkendy
Schválený rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
996
1 360
1 251,54
Cieľ
Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov obce sluţbami
SAD, zabezpečiť financovanie spoja cez víkendy
Merateľný
ukazovateľ
Počet posilnených spojov cez víkendy a sviatky
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
1
Skutočná hodnota
1
Komentár:
Podprogram zahŕňa výdavky na financovanie víkendového spoja do obce počas celého roka,
výška úhrady závisí od počtu prepravovaných osôb.
PROGRAM 8 Pozemné komunikácie
Zámer programu:
Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udrţované pozemné komunikácie
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Rozpočet (v EUR)
161 917
202 564
Čerpanie k 31. 12. 2010
190 651,08
PODPROGRAM 8.1 Správa a údrţba pozemných komunikácií
Zámer
podprogramu:
Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Rozpočet (v EUR)
Cieľ
161 917
188 809
Čerpanie k 31. 12. 2010
176 896,37
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia na
miestnych komunikáciách, zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území
obce, zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov,
zabezpečiť zimnú údrţbu miestnych komunikácií a estetické a účelné
autobusové zastávky
Merateľný
ukazovateľ
Rok
Plocha opravených komunikácií za rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
400 m2
350 m2
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
Celková dĺţka spravovaných miestnych komunikácií
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
7,47 km
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
7,4 km
Dĺţka posypaných miestnych komunikácií
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
7,4 km
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
7,47 km
Dĺţka odhŕňaných miestnych komunikácií
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
7,4 km
7,47 km
Merateľný
ukazovateľ
Rok
Počet upravených autobusových zastávok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
2
Skutočná hodnota
2
Komentár:
Podprogram zahŕňa výdavky na financovanie opravy, údrţbu a čistenie miestnych komunikácií,
chodníkov, odstavných plôch, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, zimnú údrţbu miestnych
komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, rekonštrukcie a údrţbu autobusových zastávok.
Podprogram zahŕňa aj výdavky na realizáciu dvoch premostení a opravu a čistenie jestvujúcich
rigolov.
PODPROGRAM 8.3 Výstavba chodníkov, rigolov, miestnych komunikácií a premostení
Zámer podprogramu: Výstavba chodníkov, rigolov, miestnych komunikácií a premostení v obci
Ţakovce
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Rozpočet (v EUR)
0
13 755
Čerpanie k 31. 12. 2010
13 754,71
Komentár:
Tento program zahŕňa náklady na výstavbu miestnej komunikácie na ulici Letná v Ţakovciach
o výmere 210 m2.
PROGRAM 9 Vzdelávanie
Zámer programu:
Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy ţiakov,
reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne
slobodným rozhodovaním rodičov a ţiakov
Rozpočet (v
EUR)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
114 728
175 033
161 603,51
PODPROGRAM 9.1 MATERSKÁ ŠKOLA
Zámer
podprogramu:
Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy
rodičov
Schválený
rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
46 956
57 255
52 021,78
Rozpočet (v EUR)
Cieľ
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie sluţby v materskej škole a dosiahnuť
najvyššiu moţnú kvalitu výchovných a vzdelávacích sluţieb v materskej škole
Merateľný
ukazovateľ
Počet detí navštevujúcich MŠ
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
28
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
32
Náklady na 1 dieťa a rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
1 677
1 625,68
Komentár:
Podprogram zahŕňa výdavky na materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie kvalitných
výchovných a vzdelávacích sluţieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj
osobnosti dieťaťa. V roku 2010 MŠ navštevovalo 32 detí.
PODPROGRAM 9.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Zámer
podprogramu:
Moderná základná škola rešpektujúca individuálne potreby ţiakov a záujmy
rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne
slobodným rozhodovaním rodičov a ţiakov
Schválený
rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
54 412
103 505
98 046,56
Rozpočet (v EUR)
Cieľ
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie sluţby v základnej škole a dosiahnuť
najvyššiu moţnú kvalitu výchovných a vzdelávacích sluţieb v základnej škole,
zvýšiť úroveň vzdelania pre ţiakov navštevujúcich ZŠ
Merateľný
ukazovateľ
Počet ţiakov navštevujúcich ZŠ
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
28
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
30
Náklady na 1 ţiaka a rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
1 660
1 791,69
Komentár:
Podprogram zahŕňa výdavky na materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie kvalitných
výchovných a vzdelávacích sluţieb v základnej škole zameraných na zvyšovanie úrovne
vzdelania ţiakov navštevujúcich ZŠ. V roku 2010 bola vykonaná oprava strechy školy , na ktorú
obec získala transfer z Krajského školského úradu vo výške 30 404 €.
PODPROGRAM 9.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Zámer
podprogramu:
Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výţivy
Schválený
rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
13 360
14 273
11 535,17
Rozpočet (v EUR)
Cieľ
Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri
základnej škole a materskej škole
Merateľný
ukazovateľ
Počet vydaných hlavných jedál pre ZŠ
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
720
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
523
Počet vydaných hlavných jedál pre MŠ
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
5 040
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
4 575
Počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
10 080
9 150
Merateľný
ukazovateľ
Rok
Počet ţiakov vyuţívajúcich stravovanie v ŠJ
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
4
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
4
Počet detí vyuţívajúcich stravovanie v ŠJ
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
28
Skutočná hodnota
32
Komentár:
Podprogram zahŕňa výdavky na materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie moderného
stravovacieho zariadenia. Okrem detí ZŠ a, MŠ sa v školskej jedálni stravujú zamestnanci obce
a pripravuje sa strava pre dôchodcov, ktorí odoberajú obedy.
PROGRAM 10 Kultúra
Zámer programu:
Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu, ţelaní a rozhodnutí obyvateľov obce Ţakovce
Rozpočet (v EUR)
Schválený rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
22 600
32 841
32 300,61
PODPROGRAM 10.1 Podpora kultúrnych podujatí
Zámer
podprogramu:
Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyváţený rozvoj kultúry priamou
finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých
zdruţení
Schválený rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
21 800
24 995
24 746,28
Rozpočet (v EUR)
Cieľ
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovanie a rozvíjanie tradícií,
posilnenie ţivota komunity, uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu
obyvateľov kaţdej vekovej a sociálnej vrstvy
Merateľný
ukazovateľ
Priemerná návštevnosť podujatia
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
600
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
550
Počet zorganizovaných podujatí
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
1
1
Komentár:
Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie kultúrneho podujatia organizovaného obcou
Ţakovce sa bavia, táto akcia sa uskutočnila 24.7.2010 V tomto podprograme sú zahrnuté aj
dotácie z rozpočtu obce na zimný a letný tábor detí. Podprogram zahŕňa výdavky na
vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kultúrneho domu, inţiniersku činnosť
a výdavky na podanie projektu cezhraničnej spolupráce na rekonštrukciu kultúrneho domu.
PODPROGRAM 10.2 Obecná kniţnica
Zámer programu:
Dostupný a bohatý kniţničný fond
Schválený rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
800
800
508,33
Rozpočet (v EUR)
Cieľ
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy
obyvateľstva, vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov
Merateľný
ukazovateľ
Počet nakúpených kníh za rok
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
100
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
59
Počet výpoţičiek za rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
411
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
739
Predpokladaný počet návštevníkov za rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
50
41
Komentár:
Kniţnica je dostupná uţívateľom vo štvrtok od 8,00 - 16,30 hod. Knihovníčka pracuje na 0,6
úväzok. Podprogram zahŕňa výdavky na nákup novej literatúry, odmenu pracovníčke
a kancelárske potreby.
PODPROGRAM 10.3 Dotácie na kultúru
Zámer programu: Podpora kultúry v súlade s VZN obce Ţakovce č. 1/2007 o poskytovaní dotácií
a darov z rozpočtu Obce Ţakovce na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom
záujme alebo v prospech rozvoja územia obce.
Rozpočet (v EUR)
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
0
7 046
7 046,00
Cieľ
Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií zvýšiť záujem
o spolupodieľanie sa na veciach verejných v oblasti kultúry, zachovávať,
obnovovať a prezentovať kultúrne dedičstvo
Merateľný
ukazovateľ
Počet podporených subjektov
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
4
4
Komentár:
Podprogram zahŕňa výdavky na dotácie poskytnuté z rozpočtu obce. V roku 2010 Obec Ţakovce
poskytla dotáciu Rímsko-katolíckej cirkvi Ţakovce vo výške 582,12 € na účely Lyţiarskeho
zimného tábora pre deti v Ţdiari, dotáciu vo výške 900 € na účely Letného tábora pre deti v obci
Lúčka, dotáciu vo výške 3 333 € na rekonštrukciu rímsko-katolíckeho kostola na statické
zabezpečenie veţe. Obec Ţakovce poskytla dotáciu Grécko-katolíckej cirkvi Ţakovce vo výške
3 333 € na rekonštrukciu kostola – výmena okien. Dotácia vo výške 200 € bola poskytnutá Únii
ţien Slovenska v Ţakovciach na účel – návšteva relaxačného centra a vianočný koncert a dotácia
vo výške 180 € bola poskytnutá Slovenskému červenému kríţu Ţakovce na účely návštevy
vianočného koncertu.
PROGRAM 11 Šport
Zámer programu:
Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, ţelaní a rozhodnutí obyvateľov obce Ţakovce
Schválený
rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
91 938
134 636
115 110,55
Rozpočet (v EUR)
PODPROGRAM 11.1 Podpora športových podujatí
Zámer
podprogramu:
Rozpočet (v EUR)
Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeţe a
dospelých
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
89 938
131 696
112 473,62
Cieľ
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládeţ a dospelých
Merateľný
ukazovateľ
Počet zorganizovaných športových podujatí za rok
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
3
Skutočná hodnota
1
Komentár:
Podprogram zahŕňa výdavky na výstavbu viacúčelového ihriska na ktoré obec získala dotáciu vo
výške 74 223 €. Dňa 12. 6.2010 obec zorganizovala športový deň pre deti a mládeţ v rámci
MDD, ktorého sa zúčastnilo 140 detí.
PODPROGRAM 11.2 Dotácie na šport
Zámer
podprogramu:
Intenzívna činnosť futbalového klubu
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
2 000
2 940
2 636,93
Rozpočet (v EUR)
Cieľ
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládeţ a dospelých
Merateľný
ukazovateľ
Počet členov podporeného klubu
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
40
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
40
Počet odohraných zápasov
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
30
Skutočná hodnota
27
Komentár:
Podprogram zahŕňa výdavky na dotácie z rozpočtu obce na šport. Obec v roku 2010 poskytla
dotáciu z rozpočtu obce Futbalovému klubu Ţakovce vo výške 2636,93 € na účely rozvoja
telesnej kultúry a športu v obci Ţakovce.
PROGRAM 12 Prostredie pre ţivot
Zámer programu:
Atraktívne a zdravé prostredie pre ţivot, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce,
s dôrazom na zniţovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v obci Ţakovce a okolí
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie k 31. 12. 2010
Rozpočet (v EUR)
191 330
32 180
28 452,57
PODPROGRAM 12.1 Verejné osvetlenie
Zámer
podprogramu:
Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci Ţakovce
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie k 31. 12. 2010
Rozpočet (v EUR)
177 060
15 710
12 972,56
Cieľ
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci Ţakovce,
zabezpečiť operatívne odstraňovanie porúch na verejnom osvetlení
Merateľný
ukazovateľ
Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
140
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
140
Priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
39,70 €
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
18,99 €
Doba odstránenia poruchy od jej nahlásenia
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
do 3 dní
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
do 3 dní
Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
38,42 kWh
105,45 kWh
Komentár:
Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku a údrţbu verejného osvetlenia. V roku 2010 bol
podaný finančný projekt na získanie finančných prostriedkov na budovanie a modernizáciu
verejného osvetlenia. Priemerné ročné náklady na prevádzku jedného svetelného bodu sú 18,99
€, ročná spotrebu elektrickej energie na 1 svetelný bod je 105,45 kWh.
PODPROGRAM 12.2 Verejná zeleň
Zámer
podprogramu:
Rozpočet (v EUR)
Čisté a udrţiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá,
dotvárajúce príťaţlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
1 369
1 414
760,95
Cieľ
Zabezpečiť pravidelnú údrţbu a čistenie verejných priestranstiev a
komunikácií
Merateľný
ukazovateľ
Čistenie rigolov
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
2 x ročne
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
2 x ročne
Čistenie krajníc od buriny a kamienkov
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
1 x ročne
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
1 x ročne
Čistenie verejných priestranstiev
Rok
2008
R-2
2009
2010
Plnenie k
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
stále
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
stále
Kosenie verejných priestranstiev
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
podľa potreby
Skutočná hodnota
podľa potreby
Komentár:
Podprogram zahŕňa výdavky na ručné čistenie obecný komunikácií, rigolov a krajníc, kosenie
verejných priestranstiev, postrek proti burine. Nákup kvetov, zeminy, hnojivo. Verejnú zeleň v
obci predstavujú také plochy ako sú parky, verejné priestranstvá , obecný cintorín, zelené pásy
okolo miestnych komunikácii. Udrţiavanie verejnej zelene spočíva hlavne v kosení trávy a s
tým súvisiace náklady na prevádzku kosačiek a krovinorezov.
PODPROGRAM 12.3 Územné plánovanie
Zámer
podprogramu:
Rozpočet (v EUR)
Cieľ
Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované
stavebné konanie zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce Ţakovce, organizácia
a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udrţateľný rozvoj obce
Schválený
rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
7 640
1 021
1 020,44
Zabezpečiť promptné sluţby stavebného konania, zabezpečiť dôsledný
a účinný stavebný dozor, zabezpečiť spracovanie územného plánu obce
Ţakovce, zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného
plánu, zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona
na úrovni obce, zabezpečiť a aktualizovať evidenciu objektov a pasportov na
území obce, zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obce
a potrebami obyvateľov
Merateľný
ukazovateľ
Rok
Vypracovaný príslušný stupeň územnoplánovacej dokumentácie
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
áno
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
áno
Počet stavebných konaní
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
10
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
7
Doba vybavenia ţiadosti v stavebnom konaní
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
30 dní
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
30 dní
Priemerný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb
a stavebným povoleniam za rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
10
4
Komentár:
Podprogram zahŕňa výdavky na obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, architektonických
štúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu obce a ostatných územno-technických
podkladov a činnosť Spoločného stavebného úradu v Keţmarku.
PODPROGRAM 12.4 Aktivácia nezamestnaných
Zámer
podprogramu:
Čistota v obci a pomocné udrţiavacie práce cez aktivačnú činnosť
nezamestnaných občanov, vytvorenie nového pracovného miesta
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Rozpočet (v EUR)
5 261
Čerpanie k 31. 12. 2010
14 035
13 698,62
Cieľ
Udrţať pracovné návyky u nezamestnaných občanov
Merateľný
ukazovateľ
Počet novovytvorených pracovných miest
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
2
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
0
Počet občanov zapojených do aktivačných prác
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
40
86
Komentár:
Podprogram zahŕňa výdavky na aktiváciu nezamestnaných – mzdy, odvody, náradie, ochranné
odevy. Výdavky sú uhrádzané Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na základe Dohody
o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných sluţieb pre obec podľa §
52 zákona č. 5/2004 Z.z. o sluţbách zamestnanosti. Platnosť dohody je od 1.4.2010 do
30.9.2010. V zmysle uvedenej dohody pracuje 32 nezamestnaných. Na základe Dohody č.
66/§52/2010/NP V-2 pokračovala aktivačná činnosť od 2. 11. 2010 do 31. 12. 2010. V zmysle
uvedenej dohody pracovalo 27 nezamestnaných. Okrem uvedeného projektu je do menších
obecných sluţieb zaradených 27 nezamestnaných tzv. “ mimo projektoví “ . Uchádzači
o zamestnanie sa podieľajú na upratovaní a čistení po obci, kosení, prácach spojených s
komunálnym odpadom, čistení potoka ale aj pri rôznych stavebných a rekonštrukčných prácach
na objektoch , ktoré sú vo vlastníctve obce.
PROGRAM 13 Sociálne sluţby
Zámer programu:
Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny
obyvateľov obce Ţakovce
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Rozpočet (v EUR)
14 842
18 169
Čerpanie k 31. 12. 2010
17 522,44
PODPROGRAM 13.1 Dotácie pre ţiakov materských a základných škôl v hmotnej núdzi
Zámer
podprogramu:
Rovnaké šance pre deti a ţiakov bez rozdielu spoločenského postavenia
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Rozpočet (v EUR)
1 100
1 554
Čerpanie k 31. 12. 2010
1 553,35
Cieľ
Koordinovať spoluprácu medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
a základnými školami a predškolskými zariadeniami
Merateľný
ukazovateľ
Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
5
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
11
Počet ţiakov poberajúcich dotáciu na stravu
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
2
5
Merateľný
ukazovateľ
Rok
Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
0
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ
Rok
6
Počet ţiakov poberajúcich dotáciu na školské potreby
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
2
Skutočná hodnota
5
Komentár:
Podprogram zahŕňa výdavky na stravu pre deti a ţiakov v hmotnej núdzi a na školské potreby
pre deti a ţiakov v hmotnej núdzi. Tieto dotácie poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Keţmarok a obec ich vyuţíva na stravovanie pre deti v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých
príjem nedosahuje výšku ţivotného minima. Doplatok rodičov na jeden obed v ZŠ je 0,03 €
a v MŠ na jeden stravovací deň je doplatok 0,17 €.
PODPROGRAM 13.2 Opatrovateľská sluţba v byte občana
Zámer
podprogramu:
Rozpočet (v EUR)
Kvalitný a plnohodnotný ţivot seniorov a zdravotne handicapovaných
obyvateľov v domácom prostredí
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
12 746
15 619
15 425,69
Cieľ
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní beţných ţivotných úkonov a kontakt
s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov
Merateľný
ukazovateľ
Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej sluţby poskytovanej v byte
občana
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
3
Skutočná hodnota
4
Komentár:
Podprogram zahŕňa výdavky na opatrovateľky, ktoré poskytujú pomoc pri nevyhnutných
ţivotných úkonoch opatrovaným – mzdy, odvody, poistné, posudky od posudkových lekárov.
Opatrovateľskú sluţbu v našej obci V ROKU 2010 vykonávali 4 opatrovateľky v domácnostiach
dôchodcov. Dňa 6.5.2010 zomrel opatrovaný Michal Uhlár, z uvedeného dôvodu skončil aj
pracovný pomer jeho opatrovateľke. Ku koncu roka 2010 má obec 3 opatrovateľky, ktoré opatrujú
4 opatrovaných.
PODPROGRAM 13.3 Organizovanie spoločného stravovania
Zámer
podprogramu:
Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov
Schválený rozpočet
Rozpočet (v EUR)
Upravený rozpočet Čerpanie k 31. 12. 2010
996
996
543,40
Cieľ
Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný
dôchodok
Merateľný
ukazovateľ
Priemerný ročný stav poberateľov sluţby za rok
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
3
6
Komentár:
Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s poskytovaním stravovania občanom, ktorí sú
poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku - reţijné náklady, ktoré sú vo výške 1,30 na
jeden obed. Dôchodcovia uhrádzajú 0,96 € za jeden obed.
PROGRAM 14 Administratíva
Zámer programu:
Maximálne funkčný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov
Rozpočet (v EUR)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
97 614
107 280
99 868,25
PODPROGRAM 14.1 Správa obce Ţakovce
Zámer
podprogramu:
Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov
Schválený
rozpočet
Rozpočet (v EUR)
Upravený rozpočet Čerpanie k 31. 12. 2010
97 614
107 280
99 868,25
Cieľ
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou Obecného úradu
Merateľný
ukazovateľ
Počet oprávnených sťaţností na činnosť obecného úradu
Rok
2008
2009
2010
Plnenie k
R-2
R-1
R
31. 12. 2010
Plánovaná
hodnota
0
Skutočná hodnota
0
Komentár:
Tento podprogram predstavuje výdavky na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy
obecného úradu - reţijné výdavky na zabezpečenie činností v programoch 1-13 ako mzdy, platy,
odvody do poisťovní, energie, materiál, údrţba, stravovanie.
Výdavkové finančné operácie
Rozpočet (v EUR)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
8 400
66 443
59 379
14.12.2010 bola vykonaná splátka DEXIA KOMUNÁL úveru vo výške 59 379 €, z prostriedkov,
ktoré nám boli refundované po kontrole z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 – výstavba
viacúčelového športového ihriska Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Bratislava.
3.
Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného
obdobia
Po skončení účtovného obdobia nenastali ţiadne udalosti osobitného významu.
4.
Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky
V nasledujúcom roku obec plánuje zatepliť budovy základnej a materskej školy, pokračovať
v rekonštrukcií rigolov, vybudovať 8bytovú jednotku a prístupovú komunikáciu k 8 bytovej
jednotke, rozšíriť v obci vodovod a kanalizáciu, pokračovať v budovaní chodníkov v obci,
zrekonštruovať verejné osvetlenie, pripraviť projektovú dokumentáciu v rámci protipovodňových
opatrení na reguláciu potoka.
5.
Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
6.
Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov
a akcií
Obec Ţakovce vlastní 2602 akcií s menovitou hodnotou 33,19 €, čo predstavuje hodnotu
86 360,38 € v Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s. čo predstavuje 0,16 % podiel. Obec
Ţakovce má 17 % podiel v Tatranskej odpadovej spoločnosti s.r.o. Ţakovce v hodnote
70 537,07 €.
7.
Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty
Schodok rozpočtu v sume 110 862,23 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. bol v priebehu rozpočtového roka vysporiadaný prijatým dlhodobým
bankovým úverom a z rezervného fondu.
Zostatok finančných operácií v sume 169 193,66 € bol v roku 2010 spôsobený čerpaním
rezervného fondu na beţné a kapitálové výdavky a prijatým dlhodobým bankovým úverom na
kapitálové výdavky na prefinancovanie projektov z eurofondov (výstavba viacúčelového ihriska,
Rekonštrukcia rámových priepustov a premostení v obci Ţakovce).
Zostatok finančných operácií v sume 58 331,43 € je v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona
č. 583/2004 Z.z. zdrojom rezervného fondu.
V Ţakovciach 11. 4. 2011
Vyhotovil: Ing. Viera Čupová
Mgr. Katarína Krullová
starostka obce Ţakovce
Download

Výročná správa obce Žakovce za rok 2010