PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA HLOHOVEC
NA ROKY 2015-2017
__________________________________________________________________
Rozpočet mesta na obdobie rokov 2015-2017 je spracovaný v súlade s platnými právnymi
normami, v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v súlade s ďalšími
právnymi predpismi. Návrh rozpočtu bol zostavovaný v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Hlohovec č. 134/2013 o rozpočtových pravidlách mesta Hlohovec v súlade
s Harmonogramom rozpočtového procesu na obdobie r. 2015-2017.
PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2015
Komisie MsZ a odborní pracovníci MsÚ a mestských organizácií predloţili poţiadavky na
financovanie výdavkov mesta vrátane SOÚ vo výške 19 140 741 €.
Predpokladané príjmy mesta bez finančných operácií sú vo výške 12 668 281 € (z toho
beţné príjmy 11 865 191 €, kapitálové príjmy 803 090 €). Príjmové finančné operácie sú zaradené
do rozpočtu v čiastke 2 505 567 € z toho prostriedky rezervného fondu vo výške 1 347 242 €
a prostriedky ostatných mimorozpočtových peňaţných fondov v sume 75 455 €, z toho 71 455 €
účelové prostriedky na starostlivosť o dreviny a 4 000 € mimorozpočtový fond z príjmov minulých
rokov z Michalského jarmoku.
Rozpočet na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový vo výške príjmov 15 173 848 € a výdavkov
vo výške 15 045 944 €.
Prebytok celkového rozpočtu mesta vo výške 127 904 € vznikol v dôsledku zaradenia
účelových prostriedkov na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny1),
zaradením ostatných účelových prostriedkov a tieţ v dôsledku krytia výdavkových
finančných operácií (splátok návratných zdrojov financovania) prebytkom beţných príjmov.
Ide o vyčíslený prebytok celkového rozpočtu, ktorý vzníkol v súlade s platnou metodikou
v rámci rozpočtových pravidiel územnej samosprávy. Mesto v r. 2013-2014 nevyčerpalo účelové
prostriedky na starostlivosť o dreviny, ktoré budú vyňaté z výsledku hospodárenia v súlade
s ustanovením § 16 zák. č. 583/2004 Z.z. a v r. 2015 sa zaraďujú do rozpočtu ako príjmová
finančná operácia. Tieto finančné prostriedky sú účelovo určené, t.j. moţno ich pouţiť výlučne na
zákonom stanovený účel 1) .
Beţný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet je schodkový, pričom výška
schodku 2 507 532 € je krytá prebytkom finančných operácií (v celkovej výške prebytku
2 453 118 €; t.j. prevodmi z peňaţných fondov mesta a návratnými zdrojmi financovania)
a prebytkom beţného rozpočtu.
__________________________________________________________________________
1)
§ 48 odst. 1 zák. č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny
1
Schválený rozpočet na r. 2015
Beţný rozpočet:
Príjmy
Výdavky
11 865 191 €
11 682 873 €
prebytok + 182 318 €
Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky
803 090 €
3 310 622 €
schodok – 2 507 532 €
Finančné operácie:
Príjmové FO
Výdavky
2 505 567 €
52 449 €
prebytok + 2 453 118 €
15 173 848 €
15 045 944 €
prebytkový + 127 904 €
Rozpočet mesta:
príjmy:
výdavky:
Mesto Hlohovec zostavuje programový rozpočet v schválenej programovej štruktúre, t.j.
v logickej, hierarchicky usporiadanej konštrukcii, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom
a cieľom subjektu samosprávy. Tvorí ju 13 programov, rozdelených na podprogramy (dva
podprogramy sú členené ešte i na prvky). Kaţdý program obsahuje zámery, ciele a merateľné
ukazovatele.
Návrh rozpočtu Mesta Hlohovec na obdobie r. 2015-2017 nadväzuje na rozpočet r. 2014
(schválený ako súčasť rozpočtu na r. 2014-2016), zachovaním programovej štruktúry s vytýčenými
zámermi a cieľmi vychádzajúcimi z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hlohovec
(PHSR). Rozpočty na r. 2015-2016, ktoré boli schvaľované ako nezáväzné limity rozpočtu mesta
na predchádzajúce trojročné obdobie, sú v tomto období prehodnocované spolu s merateľnými
ukazovateľmi.
Rozpočet na rok 2015 sa zostavuje podľa aktuálnych východísk financovania verejného
sektora a zohľadňuje aktuálne prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2015 aţ 2017.
Vychádza sa z návrhu rozpočtu verejnej správy, kde navrhovaná suma podielových daní na
rok 2015 (v makroekonomickom vyjadrení 1 438,2 mil. € ), predstavuje zvýšenie oproti rozpočtu
r. 2014 a zároveň i očakávanej skutočnosti r. 2014 (1 301,6 mil. €) o 10,5 %.
Podielové dane štátu sú poskytované územnej samospráve v zmysle zákona NR SR č.
564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a Nariadenia
vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nesk.
predpisov. Na základe schválenej novely zákona o rozpočtovom určení výnosu dane (z 30.10.2014,
2
ktorá nadobúda účinnosť 1.1.2015) sa zvýši výnos dane z príjmov FO poukazovaný obciam na
68,5 %. /Predchádzajúcimi novelami zákona bol zníţený podiel obcí na výnose dane z príjmu FO
z pôvodných 70,3% na 65,4 % s účinnosťou od 1.1.2012 a nasledujúcou novelou účinnou od
1.1.2014 bol riešený podiel výnosu DPFO na rok 2014 v objeme 67 %, čo nepokrylo navýšenie
platov zamestnancov školstva ani financovanie ostatných kompetencií. Obce prostredníctvom
ZMOS poţadujú opäť poukazovať obciam 70,3 % podiel./
Výška podielových daní spolu s vlastnými miestnymi daňami ako i nedaňovými príjmami
mesta predstavuje východiskovú príjmovú základňu pre výšku beţného rozpočtu mesta, t.j. je
limitujúcim faktorom pre zostavenie rozpočtu beţných výdavkov, ktoré moţno financovať len
z beţných príjmov.
Výdavková časť rozpočtu, kde boli predkladané poţiadavky, ktorých výška pri súčasnom
zohľadnení predpokladanej inflácie prevyšuje moţné zdroje v príjmovej časti rozpočtu, bola z tohto
dôvodu upravovaná podľa výšky moţných zdrojov.
V oblasti financovania originálnych kompetencií na úseku školstva je od r. 2008 zahrnuté
i financovanie neštátnych školských zariadení na území mesta, ktoré nie sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta. Od roku 2010 je v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. a zákona NR SR č.
597/2003 Z.z. upravovaná výška prideľovaných prostriedkov všetkým školským zariadeniam
(vlastným i neštátnym) všeobecne záväzným nariadením mesta.
Na úseku sociálnej starostlivosti je potrebné dofinancovanie zariadenia sociálnej
starostlivosti zriadeného mestom: Harmonia – Zariadenie pre seniorov Hlohovec. Finančný
príspevok zo ŠR na financovanie sociálnej sluţby v zariadení podľa zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych sluţbách, s výškou normatívu 320 € mesačne na 1 klienta, nepokrýva potrebu
rozpočtovej organizácie Harmonia – Zariadenie pre seniorov najmä z dôvodu vzniku dlhov zo
strany klientov s nízkou výškou dôchodku, pretoţe v zmysle zákona č. 485/2013 Z.z. musí kaţdému
klientovi v zmysle ustanovenia § 73 ods. 2 cit. zákona zostať k dispozícii časť dôchodku vo výške
25 % sumy ţivotného minima, čím vznikajú kaţdoročne pohľadávky v účtovníctve ZpS Harmonia,
ktoré dofinancováva zriaďovateľ Mesto Hlohovec).
Mesto bude naďalej zabezpečovať financovanie všetkých oblastí na úseku sociálnej
starostlivosti, pokračuje sa i v poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcom.
Okrem toho je nutné zabezpečiť rovnomerné rozdelenie zdrojov na vyfinancovanie všetkých
oblastí hospodárenia mesta.
Na základe platných právnych predpisov sa rozpočet mesta Hlohovec na r. 2015 schvaľuje
ako záväzný a rozpočty na obdobie r. 2016 a 2017 zastupiteľstvo zoberie na vedomie v súlade
s ustanovením § 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov.
3
ROZPOČET PRÍJMOV
BEŢNÝ ROZPOČET
100 DAŇOVÉ PRÍJMY
Návrh rozpočtu na rok 2015 v príjmovej časti obsahuje podiel výnosu dane z príjmov FO,
poukazovaný obci na základe platnej legislatívy, ako i vlastné miestne dane.
Navrhovaná výška rozpočtovaných príjmov podielových daní zo ŠR vychádza z doteraz
známych makroekonomických údajov a prognóz. Navrhovaná suma 5 409 500 € je pri hornej
hranici prognózy.
Podielové dane predstavujú v rozpočte mesta základný zdroj beţných výdavkov. Mesto z tejto
čiastky financuje výdavky na výkon originálnych kompetencií, ktorými sú od r. 2005
i kompetencie na úseku školstva, t. j. MŠ, ŠJ, ZUŠ, CVČ, ŠKD, v sociálnej sfére opatrovateľská
sluţba, od r. 2006 sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela, od r. 2009 i ďalšie sociálne
sluţby a od r. 2012 prispieva mesto na dofinancovanie sociálnej sluţby v zariadení pre seniorov.
Z týchto zdrojov sú tieţ financované i kompetencie, ktorých výkon mestu vyplýva z ďalších
právnych noriem. Od r. 2008 Mesto z podielových daní poskytuje finančné prostriedky
zriaďovateľom neštátnych školských zariadení, zriadených na území mesta.
Okrem iného štandardne financuje Mesto z vlastných príjmov ďalšie nevyhnutné výdavky pri
výkone samosprávnych funkcií, napr. údrţbu MK, starostlivosť o zeleň, podporu športu a kultúry,
zabezpečenie verejného poriadku, ako i spolufinancovanie projektov EÚ v prípade beţných
výdavkov a spolufinancovanie k dotáciám zo ŠR.
Uvedené prostriedky budú pouţité na zabezpečovanie úloh mesta a plnenie jednotlivých
cieľov programového rozpočtu mesta, ktoré sú uvedené vo výdavkovej časti rozpočtu.
Miestne dane sú ďalším vlastným zdrojom mesta. Vyrubovanie miestnych daní sa uplatňuje
v súlade s platnými právnymi normami:
zákonom NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
všeobecne záväznými nariadeniami mesta Hlohovec upravujúcimi problematiku miestnych daní
(VZN č. 136/2013 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za
nevýherné hracie prístroje, VZN č. 137/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a VZN č. 138/2013 o dani za uţívanie verejného priestranstva, dani za
ubytovanie a dani za jadrové zariadenie)
Daň z nehnuteľností je rozpočtovaná v celkovom objeme 1 500 000 €. Uvedená suma
vychádza z očakávaného plnenia dane z nehnuteľností.
Ďalšími miestnymi daňami, ktoré ukladá Mesto podľa zákona o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a na základe VZN, sú daň za
psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za uţívanie verejného
priestranstva, daň za ubytovanie a daň za jadrové zariadenie.
Príjmy miestnej dane za psa sa predpokladajú vo výške 12 500 €.
Daň za nevýherné hracie prístroje na základe vývoja v plnení týchto príjmov v r. 2014 do
rozpočtu nezaraďujeme, v prípade záujmu subjektov o prevádzkovanie týchto zariadení bude
4
rozpočet upravený.
Daň za predajné automaty navrhujeme do rozpočtu zaradiť v čiastke 500 €.
Daň za ubytovanie je navrhovaná vo výške 11 500 €.
Daň za uţívanie verejného priestranstva je rozpočtovaná vo výške 5 500 €.
Daň za jadrové zariadenie je rozpočtovaná vo výške 83 357 €. Daňovým subjektom je od r.
2011 v zmysle novelizovaných ustanovení zákona o miestnych daniach len 1 subjekt - spoločnosť
Slovenské elektrárne, a.s..
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rozpočtujeme vo
výške 750 000 €.
Za uloţenie na skládku odvádzajú subjekty v zmysle zákona NR SR č. 17/2003 Z.z.
o poplatkoch za uloţenie odpadu poplatok miestne príslušnej obci. Do rozpočtu budú v súlade
s platnými právnymi predpismi poukázané prostriedky, ktorých výšku odhadujeme v sume
100 000 €.
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY
V rozpočte je uvaţované s podielom na zisku obchodných spoločností zaloţených mestom vo
výške 40 000 € (v tomto prípade len od spoločnosti .A.S.A. Hlohovec, s.r.o.). Navrhovaný objem
prostriedkov je len odhadom, presnejšie údaje budú známe v priebehu roka 2015 po schválení
výsledku hospodárenia spoločnosti a rozdelenia zisku.
Príjmy z vlastníctva majetku mesta predstavujú príjmy z prenájmu, ktoré rozpočtujeme
nasledovne:
z prenajatých pozemkov vo výške 20 000 € a v čiastke 3 700 € za prenájom pozemkov pod
garáţami,
za prenájom hrobových miest v sume 14 000 €,
z prenajatých budov, priestorov a objektov v čiastke 22 000 €,
z prenájmu majetku mesta NsP Hlohovec, s.r.o. v sume 500 €,
z prenájmu bytových a nebytových priestorov BH, s.r.o. v sume 180 000 €,
z prenájmu vodovodnej a kanalizačnej siete mestskej spoločnosti Vodárenské a technické
sluţby, s.r.o., Hlohovec, vo výške 30 000 € a za prenájom objektov cintorínov VaTS, s.r.o.
v čiastke 500 €,
z prenájmu pozemkov – športových objektov spoločnosti Maynet, s.r.o. v čiastke 9 800 €,
z prenájmu nepredaných bytov spravovaných Bytovým hospodárstvom (zápočet s BH, s.r.o.za
správu bytov) 39 369 €.
Správne poplatky vyberané v zmysle zákona o správnych poplatkoch sú rozpočtované
v čiastke 40 000 €, za vydanie rozhodnutí o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie
hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov umiestnených na území mesta sú
plánované rozpočtové prostriedky vo výške 120 000 € (údaj vychádza z počtu 80 ks výherných
prístrojov; po predchádzajúcom poklese počtu výherných prístrojov v porovnaní s predch. rokmi
vychádzame z počtu VP v roku 2014).
Pokuty ukladané Mestom Hlohovec – Mestským úradom sú rozpočtované v čiastke
1 000 €. Pokuty za priestupky vyberané MsP sú do rozpočtu navrhnuté vo výške 8 000 €.
V poloţke 223 je naplánovaný príjem za náhodný predaj sluţieb, najmä za hlásenia
5
v rozhlase –100 €, výstupy z digitálnej mapy – 150 €, za evidenčné známky za psa 30 €,
kopírovanie 10 €. Príjmy za pouţitie WC sú plánované vo výške 650 €.
Poplatok za predajné miesto pri organizovaní Michalského jarmoku navrhujeme vo výške
34 000 €. Poplatok za predajné miesto na trhovisku v m.č. Šulekovo je plánovaný vo výške 50 €.
Za odpredaj vyradeného majetkuje do rozpočtu navrhovaná čiastka 100 €.
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania sú rozpočtované vo
výške 950 €.
Úroky z termínovaných vkladov, ktorými mesto zhodnocuje dočasne voľné finančné
prostriedky na bankových účtoch, sú rozpočtované vo výške 3 000 € a úroky z beţných
účtov vo výške 2 000€ (vlastné prostriedky), osobitne sa účtujú úroky z prostr. zo ŠR, ktoré sú
očakávané v sume 100 €..
V skupine ostatných príjmov sú v sume 70 000 € rozpočtované odvody stávkových
kancelárií do rozpočtu mesta zo stávkových hier v súlade so zákonom č. 171/2005 Z.z.
o hazardných hrách v znení nesk. predpisov. Uvedenú výšku finančných prostriedkov
predpokladáme na základe vývoja týchto príjmov v r. 2014, ako i na základe vývoja počtu
stávkových kancelárií na území mesta v priebehu r. 2014 s odhadom dopadu týchto vplyvov na
vývoj príjmov v r. 2015.
Sociálne výpomoci poskytované formou návratných finančných pôţičiek splácajú občania
nízkymi splátkami. Splátky návratných výpomocí sú na rok 2014 naplánované len v čiastke 20 €.
300 GRANTY A TRANSFERY
V zmysle zmluvy o vybudovaní mestského informačného systému č. 203/2008 uzatvorenej
so spoločnosťami ARDSYSTÉM, s.r.o. a ARD, spol. sr.o. sú mestu poskytované prostriedky vo
výške 331,94 € na finančnú podporu kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
organizovaných mestom. Tieto prostriedky plánuje mesto pouţiť v r. 2015 v kultúrnej oblasti.
Na prenesený výkon kompetencií
v oblasti financovania základných škôl sú
poskytované prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu v Trnave.
V zmysle zákona NR SR č. 597/2003 Z.z.o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení sú prostriedky na uvedený prenesený výkon určované na základe normatívov
na ţiaka a podľa počtu ţiakov v zmysle platnej právnej úpravy a výsledný objem prostriedkov na
prenesený výkon oznamuje ústredný orgán prostredníctvom OÚ kaţdoročne aţ začiatkom
kalendárneho roka. Finančné prostriedky na rok 2015 sú z uvedeného dôvodu rozpočtované
odhadom vo výške 2 400 000 €. Tento údaj bude v priebehu roka 2015 upravený na základe
oznámenia Okresného úradu o pridelení prostriedkov zo ŠR.
Dotácie na nenormatívne prostriedky (napr. vzdelávacie poukazy, dopravné, asistent
učiteľa...) vzhľadom na špecifický vývoj v jednotlivých rokoch budú do rozpočtu zaradené aţ pri
jeho úprave na základe skutočného rozpisu zo štátu. Podobne i prostriedky zo ŠR na výchovu
a vzdelávanie pre MŠ („dotácia pre predškolákov“) bude taktieţ zaradená v príjmovej i výdavkovej
časti rozpočtu v priebehu r. 2015.
Mesto je osobitným príjemcom rodinných prídavkov poskytovaných pre deti, ktoré si
neplnia školské povinnosti – záškolákov. Prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Piešťany sú zo štátneho rozpočtu formou transferov mestu poskytované prostriedky určené na
zabezpečenie základných potrieb týchto detí. Finančné prostriedky navrhované vo výške
3 700 € v príjmovej časti rozpočtu sú na uvedený účel rozpočtované i vo výdavkovej časti.
6
Podobným spôsobom sú navrhované do rozpočtu i prostriedky poukazovaného rodičovského
príspevku v sume 2 500 €, t.j. mesto je tieţ osobitným príjemcom týchto dávok, ktoré poukazuje
rodinám buď formou poukazov na potraviny alebo v hotovosti osobám vykonávajúcim pestúnsku
starostlivosť.
Prostredníctvom ÚPSVaR Piešťany sú taktieţ poukazované dávky v hmotnej núdzi na
stravu, ktoré plánujeme na r. 2015 vo výške 12 000 €, plánovaná výška dotácie, ktorá sa poskytuje
školám na školské potreby, je odhadovaná v čiastke 3 100 €.
Ďalšie prenesené kompetencie, na výkon ktorých by mali byť mestu poukázané dotácie, sú
nasledovné:
matrika
15 500 €
školský úrad (metodici škôl)
25 754 €
stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie
20 991 €
špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie
(cestné hosp.)
976 €
štátny fond rozvoja bývania
9 800 €
Na úhradu prenesenej kompetencie na úseku hlásenia pobytu občanov a registra
obyvateľov SR navrhujeme zaradiť do rozpočtu prostriedky v sume 7 500 €.
Dotácia na prenesené kompetencie na úseku ţivotného prostredia (ochrana prírody
a krajiny, ochrana ovzdušia, ochrana pred povodňami, štátna vodná správa) je plánovaná vo výške
2 200 €.
Z Okresného úradu Trnava sú mestu poskytované prostriedky na starostlivosť o vojnové
hroby, ktorých výška je predpokladaná na úrovni r. 2014, t.j. 41 €.
Na aktivačnú činnosť dlhodobo nezamestnaných občanov na rok 2015 sú rozpočtované
prostriedky v zmysle zmluvy s ÚPSVR Piešťany, pričom odhadovaná suma je vo výške 2 000 €.
Mesto uzatvára zmluvný vzťah s ÚPSVR Piešťany, na základe ktorého sú poukazované
prostriedky na chránené pracovisko (pri stálej sluţbe MsP).Výška dotácie sa odhaduje vo výške
5 384 €.
Formou dotácie budú mestu poskytnuté i prostriedky na prevádzku Zariadenia pre
seniorov Harmonia, ktoré v zmysle zákona o sociálnych sluţbách predstavujú pri počte 70
klientov čiastku 268 800 €. Ţiadosť o finančný príspevok z MPSVaR SR na rok 2015 bola podaná
v zmysle ustanovení zákona do 30.9.2014. Finančný príspevok na financovanie sociálnej sluţby
v zariadení poskytuje ministerstvo na základe zmluvy, ktorú uzatvára s príslušnou obcou začiatkom
rozpočtového roka. Prostriedky na I. štvrťrok sú poukazované zo ŠR však aţ v období februára
a financovanie výdavkov zariadenia v mesiaci január je mesto nútené preklenúť dočasným
financovaním z vlastných zdrojov.
Dotáciu na civilnú obranu (refundácia z Obvodného úradu) rozpočtujeme v sume 642 €
a dotáciu zo ŠR na sociálnu výpomoc pre bezdomovcov v sume 3 900 €.
Transfery z iných obcí za vzdelávanie a mimoškolské aktivity detí v CVČ Dúha Hlohovec
sú rozpočtované v čiastke 2 000 €.
7
OSTATNÉ BEŢNÉ PRÍJMY - VLASTNÉ PRÍJMY RO A ROZPOČET SOÚ
V závere tabuľkovej časti sú osobitne uvedené dve kategórie príjmov : vlastné príjmy škôl
v sume 164 880 € a vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov Harmónia vo výške 290 000 €, ktoré
sú zároveň v tej istej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu ako pouţitie vlastných
príjmov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na beţné výdavky.
Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci schvaľuje v rámci rozpočtu mesta na r. 2015-2017 aj
rozpočet Spoločného obecného úradu, ktorý nemá právnu subjektivitu a jeho účtovníctvo je
súčasťou účtovníctva mesta. Procesu schvaľovania rozpočtu SOÚ mestským zastupiteľstvom
predchádzalo odsúhlasenie rozpočtu zhromaţdením starostov miest a obcí SOÚ.
Výška rozpočtovaných príjmov SOÚ 110 305 € predstavuje príjem vybratých správnych
poplatkov v stavebnom konaní a konaní na úseku ţivotného prostredia, platieb za opatrovateľskú
sluţbu v rámci mesta Hlohovec, ako i prijatých dotácií zo ŠR poukazovaných zdruţenými obcami
(22 obcí) na účet SOÚ.
V príjmovej časti rozpočtu SOÚ je rozpočtovaná i dotácia od zdruţených obcí, predstavujúca
vklady obcí podľa počtu obyvateľov vo výške 1,- € na obyvateľa ročne.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY
V roku 2015sú predpokladané príjmy za odpredaj kapitálového majetku stanovené
s prihliadnutím na skutočnosť, ţe Mesto v r. 2015 nepredpokladá predaj pozemkov okrem
vyporiadania majetkovoprávnych vzťahov občanmi (napr. v prípade zistenia v katastri
nehnuteľností, ţe uţívajú mestské pozemky) a príjem z predaja bytov predstavujú zostávajúce
splátky.
Príjmy z predaja bytovv sume 1 000 € predstavujú predpokladanú výšku splátok za
odpredané byty a vrátenie platieb z vecných bremien, resp. záloţného práva.
Za
odpredaj
pozemkov
navrhujeme
do
rozpočtu
zaradiť
prostriedky
vo výške 10 000 €.
Príjem z predaja kapitálových aktív je navrhovaný len v predpokladanej výške 1 000 €,
v priebehu roka môţe byť v prípade predaja objektu vo vlastníctve mesta na základe obchodnej
verejnej súťaţe, upravený podľa reálne dosiahnutého príjmu.
Kapitálový transfer /dotácia/ z MDVaRR SR na prestavbu ubytovne na Ţelezničnej ul.
na nájomné byty je navrhovaný do príjmovej časti rozpočtu vo výške v zmysle predkladanej
ţiadosti 791 090 € a v rovnakej výške i vo výdavkovej časti rozpočtu pouţitie týchto prostriedkov.
8
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
400
PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A PASÍVAMI
Súčasťou rozpočtu mesta sú aj príjmové finančné operácie, kde sú rozpočtované prevody
z peňaţných fondov mesta.
Z dôvodu rozpočtového krytia je na úhradu kapitálových výdavkov potrebné zaradenie
finančných prostriedkov z rezervného fondu v sume 1 347 242 € do príjmovej časti rozpočtu.
Z účelového fondu ţivotného prostredia sa navrhujú do rozpočtu prostriedky nevyčerpané
v r. 2013 – 2014 na úhradu výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o dreviny v celkovej výške
71 455 € a z mimorozpočtového fondu prostriedky na jarmok (kumulované z min. rokov)
v čiastke 4 000 €.
500 PRIJATÉ ÚVERY, POŢIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI
V kategórii 500 je plánovaný prijatý úver zo ŠFRB na projekt „Výstavby nájomných
bytov Źelezničná“, v rámci ktorého bude realizovaná prestavba ubytovne na nájomné byty.
Výška úveru je v zmysle podávanej ţiadosti na základe projektu 1 082 870 €.
9
ROZPOČET VÝDAVKOV
PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2015
Výdavky sú zatriedené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie v zmysle aktuálnych úprav
platných pre r. 2015, v súlade s platnou funkčnou klasifikáciou pre rok 2015 a nasledujúce roky
trojročného rozpočtového obdobia. Preto v rámci jednotlivých programov uvádzame výdavky
roztriedené podľa funkčnej klasifikácie podobne ako v predchádzajúcich rokoch, avšak všetky
výdavky v rámci jednotlivých podprogramov a programov sumárne zabezpečujú plnenie
jednotlivých cieľov tak v beţnom ako i v kapitálovom rozpočte uvedeného programu. Monitoring
a hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre.
Navrhované programovo alokované výdavky na rok 2015, ktoré sú podrobne uvedené
v tabuľkovej časti programového rozpočtu, zdôvodňujeme nasledovne:
Program č. 1 MANAŢMENT, ADMINISTRATÍVA, PROPAGÁCIA
A KONTROLA
ZÁMER: SAMOSPRÁVA SCHOPNÁ ZABEZPEČIŤ VÝKON VŠETKÝCH
ORIGINÁLNYCH A PRENESENÝCH KOMPETENCIÍ
1.1. Samospráva – obligatórne a fakultatívne orgány
Cieľ: Určovanie smerovania rozvoja mesta
Merateľný ukazovateľ: Počet zasadnutí MsR a MsZ minimálne 6x v r. 2015
Garant: úsek prednostu
01.1.1; 07.2.1
VÝDAVKY BEŢNÝ ROZPOČET
Prostriedky na činnosť volených funkcionárov sú rozpočtované nasledovne:
mzdy primátor, zástupca primátora
75 307 €
odvody
36 005 €
odmeny poslancov MsZ, členov MsR a odborných komisií MsZ
28 465 €
ostatné výdavky (cestovné, stravovanie, náhrady mzdy poslancov)
6 254 €
SPOLU:
146 031 €
1.2. Mestský úrad – výkonný orgán samosprávy
Cieľ: Zabezpečovanie efektívneho výkonu kompetencií samosprávy
Merateľný ukazovateľ: Počet zamestnancov MsÚ zabezpečujúcich výkon
kompetencií mesta 65
Garant: úsek prednostu
10
01.1.; 07.2.1
VÝDAVKY BEŢNÝ ROZPOČET
Výdavky na činnosť MsÚ sú naplánované s prihliadnutím na ustanovenia zákona o výkone
práce vo verejnom záujme a platnú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ako i na potrebu
zabezpečenia výkonu kompetencií, ktoré prešli na samosprávu, beţnú údrţbu budovy a techniky
a ďalšie výdavky nasledovne:
mzdy
odvody
cestovné výdavky
energie
vodné, stočné
poštovné a telekomunikačné sluţby
komunikačná infraštruktúra (internet Šulekovo)
vybavenie interiérov
stroje a prístroje, telekomunikačná technika
všeobecný materiál
knihy, časopisy
pracovné odevy, obuv
reprezentačné výdavky
náklady na prevádzku vozidiel
údrţba prev. strojov a prístrojov
beţná údrţba budov alebo ich častí
nájomné, prenájom priečinku
propagácia, reklama, inzercia
všeobecné sluţby
poistné
kolkové známky
stravovanie
prídel do sociálneho fondu
odmeny za práce na základe dohôd
odvody za práce na základe dohôd
zdravotná starostlivosť
poplatok za TKO
výpočtová technika (údrţba, softvér, vybavenie)
648 222 €
226 554 €
3 200 €
70 000 €
4 600 €
55 000 €
150 €
6 000 €
3 500 €
25 000 €
5 000 €
300 €
7 000 €
14 000 €
8 700 €
10 000 €
830 €
2 500 €
10 000 €
2 400 €
900 €
40 000 €
9 724 €
15 000 €
5 243 €
900 €
4 400 €
103 200 €
1 282 323 €
1 281 423 €
900 €
SPOLU:
z toho: 01.1.1
07.2.1
Ostatné výdavky samosprávy
Na nákup špeciálnych tlačív na miestne dane s doručenkou je do rozpočtu na rok 2015
navrhovaná finančná čiastka vo výške 3 960 €.
Dotácia na civilnú obranu je rozpočtovaná na r. 2015 vo výške 642 €.
Podľa uzatvorenej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou je plánovaná čiastka
9 960 € na DDP zamestnancov.
Bolestné bývalej pracovníčke Technických sluţieb bude poskytnuté v čiastke 185 €.
11
Poštové sluţby, t. j. poplatky za pripísanie platieb uhrádzaných poštovými poukáţkami na
účet mesta, sú plánované vo výške 1 600 €.
Povinnosť overenia účtovnej závierky auditorom vyplýva mestu zo zákona o obecnom
zriadení. V súvislosti s potrebou overenia individuálnej ako i konsolidovanej účtovnej závierky sú
plánované náklady vo výške 2 000 €. Na exekučné sluţby je naplánovaná čiastka 540 €.
Na základe platného zmluvného vzťahu sú do rozpočtu navrhované prostriedky za výkon
právnych sluţieb vo výške 11 952 €.
Poplatky za bankové sluţby sú navrhnuté v sume 3 500 €.
Daň z úrokov BÚ je rozpočtovaná vo výške 1 500 €.
Daň z úrokov BÚ na dotačnom účte (z prostriedkov zo ŠR) je rozpočtovaná vo výške 25 €.
V rozpočte sú rozpočtované aj finančné prostriedky na poistné plnenie vyplývajúce zo
spoluúčasti mesta pri plnení zodpovednosti za škodu vo výške 300 €.
08.4.0 NÁBOŢENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŢBY
BEŢNÝ ROZPOČET
Mesto a odborní pracovníci MsÚ sú členmi zdruţení, ktoré sú etablované v rámci
odborných profesií. Členské príspevky sú plánované nasledovne:
ZMOS (celoslovenské zdruţenie)
3 679 €
R-ZMOS (región Jaslovské Bohunice)
2 245 €
RVC (vzdelávacie centrum)
673 €
APS (asociácia primátorov Slovenska)
674 €
AP (asociácia prednostov MsÚ)
150 €
AKE (asociácia komunálnych ekonómov)
240 €
Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec
166 €
Vloţné – účasť na snemoch
673 €
SPOLU:
8 500 €
09.5.0 ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE
BEŢNÝ ROZPOČET
Vzdelávanie pracovníkov MsÚ formou školení, odborných seminárov je potrebné
zabezpečovať z dôvodu zvyšovania ich odbornej úrovne a z dôvodu zmien právnych noriem. Na
úhradu výdavkov na vzdelávanie zamestnancov sú rozpočtované prostriedky v sume
5 000 €.
1.3. Hlavný kontrolór mesta
Cieľ: Kontrolovanie dodrţiavania zásad hospodárnosti a zákonných noriem
Mestským úradom, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami mesta
a mestskými obchodnými spoločnosťami
Merateľný ukazovateľ: počet komplexných kontrol MsÚ, organizácií a spoločností
Mesta – 5
Garant: hlavný kontrolór mesta
01.1.1.; 07.2.1
VÝDAVKY BEŢNÝ ROZPOČET
12
Výdavky na mzdy, odvody a stravovanie hlavného kontrolóra sú navrhované na rok 2015 vo
výške 38 491 €.
Mzdové náklady sú rozpočtované v sume 27 196 €, odvody vo výške 9 701 €, stravovanie
600 €, SF 408 €, členský príspevok ZHK (zdruţenie hlavných kontrolórov) 50 €, školenia 350 €,
poštovné a telekomunikačné sluţby 166 €, zdravotná starostlivosť vo výške 20 €.
1.4. Spoločný obecný úrad
Cieľ: Zabezpečovanie kvalitného výkonu kompetencií na úseku výstavby,
opatrovateľskej sluţby, metodiky škôl a ţivotného prostredia
pre 22 zdruţených samospráv
Merateľný ukazovateľ: Počet zamestnancov vykonávajúcich kompetencie
v rámci SOÚ - 9
Garant: Spoločný obecný úrad
01.1. VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY
BEŢNÝ ROZPOČET
Výška platieb na činnosť SOÚ je rozpočtovaná vo výške 22 441 €.
Na financovanie výdavkov na zabezpečenie administratívno-správnej agendy na úseku
opatrovateľskej sluţby je potrebné do rozpočtu zaradiť prostriedky vo výške 7 500 €.
1.5. Koordinácie aktivít na podporu zamestnanosti
Cieľ: Zapojenie nezamestnaných občanov do procesu aktivačných prác
na verejnoprospešné účely
Merateľný ukazovateľ: V prípade výberu vhodných uchádzačov z ÚPSVaR Piešťany
je predpoklad odpracovania 2 400 hodín
Garant: právne oddelenie
01.1. VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY
BEŢNÝ ROZPOČET
Prostriedky v tomto podprograme sú na rok 2015 zaradené s KZ 111 vo výške 2 000 €
a z rozpočtu mesta vo výške 100 €.
1.6. Investície v rámci programu „Manaţment, administratíva, propagácia
a kontrola
Cieľ: Zvyšovanie úrovne pracovného prostredia a hodnoty majetku mesta
13
Merateľný ukazovateľ: skvalitnenie informačného systému samosprávy
Garant: úsek informatiky
01.1. VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Na nákup sieťovej tlačiarne A3 sú v rozpočte mesta na rok 2015 navrhované finačné
prostriedky vo výške 6 200 €.
Kapitálové výdavky na switch sú navrhované v r. 2015 vo výške 2 900 €.
Na rekonštrukciu objektu MsÚ M.R. Štefánika 3 (pri kine) sú do rozpočtu zaradené
finančné prostriedky vo výške 270 000 €.
Program č. 2 DLHOVÝ MANAŢMENT
Zámer: RACIONÁLNA ÚVEROVÁ POLITIKA MESTA HLOHOVEC
Cieľ: Dosahovať optimálny pomer medzi budovaním investícií a výškou
zadĺţenia
Merateľný ukazovateľ: Výška dlhu na 1 obyvateľa maximálne 50 €
Garant: finančné oddelenie
01.7.0 TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU
BEŢNÝ ROZPOČET a
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
Istina úveru, ktorý bol prijatý v r. 2007 na rekonštrukciu MK Ul. Osloboditeľov v m.č.
Šulekovo, bude v roku 2015 splatená v čiastke 40 950 € a v sume 5 000 € sú rozpočtované úroky.
V súvislosti s úverom zo ŠFRB na projekt Zateplenie Harmonie navrhujeme do rozpočtu
zaradiť splácanie istiny vo výške 5 985 € a splácanie úrokov z úveru vo výške 2 037 €.
Na splácanie istiny úveru zo ŠFRB na projekt Prestavby ubytovne Ţelezničná na
nájomné byty je v rozpočte navrhovaná suma 5 514 € a úroky z úveru k danému projektu sú vo
výške 2 703 €.
Program č. 3 BEZPEČNOSŤ, VEREJNÝ PORIADOK, OBRANA
A OCHRANA
ZÁMER :
MESTSKÁ POLÍCIA A ĎALŠIE ZLOŢKY CIVILNEJ A POŢIARNEJ
OCHRANY – GARANTI BEZPEČNÉHO MESTA HLOHOVEC
3.1. Mestská polícia
Cieľ: Garantovanie bezpečnosti a poriadku v meste a zabezpečenie
dodrţiavania všeobecne platných právnych predpisov
Merateľný ukazovateľ: počet vyriešených priestupkov Mestskou políciou -1200
14
Garant: Mestská polícia
03.1.0; 07.2.1 POLICAJNÉ SLUŢBY
BEŢNÝ ROZPOČET
Náklady na činnosť MsP sú rozpočtované vo výške 409 033 € na prevádzkové výdavky
a beţný chod MsP.
Prevádzkové výdavky sú plánované nasledovne:
mzdy
odvody
DDP
cestovné
energie
vodné, stočné
poštovné
materiál (interiérové vybavenie, výpočtová technika
všeobecný a špeciálny materiál, pracovné odevy, knihy)
náklady na prevádzku vozidiel
údrţba
sluţby (školenia, všeobecné sluţby, posudky, poistné, kolky)
stravovanie
SF
dane (poplatok za smeti)
zdravotná starostlivosť
SPOLU:
z toho: 03.1.0.
07.2.1
254 112 €
88 812 €
3 190 €
100 €
6 500 €
400 €
2 200 €
13 850 €
13 695 €
4 810 €
3 602 €
13 200 €
3 812 €
350 €
400 €
409 033 €
408 633 €
400 €
Výdavky na prevádzku chránenej dielne sú navrhované v súhrnnej výške 10 768 €. Mestu
budú len čiastočne refundované finančné prostriedky v zmysle zmluvy uzatvorenej s ÚPSVaR
Piešťany, preto sú výdavky vo výške 5 384 € rozpočtované z finančných prostriedkov mesta (KZ
41).
3.2. Civilná ochrana
Cieľ: Vytváranie podmienok zameraných na ochranu ţivota, zdravia, majetku
obyvateľov mesta a na preţitie pri mimoriadnych udalostiach a počas
vyhlásenej mimoriadnej situácie
Merateľný ukazovateľ: počet preškolení krízového štábu CO 2x ročne a
počet preškolení jednotiek CO 1x ročne
Garant: úsek CO, PO, BOZP
BEŢNÝ ROZPOČET
Na civilnú ochranu sú rozpočtované výdavky vo výške 6 800 €.
15
3.3. Poţiarna ochrana
Cieľ: Zabezpečenie činnosti MHZ a usmerňovanie MsÚ, mesta a obyvateľov
v problematike ochrany pred poţiarmi, vytváranie podmienok pre
funkčnosť hasičskej techniky
Merateľný ukazovateľ: počet prevádzkyschopných poţiarnotechnických zariadení,
materiálu a techniky DHZm Hlohovec, 45 hasiacich prístrojov, 3 ks poţiarnych
vodovodov a 1 ks plávajúceho motorového čerpadla, 3 preventívne protipoţiarne
kontroly u subjektov na území mesta
Garant: úsek CO, PO, BOZP
03.2.0 OCHRANA PRED POŢIARMI
BEŢNÝ ROZPOČET
Výdavky na poţiarnu ochranu sú rozpočtované v čiastke 7 000 €. Zvýšený rozpočet je
z dôvodu úhrady výdavkov Dobrovoľného hasičského zboru mesta Hlohovec.
Program č. 4 PROSTREDIE PRE ŢIVOT
ZÁMER: AKTIVITY ZLEPŠUJÚCE ŢIVOTNÉ PROSTREDIE V MESTE V DUCHU
HESLA: HLOHOVEC – ZDRAVÉ A ČISTÉ MESTO
4.1. Zásobovanie vodou
Cieľ: Zniţovanie strát pri zásobovaní vodou kvalitnou údrţbou vodovodnej siete
Merateľný ukazovateľ: budovanie novej vodovodnej siete na 1ulici, resp. časti ulice
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
BEŢNÝ ROZPOČET
Z dôvodu potreby výmeny vodomerov vo vodovodnej sieti sú do rozpočtu navrhované
prostriedky v sume 12 000 €. Uvedené prostriedky budú poskytnuté spoločnosti VaTS, s.r.o. ako
beţný transfer na údrţbu majetku mesta.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Na zhodnocovanie vodovodných prípojok, ktoré sú v majetku mesta, je potrebné zaradiť do
rozpočtu prostriedky vo výške 3 500 €.
Na zabezpečenie plnenia zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách v znení §42b, odsek 1 zákona, je potrebné vyčlenenie finančných prostriedkov na
obnovu verejných vodovodov a príslušných objektov. Z uvedeného dôvodu navrhujeme do
rozpočtu zaradiť finančné prostriedky vo výške 162 000 €, ktoré budú poskytnuté spoločnosti
VaTS, s.r.o. ako kapitálový transfer na budovanie novej vodovodnej siete na Hurbanovej ulici.
4.2. Nakladanie s odpadovými vodami
Cieľ: Budovanie kanalizácie v mestskej časti Šulekovo a zvyšovanie počtu
novovybudovaných prípojok na kanalizačnú sieť
16
Merateľný ukazovateľ: počet novonapojených domácností na verejnú kanalizáciu
- 30 ks prípojok
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Do rozpočtu navrhujeme zaradiť finančné prostriedky vo výške 14 500 € na nákup čerpadla
AMACAN na prečerpávaciu stanicu prívalových vôd Dolná Sihoť. Finančné prostriedky budú
poskytnuté spoločnosti VaTS, s.r.o. ako kapitálový transfer.
Do rozpočtu sú zaradené aj finančné prostriedky vo výške 10 000 € na obnovu opevnenia na
výustnom objekte z OK Ul. Pod Beranom. Finančné prostriedky budú poskytnuté spol. VaTS,
s.r.o. ako kapitálový transfer.
4.3. Nakladanie s komunálnymi odpadmi
Cieľ:
Zdokonaľovanie zberu a likvidácie komunálneho odpadu v meste
s dôrazom na čistotu v okolí zberných nádob a verejných priestranstiev
Merateľný ukazovateľ: zber a vývoz 3 440 ks 120 litrových, 825 ks 240 litrových
a 393 ks 1 100 litrových zberných nádob na KO
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
oddelenie výstavby a ţivotného prostredia
BEŢNÝ ROZPOČET
Na nákup smetných košov, ktoré sa umiestňujú na verejných priestranstvách (na výmenu za
poškodené a vandalizmom zničené) navrhujeme do rozpočtu prostriedky v čiastke 1 800 €.
Na oplotenie kontajnerov na TKO a separovaný zber navrhujeme do rozpočtu zaradiť
finančné prostriedky vo výške 12 500 €, ktoré budú poskytnuté ako beţný transfer spoločnosti
VaTS, s.r.o., z toho čiastka 375 € na prevádzkovú réţiu VaTS, s.r.o..
Výdavky na práce spojené so zberom a uloţením odpadov na skládku sú rozpočtované vo
výške 750 000 €. V uvedenom objeme finančných prostriedkov sú zahrnuté náklady na odvoz
a úloţné za KO a na likvidáciu nebezpečného odpadu.
Na odvoz jarných orezov od občanov navrhujeme zaradiť prostriedky vo výške 5 100 €.
Výdavky na odvoz a uloţenie biologicky rozloţiteľného odpadu sú rozpočtované
prostriedky v sume 30 000 €, ktoré budú poukázané ako transfer VaTS, s.r.o.,z toho čiastka 900 €
na prevádzkovú réţiu VaTS, s.r.o..
Na likvidáciu divokých skládok navrhujeme do rozpočtu zaradiť čiastku 5 000 €.
4.4. Separovaný zber odpadov a zberný dvor
Cieľ: Podporovanie aktivít na úseku separácie odpadov, rozširovanie sluţieb
na zbernom dvore
Merateľný ukazovateľ: zber a vývoz 2 925 ks 120 litrových zberných nádob, 123 ks
1 300 litrových, 288 kusov 1 100 litrových
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
BEŢNÝ ROZPOČET
17
Potrebu prostriedkov na úhradu výdavkov vznikajúcich v súvislosti so separovaným zberom
v r. 2015 (t.j. odvoz a všetky súvisiace výdavky) rozpočtujeme vo výške 20 000 €.
Za nájom pozemku zberného dvora je potrebné uhradiť čiastku 727 €.
Na zabezpečenie prevádzky dvoch zberných dvorov sa odhaduje potreba finančných
prostriedkov na r. 2015 v sume 220 000 €.
4.5. Údrţba verejných priestranstiev
Cieľ: Zabezpečovanie čistých a bezpečných mestských komunikácií
a chodníkov
Merateľný ukazovateľ: pravidelná obsluha 59 km udrţiavaných komunikácií a 78
km chodníkov
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
BEŢNÝ ROZPOČET
V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky na čistenie verejných priestranstiev, zimnú
údrţbu mestských komunikácií a verejných priestranstiev, ako i drobných technických prvkov
súvisiacich s parkovou architektúrou.
Od roku 2006 v súlade so Zmluvou o výkone verejnoprospešných sluţieb a prác pre Mesto
Hlohovec uzatvorenou s Vodárenskými a technickými sluţbami, s.r.o. zabezpečuje vykonávanie
týchto sluţieb pre mesto spoločnosť VaTS, s.r.o. Hlohovec.
Tejto mestskej spoločnosti sú poskytované na uvedený účel finančné prostriedky
rozpočtované ako transfer VaTS, s.r.o. na čistenie verejných priestranstiev a zimnú údrţbu.
Tento účelový beţný transfer navrhujeme na rok 2015 vo výške 232 500 € (v tom čiastka
6 975 € na prevádzkovú réţiu VaTS, s.r.o.), v nasledovnom členení podľa účelu:
čistenie zimnú údrţbu verejných priestranstiev a komunikácií
vývoz odpadu zo smet. košov v Zámockej záhrade a likvidácia odpadu
čistenie kanalizačných vpustov a nákup lapačov
montáţ a výmena košov
220 000 €
2 000 €
8 200 €
2 300 €
Beţný transfer VaTS, s.r.o. na starostlivosť o technické prvky súvisiace s parkovou
architektúrou navrhujeme vo výške 7 000 € (v tom čiastka 210 € na prevádzkovú réţiu VaTS,
s.r.o.), v nasledovnom členení podľa účelu:
- elektrická energia – jazierko v Z.z.
- elektrická energia – fontány
- údrţba fontán a vodné
- oprava lavičiek
2 500 €
1 600 €
1 600 €
1 300 €
18
4.6. Údrţba verejnej zelene
Cieľ: Zlepšenie stavu verejnej zelene s dôrazom na jej ošetrovanie a obnovu
Merateľný ukazovateľ: údrţba 55,3 ha trávnikov, 6 644 m² záhonov ruţí
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
BEŢNÝ ROZPOČET
V čiastke 262 € je rozpočtované nájomné za pozemok na Šianci v zmysle platnej zmluvy so
Zdruţením urbarialistov Hlohovec.
V zmysle Zmluvy o výkone verejnoprospešných sluţieb a prác pre Mesto Hlohovec
uzatvorenej s Vodárenskými a technickými sluţbami, s.r.o. s účinnosťou od 1.1.2006 zabezpečuje
pre mesto údrţbu verejnej zelene spoločnosť VaTS, s.r.o. Hlohovec.
Z uvedeného dôvodu sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 530 600 € ako transfer
VaTS, s.r.o. (v tom čiastka 15 918 € na prevádzkovú réţiu VaTS, s.r.o.).
Jednotlivé verejnoprospešné práce a sluţby sú rozpočtované nasledovne:
- Údrţba verejnej zelene – Zámocká záhrada
90 000 €
- Údrţba verejnej zelene – MČ
362 900 €
- Údrţba a úprava terás – Zámocká záhrada
14 000 €
- Výsadba a údrţba vzrastlej zelene
11 000 €
- Ochranný postrek drevín
6 000 €
- Údrţba cyklochodníka
2 000 €
- Výrub stromov
35 000 €
- Údrţba verejnej zelene Šianec
700 €
- Údrţba verejnej zelene Priemyselný park
9 000 €
SPOLU:
530 600 €
Do rozpočtu na rok 2015 zaraďujeme aj účelové finančné prostriedky na starostlivosť
o dreviny vo výške 71 455 €.
4.7. Verejné osvetlenie
Cieľ:
Racionalizácia spotreby elektrickej energie vyuţívaním moderných
zdrojov osvetlenia pri zabezpečení funkčného osvetlenia mesta
Merateľný ukazovateľ: funkčnosť 2 273 svietidiel
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
0.6.4.0 VEREJNÉ OSVETLENIE
BEŢNÝ ROZPOČET
Výdavky na úhradu spotreby elektrickej energie na osvetlenie mesta sú rozpočtované
v čiastke 143 000 €.
Od r. 2009 zabezpečujú beţnú údrţbu verejného osvetlenia Vodárenské a technické sluţby,
s.r.o.. Prostriedky, ktoré navrhujeme do rozpočtu r. 2015 vo výške 190 000 €, sú spoločnosti
poskytované ako beţný transfer na uvedený účel. (v tom čiastka 5 700 € na prevádzkovú réţiu
VaTS, s.r.o.).
19
Z dôvodu potreby opráv vianočných dekorov sú navrhované na rok 2015 finančné
prostriedky v čiastke 2 000 € (v tom čiastka 60 € na prevádzkovú réţiu VaTS, s.r.o.).
4.8. Miestny rozhlas
Cieľ:
Budovanie bezdrôtového rozhlasu pokrývajúceho celé územie mesta
a mestskej časti Šulekovo s cieľom zabezpečiť kvalitný proces
informácií občanom
Merateľný ukazovateľ: prevádzka 131 kusov vysielacích bodov bezdrôtového
rozhlasu
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
BEŢNÝ ROZPOČET
Na údrţbu mestského rozhlasu a demontáţ verejného osvetlenia ako transfer VaTS,
s.r.o. Hlohovec navrhujeme zaradiť finančné prostriedky vo výške 5 000 € (v tom čiastka 150 € na
prevádzkovú réţiu VaTS, s.r.o.).
Na základe uzatvorenej zmluvy na údrţbu a servis bezdrôtového rozhlasu navrhujeme do
rozpočtu na r. 2015 zaradiť finančné prostriedky vo výške 1 836 €.
4.9. Revitalizácia a drobná architektúra
Cieľ:
Zlepšovanie kvality ţivotného prostredia revitalizáciou zámockej
záhrady, vyuţívanie drobnej architektúry v parkoch a na sídliskách
Merateľný ukazovateľ: 2. etapa prípravy projektu revitalizácie Zámockej záhrady –
projekt v roku 2015 nebude realizovaný z dôvodu úsporných opatrení
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
BEŢNÝ ROZPOČET
Prostriedky v tomto podprograme v r. 2015 nie sú zaraďované.
4.10. Veterinárne a sanačné činnosti
Cieľ:
Dodrţiavanie zásad hygieny a kvality ţivotného
starostlivosťou o opustené, choré a uhynuté zvieratá
prostredia
Merateľný ukazovateľ: počet zvierat odovzdaných do útulku 68 ks a likvidácia
3 ks uhynutých zvierat
20
Garant: oddelenie výstavby a ţivotného prostredia
04.2.1 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO, RYBÁRSTVO A POĽOVNÍCTVO
BEŢNÝ ROZPOČET
Na úhradu výdavkov za sanačné práce spojené s likvidáciou zvierat, ktoré uhynú na území
mesta sú rozpočtované prostriedky v sume 300 €.
Odchyt túlavých zvierat zabezpečuje MsP, náklady na umiestnenie zvierat v útulku
v Piešťanoch alebo v Nitre rozpočtujeme v čiastke 2 500 €.
0.6.2.0 ROZVOJ OBCÍ
BEŢNÝ ROZPOČET
Na údrţbu výbehu na venčenie psov navrhujeme do rozpočtu zaradiť finančné prostriedky
vo výške 2 500 €.
Do rozpočtu na rok 2015 navrhujeme zaradiť aj finančné prostriedky vo výške 3 200 € na
nákup sáčkov na zber exkrementov. Po zaplatení dane za psa na príslušný rok budú platcovi dane
poskytnuté sáčky.
Mesto kaţdoročne zabezpečuje vykonanie celoplošnej deratizácie. Na rok 2015
navrhujeme, z dôvodu výberu dodávateľa na uvedenú sluţbu, zaradiť do rozpočtu finančnú čiastku
3 300 €.
4.11. Podpora aktivít v rámci programu „Prostredie pre ţivot“
Cieľ: Koordinácia činností so subjektami zabezpečujúcimi aktivity v rámci
zlepšenia kvality a ochrany ţivotného prostredia
Merateľný ukazovateľ: podpora aktivít v rámci zlepšenia kvality a ochrany ŢP
Garant: oddelenie výstavby a ţivotného prostredia
04.2.1 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO, RYBÁRSTVO A POĽOVNÍCTVO
BEŢNÝ ROZPOČET
V rámci spolupráce s mestom zabezpečuje Rybársky zväz výdaj rybárskych lístkov. Transfer
na zarybnenie uvedenému zväzu navrhujeme vo výške 1 300 €.
Program č. 5 PLÁNOVANIE INVESTÍCIÍ, PROJEKTOVÁ
A INŢINIERSKA ČINNOSŤ
ZÁMER:
KVALITNÁ PRÍPRAVA INVESTIČNÝCH
ZABEZPEČUJÚCE ROZVOJ MESTA
AKCIÍ
A
AKTIVITY
5.1. Hlavný architekt mesta
Cieľ: Poskytovanie informácií investorom v oblasti výstavby a rozvoja mesta
v rámci schváleného územného plánu mesta
21
Merateľný ukazovateľ: 208 odpracovaných hodín HA
Garant: oddelenie výstavby a ţivotného prostredia
BEŢNÝ ROZPOČET
Hlavný architekt mesta poskytuje sluţby spočívajúce vo vydávaní odborných stanovísk
a posudzovaní dokumentácie na základe fakturácie týchto sluţieb. Výdavky na uvedený účel sú
rozpočtované vo výške 3 500 €.
Majetkové vysporiadanie pozemkov, ocenenie majetku a drobné
projekty
Cieľ:
Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností a realizovanie aktivít
podporujúcich starostlivosť o majetok, jeho ocenenie a zveľaďovanie
5.2.
Merateľný ukazovateľ: 5 ks drobných projektov, 7 ks znaleckých posudkov a 7 ks
geometrických plánov
Garant: oddelenie vnútornej správy
BEŢNÝ ROZPOČET
Finančné prostriedky na zabezpečenie projektovej dokumentácie na realizáciu drobných
stavieb (schody, chodníky a pod.) sú rozpočtované vo výške 10 000 €.
K usporiadaniu pozemkov vo vlastníctve mesta je potrebné i vypracovanie geometrických
plánov. Do rozpočtu navrhujeme zaradiť na uvedený účel finančné prostriedky v sume
6 000 €.
Rozpočet na znalecké posudky potrebné k majetkovoprávnemu usporiadaniu nehnuteľného
majetku mesta je navrhnutý v sume 2 500 €.
5.3. ÚPN mesta Hlohovec
Cieľ: Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu mesta a formou jeho doplnkov
vytvárať podmienky pre ďalší rozvoj mesta
Merateľný ukazovateľ: obstaranie časti nového ÚPN mesta Hlohovec
Garant: oddelenie výstavby a ţivotného prostredia
BEŢNÝ ROZPOČET
Na vypracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta Hlohovec (vrátane príslušnej aktualizácie
GIS) navrhujeme do rozpočtu čiastku 5 000 €.
Na výdavky na ÚPN CMZ Hlohovec sú v rozpočte navrhnuté prostriedky vo výške 5 000 €.
Na zabezpečenie mapových podkladov a ich importu do GIS mesta Hlohovec navrhujeme
zaradiť do rozpočtu sumu 3 000 €.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
V prípade nezískania dotácie (do výšky 80%) na spracovanie konceptu riešenia územného
plánu mesta je potrebné zaradiť do rozpočtu finančné prostriedky vo výške 25 000 € na spracovanie
22
konceptu v roku 2015 - obstaranie nového ÚPN mesta Hlohovec (podľa bodu č. 3 Uznesenia
MsZ č. 36 zo dňa 26.06.2014).
5.4. Tvorba a aktualizácia digitálnej a technickej mapy mesta
Cieľ: Zabezpečenie aktuálneho stavu digitálneho zobrazenia IS a objektov
na území mesta
Merateľný ukazovateľ: obstaranie účelovej digitálnej ortofotomapy mesta Hlohovec
Garant: oddelenie výstavby a ţivotného prostredia
BEŢNÝ ROZPOČET
Na aktualizáciu uličného systému digitálnej technickej mapy sú potrebné prostriedky
v sume 8 000 €.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Do rozpočtu na r. 2015 navrhujeme zaradiť aj finančné prostriedky vo výške 13 500 € na
obstaranie účelovej digitálnej ortofotomapy mesta Hlohovec.
5.5. Štúdie a projektová príprava
Cieľ: Pripravovať projektovú dokumentáciu pre budúcu výstavbu i drobné
stavby
Merateľný ukazovateľ: zabezpečenie 2 projektov
Garant: oddelenie výstavby a ţivotného prostredia, oddelenie hospodárskej činnosti
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
V r. 2015 sú do schvaľovaného rozpočtu navrhované finančné prostriedky v sume 18 000 €
na vypracovanie projektu rekonštrukcie MK Šulekova a prostriedky vo výške 15 000 € na
projekt rekonštrukcie MK Čulenova.
Do rozpočtu mesta navrhujeme na rok 2015 zaradiť finančné prostriedky vo výške 50 000 €
na projekt rekonštrukcie Námestia sv. Michala. Jedná sa o návrh komplexného realizačného
projektu s moţnosťou realizácie po etapách.
Na vypracovanie projektu dopravného ihriska v areáli MŠ Šulekovo navrhujeme do
rozpočtu zaradiť finančné prostriedky vo výške 5 000 €.
BEŢNÝ ROZPOČET
Na projekt (koncepciu) výsadby uličných priestranstiev navrhujeme do rozpočtu zaradiť
finančné prostriedky vo výške 3 000 €. Do schvaľovaného rozpočtu na rok 2015 sú tieţ zaradené
prostriedky na vypracovanie urbanistickej štúdie rozšírenia mestského cintorína Hlohovec vo
výške 2 100 €.
Na vypracovanie štúdie komunikácie do Bekaertu (od oblasti „Zajačky“) navrhujeme sumu
8 000 €.
23
5.6. Spoluúčasť mesta na projektoch
Cieľ: Zlepšovanie vzhľadu mesta, zveľaďovanie jeho majetku a rozširovanie
aktivít získaním európskych zdrojov
Merateľný ukazovateľ: realizácia 2 projektov
Garant: oddelenie regionálneho rozvoja
BEŢNÝ ROZPOČET
Odkanalizovanie miestnej časti Šulekovo
Do schvaľovaného rozpočtu navrhujeme zaradiť finančné prostriedky vo výške 613 eur na úhradu
poistného na základe Zmluvy č. 80-3044674 na poistenie Kanalizácie miestnej časti HC –
Šulekovo v znení Dodatku č. 1.
Skleník (havarijný stav)
Národná kultúrna pamiatka: Kaštieľ s areálom – skleník, Hlohovec, Zámok 2278, zapísaná
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu č. 838/10 bola v máji 2014 poškodená pri veľkej
nepriazni počasia. V roku 2014 došlo k strhnutiu plechovej krytiny strechy v celej dĺţke hrebeňa
strechy. Celkový rozpočet projektu je odhadovaný vo výške 9 510 € a predpokladá opravu
a výmenu strešnej krytiny, výmenu krovu, opravu a výmenu strešných klampiarskych konštrukcií
(nákup materiálu + realizácia prác). Ţiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu bola zaslaná
na MK SR dňa 24.6.2014 v rámci grantového programu Obnovme si svoj dom. Povinné
spolufinancovanie k projektu navrhujeme zaradiť do rozpočtu vo výške minimálne 5 %
z celkových rozpočtových nákladov, t.j. 476 €.
Do rozpočtu na rok 2015 navrhujeme zaradiť aj finančné prostriedky na spolufinancovanie
k projektu IROP (Integrovaný regionálny operačný program) pre MŠ a ZŠ. Ministerstvo
pôdohospodárstva robilo prieskum potreby finančných prostriedkov pre MŠ a ZŠ. Finančné
prostriedky navrhnuté v rozpočte predstavujú 5% z celkovej finančnej náročnosti, ktorú ZŠ
a MŠ ţiadali. V rámci IROP MŠ môţu ţiadať finančné prostriedky napr. na prístavbu, nadstavbu,
rekonštrukciu, stavebno-technické úpravy, vybudovanie areálu MŠ – ihriská, záhrady, spevnené
plochy, obstaranie materiálno-technického vybavenia interiéru MŠ a fin. prostr. na energetickú
efektívnosť MŠ.
ZŠ môţu ţiadať fin. prostriedky na obstaranie učební (napr. jazykovej, fyziky, chémie, IKT,
biológie, technickej a školských kniţníc).
Z uvedeného dôvodu navrhujeme do rozpočtu zaradiť finančné prostriedky na
spolufinancovanie k projektu IROP pre MŠ vo výške 18 875 € a pre ZŠ vo výške 3 143 € (beţné
výdavky) a vo výške 9 625 € na kapitálové výdavky.
Na spolufinancovanie projektov TTSK – ako podpora mládeţníckych aktivít je
v rozpočte na rok 2015 navrhnutá suma 1 000 €.
Mariánsky stĺp
Mariánsky barokový stĺp z r. 1740 predstavuje pripomienky na tragické obdobie po najväčšej
morovej epidémii v Hlohovci v r. 1739. Na základe rozhodnutia KPÚ Trnava č. TT-13/3924/1610/Kl zo dňa 26.3.2013 je zámer reštaurovania NKP zapísanej v ÚZPF SR pod č. 847/1-8
24
prípustný. NKP vyţaduje komplexný reštaurátorský zásah. Predpokladaný rozpočet na komplexné
reštaurovanie s podstavcom, troma sochami, reliéfmi v soklovej časti vrátane reštaurátorskej
dokumentácie je vo výške 9 950 €. Povinné 5 %-né spolufinancovanie zaradené do rozpočtu na
rok 2015 predstavuje sumu 498 €.
Podpora programov, iniciatív a aktivít v oblasti Národnej protidrogovej stratégie pre r. 2015
Vláda Slovenskej republiky schválila Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky na
obdobie rokov 2013 – 2020 uznesením č. 380 z 10. júla 2013. Cieľom poskytovania dotácií je
finančná podpora aktivít deklarovaných v Národnej protidrogovej stratégii SR na obdobie rokov
2013 - 2020, podpora programov, aktivít, inovatívnych prístupov a tieţ snaha zachovať kontinuitu
realizovaných aktivít a iniciatív v protidrogovej oblasti, ktoré majú obsiahnuť oblasť prevencie
drogových závislostí, oblasť liečby drogových závislostí a oblasť a resocializácie drogovo závislých
osôb. Navrhujeme spolufinancovanie projektu vo výške 400 € (besedy, poradenstvo, doplnenie
kniţného fondu s protidrogovou tematikou ZŠ).
Poradenstvo, externý manaţment
Do rozpočtu mesta na rok 2015 navrhujeme zaradiť finančné prostriedky vo výške 5 000 € na
spolupráca s externými spoločnosťami pri tvorbe a spracovaní dokumentácie, ţiadostí a verejného
obstarávania.
Spolufinancovanie projektov v rámci pripravovaných operačných programov
Na spolufinancovanie rôznych projektov v rámci pripravovaných OP v roku 2015 navrhujeme do
rozpočtu zaradiť finančné prostriedky vo výške 29 500 € (mimoriadne poţiadavky základných
a materských škôl, vzdelávanie, verejné priestranstvá, komunikácie, rekonštrukcia a modernizácia
mestských budov, vodovodná sieť ap.).
Externý manaţment projektu prestavby ubytovne na Ţelezničnej ul. na nájomné byty
V súvislosti s prestavbou ubytovne na Ţelezničnej ul. na nájomné byty navrhujeme do
rozpočtu mesta na rok 2015 zaradiť finančné prostriedky vo výške 10 000 € na externý
manaţment.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Koncept riešenia územného plánu mesta Hlohovec
Mesto Hlohovec v zmysle zmluvy o dielo, ako aj zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov obstaráva nový Územný plán mesta.
V zmysle zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie obcí bude spracovaná ţiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie Konceptu
riešenia územného plánu obce (mesta). Termín moţného doručenia ţiadosti na ministerstvo je
kaţdoročne od 15. januára do 28. februára. Obstarávacia cena je cca 23 500 € vrátane DPH. Podľa §
3, ods. 2 zákona č. 226/2011 Z. z. je moţné poskytnúť dotáciu v príslušnom rozpočtovom roku do
výšky 80 % oprávnených nákladov na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie. Povinné
spolufinancovanie je vo výške 20 % oprávnených nákladov, preto navrhujeme do rozpočtu na rok
2015 zaradiť finančné prostriedky vo výške spolufinancovania, t.j. 4 700 €.
Vybudovanie automatického zavlaţovacieho systému – na štadióne FC Slovan Hlohovec –
25
spolufinancovanie 5 %
Do rozpočtu na rok 2015 navrhujeme zaradiť finančné prostriedky vo výške 698 € ako 5%
spolufinancovanie na vybudovanie automatického zavlaţovacieho systému na štadióne FC
Slovan Hlohovec.
Výstavba nájomných bytov „Ubytovňa Hlohovec“ na Ţelezničnej ul.
Do rozpočtu na rok 2015 navrhujeme zaradiť finančné prostriedky na „Výstavbu nájomných
bytov v bytovom dome Ţelezničná ul.“ Jedná sa o prestavbu ubytovne na nájomné byty so
zníţením energetickej náročnosti. Financovanie výstavby nájomných bytov je rozdelené na dotáciu
z MDVaRR SR vo výške 791 090 €, úver z prostriedkov ŠFRB vo výške 1 082 870 €
a dofinancovanie z vlastných zdrojov 29 659 €.
Zámok v Hlohovci (Hrad) – rekonštrukcia – I. etapa
V rámci ROP 3.1.b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných
kultúrnych pamiatok bude na základe výzvy predkladaná ţiadosť o NFP. Maximálne celkové
oprávnené výdavky sú stanovené vo výške 2 490 tis. €, pričom spolufinancovanie je navrhované
vo výške 124 500 €.
Program č. 6 DOPRAVA
ZÁMER: KVALITNÝ SYSTÉM DOPRAVY V MESTE
6.1. Údrţba mestských komunikácií a drobnej infraštruktúry
Cieľ: Skvalitňovanie údrţby mestských komunikácii s cieľom zvýšiť bezpečnosť
dopravy v meste
Merateľný ukazovateľ: celoročná údrţba 59 km+78 km miestnych komunikácií
a chodníkov, 30 ks čakární
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
BEŢNÝ ROZPOČET
Nájom za pozemok nachádzajúci sa v lokalite Dolná Sihoť slúţiaci na účely parkoviska je
potrebné uhradiť Slovenskému vodohospodárskemu podniku Piešťany vo výške 43 €.
V zmysle platných zmluvných vzťahov medzi Mestom Hlohovec a obchodnou
spoločnosťou Vodárenské a technické sluţby, s.r.o. s účinnosťou od 1.1.2006 zabezpečuje výkon
verejnoprospešných prác a sluţieb pre Mesto na úseku údrţby mestských komunikácií táto
obchodná spoločnosť zaloţená Mestom. Finančné prostriedky na uvedenú činnosť sú poskytované
formou transferov.
26
Beţný transfer na rok 2015 je navrhovaný vo výške 350 000 € (v tom čiastka 10 500 € na
prevádzkovú réţiu VaTS, s.r.o.), v nasledovnom členení podľa účelu:
- údrţba MK
- oprava čakární MVD
- oprava a údrţba zábradlia
- oprava schodov
342 000 €
2 000 €
1 000 €
5 000 €
6.2. Budovanie a údrţba dopravného značenia
Cieľ: Aktualizovať dopravné značenie a dopĺňať ho tak, aby sa zvýšila
bezpečnosť vodičov i chodcov na mestských komunikáciách
Merateľný ukazovateľ: 1 x ročne obnoviť vodorovné dopravné značenie a vymeniť
50 ks zvislého dopravného značenia v meste Hlohovec a m.č. Šulekovo
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
BEŢNÝ ROZPOČET
Výdavky na údrţbu cestnej svetelnej signalizácie sú navrhované vo výške 700 €. Na revízie
CSS (technické prehliadky cestnej svetelnej signalizácie na chodeckom priechode) boli navrhnuté
finančné prostriedky vo výške 1 080 €.
Na údrţbu a opravy dopravného značenia je potrebné zaradiť do rozpočtu beţný transfer
VaTS, s.r.o. v sume 38 000 € (v tom čiastka 1 140 € na prevádzkovú réţiu VaTS, s.r.o.).
6.3. Výstavba a rekonštrukcia majetku v rámci infraštruktúry
doprava
Cieľ: Zlepšenie organizácie dopravy, zvýšenie priepustnosti ciest, zvýšenie
plynulosti cestnej premávky v meste
Merateľný ukazovateľ: Realizácia aspoň 1 investičnej akcie v rámci infraštruktúry
doprava
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti, oddelenie výstavby a ţivotného prostredia
BEŢNÝ ROZPOČET
Na opravu a rozšírenie spevnených parkovacích plôch na sídliskách je potrebné zaradiť do
rozpočtu beţný transfer VaTS, s.r.o. v sume 15 000 € (v tom čiastka 450 € na prevádzkovú réţiu
VaTS, s.r.o.).
Do beţného rozpočtu sú zaradené aj finančné prostriedky vo výške 641 € na úhradu
prenájmu pozemkov – parkovisko Hlohová a M.R. Štefánika.
27
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Na vybudovanie zastávky na Dukelskej ulici sú do rozpočtu zaradené finančné prostriedky
vo výške 40 000 €. Cieľom navrhovanej úpravy je vytvorenie zastávkového pruhu pre odstavenie
autobusu mimo jazdný pruh a vytvorenie samostaného ľavého odbočovacieho pruhu pre odbočenie
do Svätopeterskej ulice. Nutný je i posun chodníkového pásu a vytvorenie novej plochy pre nový
zastávkový prístrešok.
V roku 2014 boli vyčlenené finančné prostriedky na spracovanie projektu pre stavebné
povolenie parkovisko Michalská. Projekt bude i spracovaný a preto navrhujeme do rozpočtu na rok
2015 zaradiť finančné prostriedky vo výške 90 000 € na rekonštrukciu parkoviska a MK na Ul.
Podzámska – Michalská alt.1.
Z dôvodu obstarania nového výsuvného stĺpika so svetelnou signalizáciou na Ul. M.R.
Štefánika – pešia zóna navrhujeme do rozpočtu zaradiť finančné prostriedky vo výške 7 000 €.
.
6.4. Aktivity v rámci MHD
Cieľ: V spolupráci so SAD zabezpečovať MHD, najmä s prihliadnutím na
potreby občanov v okrajových častiach mesta
Merateľný ukazovateľ: počet ubehnutých km ročne 79 000 km
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
BEŢNÝ ROZPOČET
Transfer SAD na dofinancovanie nákladov spojených so zabezpečením mestskej verejnej
dopravy rozpočtujeme vo výške 100 500 €.
Program č. 7 ROZVOJ BÝVANIA A OBČIANSKA
VYBAVENOSŤ
ZÁMER: OBNOVA JESTVUJÚCEHO BYTOVÉHO FONDU A AKTIVITY
PODPORUJÚCE NOVÚ BYTOVÚ VÝSTAVBU
7.1. Výstavba, rekonštrukcia a údrţba bytového a nebytového fondu
Cieľ: Zabezpečenie a skvalitnenie technického stavu bytového a nebytového
fondu
Merateľný ukazovateľ: výkon správy 90 bytov vo vlastníctve mesta
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
BEŢNÝ ROZPOČET
Na údrţbu plynových a elektrických prípojok k bytovým domom, ktoré sú vo vlastníctve
mesta navrhujeme do rozpočtu čiastku 100 €.
Výdavky, ktoré vynakladá Bytové hospodástvo, s.r.o. za správu nepredaných bytov, mesto
neuhrádza BH, s.r.o., pretoţe sa započítavajú za nájomné, ktoré má BH, s.r.o. povinnosť hradiť
v zmysle mandátnej zmluvy. Z tohto dôvodu je v príjmovej i výdavkovej časti uvedený zápočet vo
výške 30 369 € ( v tab. časti rozpísaný analyticky podľa názvu ulíc).
28
V beţnom rozpočte navrhujeme zaradiť aj finančné prostriedky ako beţné transfery BH
v celkovej výške 40 000 €, z toho:
10 000 € na opravu časti strechy budovy BH, s.r.o,
7 000 € na výmenu okien na nebyt. priestoroch Vinohradská 9 (Cirkevná MŠ, DC Ruţa,
Ambulancia Dr. Chylík),
13 000 € na výmenu výkladov a dverí na nebyt. priestoroch (Slobodáreň, Ţelezničná 2
a predajňa COOP Jednota),
10 000 € na opravy a nepredvídané havárie.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Bytovému hospodárstvu, s.r.o. bude poskytnutý kapitálový transfer vo výške
200 000 €, ktorý je účelovo určený na rekonštrukciu sekundárnych rozvodov z odovzdávajúcej
stanice Michalská – I. etapa.
7.2. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov
Cieľ: Vytváranie podmienok pre vysporiadanie vlastníckych vzťahov pozemkov
uţívaných mestom a pozemkov, ktoré sú určené na ďalší rozvoj mesta
Merateľný ukazovateľ: 1 majetkovoprávny prípad
Garant: oddelenie vnútornej správy
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Vo výdavkovej časti rozpočtu navrhujeme zaradiť finančné prostriedky vo výške 10 000 €
na nákup pozemkov.
7.3. Prevádzka obradnej siene
Cieľ: Zvyšovanie vybavenosti prostredia, v ktorom sa vykonávajú občianske
obrady a slúţi na reprezentáciu mesta
Merateľný ukazovateľ: 100 občianskych obradov
Garant: oddelenie spoločenských vecí
BEŢNÝ ROZPOČET
Na prevádzku obradnej siene navrhujeme do rozpočtu finančné prostriedky vo výške
3 650 €. Podstatnú časť výdavkov spojených s prevádzkou obradnej siene tvorí nájomné (2 656 €).
Ďalšie náklady sú tvorené odmenami za upratovanie (777 €) a ost. drobnými výdavkami (217 €).
7.4. Údrţba a prevádzka cintorínov
Cieľ: Udrţiavať cintoríny mesta tak, aby boli dôstojným a pietnym miestom
Merateľný ukazovateľ: 21 255 m2 udrţiavanej zelene
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
29
BEŢNÝ ROZPOČET
Na úhradu internetu – Cintorín navrhujeme do rozpočtu zaradiť finančné prostriedky vo
výške 150 €.
Platby za spracovanie nájomných zmlúv za hrobové miesta, ktoré je potrebné uhradiť
prevádzkovateľovi cintorína, plánujeme na r. 2015 v sume 2 000 €. Na základe dohody o spôsobe,
rozsahu a podmienkach vedenia evidencie pohrebiska je rozpočtovaná suma 5 000 €.
V zmysle Zmluvy o výkone verejnoprospešných sluţieb a prác pre Mesto Hlohovec v znení
jej dodatkov poskytuje Mesto beţný transfer VaTS, s.r.o., na údrţbu a úhradu energií na
cintorínoch. V r. 2015 plánujeme poskytnúť na uvedený účel z rozpočtu mesta finančné
prostriedky v sume 43 000 € (v tom čiastka 1 290 € na prevádzkovú réţiu VaTS, s.r.o.),
v nasledovnom členení podľa účelu:
- úhrada elektrickej energie na osvetlenie cintorína
- dodávka vody a stočné
- údrţba osvetlenia cintorínov
- úloţné a odvoz odpadu z cintorínov
- údrţba verejnej zelene na cintorínoch
2 900 €
1 200 €
1 500 €
7 900 €
29 500 €
Na aktualizáciu pasportu cintorínov Hlohovec a Šulekovo navrhujeme do rozpočtu zaradiť sumu
vo výške 650 €.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Do rozpočtu na rok 2015 navrhujeme zaradiť aj finančné prostriedky vo výške 4 000 € na
obstaranie a montáţ 2 svetelných bodov na cintoríne (pri murovanom plote Ţidovského
cintorína).
7.5. Údrţba a prevádzka WC
Cieľ: Zabezpečovať prevádzku metských WC z hľadiska zvyšovania hygieny
a funkčnosti zariadenia
Merateľný ukazovateľ: nezvyšovať náklady na čistiace prostriedky o viac ako 10%
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
BEŢNÝ ROZPOČET
Mzdové náklady, odvody, energie a čistiace a dezinfekčné potreby pre zabezpečenie
prevádzky mestských WC predstavujú čiastku 22 749 €.
Program č. 8 ŠPORT A VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY
ZÁMER: PODMIENKY PRE ROZVOJ ŠPORTU PRE ŠIROKÉ VRSTVY OBYVATEĽOV
I PRE ROZVOJ VRCHOLOVÉHO ŠPORTU V MESTE
8.1. Športové aktivity a činnosť klubov v oblasti športu
Cieľ: Formou dotácií podporovať činnosť športových zdruţení a klubov, najmä
30
v oblasti materiálneho zabezpečenia
Garant: oddelenie spoločenských vecí
8.1.1. DOTÁCIE NA ČINNOSŤ A ENERGIE
Cieľ: Poskytovať dotácie na úhradu nákladov na činnosti a energie organizovaným
klubom a zdruţeniam
Merateľný ukazovateľ: 95 % vybavených ţiadostí
BEŢNÝ ROZPOČET
Príspevky pre TJ a kluby sú v r. 2015 rozpočtované v čiastke 30 000 €, rozdelenie navrhne
komisia športu.
Dotáciu, ktorú Mesto poskytuje prevádzkovateľovi UĽP na úhradu energií, navrhujeme na rok
2015 vo výške 30 000 €.
Dotácia spoločnosti SPORTA HLOHOVEC, s.r.o. na športovú činnosť hádzanárskeho
oddielu muţov, ktorý mesto Hlohovec reprezentuje v Slovenskej hádzanárskej extralige, je
navrhovaná vo výške 25 000 €.
Na úhradu energií pre SportAcademy Hlohovec navrhujeme zaradiť do rozpočtu prostriedky
vo výške 21 500 €.
Pre FC Slovan na úhradu energií je navrhovaná čiastka 7 000 € a pre ŠFK Šulekovo
prostriedky vo výške 1 500 €.
8.1.2. DROBNÉ ŠPORTOVÉ AKTIVITY
Cieľ: Podporovať netradičné a masové formy športových aktivít
Merateľný ukazovateľ: 12 podporených aktivít
BEŢNÝ ROZPOČET
Aj v priebehu roka 2015 bude Mesto podporovať športové aktivity škôl, klubov, zdruţení
a ďalších subjektov formou dotácií na drobné športové aktivity, ktoré v úhrnnej čiastke
4 500 € rozdelí komisia športu.
MsKC zabezpečuje organizovanie programu Hlohovský tanečný večer, v ktorom súťaţia
tanečné skupiny a páry. Na tento účel navrhujeme poskytnúť príspevok vo výške 995 €.
8.1.3. DOTÁCIE V KOMPETENCII PRIMÁTORA
Cieľ: Vytvárať podmienky pre špecifické športové činnosti
Merateľný ukazovateľ: 10 poskytnutých dotácií
BEŢNÝ ROZPOČET
Primátor mesta na základe ţiadostí subjektov o podporu rôznych športových aktivít
a netradičných špecifických podujatí rozdelí v r. 2015 prostriedky v úhrnnej výške 4 300 €.
8.2. Údrţba a rekonštrukcia športových objektov, výstavba nových
športovísk
31
Cieľ: Udrţiavať jestvujúce športové objekty a budovať nové i netradičné
zariadenia pre rozvoj športových aktivít v meste
Merateľný ukazovateľ: zabezpečenie poistenia športových objektov
Garant: oddelenie spoločenských vecí
BEŢNÝ ROZPOČET
Poistné za športové objekty je rozpočtované v výške 1 602 €.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Do rozpočtu na rok 2015 navrhujeme zaradiť aj finančné prostriedky vo výške 5 000 € na
vybudovanie cvičiska Street workout.
8.3. Výstavba a údrţba ihrísk a pieskovísk
Cieľ: Podpora športových a voľnočasových aktivít občanov mesta
Merateľný ukazovateľ: 22 udrţiavaných detských ihrísk a pieskovísk
Garant: oddelenie spoločenských vecí
BEŢNÝ ROZPOČET
Na odvoz KO z objektu detského ihriska v Šulekove sú potrebné finančné prostriedky
v čiastke 175 €.
Beţný transfer na údrţbu detských ihrísk a pieskovísk navrhujeme poskytnúť VaTS, s.r.o.
vo výške 4 500 € (v tom čiastka 135 € na prevádzkovú réţiu VaTS, s.r.o.).
Program č. 9 KULTÚRA A PAMIATKOVÁ STAROSTLIVOSŤ
ZÁMER: KOORDINÁCIA ČINNOSTI SUBJEKTOV PÔSOBIACICH NA ÚSEKU
KULTÚRY V DUCHU HESLA - HLOHOVEC - KULTÚRNE MESTO
9.1. Kultúrna činnosť zabezpečovaná mestom a jeho organizáciami
Cieľ: Vytvárať podmienky pre rozvoj kultúry najmä pre široké vrstvy
obyvateľstva prostredníctvom mestských organizácií
Merateľný ukazovateľ: udrţanie návštevnosti na úrovni predchádzajúceho roka
Garant: oddelenie spoločenských vecí
BEŢNÝ ROZPOČET
Príspevkovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta – Mestskému kultúrnemu
centru navrhujeme poskytnúť príspevok nasledovne:
prevádzkové výdavky
230 000 €,
z toho: 15 000 € účelové prostriedky na úhradu energií
a údrţbu budovy na Nám. sv. Michala 3 (MsKC,AXA,
Mestská kniţnica) a na tovary a sluţby
DDP pracovníkov
2 172 €
letné festivaly, promenádne koncerty
2 500 €
Vianočné trhy
1 350 €
32
Posedenie pri čaji pre dôchodcov
Týţdeň slovenských kniţníc
MDD
Mikuláš pre deti
Rozlúčka s prázdninami
500 €
165 €
664 €
664 €
550 €
Rozpočtovaná suma na letné festivaly zahŕňa poţiadavku na organizovanie festivalov
a promenádnych koncertov na pešej zóne v letnom období r. 2015. MsKC bude poskytnutý aj
transfer na letné festivaly a promenádne koncerty vo výške 332 €. Ide o pouţitie prostriedkov
účelového grantu od spoločností ARDSYSTÉM, s.r.o. a ARD, spol. s.r.o..
Na prevádzku kina a úhradu straty sú v rozpočte navrhované finančné prostriedky vo výške
14 000 €.
Finančné prostriedky vo výške 900 € budú poskytnuté ako beţný transfer bytovému
hospodárstvu na údrţbu kina príp. revízie a prostriedky v sume 7 100 € na úhradu energií kina.
Kaţdoročne mesto venuje deťom nastupujúcim do 1. ročníka ZŠ knihu. Na tento účel
rozpočtujeme čiastku 1 000 €.
Na vlajkovú výzdobu mesta sú navrhované prostriedky vo výške 250 €.
V rámci ZPOZ-u sú organizované spoločenské akcie a občianske obrady. Z rozpočtovanej
sumy 15 227 € sú zahrnuté odmeny, ošatné, náklady na občerstvenie, kvety, kancelárske potreby a
ostatné drobné výdavky, úhrada členského v zdruţení.
Do rozpočtu na r. 2015 navrhujeme zaradiť finančné prostriedky vo výške 2 500 €, ktoré budú
pouţité na organizovanie podujatia tradičné ľudové umelecké remeslá.
Do rozpočtu sú zaradené aj finančné prostriedky potrebné na úhradu poistného za kultúrne
pamiatky vo výške 2 027 €.
0.8.3.0 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŢBY
BEŢNÝ ROZPOČET
V rámci transferov HcTV s.r.o. navrhujeme do rozpočtu beţný transfer vo výške
80 000 € ako dotáciu na zabezpečenie sluţieb mestu.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Do rozpočtu mesta na rok 2015 sú zaradené aj finančné prostriedky vo výške 10 000 € na
technické zhodnotenie vysielacieho zariadenia HcTV (prevodový modul na digitálne vysielanie).
Prostriedky sú zaradené ako kapitálový transfer HcTV s.r.o.
9.2. Kultúrne aktivity zabezpečované inými subjektami
Cieľ: Formou dotácií podporovať rôznorodé aktivity
a záujmových skupín na úseku kultúry
zdruţení,
škôl
Garant: oddelenie spoločenských vecí
9.2.1. DROBNÉ KULTÚRNE AKTIVITY
Cieľ: Podporiť subjekty zabezpečujúce netradičné formy kultúry najmä pre
deti a mládeţ
Merateľný ukazovateľ: 15 podporených subjektov
Komisia kultúry a vzdelávania rozdelí prostriedky na drobné kultúrne aktivity rôznym
subjektom (klubom, školám, občianskym zdruţeniam) v celkovej sume 3 100 €.
33
9.2.2. DOTÁCIE NA KULTÚRU POSKYTOVANÉ V KOMPETENCII PRIMÁTORA
MESTA
Cieľ: Poskytnúť dotácie v kompetencii primátora na špecifické kultúrne
aktivity
Merateľný ukazovateľ: 15 poskytnutých dotácií
Na špecifické kultúrne aktivity klubov, škôl a zdruţení poskytne primátor mesta
prostriedky v celkovej výške 3 500 €.
9.2.3. NETRADIČNÉ KULTÚRNE AKTIVITY
Cieľ: Zviditeľniť mesto formou netradičných podujatí
Merateľný ukazovateľ: 2 netradičné podujatia
BEŢNÝ ROZPOČET
Zdruţeniu EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC navrhujeme poskytnúť prostriedky
vo výške 300 € na úhradu nákladov spojených s organizáciou súťaţe EX LIBRIS.
Dotáciu na úhradu časti nákladov na organizovanie "Vatry zvrchovanosti" navrhujeme
v sume 300 €.
9.3. Výstavba, rekonštrukcia a údrţba kultúrnych objektov
Cieľ: Zlepšovanie technického stavu a vzhľadu objektov slúţiacich na kultúrne
účely
Merateľný ukazovateľ: 100 % uhradených výdavkov za energie a údrţbu budovy
v Šulekove, na ul. Sereďskej
Garant: oddelenie spoločenských vecí
BEŢNÝ ROZPOČET
V r. 2015 v tomto podprograme rozpočtujeme prostriedky na úhradu energií a údrţbu
budovy v m.č. Šulekovo na ul. Sereďskej vo výške 10 000 €.
9.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky
Cieľ: Vytvárať podmienky pre zachovanie historických pamiatok pre budúce
generácie, najmä ich obnovu, opravou a rekonštrukciou
Merateľný ukazovateľ: Úlohy zabezpečované jedným pracovníkom
Garant: oddelenie spoločenských vecí
BEŢNÝ ROZPOČET
Zámok je vo vlastníctve mesta, ktoré zabezpečuje jeho stráţenie. Mzdové náklady, odvody
a náklady na elektrickú energiu sú rozpočtované v čiastke 12 473 €.
Prostriedky v sume 41 € sú rozpočtované ako pouţitie dotácie na údrţbu vojnového hrobu
(pamätníka) na území mesta.
V beţnom rozpočte sú zaradené aj finančné prostriedky vo výške 7 500 € na výmenu rín na
budove Empírového divadla v Hlohovci a finančné prostriedky vo výške 20 000 € na opravu
schodov Domu kultúry v Hlohovci.
Do rozpočtu na rok 2015 navrhujeme zaradiť aj finančné prostriedky ako transfer VaTS,
34
s.r.o. na údrţbu svietidiel na terasách v Zámockej záhrade vo výške 8 000 € (v tom suma 240 €
na prevádzkovú réţiu VaTS, s.r.o.).
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
V kapitálovom rozpočte sú zaradené finančné prostriedky vo výške 100 000 € na
rekonštrukciu strechy Zámku v Hlohovci.
V tomto programe sú v kapitálovom rozpočte navrhované finančné prostriedky na
rekonštrukciu elektroinštalácie v budove ED v celkovej sume 80 880 €.
9.5. Aktivity na úseku propagácie mesta
Cieľ: Pôsobiť na úseku propagácie mesta jeho zviditeľňovaním v regióne
a udrţiavať vzťahy s druţobnými mestami s cieľom výmeny informácií
a skúseností
Merateľný ukazovateľ: rozvíjajúce sa aktivity a podujatia s 5 druţobnými mestami
Garant: oddelenie spoločenských vecí
BEŢNÝ ROZPOČET
Na druţobné aktivity, ktoré sú rozvíjané s mestami DE PANNE, SLOVINSKE KONJICE,
HRANICE, LEVICE A TOPOĽČANY, navrhujeme v roku 2015 pouţiť finančné prostriedky vo
výške 2 500 € (1 500 € na všeobecný materiál a 1 000 € na všeobecné sluţby).
Na zabezpečenie propagácie mesta formou propagačných predmetov navrhujeme vyčleniť
čiastku 4 000 €.
Podpora účasti mesta na výstave Slovakiatour v Bratislave je rozpočtovaná v súhrnnej výške
5 000 €.
9.6. Michalský jarmok
Cieľ: Skvalitňovanie podujatia Michalský jarmok, najmä podporou kultúrnych
aktivít a zamerania na tradičné remeslá a jarmočné aktivity
Merateľný ukazovateľ: počet predajných miest na Michalskom jarmoku
v r. 2015 – 315
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
0.8.6.0 REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŢENSTVO INDE NEKLASIFIKOVANÉ
BEŢNÝ ROZPOČET
Výdavky na zabezpečenie Michalského jarmoku navrhujeme v rozpočte na rok 2015
vo výške 38 000 €. Uvedená suma pozostáva z výdavkov na úhradu energií, čistenie jarmočiska,
kultúrne aktivity, odmeny štábu ako i ostatné výdavky. Finančné prostriedky sú určené aj na opravu
elektrických prípojok a rozvodov vody na MJ.
35
Program č. 10 ŠKOLSTVO
ZÁMER: AKTIVITY SMERUJÚCE K ZDOKONAĽOVANIU VZDELÁVANIA
DETÍ A MLÁDEŢE NAJMÄ OBNOVOU ŠKOLSKÝCH BUDOV,
TECHNICKÝM VYBAVENÍM A VYTVÁRANÍM PODMIENOK PRE
AKTÍVNU PRÁCU S DEŤMI
10.1. Vzdelávanie, prevádzka a sluţby poskytované v systéme základného školstva
Cieľ: Koordinovať aktivity MsÚ a SOÚ v oblasti kvalitného vzdelávania
zabezpečovaného v rámci základného školstva
Merateľný ukazovateľ: 1 627 ţiakov ZŠ v školskom roku 2014/2015
Garant: oddelenie spoločenských vecí
09.1.2.1 PRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŢNOU STAROSTLIVOSŤOU
09.2.1.1 NIŢŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE VŠEOB. S BEŢNOU STAROSTLIVOSŤOU
BEŢNÝ ROZPOČET
Na zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií (základné vzdelanie) plánujeme dotáciu
na r. 2015 vo výške 2 400 000 €. Prenesené kompetencie sú financované normatívnym spôsobom
v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov. Suma určená v návrhu rozpočtu je stanovená čo
najpresnejším odhadom, pretoţe výška ukazovateľov pre výpočet normatívov pre budúci
kalendárny rok nie je MŠ SR stanovená a rozpočet pre rok 2015 bude oznámený aţ na začiatku
budúceho kalendárneho roka.
Pouţitie dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – dávky v hmotnej núdzi na
úhradu stravy je zaradené v príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu vo výške 12 000 €, dotácie na
školské potreby v čiastke 3 100 €. Z uvedených prostriedkov budú poskytnuté dávky v hmotnej
núdzi i pre Špeciálnu základnú školu.
Na úseku základného vzdelania financuje Mesto v rámci originálnych kompetencií školské
jedálne (ŠJ) a činnosť školských klubov (ŠKD). Na uvedený účel navrhujeme vyčleniť v rozpočte
mesta finančné prostriedky vo výške 207 941 € pre školské jedálne a 160 000 € pre školské kluby
detí.
Do výdavkovej časti rozpočtu je potrebné zaradiť pouţitie vlastných príjmov škôl na beţné
výdavky v celkovej sume na úseku základného vzdelania 79 474 €, z toho predstavujú vlastné
príjmy ZŠ 25 214 €, ŠKD 25 300 € a ŠJ 28 960 €.
Do rozpočtu mesta na r. 2015 navrhujeme zaradiť finančné prostriedky na riešenie
havarijných stavov škôl vo výške 10 000 €.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu navrhujeme zaradiť finančné prostriedky vo výške
125 000 € na revitalizáciu atletickej dráhy na III.ZŠ.
36
08.4.0 NÁBOŢENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŢBY
BEŢNÝ ROZPOČET
V zmysle platných právnych predpisov má mesto povinnosť financovať neštátne školské
zariadenia, t.j. poskytnúť prostriedky na ich prevádzkovanie zriaďovateľovi neštátnych školských
zariadení.
Základnej škole sv. Jozefa budú v r. 2015 poskytnuté prostriedky na činnosť školského
klubu a výdajnej školskej jedálne vo výške 48 000 €.
10.4.0 ĎALŠIE DÁVKY SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA - RODINA A DETI
BEŢNÝ ROZPOČET
V zmysle platných právnych predpisov je Mesto poberateľom rodinných prídavkov pre deti,
ktoré nespĺňajú podmienky riadnej školskej dochádzky a zabezpečuje pre tieto deti potraviny
(Mesto – osobitný príjemca). Vo výdavkovej časti rozpočtu navrhujeme zaradiť prostriedky vo
výške 2 500 €. Ak matka dieťaťa nevyuţíva prídavok na dieťa na výchovu a výţivu dieťaťa,
prídavok sa poskytuje prostredníctvom Mesta (osobitného príjemcu) do rúk osoby určenej
rozhodnutím ÚPSVaR. Na tento účel navrhujeme zaradiť do výdavkovej časti rozpočtu
odhadovanú čiastku 1 200 €.
Mesto je poberateľom aj rodičovských príspevkov (Mesto – osobitný príjemca), preto
navrhujeme do rozpočtu zaradiť finančné prostriedky vo výške 2 500 €.
10.2. Predškolské formy vzdelávania (MŠ)
Cieľ: Skvalitňovanie činností na úseku predškolskej výchovy vykonávaných
v rámci originálnych kompetencií samosprávy
Merateľný ukazovateľ: 600 detí navštevujúcich zariadenia predškolskej výchovy
Garant: oddelenie spoločenských vecí
09.1.1.1 PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŢNOU STAROSTLIVOSŤOU
BEŢNÝ ROZPOČET
Mesto zabezpečuje v rámci originálnych kompetencií predškolskú výchovu detí. Ako
zriaďovateľ škôl a školských zariadení poukazuje materským školám prostriedky na zabezpečenie
predškolského vzdelávania, prevádzkové výdavky MŠ a údrţbu majetku zvereného do správy týmto
školám. Na prevádzku materských škôl a zabezpečenie predškolského vzdelávania navrhujeme
zaradiť do rozpočtu na rok 2015 prostriedky vo výške 1 430 000 €.
Finančné prostriedky vo výške 8 000 € boli vyčlenené z rozpočtu na údrţbu trávnikov MŠ.
Na riešenie havarijných situácií v objektoch materských škôl sme rozpočtovali na rok 2015
finančné prostriedky vo výške 19 651 €.
Vlastné príjmy materských škôl, ktoré budú pouţité na beţné výdavky, predpokladáme
v roku 2015 vo výške 56 906 €.
08.4.0 NÁBOŢENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŢBY
BEŢNÝ ROZPOČET
Na financovanie neštátneho školského zariadenia - Cirkevnej MŠ Panny Márie
Pomocnice navrhujeme poskytnúť Arcibiskupskému úradu v Trnave čiastku 132 500 €.
37
10.3. Záujmové a voľnočasové aktivity zabezpečované v systéme
školstva
Cieľ: Vytvárať a podporovať rozvoj širokého spektra voľnočasových aktivít
detí a mládeţe
Merateľný ukazovateľ: 625 ţiakov ZUŠ a 504 detí navštevujúcich CVČ
Garant: oddelenie spoločenských vecí
BEŢNÝ ROZPOČET
Mesto uhrádza náklady na plavecké výcviky detí ZŠ. Na uvedený účel je v r. 2015 plánovaná
čiastka 3 000 €. Dotácia na organizovanie športových hier ţiakov ZŠ je rozpočtovaná v celkovej
čiastke 1 000 €.
Mesto nie je zriaďovateľom stredných škôl, preto neuhrádza výdavky na ich činnosť.
Prispieva na aktivity v oblasti športu (stredoškolské športové hry) v čiastke 300 €.
Originálnymi kompetenciami mesta je aj zabezpečovanie záujmových, vzdelávacích
a voľnočasových aktivít pre deti. Mesto je zriaďovateľom Základnej umeleckej školy a Centra
voľného času, ktoré financuje zo svojho rozpočtu (z vlastných príjmov).
Na zabezpečenie prevádzky a činnosti CVČ navrhujeme zaradiť do rozpočtu prostriedky
vo výške 123 000 € a na prevádzku a činnosť ZUŠ finančné prostriedky v sume 330 500 €.
Vlastné príjmy týchto školských zariadení, ktoré budú pouţité na beţné výdavky,
predpokladáme v r. 2015 vo výške 28 500 €, z toho vlastné príjmy CVČ v čiastke 3 500 € a vlastné
príjmy ZUŠ v sume 25 000 €.
Na podporu aktivít CVČ najmä počas prázdnin (letné prímestské tábory) navrhujeme
poskytnúť čiastku 600 €.
Do rozpočtu na rok 2015 navrhujeme zaradiť dotáciu vo výške 2 000 € na deti navštevujúce
CVČ v inej obci.
Program č. 11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
ZÁMER: ROZVOJ A PODPORA AKTIVÍT PRE STARÝCH, CHORÝCH A SOCIÁLNE
ODKÁZANÝCH OBČANOV
11.1. Prevádzka zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na
úseku sociálnej starostlivosti
Cieľ: Poskytovanie sluţieb v zariadení sociálnej starostlivosti s dôrazom na
podporu záujmových aktivít seniorov
Merateľný ukazovateľ: Obloţnosť 99,5 %
Garant: oddelenie spoločenských vecí
10.2.0 ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŢIEB - STAROBA
BEŢNÝ ROZPOČET
Prevádzka zariadenia pre seniorov je i naďalej financovaná formou dotácie zo štátneho
rozpočtu. Na zabezpečenie prevádzky a činnosť rozpočtovej organizácie Harmónia – Zariadenie
pre seniorov sú na rok 2015 navrhované prostriedky vo výške 268 800 €.
38
Na dofinancovanie sociálnej sluţby v ZpS Harmonia z rozpočtu mesta navrhujeme zaradiť
účelové finančné prostriedky na prevádzku (kompenzáciu dlhu vytváraného klientami) vo výške
36 000 €.
Do výdavkovej časti rozpočtu je potrebné zaradiť pouţitie vlastných príjmov zariadenia
pre seniorov na beţné výdavky v sume 290 000 €, ktorá je do rozpočtu zaraďovaná odhadom.
Do rozpočtu navrhujeme na výdavky súvisiace s posudkovým lekárom zaradiť finančné
prostriedky vo výške 500 €.
11.2. Opatrovateľská sluţba
Cieľ: Organizovanie opatrovateľských sluţieb vhodným výberom pracovníkov
a koordinovanie aktivít so SOÚ
Merateľný ukazovateľ: 70 opatrovaných občanov v r. 2015
Garant: Spoločný obecný úrad
10.2.0 ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŢBY - STAROBA
BEŢNÝ ROZPOČET
Na výkon opatrovateľskej sluţby zabezpečovanej SOÚ budú v r. 2015 vyhradené finančné
prostriedky v sume 79 000 €. Do tejto čiastky nie sú zahrnuté výdavky na administratívno-správnu
agendu na úseku opatrovateľskej sluţby, ktoré sú rozpočtované osobitne v podprograme 1.4.
11.3. Záujmové a voľnočasové aktivity občanov v dôchodkovom veku
Cieľ: Podporovanie aktivít seniorov na báze ich záujmu, podporovanie podujatí
organizácií zriadených mestom i iných etablovaných subjektov seniorov
Merateľný ukazovateľ: 3 denné centrá a 2 záujmové zdruţenia
Garant: oddelenie spoločenských vecí
08.4.0 NÁBOŢENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŢBY
BEŢNÝ ROZPOČET
V rámci spoločenských sluţieb poţiadali o dotáciu na činnosť zdruţenia dôchodcov, t. j.
Zdruţenie kresťanských seniorov a Jednota dôchodcov Slovenska. Transfery na činnosť sú
v roku 2015 plánované v čiastkach 1 100 € pre ZKS a 600 € pre JDS.
10.2.0 PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM - STAROBA
BEŢNÝ ROZPOČET
V tejto časti rozpočtu je potrebné plánovať prostriedky pre zabezpečenie činnosti
preddavkových organizácií – denných centier RUŢA a PETER.
Uhrádzané sú náklady na energie, poštové sluţby, časopisy, údrţbu a odmeny vedúcim centier
a za upratovanie. Plánovaný príspevok dennému centru RUŢA je vo výške 4 300 €, príspevok
dennému centru PETER predstavuje takisto čiastku 4 010 € . Dennému centru Bereksek budú
poskytnuté prostriedky v sume 1 500 €.
39
11.4. Pomoc sociálne odkázaným skupinám občanov
Cieľ: Poskytovanie pomoci sociálne odkázaným občanom mesta
Merateľný ukazovateľ: podpora 200 narodených detí
Garant: oddelenie spoločenských vecí
10.2.0 ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŢBY - STAROBA
BEŢNÝ ROZPOČET
V r. 2015 na stravovanie dôchodcov navrhujeme prostriedky vo výške 21 600 €. Súčasne
navrhujeme zaradiť do rozpočtu finančné prostriedky na Mesiac úcty k starším vo výške 2 000 €.
10.4.0. RODINA A DETI
BEŢNÝ ROZPOČET
MsZ mesta Hlohovec schválilo Zásady poskytovania príspevku novonarodeným deťom
s účinnosťou od 21.6.2007. Na rok 2015 navrhujeme zaradiť do rozpočtu na uvedený účel, t.j. na
jednorazový finančný príspevok občanom mesta v čiastke 83 € na novonarodené dieťa, prostriedky
v celkovej výške 15 000 €.
10.7.0 DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI - POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ
NÚDZI
BEŢNÝ ROZPOČET
Dotáciu na humanitárnu a sociálnu oblasť navrhujeme vo výške 500 €. Na jednorazové
dávky sociálnej pomoci navrhujeme vyčleniť v rozpočte sumu 5 000 €. Na sociálne pohreby je
v rozpočte určená odhadovaná čiastka 1 500 €.
Na základe rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je poskytovaná
prostredníctvom mesta dávka v hmotnej núdzi konkrétnemu príjemcovi. Na daný účel navrhujeme
zaradiť do rozpočtu na rok 2015 finančné prostriedky vo súhrnnej výške 3 900 eur.
10.7.0 ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŢBY - POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ
NÚDZI
BEŢNÝ ROZPOČET
V priebehu roka 2014 mesto uzatvorilo Dohodu o podmienkach vykonávania menších
obecných sluţieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej
zriaďovateľom je obec, na základe Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi Mestom a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
Piešťany. Na základe uvedeného navrhujeme do rozpočtu na rok 2015 zaradiť finančné prostriedky
vo výške 26 € na úhradu úrazového poistenia pre osoby vykonávajúce danú činnosť.
V zmysle zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele je mesto povinné vyplácať sociálne dávky na úpravu a obnovu rodinných pomerov
dieťaťa, na dopravu do detského domova, na tvorbu úspor dieťaťa a pod. Na tento účel navrhujeme
do rozpočtu sumu 2 800 €.
Do rozpočtu navrhujeme zaradiť finančné prostriedky vo výške 100 € na úhradu poplatkov
lekárom za vystavenie potvrdení o lekárskych nálezoch, na základe ktorých posudkový lekár
stanoví vhodnosť umiestnenia v zariadení pre seniorov.
40
11.5. Aktivity v oblasti sociálnej starostlivosti a pomoci zabezpečované
inými subjektami
Cieľ: Podporovanie subjektov, ktoré poskytujú sluţby v oblasti sociálnej
starostlivosti pre občanov mesta
Merateľný ukazovateľ: 99,5 % obloţnosť v r. 2015 v zariadeniach poskytujúcich
prístrešie sociálne odkázaným občanom
Garant: oddelenie spoločenských vecí
10.7.0 ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŢIEB - POMOC OBČANOM V HMOTNEJ
A SOCIÁLNEJ NÚDZI
BEŢNÝ ROZPOČET
Poistné za budovu „Azylového domu“ je rozpočtované na rok 2015 vo výške 59 €.
Občianskemu zdruţeniu Pokoj a dobro (muţi a ţeny) navrhujeme poukázať prostriedky v sume
5 700 € na úhradu nákladov na prevádzku „Azylového domu“.
Do rozpočtu navrhujeme zaradiť transfer spolku nepočujúcich vo výške 1 000 €.
Program č. 12 ZDRAVOTNÍCTVO
ZÁMER: ZLEPŠENIE KVALITY A DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
PRE OBYVATEĽOV MESTA
12.1. Činnosť subjektov zaloţených a zriadených mestom na úseku
zdravotníctva
Cieľ: Vytvoriť podmienky pre činnosť zdravotníckeho zariadenia v meste
Merateľný ukazovateľ: 1 udrţiavaná nehnuteľnosť
Garant: oddelenie spoločenských vecí
07.3.1 VŠEOBECNÁ NEMOCNIČNÁ STAROSTLIVOSŤ
BEŢNÝ ROZPOČET
Na údrţbu majetku mesta, prenajatého spoločnosti s kapitálovou účasťou mesta Nemocnica
s poliklinikou, s.r.o. a na prevádzkové náklady NsP navrhujeme poskytnúť z rozpočtu mesta
beţný transfer vo výške 500 €.
Do schvaľovaného rozpočtu na rok 2015 navrhujeme zaradiť finančné prostriedky vo výške
26 500 € na vykrytie odhadovanej straty LSPP za rok 2015.
Transfer MsKC na organizovanie akcie „Deň zdravia“ je potrebné zahrnúť do rozpočtu
v čiastke 750 €.
Program č. 13 PRENESENÉ KOMPETENCIE
(OKREM ŠKOLSTVA)
ZÁMER: EFEKTÍVNY A KVALITNÝ VÝKON KOMPETENCIÍ PRENESENÝCH NA
SAMOSPRÁVU
41
13.1. Matrika
Cieľ: Zabezpečovať občianske obrady a sluţby občanom na úseku matriky
na vysokej úrovni
Merateľný ukazovateľ: 1 500 vybavených klientov v pôsobnosti matričného úradu
Garant: právne oddelenie
BEŢNÝ ROZPOČET
Výdavky na činnosť matriky sú plánované v celkovej výške 23 187 €, pričom
predpokladaná výška dotácie na výkon tejto prenesenej kompetencie štátu na územnú samosprávu
je v príjmovej časti rozpočtu plánovaná v sume 15 500 €.
Pri poskytovaní dotácie Obvodný úrad Trnava vychádza zo schváleného úväzku pracovníkov
na úseku matriky vo výške 1,3.
Rozpočtované výdavky na r. 2015 sú nasledovné:
mzdy
15 418 €
odvody
5 389 €
cestovné
60 €
stravovanie
800 €
SF
230 €
ostatné výdavky
1 290 €
SPOLU:
23 187 €
13.2. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie a cestné
hospodárstvo
Cieľ: Vytvárať podmienky pre efektívne vybavenie ţiadostí občanov na úseku
výstavby
Merateľný ukazovateľ: 250 vydaných rozhodnutí v stavebnom konaní
Garant: Spoločný obecný úrad
BEŢNÝ ROZPOČET
Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku
a vyvlastňovacieho konania je poukazovaná Mestu prostredníctvom Krajského stavebného úradu.
Na rok 2015 očakávame na tento účel prostriedky zo ŠR vo výške 20 991 €, ktoré budú poukázané
na účet Spoločného obecného úradu, zabezpečujúceho výkon týchto kompetencií pre 22 obcí
okresu.
Spoločný obecný úrad vykonáva i prenesené kompetencie na úseku cestného hospodárstva.
Na r. 2015 predpokladáme výšku dotácie 976 €.
13.3. Školský úrad
Cieľ: Aktívne pristupovanie k metodickému usmerňovaniu škôl a školských
zariadení v meste
42
Merateľný ukazovateľ: 2 pracovníci na úseku metodiky škôl SOÚ
Garant: Spoločný obecný úrad
BEŢNÝ ROZPOČET
Zo štátneho rozpočtu sú poskytované prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na
metodickú činnosť obcí na úseku školstva prostredníctvom Spoločného obecného úradu, ktorý
vykonáva túto prenesenú kompetenciu pre 22 obcí okresu Hlohovec i pre obce Drahovce a
Sokolovce. Z dôvodu zniţujúceho sa počtu ţiakov bol školský úrad nútený pristupovať
k uzatváraniu zmluvných vzťahov o prenesenom výkone v oblasti školstva s inými obcami okresu
Hlohovec v pôsobnosti KŠÚ Trnava.
Na zabezpečenie činnosti metodikov budú pouţité účelové dotácie z Krajského školského
úradu, ktoré budú prevedené na účet SOÚ v plnej výške, t.j. 25 754 € (odhadovaná výška
prostriedkov na uvedený prenesený výkon na základe prepočtu v zmysle platnej smernice, ktorá
bude v prípade odlišného vývoja skutočnosti v r. 2015 upravená na základe rozpisu prostriedkov
Krajským školským úradom).
13.4. ŠFRB
Cieľ: Poskytovanie odborného poradenstva pre občanov mesta a okresu
v príprave materiálov pre poskytovanie úverov na bytovú výstavbu
Merateľný ukazovateľ: 46 vybavených ţiadostí na poskytnutie príspevkov zo ŠFRB
Garant: oddelenie výstavby a ţivotného prostredia
BEŢNÝ ROZPOČET
Na prenesený výkon kompetencie na úseku agendy ŠFRB očakávame v príjmovej časti
rozpočtu prostriedky vo výške 9 800 €. Uvedené prostriedky budú pouţité vo výdavkovej časti
rozpočtu na financovanie uvedeného preneseného výkonu štátnej správy, t.j. na mzdy, odvody
a tovary a sluţby vo výške 14 847 €.
13.5. Register obyvateľstva
Cieľ: Zabezpečovanie činnosti na úseku evidencie obyvateľstva v zmysle
poţiadaviek štátnych orgánov
Merateľný ukazovateľ: 1,5 pracovného úväzku na úseku evidencie obyvateľstva
Garant: právne oddelenie
BEŢNÝ ROZPOČET
Zo štátneho rozpočtu sú poukazované prostriedky na zabezpečenie činnosti na úseku
evidencie obyvateľstva (register obyvateľov SR a hlásenie pobytu občanov). Na rok 2015 sú
odhadované prostriedky na uvedený výkon prenesenej kompetencie vo výške 7 500 €. Uvedené
prostriedky budú pouţité vo výdavkovej časti rozpočtu v plnej výške na vykrytie výdavkov
vznikajúcich v súvislosti s agendou evidencie obyvateľstva.
43
13.6. Výkon prenesených kompetencií na úseku ŢP
Cieľ: Koordinovanie aktivít oddelení MsÚ so SOÚ s cieľom zabezpečenia
efektívneho výkonu činností na úseku ţivotného prostredia
Merateľný ukazovateľ: 80 vyjadrení na úseku ochrany vôd a ovzdušia
Garant: oddelenie výstavby a ţivotného prostredia
BEŢNÝ ROZPOČET
V r. 2015 očakávame výšku prostriedkov poukazovaných zo štátneho rozpočtu na výkon
prenesených kompetencií na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany
ovzdušia a ochrany pred povodňami v čiastke 2 200 €. Uvedené prostriedky budú pouţité vo
výdavkovej časti na uvedený účel v plnej výške.
Príjmy a výdavky mesta sú zosumarizované v priloţených tabuľkách.
Vo výdavkovej časti rozpočtu sú na konci tabuľkovej časti materiálu uvedené výdavky
ostatných obcí, ktoré sú účastníkmi zmluvy o zdruţení obcí, výdavky za mesto Hlohovec sú priamo
zaradené v programovej štruktúre rozpočtu mesta (v podprograme 1.4., 11.2., 13.2. a 13.3.)
Materiál bol prerokovaný dňa 30.10.2014 na spoločnom rokovaní členov MsR, predsedov
odborných komisií MsZ a členov Komisie ekonomickej a prevodov majetku. Pripomienky a návrhy
boli zapracované do návrhu rozpočtu.
MsR prerokovala návrh programového rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2015-2017 na svojom
zasadnutí dňa 20.11.2014 a odporúča schváliť materiál v predloţenom znení.
44
Mestské k u l t ú r n e c e n t r u m v Hlohovci
N á v r h rozpočtu p r í j m o v a v ý d a v k o v na r o k 2015
POLOŽKA
PRÍJMY PODĽA POLOŽIEK
212003
212003
212003
212003
223001
223001
223001
223001
223001
223001
311000
311000
223001
Príjmy z prenájmu v klube A X A
Príjmy z n á j o m n é h o M s K C
Príjmy z nájomného ED
Príjmy z n á j o m n é h o DK
P r í j m y z relácie v m e s t s k o m rozhlase
P r í j m y zo vstupného
Príjmy z propagácie
Príjmy za k o p ír o v a c ie práce
P r í j m y z knižnice / zápisné, upomienky/
Príjmy KINO
Grant-TTSK, MK SR
Grant-sponzori
Príjmy za s l u ž b y /prefakturácia/
4 200
25 0 0 0
7 000
15 0 0 0
1 000
4 0 371
820
100
10 8 0 0
8 900
0
0
0
P r í j m y za v l a s t n é v ý k o n y s p o l u :
Úroky
113 191
33
602/1
602/2
602/12
602/3
602/4
602/5
602/6
602/7
602/9
602/20
602/10
602/0
602/11
222004 644
312007
312007
312007
312007
312007
691/0
691/1
691/2
691/6
3 1 2 0 0 7 691/7
312007
312007
322005
322005
PLÁN
Príspevok z MsÚ celkom
z toho: na p r e v á d z k u M s K C
príspevok na c e l o m e s t s k é akcie
príspevok na DDP
p r í s p e v o k na údržbu budovy,úhrada energií
v Šulekove, ul.Seredskej
príspevok p r e v á d z k a KINO
E m p í r o v é d i v a d l o - ríny
O p r a v a schodov Dom kultúry
rekonštrukcia elektroinštalácie Empírové divadlo
nová č a s ť foyer+chodba+bufet
rekonštrukcia elektroinštalácie ED sála+javisko+šatne
372
230
8
2
690
000
138
172
10
14
7
20
000
000
500
000
PRÍJMY C E L K O M
4 8 5 914
2015
32 8 8 0
48 000
B: V Ý D A V K Y
POLOŽKA
6 1 1 0 0 0 521/1
6 1 2 0 0 0 521/3
6 1 2 0 0 0 521/4
6 1 2 0 0 2 521/6
614000 521/5
6 1 4 0 0 0 521/8
610
621000
622000
623000
625001
625002
625003
625004
625005
625007
627000
620
V Ý D A V K Y PODĽA POLOŽIEK
T a r i f n ý plat
Príplatok osobný
Príplatok za riadenie
Z v ý š e n i e platov o 1 6 € / z a m e s t n a n e c
M i m o r . o d m e n y za spi. ú l o h y
O d m e n y pri ž i v o t n o m j u b i l e u
Mzdové náklady
524/1
524/12
524/3
524/4
5 2 4 /5
524/6
524/10
524/7
524/8
524/9
P L Á N 2015
9 7 187
32 3 7 0
3 150
3 560
11 3 0 3
660
148 2 3 0
P o i s t n é do V š e o b e c n e j Z P
P o i s t n é do U N I O N Z P
P o i s t n é do D ô v e r a Z P
Poistné do SP-nemoc. poistenie
P o i s t n é do S P - n a s t a r o b n é p o i s t e n i e
N a úrazové poistenie
N a invalidné poistenie
P r í s p e v o k na poist. v n e z a m e s t .
Poistenie do r e z e r v n é h o f o n d u
P r í s p e v o k na D D P
6214
1 510
6 582
1 928
20 008
1 023
4 128
1 439
6 803
2 172
Odvody poisťovne
51 8 0 7
'
6 3 1 0 0 1 512/1
6 3 2 0 0 3 518/0
6 3 2 0 0 3 518/2
6 3 2 0 0 3 518/1
6 3 3 0 0 1 501/11
6 3 3 0 0 2 501/9
6 3 3 0 0 2 501/10
6 3 3 0 0 6 501/6
6 3 3 0 0 6 501/8
6 3 3 0 0 6 501/2
633006 518/6
6 3 3 0 0 9 501/7
633009
634001
634002
634002
634003
634004
634005
635001
635002
635004
501/1
501/4
511/0
518/14
525/0
518/11
518/13
511/1
511/2
511/3
6 3 5 0 0 4 511/4
6 3 5 0 0 6 511/5
6 3 5 0 0 6 511/6
6 3 5 0 0 6 511/7
6 3 5 0 0 4 511/8
636002 518/15
637001 518/17
6 3 0 0 4 518/3
6 3 7 0 0 4 518/21
6 3 7 0 0 4 518/4
6 3 7 0 0 4 518/5
6 3 7 0 0 4 518/5/3
6 3 7 0 0 4 518/7
637004 518/18
6 3 7 0 0 4 518/22
6 3 7 0 0 4 518/23
6 3 7 0 0 4 518/9
6 3 7 0 0 4 518/24
637035
637012
637012
637014
637014
637014
637014
518/28
518/19
518/20
518/10
518/12
518/30
518/31
6 3 7 0 1 5 525/0
6 3 7 0 1 6 527/0
6 3 7 0 2 7 521/2
Náhrada cestovných v ý d a v k o v
T e l e f ó n , f a x , mobil, internet
Rozhlas a televízia
Poštové služby
Interiér, v y b a v e n i e /stoličky knižnica, f ó l i e na okná/
V ý p o č t o v á technika- č i a r o v é k ó d y , P C k n i ž n i c a
P r e n á š a č V I S I O N T C 2-HDMIIP
K a n c e l á r s k e potreby a materiál
Papier, f a r b y , p r o p a g a č n ý materiál
Čistiace, h y g i e n i c k é a d e z i n f . p o t r e b y
T l a č i v á a tlačiarenské s l u ž b y
Časopisy a noviny pre MsK, M s K C
K n i h y pre knižnicu
Palivo - pohonné hmoty a mazadlá
S e r v i s , údržba, o p r a v y a v ý d . s t ý m s p o j e n é - auto
Emis.kontr.,popl. za s l u ž b y S T K
P o v i n n é z m l u v n é poistenie- auto
Prepravné- filmy
Karty, známky - diaľničné
Rutin.a štand. ú d r ž b a inter. V y b a v
Rutin a štand. ú d r ž b a - v ý p o č . tech.,internet
Rutin a štand. údržba-kanc. s t r o j o v , x e r o x
Rutin a štand. údržba- s i g n á l n o b e z p . tech.
Rutin a štand. údržba b u d o v / m a ľ o v k a knižnica+okná/
Rutin a štand. ú d r ž b a kotolní
Rutin a štand. ú d r ž b a hasiac, p r í s t r o j o v
Rutin a štand. ú d r ž b a elektr. s p o t r e b i č o v
P r e n á j o m u z a m y k a t e ľ n é h o priečinku
Školenie, kurzy, s e m i n á r e
O d v o z všetkých druhov odpadu
Ú h r a d a s l u ž i e b za u l o ž e n i e odpadu
Parkovné
R e v í z i e zariadení-elekt., p l y n u , k o m í n o v , p o ž . o c h r .
E D ríny
Upratovanie, čistenie, pranie, derat., dezin.
S l u ž b y - š p o r t o v é a kult. p o d u j a t i a
R e m e s e l . s l u ž b y - zhotov, k ľ ú č o v , pečiatok
Z m l u v n é s l u ž b y - za s p r á v u k o t o l n e
V ý k o n y v ý p o č t o v ý c h stredísk
Správcovstvo sofťvéru-knižnica
D o m é n a stránky
Poplatky ochranným autorským zväzom - S O Z A
Poplatky b a n k e
Stravovanie
Antivírový program - knižnica
P o p l a t o k za p o ž i č o v n é filmy Kino
S p r á v a o b j e k t u Kino
Poistné-majetok
Prídel do SF
O O V - O d m e n y za práce m i m o PP /Kino,služby/
Prevádzkové náklady
642015
521/7
30
2 500
120
400
1 620
650
800
950
1 500
750
970
1 350
3 000
2 250
1 900
200
240
250
50
600
130
100
130
276
2 400
800
100
100
120
1 100
100
60
500
7 500
240
2 0 120
100
1 500
590
1 750
300
1 120
50
6 890
600
8 100
620
1 420
1 200
15 3 2 0
93 466
Náhrady DNP
120
N á h r a d y DNP
120
103 2 7 3
Oprava,údržba a energie majetku mesta
Z toho
údržba
632001
632001
632002
b u d o v y , ú h r a d a energií V Šulekove na ul.Seredskej:
502/1/3 Elek.energia
502/2/3 Plyn
502/3/3 V o d n é , stočné
2 692
6 598
710
10 0 0 0
údržba
632001
632001
632002
b u d o v y MsKC, A X A , Knižnica ,úhrada energií
502/1/0 Elek.energia
502/2/0 Plyn
502/3/0 Vodné, stočné, dážď. v o d y
5 128
8 433
2210
15 771
údržba
632001
632001
632002
635006
b u d o v y DK, úhrada energií
502/1/1 Elek.energia
502/2/1 Plyn
502/3/1 Vodné,stočné
511/20 Oprava schodov DK
8 432
32 9 3 4
5 900
20 000
67 266
ú d r ž b a b u d o v y ED, ú h r a d a e n e r g i í
632001 502/1/2
6 3 2 0 0 1 502/2/2
6 3 2 0 0 2 502/3/2
Elek.energia
Plyn
Vodné,stočné
1 448
7 808
980
10 2 3 6
N á k l a d y na p r o g r a m y celomestského charakteru
z toho:
6 3 7 0 0 4 518/18 Deň zdravia
6 3 7 0 0 4 518/18 Letné f e s t i v a l y ,promenádne koncerty(pešia zóna)
6 3 7 0 0 4 518/18 M D D
6 3 7 0 0 4 518/18 M i k u l á š pre deti
6 3 7 0 0 4 518/18 Tanečný večer
6 3 7 0 0 4 518/18 V i a n o č n é trhy
6 3 7 0 0 4 518/18 Posedenie pri čaji pre dôchodcov
6 3 7 0 0 4 518/18 T ý ž d e ň s l o v e n s k ý c h knižníc
6 3 7 0 0 4 518/18 Rozlúčka s prázdninami
8 138
750
2 500
664
664
995
1 350
500
165
550
Bežné výdavky celkom
405 034
721001
Rekonštrukcia elektroinšt.ED nová časť foayer+
721001
Rekonštrukcia elektroinšt ED sála+javisko+šatne
48 000
Kapitálové v ý d a v k y spolu
80 8 8 0
V ý d a v k y K V + B V spolu
485 914
+chodba+bufet
32 880
M s K C má 17 zamestnancov , hrubý m e s a č n ý priemerný plat j e 553,65 €
Údaje v €
MeMské kiiMárse centrum
J a r o r M $ f l r a l 0 č h M Í c h a l a Č. 3
920 01 HLOHOVEC
Návrh plánu investícii a opráv spoločnosti
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. na rok 2015
Kapitálové investície tepelné hospodárstvo:
1. Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov z odovzdávacej stanice Michalská
- 1 . etapa
200.000,-€
Opravy:
1. Oprava časti strechy - budova Bytového hospodárstva Hlohovec, s.r.o. Za
poštou 7
10.000,-C
2. Výmena okien na nebytových priestoroch Vinohradská 9 (Cirkevná MŠ,
klub dôchodcov Ruža, ambulancia Dr. Chylík)
7.000,-€
3. Výmena výkladov a dverí na nebytových priestoroch Železničná 2, predajňa COOP Jednota
4. Nepredvídané opravy a havárie
Spolu:
Slobodáreň
13.000,-C
10.000,-€
240.000,-€
Ing. Peter Ulík ^
konateľ spoločnosti
v Hlohovci, 10.9.2014
„
P r e d b e ž n ý n á v r h p l á n u investičných akcií a o p r á v spoločnosti
Bytové h o s p o d á r s t v o Hlohovec, s.r.o. na r o k y 2016 - 2017
Rok 2016
1.
2.
3.
Tepelné hospodárstvo
Nebytové priestory
Športové objekty
4.
Nepredvídané opravy a havárie
investície
200.000,- EUR
15.000,-EUR
15.000,-EUR
15.000,- EUR
SPOLU
Rok 2017
1.
2.
3.
Tepelné hospodárstvo
Nebytové priestory
Športové objekty
4.
Nepredvídané opravy a havárie
SPOLU
opravy
245.000,- EUR
investície
opravy
200.000,- EUR
15.000,-EUR
15.000,-EUR
15.000,- EUR
245.000,- EUR
Ing. Peter Ulí
k o n a t e ľ spoločnosti
v Hlohovci, 10.9.2014
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Hlohovec - finančné vzťahy s rozpočtom mesta na r. 2015
PROGRAM/
PODPROGRAM
FUNKČNÁ
KLASIFIKÁCIA
ROZPOČET NA
ROK 2015
DRUH A ÚČEL V Ý D A V K U
(v€)
4. PROSTREDIE PRE ŽIVOT
4.1. Zásobovanie v o d o u
Zásobovanie v o d o u
Výmena vodomerov
4.1.
06.3.0
Budovanie novej vodovod,
Hurbanova
12 000,siete
na Ul.
162 000,Spolu
174 000,-
4.2. Nakladanie s odpadovými v o d a m i
N a k l a d a n i e s odpadovými v o d a m i
4.2.
4.2.
05.2.0
05.2.0
Softstart čerpadla A M A C A N na prečerp.
stanici prívalových vôd Dolná Sihoť
Obnova opevnenia na výustnom objekte
z OK ul. Pod Beranom
Spolu
14 500,10 000,24 500,-
4.3. N a k l a d a n i e s k o m u n á l n y m i o d p a d m i
Nakladanie s komunálnymi odpadmi
4.3.
05.1.0
Oplotenie kontajnerov na TKO a separovaný
zber - transfer VaTS
12 500,-
Biologicky rozložiteľný odpad
30 000,Spolu
42 500,-
4.5. Ú d r ž b a v e r e j n ý c h p r i e s t r a n s t i e v
Nakladanie s odpadmi
05.1.0
4.5.
Čistenie a zimná údržba komunikácií a
verejných priestranstiev
V ý v o z odpadu zo smet. košov v Zámockej
záhrade a likvidácia odpadu
220 000,2 000,-
Čistenie kanalizačných vpustov a nákup lapačov
Montáž a výmena košov 50 L HC, Sulekovo
8 200,2 300,-
Spolu
232 500,-
R o z v o j obcí
06.2.0
Elektrická energia - jazierko Z. z.
Elektrická energia - fontány
2 500,1 600,1 600,1 300,-
Údržba fontán a vodné, stočné
Oprava lavičiek
Spolu
7 000,-
Údržba verejnej zelene - Zámocká záhrada
Údržba verejnej zelene (mestské časti 1,2,3,4,5
a m.č. Sulekovo)
Údržba a úprava terás - Zámocká záhrada
90 000,-
4.6. Ú d r ž b a v e r e j n e j z e l e n e
Rozvoj obcí
4.6.
06.2.0
362 900,14 000,-
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Hlohovec - finančné vzťahy s rozpočtom mesta na r. 2015
Výsadba a údržba vzrastlej zelene
Ochranný postrek drevín
11
6
2
35
Údržba cyklochodníka
Výrub stromov
Údržba verejnej zelene - Sianec
Údržba verejnej zelene - Priemyselný park
Spolu
000,000,000,000,700,9 000,-
530 600,-
4.7. V e r e j n é osvetlenie
V e r e j n é osvetlenie
4.7.
06.4.0
190 000,2 000,-
Údržba verejného osvetlenia
Oprava a údržba vianočných dekorov
Spolu
192 000,-
4.8. Miestny r o z h l a s
Vysielacie a vydavateľské služby
4.8.
08.3.0
Údržba mestského rozhlasu
Demontáž pôvodných rozvodov
rozhlasu
2 000,mestského
Spolu
3 000,5 000,-
1 208100,-
SPOLU ZA PROGRAM 4.
6. D O P R A V A
6.1. Ú d r ž b a m e s t s k ý c h k o m u n i k á c i í a d r o b n e j i n f r a š t r u k t ú r y
Doprava
6.1.
04.5.1
Údržba
Oprava
Oprava
Oprava
342 000,2 000,1 000,5 000,-
mestských komunikácií
čakární MVD
a údržba zábradlia
schodov
Spolu
6.2. B u d o v a n i e a ú d r ž b a d o p r a v n é h o z n a č e n i a
Oprava a údržba dopravného značenia
6.2.
04.5.1
38 000,Spolu
6.3. V ý s t a v b a a r e k o n š t r u k c i a m a j e t k u v r á m c i i n f r a š t r u k t ú r y d o p r a v y
Oprava a rozšírenie spevnených parkovacích
04.5.1
6.3.
plôch na sídliskách
Spolu
SPOLU ZA PROGRAM 6.
350 000,-
38 000,-
15 000,15 000,403 000,-
7. ROZVOJ B Ý V A N I A A OBČIANSKA V Y B A V E NOS Ť
7.4. Ú d r ž b a a p r e v á d z k a c i n t o r í n o v
Náboženské a iné spoločenské služby
7.4.
08.4.0
Úhrada elektrickej energie na verejnom
osvetlení cintorína
Úhrada za dodávku prevádzkovej vody na
cintorínoch
2 900,1 200,-
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Hlohovec - finančné vzťahy s rozpočtom mesta na r. 2015
Oprava a údržba verejného osvetlenia na
cintorínoch
Odvoz a úložné za odpad z cintorínov
1 500,7 900,29 500,-
Údržba verejnej zelene na cintorínoch
Spolu
Hilli
Saqfijiiiiip
43 000,-
43 000,-
SPOLU ZA PROGRAM 7.
8. SPOR T A VOĽNOČAS OVÉ A K T I V I T Y
8.3. V ý s t a v b a a ú d r ž b a i h r í s k a p i e s k o v í s k
8.3.
H M I W
06.2.0
!
,
4 500,-
Údržba detských ihrísk
Spolu
4 500,-
SPOLU ZA PROGRAM 8.
4 500,-
1
:
; "•!
!;
V
' .
.;; SÍ;
r •
n
A
C
T
T
Tľ\7/fl\€!
1 V U V A & 1 Ä K U 5 1 U V U 5 1ir
Q KÍIT1
' ' * ::
9.4. Starostlivosť o k u l t ú r n e pamiatky
r
9.4.
08.2.0.7
••
8 000,-
Údržba svetiel na terasách v Zámockej záhrade
Spolu
SPOLU ZA PROGRAM 9.
íjgg (: E L K O M
'
2LA P R O G R A M 4. - 9.
8 000,• U ílílíY
1 666 600,:
Ing. Jozef V a v r o
konatéľ spoločnosti
' . •• :
F i n a n č n ý p l á n H c T V , s.r.o. na r o k 2 0 1 5 , 2 0 1 6 , 2 0 1 7 .
V z m y s l e n o v e j licencie č. TD/102 H l o h o v s k á televízia, s. r. o. pre m e s t o Hlohovec,
ako majoritného zákazníka, m e s a č n e v y r o b í a o d v y s i e l a m i n i m á l n e 4 8 0 minút p r e m i é r o v é h o a
12960 minút reprízového o b r a z o v é h o pro g ramu. Z a b e z p e č u j e s p r a c o v a n i e a o d v y s i e l a n i e
videotextu, ktorý má 2 6 8 8 0 minút za j e d e n mesiac. Ďalej p r i p r a v u j e , v y d á v a a d i s t r i b u j e
č a s o p i s Život v Hlohovci, v rozsahu 16 strán + obal plná f a r b a formátu A 5 s pravidelnou
m e s a č n o u periodicitou.
F i n a n č n ý p l á n H c T V , s.r.o. n a r o k 2 0 1 5 .
Za tieto s l u ž b y
sa ú č t u j e mestu
ročne 85
000
EU.
Rozdelenie tejto s u m y j e
nasledovné:
Televízne vysielanie:
obrazové vysielanie premiery:
3 2 0 minút relácie N o v i n y a M a g a z í n H l o h o v s k e j televízie.
/Imin.-19,EU/
6080,-EU m e s a č n e
72960,-EU ročne
160 minút s p r a c o v a n é h o archívu / 2 0 r o k o v H l o h o v s k e j televízie /
/Imin.-2,EU/
320.-EU m e s a č n e
3840,-EU ročne
infotext
1200,-EU ročne
V y d á v a n i e časopisu:
formát A 5 . 1 6 strán + obal. plná farba
Spolu
7000,-EU ročne.
85 000 E U r o č n e
F i n a n č n ý p l á n I I c T V , s.r.o. n a r o k 2 0 1 6
Za tieto s l u ž b y
sa
ú č t u j e mestu ročne 85 5 0 0
EU.
nasledovné:
Televízne vysielanie:
obrazové vysielanie premiery:
3 2 0 minút relácie N o v i n y a M a g a z í n H l o h o v s k e j televízie.
/I min.-19,EU/
6080,-EU mesačne
72960,-EU ročne
160 minút s p r a c o v a n é h o archívu / 2 0 rokov H l o h o v s k e j televízie /
/lmin.-2,EU/
320,-EU m e s a č n e
3840,-EU ročne
infotext
1200,-EU ročne
V y d á v a n i e časopisu:
formát A 5 , 1 6 strán + obal, plná f a r b a
Spolu
7500,-EU ročne.
85 500 E U r o č n e
R o z d e l e n i e tejto s u m y j e
F i n a n č n ý p l á n I I c T V , s.r.o. n a r o k 2 0 1 7
Za tieto s l u ž b y
sa účtuje mestu
ročne 86 0 0 0
EU.
R o z d e l e n i e tejto s u m y j e
nasledovné:
Televízne vysielanie:
obrazové vysielanie premiery:
3 2 0 minút relácie N o v i n y a M a g a z í n H l o h o v s k e j televízie.
/lmin.-19,EU/
6080,-EU m e s a č n e
72960.-EU ročne
160 minút s p r a c o v a n é h o archívu / 2 0 r o k o v H l o h o v s k e j t e l e v í z i e /
/Imin.-2,EU/
320,-EU m e s a č n e
3840,-EU ročne
infotext
1200,-EU ročne
V y d á v a n i e časopisu:
f o r m á t A 5 . 1 6 strán + obal. plná.farba
Spolu
8000,-EU ročne.
86 0 0 0 E U r o č n e
Na z á k l a d e nárastu cien. z á k l a d n e j m e d z i r o č n e j i n f l á c i e a c e l k o v é h o z v ý š e n i a
ostatných materiálov, s l u ž i e b nutných k z a b e z p e č e n i u p l y n u l é h o chodu a činnosti H C T V , s. r.
o. s m e pristúpili k nárastu c e n v za v ý r o b u , v y s i e l a n i e a v y d á v a n i e produktov ktoré
z a b e z p e č u j e n a š a s p o l o č n o s ť pre mesto Hlohovec.
V prílohe V á m p o s i e l a m e Finančný plán HCTV,s.r.o. na rok 2 0 1 5 , podľa j e d n o t l i v ý c h
účtovných tried.
'ŠčLBjjLiň,
$XG«
Nám, sv. ľ l i c h í ' . 3
9 2 0 01 H L O H O V E C
IČO: 36 24' 431, )Č D?H: SK2C21J82046 /
c.ii.vuOi'u eap-Hlohovec .4-*&j"iooo/cao(5 -v
ľ
Mgr. Ján Libant
k o n a t e ľ - riaditeľ
H C T V , s. r. o.
Spoločný obecný úrad v Hlohovci
Návrh rozpočtu príjmov na rok 2015,2016,2017 /v eurách/
Položka
DRUH PRÍJMOV
v
rozpočte
Návrh
rozpočtu
Mesta
SPOLU na v rozpočte Hlohovec
rok 2015
2015
SOU 2015
Návrh
rozpočtu
SPOLU na
rok 2016
Návrh
rozpočtu
SPOLU na
rok 2017
221004
Správne poplatky stavebné +živ.prostr
37178
37178
0
37178
37178
223001
Úhrady od občanov za opatr. službu
/mesto Hlohovec
20627
20627
0
21489
21489
242000
Úroky
0
5
5
312007
Vklady obcí 1,- € na obyvateľa
44146
21705
22441
44146
44146
312007
Dotácia na stav.a vyvlastň. konanie
41292
20301
20991
41292
41292
312007
Dotácia na cestné hospodárstvo
1919
943
976
1919
1919
312007
Dotácia na školský úrad
25754
0
25754
25754
25754
312007
Dotácia na životné prostredie
2046
2046
0
2046
2046
312007
Dotácia na opatrovateľskú službu
79000
0
79000
79000
79000
312007
Dotácia na adm.správnu agendu
15000
7500
7500
15000
15000
266967
110305
156662
267829
267829
Príjmy SPOLU
5
5
Návrh rozpočtu výdavkov SOÚ na rok 2015, 2016 ,2017 /v eurách/
SOU + ZP
/NS 5400 + NS 5800/
01.1.1.6
POLOŽKA DRUH V Ý D A V K U
Tarifná mzda
611
Príplatky
612001
Ostatné príplatky - za riadenie
612002
Odmeny
614
Poistné ostatné zdr.poisť.
623
Na nemoc, poistenie
625001
625002
Na starob. poistenie
Na úrazové poistenie
625003
625004
Na invalidné poistenie
Na poistenie v nezamestnanosti
625005
Na poistenie do rezer. fondu
625007
627
Prísp. do dopl.dôch. poisť.
Cestovné náhrady -tuzemské
631001
Energie
632001
Vodné, stočné
632002
Poštovné a telekomunik.poplatky
632003
632004
Komunikačná infraštruktúra-inteme
Interierové vybavenie
633001
Výpočtová technika
633002
Telekom.technika
633003
Prevádzkové stroje
633004
Všeobecný materiál
633006
Knihy, časopisy, noviny
633009
633010
Ochranné prac. prostriedky
Softvér a licencie
633013
635002
Údržba výpočt.techniky
635004
Údržba prev.strojov -kopírky
635006
Údržba budov, priestorov
Prenájom prev.stroj.+pošt.prieč.
636002
637001
Skolenie
637004
Všeob.skužby
637005
Špeciálne služby-ochrana objektu
637012
Poplatky banke
Stravovanie
637014
Prídel do soc.fondu
637016
637027
Dohody - upratovačka
637034
Zdravotná služba
Daň z úroku
637035
SPOLU
Návrh
Návrh
Návrh
rozpočtu na rozpočtu na rozpočtu na
rok 2016
rok 2017
rok 2015
23240
4600
800
3370
3241
459
4544
265
978
326
1544
400
200
1900
1300
1000
240
0
1000
0
400
1500
165
0
170
200
550
1000
1257
500
3000
340
280
1650
450
600
45
2
23240
4600
800
3370
3241
459
4544
265
978
326
1544
400
200
1900
1300
1000
240
0
1000
0
400
1500
165
0
170
200
550
1000
1257
500
3000
340
280
1650
450
600
45
2
23240
4600
800
3370
3241
459
4544
265
978
326
1544
400
200
1900
1300
1000
240
0
1000
0
400
1500
165
0
170
200
550
1000
1257
500
3000
340
280
1650
450
600
45
2
61516
61516
61516
01.1.1.6
POLOŽKA
Stavebný poriadok+cestné hosp.v eurách /NS 5700+NS 5900/
DRUH V Ý D A V K U
Návrh
Návrh
Návrh
rozpočtu na rozpočtu na rozpočtu na
rok 2015
rok 2016
rok 2017
25750
25750
25750
4600
3520
4600
3520
4600
614
Tarifná mzda
Príplatky
Odmeny
621
Poistné V š Z P
2100
1275
480
4730
2100
1275
480
611
612001
623
625001
625002
625003
625004
625005
625007
627
631001
632003
633006
633010
637001
637004
637007
637014
637016
637034
Poistné ostatné zdr.poisť.
Na nemoc, poistenie
Na starob. poistenie
Na
Na
Na
Na
úrazové poistenie
invalidné poistenie
poistenie v nezamestnanosti
poistenie do rezer. fondu
Prísp. do dopl.dôch. poisť.
Cestovné náhrady
Poštovné a telekomun..poplatky
Všeobecný materiál
Ochranné pracovné prostriedky
Školenie
Všeob.skužby
Cestovné náhrady -motor, vozidlo
Stravovanie
Prídel do soc.fondu
Zdravotná služba
SPOLU
3520
2100
1275
480
4730
270
1015
270
1015
340
4730
270
1015
340
1605
599
100
1605
599
100
8000
1000
8000
1000
599
100
8000
1000
600
1200
300
600
1200
600
1200
300
850
1650
450
45
300
850
1650
450
45
60479
60479
60479
850
1650
340
1605
450
45
09.1.2.1.
POLOŽKA
611
SKOLSKY URAD zo SR v eurách
DRUH V Ý D A V K U
Mzdy
/NS 5300/
Návrh
Návrh
Návrh
rozpočtu na rozpočtu na rozpočtu na
rok 2015
rok 2016
rok 2017
15925
15925
15925
612001
Príplatky
2650
2650
2650
614
Odmeny
0
0
0
621
Poistné V š Z P
910
910
910
623
Poistné ostatné ZP
970
970
970
625001
Na nemocenské poistenie
260
260
260
625002
Na starobné poistenie
2580
2580
2580
625003
Na úrazové poistenie
150
150
150
625004
Na invalidné poistenie
555
555
555
625005
Na poistenie v nezam.
185
185
185
625007
Na poistenie do rez fondu
875
875
875
Stravovanie
Odvod do SF
419
275
419
275
419
275
25754
25754
25754
637014
637016
SPOLU
09.1.2.1.
ŠKOLSKÝ URAD z vlastných prostriedkov v eurách
POLOŽKA DRUH V Ý D A V K U
614
Odmeny
621
Poistné V š Z P
623
Poistné Dôvera
/NS 5301 /
Návrh
Návrh
Návrh
rozpočtu na rozpočtu na rozpočtu na
rok 2015
rok 2016
rok 2017
1933
1933
1933
94
94
94
100
100
100
27
27
27
271
271
271
625001
Na nemocenské poistenie
625002
Na starobné poistenie
625003
Na úrazové poistenie
15
15
15
625004
Na invalidné poistenie
58
58
58
625005
Na poistenie v nezam.
20
20
20
625007
Na poistenie do rez fondu
92
92
92
200
200
200
50
50
50
627
Doplnková dôchodková poisťovňa
631001
Cestovné náhrady
632003
Poštovné a telekom. Služby
100
100
100
633006
Všeobecný materiál
200
200
200
633009
Knihy, časopisy, noviny
170
170
170
637001
Školenia
400
400
400
637004
Všeobecné služby
100
100
100
637007
Cestovné náhrady - MV
50
50
50
637014
Stravovanie
681
681
681
637034
Zdravotná služba
30
30
30
4591
4591
4591
SPOLU
01.1.1.6
POLOŽKA
Adminístratívno správna agenda v eurách
DRUH V Ý D A V K U
/NS 5600+5625/
Návrh
Návrh
Návrh
rozpočtu na rozpočtu na rozpočtu na
rok 2017
rok 2015
rok 2016
Mzdy
8550
8550
8550
612001
Príplatky
1445
1445
1445
614
Odmeny
1050
1050
1050
623
Poistenie do ost.zdr.poisťovní
1100
1100
1100
155
155
155
1540
1540
1540
88
88
88
611
625001
Na nemoc.poistenie
625002
Na starobné poistenie
625003
Na úrazové poistenie
625004
Na invalidné poistenie
331
331
331
625005
Na poist. v nezamestn.
111
111
111
625007
Na poist.do rez.fondu
523
523
523
Doplnková dôchodková poisť.
199
199
199
15
15
15
130
130
130
47
47
47
627
631001
Cestovné náhrady
633010
Ochranné prac. prostriedky
637001
Školenia
637014
Stravovanie
550
550
550
637016
Prídel do SF
140
140
140
637034
Zdravotná služba
15
15
15
15989
15989
15989
SPOLU
10.2.0.2
POLOŽKA
611
Opatr.služba - Hlohovec v eurách / NS 5507/
DRUH V Ý D A V K U
Mzdy
Návrh
Návrh
Návrh
rozpočtu na rozpočtu na rozpočtu na
rok 2015
rok 2016
rok 2017
48000
48000
2500
5000
48000
2500
614
Príplatky nadčasové
Odmeny
616
Doplatok k platu
2500
5000
7000
Poistenie do V š Z P
Poistenie do ost.zdr.poisťovní
Na nemoc.poistenie
Na starobné poistenie
2650
3470
880
9200
Na úrazové poistenie
Na invalidné poistenie
600
1400
880
9200
600
1400
500
3120
500
3120
633010
Na poist.v nezamestnanosti
Na poist.do rererv.fondu
Poštovné a telekom.služby
Všeobecný materiál
Ochranné pracovné prostriedky
Všeobecné služby
500
200
2700
200
500
200
2700
637004
500
200
2700
200
637006
Lekárske potvrdenia
100
8200
100
8200
100
8200
880
880
880
1538
2400
2400
98638
99500
99500
266967
267829
267829
612002
621
623
625001
625002
625003
625004
625005
625007
632003
633006
637016
Stravovanie
Prídel do SF
637027
Dohody= pos.lekár +OS
637014
SPOLU
V Ý D A V K Y SPOLU
7000
2650
3470
5000
7000
2650
3470
880
9200
600
1400
500
3120
200
SPOLOČNÝ OMCNÝ ÚRAD
920 01 J 5 L O H O V E C
Vyhotovila: Blšťáková
v Hlohovci dňa: 10.09.2014
•I-
Príloha k materiálu číslo :
STANOVISKO
hlavného kontrolóra mesta Hlohovec k n á v r h u p r o g r a m o v é h o r o z p o č t u mesta Hlohovec
na r o k y 2015 - 2017
V zmysle § 18f ods. 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu programového rozpočtu na rok 2015
(ďalej len stanovisko). Stanovisko som spracoval na základe návrhu príjmovej a výdavkovej
časti rozpočtu na roky 2015, 2016 a 2017 v programovom členení.
A. V ý c h o d i s k á spracovania o d b o r n é h o stanoviska
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu
programového rozpočtu (ďalej len rozpočtu) na roky 2015 - 2017 z hľadiska zákonnosti ako
aj z hľadiska metodickej správnosti a odbornosti jeho zostavenia.
I.
Zákonnosť p r e d l o ž e n é h o n á v r h u rozpočtu
Hlavným cieľom stanoviska j e posúdiť návrh rozpočtu mesta predovšetkým z hľadiska :
- zákonnosti predloženého rozpočtu
- súladu predloženého návrhu rozpočtu so všeobecne záväznými právnymi
predpismi
- súladu predloženého návrhu rozpočtu so všeobecne záväznými
nariadeniami mesta
1.1 Súlad so všeobecne z á v ä z n ý m i p r á v n y m i p r e d p i s m i :
Návrh rozpočtuje spracovaný v súlade so všeobecnými záväznými právnymi
predpismi, konkrétne:
- zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
- zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene s doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Návrh rozpočtu zároveň zohľadňuje príslušné ustanovenia:
zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p., na základe ktorého mesto vydalo
všeobecné záväzné nariadenia
- zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v z.n.p.
a ostatných súvisiacich právnych noriem.
Návrh rozpočtuje spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami mesta
Hlohovec (ďalej len „VZN"):
- VZN č. 136/2013 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty
-
a dani za nevýherné hracie prístroje
VZN č. 137/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
VZN č. 138/2013 o dani za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie
a dani za jadrové zariadenie
VZN č. 134/2013 o rozpočtových pravidlách mesta Hlohovec
1.2 Dodržanie i n f o r m a č n e j p o v i n n o s t i zo strany mesta Hlohovec
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta v zákonom stanovenej lehote
(najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým) v súlade s §9 ods.2 zákona č. 369/1990
o obecnom zriadení v z.n.p. a tiež na webovej stránke mesta.
B. Z á k l a d n á charakteristika n á v r h u rozpočtu
Podľa zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení n.p. j e viacročný programový rozpočet
strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú vyjadrené zámery
rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtové
roky. Rozpočet na rok 2015 j e po jeho schválení MsZ záväzný, rozpočty na nasledujúce
dva rozpočtové roky nie sú záväzné.
C. V ý c h o d i s k á t v o r b y n á v r h u rozpočtu
Návrh rozpočtuje spracovaný v súlade s §10 ods.3 až 7 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a j e členený na:
- bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky
- kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- finančné operácie
Návrh rozpočtu vychádza z aktuálnych prognóz daňových príjmov rozpočtu verejnej
správy na roky 2015 - 2017.
Financovanie rozpočtových organizácií - škôl, školských z a r i a d e n í a p r í s p e v k o v ý c h
organizácií
Súčasťou rozpočtu sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií - škôl,
Školských zariadení.
Rozpočet príspevkovej organizácie j e schvaľovaný ako samostatný návrh rozpočtu tohto
subjektu, kde j e uznesením MsZ schvaľovaný aj príspevok mesta tejto organizácii.
Dotácie pre p r á v n i c k é a f y z i c k é osoby - p o d n i k a t e ľ o v
V rozpočte na rok 2015 sú rozpočtované účelové dotácie podľa jednotlivých programov
a podprogramov. Tieto prostriedky podliehajú zúčtovaniu s rozpočtom a ich poskytnutím
nemožno zvýšiť celkový dlh mesta (§7 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z.).
Prehľad návrhu rozpočtu v členení podľa §10 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. j e
nasledovný:
rok 2015 (€)
rok 2016 (€)
rok 2017 (€)
Bežný rozpočet (BR)
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok (+)/schodok(-) z BR
11 865 191
11 682 873
182 318
12 351 268
11 439 850
911418
12 754 768
11 453 083
1 301 685
Kapitálový rozpočet (KR)
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok (+)/schodok(-) z KR
803 090
3 310 622
-2 507 532
12 000
1 354 197
-1 342 197
12 000
1 797 149
-1 785 149
Finančné operácie (FO)
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Prebytok (+)/schodok(-) z FO
2 505 567
52 449
2 4 5 3 118
500 000
69 221
430 779
553 000
69 536
483 464
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Rozpočtové p r í j m y spolu (1)
11 865 191
803 090
12 668 281
12 351 268
12 000
12 363 268
12 754 768
12 000
12 766 768
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rozpočtové v ý d a v k y spolu (2)
11 682 873
3 310 622
14 993 495
11 439 850
1 354 197
12 794 047
11 453 083
1 797 149
13 250 232
Rozpočtový prebytok
(+)/schodok(-)
(1) - (2)
Prebytok (+)/schodok(-)z FO
Celkový prebytok (+)/schodok(-)
rozpočtu (Rozpočtový prebytok +
Prebytok zFO)
-2 325 214
-430 779
-483 464
2 453 118
127 904
430 779
0
483 464
0
D. Zhrnutie
Na základe predpokladaných zdrojov v príjmovej časti bežného rozpočtu bol zostavený návrh
rozpočtu výdavkov. Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov j e zostavený tak, aby
zabezpečil financovanie výkonu samosprávnych pôsobností mesta, úhradu záväzkov,
financovanie nákladov preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených
so správou, údržbou majetku.
Bežný rozpočet na rok 2015 je zostavený ako p r e b y t k o v ý v o v ý š k e p r í j m o v 11 865 191,- €
a vo výške výdavkov 11 682 873,- €, t.j. s celkovým prebytkom 182 318,- €. Prebytok
bežného rozpočtu bude spolu s prebytkom finančných operácií použitý na úhradu schodku
kapitálového rozpočtu a celkový prebytok rozpočtu mesta na rok 2015 predstavuje čiastku
127 904,- €.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v meste spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej
lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 odst. 3 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov .
Na základe uvedených skutočností odporúčam mestskému zastupiteľstvu
n á v r h rozpočtu na r o k 2015 schváliť ako z á v ä z n ý
a rozpočet mesta na r. 2016 a 2017 zobrať na v e d o m i e ako n e z á v ä z n é ukazovatele
viacročného rozpočtu.
V Hlohovci 20. novembra 2014
Ing. Ján Brezovský
hlavný kontrolór mesta
Download

Schválený programový rozpočet mesta Hlohovec na roky 2015