ZÁPISNICA
ZO SCHÔDZE VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYT. PRIESTOROV BYTOVÉHO DOMU
V SEREDI, S.Č. 1152, UL. M. R. Štefánika č. 18, 20, 22, 24, 26, konanej dňa 8.7.2013
Schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu v Seredi, s.č. 1152, na ul. M. R. Štefánika č. 18, 20, 22, 24, 26 (ďalej len „SCHÔDZA“) otvoril a všetkých prítomných privítal Mgr. Igor Bočko –
konateľ spoločnosti Domová správa Trnava, s.r.o., ktorá od 1.6.2013 zabezpečuje výkon správy domu.
Pán Bočko v úvode konštatoval, že rokovania SCHÔDZE sa zúčastňuje 49 vlastníkov a spoluvlastníkov
z celkového počtu 90 bytov a 7 nebytových priestorov v dome. Z neprítomných vlastníkov bytov vystavili
splnomocnenie s úradne overeným podpisom 2 vlastníci. Hlasovaní na tejto SCHÔDZI sa tak zúčastnilo
51 oprávnených hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov. To znamená, že SCHÔDZA je uznášania schopná a rozhodnutia na nej prijaté budú záväzné a vykonateľné vtedy,
a)
ak sa „ZA“ vysloví nadpolovičná väčšina prítomných vlastníkov bytov a nebytových priestorov;
b)
výnimkou bude hlasovanie o výške príspevku na tvorbu fondu opráv, o čom musí rozhodnúť nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov;
c)
t.z. ak za uznesenie bude hlasovať min. 49 z 97 vlastníkov všetkých bytov a nebytových priestorov
v dome;
d)
druhou výnimkou je rozhodovanie o úvere a o zabezpečení úveru, o čom musí rozhodnúť dvojtretinová väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov;
e)
t.z. ak za uznesenie bude hlasovať min. 65 z 97 vlastníkov všetkých bytov a nebytových priestorov
v dome, čo nie je možné pri počte platných hlasov splniť.
VOĽBA ORGÁNOV A SCHVÁLENIE PROGRAMU SCHÔDZE
Orgány Schôdze
Predsedajúci a zapisovateľ SCHÔDZE:
Mgr. Igor Bočko
Overovatelia:
Anna Javorová, Peter Čapkovič,
Program Schôdze
1. Otvorenie, voľba orgánov a programu SCHÔDZE;
2. Schválenie generálneho dodávateľa investičného zámeru – obnova a modernizácia bytového domu;
3. Schválenie financovania investičného zámeru;
4. Rôzne, diskusia a záver.
Výsledok hlasovania:
za 49
zdržal sa: 1
proti: 1
Rozhodnutie schválené
SCHVÁLENIE GENERÁLNEHO DODÁVATEĽA INVESTIČNÉHO ZÁMERU – OBNOVA
A MODERNIZÁCIA BYTOVÉHO DOMU
Rekonštrukcia podláh pred vstupmi do objektu:
3 181
Zateplenie obvodového plášťa :
182 832
Rekonštrukcie balkónov :
65 668
Povlaková krytina plochých striech so zateplením:
Rekonštrukcia výťahov vrátane opláštenia a modernizácie podláh zadných vestibulov:
68 220
231 152
Modernizácia a zateplenie stropov nad prízemím:
27 606
Výmena výplní otvorov (vitríny, schodiskové okná, dvere):
124 656
Oprava bleskozvodu:
4 228
Prenájom lešenia :
30 822
Modernizácia spoločných priestorov:
23 761
Medzisúčet zateplenie domu + strechy a modernizácia výťahov CELKOM S DPH:
Osvetlenie na chodbách: (5 vchodov)
762 126
17 350
Osvetlenie spoločných priestorov a meranie
5 201
Rekonštrukcia stúpačiek: (5 vchodov)
25 352
Kamerový systém:
6 978
Domový vrátnik: (5 vchodov)
13 568
Medzisúčet elektroinštalácie a osvetlenia CELKOM S DPH:
68 448
Ústredné kúrenie – projekt hydraulického vyregulovania
5 672
Rozvodné potrubie ÚK
2 815
Armatúry
15 307
Dokončovacie práce – nátery + mimo stavenisková doprava
1 390
Medzisúčet vykurovanie CELKOM S DPH:
13 400
Búracie práce pôvodnej zdravotechniky:
5 574
Dodávka + montáž vnútornej kanalizácie:
9 668
Dodávka + montáž vnútorného vodovodu:
28 246
Dodávka + montáž plynovodu
20 402
Likvidácia azbestového kanalizačného potrubia:
11 688
Medzisúčet zdravotechnika CELKOM S DPH:
75 577
Systém bezdrôtového zberu dát ÚK + TÚV + SV (metrix) + vodomery SV, TÚV a PRVN (heat2go)
19 014
Rekonštrukcia rozvodov STA + dátových rozvodov + nová STA (x čs. programov + satelitný príjem)
29 000
Medzisúčet meranie, regulácia, STA a rozvody CELKOM S DPH:
48 014
SPOLOČNÉ ČASTI a ZARIADENIA domu spolu s DPH
Dodávka + montáž bezpečnostných vchodových dverí do bytov
967 565
876,00 €/1 ks x 40 ks ?
35 040
Dodávka + montáž vykurovacie telesá:
45 511
Výmena okien a balkónových dverí v bytoch :
13 449
Individuálne náklady CELKOM s DPH
odhad
94 000
SCHÔDZA schvaľuje návrh, aby Zateplenie a obnovu bytového domu v Seredi s.č. 1152, na ulici M. R.
Štefánika 18, 20, 22, 24, 26 zabezpečil generálny dodávateľ spoločnosť LUKYSTAV, s.r.o.
2
IČO: 45 601 992, so sídlom Váhovská cesta 517, 925 63 Dolná Streda. Súčasne schvaľuje
výšku rozpočtu Zateplenia a obnovy spoločných častí a zariadení bytového domu spoločnosti LUKYSTAV, s.r.o. 967.565 € už aj s DPH.
Výsledok hlasovania:
za 49
zdržal sa: 2
proti: nikto
Rozhodnutie schválené
SCHÔDZA schvaľuje návrh, aby každý vlastník mal právo individuálne sa rozhodnúť, či si objedná dodávku + montáž bezpečnostných dverí, nové vykurovacie telesá a výplne stavebných otvorov
(okná, balkónové dvere). Výška individuálnej objednávky bude podkladom pre výpočet výšky
individuálneho príspevku na tvorbu FO.
Výsledok hlasovania:
za 51
zdržal sa: nikto
proti: nikto
Rozhodnutie schválené
SCHÔDZA schvaľuje návrh, aby technický dohľad investora – spoločnosť CRESTA, s.r.o., so sídlom
Solivarská 5, 821 03 Bratislava; súčasne schvaľuje aj celkovú odmenu za túto činnosť max.
vo výške 0,4% z objemu úveru vrátane DPH.
Výsledok hlasovania:
za 40
zdržal sa: 11
proti: nikto
Rozhodnutie schválené
SCHVÁLENIE FINANCOVANIA INVESTIČNÉHO ZÁMERU
SCHÔDZA schvaľuje návrh, aby výška príspevku na tvorbu Fondu opráv bola v závislosti od pohyblivého Euriboru zvyšovaná tak, aby nemohla byť ohrozená dlhová služba domu voči úverujúcej
banke. S účinnosťou od 1.8.2013 bude príspevok na tvorbu fondu opráv 0,600 €/m2 upr.úžit.pl. za
mesiac.
V ďalších rokoch bude výška príspevkov na tvorbu fondu opráv v takej výške, aby
príjem do FO bol väčší alebo rovný, ako splátka istiny a úroku + 15% rezerva.
Výsledok hlasovania:
za 51
zdržal sa: nikto
proti: nikto
Rozhodnutie schválené
SCHÔDZA schvaľuje návrh, aby počnúc rokom 2015 (vyúčtovanie za rok 2014) bolo súčasťou každoročného rozúčtovania nákladov za plnenia aj výpočet skutočnej výšky individuálneho príspevku na tvorbu FO všetkým vlastníkom bytov tak, aby bola zohľadnená miera využitia, ktorých sa schválená investícia týka. T.z. len tým vlastníkom, ktorým sa uskutoční úplne alebo
z časti výmena výplní stavebných otvorov (okná), vstupných dverí do bytov a radiátorov sa
budú rozúčtovávať aj individuálne príspevky na tvorbu fondu opráv na 1 m2 upravenej úžitkovej plochy v takej výške, ktorá zodpovedá jeho podielu na dlhovej službe bytového domu voči úverujúcej banke (istina + úroky).
Výsledok hlasovania:
za 51
zdržal sa: nikto
proti: nikto
Rozhodnutie schválené
SCHÔDZA splnomocňuje správcu domu spoločnosť Domová správa Trnava, s.r.o., IČO: 44.519.311, so
sídlom Tehelná 3/A, 917 01 Trnava, za účelom dohodnutia konkrétnych úverových
podmienok a podmienok zabezpečenia úveru a súčasne na zastupovanie vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v styku so Sberbank Slovensko, a.s. vrátane uzavretia a podpísania
príslušných dokumentov, najmä zmluvy o úvere a zmlúv, na základe ktorých bude
3
poskytnuté zabezpečenie úveru. Toto rozhodnutie bude účinné v prípade, že písomným
hlasovaním bude prijatá úverová ponuka Sberbank Slovensko.
Výsledok hlasovania:
za 51
zdržal sa: nikto
proti: nikto
Rozhodnutie schválené
RÔZNE, DISKUSIA A ZÁVER
Aktuálny stav majetku na účtoch v banke: FS = 6.405,53 €, FO = 25.149,60 €. Bývalý správca domu
uviedol, že voči domu eviduje pohľadávku 7133,10 € (3.340,69 € + 483,84 € + 3 308,57 €).
Upravená úžitková plocha bytov a nebyt. priestorov v dvoch vchodoch č.18 a 20 je 2.395,12 m2. Za obdobie od 1.1. do 31.5.2013 prispievali na tvorbu FO o 0,15 € viac, ako tri vchody 22, 24, 26. To znamená, že
na účte FO by mala byť vytvorená rezerva 5 x 2 395,12 x 0,15 = 1.796,34 € na vratku časti príspevku na
tvorbu FO vlastníkom vchodov 18 a 20.
SCHÔDZA berie na vedomie informáciu správcu o rokovaniach s bývalým správcom (MBP Sereď)
o riešení pohľadávok niektorých vlastníkov bytov (Adriana Kaczinová 3.340,69 € + príslušenstvo a Branislav Pekarík 483,84 € + príslušenstvo) .
SCHÔDZA berie na vedomie informáciu správcu o stave prípravných prác inštalácie kogeneračnej jednotky Viessmann 20 kWe vyrobí 130 MWh elektriny + 39 kW t vyrobí 250 MWh tepla niečo 15
– 20 % elektriny; Cca 25 000 € by bol čistý zisk za 1 rok.
SCHÔDZA schvaľuje návrh, aby správca domu Domová správa Trnava mal právo rokovať Mestským
bytovým podnikom Sereď o mimosúdnej dohode o náhrade škody kvôli nepoužiteľnému projektu zateplenia + poplatky MsÚ Sereď s kompromisom 50 : 50.
Výsledok hlasovania:
za 51
zdržal sa: nikto
proti: nikto
Rozhodnutie schválené
Všetky Rozhodnutia Schôdze boli prijaté zákonom predpísanou potrebnou väčšinou hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov, t.z. prijaté rozhodnutia sú platné, záväzné a vykonateľné !
Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo obrátiť sa do 15 dní od oznámenia o výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Ak sa vlastník bytu alebo
nebytového priestoru v dome nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť, má právo obrátiť sa na súd najneskôr do troch mesiacov od hlasovania, inak jeho právo zaniká.
Mgr. Igor Bočko
Anna Javorová
Peter Čapkovič
predsedajúci a zapisovateľ
overovateľka
overovateľ
4
Download

4. Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytových a - hokejka