Mesto Sliač, Letecká ul. 1, Sliač
UZNESENIA
z 28. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Sliač
konaného 26.06.2014
Návrhová komisia :
Uznesenia z 28. MsZ 26.06.2014
Milan Dina
Róbert Karniš
Strana 1
Mesto Sliač, Letecká 1, Sliač
Uznesenia zo zasadnutia MsZ v Sliači konaného dňa 26.06.2014
K bodu 3/
Uznesenie číslo 305/2014
MsZ schvaľuje
zloženie návrhovej komisie, predložené Ing. Danielom Dunčkom, primátorom mesta, t.j. Milan Dina a Róbert
Karniš.
Hlasovanie
za
7
proti
0
zdržali sa
2 Dina, Karnis
neprítomný
2 Palečka, Bieliková
K bodu 4/
Uznesenie číslo 306/2014
MsZ schvaľuje
program 28. zasadnutia MsZ Mesta Sliač predložený Ing. Danielom Dunčkom, primátorom mesta,
s pripomienkami.
Hlasovanie
za
9
proti
0
zdržali sa
0
neprítomný
2 Palečka, Bieliková
K bodu 5/
Uznesenie číslo 307/2014
MsZ berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení predloženú Ing. Jozefom Žabkom, prednostom mesta Sliač.
K bodu 6/
Uznesenie číslo 308/2014
MsZ berie na vedomie
informácie primátora mesta.
K bodu 7/
Uznesenie číslo 309/2014
MsZ odvoláva
Ing. Petra Teknosa z funkcie tajomníka komisie finančnej a správy majetku mesta.
Hlasovanie
za
9
proti
0
zdržali sa
0
neprítomný
2 Palečka, Bieliková
Uznesenie číslo 310/2014
schvaľuje
Mgr. Izabelu Martincovú ako tajomníčku komisie finančnej a správy majetku mesta.
Hlasovanie
za
9
proti
0
zdržali sa
0
neprítomný
2 Palečka, Bieliková
K bodu 8/
Uznesenie číslo 311/2014
MsZ berie na vedomie
Správu o činnosti mestskej polície.
K bodu 9/
Uznesenie číslo 312/2014
MsZ schvaľuje
Záverečný účet mesta Sliač s poznámkou „Celoročné hospodárenie mesta za rok 2013 s výhradou“. Prebytok vo
výške 10% sa použije na tvorbu rezervného fondu a 90% prebytku na financovanie rozvojového programu mesta
Uznesenia z 28. MsZ 26.06.2014
Strana 2
v roku 2014.
Hlasovanie
za
proti
zdržali sa
neprítomný
8
0
2 Koreň, Šimončík
1 Palečka,
K bodu 10/
Uznesenie číslo 313/2014
MsZ berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu mesta Sliač za rok 2013.
K bodu 11/
Uznesenie číslo 314/2014
MsZ berie na vedomie
Správu o vykonaných kontrolách a splnení plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sliač za obdobie
prvého pol roka 2014
K bodu 12/
Uznesenie číslo 315/2014
MsZ schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Sliač na druhý polrok 2014 s doplnkom.
Hlasovanie
za
10
proti
0
zdržali sa
0
neprítomný
1 Palečka
K bodu 13/
Uznesenie číslo 316/2014
MsZ dáva súhlas
na vykonávanie podnikateľskej činnosti hlavnej kontrolórke mesta Ing. Miroslave Škorňovej – vedenie
účtovníctva podnikateľským subjektom a vykonávanie činnosti asistenta audítora.
Hlasovanie
za
10
proti
0
zdržali sa
0
neprítomný
1 Palečka
K bodu 14/
Uznesenie číslo 317/2014
MsZ berie na vedomie
vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Sliač za rok 2013 s pripomienkou.
K bodu 15/
Uznesenie číslo 318/2014
MsZ schvaľuje
novelu VZN č. 30/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťa v materskej škole a dieťa
školského zariadenia na rok 2014.
Hlasovanie
za
8
proti
1 Frick
zdržali sa
1 Škamla
neprítomný
1 Palečka
K bodu 17/
Uznesenie číslo 319/2014
MsZ schvaľuje
rozšírenie počtu tried v Materskej škole SNP 27.
Hlasovanie
za
9
proti
0
zdržali sa
1Bieliková
neprítomný
Palečka
K bodu 18/
Uznesenie číslo 320/2014
Uznesenia z 28. MsZ 26.06.2014
Strana 3
MsZ schvaľuje
presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu a súhlasí s navýšením dotácie na rok 2014
pre
Materskú školu SNP vo výške 10 215,00 €.
Hlasovanie
RC pod prameňmi vo výške 210,00€,
Hlasovanie
za
proti
zdržali sa
neprítomný
9
0
0
2 Palečka, Vajdičková
za
proti
zdržali sa
neprítomný
10
0
0
1 Palečka
Občianske združenie ,,Spolu pre všetkých“ vo výške 1 000,00 €
Hlasovanie
za
9
proti
0
zdržali sa
1 Škamla
neprítomný
1 Palečka
K bodu 19/
Uznesenie číslo 321/2014
MsZ poveruje primátora
uzavretím nájomnej zmluvy, ktorej predmetom bude prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta na
dobu určitú t.j. na 10 rokov najdlhšie do 31.07.2024 s Luciou Šupovou (Hostinec Slovan), J. Cikkera 778/23,
962 31 Sliač, IČO : 47102951 s pripomienkou.
Hlasovanie
za
6
proti
1 Šimončík
zdržali sa
2 Koreň, Karniš
neprítomný
2 Palečka, Šupová
K bodu 20/
Uznesenie číslo 322/2014
schvaľuje
likvidáciu technologického zariadenia kotolne na Rybárskej ulici č. 459/31, Sliač zošrotovaním, s výnimkou
kotla VIESSMANN 100 Sx1 s horákom.
Hlasovanie
za
7
proti
0
zdržali sa
Šupová, Koreň
neprítomný
2 Palečka, Urbanec
K bodu 21/
Uznesenie číslo 323/2014
schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov odpredaj nehnuteľnosti – pozemkov v k.ú. Rybáre, a to novovytvorená parcela KN-C č.
14/7 - záhrady o výmere 19 m2, novovytvorená parcela KN-C č. 823/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
20 m2 a novovytvorená parcela KN-C č. 888/28 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 m2 (podľa GP č.
31644341-054/2012 vypracovaného fy. GEODET spol. s.r.o. Za Hronským mostom 3, Zvolen, autorizačne
overeným 16.3.2012, úradne overený dňa 21.3.2012 pod č.j. 108/12), spolu prevádzaná výmera je 94 m2, pre
MUDr. Robert Urda a manželka Andrea Urdová, rod. Milanská obidvaja trvale bytom Mlynská 1, 962 31 Sliač
za kúpnu cenu vo výške 1.880,- €, ktorá bola stanovená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Sliač
(20 € za 1 m2).
Hlasovanie
za
10
proti
0
zdržali sa
0
neprítomný
1 Palečka
K bodu 22/
Uznesenie číslo 324/2014
MsZ schvaľuje
Uznesenia z 28. MsZ 26.06.2014
Strana 4
odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v k.ú Rybáre, parc. KN C 1418/36 – orná pôda o výmere 796 m2, vedený
na LV 877 pre víťaza Obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej Mestom Sliač dňa 7.4.2014, Ing. Martina Kuterku,
nar. 23.4.1974 a manželku Mgr. Cecíliu Kuterkovú, rodená Ondková, nar. 17.2.1977, obaja bytom Sliač,
Rybárska 291/29, za ponúknutú kúpnu cenu 55.720 €.
Hlasovanie
za
10
proti
0
zdržali sa
0
neprítomný
1 Palečka
Uznesenie číslo 325/2014
MsZ schvaľuje
odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v k.ú Rybáre, parc. KN C 1418/31 – orná pôda o výmere 598 m2, vedený
na LV 877 pre víťaza Obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej Mestom Sliač dňa 7.4.2014, RNDr. Miloša
Erniholda, nar. 21.7.1961 a manželku RNDr. Katarínu Erniholdovú, rodená Stanková, nar. 6.3.1961, obaja
bytom Sliač, Tajovského 944/7, za ponúknutú kúpnu cenu 44.909,80 €.
Hlasovanie
za
10
proti
0
zdržali sa
0
neprítomný
1 Palečka
Uznesenie číslo 326/2014
MsZ schvaľuje
odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v k.ú Rybáre, parc. KN C 1418/32 – orná pôda o výmere 583 m2, vedený
na LV 877 pre víťaza Obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej Mestom Sliač dňa 7.4.2014 Ing. Miloslava
Mechela, nar. 13.10.1960 a manželku Mgr. Editu Mechelovú, rodená Lupčová, nar. 13.6.1960, obaja bytom
Sliač, Rybárska 291/23, za ponúknutú kúpnu cenu 40.868,30 €.
Hlasovanie
za
10
proti
0
zdržali sa
0
neprítomný
1 Palečka
Uznesenie číslo 327/2014
MsZ schvaľuje
odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v k.ú Rybáre, parc. KN C 1418/22 – orná pôda o výmere 583 m2, vedený
na LV 877 pre víťaza Obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej Mestom Sliač dňa 7.4.2014, MUDr. Jaroslava
Jakuba, nar. 10.7.1981 a manželku MUDr. Luciu Jakubovú, rodená Mihálkinová, nar. 19.1.1983, obaja bytom
Zvolen, M. Rázusa 1751/42, za ponúknutú kúpnu cenu 40.810 €.
Hlasovanie
za
proti
zdržali sa
neprítomný
10
0
0
1 Palečka
Uznesenie číslo 328/2014
MsZ schvaľuje
odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v k.ú Rybáre, parc. KN C 1418/40 – orná pôda o výmere 625 m2, vedený
na LV 877 pre víťaza Obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej Mestom Sliač dňa 7.4.2014 Ing. Jozefa Dunaja,
nar. 19.5.1954 a manželku Máriu Dunajovú, rodená Karabinová, nar. 12.8.1957, obaja bytom Sliač, Rybárska
410/42, za ponúknutú kúpnu cenu 43.750 €.
Hlasovanie
za
10
proti
0
zdržali sa
0
neprítomný
1 Palečka
K bodu 23/
Uznesenie číslo 329/2014
MsZ schvaľuje
podmienky verejnej obchodnej súťaže v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov na prevod pozemkov vo vlastníctve Mesta Sliač, zapísaných na LV č.877,
vedených Okresným úradom Zvolen, odborom katastrálnym pre okres Zvolen, obec Sliač, k.ú. Rybáre a to :
parc. KN C 1418/37 o výmere 992 m2, KN C 1418/38 o výmere 994 m2, KN C 1418/28 o výmere 1014 m2, KN
C 1418/27 o výmere 637 m2, KN C 1418/26 o výmere 682 m2, KN C 1418/25 o výmere 766 m2, KN C 1418/24
o výmere 870 m2, podľa podmienok uvedených v prílohe tohto uznesenia a s termínom vyhlásenia VOS do 30
Uznesenia z 28. MsZ 26.06.2014
Strana 5
dní od prijatia uznesenia, s možnosťou opakovaného vyhlásenia VOS za rovnakých podmienok v prípade, že sa
v 2. kole nepodarí predať všetky vyššie uvedené pozemky.
Hlasovanie
za
proti
zdržali sa
neprítomný
10
0
0
1 Palečka
K bodu 24/
Uznesenie číslo 330/2014
MsZ určuje
rozsah výkonu funkcie primátora mesta Sliač na nové volebné obdobie rokov 2014 – 2018, a to na plný úväzok.
Hlasovanie
za
10
proti
0
zdržali sa
0
neprítomný
1 Palečka
Uznesenie číslo 331/2014
MsZ žiada
primátora mesta písomne odpovedať na listy pána Nemca a pani Janákovej.
Hlasovanie
za
8
proti
0
zdržali sa
1 Vajdičková
neprítomný
2 Palečka, Bieliková
Sliač 26.06.2014
Ing. Daniel Dunčko
primátor mesta
Overili:
Ing. Jozef Žabka, prednosta MsÚ
..................................................................
Ing. Anton Frick, overovateľ
..................................................................
Mgr. Zuzana Šupová, overovateľka
..................................................................
Uznesenia z 28. MsZ 26.06.2014
Strana 6
Download

Mesto Sliač, Letecká ul