Mesto Sliač.
Zápisnica z 27. rokovania MsZ dňa 15.05.2014
Zápisnica
z 27. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva
(MsZ) v S l i a č i konaného dňa 15. mája 2014
Miesto
Zasadacia miestnosť MsÚ
Primátor
Ing. Daniel Dunčko
Zást. primátora
mesta:
Mgr. Ľuboslava Bieliková
Prednosta úradu
Ing. Jozef Žabka
Poslanci MsZ
podľa prezenčnej
Ospravedlnení
poslanci :
listiny
Milan Dina, Ing. Róbert Urbanec
Program:
1. Otvorenie, prezencia prítomných poslancov
2. Určenie zapisovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Schválenie programu MsZ
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Sliač
6.1 Schválenie volebnej komisie pre voľbu HKM
6.2 Požiadavky na výkon funkcie HKM
6.3 Predstavenie kandidátov na funkciu HKM
6.4 Voľba HKM v súlade s uznesením číslo 291/2014
7. Prolongácia kontokorentného
úveru
8. Informácia o pripravovanej výstavbe rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ - Zvolen západ
9. Rôzne
10. Interpelácie poslancov
11. Uznesenia MsZ
12. Záver
1. Otvorenie
Rokovanie 27. zasadnutia mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Ing.
Daniel Dunčko, ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že MsZ je podľa § 19
Rokovacieho poriadku MsZ v Sliači (ďalej "RP MsZ") spôsobilé rokovať a uznášať sa, prítomní sú
9 poslanci. Ospravedlnil sa poslanec Dina a Ing. Urbanec. Zasadnutie bolo pripravené v súlade § 17
a §18 RP MsZ, poslanci boli pozvaní na zasadnutie písomnou formou s uvedeným programom
MsZ, písomný materiál predkladaný na rokovanie im bol doručený spolu s pozvánkou.
2. Určenie zapisovateľa zápisnice
Primátor mesta určil za zapisovateľa zápisnice p. Michaelu Mašurovú - zamestnankyňu
MsÚ Sliač.
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta p. poslankyňu Mgr. Ľuboslavu Bielikovú
a Tomáša Škamlu. Do návrhovej komisie navrhol primátor mesta p. poslankyňu Mgr. Šupovú ap.
poslanca Mgr. Cyrila Palečku.
Za zloženie návrhovej komisie hlasovali 7 poslanci a 2 poslanci sa zdržali hlasovania.
Mesto Sliač.
Zápisnica z 27. rokovania MsZ dňa 15.05.2014
4. Schválenie programu MsZ
Primátor mesta prečítal program zasadnutia MsZ a opýtal sa, či má niekto z poslancov
pripomienky prípadne ďalšie návrhy k programu MsZ. RSDr. Šimončík navrhol do programu
doplniť bod - Informácia o pripravovanej výstavbe R2 Zvolen-východ a Zvolen-západ. Pán
primátor dal za predložený návrh poslanca Šimončíka hlasovať. Za predložený návrh hlasovali 8
poslanci a proti bola 1 poslankyňa (Mgr. Bieliková).
ávrhová komisia predložila návrh na uznesenie, ktorým MsZ schval'uje program MsZ
predložený Ing. Danielom Dunčkom s uvedenou zmenou. Za predložený návrh hlasovali všetci
prítomní 9 poslanci.
5. Kontrola plnenia uznesení
Ing. Žabka informoval poslancov, že prijaté uznesenia z minulého zasadnutia MsZ sa
priebežne plnia. Je rozpracované uznesenie č.296/2014, ktoré sa týka odkúpenia urbárskeho
rodinného domu na ulici Továrenskej. RSDr. Šimončík sa opýtal na plnenie uznesenia č.l7712012,
týkajúce sa vykonanej kontrole na Základnej škole Sliač v oblasti pracovno-právnych vzťahov.
Uviedol, že na minulom zasadnutí MsZ pán primátor prisľúbil, že bude Mgr. Nemcovi zaslaná
odpoveď na jeho otázky. Pán primátor odpovedal, že stanovisko k vykonanej kontrole ja napísané a
bude v najbližšej dobe Mgr. Nemcovi zaslané. Pani Klôslová opätovne zdôraznila, že
kontrolovanému subjektu bolo potrebné písomne oznámiť neopodstatnenosť námietok podaných
riaditeľom ZŠ Mgr. Jurajom Nemcom.
Pán Vágner poukázal na uznesenie z minulého zasadnutia MsZ o úprave platových
pomeroch primátora mesta, ktoré je podľa neho nesplniteľné. Uvedené uznesenie sa nemalo objaviť
v uzneseniach, nakoľko nebolo schválené poslancami MsZ. Ing. Žabka uviedol, že primátorovi bol
znížený plat, bol mu vyhotovený nový platový dekrét. Mgr. Bieliková dodala, že primátori bol plat
znížený. V zápisnici je z hlasovania jasné, že uznesenie nenadobudlo právoplatnosť. Právnička
mesta doporučila uznesenie uviesť v uzneseniach, pretože musí byť zrejmé, na základe čoho došlo
k z níženiu platu primátora, čo potvrdila aj pracovníčka úseku práce a miezd. Pán Vágner uviedol,
že pokiaľ poslanci MsZ neschvália primátorovi uznesením zvýšenie platu, jeho plat sa podľa
zákona upraví na základ.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie, ktorým MsZ berie na vedomie správu
o kontrole plnenia uznesení predloženú Ing. Jozefom Žabkom.
6. Vol'ba hlavného kontrolóra Mesta Sliač
Dôvodová správa: na 26. Zasadnutí MsZ bolo schválené uznesenie č.29112014, ktoré
schvaľuje v zmysle § 18a ods. 2) zákona SNR č.36911990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Sliač na 15. mája 2014 na zasadnutí MsZ
v Sliači. Dňa 5. mája 2014 výberová komisia v súlade s uznesením MsZ č.291/2014 posúdila
žiadosti kandidátov na voľbu HK. Zároveň pozvala na 27. Zasadnutie MsZ Sliač všetkých
kandidátov, ktorí predložili požadované doklady a splnili požadovaný kvalifikačný predpoklad na
funkciu HK. Na 27. zasadnutie MsZ Sliač boli prizvaní títo kandidáti na funkciu HK Mesta Sliač:
Vladimír Kliment, Mária Klôslová, Ing. Oľga Kmeťová, Ing. Miroslava Škorňová a Ingrid Vronská.
Požadované doklady kandidátov sú k nahliadnutiu u prednostu MsÚ, Ing. Žabku.
6.1. Schválenie volebnej komisie pre vol'bu HKM
Primátor za členov volenej komisie pre voľbu HKM určil Ing. Fricka, RSDr. Šimončíka
a Mgr. Bielikovú. Volebná komisia je v zmysle Rokovacieho poriadku trojčlenná, predsedu
volebnej komisie si zvolia členovia komisie. Úlohou volebnej komisie je zaznamenávať priebeh
tajného hlasovania a sčítavať hlasy.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie, ktorým MsZ schval'uje zloženie volebnej
komisie na vol'bu hlavného kontrolóra Mesta Sliač v zložení Mgr. Bieliková, Ing. Frick
a RSDr. Šimončík. Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní 9 poslanci.
2
Mesto Sliač.
Zápisnica z 27. rokovania MsZ dňa 15.05.2014
6.2. Požiadavky na výkon funkcie HKM
Prednosta MsÚ, Ing. Žabka uviedol, že bolo vypísané výberové konanie na funkciu HKM,
ktoré bolo zverejnené aj na webovom sídle mesta spolu s požiadavkami. Do výberového konania sa
prihlásili piati kandidáti.
6.3. Predstavenie kandidátov na funkciu HKM
Ing. Žabka vymenoval, predstavil kandidátov na funkciu KHM: Vladimír Kliment, Mária
Klôslová, Ing. Oľga Kmeťová, Ing. Miroslava Škorňová, Ingrid Vronská. Ďalej uviedol, že
výberová komisia posúdila požiadavky do výberového konania, všetci uchádzači ich splnili.
6.4. Voľba HKM v súlade s uznesením č.29112014
Ing. Žabka uviedol, že v zmysle § 44 Rokovacieho poriadku hlavného kontrolóra volí
a odvoláva MsZ. Výsledok hlasovania o voľbe a odvolaní HK je vyjadrené v uznesení. Na zvolenie
hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského
zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, mestské zastupiteľstvo ešte na
tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v
prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola
volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je
zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole
volieb sa rozhoduje žrebom. Každý z kandidátov dostal časový priestor na svoju prezentáciu a to 5
minút. Ing. Žabka odovzdal volebnej komisii 11 hlasovacích lístkov pre voľbu HKM, kde poslanci
potvrdia svoju voľbu tajným hlasovaním, zakrúžkovaním jedného z kandidátov. Hlasovacie lístky
potom poslanci odovzdajú do urny.
Ako prvý z kandidátov sa predstavil Vladimír Kliment. V roku 1986 bol zvolený za
poslanca, v rolu 2000 bol zvolený za kontrolóra obce Dobrá Niva a Babiná, túto funkciu vykonáva
až doteraz. Úlohu hlavného kontrolóra vykonáva tak, aby samospráva predchádzala problémom. Je
nápomocný poslancom MsZ aj starostom obcí. Okrem zákona o obecnom zriadení č.369/l990 Zb.
má prehl'ad aj o zákone o majetku obcí, o rozpočtových pravidlách a o živnostenskom zákone.
Pravidelne sa zúčastňuje školení hlavných kontrolórov, je členom združenia hlavných kontrolórov
Slovenska. Mgr. Bieliková sa opýtala p. Klimenta, aký má názor na uznesenie týkajúce sa úpravy
platových pomerov primátora. Pán Kliment odpovedal, že podľa zákona o obecnom zriadení je
uznesenie je schválené vtedy, keď o ňom hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
Uviedol, že za uznesenie nehlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, uznesenie
nebolo schválené. V takomto prípade prináleží primátorovi základný plat podľa zákona.
Pani Mária Klôslová uviedla, že funkciu HKM Sliač vykonáva od roku 1991. Ako hlavná
kontrolórka Mesta Sliač predkladala poslancom stanoviská, správy k záverečnému účtu roka.
PaedDr. Vajdičková sa opýtala p. Klôslovej, čo považuje za svoju silnú stránku. Na otázku p.
Klôslová odpovedala, že za silnú stránku považuje to, že pochádza zo Sliača. Blízke jej je aj dianie
v meste, Mestský úrad aj poslanci MsZ. Má ekonomické vzdelanie, pracovala v právnom sektore.
Ing. Oľga Kmeťová informovala poslancov, že má 32 ročnú prax. Pôsobila v obchodnom
sektore, v bankovej sfére, na správe finančnej kontroly, kde kontrolovala obeh finančných
prostriedkov miest zo štátneho rozpočtu a EÚ. Tohto času je vedúca oddelenia účtovníctva
stavebnej firmy Doprastav, a.s .. Je rozhodnutá znížiť pracovný úväzok vo firme, pokiaľ by bola
zvolená za HK. Mgr. Bieliková sa opýtala, či pozná samosprávu, prácu MsZ aj bližšie. Ing.
Kmeťová odpovedala, že číta zápisnice z MsZ na internetovej stránke mesta.
Ďalej sa predstavila Ing. Miroslava Škorňová. Vyštudovala fakultu financií, pracovala na
Colnom úrade v B. Bystrici určitého času ako vedúca ekonomiky a logistiky, potom pracovala
v súkromnej sfére ako účtovníčka pre podnikateľské subjekty. Bola asistentkou audítora pre firmu
BDR s.r.o., spolupracovala pri overovaní účtovných uzávierok audítorom. V súčasnosti pracuje ako
hlavný kontrolór vo Zvolenskej Slatine. Ako kontrolórka vykonáva kontroly príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu, kontrolu daňových príjmov, kontrolu účtovania v ZŠ a MŠ vo
3
Mesto Sliač.
Zápisnica z 27. rokovania MsZ dňa 15.05.2014
Zvolenskej Slatine. Okrem vykonávaných kontrol je nápomocná pri riešení problémov, ktoré
vyplývajú zo samosprávy. Ing. Frick sa opýtal, či by bola ochotná sa podieľať na tvorbe ročného
plánu rozpočtu mesta. Uviedla, že sa zúčastňuje na tvorbe rozpočtu obce.
Pani Ingrid Vronská - posledná kandidátka na funkciu HK uviedla, že pracovala ako
ekonómka vo viacerých súkromných firmách. Vykonáva účtovníctvo pre firmy, ktoré čerpajú
financie zo štátneho rozpočtu.
Po prezentácii kandidátov RSDr. Šimončík, ako člen volebnej komisie, oboznámil
poslancov, že pre voľbu kandidáta na funkciu HK je potrebné zakrúžkovať poradové číslo jedného
z piatich kandidátov. Poslancom boli rozdané hlasovacie lístky, ktoré po vyplnení odovzdali do
hlasovacej urny. Členovia volebnej komisie sa odobrali s urnou do vedľajšej miestnosti sčítať hlasy.
Predseda volebnej komisie Ing. Frick uviedol, že pre voľbu HK bolo odovzdaných 9 hlasovacích
lístkov, kde p. Klôslová získala 4 hlasy a Ing. Škorňová 5 hlasov. Ani jeden z kandidátov nezískal
nadpolovičnú väčšinu hlasov, z uvedeného dôvodu pán primátor vyhlásil druhé kolo volieb.
Ing. Žabka uviedol, že do druhého kola volieb postúpili dvaja kandidáti - p. Klôslová a Ing.
Škorňová. Hlasovacie lístky s menami dvoch kandidátov na funkciu HK boli rozdané poslancom,
ktorí ich po odhlasovaní odovzdali do hlasovacej urny. Volebná komisia sa opätovne odobrala
s urnou do vedľajšej miestnosti, aby sčítala hlasy pre kandidátov. Výsledky druhého kola oznámil
predseda volebnej komisie Ing. Frick. Pre voľbu HK bolo v druhom kole volieb odovzdaných 9
hlasovacích lístkov pre kandidátov, z toho 4 hlasy získala p. Klôslová a 5 hlasov Ing. Škorňová.
V zmysle § 18a zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. je v druhom kole zvolený ten kandidát,
ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Víťazom volieb sa stala Ing. Miroslava Škorňová. Mgr.
Bieliková v mene všetkých poslancov poďakovala p. Klôslovej za jej kvalitnú a profesionálnu
činnosť a zároveň zablahoželala novej HK - Ing. Škorňovej.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie, ktorým MsZ MsZ potvrdzuje výsledky
volieb na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Sliač v dvoch kolách. Víťazkou volieb sa stala
Ing. Miroslava Škorňová, s ktorou bude uzatvorená pracovná zmluva na ustanovený
týždenný pracovný čas 15 hodín (0,4 pracovný úväzok) s dňom nástupu do práce 16.06.2014.
Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní 9 poslanci.
7. Prolongácia kontokorentného úveru
Dôvodovú správu k bodu predložila Ing. Pašková. Z dôvodu možných a neočakávaných
výpadkov v príjmoch z podielových daní Mesto Sliač chce prolongovať kontokorentný úver
čerpaný vo VÚB, a.s. v maximálnej výške 150000,- EUR o ďalších 12 mesiacov, t.j. do roku
02.07.2015.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie, ktorým MsZ schvaľuje prolongáciu
kontokorentného úveru čerpaného vo VÚB, a.s. v maximálnej výške 150 000,- EUR o d'alších
12 mesiacov, t.j. do 02.07.2015. Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní 9 poslanci.
8. Informácia o pripravovanej výstavbe rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ - Zvolen západ
Primátor uviedol, že Občianske združenie sa odvolalo voči rozhodnutiu Okresného úradu
v starostlivosti o životné prostredie. Súd ešte v danej veci nerozhodol.
Ing. Palečka zdôraznil, že je potrebné upovedomiť firmu, ktorá zabezpečuje geologické vrty
na Strelnici, aby autá neprechádzali Kukučínovou ulicou. Komunikáciaje potom značne znečistená.
Pán primátor sa stotožnil s názorom p. poslanca. Uviedol, že nie je možné na cudzí pozemok osadiť
zábranu, pretože je to urbársky pozemok. Je potrebné rokovať s p. Urdom.
Pán Kujan požiadal primátora, aby informoval poslancov, aké pripomienky zaslalo mesto
k Územnému plánu VÚC.
RSDr. Šimončík uviedol, že v Sliačskej doline prebiehajú čerpacie skúšky, ktoré súvisia
s monitorovaním vody v kúpeľoch. Skúškami by sa malo zistiť, či dochádza k úbytku vody
v kúpeľných prameňoch. Tieto skúšky by mali trvať 60 dní. Ďalej uviedol, že občania by mali byť
4
Mesto Sliač.
Zápisnica z 27. rokovania MsZ dňa 15.05.2014
informovaní o tom, aké pripomienky mesto zaslalo na VÚC.
Pán primátor prečítal pripomienky k Návrhu "Územného plánu VÚC BB SK - Zmeny
a doplnky, ktoré mesto odoslalo na VÚC dňa 18. februára 2014 (viď príloha zápisnice).
Pripomienky k návrhu budú zverejnené aj na webovom sídle mesta.
Pán Kujan uviedol, že v stanovisku nie je uvedené, že mesto nesúhlasí s vybudovaním trasy
C3 a CS. Pán primátor odpovedal, že je zakreslená v ÚP iba rezerva územia, ktorú je možné
kedykoľvek zmeniť doplnkom. Ing. Zlatníková dodala, že mesto Sliač sa vyjadrovalo k ÚP,
v ktorom bol riešený len severný obchvat mesta Zvolen. Mesto požadovalo, aby sa zachoval aj
južný variant formou koridorov.
RSDr. Šimončík uviedol, že v meste existuje Občianske združenie proti výstavbe rýchlostnej
cesty R2 Zvolen východ - Zvolen západ, ktoré by sa v spolupráci s mestom malo podieľať na
vypracovaní pripomienok k návrhu ÚP VÚC.
Pán Bakša požiadal poslancov, aby reagovali na podnety od občanov, pomáhali im pri
riešení problémov.
Pani Lajošová uviedla, že mesto by malo spolupracovať s Občianskym združením, ktoré sa
tejto problematike intenzívne venuje. Pán primátor zdôraznil, že vedenie mesta ako aj poslanci sú
zásadne proti výstavbe rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ - Zvolen západ, mesto spolupracuje
s Občianskym združením.
9. Rôzne
Pán Šáriczki sa opýtal, kto rozhodol o umiestnení značky zákaz vjazdu k bytovému domu na
ulici Rybárskej č.34. Pán primátor odpovedal, že o umiestnení značky rozhodol on, pretože sa
v blízkosti vybudovalo nové parkovisko. Značka bola osadená kvôli bezpečnosti. V blízkosti
bytového domu je materská škôlka a detské ihrisko. Súčasťou značky bude dodatková tabuľa zákaz vjazdu okrem dopravnej obsluhy. Pán Šáriczki uviedol, že ako občan s trvalým pobytom na
ulici Rybárskej je oprávnený parkovať na účelovej komunikácii podľa vyhlášky. Okrem MŠ sa v
bytovom dome nachádzajú aj iné prevádzky.
Pani Bálintová ako predsedníčka Rady školy uviedla, že odovzdala na mesto zápisnice z RŠ.
Požiadala primátora, aby boli zverejnené aj na webovom sídle mesta. Primátor prisľúbil, že
v najbližšej dobe budú zápisnice na webovom sídle mesta zverejnené. Ing. Žabka informoval, že
zatiaľ webovú stránku spravuje p. Kamiš, ktorému môžu zaslať materiál v digitálnej forme
a zverejní ho.
PaedDr. Vajdičková sa opýtala, či budú v meste umiestnené veľkoobjemové kontajnery,
konkrétne na ulici Na Brázdach a Gorkého. Pán primátor uviedol, že mesto má zriadený zberný
dvor. Občania majú možnosť si odpad vytriediť a ten im p. Hatrík za poplatok odvezie do zberného
dvora (areál bývalého RD). Mgr. Bieliková dodala, že VOK budú v meste umiestnené v blízkosti
sídlisk (ul. Gorkého, ul. Rybárska), o čom budú občania informovaní.
Pán Danko sa opýtal, či mesto eviduje skládky odpadu. Ďalej uviedol, že na ulici Rybárskej
sa začínajú budovať parkoviská. Občania by mali mať možnosť sa k tejto problematike vyjadriť.
Opýtal sa, kto na ulici Pod Kozákom osádza dopravné značky, pretože sú osadené zbytočne. Je
osadenie dopravných značiek konzultované aj s dopravným inšpektorátom? Na základe čoho mesto
postupuje pri čerpaní finančných prostriedkov z fondu opráv pri správe komunálnych bytov?
Poukázal na vysoko umiestnené domové schránky na vstupoch do bytových domov komunálnych
bytov. Ďalej sa opýtal na základe čoho mesto spravilo rekonštrukciu kotlov na teplú vodu. Primátor
odpovedal, že medzi Kaskádami a Kováčou boli evidované skládky, ktoré boli odstránené. Na ulici
Gorkého boli osadené dopravné značky zákaz státia z dôvodu, že autá stáli po obidvoch stranách
komunikácie. V zime nebolo možné dostatočne chodník a komunikáciu odhŕňať. V tejto lokalite
pribudlo nových 17 parkovacích miest. Ing. Palečka uviedol, že umiestnením nových schránok sa
zamedzil vstup cudzím osobám do bytových domov. Pán primátor dodal, že schránky boli
umiestnené na požiadavku nájomcov komunálnych bytov a stálo to cca 2 700 €. Je možné schránky
5
Mesto Sliač.
Zápisnica z 27. rokovania MsZ dňa 15.05.2014
znížiť približne o 30 cm, ak sú privysoko. Kotle na teplú vodu sa nemontovali, v jestvujúcich
kotloch bola urobená odbočka. Teplá voda prúdi naspäť do kotla a ohrieva studenú vodu. Pán
Danko uviedol, že občan mesta má možnosť sa ku komunálnym bytom vyjadrovať. Nájomcovia by
mali byť informovaní o plánovaných zmenách, ktoré sa týkajú komunálnych bytov. Bol zvolený za
domového dôverníka, tak ak majú nájomcovia akýkoľvek problém, treba ho o tom informovať. Pán
primátor zdôraznil, že všetky úpravy uskutočnené v komunálnych bytoch sú zaevidované.
V prípade akýchkoľvek otázok je potrebné kontaktovať pracovníčku p. Suchú, ktorá komunálne
byty spravuje. Pán Danko sa ešte opýtal, či mesto realizovalo čierne stavby, na ktoré nemá
povolenie. Pán primátor odpovedal, že nie.
Pani Lajošová navrhla, aby poslanci prijali uznesenie, v ktorom by sa určil termín stretnutia,
ktorého by sa zúčastnili nájomcovia komunálnych bytov a zástupcovia mesta, kde by sa takéto
problémy riešili. Pán primátor uviedol, že správca komunálnych bytov je povinný zvolať domovú
schôdzu dvakrát do roka, čo sa aj dodržiava.
Pán Štulrajter, predseda rady SVB bytového domu Rybárska č.410, požiadaloopravenie
prepadnutej zámkovej dlažby okolo bytového domu. Pán primátor odpovedal, že opravy sa už
vykonávajú. Pán Štulrajter pozitívne ohodnotil vybudovanie nových parkovacích miest na ulici
Rybárskej. Ďalej sa opýtal, či mesto plánuje rekonštrukciu komunikácie na Rybárskej ulici. Pán
primátor uviedol, že viacero komunikácii v meste potrebuje rekonštrukciu (ul. Na Brázdach,
Kalinčiakova, Trebuľa) aje len na poslancoch MsZ, pre ktorú z nich sa rozhodnú.
RSDr. Šimončík požiadal o vývoz zeleného odpadu na ulici Clementisovej, o vyčistenie
detských ihrísk, poukázal na potrebu vykosenia cintorína v Rybároch. Pán primátor odpovedal, že
sa začal kosiť cintorín Hájniky a potom sa začne s kosením cintorína Rybáre. Sú naplánované práce
týkajúce sa detských ihrísk a autobusových zastávok v meste. V meste pribudne 5 malých detských
ihrísk a jedno veľké bude na ulici Pod Kozákom. K vývozu zeleného odpadu uviedol, že je
vypracovaný harmonogram vývozu. RSDr. Šimončík uviedol, že kontajnery na plasty sú veľmi
preplnené. Pán primátor dodal, že plastové fľaše je potrebné stláčať.
10. Interpelácie poslancov
Pán poslanec Škamla upozornil na rozpadajúcu sa strechu na zvonici aj na Požiarnej
zbrojnici v Sampore. Navrhol, aby mestskí policajti robili raz do mesiaca obhliadku v Sampore.
Opätovne požiadal, aby výmery za spotrebu vody boli občanom doručované spolu s daňovými
výmerami. Navrhol, aby suma poplatku za vody sa znížila na polovicu, pretože len pol roka je voda
čistá. Za rok 2012 niektorí občania nezaplatili poplatok za vodu, je potrebné im zaslať upomienky.
Pán Karniš upozornil na neoznačený kruhový objazd pred Základnou školou Sliač.
Z hľadiska bezpečností detí navrhol vybudovanie chodníka na ul. Pionierskej k Domovu pre
seniorov. Poukázal na vyčistenie kanála na ulici Gorkého. Pán primátor uviedol, že koná v tejto
veci, požiadal písomne spoločnosť Stvak o vyčistenie kanála. Pán Karniš požiadal, či by nebolo
možné znížiť obrubníky na novovybudovanej komunikácii na ulici Gorkého, sú privysoké.
Poukázal na zlý stav komunikácie na Brázdach. Navrhol, aby boli investičné akcie v jednotlivých
častiach mesta zapracované do plánu investičných akcií mesta. Pán primátor s návrhom súhlasil.
Ďalej požiadal o umiestnenie VOK aspoň jedenkrát v roku. Je potrebné zabezpečiť správu
multifunkčného ihriska pri ZŠ. Pán primátor uviedol, že je naplánované vybudovanie chodníka na
Leteckej ulici z dôvodu bezpečností občanov. Tiež je naplánované vybudovanie nových detských
ihrísk za pomoci viacerých dobrovoľníkov. Uskutoční sa aj rekonštrukcia autobusových zastávok
v meste, ďalej je naplánovaná celková rekonštrukcia kuchyne v Školskej jedálni pri ZŠ Sliač.
K multifunkčnému ihrisku uviedol, že sa robí správa multi funkčného ihriska. Správca bude
dohliadať na poriadok na multifunkčnom ihrisku. PaedDr. Vajdičková navrhla osadenie
informačnej tabule pri ihrisku - okrem športových aktivít vstup zakázaný. Pán primátor uviedol, že
informačné tabule budú v najbližšej dobe osadené.
Ing. Frick poukázal na blížiace sa letecké dni SIAF. Za letecké dni v roku 2013 prisľúbil p.
6
Mesto Sliač.
Zápisnica z 27. rokovania MsZ dňa 15.05.2014
Štoksa finančné prostriedky. Opýtal sa v akej výške boli mestu poukázané a či bude aj tohto roku
pracovné stretnutie s p. Štoksom. Mgr. Bieliková informovala, že p. Štoksa neposkytol mestu
finančné prostriedky, ale vykonal pre mesto služby, ako napr. vytlačil Mestské noviny vo svojej
réžii. Tohto roku by pomohol s prácami, ktoré súvisia s oslavami 770. výročia prvej písomnej
zmienky o sliačskych prameňoch. Je naplánované pracovné stretnutie sp. Štoksom a vedením
mesta, na ktorom ponúkne, čo by mohol pre mesto urobiť (napr. osadenie smetných košov,
zaplátanie dier na komunikáciách). Pán Kamiš navrhol, aby p. Štoksa poskytol mestu finančný
príspevok vo výške 0,20 € z lístka.
Pán Koreň požiadal, aby sa čo najskôr obnovila záchytná priekopa na pozemkoch (v
blízkosti RD) za rodinnými domami na ul. ČSA. Ďalej poukázal na vyvesenie Štatútu mesta na
MsÚ. Pán primátor uviedol, že v najbližšej dobe bude Štatút mesta vyvesený.
Mgr. Šupová pozitívne ohodnotila vyčistenie kanálov na ulici Novej. Navrhla doplniť do
plánu investičných akcií vybudovanie chodníka na ulici Novej. Nezúčastnila sa minulého
zasadnutia MsZ a zo zápisnice sa dozvedela nepríjemné informácie na svoju osobu. Uviedla, že
zápisnicu zo spoločného stretnutia konaného dňa 19.11.2013 zapísala, bola aj právoplatne
podpísaná a odovzdaná p. primátorovi aj s nahrávkou. Uviedla, že nešlo o verejné stretnutie. Pán
primátor potvrdil slová Mgr. Šupovej. Uviedol, že zápisnicu mu Mgr. Šupová odovzdala aj spolu
s nahrávkou.
Mgr. Palečka informoval MsZ, že od nového roku platí zákon, že občania evidovaní na
ÚPSVaR musia odrobiť určitý počet hodín do mesiaca aktivačných prác. Uviedol, že takýchto
občanov je v našom mete asi sedemdesiat. Mesto by mohlo ušetriť finančné prostriedky spojené
s údržbou a čistením mesta. Ing. Žabka dodal, že je určený koordinátor pre našu oblasť p. Maťaš.
Od 1. júna začne p. Maťaš písomne vyzývať nezamestnaných občanov, aby sa zapojili do
aktivačných činnosti formou menších obecných služieb pre obec. Ak sa odmietnu zapojiť, bude im
odobratá dávka v hmotnej núdzi.
11. Uznesenia MsZ
K bodu 3/
Uznesenie číslo 299/2014
MsZ schvaľuje
zloženie návrhovej komisie, predložené Ing. Danielom Dunčkom, primátorom mesta, tj. Ing. Mgr. Cyrila
Palečku a Mgr. Zuzanu Šupovú.
7
Hlasovanie
za
O
proti
zdržali sa
2
2 pp. Dina, Urbanec
neprítomní
K bodu 4/
Uznesenie číslo 300/2014
MsZ schvaľuje
program 27. zasadnutia MsZ Mesta Sliač predložený Ing. Danielom Dunčkom, primátorom mesta
s doplnením bodu Informácia o pripravovanej výstavbe rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ- Zvolen západ.
Hlasovanie
za
9
proti
O
zdržal sa
O
neprítomní
2 pp. Dina, Urbanec
K bodu 5/
Uznesenie číslo 301/2014
MsZ berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení predloženú Ing. Jozefom Žabkom, prednostom MsÚ Sliač.
K bodu 6/
7
Mesto Sliač.
Zápisnica z 27. rokovania MsZ dňa 15.05.2014
Uznesenie číslo 302/2014
MsZ schvaľuje
zloženie volebnej komisie na voľbu hlavného kontrolóra Mesta Sliač v zložení Mgr. Bieliková, Ing. Frick, a
RSDr. Šimončík
za
Hlasovanie
9
proti
zdržal sa
neprítomní
O
O
2 pp. Dina, Urbanec
Uznesenie číslo 303/2014
MsZ potvrdzuje
výsledky volieb na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Sliač v dvoch kolách. Víťazkou volieb sa stala Ing.
Miroslava Škorňová, s ktorou bude uzatvorená pracovná zmluva na ustanovený týždenný pracovný čas 15
hodín (0,4 pracovný úväzok) s dňom nástupu do práce 16.06.2014.
Hlasovanie
za
9
proti
zdržal sa
neprítomní
O
O
2 pp. Dina, Urbanec
K bodu 7/
Uznesenie číslo 304/2014
MsZ schvaľuje
prolongáciu kontokorentného úveru čerpaného vo VÚB, a.s. v maximálnej výške 150000, -EUR o d'alších
12 mesiacov, t.j. do 02.07.2015.
za
Hlasovanie
9
proti
zdržal sa
neprítomní
O
O
2 pp. Dina, Urbanec
12. Záver
Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta, ukončil 27. zasadnutie MsZ o 18.30 hod. Poďakoval
poslancom za aktívnu účasť na rokovaní a podnetné návrhy.
čko
Zapisovateľka: Michaela Mašurová
Prednosta úradu:
Overovatelia zápisnice:
1. Mgr. Ľuboslava Bieliková
2. Tomáš Škamla
/ ·······
···········t
Ing. Jozef Žabka
...
~
fh
.......... ~
.
.
.
.
8
~
MESTO SLIAČ, Mestský úrad Sliač
Banskobystrický
samosprávny
Námestie SNP č.23
97401 Banská Bystrica
kraj
Sliač dňa 18.2.2014
Cj.28/20 l e-stav.
Vec:
Návrh
"Územný
plán
VÚC
BBSK
- Zmeny
a doplnky
2014" - pripomienky
k návrhu
Dňa 28.1.2014 bol na webovej stránke BBSK zverejnený návrh "Územný plán veľkého územného
celku Banskobystrický
kraj - Zmeny a doplnky 2014". Verejné prerokovanie návrhu sa uskutočnilo dňa
12.2.2014 o 9.00 hod. v aule Spojenej školy, K:::~~:::ka 10, Banská Bystrica.
V zmysle § 22, ods. 5 zákona Č. 50/1976 Zb. v platnom znení Mesto Sliač k spracovanému návrhu
podáva nasledovné pripomienky
:
V smernej časti návrhu ÚP VÚC - ZaD 2014 je v kapitole 2.13 Doprava -Cesty pre motorové vozidlá - R
(rýchlostné cesty) na str. 44 vypustený text druhého odseku kapitoly na str. 123 a nahradený novým textom.
S vypustením tohto druhého odseku nesúhlasíme,
nakoľko v zmysle "Záverečného stanoviska Č. 7441083.21ml Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ - Zvolen východ" nie je zatiaľ vyhodnotený hydrogeologický
prieskum, a preto je stále aktuálne aj variantné riešenie obchvatu mesta Zvolen južným smerom.
Nakol'ko zakreslená trasa v blízkosti kúpeľov Sliač v ÚP VÚC schváleného v roku 2010 je pre
Mesto Sliač neprijateľná, žiadalo Mesto Sliač obstarávateľa pri aktualizácii ÚP VÚC BB SK - Zmeny
a doplnky 2014 (list č.j.24312013-stav. zo dňa 25.11.2013) o "hľadanie ďalšieho reálneho variantu obchvatu
mesta Zvolen, ktorý nebude vedený cez katastrálne územie mesta Sliač, alebo také riešenie, ktoré bude
spoločensky a tiež z hľadiska využitia územia akceptovateľné aj pre mesto Sliač ajeho obyvateľov".
V návrhu Územného plánu VÚC BBSK - Zmeny a doplnky 2014 nebola táto požiadavka
akceptovaná a riešená, a z tohto dôvodu v zmysle platnej legislatívy Mesto Sliač požaduje, aby trasa R2
v úseku Zvolen západ - Zvolen východ bola uvedená v ÚP VÚC BBSK - Zmeny a doplnkv 2014 vo
variantoch ako rezerva v území vytvorená fonnou koridorov. Zároveň požadujeme v zmysle cit. stanoviska
Mesta Sliač o hľadanie a zapracovanie aj nového reálneho variantu obchvatu mesta Zvolen akceptovateľné
aj pre mesto Sliač a jeho obyvateľov.
Z textovej časti v bode II. Verejnoprospešné
st?"1:':', 1. Cestná infraštruktúra požadujeme úplne vypustiť
bod 1.25.3.
V smernej časti súčasne platného územného plánu VÚC - ZaD 2009 je na str. 127, v kapitole 2.13
Doprava, v časti "Trasy ciest l. triedy - rekonštrukcie s výhľadovým zámerom budovania obchvatu sídiel"
v odseku 5 uvedené: - rekonštrukcia cesty 1169v úseku Kováčová - Sliač - Banská Bystrica s vybudovaním
obchvatu mesta Sliač. V návrhu ÚP VÚC - ZaD 2014 navrhujeme z textu vypustiť "s vybudovaním
obchvatu mesta Sliač", nakol'ko nie je predpoklad, že by sa niekedy tento obchvat realizoval vzhľadom na
ochranné pásmo plôch letiska Sliač a jestvujúcu zástavbu v mieste navrhovanej trasy. .
S pozdravom
í
Iii
f
/
a. iel D n č k o
' or
ta
{ftJ
Vybavuje :Ing. Zlatníková
Mestský úrad Sliač, 962 31 Sliač, ul, Letecká
e.r,
č teL 045/5442 446, fax: 045/5442 506
Download

Mesto Sliač. Zápisnica z 27. rokovania MsZ dňa 15.05.2014