ZÁPISNICA
ZO SCHÔDZE VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYT. PRIESTOROV BYTOVÉHO DOMU
V SEREDI, S.Č. 1152, UL. M. R. Štefánika č. 18, 20, 22, 24, 26,
konanej dňa 9.1.2014
Schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu v Seredi, s.č. 1152, na ul. M.
R. Štefánika č. 18, 20, 22, 24, 26 (ďalej len „SCHÔDZA“) otvoril a všetkých prítomných privítal
Mgr. Igor Bočko – konateľ Domová správa Trnava, s.r.o., ktorá vykonáva správu domu.
Rokovania SCHÔDZE sa zúčastnilo 41 vlastníkov a spoluvlastníkov s počtom hlasov 35,50
z celkového počtu 90 bytov a 7 nebytových priestorov v dome. Z neprítomných vlastníkov bytov
nevystavili splnomocnenie s úradne overeným podpisom žiaden vlastník. To znamená, že
SCHÔDZA nebola na začiatku uznášania schopná, ale zákon 182/1993 o vlastníctve bytov
v platnom znení v takomto prípade umožňuje 1 hodinu po začiatku konania SCHÔDZE prijímať
záväzné a vykonateľné rozhodnutia hlasovaním nadpolovičnou väčšinou prítomných vlastníkov.
Výnimka sa vzťahuje na tie rozhodnutia, kde označený zákon výnimku z hlasovacieho kvóra
neumožňuje (napr. hlasovanie o začatí výkonu záložného práva, predaji bytu dlžníka na dražbe
a pod.).
VOĽBA ORGÁNOV A SCHVÁLENIE PROGRAMU SCHÔDZE
Predsedajúci SCHÔDZE a zapisovateľ:
Mgr. Igor Bočko
Zapisovateľka:
Ing. Zuzana Balková
Overovateľky:
Anna Javorová, Peter Čapkovič
Program Schôdze
1. Otvorenie, voľba orgánov a programu SCHÔDZE;
2. Súhlas vlastníkov s uplatnením záložného práva dobrovoľnou dražbou na vymoženie riadne
neuhradených pohľadávok po lehote splatnosti do fondov bytového domu.
3. Schválenie postupu v spore s MBP Sereď (zastúpený JUDr. Petrom Mihaldom) o vrátenie
údajného bezdôvodného obohatenia 9.653,56 EUR.
4. Informácia o priebežnom účte zateplenia a modernizácie bytového domu.
5. Rôzne, diskusia a záver;
K hlasovaniu sa pristúpilo 1 hodinu po začiatku SCHÔDZE
SCHÔDZA schvaľuje navrhovaný program a orgány SCHÔDZE.
Výsledok hlasovania: za 33,5
zdržali sa 2
proti nikto
1
Rozhodnutie schválené.
SÚHLAS VLASTNÍKOV S UPLATNENÍM ZÁLOŽNÉHO PRÁVA
DOBROVOĽNOU DRAŽBOU NA VYMOŽENIE RIADNE NEUHRADENÝCH POHĽADÁVOK PO LEHOTE SPLATNOSTI DO FONDOV
BYTOVÉHO DOMU
Predsedajúci Schôdze zisťoval prítomnosť Branislava a Denisy Pekaríkovcov, alebo ich splnomocnencov; nikto sa neprihlásil. POHĽADÁVKA (iba istina bez príslušenstva), ktorú si vlastníci
bytov a nebyt. priestorov v dome zastúpení správcom voči Pekaríkovcom uplatňujú (zatiaľ neúspešne) je k 31.12.2013 vyčíslená v celkovej výške 3.538,40 €. Pán Bočko tiež uviedol, že zákon
182/1993 o vlastníctve bytov umožňuje prijať platné rozhodnutie o začatí výkonu záložného práva, a prípadne aj o predaji zálohu (bytu dlžníkov), iba hlasmi nadpolovičnej väčšiny všetkých
vlastníkov bytov a nebyt. priestorov (49) – toľko vlastníkov na tejto schôdzi nie je prítomných.
Je však možné prijať potrebné rozhodnutia PÍSOMNÝM HLASOVANÍM. Celkový dlh všetkých
vlastníkov bytov a nebyt. priestorov je 5 337,41 €; z toho iba Pekaríkovci 3 538,40 € = 66 % !
Pohľadávky, ktoré by mali byť predmetom výkonu zákonného záložného práva: nedoplatky
(riadne neuhradené po lehote splatnosti, aj napriek výzve správcu) do fondu prevádzky, údržby
a opráv v celkovej sume 3.538,40 € (istina k 31.12.2013).
Záloh = predmet záložného práva, ktorými by sa vlastníci bytov a nebytových priestorov v tejto
veci mohli uspokojiť, by bol byt č. 18, 6. posch., vo vchode or.č. 20, v bytovom dome so súpisným číslom 1152, ktorý je postavený na pozemkoch s parc. čísel 254, 255, 256, 257, 258, nachádzajúci sa na ulici M.R.Štefánika, v k. ú. a v obci Sereď, okres Galanta, bytový dom vedený na
LV č. 3696, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 137/ 10000.
Správca domu musí mať aj súhlas s prípadným predajom zálohu na dražbe podľa § 8b ods.2
písm. i) zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. K predaju by sa
mohlo pristúpiť v prípade, ak dlžníci Branislav a Denisa Pekaríkoví najneskôr do 30 dní celý
svoj záväzok (dlh) aj s príslušenstvom nesplatia.
Správca navrhol, aby potrebné právne kroky a vymoženie celého dlhu aj s príslušenstvom zabezpečila spoločnosť Dom dražieb, s.r.o. Hlohovec. Náklady za túto činnosť budú účtované dlžníkom Branislavovi a Denise Pekaríkovcom a stanú sa súčasťou príslušenstva dlhu.
SCHÔDZA schvaľuje NÁVRH, aby správca k otázkam, ktoré súvisia s neuhradeným záväzkom Branislava a Denisy Pekaríkovcov, vyhlásil PÍSOMNÉ HLASOVANIE.
Výsledok hlasovania: za 37
zdržali sa 2
proti nikto
Rozhodnutie schválené.
SCHVÁLENIE POSTUPU V SPORE S MBP SEREĎ O VRÁTENIE
ÚDAJNÉHO BEZDÔVODNÉHO OBOHATENIA 9.653,56 EUR
POHĽADÁVKA, ktorú si vlastníci bytov a nebyt. priestorov v dome uplatňujú (zatiaľ neúspešne) voči bývalému správcovi je v celkovej výške (bez príslušenstva) 3.250 € a pozostáva z týchto
položiek:
Nepoužiteľný projekt zateplenia „iba“ 3 vchodov
2
2 350 €
Neúplný / nepoužiteľný monitoring výskytu chránených živočíchov
150 €
Správny poplatok za zmätočnú žiadosť o stav. povolenie
750 €
MBP Sereď NESÚHLASÍ s právnym názorom, že zaplatením uvedených nákladov spôsobil
vlastníkom škodu, a preto považuje požiadavku vlastníkov bytov a NP v dome o náhradu za neopodstatnenú a nedôvodnú.
Štruktúra pohľadávok MBP Sereď, ktoré v 1. verzii požadoval uhradiť, sú v celkovej výške
10.338,06 € :
Nepokryté platby JAN - MÁJ 2013 (48 711,40 € vs 52 019,97 €)
3 308,57 €
Neuhradené záväzky vlastníkov k 31/5/2013
6 760,34 €
Súdne a exekučné trovy (Kaczinová)
252,00 €
Poplatok za zrušenie bankového účtu
17,15 €
MBP Sereď poskytol dodávateľské faktúry týkajúce sa poskytnutých rôznych služieb, ktoré boli
plnené v období od 1.1. do 31.5.2013. Ich dôkladnou analýzou bolo zistené, že niektoré fakturované náklady nezodpovedajú skutočnosti. Pre všetky tieto dôvody existujú oprávnené pochybnosti, či pohľadávka MBP Sereď v celkovej výške 10.338,06 € je správne vyúčtovaná.
Štruktúra pohľadávok MBP Sereď, ktoré v 2. verzii požaduje uhradiť, sú v celkovej výške už
„iba“ 9.653,56 € :
Nepokryté platby JAN - MÁJ 2013
? 2 624,07 €
Neuhradené záväzky vlastníkov k 31/5/2013
? 6 760,34 €
Súdne a exekučné trovy (Kaczinová)
252,00 €
Poplatok za zrušenie bankového účtu
17,15 €
Pán Bočko vo svojej správe opakovane povedal, že MBP Sereď predkladá neštandardné výstupy
účtovných záznamov. Nie sú to tlačové výstupy účtovného softvéru (denníky, prehľady počiatočných a konečných stavov, výpisy bankových účtov). MBP Sereď svoj nárok opiera najmä
v textovom editore (Word) napísanú správu s tabuľkami. Ich presnosť, úplnosť a presvedčivosť
je veľmi otázna. Preto je veľmi ťažko zodpovedne vyhlásiť, aký je správny záver mimoriadnej
účtovnej závierky a aká skutočne oprávnená výška pohľadávky MBP Sereď, či vôbec nejaká je.
K veci bola vedená dlhá a podrobná diskusia, boli kladené mnohé otázky, na mnohé z nich však
správca nemohol odpovedať, lebo to boli otázky na bývalého správcu.
SCHÔDZA súhlasí s úhradou časti bývalým správcom domu MBP Sereď z požadovanej sumy
9.653,56 € vo výške 2.893,22 €. Táto čiastočná úhrada nie je prejavom súhlasu
s požiadavkou MBP Sereď, ale len prejav dobrej viery, že nejaká – hoci nie presne vydokladovaná a preukázaná – časť oprávnená zrejme môže byť.
Výsledok hlasovania: za 26,5
zdržali sa 3
proti 6
Rozhodnutie schválené.
3
Po ukončení schôdze prítomní vlastníci nebytových priestorov uviedli veľmi dôležitú informáciu, že MBP Sereď im v období 01.01. až 31.05.2013 každý mesiac fakturoval náklady za dodávku tepla, vodné + stočné a možno aj príspevok do fondu opráv. Správca ich požiadal, aby mu
bez zbytočného odkladu predložili kópie všetkých faktúr, ktoré im v MBP Sereď im v období
01.01. až 31.05.2013 vystavil, doručil a oni ich uhradili. Úlohou správcu bude preveriť, či predmetné faktúry a platby za ne boli / neboli predmetom vyššie uvedeného prehľadu.
INFORMÁCIA O PRIEBEŽNOM ÚČTE ZATEPLENIA
A MODERNIZÁCIE BYTOVÉHO DOMU
K rokovaniu o tomto bode programu boli prizvaní páni Juraj Bezák – technický dohľad investora, Dušan Vajdík a Roman Baláž za generálneho dodávateľa LUKYSTAV. Všetci odpovedali na
položené otázky vlastníkmi bytov.
Prehľad nákladov za realizované práce k 31.12.2013
ZoD = 1 001 026 € aj s DPH
Stavebná časť aj s výťahmi
Elektro
Zdravotechnika (voda, plyn, kanalizácia)
Slaboprúd
Individuálne objednávky
Okná, balkónové dvere a dvere B+NP
Bezpečnostné dvere bytov
Ústredné kúrenie
Heat 2 go (bolo schválené aj objednané)
Spolu
ZoD spolu
s DPH
762 126
68 448
75 577
33 848
Fakturované
s DPH
559 981
54 805
64 241
33 851
13 385
31 428
16 213
0
1 001 026 €
11 678
13 200
16 213
0
753 968 €
Z celkového objemu úveru Sberbank 1.001.026,00 € je vyčerpaných 753.968,27 €, k dočerpaniu
zostáva 247.057,73 €.
Odhad nákladov za práce naviac:
1 Zmena hrúbky zrna na 2 mm + mozaiková omietka + 39 m2 naviac KZS + ukončenie
2 Balkóny + dorovnávanie
16 680
8 510
Okná schodiská + pivnica + kancelária + nebyt. priestory + mreže + garsónka + murár
oprávky vstup dverí
Práce + materiál naviac ZTI + likvidácia azbestu + revízne plast dvierka + murárske vy4
správky + kapotáž vodovodu a kanalizácie
3
8 630
25 640
5 Elektro naviac práce + kapotáž rozvodov + bleskozvodové krabice
5 770
6 Zárubeň + osadenie + povrchový náter + dvere + vymurovanie priečok + keram. dlažba
7 060
7 Ústredné kúrenie v nebyt priestoroch + prekládka ventilátora + úchyty klímy
6 320
8 Dátové a televízne rozvody - obchodné priestory (10 prevádzok)
2 450
SPOLU aj s DPH
4
81 060
Pán Bezák vysvetlil dôvody a rôzne príčiny, prečo vznikli práce naviac. Pán Bočko tiež priznal
chybu asi 8 ľudí (aj jeho osobne), kvôli ktorej schválená položka meranie a zber dát k nákladom
za teplo a vodné + stočné (Heat 2 go) sa nedostala do pôvodného rozpočtu v ZoD.
Cena prác a dodávok, ktoré sa neuskutočnia, resp. z rozpočtu sa vypustili, je 46.890 €. Dodávku
a montáž systému merania a zber dát k nákladom za teplo na vykurovanie a vodné + stočné (Heat 2 go), ktorý je objednaný u firmy ESM – YZAMER, s.r.o. z Trnavy v cene asi 22.350 €. Odchýlka od tejto položky by mohla byť spôsobená počtom nainštalovaných meračov.
K nevyčerpanému objemu úveru 247.058 € by chýbalo min. 56.525 €! Lebo 81.060 – 46.885 +
+ 22.350 = 56.525 € - a to je objem finančných prostriedkov, ktorý sa musí zabezpečiť, inak
dielo nebude môcť byť dokončené v celom rozsahu.
K hlasovaniu sa pristúpilo 1 hodinu po začiatku SCHÔDZE
SCHÔDZA schvaľuje návrh doplniť / doobjednať práce vo výške 81.050 € s DPH najmä takto:
1 Zmena hrúbky zrna na 2 mm + mozaiková omietka + 39 m2 naviac KZS + ukončenie
2 Balkóny + dorovnávanie a iné práce
Okná schodiská + pivnica + kancelária + nebyt. priestory + mreže + garsónka + murárske
3
oprávky vstupných dverí
Práce + materiál naviac ZTI + likvidácia azbestu + revízne plast dvierka + murárske
4
oprávky + kapotáž vodovodu a kanalizácie
5 Elektro naviac práce + kapotáž rozvodov + bleskozvodové krabice
16 680
8 510
8 630
25 640
5 770
6 Zárubeň + osadenie + povrchový náter + dvere + vymurovanie priečok + keram. dlažba
7 060
7 Ústredné kúrenie v nebyt priestoroch + prekládka ventilátora + úchyty klímy
6 320
8 Dátové a televízne rozvody - obchodné priestory (10 prevádzok)
2 450
Výsledok hlasovania: za 33,5
zdržali sa 2
proti nikto
Rozhodnutie schválené.
SCHÔDZA schvaľuje návrh, aby správca domu uzatvoril s generálnym dodávateľom celého
diela zateplenie a modernizácie domu LUKYSTAV, s.r.o. dodatok č. 1 zmluvy
o dielo zo dňa 5/8/2013, v ktorom sa objem prác zníži o sumu 46.890 € s DPH
a súčasne zvýši max. o 81.050 € s DPH, výsledné zvýšenie konečnej zmluvnej ceny diela je 34.160 €.
Výsledok hlasovania: za 33,5
zdržali sa 2
proti nikto
Rozhodnutie schválené.
SCHÔDZA schvaľuje návrh, aby meranie a zber dát k nákladom za teplo na vykurovanie
a vodné + stočné (Heat 2 go) realizovala spoločnosť ESM – YZAMER, s.r.o. z
Trnavy. Súčasne správcovi domu ukladá, aby s ESM – YZAMER, s.r.o. uzatvoril zmluvu o dielo vo výške max. 23.000 € s DPH.
Výsledok hlasovania: za 33,5
zdržali sa 2
proti nikto
Rozhodnutie schválené.
SCHÔDZA berie na vedomie informáciu, že písomným hlasovaním, uskutočneným v dňoch
16. až 18.7.2013, bola odsúhlasená výška úveru max. 1,10 mil €, a žiadaná a poskytnutá výška úveru bola vo výške 1.001 026 €. Financovanie naviac stavebných
prác a meranie a zber dát k nákladom za teplo na vykurovanie a vodné + stočné
(Heat 2 go) bude riešené čerpaním prostriedkov so zvýšeného objemu úveru v
rámci už schválenej max. výšky 1,10 mil €, a preto schvaľuje návrh čerpať prostriedky so zvýšeného objemu úveru z 1.001.026 € na objem 1.057.500 €.
Výsledok hlasovania: za 33,5
zdržali sa 2
proti nikto
Rozhodnutie schválené.
5
Viacerí vlastníci kritizovali kvalitu a prevedenie niektorých dodávok a prác, najmä elektro.
Vlastníci nebytových priestorov nesúhlasili s členením sklenených výplní výkladných skríň
a žiadali ich zmeniť.
Nikto z prítomných vlastníkov však nenavrhol prijať žiadne rozhodnutie, aby bolo hlasovaním
potvrdené alebo zamietnuté.
RÔZNE, DISKUSIA A ZÁVER
Niektorí vlastníci sa opakovane sťažovali na činnosť pekárne v dome, pretože najmä pachmi
a teplom, ktoré vznikajú výrobnou činnosťou, je negatívne ovplyvnený komfort bývania
v bytoch vo vchode 24 a v tesnej blízkosti tejto prevádzky.
Pán Bočko prítomných informoval o zmene dodávateľa tepla na vykurovanie a tepla v ohriatej
pitnej vode (OPV). Od 1.1.2014 bude dodávateľom spoločnosť ENERGIA Sereď, s.r.o., ktorej
sídlo je totožné so sídlom MBP Sereď. Cena za prenájom technologického zariadenia a budov
v r. 2014 bude 270 k€ sa výraznou mierou premietlo do nárastu jednotkovej ceny fixnej zložky
max. ceny tepla zo 184,1737 €/kW s DPH v roku 2013, na sumu 205,6690 €/kW s DPH - nárast
asi 11,67%. Pritom variabilná zložka max. ceny tepla v r. 2014, v porovnaní s rokom 2013 klesla
o 2,66% zo 67,56 €/MWh s DPH na sumu 65,76 €/MWh s DPH – korešponduje s poklesom
ceny plynu.
Zateplenie domu určite prinesie úsporu nákladov za energie, ale mohli by byť ešte výrazne vyššie. Problém väzí v § 7 ods. 3 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z.
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike. Podľa tohto predpisu nie je možná
žiadna dohoda o výške regulačného príkonu, čo je určitý „poplatok“ za pripojenie k sústave zásobovania teplom. Tento „poplatok“, v ktorom sú zahrnuté ekonomicky oprávnené náklady, ktoré však priamo nesúvisia s množstvom dodaného tepla, predstavuje pomernú časť fixných nákladov, ktorá pripadá na jedného odberateľa (rozumej 1 dom). V roku 2012 bol regulačný príkon
domu 69,81 kW, v roku 2014 ho odhadujeme 38,87 kW, ale objednať a zaplatiť musíme podľa
odberu t – 2, čiže podľa spotreby tepla v roku 2012 = 69,81 kW! To je skoro o 31 kW viac, ako
potrebuje celý dom: 31 kW x 205,67 €/kW = 6 376 € za rok, alebo 531 € za mesiac. Výpočet
vychádza z údajov, ktoré poskytol MBP Sereď; ich správnosť sme nemali možnosť overiť.
Vyhláška však umožňuje dohodnúť si do zmluvy o dodávke a odbere tepla prerozdelenie fixných nákladov na konci roka podľa skutočne dodaného tepla podľa § 4 ods. 13 vyhlášky.
Uvedená zmluvná dohoda môže zohľadniť menšie odbery tepla vplyvom celkovej rekonštrukcie
bytového domu v nadväznosti na prerozdelenie fixných nákladov na konci roka podľa skutočne
dodaného tepla a znížiť náklady za fixnú zložku ceny tepla.
Správca požiadal prítomných, aby pomohli vytvoriť spoločenský tlak na vedenie ENERGIA Sereď, s.r.o., aby boli ochotní prerozdelenie fixných nákladov na konci roka podľa skutočne
dodaného tepla od roku 2014, vykonávať. Trnavský dodávateľ tepla (TT – KOMFORT, s.r.o.)
to takto robí niekoľko rokov, preto by nemala existovať žiadna prekážka, aby to takto robil aj
dodávateľ tepla v Seredi.
6
Pán Čapkovič požiadal správcu, či by bol ochotný prísť na stretnutie s primátorom mesta, ktoré
pre verejnosť býva každý prvý pondelok v mesiaci a tu predložil uvedené argumenty.
Nikto z prítomných vlastníkov k týmto informáciám nenavrhol prijať žiadne rozhodnutie.
Pán Bočko ešte informoval aj o čistení a TV monitoringu kanalizácie domu, ktorú realizovala
firma KANÁL SERVIS, s.r.o. Nitra. Okrem havarijného stavu jednej totálne upchatej stúpačky
vo vchode 18 je ďalšou nepríjemnosťou, že aj hlavná trasa ležatej kanalizácie pod chodníkom
v dĺžke cca 70 metrov, ktorá sa rozpadáva (drolí). Po prečistení rúry kanalizácie vytiahli z nej
veľa štrku, zrejme aj preto bola vetva značne znečistená, na niektorých miestach až nepriechodná. Pokiaľ sa rúra nevymení, bude potrebné jej pravidelné „preventívne“ preplachovanie.
Pán Bočko vysvetlil vlastníkom, že pomer ceny preplachovania kanalizácie a jej prípadná rekonštrukciu v čase, keď ešte nie je v havarijnom stave, by bolo oveľa lepším riešením a v čase prebiehajúcej modernizácie a prítomnosti firmy LUKYSTAV, ktorá má momentálne situáciu zmapovanú, by to bolo veľmi vhodné riešenie.
V nadväznosti na tento návrh zúčastnení súhlasili, aby navýšenie úverového rámca dosiahlo pôvodnú hranicu 1,1 milióna EUR, čo bolo v bode informovanie o stave prác aj odsúhlasené.
Všetky Rozhodnutia Schôdze boli prijaté zákonom predpísanou potrebnou väčšinou hlasov
vlastníkov bytov a nebytových priestorov, t.z. prijaté rozhodnutia sú platné, záväzné a vykonateľné !
Mgr. Igor B o č k o
predsedajúci SCHÔDZE
Ing. Zuzana Balková
zapisovateľka
7
Anna Javorová
Peter Čapkovič
overovateľka
overovateľ
Download

6. Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytových a - hokejka