OBSAH
DVD OBSAHUJE:
12
ÚVOD
14
KAPITOLA 1
POJEM RÉTORIKA
DNEŠNÉ PONÍMANIE RÉTORIKY
Pre potreby tejto publikácie tiež vyčleníme tri oblasti:
15
16
16
KAPITOLA 2
RÉTORIKA A HISTÓRIA
17
ANTICKÉ GRÉCKO
17
ANTICKÝ RÍM
STREDOVEK A RENESANCIA
25
29
RÉTORIKA 18. A 19. STOROČIA
RÉTORIKA 20. STOROČIA
RÉTORIKA V ČESKU
32
32
33
Vznik rétoriky
Rozvoj rétoriky
Stavba prejavu podľa klasickej rétoriky
Rétorika a filozofia
Renesancia
Úpadok rétoriky
Kritici rétoriky
17
18
24
24
30
31
31
3
SKE017_sazba.indd 3
5.10.2011 15:44:08
OBSAH
ČESKÁ STREDOVEKÁ KRESŤANSKÁ
RÉTORIKA A RENESANCIA
34
RÉTORIKA NA SLOVENSKU
37
Biela hora
Obdobie národného obrodenia
36
38
KAPITOLA 3
RÉTORIKA A TECHNIKA REČI
39
DÝCHACIE (RESPIRAČNÉ) ÚSTROJENSTVO
40
TRI FÁZY ARTIKULAČNEJ ČINNOSTI
MODULÁCIA REČI
44
45
PROSTRIEDKY OVPLYVŇUJÚCE HLASOVÝ VÝKON
47
FORMY JAZYKOVÝCH PREJAVOV
ETYMOLÓGIA
CHYBY V JAZYKOVÝCH PREJAVOCH
INŠTRUMENTY JAZYKA NA ROZČLENENIE PREHOVORU
INŠTRUMENTY NA OSVIEŽENIE PREJAVU
A MOBILIZÁCIU POZORNOSTI
DÔLEŽITOSŤ VŠEOBECNÉHO PREHĽADU REČNÍKA
SPÄTNÁ ANALÝZA PREJAVU
50
51
52
52
Typy dýchania
Základné poučky k dýchaniu
Frázovanie
Melódia
Vetný prízvuk
Modulácia melodická (výšková) – intonácia
Modulácia silová
Modulácia kvalitatívna
Modulácia kvantitatívna
Test rétorickej sebareflexie (Kohout, J.,1998)
41
41
45
46
46
47
48
48
48
54
56
56
58
4
SKE017_sazba.indd 4
5.10.2011 15:44:08
OBSAH
KAPIOTOLA 4
RÉTORICKÉ CVIČENIA
61
DYCHOVÉ CVIČENIA
61
CVIČENIA NA TVORBU HLASU – FONÁCIA
64
NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA
70
Cvičenie na prehĺbenie dýchania
Cvičenie na precvičovanie spodného, bránicového dýchania
Dychové cvičenia s pohybom
Precvičovanie jednotlivých fáz dýchania
Cvičenie na predĺženie dychu
Cvičenie na presnú výslovnosť spoluhlások – artikulačné cvičenie
Artikulačné etudy
Jazykolamy
Cvičenia na prácu s hlasom
61
62
62
62
62
64
65
66
67
KAPIOLTA 5
RÉTORIKA A PREZENTÁCIA
71
ŠTYLISTIKA
71
PREZENTAČNÉ SCHOPNOSTI
72
RÉTORICKÉ SCHOPNOSTI
– STAVBA PREJAVU, PREZENTÁCIA
76
Rečnícky prejav
Ako vystupovať presvedčivo?
Rozdelenie prejavov
Štrukúra prejavu podľa Aristotela
Štruktúra prejavu v teologických dišputách
Päťprstová formula
Metóda 6 W (často využívaná v novinárstve)
Vzorec troch časov
Formula plus – mínus:
Štruktúra ZHZ
Štruktúra ZSDZ
Štrukúra PAPZ
Členenie 4 P
Členenie UNION
71
75
75
76
76
77
77
77
77
78
78
78
78
78
5
SKE017_sazba.indd 5
5.10.2011 15:44:08
OBSAH
Význam prípravy
1) Ako si zabezpečiť aktívne počúvanie?
2) Ako poslucháčov poučiť?
3) Ako zmeniť postoj?
79
79
82
82
AKÝMI FÁZAMI PRECHÁDZATE PRI PREJAVE?
83
ŠTRUKTÚRA PREZENTÁCIE
85
REČNÍCKE OKRASY
91
REČNÍCKE TRÓPY
93
REČNÍCKE FIGÚRY
94
1) Otvorenie
2) Argumentácia
3) Zdolávanie námietok
4) Záver
5) Diskuze
1. Úvod – otvorenie
2. Hlavná časť
3. Povedzte, čo ste povedali
Príprava na prezentáciu
Prezentácia
Jazyk prezentácie
Anafora
Epifora
Epanastrofa
Tautologie
Epiteton
Antitéza
Paradox
Inverzia
Chiazmus
Elipsa
Brachylógia
Metafora
Alegória
Synekdocha
Oprava
Anticipácia
Oslovenie
Apostrofa
83
83
83
83
83
85
86
87
88
90
90
91
91
92
92
92
92
92
92
93
93
93
93
93
94
94
94
95
95
6
SKE017_sazba.indd 6
5.10.2011 15:44:08
OBSAH
Irónia
Eufemizmus
95
95
HLAS A SPÔSOB REČI
KRITICKÉ MIESTA PREZENTÁCIÍ A ICH RIEŠENIE
NEVERBÁLNE PREJAVY
RÉTORICKÁ SEBAREFLEXIA
96
96
96
97
PREKONÁVANIE TRÉMY
98
Ohodnoťte sami seba bodmi od 1 (najmenej) do 5 (najviac)
Čo väčšine poslucháčov na prednášajúcom najviac prekáža?
Kontrola dýchania
Nedostatok sebavedomia
Tréma a stres
1. Relaxačné postupy
2. Techniky jogy
3. Pozitívne myslenie
Ako to teda zvládnuť?
97
98
99
99
99
104
108
108
112
ZVLÁDANIE KOMPLIKOVANÝCH SITUÁCIÍ
PRI PREZENTÁCII
113
ŠTRUKTÚRY RÔZNYCH PREZENTÁCIÍ
115
PREZENTÁCIA PODĽA DRUHU PRODUKTU
117
VEDENIE DISKUSIE
120
REČNÍCKY TAKT
123
1. Pri reakcii na otázky
2. Problematický pýtajúci sa
3. Neočakávané udalosti
1. Prezentácia správy
2. Prezentácia stratégie
3. Prezentácia plánu postupu
4. Prezentácia produktu, služby
5. Prezentácia zlej správy
Ako prezentovať prenosné produkty
Ako prezentovať neprenosné produkty
Ako prezentovať služby a nápady
ZÁSADY SPRÁVNEJ DISKUSIE
Štruktúra vedenia diskusie
113
114
114
115
115
116
116
116
117
118
119
120
121
7
SKE017_sazba.indd 7
5.10.2011 15:44:08
OBSAH
Pripravená diskusia
Nepripravená diskusia
Taktika ako viesť diskusiu
Pravidlá dialógu podľa Ruth Cohnové
Zvládanie zložitých situácií v diskusii
Dominantná osoba opakovane ovláda diskusiu
Bojazlivý a tichý účastník diskusie
Nezhoda, ktorá prerastie do hádky
PRAVIDLÁ ZVLÁDNUTIA KONFLIKTNEJ DISKUSIE
123
124
124
124
125
125
125
125
126
1 000 NÁVODOV A RÁD, AKO DOSIAHNUŤ ČO NAJVÄČŠÍ ÚČINOK PRI
ROKOVANÍ S ĽUĎMI PODĽA DIANY BOOHEROVEJ
127
KAPITOLA 6
RÉTORIKA V KONTEXTE RIEŠENIA KONFLIKTOV, ASERTIVITY A VYJEDNÁVANIA
161
DELENIE KONFLIKTOV
Možné riešenia konfliktov
ZÁSADY ASERTÍVNEJ REAKCIE
NA ZLOSTNÝ AFEKT
TECHNIKY ODSTRAŇOVANIA
KONFLIKTOV A AGRESIE
Konflikty a ich zdolávanie
Nátlakové taktiky partnera
161
162
163
164
166
169
ROZUM A EMÓCIE V OBCHODNEJ KOMUNIKÁCII
173
RÉTORIKA A ASERTIVITA
175
Požiadavky a dopyty
Námietky
Sťažnosti, reklamácie a manipulačné požiadavky
Manipulačná kritika
Hnevlivý afekt
Asertívne správanie zahŕňa:
Charakteristika asertívneho jedinca
Charakteristika pasívneho jedinca
Charakteristika agresívneho jedinca
Desať asertívnych práv a manipulačných povier
Manipulačné správanie
173
174
174
174
175
177
182
183
184
186
187
8
SKE017_sazba.indd 8
5.10.2011 15:44:08
OBSAH
Základné oblasti použitia asertívnych zručností
Odmietanie
Kritika
Asertívne riešenie konfliktov
188
188
191
193
RÉTORIKA A ROKOVANIE
193
RÉTORIKA V KONTEXTE UMENIA ARGUMENTÁCIE A VYJEDNÁVANIA195
Úvod do argumentovania
Presviedčanie a ovplyvňovanie
Ďalšia možnosť ako usporiadať argumenty.
Poradie argumentov a jeho význam
Ako odporovať argumentom
Logické poňatie argumentácie
Rétorické ponímanie argumentácie
Racionálna a presviedčacia argumentácia
Vedenie sporu
Dokazovanie
Chybná argumentácia, tzv. kváziargumentácia
Päť indikátorov úspechu
195
196
204
205
205
209
209
209
210
211
211
214
ÚVOD DO VYJEDNÁVANIA
216
KOMUNIKÁCIA S MÉDIAMI
224
VÝZNAM A MOŽNOSTI ZVLÁDANIA KONFLIKTOV
226
AKO VYJEDNÁVAŤ V NEZNÁMYCH PODMIENKACH
231
Príprava rokovania
Vlastné rokovanie
Záver
Rokovanie (dohodovanie)
Šesť fáz štandardného rokovania
Kritériá vyjadrení pre masové médiá
Formy komunikácie s médiami
Základné pojmy
Základní způsoby řešení konfliktů
Základné typy rokovania
Základné stratégie vyjednávania
ÚSTRETOVOSŤ
ODPLATA
ODPUSTENIE
ZROZUMITEĽNOSŤ
216
217
217
219
224
224
225
226
228
228
230
231
231
231
232
9
SKE017_sazba.indd 9
5.10.2011 15:44:08
OBSAH
RIEŠENIE SPOROV VYJEDNÁVANÍM
236
VYJEDNÁVANIE V ZLOŽITÝCH PODMIENKACH
239
Základné štýly vyjednávania
Možné výsledky vyjednávania
Vlastnosti dobrej dohody
PROTI PRESILE
PROTI FALOŠNOSTI
PROTI NEZÁUJMU
AKO PRIVIESŤ PROTISTRANU
K PRINCIPIÁLNEMU VYJEDNÁVANIU
URČENIE ZÁUJMOV, O KTORÝCH
SA V DANEJ VECI VYJEDNÁVA
HODNOTENIE KOMPROMISOV
KEDY SA ZAMERAŤ NA ZÁUJMY
A KEDY NA RIEŠENÉ OTÁZKY
VYJEDNÁVANIE S PROBLEMATICKÝMI ĽUĎMI – PREKONANIE NESÚHLASU
Päť problémov, ktoré musíte riešiť
1. Nereagujte
2. VYTVORTE PRÍJEMNÚ ATMOSFÉRU NA VYJEDNÁVANIE
3. ZMEŇTE HRU
4. UĽAHČITE SVOJMU OPONENTOVI SÚHLASIŤ
5. SŤAŽTE SVOJMU OPONENTOVI POVEDAŤ „NIE“
236
238
239
239
240
240
240
246
247
247
248
249
249
251
252
253
255
JEDENÁSŤ KĽÚČOV K ÚSPEŠNÉMU
VYJEDNÁVANIU PODĽA DONALDA TRUMPA
POZITÍVNE MANAŽÉRSKE TECHNIKY
A ŠTÝLY VYJEDNÁVANIA
259
MEDIÁCIA
263
Jedinou pozitívnou stratégiou je spolupráca
Neodmietajte riešenie oponenta
Buďte asertívny
Komunikujte s oponentom priamo a úprimne
Negatívne taktiky často vyplývajú z nekooperatívnych stratégií
Identifikujte taktiku
Kto je dobrým vyjednávačom?
257
261
261
261
262
262
262
264
10
SKE017_sazba.indd 10
5.10.2011 15:44:08
OBSAH
Vyjednávať alebo nevyjednávať?
Princípy efektívnej stratégie vyjednávania
Užitočné zásady pre vyjednávanie
Najlepšie techniky vyjednávania
KOHO MÔŽETE STRETNÚŤ PRI VYJEDNÁVANÍ?
PODRAZÁK
PROFESIONÁL
POCHÁBEĽ
NAIVKA
40 chýb, ktorým je dobre vyhnúť sa pri vyjednávaní
Porovnanie štýlov vyjednávania
271
273
273
274
275
275
275
276
276
277
279
KAPITOLA 7
PRÍKLADY MAJSTROVSKÝCH RÉTORSKÝCH
VYSTÚPENÍ
ŘECKÁ RÉTORIKA
Aristoteles
Epiktétos
Konštantín Filozof
Vavrinec Benedikt z Nedožier
Ján Simonides
Ján Ámos Komenský
Daniel Krman
Nariadenie Márie Terézie proti kliati
Ján Kollár
Pavol Jozef Šafárik
Ľudovít Štúr
Jozef Mistrík
Ján Findra
ZÁVER
POUŽITÁ A ODPORÚČANÁ LITERATÚRA
REJSTŘÍK
281
281
281
282
283
287
288
289
290
292
292
293
295
297
297
299
301
323
11
SKE017_sazba.indd 11
5.10.2011 15:44:08
Download

DVD OBSAHUJE: 12 ÚVOD 14 POJEM