Obsah
Úvod
11
KAPITOLA 1
Komunikácia
13
ČO SA V KAPITOLE DOZVIETE
SOCIÁLNA KOMUNIKÁCIA
ČO JE TO SOCIÁLNA KOMUNIKÁCIA
DESATORO FALOŠNÝCH PREDSTÁV O KOMUNIKÁCII
TEST: KOMUNIKUJETE JASNE?
HLAVNÉ PRÍČINY NEDOROZUMENÍ
VERBÁLNA KOMUNIKÁCIA
NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA
ETAPY VO VÝVOJI SOCIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE
SÚHRN KAPITOLY
OTÁZKY A CVIČENIA
KAPITOLA 2
Neverbálna komunikácia a prečo je užitočné
sa ňou zaoberať
ČO SA V KAPITOLE DOZVIETE
ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ PRE ŠTÚDIUM NEVERBÁLNEJ KOMUNIKÁCIE
POJEM NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA
VÝZNAM NEVERBÁLNEJ KOMUNIKÁCIE
NEVERBÁLNE KÓDY A KÓDOVANIE
ARBITRÁRNE KÓDOVANIE
IKONICKÉ KÓDOVANIE
INTRINZICKÉ KÓDOVANIE
ZÁMERNOSŤ NEVERBÁLNEJ KOMUNIKÁCIE
AKO STE VNÍMAVÝ K REČI TELA?
NEVERBÁLNA VERSUS VERBÁLNA KOMUNIKÁCIA
KLASIFIKÁCIA NEVERBÁLNEJ KOMUNIKÁCIE
1. SYMBOLY
2. ILUSTRÁTORY
3. REGULÁTORY
4. ADAPTÉRY
13
13
14
15
16
17
20
22
24
26
27
29
29
29
30
30
36
37
37
37
37
38
39
42
45
47
47
48
Reč tela
SKE018_sazba.indd 3
12.7.2013 13:00:51
Kapitola
 Obsah
ZHODNÉ PRVKY MEDZI PSYCHOTRONIKOU A NIEKTORÝMI ZNAKMI
V SPRÁVANÍ ĽUDÍ
KOMUNIKÁCIA A NLP
RAPORT
PACING A LEADING
1. KOMUNIKÁCIA PREBIEHA STÁLE
2. ZMYSLOM KOMUNIKÁCIE JE REAKCIA, KTORÚ VYVOLÁ
3. ĽUDIA REAGUJÚ NA SVOJU PREDSTAVU O SKUTOČNOSTI,
NA SVOJ MODEL SKUTOČNOSTI A NIE NA SKUTOČNOSŤ SAMOTNÚ
SÚHRN KAPITOLY
OTÁZKY A CVIČENIA
KAPITOLA 3
Zložky neverbálnej komunikácie a čo v nich nájdeme
ČO SA V KAPITOLE DOZVIETE
OSOBNÉ ZÓNY
PROXIMITA
ORIENTÁCIA A PRIESTOROVÉ ÚPRAVY
TERITORIALITA
SÚHRN KAPITOLY
OTÁZKY A CVIČENIA
KAPITOLA 4
Posturológia
ČO SA V KAPITOLE DOZVIETE
POSTOJE
ZÁKLADNÉ TELESNÉ POSTOJE
DRŽANIE TELA V INTERPERSONÁLNOM KONTAKTE
VZÁJOMNÁ POLOHA V INTERPESONÁLNOM KONTAKTE
ŠESŤ KROKOV K PERFEKTNÉMU DRŽANIU TELA
SEDENIE
NESPRÁVNE SEDENIE
NIEKOĽKO INŠPIRÁCIÍ K POZÍCIÁM V SEDE
SÚHRN KAPITOLY
OTÁZKY A CVIČENIA
CVIČENIA:
49
52
52
52
53
53
53
53
56
57
57
58
59
60
61
62
63
67
67
68
68
68
70
70
71
71
72
75
75
77
4 Reč tela
SKE018_sazba.indd 4
12.7.2013 13:00:51
Kapitola
Obsah 
KAPITOLA 5
Kinezika
ČO SA V KAPITOLE DOZVIETE
KINEZIKA
GESTIKA
TERMINOLÓGIA KINEZIKY
GESTÁ
KINEZIKA A VERBÁLNA KOMUNIKÁCIA
KONVENČNÉ GESTÁ
BARIÉRA V PODOBE ZALOŽENÝCH RÚK
OBVYKLÉ PREKRÍŽENIE RÚK
TEST POZNÁVANIA GEST
ODPOVEDI:
GESTÁ A PREJAVY OSOBNOSTI
PÁR RIADKOV O CHÔDZI
SPRÁVNA CHÔDZA MÁ TIETO ZÁSADY:
SÚHRN KAPITOLY
OTÁZKY A CVIČENIA
KAPITOLA 6
Mimika
ČO SA V KAPITOLE DOZVIETE
MIMIKA – KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM VÝRAZU TVÁRE
FUNKCIE MIMICKÝCH PREJAVOV
MIMICKÉ PREJAVY V INTERAKCII
OTVÁRANIE A ZATVÁRANIE KOMUNIKAČNÝCH KANÁLOV
KOMPLEMENTÁCIA ČI ZHODNOTENIE VERBÁLNEHO/
NEVERBÁLNEHO PREJAVU
NAHRADENIE HOVORENÉHO PREJAVU
UKAZUJTE SA Z KRAJŠEJ STRANY
ROZPOZNÁVANIE EMOCIÍ V ĽUDSKEJ TVÁRI
ZÓNY V TVÁRI
PREKVAPENIE
STRACH
ZNECHUTENIE
ROZČÚLENIE
ŠŤASTIE
81
81
81
81
82
82
84
84
85
86
87
111
113
114
114
115
115
117
117
117
117
118
118
118
118
119
120
120
121
122
122
122
122
Reč tela 5
SKE018_sazba.indd 5
12.7.2013 13:00:51
 Obsah
SMÚTOK
JEMNÉ POZDVIHNUTIE OBOČIA
SÚHRN KAPITOLY
OTÁZKY A CVIČENIA
KAPITOLA 7
Haptika
ČO SA V KAPITOLE DOZVIETE
HAPTIKA – KOMUNIKÁCIA DOTYKOM
DOTYKY
TYPY DOTYKOVÉHO SPRÁVANIA
FUNKČNO–PROFESIONÁLNE DOTYKY
SOCIÁLNE DOTYKY
PRIATEĽSKÉ DOTYKY
MILOSTNÉ DOTYKY
SEXUÁLNÉ DOTYKY
NIEKOĽKO POZNÁMOK K PODÁVANIU RUKY
ŠTÝL STISKU RUKY
DOMINANTNÝ ŠTÝL
SPOJENECKÝ ŠTÝL
PODRIADENÝ ŠTÝL
RUKAVICE
ZDVOJENÝ DOTYK
CHYTENIE ZA ZÁPESTIE
UCHOPENIE ZA RAMENO
DĹŽKA STISKU RUKY AKO KOMUNIKAČNÝ NÁSTROJ
A AKÝ JE VÁŠ STISK RUKY?
SEBADOTÝKANIE
VÝZNAM DOTYKOVÉHO SPRÁVANIA
SÚHRN KAPITOLY
HAPTIKA
OTÁZKY A CVIČENIA
KAPITOLA 8
Očný kontakt
ČO SA V KAPITOLE DOZVIETE
KOMUNIKÁCIA PROSTREDREDNÍCTVOM POHĽADU
PREMENNÉ POHĽADU
122
123
124
125
127
127
127
128
129
129
130
130
130
130
130
130
131
131
131
132
132
133
133
133
135
136
136
137
137
137
139
139
139
140
6 Reč tela
SKE018_sazba.indd 6
12.7.2013 13:00:51
Obsah 
POHĽAD V INTERAKCII
UPRIAMNEÝ POHĽAD A POHĽAD Z OČÍ DO OČÍ
ZUŽOVANIE A ROZŠIROVANIE ZRENIČIEK
OČNÝ KONTAKT A PRÍŤAŽLIVOSŤ
SÚHRN KAPITOLY
OTÁZKY A CVIČENIA
KAPITOLA 9
Paralingvistika
ČO SA V KAPITOLE DOZVIETE
PARALINGVISTIKA – KOMINIKÁCIA MIMOSLOVNÝMI ZLOŽKAMI
HLASOVÉHO PREJAVU
ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY PARALINGVISTIKY
HLASOVÁ DIMENZIA AKUSTICKÉHO PREJAVU
PAUZY V KOMUNIKAČNOM PRÚDE
GRAMATICKÉ PRÍPADY
NEGRAMATICKÉ PRÍPADY
PARALINGVISTIKA V INTERAKCII
SÚHRN KAPITOLY
KAPITOLA 10
VZHĽAD A ÚPRAVA ZOVŇAJŠKU
ČO SA V KAPITOLE DOZVIETE
KOMUNIKÁCIA VZHĽADOM
SIGNÁLY VYSIELANÉ NAŠIM VZHĽADOM
OBLEČNIE A ĎALŠIE DOPLNKY
FYZICKÝ VZHĽAD
NIEKOĽKO POZNÁMOK NA TÉMU KOMUNIKÁCIA PACHOM
SÚHRN KAPITOLY
OTÁZKY A CVIČENIA
KAPITOLA 11
REČ TELA – RÝCHLY SPRIEVODCA
HLAVA
RAMENÁ
RUKY
NOHY
CELÁ POSTAVA
140
143
144
145
147
148
151
151
151
152
152
153
154
154
154
156
159
159
159
160
161
161
162
163
163
165
165
165
165
166
166
Reč tela 7
SKE018_sazba.indd 7
12.7.2013 13:00:51
 Obsah
SPRÁVANIE SA OSOBY, KTORÁ KLAME
SPRÁVANIE OSOBY, KTORÁ SA SNAŽÍ ZÍSKAŤ ZÁUJEM DRUHÉHO POHLAVIA
REČ TELA – RÝCHLY SPRIEVODCA II. PODĽA O´CONELLOVCOV
REČ TELA – RÝCHLY SPRIEVODCA III.
PRÍKLADY A PRAKTICKÉ APLIKÁCIE
NESÚLAD VERBÁLNEHO A NEVERBÁLNEHO
KLAMSTVO A NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA
VLASY – SYMBOL NEVEDOMIA
ČERVENÁ CO VLASOCH
MAKE-UP
OBLEČENIE
ČO MOŽU PREZRADIŤ TOPÁNKY
DĹŽKA KROKU
NAIVNÉ A PRIMITÍVNE KLAMANIE
NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA A HĽADANIE PRÁCE
KAPITOLA 12
Sprievodcaobchodnou schôdzkou z hľadiska
neverbálnej komunikácie
DOKRESLITE SVOJE SLOVÁ RUKAMI
AKO SPRÁVNE ZAOBCHÁDZAŤ S RUKAMI V PRIEBEHU DISKUSIE
V SEDE
V STOJI
PREČO JE PODSTATNÝ STABILNÝ, ALE DOSTATOČNE POHODLNÝ POSTOJ
V SEDE
V STOJI
TRUP NECHAJTE V POKOJI
SPRÁVNA POLOHA TRUPU V SEDE
REČ TELA – ODHAĽTE POSTOJ POSLUCHÁČA
ČO MÔŽU NAPOVEDAŤ NIEKTORÉ SIGNÁLY
NIEKOĽKO INŠPIRÁCIÍ AKO STÁŤ A NESTÁŤ PRI PREZENTÁCII
PRVÝ DOJEM – VEĽKÁ TÉMA
PRVÝ DOJEM
CVIČENIE
ÚROVNE, NA KTORÝCH SA DÁ LADIŤ NA DRUHÉHO (PACING)
CVIČENIE
166
166
167
168
175
175
175
175
176
176
176
176
177
179
181
183
183
184
184
184
184
185
185
185
185
185
186
187
190
191
192
193
194
8 Reč tela
SKE018_sazba.indd 8
12.7.2013 13:00:51
Obsah 
PRISPÔSOBTE SVOJE TELO TAK, ABY SA VÁŠ POSTOJ PODOBAL
POSTOJU VÁŠHO KLIENTA
CVIČENIE:
PAMÄTAJTE:
ZLADENIE DYCHU
PRISPÔSOBENIE SA KLIENTOVEJ REČI
PRISPÔSOBENIE SA MYŠLIENKOVÉMU PROCESU KLIENTA
SENZORICKY ORIENTOVANÉ SLOVÁ
SENZORICKY ORIENTOVANÉ FRÁZY
K URČENIU HLAVNÉHO ZMSLOVÉHO KANÁLU U KLIENTA MÔŽU
POMÔCŤ POHYBY OČÍ
TEST: AKO SA PÁČITE SAMI SEBE
TEST V ZRKADLE
MNOHÍ SÚ NEPOKOJNÍ SO SVOJÍM VZHĽADOM
DVAKRÁT DOBRÝ PRVÝ DOJEM NEUROBÍTE
RAPORT
PACING
KONGRUENCIA
SPRIEVODCA OBCHODNÝM STRETNUTÍM Z HĽADISKA
NEVERBÁLNEJ KOMUNIKÁCIE – POKRAČOVANIE
STRUČNÁ INŠPIRÁCIA
KAPITOLA 13
Neverbálna komunikácia a partnerské vzťahy
AKO NESADNÚŤ NA LEP DON JUANOM
PRIŤAHUJETE DRUHÝCH?
KAPITOLA 14
Neverbálna komunikácia a výberový pohovor
KEĎ VYBERÁTE ZAMESTNANCA
PRVÝ OBRÁZOK PRI PRÍCHODE
ČO SI VŠIMNÚŤ NA VZHĹADE UCHÁDZAČA?
VYHNITE SA NADRADENOSTI
SKÚMAJTE REČ TELA UCHÁDZAČA
ROBTE SI PRIEBEŽNE POZNÁMKY
AKO ROZDELIŤ ROLY PRI VIACČLENNOM TÍME
SVOJ PODNIK TIEŽ REPREZENTUJETE
REČ TELA – AKO SA JU NAUČIŤ VNÍMAŤ
194
194
195
195
195
196
197
198
198
200
201
203
203
204
204
205
206
246
255
255
256
257
259
259
259
260
260
260
261
261
262
Reč tela 9
SKE018_sazba.indd 9
12.7.2013 13:00:51
 Obsah
KAPITOLA 15
Neverbálna komunikácia pre cestovateľov
NIEKOĽKO RÁD OD DIANNY BOOHEROVEJ
POZNÁMKY KU GESTÁM
A ĎALŠÍ KULTÚRNY TEST
263
264
268
273
KAPITOLA 16
Neverbálna komunikácia so šéfom
277
TU SA PONÚKA NIEKOĽKO ZÁKLADNÝCH RÁD:
277
KAPITOLA 17
Neverbálna komunikácia a úspešný flirt
POHĽADY
ZRKADLENIE
BLESKOVÁ SIGNALIZÁCIA OBOČIA
UKAZOVANIE
ŽMURKANIE
PRAVIDLÁ PRE VYUŽITIE PREDCHÁDZAJÚCICH RÁD
DESAŤ KROKOV K DÔVERNOSTI
ČO ROBÍ MUŽOV PRÍŤAŽLIVÝMI
... A ČO PRÍŤAŽLIVOSŤ ŽENY ?
OBLASŤ: HLAVA A KRK
OBLASŤ: RUKY A RAMENÁ
OBLASŤ: NOHY
KAPITOLA 18
Záver
Zoznam použitej a doporučenej literatúry
Index
281
281
282
282
282
282
283
283
284
286
286
286
287
289
291
293
10 Reč tela
SKE018_sazba.indd 10
12.7.2013 13:00:51
Download

Obsah - ePlanet.sk