FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI
ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI
1.
2.
Kalker
gibi
tortul
kayaçların
metamorfik kayaçlarına dönüşmesinde etkili
olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde
verilmiştir (5 puan)?
A. Soğuma - Buzullaşma
B. Ayrışma - Erime
C. Sıcaklık - Basınç
D. Aşınma - Tortulaşma
3.
Aşağıdakilerden hangisinde verilen
kayaçların ikisi de başkalaşım sonucunda
oluşmuştur (5 puan)?
A. Mermer - Kalker
B. Elmas - Kömür
C. Elmas – Bazalt
D. Mermer – Elmas
E. Gnays – Kalker
4.
-Tabakalı yapıya sahiptirler.
- İçlerinde fosil bulunur.
- Çökelme ile oluşmuştur.
Yukarıda bir kayaç türünün bazı özellikleri
verilmiştir.
Aşağıdaki kayaçlardan hangisi bu kayaç
grubu içinde yer almaz (5 puan)?
A) Traverten
B) Jips
C) Kömür
D) Mermer
E) Tebeşir
5.
Aşağıdaki taşlardan hangisi volkanik
faaliyetlere
bağlı
olarak
meydana
gelmemiştir (5 puan)?
A) Granit
B) Bazalt
C) Tüf l
D) Kalker
E) Andezit
6.
Aşağıdaki şekilde belirtilen göl
oluşumu hangisidir (5 puan)?
A.
B.
C.
D.
Karstik göl
Tektonik göl
Alüvyal Set Gölü
Krater Gölü
E.
Volkanik Set Gölü
7.
Kayaçlar kaç gruba ayrılır. Adlarını
yazınız(5 puan)?
8.
Aşağıdakş şekilde numaralandırılmış
şekilde Peri bacalarının olşumunda etkili olan
kaçayları adlarını yazını (2x2.5=5)?
1.
2.
9.
Aşağıdaki dünya dilsiz haritasında
numaralandırılmış alanların hangi kıtalar ve
okyanuslara ait olduğunu yazınız (OkyanusKıtalar)(9x2=18 puan)?
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kıta-Okyanus
10.
Tektonik göllere üç tane örnek veriniz
(5 puan)?
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI
ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI
11.
Aşağıdaki haritada numaralandırılmış akarsuların akarsu havzalarının adlarını şeklin
altında belirtilen numaraların karşısına yazınız (14x1=14 puan)?
12.
Aşağıdaki şekilde numaralandırılmış göllerin isimlerini tabloya yazınız (10x2=20 puan)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13.
Göller
Aşağıdaki kavram haritasında belirtilen boşlukları doğru şekilde doldurunuz (8x1=8 puan)
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI
ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI
1. Günlük sıcaklık farkının az ve nemin fazla olmasına bağlı olarak kayaçlar
üzerinde oluşan çözünme türünü açıklayarak Dünya üzerinden çok görüldüğü
yerleri yazınız.
2)“Yeryüzünü oluşturan kayaçların ufalanan kırıntıları akarsular, rüzgarlar, buzullar, dalga ve akıntılar
gibi dış kuvvetler tarafından taşınır. Taşınan bu malzemeler okyanus ve göl tabanlarında birikerek
zaman içinde sıkışıp tortul kayaçlara dönüşür. Tortul kayaçlar da tortulanma özelliklerine bağlı olarak
üç gruba ayrılır.”
Bu tortul kayaçlardan çözünerek suya karışan minerallerin suyun buharlaşması ya da
durgunlaşmasıyla dibe çökerek sertleşmesiyle oluşan kayaçlara ne denir? Bu tortul kayaçlara iki
örnek veriniz.
3. Karalar üzerindeki çukurlarda birikmiş durgun sulara göl denir. Bulundukları bölgenin
iklim jeolojik ve jeomorfolojik yapısına bağlı olarak farklılık gösteren dünyanın hemen her
tarafına dağılmış irili ufaklı bir çok göl bulunur. Dünya’da en büyük tatlı su gölü Kuzey
Amerika'daki Superior Gölü ve en tuzlu gölü de Lut gölüdür. Buna göre;
3.a. Göl sularının acı, tatlı ve tuzlu olmasına etki eden faktörleri açıklayınız
3.b. Türkiye’de suları tatlı olan göllere 2 adet örnek veriniz.
4-Aşağıdaki soruları doğru(D) ya da yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.
4.a.Tor topografyası granit bloklarından oluşur. (
)
4.b. Dünyada en fazla tatlı suya sahip su kaynakları göllerdir. (
)
4.c. Gidegeni olan göller tatlı suya sahiptir. () (TRC1001K03)
4.d. Baraj gölleri doğal heyelan sonucu meydana gelir. ( )
4.e. Amazon ve Kongo nehirleri düzenli rejime sahip akarsulardır. (
)
5. Aşağıdaki boşluklara uygun gelen terimleri yazınız.
(Akifer, 3. Jeolojik, kimyasal tortul, okyanuslar, 1. jeolojik,dış püskürük, ilkel zaman,
bataklıklar, iç püskürük, kapalı havza, Atlas Okyanusu)
5.a.Kalker ve kayatu….......................zu kayaçlara örnektir. (TRC1001K01)
5.b.Taşkömürü …….......................…………….zamanda, linyit ise ….......................…
zamanda oluşmuştur. (TRC1001K01)
5.c.Püskürük kayaçların oluşumunda ……….......................etkilidir. (TRC1001K01)
5.d. İçinde yer altı suyu bulunduran tabakaya……….......................…………… denir (TRC1001K03)
5.e. Magma yeryüzüne doğru yükselir ve yeryüzüne çıkıp katılaşırsa
………….......................……..kayaçlar oluşur. (TRC1001K01)
6.Kömür çok miktarda bitkisel maddenin havasız bir ortamda ve basınç altında değişmesi
sonucunda oluşan bir kayaçtır.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI
ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI
Buna göre; kömür aşağıdaki kayaç türlerinden hangisine bir örnektir?( TRC1001K01)
A)İç püskürük
B)Dış püskürük
C)Organik tortul kayaçlar
D) Kimyasal tortul kayaçlar
E) Başkalaşım kayaçlar
7.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız
7.1. Mağaraların tavanlarından damlayan suların içindeki erimiş halde bulunan maddelerin
zamanla tortulaşıp sertleşmesiyle oluşan sarkıtlar oluşum bakımından aşağıdaki kayaç
gruplarından hangisine örnektir?
A)Başkalaşım
B)Kimyasal tortul
D)Fiziksel tortul
C)Organik tortul
E)Püskürük
7.2
Aşağıdakilerden hangisi şekildeki kaynağın özelliği değildir? TRC1001K03
A)Bulunduğu bölgede mağaraların yaygın olması
B)Sularının soğuk olması
C)Kireç bakımından zengin olması
D)Sularının basınçlı olarak fışkırarak çıkması
E)Su seviyesinin yıl içinde değişiklik göstermesi
7.3. Göller oluşumlarına ve sularının kimyasal özelliklerine göre sınıflandırılır.
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir özelliğe göre sınıflandırmadır? TRC1001K03
A)Acı
B)Tatlı
C)Sodalı
D)Tektonik
E)Tuzlu
7.4.Aşağıda verilen kayaçların hangisinde fosil bulunmaz? (TRC1001K01)
B) Tebeşir
A) Granit
D) Linyit
C) Taş Kömürü
E) Turba
7.5.Bir akarsudan sulama amacı ile yılın ancak belli bir kesiminde yararlanabiliyorsa
bu durum akarsuyun öncelikle hangi özellliği ile ilgili olabilir? (TRC1001K03)
A) Rejimi
B) Akımı
C) Hızı
D) Eğimi
E) Yükü
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI
ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI
7.6. Ürgüp-Göreme çevresindeki peri bacalarının oluşumunda aşağıdaki kayaçlardan
hangisi etkili olmuştur?
(TRC1001K01)
A) Kalker
B) Kil taşı
C) Granit
D) Tüf
E) Kaya tuzu
7.7 Tebeşir çok miktarda bitkisel maddenin havasız bir ortamda ve basınç altında
değişmesi sonucunda oluşan bir kayaçtır? (TRC1001K01)
Buna göre; kömür aşağıdaki kayaç türlerinden hangisine bir örnektir?( TRC1001K01)
A)İç püskürük
B)Dış püskürük
C)Organik tortul kayaçlar
D)Kimyasal tortul kayaçlar
E)Başkalaşım kayaçlar
7.8-. Yağmur ve kar sularıyla beslenir.
II. Oluşumunda tabakaların yapısı ve uzanışı etkilidir.
III. Tarımda sulama amacıyla kullanılır.
Yukarıda özelliği verilen kaynak suyu aşağıdakilerden hangisidir?(TRC1001K03
A) Fay kaynağı
B) Vadi kaynağı
C) Artezyen kaynağı
D) Karstik kaynak
E) Gayzer kaynağı
7.9. . Aşağıda verilen kayaçların hangisinin oluşumu yanlış eşleştirilmiştir? (TRC1001K01)
A) Kalker
Kimyasal Tortul
B) Bazalt
Dış Püskürük
C) Çakıl taşı
Fiziksel Tortul
D) Linyit
Organik Tortul
E) Taş kömürü
Mekanik Tortul
7.10.- Aşağıdakilerden hangisi akarsuların beslenme kaynaklarından biri değildir?
(TRC1001K03)
A) Kar erimeleri
B) Yeraltı suları
D) Kaynak suları
C) Göller
E) Denizler
Download

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU