FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ
ADI VE SOYADI : ………………………………………………..
A.













B.
KAZANIM PEKİŞTİRME ÇALIŞMASI 2
HAZIRLAYAN : İzzet HEKİN
Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
(……) Ekonomik değeri olan minerallere kayaç denir.
(……) Bir taşı oluşturan mineraller onun sadece rengini etkiler.
(……) Civa ve petrol katı minerallerdir.
(……) Mineraller yapay olarak oluşturulamazlar.
(……) Büyük ve sert taş kütlelerine çakıl denir.
(……) Kayaların parçalanmış küçülmüş haline taş denir.
(……) Bir taş parçası içinde birden çok türde mineral bulunabilir.
(……) Anıtkabir’in yapımında kullanılan taş andezit ya da Ankara taşıdır.
(……) Taşlar bazen ufalanmış parçacıkların birleşmesiyle de oluşabilir.
(……) Mineraller genellikle katıdırlar. Yalnızca petrol ve civa sıvıdır.
(……) Lavların yeryüzüne çıkıp sertleşmesi ile oluşan kayaçlara granit denir.
(……) Granit en yumuşak kayaçtır.
(……) Minerallerin en serti elmas ve en yumuşağı da talk ( pudra) dır.
Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları, verilen uygun sözcüklerle tamamlayınız.
sıvı
tek
minerallarden
kaya
mineral
taşları
magmanın
kum
maden
taşlar
çakıllar
1. Ekonomik değeri olan minerallere ……………………………….. diyoruz.
2. İlk insanlar ………………………… yontarak çekiç, balta ve mızrak yaptılar.
3. Kayaların parçalanmasıyla ………………………… , taşların parçalanmasıyla da
…………………………… oluşur.
4. Kayaçlar, ateş küredeki …………………………. yeryüzüne çıkıp soğuması ve
katılaşması sonucu oluşur.
5. Büyüteçle bir taaş parçasını incelediğimizde taşarlın oldukça küçücük
parçalardan oluştuğunu görürüz. Bu parçacıklara …………………………. denir.
6. Taşlar …………………………….. tür mineralden oluşabildiği gibi farklı türde
minerallerden de oluşabilir.
7. Civa ve ham petrol ……………………….. minerallerdir.
C. Aşağıdaki açıklamalara uygun kavramları yazınız.
Altın
………………………: Büyük ve sert taş kütlesi.
Mineral
………………………: Kayaçları oluşturan maddelerin her biri.
………………………: Parlaklığını ve değerini kaybetmeyen önemli maden.
Kaya
………………………: Çakılların ufalanmasıyla oluşan küçük parçacıklar.
………………………: Magmanın yeryüzüne çıkıp, soğuyup katılaşması sonucu
Kum
oluşan yapı.
Kayaç
http://www.izzethekin.fevziozbey.k12.tr
FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ
ADI VE SOYADI : ………………………………………………..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
KAZANIM PEKİŞTİRME ÇALIŞMASI 2
HAZIRLAYAN : İzzet HEKİN
Aşağıdaki soruların cevaplarını işaretleyiniz.
Kayaçları oluşturan parçacıklara ne ad verilir?
A) Kum
B)Taş
C) Maden
D) Mineral
Büyük taş kütlelerine ne ad verilir?
A) Maden
B) Kaya
C) Mineral
D) Kayaç
Taşların yapısını oluşturan mineraller taşarlın hangi özelliğinde belirleyici
değildir?
A) Aşınma
B) Renk
C) Büyüklük
D) Sertlik
Aşağıdakilerden hangisi altın, gümüş, elmas gibi madenleri değerli kılan
özelliklerden değildir?
A) Doğada az bulunması
B) B) Kolay elde etme
C) Rengini ve parlaklığını kaybetmeme
D) Dış etkenlerle özelliğini kaybetmeme
“çakıl – kaya – kum – kayaç – taş”
Yukarıdaki oluşumların büyükten küçüğe sıralanışı hangi seçenekte
verilmiştir?
A) Taş – kaya – kayaç – çakıl - kum
C) Kayaç – kaya – taş – çakıl - kum
B) Taş – çakıl – kaya – kayaç - kum
D) Kum- çakıl – taş – kaya - kayaç
Kayaçlar nasıl oluşmuştur?
A) Yağmurun etkisiyle
C) Toprağın sıkışması sonucunda
B) Rüzgarın etkisiyle
D) Magmanın soğuyup katılaşmasıyla
Ekonomik değeri olan taş ve minerallare ne denir?
A) Mermer
B)Altın
C) Gümüş
D) Maden
Yer altındaki madenleri, suları ve deprem olabilecek yerleri inceleyen bilim
dalı hangisidir?
A) Astronomi (gök bilimi)
B) Zooloji ( hayvan bilimi)
C) Jeoloji ( yer bilimi)
D) Biyoloji ( canlı bilimi)
9. Ateş küredeki magmanın yüzeye çıkıp soğuması ve katılaşması sonucunda
oluşan nedir?
A) Su
B)Toprak
C) Tuz
D) Kayaç
http://www.izzethekin.fevziozbey.k12.tr
Download

kazanım pekiştirme çalışması 2