Kemal Kýlýçdaroðlu
11 Mart'ta gelecek
CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu
28 Þubat'tan 29 Mart'a kadar, 30 günde 49
miting yapacak. Kýlýçdaroðlu, Çorum'a ise 11
Mart'ta gelecek.Kýlýçdaroðlu 28 Þubat Cuma gü-
nü Balýkesir ve Çanakkale gezileriyle
baþlayacaðý yerel seçim turunu 29
Mart günü Ýstanbul mitingiyle tamamlayacak.
Miyase Cemek 10
yýldýr kayýp olan evladý
Oðuz Akuþ'u arýyor
A
SAYF
3’TE
Miyase Cemek isimli anne 10 yýl önce Sepetçi mahallesinde ikametgah etmekte iken bir Cumartesi SAYFA
günü oynamak için dýþarý çýkan ancak bir daha geri 3’TE
dönmeyen oðlu Oðuz Akuþ'u arýyor.
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
25 ÞUBAT 2014 SALI
40 KURUÞ
HÜBTUAM mayýsta tamamlanacak
SMMMO
Baþkaný Yýldýrým'dan
"Vergi Haftasý" mesajý
Arasta
esnafýna
projesini
anlattý
Muzaffer Yýldýrým
Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim Kurulu Baþkaný
Muzaffer Yýldýrým "Vergi Haftasý" nedeniyle
basýn açýklamasý yayýnladý.
SAYFA 4’TE
Somalili
öðrencilerden Kimse
Yok Mu'ya ziyaret
CHP
Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Parti Yöneticileri ile birlikte Arasta için hazýrlanan projeyi anlatmak üzere
Arastayý ziyaret ettiler. CHP heyeti tek tek arasta esnafýný gezerek,
tarihi dokunun korunmasý ve yaþatýlmasý için hazýrlanan projelerini
esnaflara duyurdu. Arasta'yý bir kapalý çarþý haline getiren ve tarihi
dokuyu yaþatmak adýna sunulan
proje esnaflardan ve vatandaþlardan ilgi gördü.
A
SAYF
A
D
’
0
1
Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi Samanyolu Kolejinin Somalili öðrencilerini misafir etti. Öðrenciler Kimse Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç'a derneðin yurt içindeki ve yurt dýþýndaki faaliyetleri ve çalýþmalarý
hakkýnda sorular sordular.Erkal Aykaç soru- SAYFA
DA
lara verdiði cevap da fernek olarak toplumun 6’
yardým deðerlerini etkin hale getirerek din,
dil,ýrk ve cinsiyet ayýrýmý gözetmeksizin...
Hitit Üniversitesi Merkez Laboratuvar (HÜBTUAM) toplantýsý yapýldý.Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, HÜBTUAM Müdürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ,
Müdür Yardýmcýlarý Yrd. Doç. Dr. Serhat Fevzi Özeren ve Yrd.Doç. Dr. Çe-
tin Çakanyýldýrým, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul
ile Mühendislik ve Fen-Edebiyat Fakültelerinden konuyla ilgili öðretim
elemanlarýnýn katýldýðý istiþare top- SAYFA
’TE
lantýsý rektörlük konferans salonun- 3
da gerçekleþtirildi.
Reha
Metin
Alkan
Enstitülerde 21 programda 948 öðrenci eðitim alýyor
Yeni Defterdarlýk binasý
çalýþmalarý devam ediyor
Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay beraberinde ki heyetle Vergi Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti.Ziyarete Defterdar Ýhsan Özbay
ile birlikte, Defterdar Yardýmcýsý Mehmet
Tural, Gelir Müdürü Nazlý Keleþ, Vergi
Dairesi Müdürü Zeki Çevik ve bazý personeller katýldý. Özbay günü anýsýna Vali
Sabri Baþköy'e çiçek ve hediye takdim etti.Vali Baþköy yaptýðý konuþmada, vergiyi
toplayan Maliye Teþkilatýna ve vergi ödemeyi yükümlülük haline getiren tüm Çorumlulara teþekkür AYFA
S
ederek, bu tür haftalarýn farkýn- 5’TE
dalýk yaratma amaçlý olduðunu
dile getirdi.
"Bizim tek derdimiz milletimizin
duasýný almaktýr"
Ýbrahim Güleç
Faruk Özkader
SAYFA 10’DA
"Ölüm Öpücüðü"
tiyatroseverlerle
buluþacak
Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun "Ölüm Öpücüðü" isimli oyunu Çorum'da tiyatroseverlerle buluþacak.Simon Williams'ýn yazdýðý Þükran Yücel'in çevirdiði
ve Tayfun Eraslan'ýn yönettiði
iki perdelik oyun 7 Mart
Cuma günü saat 20.00'da
8 Mart Cumartesi güA
SAYF
nü ise 14.00 ila 20.00 3’TE
saatlerinde
Çorum
Devlet Tiyatrosu salonunda sahnelenecek.
Dün gündeme bomba gibi düþen dinleme iddialarý ile ilgili listede Av.Ýbrahim Güleç ve Av.
Faruk Özkader'de yer alýyor.
Av. Ýbrahim Güleç konu hakkýnda yayýnladýðý
yazýlý basýn açýklamasýnda, "Ulusal medyada bugün (dün) þahsým ve ortaðým Faruk Özkader hakkýnda Selam Terör Örgütü üyesi...
SAYFA 10’DA
Halit Çaðdaþ'tan 'dinleme' tepkisi!
SAYFA
2’DE
"Geleceðimizle oynayanlarýn oyunlarýný bozacaðýz"
SAYFA 7’DE
TEK
YILDIZ
2
HABER
25 ÞUBAT 2014 SALI
2
"Bilmek ve bildiðini sunmak
arasýnda büyük fark vardýr"
Sahibinden 450 M2
Kiralýk Ýþ yeri
AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 36
( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 450 Metrekare kapalý Ýþ yeri
Sahibinden Kiralýktýr.
Müracaat Tel: 0532 641 57 13
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde
her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi
bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2
den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz
satýþ fiyatý 500 m2 si peþin=10.000 TL
Kredi kartlarýna taksitli 11.000 TL
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
25.02.2014
2. Ay, 28 Gün,
8. Hafta
Yüreðimi eriten akþamýn üzgün evidir
Yaðmur varken aðýný ördüðü.
Bozgun, bu köyü kuran sözcük
Bense yabancýsýyým bu yerlerin.
Þöyle bir oturuyorum elimde sigaram
Yine de garip, mutsuz ve yalnýzým
Yüreðimde,
Aðlayan sesi pýnarlarýn
Þafakta terli bir çizgidir uzanan ovalar
Üstünde cansýz birer iskelet gibi
Duran aðaçlar var.
Arkamda sýrtýmý rahatça dayadýðým
Daðlar, gökyüzü sonsuz mavi
Oysa altýnda ölü gibi yatan
Ýnsanlar, insanlar var.
Prof. Dr. Mehmet
Evkuran
ELEMAN ARANIYOR
Tel: 0532 684 43 14
04:48
06:14
12:00
15:02
17:35
18:53
BOZGUN
Doç. Dr. Nesime
Ceyhan Akça
Ön Muhasebede istihdam edilmek üzere Askerliðini yapmýþ
GO-PLUS ve LKS programlarýný bilen eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn CV ile birlikte
Akþemsettin Caddesi No:20 adresimize
yapýlmasýrica olunur.
:
:
:
:
:
:
Günün Þiiri
Geçtiðimiz yýllarda uygulanan ve gençler tarafýndan çok beðenilen
"Seyyah Bizim Ýller" gezi projesinin bu dönem baþvurularý baþladý.
"Seyyah Bizim Ýller" projesi, kendi imkânlarýyla il dýþýnda herhangi bir geziye veya gençlik aktivitelerine katýlmamýþ gençlere öncelik verilen
bir hareketlilik projesi olarak dikkat çekiyor. 14-26 yaþ grubunda ki herkesin baþvurabileceði gezi etkinliði ücretsiz olup, ulaþým yeme, içme gibi tüm
masraflar Gençlik ve Spor Bakanlýðýnca karþýlanýyor. Günübirlik yapýlacak
gezilerde gençler gittikleri yerlerin tarihi ve kültürel dokularýný, turistik yerlerini ve doðal güzelliklerini görme þansý buluyor.
Baþvurular için kontenjanlarýn sýnýrlý olduðu belirtilirken, gezilere katýlmak isteyenler baþvurularýný Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezine
þahsen yapmalarý gerekiyor. Projeyle ilgili ayrýntýlý bilgi almak isteyenler (0
364) 223 13 20 numaralý telefonu arayabilirler. Bahadýr YÜCEL
Bay eleman aranýyor
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
HATIRLATMA: KIBLE SAATÝ VAKTÝ: Takvimimizde
her þehir için gösterilen Kýble Saati vaktinde,
Güneþ'e doðru dönen kimse, Kâbe yönüne dönmüþ
ve o yerin kýblesini bulmuþ olur.
"Seyyah Bizim Ýller"e
baþvurular baþladý
Ön Muhasebede Çalýþtýrýlmak üzere
YILDIZ AJANDA
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafýndan organize edilen "Etkili Sunum
Teknikleri" konulu konferans Rektörlük
konferans salonunda gerçekleþtirildi. Öðretim
üyeleri ve öðrencilerin ilgi gösterdiði konferansa
konuþmacý olarak Çankýrý Karatekin Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Nesime Ceyhan Akça katýldý.
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn da katýldýðý programýn açýlýþ konuþmasýnda Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran,
Enstitü etkinlikleri hakkýnda bilgi verdi. Akademisyenlerin ve bilimle uðraþanlarýn elde ettikleri
bilgileri meslektaþlarý ve kamuoyu ile paylaþma
sorumluluðu taþýdýklarýný, bunun ise günümüzde
ayrý bir disiplin haline geldiðini belirten Prof. Dr.
Evkuran, bilmek ile bildiðini paylaþmak ve sunmak arasýnda bariz bir fark bulunduðunu, bilgi
aktarýrken teknolojinin etkin ve doðru kullanýmýnýn herkes için kritik deðer taþýdýðýný ifade etti.
Prof. Dr. Evkuran verdiði desteklerden dolayý
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a, konferans
konuþmacýsý Doç. Dr. Nesime Ceyhan Akça 'ya
ve katýlýmcýlara teþekkür etti.
Doç. Dr. Nesime Ceyhan Akça ise "Etkili Sunum Teknikleri" konulu konferansýnda beden dili, ses, görüntü, duruþ, renk kullanýmý, doðru slayt
seçimi, içerik gibi konularda önemli bilgiler verdi.
Doç. Dr. Akça, etkili bir sunumun gerçekleþtirilebilmesinde, sunum yapan kiþinin iletiþim kurabilme yeteneðinin, konuya yönelik hazýrlýðýnýn
ve inancýnýn önemine iþaret etti.
Akça, özenle kullanýlan sözel/yazýlý ifadenin,
anlamlý beden dilinin ve teknolojik görsel-iþitsel
araçlarýn desteðinin etkili bir sunum için önemli
olduðunu vurguladý. Konuþmasýna, sunum öncesi, sunum sýrasýnda ve sunum sonrasýnda yapýlmasý gereken hususlar hakkýnda bilgi veren Akça,
etkili bir sunumda, konuþmacýnýn kýyafetinin nasýl olmasý gerektiði, heyecanýn nasýl üstesinden
gelineceði, görsel sunumun nasýl hazýrlanmasý
gerektiði konularý üzerinde durarak, konuþmacý
ile dinleyiciler arasýnda gerçekleþecek göz temasýnýn, mimiklerin ve ses tonunun dengeli kullanýmýnýn öneminden bahsetti.
Akça son olarak, sunum yapýlan mekanýn fiziksel durumunun, sunumun üzerindeki etkisinden bahsetti.
Konferansýn sunum bölümünden sonra dinleyicilerin soru ve katkýlarýyla devam eden programýn sonunda Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Doç. Dr. Nesime Ceyhan Akça'ya teþekkür etti.
Haber Servisi
Enstitülerde 21 programda
948 öðrenci eðitim alýyor
Hitit Üniversitesi Enstitüleri büyümeye devam
ediyor.2010-2011 eðitimöðretim yýlýnda 5 yüksek
lisans programýnda 82 öðrenciye sahip olan Sosyal
Bilimler Enstitüsünde, bu
yýl itibariyle 9 yüksek lisans, 5 doktora programý
olmak üzere 14 lisansüstü
programda 749 öðrenci
eðitimlerini sürdürüyor.
Benzer þekilde, 4 yüksek lisans programýnda 60
öðrenci ile eðitime baþlayan
Fen Bilimleri Enstitüsünde
ise bu yýl itibariyle 5 yüksek
lisans, 2 doktora programý olmak üzere toplam 7 lisansüstü programda 199 öðrenci ile
eðitim faaliyetleri devam ediyor. Her iki enstitüde de 2010
yýlýnda 9 lisansüstü programda 142 öðrenci ile baþlanan
lisanüstü eðitimler bugün 21
programda 948 öðrenci ile
devam ediyor.
Haber Servisi
Ýmtiyaz Sahibi
Yýl: 9 Sayý: 2715 25 ÞUBAT 2014 SALI
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Fatih AKBAÞ
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Spor Yönetmeni
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Hangi tepeye baksan bir anýt karþýlar
insaný
Ýþlenmemiþ bir nakýþ gibi
Temiz, siyah güleç yüzlü çocuklar
Ve göçebe çadýrlarý
Hayvan derisinden paltolarýyla
Kadýnlar, erkekler ve çocuklar.
Yarýn bir avcý çiftesini doðrultup
Bir serçenin özlemle çarpan yüreðine
Hadi.
Bozgun ve yenilmiþliðimiz tekrarlansýn
Utanç kalýntýsý bu kule, büyümesi yarým
kalmýþ böcek
Bu marþý da siz çalýn ey korkusuzluk
Bilin bir þölen kadar kýsadýr hayat.
Ender SARIYATI
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2.172
2.980
STERLiN 3.606
JPY YENi 0,211
2.182
2.993
3.623
0,212
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
VEFA ECZANESÝ
TEL:224 83 26
GAZÝ CD. 53/B - KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI
SEDEF ECZANESÝ
TEL: 221 64 44
B.EVLER MAH. DUMLUPINAR CAD. NO:2/B
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
25 ÞUBAT 2014 SALI
HABER
3
Kemal Kýlýçdaroðlu
11 Mart'ta gelecek
CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu 28
Þubat'tan 29 Mart'a kadar, 30 günde 49 miting
yapacak. Kýlýçdaroðlu, Çorum'a ise 11 Mart'ta
gelecek.Kýlýçdaroðlu 28 Þubat Cuma günü Balýkesir
ve Çanakkale gezileriyle baþlayacaðý yerel seçim turunu 29 Mart günü Ýstanbul mitingiyle tamamlayacak.
Bazý günler 3 miting yapacak olan Genel Baþkan
Kýlýçdaroðlu olaðanüstü koþullarla karþýlaþýlmazsa 1
Mart'ta Bursa Yalova, 2 Mart günü Eskiþehir, 3 Mart
günü Edirne Kýrklareli, 4 Mart günü Tekirdað Ýstanbul, 5 Mart günü Rize Artvin, 6 Mart günü Giresun
Trabzon, 7 Mart günü Ordu Samsun, 8 Mart günü
Adana 9 Mart günü de Mersin'de yapacaðý 16. mitingle ilk haftayý tamamlayacak.
CHP Lideri Kýlýçdaroðlu 10 Mart Pazartesi günü
Niðde, Kayseri, 11 Mart Salý günü Çorum, Amasya,
Sinop, 12 Mart Çarþamba Bolu, Düzce, Karabük, 13
Mart Perþembe Bartýn, Zonguldak, 14 Mart Cuma
Kemal Kýlýçdaroðlu
Kocaeli, Sakarya, 15 Mart Cumartesi Ýstanbul ve 16
Mart Pazar günü yapacaðý Ankara mitingiyle ikinci
konuþacak.Seçime altý gün kala 24 Mart'ta Isparta ile Burdur'da miting
haftayý da 15 mitingle tamamlamýþ olacak.
yapacak olan CHP Lideri Kýlýçdaroðlu Salý günü Denizli, Uþak, Çarþam17 Mart Pazartesi günü mitinglerine Elazýð ve Tunceli ile devam ede- ba Manisa, Perþembe Hatay ve Adana, Cuma Ankara, 29 Mart Cumarcek olan Kýlýçdaroðlu 18 Mart Salý günü Muðla, Çarþamba Aydýn, Per- tesi günü ise Ýstanbul'da bir kez daha miting ile þehir turu yapacak ve
þembe Tokat, Sivas, Cuma Gaziantep, Cumartesi Ýzmir, 23 Mart Pazar gece Ankara'ya dönerek 30 günde 49 miting yapmýþ olacak.
günü de Antalya'da yerel seçim kampanyasýný sürdürecek, mitinglerde
Haber Servisi
Miyase Cemek 10
yýldýr kayýp olan evladý
Oðuz Akuþ'u arýyor
Miyase Cemek isimli anne 10 yýl önce
Sepetçi mahallesinde ikametgah etmekte iken bir Cumartesi günü oynamak için dýþarý çýkan ancak bir daha
geri dönmeyen oðlu Oðuz Akuþ'u arýyor.
Gazetemize
gelerek derdini aktaran acýlý anne Miyase Cemek," 10 yýl oldu 4 kardeþten ikincisi olan oðlum Oðuz Akkuþ
bir Cumartesi günü oynamaya gidiyorum dedi ve o günden sonra bir
daha görmedik. En acý tarafý ise bazý yakýnlarým tarafýndan,' Oðlumu
para ile sattýðým' þeklinde iftiralara
maruz kalmamdýr. Bunu yapan ve
düþünen de alçaktýr.
Kaldý ki 1990 doðumlu oðlum kaybolduðunda 14 yaþýnda idi. Aklý erecek
yaþta idi. Ulusal bazý
Televizyon
programlarýna
çýkdým
derdimi anlattým. Bir
Gazeteci aramýþtý '
Oðlun ege tarafýnda
inþaat boyacýlýðý yapýyor diye sonrasýnda ise bu kiþinin oðlum Oðuz olmadýðý söylendi. Eþim
yýllar öncesinden vefat etti. Ben þu
an Hamamözünde yaþýyorum. Evladýmýn yokluðunun acýsý her an an
yüreðimde Allah kimseye böyle acý
yaþatmasýn. Yetkililerimizden evladýmýn bulunmasý adýna destek bekliyorum" þeklinde konuþtu.
"Ölüm Öpücüðü" tiyatroseverlerle buluþacak
Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun "Ölüm Öpücüðü" isimli oyunu
Çorum'da tiyatroseverlerle buluþacak.Simon Williams'ýn yazdýðý
Þükran Yücel'in çevirdiði ve Tayfun Eraslan'ýn yönettiði iki perdelik
oyun 7 Mart Cuma günü saat 20.00'da 8 Mart Cumartesi günü ise 14.00 ila
20.00 saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosu salonunda sahnelenecek.
Oyunu konusu ise þöyle:
Gizli Suçlar Soruþturma Masasý'nýn kriminal psikoloðu ile baþmüfettiþinin, Zoe Lang adýnda genç bir oyuncuyu kullanarak Cerrah adýndaki seri
katili yakalamak istemesi üzerine kurulu olan oyun, Lang'ýn bu tehlikeli göreve ikna edilmesiyle baþlar. Serim niteliðindeki bu bölümü Lang'ýn, katil
olduðu öne sürülen John Smith ile karþýlaþmasý ve operasyon sýrasýnda yalnýz býrakýldýðý için görevi býrakmasý izliyor. Zoe Lang'ýn tekrar ikna edilip
son bir operasyon için yeniden göreve dönmesiyle oyun kaðýt üzerinde kalan sürpriz finale doðru týrmanýyor. Oyunun biletleri tiyatro salonu giþesinden ve www. mybilet. com/tiyatro /devlet tiyatrosu/corum adresinden satýþa sunuldu. Fatih AKBAÞ
HÜBTUAM mayýsta
tamamlanacak
Hitit Üniversitesi Merkez Laboratuvar
(HÜBTUAM) toplantýsý yapýldý.
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
HÜBTUAM Müdürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ,
Müdür Yardýmcýlarý Yrd. Doç. Dr. Serhat Fevzi Özeren ve Yrd.Doç. Dr. Çetin Çakanyýldýrým,
Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul ile Mühendislik ve Fen-Edebiyat Fakültelerinden konuyla ilgili öðretim elemanlarýnýn katýldýðý istiþare toplantýsý rektörlük konferans salonunda gerçekleþtirildi.
HÜBTUAM Müdürü
Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ'ýn
açýlýþ konuþmasýyla baþla- Reha
yan
toplantý,
Rektör Metin
Prof.Dr. Alkan'ýn yaptýðý Alkan
sunumla devam etti.
Rektör Prof.Dr. Alkan,
HÜBTUAM'ýn mayýs ayýnda teslim alýnacaðýný hatýrlatarak, laboratuvarda görev yapan tüm öðretim
elemanlarýndan ve özellik-
le grup baþkanlarýndan laboratuvarýn en geç yeni
eðitim-öðretim yýlýna kadar tam anlamýyla çalýþýr
hale getirilmesi için çalýþmalarýna aðýrlýk vermelerini istedi ve gereken her türlü desteðin, þimdiye kadar olduðu gibi, bundan sonrasýnda da verileceðini ifade etti. Laboratuvarýn TSE ve/veya
TÜRKAK Akreditasyonunun alýnmasýný çok
önemsediðini ve bu konuda da yoðun çalýþýlmasý
gerektiðinin altýný çizen Rektör Prof.Dr. Alkan,
HÜBTUAM'ýn yalnýzca Çorum için deðil, bölgemiz ve ülkemiz için de önemli bir araþtýrma mer-
Salim Uslu gazetecilerin sorularýný yanýtladý.
kezi olacaðýný, bilimsel ve yenilikçi bir anlayýþ kazandýrarak üniversiteye büyük bir katma deðer
katacaðýný ifade etti.
Toplantýda üniversitenin yerleþke sorunun artýk son bulduðunu belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, HÜBTUAM ve ihalesi tamamlanan ve bu yýl
bitmesi planlanan TEKNOKENT ile birlikte üniversitenin bölgede etkin bir AR-GE merkezi olmamasý için hiç bir sebebin kalmadýðýný söyledi.
Toplantý, gündeme ait ve gündem dýþý sorularýn
cevaplanmadý ile sona erdi. Haber Servisi
"28 Þubat sürecinde
benide dinlemiþlerdi"
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, AK Parti milletvekilleriyle
kahvaltýlý toplantýda bir araya geldi. Geçen hafta iki defa benzer
toplantýlar yapan Erdoðan, milletvekilleri ile üçüncü ve son kez
buluþtu. Toplantýlarda milletvekillerinin Erdoðan'a doðrudan soru
yönelttiði, aðýrlýklý olarak yaklaþan yerel seçimlerin görüþüldüðü
dile getirildi.AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen kahvaltýya
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da katýldý.
Uslu, Genel Merkez giriþinde habercilerin sorularýný yanýtladý.
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da söz konusu dinlemeleri özel hayata müdahale olarak gördüklerini ifade
etti.Uslu, bir gazetecinin, "Basýnda dinlenen kiþilerin yer aldýðý listeyi görüp görmediðini" sormasý üzerine, þöyle konuþtu: "Kabaca baktým benimle ilgili gözükmüyor. Daha önce 28 Þubat sürecinde sendika baþkanýyken benimle ilgili dinlemeler olmuþtu.
Bunlar son derece vahim durumlar.
Özel hayata müdahaleye yönelik tüm bu giriþimlerin yasa dýþý
olduðunu, illegal olduðunu herkes biliyor. Hatta ahlaki olmadýðýný herkes biliyor.
O açýndan bizim çýkardýðýmýz yasalarýn bir bölümü, özel hayatý korumak adýna, kiþi haklarýný korumak adýna gerçekleþtiði için
zannediyorum devlet gereken önlemleri alacak."
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
HABER
25 ÞUBAT 2014 SALI
4
SMMMO Baþkaný Yýldýrým'dan
"Vergi Haftasý" mesajý
Çorum Serbest Muhasebeci
Mali Müþavirler Odasý (SMMMO)
Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer
Yýldýrým "Vergi Haftasý" nedeniyle basýn
açýklamasý yayýnladý.
Kamuoyunda saðlýklý bir vergi bilincinin oluþturulmasý ve toplumun tüm
kesimlerine benimsetilmesi için 1990 yýlýndan itibaren her yýl kutlanan "Vergi
Haftasý"nýn bu yýl; 25. yýlý 24 Þubat - 2
Mart tarihleri arasýnda kutlandýðýný kaydeden SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, "Vergi devletin tüm vatandaþlarýna
yüklediði bir yükümlülüktür. Devletin
sunduðu hizmetlerden yararlanan vatandaþlar olarak hepimizin devlete vergi
ödemesi gerektiði gibi, vergi ödemek bir
ülkede yaþayan her vatandaþýn en kutsal
görevlerinden biridir. Kazancýmýz üzerinden ödeyeceðimiz vergiler devletimiz
tarafýndan yine bizlere hizmet olarak geri dönecektir.
Vergi konusunda vatandaþlarýmýza
düþen en önemli görev ise, alýþveriþleri
karþýlýðýnda harcama belgesini alarak
verginin hazineye intikalini saðlamaktýr.
Yapýlan alýþveriþler karþýlýðýnda alýnan
her harcama belgesi, fakire aþ, iþsize iþ
saðlanmasýna, kayýt dýþý ekonominin
kayýt altýna alýnmasýna, gelir daðýlýmýnýn
adaletli bir þekilde gerçekleþmesine, daha iyi saðlýk hizmeti, daha iyi bir eðitim
düzeyine ulaþmaya katkýda bulunacaktýr.
Kayýt dýþý ekonomi, verginin adil bir
þekilde toplanmasýnýn önünde en büyük
engel olduðu gibi gelir daðýlýmýnýn bozulmasý, haksýz kazanç ve haksýz rekabetinde temelini oluþturur. Kayýt dýþý ekonomi ile mücadeleye toplumu oluþturan
herkesimdeki bireyler, kamu ve sivil
toplum örgütleri katýlmalýdýr. Ödenmeyen her kuruþ vergi, toplumun ve çocuklarýmýzýn geleceðinden çalýnan mutluluktur, iþgücüdür, yatýrým ve hizmettir.
Daha iyi bir yaþam ve daha iyi bir Türkiye için vergilendirilmiþ kazancý benimsemeliyiz ve benimsetmeliyiz. Gelir Ýdaresi ile mükellef arasýnda köprü görevi gören Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Gelir Ýdaremizin en büyük destekçileridirler. Çorum Serbest Muhasebeci
Mali Müþavirler olarak bizler þimdiye kadar olduðu gibi bundan sonra
da mali idaremizle iþbirliði ve uyum
içinde çalýþmaya devam edeceðiz.
Tüm zorluklar ve angaryalara raðmen iþlemler günü gününde yapýlmaktadýr. Yaklaþýk 2,5 milyon mükellefin aylýk vergilerini süresinde
ödemeleri camiamýz tarafýndan
saðlanmaktadýr. Bazý insanlar kurallarýn açýklarýndan yararlanarak
vergilerinin bir kýsmýný ödemeyebilirler. Bu vergisini tam olarak ödeyen vatandaþlara çok büyük haksýzlýktýr. Orta düzeyde kazanca sahip
bir vatandaþ vergisini tam olarak öderken çok daha yüksek kazançlý bir vatandaþýn vergisini ödemekten çeþitli yollarla
caymasý devlete ve diðer vatandaþlara
yapýlmýþ bir saygýsýzlýktýr. Devlet herkesten vergi alarak bazý kazançlar elde eder,
bu konuda unutulmamasý gereken en
önemli nokta budur. Vergi tam ödenmediðinde devletin halka verdiði hizmetlerin kalitesinin düþeceði unutulmazsa
herkes vergi verir. Öðrencilerin okuduðu
Muzaffer Yýldýrým
okullar, ulaþýmý saðlayan yollar, hastaneler, elektriðin daðýtýmý; vergiden elde
edilen kazançlarla saðlanmaktadýr. Her
vatandaþýn ülkesine karþý en büyük sorumluluðu vergi vermektir. "Vergi kaçýrýlmasýna sessiz kalan geleceðin yok olmasýna göz yumandýr" diyor, verginin
geleceðimizin teminatý olduðunu hatýrlatýyor bu vesileyle vergi ile iç içe olan
herkesin vergi haftasýný kutluyor, saygýlarýmý sunuyorum" dedi.
Bahadýr YÜCEL
Dodurga-Osmancýk yolunda
iyileþtirme çalýþmalarý
AK Parti
SKM seçim
çalýþmalarýna
hýz verdi
Çalýþma kapsamýnda grup yolunda iyileþtirme
gerçekleþtirilecek. Bu kapsamda yaklaþýk 35 bin
metrelik yol zemini ve kenarlarýnda kazý çalýþmasý
ve yine yaklaþýk 20 bin metreküp dolgu yapýlacak.
Yol güzergâhýna 5 tane kutu menfez ve 15 farklý
noktaya HDPE Boru konulacak.
Çalýþmalarla trafik akýþý rahatlatýlacak ve görüþ
mesafesi karayollarý standartlarýna uygun hâle getirilecek. Altyapý çalýþmalarý tamamlandýktan sonra
ise geniþliði 6 metre olan yolda asfaltlama iþlemi yapýlacak. Haber Servisi
AK Parti Ýl Seçim Koordinasyon Merkezinde seçim çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor.
Ýl genelinde yapýlan programlar
dahilinde önceki hafta, Ýl Baskaný Ahmet Sami Ceylan Baþkanlýðýnda Kargý,
Ortaköy, Boðazkale, Alaca ilçelerine
ziyarette bulunan AK Parti teþkilatý,
seçim gününe kadar yapýlacak programlarýný belirledi.
SKM toplantýsýna Ýl Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan, SKM Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Gençlik
Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Kasým
Aksoy, Sami Aðýrcan, Cemalettin Polattaþ, Ýl Yönetim ku-
ELEKTRÝK
YARALANMALARI
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Yüksek voltajlý elektrik akýmý kalpte ritim bozukluðu ve solunum durmasýna baðlý ani ölüme
neden olabilir.
Çam'dan
Defterdarlýk
personeline
karanfil jesti
Ýl Özel Ýdaresi Dodurga-Osmancýk ilçe
baðlantý grup yolunda karayollarý standartlarýna göre iyileþtirme çalýþmalarý baþlatýldý.
Yapýlan çalýþmalarý kontrol etmek amacýyla bir
inceleme gezisi gerçekleþtirildi. Ýncelemeye Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý ve Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Genel Sekreter Yardýmcýsý Ünal Demiray, Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürü Recep Çýplak ile yüklenici firma temsilcisi Serdar
Öztürk katýldý.
Mahir ODABAÞI
Türk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam ve yönetim kurulu üyeleri Vergi Haftasý nedeniyle dün Vergi
Dairesi'nde çalýþanlara karanfil daðýttý.
Vergi Dairesi önünde açýklamada bulunan Türk
Büro Sen Baþkaný Sami Çam, vergi dairesi çalýþanlarýn haftasýný kutlayarak karanfil daðýttý.
Çam, Maliye de çalýþanlarýnýn mesailerinin verilmesi gerektiðini belirterek, "Asgari ücretli ve emekliden vergi alýnýyor. Ama faizden vergi alýnmýyor"
dedi. Yasin YÜCEL
Elektrik çarpmasýndan korunma:
1. (Bilhassa evimizde küçük çocuðumuz
varsa) Çocuk korumalý prizler veya kapaklý prizler tercih edilmelidir
2. Elektrikli battaniyelerin fiþi yatmadan
önce çekilmeli.(çocuklar altýna kaçýrabilir)
3. Bilgisayar, televizyon, çaycý, saç kurutma
makinesi, elektrikli süpürge, ütü vs. gibi elektrikli aletlerin iþi bitince fiþi çekilmelidir.(Ayrýca,
prizde takýlý cihazlarýn çalýþmasa bile elektrik
sarfiyatý yaptýðýný uzmanlar söylemektedir)
4. Elektrik kablolarý, üçlü prizler ayakaltýnda olmamalýdýr. (Bulaþýk, çamaþýr makinesi hortumu çýkabilir. Bu nedenle hayatýný kaybedenler
olmaktadýr))
5. Elektrikli aletler sudan uzak tutulmalý,
kullanýlmadýðý zaman prizden çekilmelidir.
Elektrik çarpmasýnda ilk yardým:
1. Mümkün mertebe soðukkanlý, sakin
olunmalý. Ayrýca kendi güvenliðimiz de düþünülmeli.
2. Elektrik akýmý kesilmeli.
3. Akýmý kesme ihtimali yoksa izole ( plastik, kuru tahta, gazete kaðýdý tomarý vs.) bir cisimle elektrik temasý kesilmelidir.
4. Kesinlikle su ile müdahale edilmemelidir.
5. Hasar gören yer temiz bir bezle örtülmeli.
6. Týbbi yardým istenmelidir.
ZEHÝRLENMELER:
Ýki üç yaþlarýnda daha çok görülür. Fazla meraklý olmalarý ve büyükleri taklit etmeye çalýþmalarý bunda büyük etkendir. Fare zehiri, böcek
ilacý, tiner ve bahçe kimyasallarý çok tehlikelidir.
Zehirlenmelerden korunma:
1. Bütün ilaçlar kilit altýnda tutulmalýdýr
2. Boþ bile olsa ilaç kutularý ve þiþeleri ortalýkta bulundurulmamalýdýr.
3. Þaka da olsa hiçbir çocuða ilacýn þeker
olduðu söylenmemelidir.
4. Periyodik olarak kullanýlan (tansiyon vs)
ilaçlar emniyetli yerde muhafaza edilmelidir.
Karbonmonoksit zehirlenmesi:
Karbonmonoksit, kokusuz, renksiz, rahatsýz
edici olmayan beþ duyumuz ile fark edilmesi
olanaksýz bir gazdýr. Genellikle soba kullanýmýnýn sýk olduðu sonbahar ve kýþ aylarýnda görülür.
Karbonmonoksit zehirlenmelerinde ilkyardým:
1. Kapý ve pencereler açýlmalý, ortam havalandýrýlmalý.
2. Hasta yürütülmemeli ve temiz havaya
çýkarýlmalý,
3. Hemen 112 acil yardým aranmalý
BOÐULMALAR:
Bebek ve küçük çocuklarýn dünyayý keþfetme
yollarýndan biri de ele geçirdikleri nesneleri
aðýzlarýna atmalarýdýr. Uygun boyuttaki her þey
tehlikelidir. Gýdalar, süs eþyalarý, oyuncaklar nefes borusuna kaçabilir.
Boðulmalardan korunma:
1. 4 yaþ altý çocuklara hava yolunu týkayabilecek gýdalarý vermeyin
2. Bebekler katý gýdalara baþlayýnca birkaç
diþ ile çiðnenmesi zor olan ham meyveleri
vermeyin ( elma, armut, ayva vs )
3. Evde çerez ve diðer ikram tabaklarýna
küçük ellerin ulaþmamasýna dikkat edin
4. Oyuncak alýrken imalatçýnýn yaþ tavsiyelerine uyun; bazý oyuncaklar boðulmaya neden
olacak küçük parçalar içerebilir; paketleri okumakla kalmayýn, sizde oyuncaðý inceleyin.
5. Bebeðinizin oyuncaðýndan eksilmiþ parçalarýn varlýðýna dikkat edin ( göz, menteþe, pil
vs ).
6. Büyük çocuðunuza, kendi oyuncaklarýnýn kardeþi için tehlike yaratabileceðini öðretin.
7. Plastik torba ve balonlarý çocuklardan
uzak tutun.
8. Çanta ve cüzdanýnýzdaki bozuk paralarý
çocuklarýnýzýn ulaþamayacaðý yerlere koyun.
9. Yatakta MP3 veya telefonla kulaklýkla
müzik dinleyerek uyumayýn. Kulaklýk boðaza
dolanabilir.
*
''Ölüm kaderde var, erde geçte mutlak yakalar
rulu üyeleri Memduh Akbaþ, Tuba Tuna, Serap Yýldýrým ve
Ýl Genel Meclis üyesi adaylarý katýldý.
Haber Servisi
Lakin vakitsiz gelirse, çocuklar zorda kalýr,
Anneleri daha çok aðlar…
Kazalar vakitsiz öldürmesin''
TEK
YILDIZ
25 ÞUBAT 2014 SALI
HABER
5
Ýlk tören Atatürk Anýtý'nda
25. Vergi Haftasý kutlanacak
Ýl Defterdarý
Ýhsan Özbay
Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay Vergi Haftasý nedeniyle dün basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýya
Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, Gelir Müdürü Nazlý Keleþ katýldý. Ýhsan Özbay, Vergi Haftasýnýn bu
yýl 25.'sini kutladýklarýný ifade ederek, "Yaptýðýmýz çalýþmalarý kamuoyuna anlatmak toplumu Vergi Haftasý ile
ilgili bilgilendirmektir. Vergi toplumun önemli unsurudur. Anayasanýn ilk maddesi de vergiyle ilgilidir" dedi.
Özbay, "Her insanýn vergi ile mutlaka yolu kesiþmektedir. Kaliteli bir hizmet sunmak amacýndayýz. Çorum halkýnýn Vergi Haftasýný kutluyorum" þeklinde kaydetti.
Özbay hafta kapsamýnda bir dizi etkinlik düzenleyeceklerini ve ziyaretler yapacaklarýný da sözlerine ekledi.
Yasin YÜCEL
25. Vergi Haftasý kutlamalarý dün Atatürk Anýtý'nda düzenlenen törenle baþladý. Törene Defterdar Ýhsan Özbay, Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, daire amirleri,
þube müdürleri ile maliye çalýþanlarý katýldý.
Defterdar Ýhsan Özbay, burada yaptýðý konuþmada, Vergi Haftasýnda temel amacýn yaptýklarý çalýþmalarý kamuoyuna anlatmak ve toplumu
bilgilendirmek olduðunu söyledi.
Verginin toplumun önemli unsuru olduðunun altýný çizen Özbay, "Anayasanýn ilk maddesi de vergiyle ile ilgilidir. Her insanýn vergi ile
mutlaka yolu kesiþmektedir" dedi.
Tören Anýt'a çelenk sunulmasý, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý'nýn okunmasýyla sona erdi. Yasin YÜCEL
Defterdar Özbay'dan TSO Baþkaný
Çetin Baþaranhýncal'a ziyaret
Yeni Defterdarlýk binasý
çalýþmalarý devam ediyor
Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay beraberinde ki heyetle Vergi
Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret
etti.Ziyarete Defterdar Ýhsan Özbay ile birlikte, Defterdar
Yardýmcýsý Mehmet Tural, Gelir Müdürü Nazlý Keleþ, Vergi Dairesi Müdürü Zeki Çevik ve bazý personeller
katýldý.
Özbay günü anýsýna Vali Sabri Baþköy'e
çiçek ve hediye takdim
etti.
Vali Baþköy yaptýðý
konuþmada, vergiyi
toplayan Maliye Teþkilatýna ve vergi ödemeyi yükümlülük haline
getiren tüm Çorumlulara teþekkür ederek,
bu tür haftalarýn farkýndalýk
yaratma
amaçlý olduðunu dile
getirdi.
Ülke ekonomisinin ve kalkýnmasýnýn yolunun
üreten ve yatýrýmlarýna yeni katma deðerler kazandýran kiþi kurum ve kuruluþlardan alýnacak vergilerle
olacaðýný kaydeden Vali Baþköy, "Dolayýsýyla sürdürülebilir kalkýnmanýn yolunu açan rekortmen mükelleflere teþvik amacýyla plaketler takdim edilmektedir" dedi ve tüm çalýþanlarýn ve mükelleflerin Vergi
Haftasýný kutladý.
Ayrýca Vali Baþköy, "Akýncý Kýþlasýnýn Fevzi Çakmak Caddesi ile Ankara yolu birleþimindeki 12 dönümlük arsa, yeni Defterdarlýk ve Vergi Dairesi Binasý yapýlmasý için tahsis edilmiþtir. Defterdarlýk binasýnýn ne þekilde yapýlacaðýna dair araþtýrma ve çalýþmalar devam etmektedir" ifadelerini kullandý.
Defterdar Özbay ise "Yaptýðýmýz çalýþmalarý kamuoyuna anlatmayý toplumu Vergi Haftasý ile ilgili
bilgilendirmeyi amaçlýyoruz. Vergi toplumun önemli
unsurudur.
Kamuoyunda saðlýklý ve adaletli bir vergi bilincinin oluþturulmasý verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme
alýþkanlýðýnýn arttýrýlmasý amacýyla 1990 yýlýndan bu yana Vergi
Haftasý kutlamalarý yapýlýyor.
Valimizin Defterdarlýða yakýn ilgisinden dolayý teþekkürler"
diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL
Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay, Vergi Haftasý kapsamýnda TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý ziyaret etti.Ziyarete, Defterdar
Ýhsan Özbay ile birlikte, Defterdar Yardýmcýsý
Mehmet Tural, Gelir Müdürü Nazlý Keleþ, Vergi Dairesi Müdürü Zeki Çevik de katýldý. Defterdar Ýhsan Özbay günün anýsýna TSO Baþka-
ný Çetin Baþaranhýncal'a hediye verdi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Çetin
Baþaranhýncal Özbay ve beraberindekilere teþekkür etti.Özbay, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a teþekkür ederek vergi tahsilâtý ve
hafta içerisinde yapýlacak etkinlikler hakkýnda
bilgiler verdi. Yasin YÜCEL
"Vergilerin borçlarýn faizine yetmediði
günlerden bugüne geldik"
Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay, Vergi Haftasý
etkinlikleri kapsamýnda Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti.
Vergi Haftasýnýn verginin önemini anlatmak açýsýndan önemli olduðunu kaydeden
Muzaffer Külcü, "Burada sadece vergiler
üzerinden deðerlendirme yapmakta doðru
olmaz. Vergi gelirlerinin artmasý üretimin
artamasý demektir. Üretimin arttýðý bir ülkede vergi gelirleri de artar. Bu açýdanda da
deðerlendirmek lazým. Þu an 10 yýldýr yaþanan tablo gerçekten çok güzel. Bunda çiftçinin, esnafýn, sanayicinin yani 76 milyonun
katkýsý var. Daha önce toplanan vergiler
borçlarýn faizine dahi yetmezken þimdi yatýrým yapar hale geldik" dedi.
Özbay, yeni inþaa edilecek olan Defterdarlýk hizmet binasý konusunda destek olan
Külcü'ye teþekkür ederek sözlerini tamamladý. Ziyarete, Defterdar Ýhsan Özbay ile birlikte, Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural,
Gelir Müdürü Nazlý Keleþ, Vergi Dairesi
Müdürü Zeki Çevik de katýldý. Fatih AKBAÞ
TEK
YILDIZ
25 ÞUBAT 2014 SALI
HABER
6
Milletvekili Köse'den
MÝT Kanununa eleþtiri
CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse Ýçiþleri Komisyonunda görüþülen MÝT Kanunu hakkýnda konuþma yaptý.
"Bu kanun Millî Ýstihbarat Teþkilatýnýn bir ihtiyacýndan doðan
bir kanun olsa idi Bakanlýðýn bürokratlarý hazýrlardý, Kanunlar
Kararlar Dairesine giderdi, yönetmelikte yazýlan usuller uygulanýrdý ve daha net, ihtiyaçlara cevap veren bir metin çýkabilirdi, daha çok tartýþýlýrdý,diye düþünüyorum. O anlamda, bu teklif kanun
yapma tekniði bakýmýndan ya da Millî Ýstihbarat Teþkilatý gibi çok
özel bir kurum bakýmýndan çok gurur verici bir þey deðildir" diyerek sözlerine baþlayan Köse, "Kanun teklifine baktýðýmýzda birinci maddede bir hüküm var. Diyor ki MÝT, dýþ güvenlik, terörle
mücadele ve millî güvenliðe iliþkin konularda Bakanlar Kurulunca verilen her türlü görevi yerine getirir. Hakikaten çok ucu açýk
bir husus. Yani millî güvenliðin içerisinde bu iktidarýn yasal yollarla deðiþmesi de var mýdýr? Örneðin, 70'li yýllarda ABD'de olduðu gibi Baþkanýn diðer partinin telefonlarýný dinletmesi de bu millî
güvenliðe dâhil olabilir mi? Bu kuþku býrakýyor. Yine istihbarat
kapasitesi, niteliði ve etkinliðini artýrmak amacýyla yabancý istihbarat teþkilatlarýnýn kullandýðý usul, yöntem, imkânlarý kullanýr diyor. Çok abartýlý
Tufan
bir tarif. Yani yabancý istihbarat teþkilatlaKöse
rý iþkenceyi bir yöntem olarak kullanabilir,
kullanýyorlar da nitekim hürriyeti tahdidi
kullanabilir, kullanýyorlar da nitekim. Yani bu kanunla biz acaba bunlarý kullandýðýmýzda þöyle bir savunma mý yapacak
MÝT, baðýmsýz Türk yargýsýna: "Ya, bu husus kanunda var kardeþim. Ýþte falanca istihbarat örgütü kullanýyordu, biz de kullandýk." mý diyecekler.
Niye biz, yabancý istihbarat teþkilatlarýnýn kullandýðý bütün usul ve yöntemleri
kullanalým? Bunu bir kritere baðlamak
gerekirdi.
Cumhuriyet Gazetesi -bugün haberlere yansýdý- arþivlerini siliyor. Diyelim ki
Millî Ýstihbarat Teþkilatý dese ki: "Tufan
Köse, senin cep telefonundaki rehber kýsmýný ben istiyorum.",
"Hayýr, veremiyorum." deyince -bir ceza koymuþlar 8'inci maddede- iki yýldan dört yýla kadar hapis cezasý. Mümkün müdür yani teknik olarak? Hukuken mümkün deðil midir? Mümkündür.
"Diðer tüzel kiþiler ve tüzel kiþiliði bulunmayan kuruluþlardan
bilgi, belge, veri ve kayýtlarý alabilir."
Ergenekon dosyasýnda, Balyoz'da, Oda TV'deki yargýçlar da,
savcýlar da bu düzenin hiç deðiþmeyeceðine inanýyorlardý, "Bu
düzen böylece gidecek." diyorlardý, vallahi deðiþti. Yarýn bu düzen yine deðiþebilir. Deðiþecektir. Yine MÝT bu kanunla, "5237
sayýlý Türk Ceza Kanunu'nun ikinci, dördüncü, beþinci, sekizinci
kitaplarýndaki soruþturma kovuþturmalarla ilgili tutanaklara ve
her türlü bilgi ve belgeye eriþebilir, bunlardan örnek alabilir." Bakýn, ben uzun yýllar devlet güvenlik mahkemelerinde, özel yetkili
mahkemelerde dava takip ettim. Diyelim ki bir gizlilik kararý verdi mahkeme. Buna raðmen, MÝT ulaþabilecek mi Sayýn Bakan?
Mahkeme dosyaya gizlilik kararý verirse Millî Ýstihbarat Teþkilatý buradaki her türlü bilgi ve belgeye eriþecek mi, bundan örnek
alabilecek mi avukatlarýn alamadýðý? Bakýn hiç sanýk haklarý konuþulmuyor. Alabilecek mi?" dedi.
Köse sözlerine þöyle devam etti:
"MÝT'in geçmiþteki basýna yansýyan olaylarý göz önüne alýndýðýnda delil karartma ve yeniden delil üretme imkânlarý acaba bu
belgelere ulaþmakla MÝT'e tanýnmýþ olacak mý? Yani Türkiye öyle
anladýðýmýz gibi uluslararasý standartlara sahip bir demokrasiyle
falan da yönetilmiyor. Bu da bir tehlikedir. Yine bu kanun teklifinde MÝT ile ilgili yargýlamalarýn yapýlacaðý yer Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunca belirlenen Ankara Aðýr Ceza Mahkemesidir. MÝT'te görev alan veya alacak kiþilerin güvenilirliklerini ve
uygunluklarýný belirlemek için yalan makinasý uygulamasý dâhil,
test teknikleri ve yöntemleri kullanýlabilir." Þimdi öyle bir mahkeme yaratýyoruz ki doðal yargýç ilkesinden ayrýlmýþ bir mahkeme.
Bana göre -madem böyle bir düzenleme yapýlmýþ, aslýnda bir
önerge verilebilir burada- bu kanunda suç sayýlan fiilleri iþleyenler de bu mahkemede yargýlansýn çünkü o konuyu iyice bilen
mahkeme budur. Bu mahkemede görevli olacak savcýlara ve
hâkimlerin de güvenilir olup olmadýklarý ve uygunluklarý yalan
makinasý uygulamasý da dâhil, test teknikleri ve yöntemlerine
MÝT tarafýndan tabi tutulsun. Vallahi yani böyle bir önerge verin.
Yani bunun gidiþatý böyle. O mahkemedeki hâkimleri ve savcýlarý da MÝT belirlesin.
Þimdi, 6'ncý maddede "demirbaþ silahlar" diyor. Tabii, biz
MÝT kurumunun demirbaþ silahlarý nelerdir, bilmiyoruz. Hani
zatî silahlara bir itirazýmýz yok ama demirbaþ silahlarda böyle,
6136'nýn vahim silah saydýðý silahlardan da var mýdýr acaba?
Kullanýlan demirbaþ silahlar emekli olduktan sonra da kullanýlabilecek mi?
MÝT hakkýnda"Ýsimsiz, imzasýz ihbarlara Cumhuriyet Savcýlýðýnca iþlem yapýlmayacak." deniliyor. Yani bu yetkilerle MÝT hakkýnda isimli imzalý ihbar yapmak için ya mangal gibi yürek olacak
ya yurt dýþýnda baðlantýsý olacak. Yani MÝT kurumuna karþý hakikaten de bir suç, derli toplu da izah etmiþ adam, demiþ ki: "Böyle böyle bir iþ var." Delillerini koymuþ, yerlerini göstermiþ ama
imzasýný atamamýþ. Yani cumhuriyet savcýsý bunu niye soruþturmasýn? Yani böyle bir þey olabilir mi arkadaþlar? Yani Cumhuriyet Savcýsý bunu niye kovuþturmasýn? Ama belgeli, detaylý, ayrýntýlý yaptýktan sonra niye kullanamasýn? Þimdi, yine, demiþ ki:
"Türk vatandaþlarý hariç olmak üzere, tutuklu veya hükümlü bulunanlar, millî güvenliðin ve ülke menfaatlerinin gerektirdiði
hâllerde Dýþiþleri Bakanýnýn talebi, Adalet Bakanýnýn teklifi ve
Baþbakanýn onayý ile baþka bir ülkeye iade edilebilir veya baþka
bir ülkede tutuklu ve hükümlü bulunanlar ile takas edilebilir."
Þimdi, düþünün, þahsa karþý iþlenmiþ bir suç var, bir trafik kazasý
yapmýþ bir vatandaþ ve tutuklu, cezaevinde. Yani hepimizin çocuðu olabilir, yakýný olabilir. Yani bu tutukluyken biz bunu nasýl þahsa iþlenmiþ suçlarda burada bir ayrým gözetilmemiþ- diðer ülkelerdeki baþka insanlarla takas edeceðiz, tutukluyu hem de? Ya
da yine, þahsa iþlenmiþ bir suçta hükümlüyü nasýl biz diðerleriyle
takas edeceðiz? Olabilir mi böyle bir þey? Yani 2 tane istihbarat
elemanýnýn takasý ayrý bir þey ama Türkiye'de iþlenmiþ bir cinayetin yahut ölümlü bir trafik kazasýnýn yahut baþka bir suçun, þahsa
karþý iþlenmiþ suçlarda böyle bir takas nasýl mümkün oluyor, onu da
pek anlayamadým. Ýsterseniz bir deðerlendirin.
Þimdi, Millî Ýstihbarat Teþkilatýnýn kurduðu þirketler var. Bu þirketlerin faaliyetlerini konu eden bilgilendirmeler de kullanýldýðýnda bu
kanun kapsamýnda düzenlenen cezalar ayný MÝT, Millî Ýstihbarat Teþkilatýnýn göreviyle ilgili faaliyetlerle
ayný mý sayýlacak? Nasýl olacak o iþ?
Yani þirket kurmuþ Millî Ýstihbarat
Teþkilatý ama tabii, onun kurduðunu
kimse bilmiyor, o þirketle ilgili bir kýsým iþler yapýlacak, iþlemler yapýlacak, rekabet olacak, baþka þeyler olacak. Orada da bir açýklýk göremedim
ben.
Sonra bu kanunla, "Bu Kanun ile diðer kanunlarda ayný konuyu düzenleyen farklý hükümler bulunmasý hâlinde bu Kanun hükümleri uygulanýr." dediðimiz anda bu kanunu Anayasa'nýn da,
yasalarýn da, uluslararasý sözleþmelerin de önüne koyuyorsunuz.
Bu Kanunda yazýlý yetkilerin kullanýlmasýný ihmal veya suistimal
suretiyle önleyen kamu görevlileri hakkýnda Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanýr. Bakýn, diðer kamu görevlilerini
tehdit ediyor resmen bu kanun, diyor ki: Sen bu kanundaki yazýlý yetkilerin kullanýlmasýný ihmal veya suistimal suretiyle önlersen
seni biz cezalandýracaðýz. Doðrudan tehdit ediyor diðer kamu görevlilerini. Bu da son günlerde yaþadýðýmýz olaylardan kaynaklý
bir þey. Kanundaki yetkinin ucu açýk. Yine 2011 Anayasasý'nda
deðiþtirilen "Herkes kendisiyle ilgili kiþisel verilerin korunmasýný
isteme hakkýna sahiptir." hükmünü de ayan beyan ihlal eden bir
yasal düzenlemeyle karþý karþýyayýz. Þimdi, son yapýlan düzenlemeler ile her þeyin Baþbakana baðlý olduðu ve Baþbakana baðlý
hiçbir þeyin dokunulmadýðý bir yasal düzen kuruluyor. Bu yasayla da yasalardan saklanan, yarý yasal yarý yasa dýþý bir örgüt kuruluyor, adý MÝT; tam yasal da deðil, tam yasa dýþý da deðil, yasasý
bu ama diðer hiçbir yasaya tabi deðil. Þimdi, Almanya'da da, daha doðrusu Prusya'da Büyük Friedrich ve devamýnda Bismark dönemlerinde çok güçlü ve kusursuz olduklarý iddia edilen, çalýþan
bir istihbarat örgütü kurmuþlardý bunlar ama bu örgüt dahi Nazi
Almanyasý'ný, Gestapo'yu ve SS'leri doðurdu sonucunda. Yani ne
kadar kusursuz ve güçlü bir istihbarat örgütü kurmaya çalýþýrsanýz
çalýþýn, eðer demokratik anlayýþtan yoksun bir iþleyiþe sahipse, bir
hukuk düzleminde hareket etmiyorsa Gestapo'dan da, SS'lerden
de, Nazi Almanyasý benzerinden de kurtulmak mümkün deðil.
MÝT hakkýnda yabancý servislerin MÝT'e sýzdýðý ve onlarýn
kontrolü ile operasyonlar yapýldýðý bilgileri, faili meçhul cinayetler ekibi kurulduðu bilgileri, Alevileri fiþlediði, Alevi iþ adamlarýný
fiþlediði, Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerini fiþlediði bilgileri ortada gezmekteyken bu denli yetkiyle donatýlmýþ bir MÝT'ten
inanýn ben ürküyorum. Küçük, basit bir hayvancýlýk þirketi kurmuþtuk, MÝT'in fiþlemelerine konu oldu, üstelik yalan yanlýþ bilgiler, yabancý ortaklar var filan böyle bir þey oldu ortalýkta.
Yani sonuç olarak, arkadaþlar, mesele: Son günlerde yaþadýðýmýz olaylardan kaynaklý, iktidarýn ve özellikle Baþbakanýn kendini koruma kaygýsýyla son bir aydýr sürekli bir yasal düzenleme iþi
içerisindeyiz. Hâkimler rapor aldý diye, geri çekilen HSYK'yý getirdik. Ben korkuyorum -inanýn bu bir itham deðil, biraz espri yapacaðým- "Böyle bir yasal düzenlemeye imkân saðlamak için acaba güneyde yakalanan týrlarý da, 'MÝT'in týrlarý' diye iddia edilen
týrlarý da MÝT mi ihbar etti?" diye vallahi endiþe ediyorum çünkü
gerçekten doðrudan bir ihtiyaçtan doðmuþ olsa idi bu kanun tasarýsýný hazýrlama bakanlar kurulunca yapýlýrdý.
Son olarak, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak dost düþman
ayrýmý yapmaksýzýn ayný titizlik ve nesnellikle çalýþan, ancak bu
kanunun hassasiyeti ve gizliliði de dikkate alýnmasý koþuluyla baðýmsýz yargýnýn denetimine ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin
denetimine açýk bir MÝT istiyoruz. Bu yasa bunlarýn hiçbirisini yerine getirmiyor."
Haber Servisi
KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON
SANTRALLERÝ
Yýldýrým, Þoförler
Odasýna aday
Yýllardýr nakliyecilik iþiyle uðraþan Cemal Yýldýrým, 6 Nisan
tarihinde yapýlacak olan
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýðý
seçimlerinde baþkanlýða
aday olduðunu açýkladý.
Þoförlerin yýllardýr çözüm
bekleyen sorunlarýna çare
olmak için yola çýktýðýný
kaydeden Yýldýrým, tüm
üyelerden destek istedi.
2 Þubat tarihinde yapýlan Çorum Þoförler ve
Cemal Yýldýrým
Nakliyeciler Odasý Genel
Kurulu'nda tekrar baþkan
seçilen Recep Kayýkçý'nýn, Baþkanlýðýný Seçim
Kurulunun onaylamayarak, mazbatasýný iptal
etmesi üzerine gözler 6 Nisan'da yapýlacak
olan seçimlere çevrildi.Bu tarihte yapýlacak
olan baþkanlýk seçimlerine çok sayýda kiþinin
aday olmasý beklenirken,
uzun yýllardýr nakliyecilik
iþiyle uðraþan Cemal Yýldýrým, 6 Nisan 2014 tarihinde
yapýlacak olan Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý
Baþkanlýðý
seçimlerinde
aday olduðunu açýkladý.30
yýldýr kamyonculuk yaptýðýný belirten Yýldýrým, nakliyecilerin karþýlaþtýklarýn tüm
sorunlarý yakinen bildiðini
ve bu sorunlara çözüm aramak için yola çýktýðýný söyledi. Nakliyecilik yapan esnaflarýn sorunlarýnýn yýllardýr çýð gibi büyüdüðünü ve
bu sorunlarýn kýsa sürede çözülmemesi halinde
binlerce nakliyecinin iþ býrakmak zorunda kalacaðýný kaydeden Yýldýrým, çözüm için bu zorlu ve onurlu göreve talip olduðunu bildirdi.
Haber Servisi
Somalili öðrencilerden
Kimse Yok Mu'ya ziyaret
Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi Samanyolu Kolejinin Somalili öðrencilerini misafir etti. Öðrenciler Kimse Yok
Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç'a
derneðin yurt içindeki ve yurt dýþýndaki faaliyetleri ve çalýþmalarý hakkýnda sorular sordular.Erkal Aykaç sorulara verdiði cevap da fernek olarak toplumun yardým deðerlerini etkin hale getirerek din,dil,ýrk ve cinsiyet ayýrýmý gözetmeksizin, saygýnlýklarýný koruma
hassasiyetiyle yurt içi ve yurt dýþýndaki ihtiyaç
sahiplerine acil ve kalýcý çözümler oluþturup
yardýmda bulunduklarýný anlattý.
Aykaç, yoksulluðun uðradýðý her
yerde ve her durumda görev baþýnda olan derneðin, yoksullukla mücadele ederek herkes için, müreffeh
bir dünyanýn inþasýna hizmet etmeyi amaçladýðýnýsöyledi.
Aykaç, Somali'de yapýlan faaliyetler ile ilgili yaptýðý deðerlendirme
de ise Somali'de su kuyularý projesi
kapsamýnda þu ana kadar 40 tane su
kuyusunun açýldýðýný, yetim projesiyle Somali'de ki yetimlere sahip
çýkarak yýllýk gýda, giyim ve kýrtasiye ihtiyaçlarýný karþýladýðýný katarakt projesiyle, katarakt yüzünden dünyasý kararan insanlarý katarakt ameliyatýyla kararan dünyalarýnýn aydýnlanmasýna vesile olduklarýný belirtti.
Aykaç, bunlara ilave olarak da Somali'de
mesleki edindirme kurslarý açtýklarýný bu
kurslarla insanlara yatýrým yaptýklarýný ve
böylece bölge insanýnýn yeniden hayata tutunmalarýný saðladýklarýný ifade etti.
Samanyolu Kolejine devam eden Somalili 5 öðrenciye burs verdiklerini, saðlýk sigortasýný yaptýrdýklarýný, ülkelerine gidiþ-dönüþ
uçak bileti ücretlerini karþýladýklarýný kaydeden Aykaç, yýllýk giysi ihtiyaçlarýný temin ettiklerini söyledi.Somalili öðrenciler adýna konuþan Muhammed Abdulkadir'de, Türkiye'de bulunmaktan memnun olduðunu söyleyerek kendilerine maddi ve manevi destek
veren Samanyolu Koleji ve Kimse Yok Mu
Derneðine teþekkür etti.Aykaç, ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile getirerek ve öðrencilere hediyeler verdi, bu fýrsatý saðlayan
Samanyolu Koleji idarecileri ve öðretmenlerine teþekkür etti.Haber Servisi
TEK
YILDIZ
-Beton Direk
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
7
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-Kafes Tel Örgü
-PVC Kaplý Tel Örgü
HABER
25 ÞUBAT 2014 SALI
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
"Adnan Menderes'e yapýlanlar bugün
Recep Tayyip Erdoðan'a yapýlmak isteniyor"
Seçim çalýþmalarý kapsamýnda Kargý ilçesinde
aday tanýtým toplantýsýna katýlan AK Parti Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan, 30 Mart yerel seçimlerinin Türkiye için bir milat olduðunu söyledi.
Aday tanýtým toplantýsý ve esnaf ziyaretlerinin ardýn-
dan açýklama yapan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, 17 Aralýk operasyonlarýyla baþlayan süreçte ülkesine ve milletine hizmet edenlerin cezalandýrýlmak istendiðine dikkat çekti.
Merhum Adnan Menderes'in 1950 yýlýnda "yeter söz
milletin" diyerek, milletinde desteðini arkasýna alarak yola çýktýðýný anlatan Ceylan, Türkiye'yi dikta edilen raydan
çýkararak, yeni bir dönemi baþlatýp birçok reformu gerçekleþtirdiðini belirtti.
Bu büyüme ve deðiþimden rahatsýz olan yapýnýn
düðmeye bastýðýný ve Adnan Menderes'in idam edildiðini hatýrlatan Ceylan, "Çünkü Türkiye'nin büyümesini ve
geliþmesini istemediler. Bugün Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'da ayný sözü söylüyor, "Yeter söz milletin"
diyor ve onun için, dün Adnan Menderes'e yapýlanlar bugün Recep Tayyip Erdoðan'a yapýlmak isteniyor. Bugün
bize kimler operasyon yapýyorsa, dün Adnan Menderes'e
de ayný yapý operasyon yaptý. Milletin iradesiyle yönetime
gelen Menderes'i astýran dýþ güçler sonra nasýl bir iktidar
istiyorlarsa öyle bir iktidarý baþa getirdiler. Çünkü Türkiye'nin büyümesinden geliþmesinden korkuyorlardý. Türkiye artýk üreten bir güç ve Ortadoðuda söz sahibi lider
bir ülke haline geldi. Dýþa baðýmlý borç içinde yüzen bir
ülke olmaktan çýktý. 55 yýl sonra ilk kez IMF ile baðýmýzý
AK Parti Kargý'da start verdi
AK Parti Kargý ilçesinde seçim çalýþmalarýna start verdi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan, parti yöneticileri ile birlikte Kargý ilçesinde partililerle buluþtu. Ýlk olarak
parti binasýnda düzenlenen aday tanýtým toplantýsýna katýlan Ceylan, daha sonra sonra ilçede
bulunan esnaflarý ziyaret etti. Esnaflara bol kazanç temennisinde bulunan Ceylan, AK Parti
Kargý Belediye Baþkan adayý Zeki Þen'e destek istedi.
Amaçlarýnýn AK Parti'nin Kargý'daki oy oranýný yükseltmek olduðunu dile getiren Ceylan, "Kargý'da seçimden yana zaten bir sýkýntýmýz yok" dedi.
30 Mart mahalli idareler seçimlerinde Kargý'da en yüksek oyu alan parti olacaklarýna
emin olduðunu dile getiren Ceylan, "Her þey ortada. Hükümetimizin ve belediyemizin ilçeye
yaptýklarý yatýrýmlar ortada. Ýnanýyorum ki Kargý haklýda bunu karþýlýksýz býrakmayacaktýr.
Kargý'da yapacak iþimiz çok. Yaptýklarýmýz yapacaklarýmýzýn teminatýdýr. Bu yapýlan yatýrýmlarda rahmetli belediye baþkanýmýz Ahmet Hamdi Akpýnar'ýn katkýsý büyüktür. Halkýmýzýn
iradesine güvenimiz tam, halk kimi istiyorsa, kime güveniyorsa onu seçecektir'' diye konuþtu. Esnaf ziyaretlerinin ardýndan Kargý Belediyesi'ni ziyaret eden Ceylan, belediye Baþkaný
Mustafa Baþpýnar'a 8 aylýk süre içerisinde yaptýðý çalýþmalardan dolayý AK Parti adýna teþekkür etti. Parti olarak bu süre içerisinde Baþpýnar'la hiçbir sorun yaþamadýklarýný ve uyum içerisinde çalýþtýklarýný belirten Ceylan, "Baþkanýmýzýn partimizi en iyi þekilde temsil ederek, koltuðu doldurdu. Yaptýðý çalýþmalardan ve dolayý kendisine partim adýna teþekkür ediyorum.
Tabi ki bundan sonraki süreçte de birlikteyiz, beraberiz" þeklinde kaydetti.
Haber Servisi
kestik. Ýþte dün uydurma davalarla
Menderes'i asanlar bugün ayakkabý
kutularýyla, baþbakanýmýzýn oðlunun
vakfýyla, para sayma makineleriyle ayný
þeyi yapmaya çalýþýyorlar. Halkýna kim
hizmet ediyorsa onun baþýný almak istiyorlar ve yerine nasýl yönetmek istiyorlarsa o kiþileri getiriyorlar. 2004-2005'te
yapýlmaya çalýþýlan Sarýkýz, Ayýþýðý darbe planlarýnda bunlarý gördük" dedi.
Ceylan, Türkiye'nin AK Parti iktidarýnda en parlak
dönemini yaþadýðýný vurguladý. Ülkenin en önemli ve dýþ
güçleri rahatsýz eden projelerinin baþta 3. havalimaný olduðunu dile getiren Ceylan, havalimanýnýn hizmete girmesiyle birlikte Türkiye'nin konum itibariyle bölgenin lojistik merkezi olacaðýný, 100 milyon yolcunun bu havalimanýný kullanacaðýný ve Türkiye'ye yýllýk 30 milyar dolar
getiri saðlayacaðýný dile getirdi.
Diðer önemli bir projenin de Kanal Ýstanbul olduðunu, bu projenin halen baðýmsýz olamadýðýmýz boðazlarýmýzda baðýmsýz olmamýzý saðlayacaðýný dile getiren Ceylan, Kanalistanbul projesi ile birlikte Montrö Boðazlar
Sözleþmesinin baypas olacaðýna iþaret etti.
Yapýlmakta olan Nükleer enerji santralleri ile þuanda
Ahmet Sami Ceylan
esnaflarý ziyaret etti.
yüzde 80'ini dýþarýdan ithal edilen enerji konusunda dýþa
baðýmlýlýðýn sona ereceðini dile getiren Ceylan, "Daha 3.
köprü ve bir çok projeyi saymýyorum. Ýþte þimdi 17 Aralýk
operasyonunda tutuklananlara bir bakmak lazým. Kimler
tutuklandý? Bu projelerin ihalesini alan müteahhit firmalarýn patronlarý. Tek suçlarý bu ihaleleri almak. 17 Aralýk
operasyonu millete yapýlan bir operasyondur. Ne zaman
ülke olarak toparlandýk, ayaða kalktýk, millet için bir þeyler yaptýk önümüze engeller çýkarttýlar. Eðer bu süreçte
biz bu partiyi terk edersek, nefsimize uyarsak, en büyük
milletin vebali üzerimizdedir. Bunun için hepimiz nefsimizi ayaklar altýna alacaðýz, yoksa bunun zararý bütün
millete olur. Onun için 30 Mart seçimleri ülkemiz için bir
milattýr. Kim bu gemiden inerse, bu milletin eli yakasýnda olur'' diye konuþtu.
Haber Servisi
"Geleceðimizle
oynayanlarýn oyunlarýný
bozacaðýz"
AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, halkýn iktidarýný hazmedemeyenlerin kirli senaryolara alet olduðunu söyledi. AK Parti Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, partisinin Alaca ilçesinde açtýðý seçim bürosunu ziyaret etti. Seçim bürosunda bir araya geldiði partililere hitap eden AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, halkýn iktidarýný
hazmedemeyenlerin kirli senaryolara alet olduðunu söyledi. Yine halk iktidarýný hazmedemeyenlerin "devlet iktidarý" diye bir þey uydurduðunu ve
halkýn karýþamayacaðýný ifade ettiklerini dile getiren Uslu, devletin iktidar
alaný dedikleri söylemin aslýnda azýnlýðýn
kendi ve halkla paylaþmak istemediði iktidar alaný olduðunu kaydetti. Daha önce
Türk Silahlý Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarýnýn
yüzde 25'ini yerli imkanlarla karþýlarken
bugün bu oranýn yüzde 56'ya ulaþtýðýna
dikkat çeken Uslu, hedeflerinin en kýsa
sürede bu oraný yüzde 60'a çýkarmak, 2023
yýlýnda da yüzde 100'e yükselterek yerli
savunma sanayi araçlarýyla TSK'nýn ihtiyacýný karþýlamak olduðunu açýkladý. Uslu, bir taraftan ekonomik ve siyasi istikrarý saðlamýþ diðer taraftan da 'dostuna güven veren düþmanýna korku
salan' askeri bakýmdan güçlü bir Türkiye istediklerinin altýný çizdi.
AK kadrolarýn güçlü bir Türkiye hayaliyle çalýþýrken birilerinin ayaðýna
prangalar vurulmuþ bir Türkiye arzu ettiðine dikkat çeken Uslu, güçlü Türkiye'ye karþý çýkanlarýn ülkenin IMF, Dünya Bankasý, Amerika'ya baðýmlý
kalmasýný, Ýsrail'in yayýlmacýlýðýna, zulmüne, akýttýðý kana karýþmamasýný
istediklerini belirtti. Ülkenin önünü kesmek için yapýlan operasyonlarla
Türkiye'ye tuzaklar kurulduðunu anlatan Uslu, kurulan tuzaklara karþýn Allah'ýnda bir hesabýnýn bulunduðuna dikkat çekti. Uslu, Avrupa ülkelerinin
kendi ülkelerinde yaþananlara karþý kalkan görevi görürken, Türkiye'nin
içiþlerine anýnda müdahale etmeye çalýþtýklarýna vurgu yaptý.
Milletin yüzde 50'sinin oyuyla iktidara gelen AK Parti'nin yýkýlamayacaðýný görenlerin farklý söylemler geliþtirdiðine dikkat çeken Uslu, "28 Þubat'ta rahmetli Erbakan Hoca için sandýkla gelen sandýkla gider diyorlardý.
Ayný çevreler þimdi sandýk her þey demek deðildir diyor. Dün baþka konuþuyorlar bugün baþka. Dün söylediklerini bugün tekzip ediyorlar. Cemil
Meriç 'Olimpus daðýnýn çocuklarý ile Hira daðýnýn çocuklarýnýn kavgasýdýr' bu diyor. Hira daðýna inanan Hira'dan gelen
mesaja inanan o mesajý yaþam biçimi varlýk sebebi haline
getirdiðimiz elimizdeki imkanlarý Türkiye'nin kalkýnmasýna
kullandýðýmýz için buna izin vermek istemiyorlar. Aramýzda
çürük elmalar var mýdýr? Vardýr. Kimlerse bunlar cezasý verilir. Aramýzdaki çürük elmalar yüzünden tüm aziz asil milleti suçlamak, suçlu görmek sonrada AK Parti'ye oy verenleri yok sayamadýklarý için sandýða gitme cesareti olmayanlar
'bizim Tayyip Erdoðan'la sorunumuz var. Baþka sorunumuz
yok' diyorlar. Beddua ediyorlar Uzun Adama. O Uzun Adam
hayatýný ortaya koymuþ birisidir. Bir düðünlük bayramlýk gömleði birde kefenlik gömleði var" ifadelerini kullandý. 17 Aralýk operasyonun ardýndan
ülkeden kaçan sýcak paranýn 14 milyar dolar olduðunu açýklayan Uslu, yabancý sermayenin kaçmasýnýn ülkedeki güven ortamýnýn ortadan kalkmasý
demek olduðunu dile getirdi. Böyle bir ülkede yatýrým olmazsa faturayý yükselen döviz nedeniyle yatýrýmcý ve milletin ödeyeceðini vurgulayan Uslu,
esas hýrsýzýn fakir fukaranýn geleceðine göz dikenler olduðunu belirtti.
30 Mart'ta Türkiye'yi karýþtýrma hesabý yapanlara
ya fýrsat verileceðini ya da dur deneceðini dile getiren
Uslu, þunlarý kaydetti: "Geleceðimizle oynayanlarýn
oyunlarýný bozacaðýz. Bunu böyle göreceðiz. Bu sýradan bir seçim deðil. Bu ülkeye geleceðine insanlarýna
çocuklarýmýzýn geleceðine zulüm edilmek isteniyor.
Yeniden bir istikrarsýzlýk dönemine bir bataða götürülmek isteniyor. Bu bataða daha önce girdik ve çýkamadýk. Her ay bir þehit tabutu geliyordu. Yüreðimiz
daðlanýyordu. Terörden nemalananlara kahrediyoruz.
Keþke barýþ süreci daha önce yaþansaydý ve evlatlarýmýzý topraða vermemiþ
olsaydýk. Barýþ sürecini torpilleyenler kendilerinin varlýðýný sürdürmek istiyorlar. Ülkeyi kriz kaos içerisinde tutarak teslim almaya çalýþýyorlar. Millet
kaybediyor silah tüccarlarý kazanýyor. Türkiye Ýslam coðrafyasýnda bir umut
oldu. Kiminse para yardýmý kimisine gýda yardýmý yapýyorsunuz. Herkese
ihtiyacý olan oranda yardým ve þefkat elini uzatýyor. Bizim varlýk sebebimizde bu. Baþbakanýmýzý diktatörlükle suçlayanlar binlerce insanýn ölümünden
sorumlu olan kiþiyle fotoðraf çektirdiler. Oynanan oyun çok büyük. 11 yýldýr ses çýkaramayanlar, gönlümüzde olanlar eðer bugün çýkmýþ adeta Amerika'yý yeniden keþfeder gibi ithamlarda bulunuyorsa gece yarýlarý operasyon düzenleyerek bir kýsým insanlarý ve devletin kurumu olan MÝT'in baþkaný da dahil içeri alýp baþbakaný hedef yapýyorsa o zaman bu seçimleri yapacaðýmýz yatýrýmlardan daha büyük anlamlar taþýyor. Küresel ölçekli bir
senaryo ile karþý karþýyayýz. Vekil oluruz olmayýz bunlar nasip iþi sandýktan
çýkýp mazbatayý alýncaya kadar nasip iþidir. Baþbakan seçimleri kaybetmiþ
batýlý güçlerin maþalarýnýn "oh oldu" diyeceði bir sonuca bizim gönlümüz
aklýmýz vicdanýmýz el vermez. Onun için hepimizi gece gündüz demeden
koþturacaðýz" Haber Servisi
TEK
YILDIZ
25 ÞUBAT 2014 SALI
YAÞAM
8
Uyuþturucu ile mücadeleyi
Eski baðýmlýlar yapacak
Nasrettin Hoca pazarda zeytin
satýyormuþ...Ýki üç sokak ileride
oturan yarýbuçuk tanýdýðý bir kadýn
gelmiþ.Kadýn: - Zeytinin iyi mi?
Hoca: - Tadýna bak.
Kadýn: - Ben orucum.
Hoca: - Madem oruçlusun zeytini al git parasýný sonra ver.
Hocanýn birdenbire aklýna düþmüþ; Ramazanlýk deðilmiþ çünkü...Hoca: - Tuttuðun oruç ne
orucu ki?
Kadýn: - Üç sene önceden borcum vardý da onlarý tutuyorum.
Hoca tam zeytinleri veriyormuþ
vazgeçmiþ...
Kadýn: - Biraz önce al git dedin
ne oldu da vazgeçtin Hoca?
Hoca: - Get anam get... Allah'a
olan borcunu üç senede veriyorsan
bizim borcu ne zaman getirirsin
kim bilir.
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Arkadaþ çevresi yüzünden uyuþturucuya
baþlayan Serhat Gündüz, 2 sene esrar, 3,5
sene kokain kullanýr ve baðýmlý olur.
Uyuþturucunun zararýný görünce baðýmlýlýkla mücadeleye karar veren Gündüz,
“Baþardým, nefsimi yendim ve þu an iyiyim.
Program öðreniyorum. Diðer arkadaþlara
yardýmcý olacaðým.” diyor. Gaziantepli
Veysel Zekirlioðlu da, babasýný uyuþturucu
baðýmlýlýðýndan
kaybetmiþ.
Babasýnýn
ölümüyle uyuþturucuya baþlayan genç,
hikâyesini þöyle anlatýyor: “Uyuþturucu 19
yýldýr hayatýmda. Toplumda iþ görme becerimi elimden aldý. Bir yere girip çalýþamýyordum. Uyuþturucu yüzünden 2 yýl hapis yattým. Ýnsan kendine zarar vermekten mutluluk duyar mý? Mazoþist bir kiþiliðe sahip
oluyorsunuz. Çok kolay elde edilebiliyor. Þu
an baðýmlýlýðýmý atlattým. Eðitimlerimi
tamamladýktan sonra, diðer baðýmlý
arkadaþlara yardým edeceðim.”
Gündüz ve Zekirlioðlu, kendileri gibi
madde baðýmlýsý gençlere yardým etmek için
Uyuþturucu Madde Baðýmlýlýklarý ve
Alkolizmle Mücadele Federasyonu’nun
(UBAM) baþlattýðý projede gönüllü olarak
yer alýyor. UBAM, gençleri uyuþturucu
bataðýndan
kurtarmak
için
Ankara
Yaþamkent’te bir villa kiraladý. ‘UBAM
Barýnma ve Beslenme Merkezi (BAMER)’
adý verilen villada, uyuþturucuyu býrakan
gençler rehabilite ediliyor. BAMER’de uyuþturucudan uzak tutulan gençler, bilardo,
bowling, Go-Kart gibi aktivitelerle sosyal
hayata alýþtýrýlýyor.
‘PARA KAZANMA
HIRSIYLA ÇOCUKLAR
UNUTULUYOR’
BAMER’de eðitilen gençler, diðer illerde
kurulacak uyuþturucuyla mücadele merkezlerinde temsilci olacak. Böylece diðer baðýmlýlarýn da ilaçsýz tedaviyle baðýmlýlýktan kurtulmasý saðlanacak. Ýlk etapta 18 madde
baðýmlýsýnýn yaþadýðý villayla ilgili bilgi veren
UBAM Baþkaný Dila Tezemir, “Baðýmlýlýktan
arýnan kardeþlerimize burada rehabilitasyon
programýný öðretiyoruz. Belirli konularda
diðer baðýmlýlara nasýl yardýmcý olabileceklerine dair eðitiyoruz.” diyor. Yaklaþýk 8 yýl
önce bu mücadeleye baþlayan Tezemir,
amaçlarýnýn Türkiye’deki tüm baðýmlýlara
ulaþmak olduðunu kaydediyor. “Uzun bir
araþtýrma sonucu Narconon’la tanýþtýk.
Birkaç kardeþimize bu programý uygulayýnca
faydasýný gördük. Hiç ilaç kullanmadan,
vitamin desteði verdik.” ifadelerini kullanan
Dila Tezemir, bu programýn dünyada 48
ülkede 250 rehabilitasyon merkeziyle 2
milyondan fazla insana faydalý olduðunu
belirtiyor.
Uyuþturucu
yaþýnýn
hýzla
düþtüðünü söyleyen Tezemir, “Ýnsanlar o
kadar çok dünya iþlerine yöneldi ki para
kazanma hýrsý ve geçim derdiyle çocuklara
yeterince vakit ayýrýlmýyor. Ömrüm yettiði
sürece bu mücadeleyi býrakmayacaðým.
Çünkü onlarýn bir küçük gülümsemesini
hiçbir þeye deðiþmem.” diye konuþuyor.
(CÝHAN)
Parfüm ve gýdalarýn neden
Olduðu cilt alerjilerine dikkat!
Cilt alerjisine karþý uyarýda bulunan
Medical
Park
Samsun
Hastanesi
Dermatoloji Uzmaný Dr. Yüksel Oltulu, cilt
alerjileri içinde en çok görünenlerin kontak
dermatit ve kurdeþen olduðunu söyledi.
Cilt hastalýklarýnýn önlenmesinde alerjik
fonksiyonlarýn uyarý mahiyetinde dikkate
alýnmasý gerektiðini belirten Uzm. Dr.
Yüksel Oltulu, "Cildimiz vücudumuzun en
büyük organýdýr ve dýþarýdan gelen
tehlikelere karþý koruyucu görevi üstlenmiþtir. Devamlý surette dýþarýdan gelen ataklara karþý koyar ve hemen hepsini baþarýyla
defeder. Ancak bazen alerjenler cilde sýzar
ve reaksiyon gösterir. Cilt alerjilerinin belli
baþlý belirtileri kaþýntý, döküntü, kurdeþen,
þiþkinlik ve ciltte çatlaklar olarak görülebilir.
Dýþ etkenlere en çok maruz kalan ellerimiz,
kollarýmýz, boynumuz ve yüzümüzdür ve en
çok buralarda alerjik reaksiyonlar görünmektedir. Cilt alerjileri içinde en çok görünenler kontak dermatit ve kurdeþendir."
diye konuþtu.Kontak dermatit hakkýnda
bilgi veren Dr. Yüksel Oltulu, "Dýþarýdan
gelen etken maddelerin ciltte oluþturduðu
alerjik reaksiyondur. Belirtisi, ciltteki döküntü halidir. Ýnsan cildi farklý maddelere reaksiyon gösterir, bunlar kimyasal maddeler,
kozmetik ürünler, parfüm, metaller ve hatta
bazý yiyecekler bile olabilir. Bazý zehirli bitkilerle temastan sonra da görülen dermatit
aþýrý derecede kaþýntý da meydana getirir.
Dermatit belirtisi atopik dermatit yani egzema gibi görünse de bazen aslýnda sadece
yabancý madde ile cildin temas ettiði yerde
görülür. En çok rastlanýlan bölge yüzümüz,
göz kapaklarýmýz, boyun, el ve ayaklarýmýzdýr. Mücevher, fermuar, düðme ve
buna benzer metal maddeler alerji kaynaðýdýr. En iyi tedavi cildin hangi maddelere
alerjisi olduðu tespit edilip, bu maddelerden
uzak durmaktýr. Alerjen maddelerin tespit
edilmesi için patch (yama) testi yapýlmaktadýr." þeklinde ifade etti.En çok rastlanan
cilt hastalýklarýndan biri olan ve halk arasýnda kurdeþen olarak bilinen Ürtiker'in alerjik
kaþýntýlý döküntü olduðunu hatýrlatan Dr.
Oltulu, "Herhangi bir yaþta meydana
gelebilir. Genellikle kýrmýzýmsý þiþlikler ve
çeþitli büyüklüklerde olabilen bu alerji birkaç
dakika sürebildiði gibi uzun saatlere kadar
sürebilir. Ürtikere neden olan alerjenleri
tespit etmede prick testi yapýlmaktadýr.
Genellikle antihistaminik ile tedavi edilen
Ürtiker hastalýðý daha inatçý olduðu durumlarda mide ilacý da verilebilmektedir. Cilt
alerjisi olduðunuz zaman veya bu belirtileri
gördüðünüz zaman mutlaka bir dermatologa tedavi olup, doktorunuzun verdiði ilaçlar
ve kremler dýþýnda hiçbir ürün kullanýlmamalýdýr." dedi.
(CÝHAN)
ISPANAKLI
MANTI
Mine Tugay
Mine Tugay (d. 28 Temmuz 1978,
Konya), Türk oyuncu.Babasýnýn görev
yeri olan Konya'da doðdu. Liseyi Yeni
Levent Lisesi'nde bitirdi.Ardýndan 1997
yýlýnda oyunculuða "Masal Gerçek
Tiyatrosu"'nda oynadýðý Büyük Kulaklý
Küçük Ayý adlý oyun ile adým attý. 1998
yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuvarý Oyunculuk Bölümünü
kazandý.Konservatuvardan
mezun
olduktan sonra Semaver Kumpanya'da
tiyatro
oyunlarýnda
oynamaya
baþladý.2003 Yýlýnda Iþýl Kasapoðlu
rejisiyle Onikinci Gece ve Kuþlar Meclisi
oyunlarýnda oynadý. Ayný yýl Gülbeyaz
adlý televizyon dizisinde rol aldý.2004
yýlýnda Adý Aþk Olsun adlý dizide ve
Gönül Yarasý adlý sinema filminde rol
aldý. Ayný yýl Semaver Kumpanya'da Iþýl
Kasapoðlu ve Bülent Emin Yarar rejisiyle
Mem ile Zin adlý oyunda oynadý.'Beko
Plazma TV' , 'Eti Çay Keyfi', 'Anadolu
Bank', 'Bosch Çamaþýr Makinasý',
'Ecobella Home', ‘Bosch Logixx 8
Çamaþýr Makinasý' oyuncunun yer aldýðý
reklam filmleri arasýndadýr.2005 yýlýnda
Aþk Her Yaþta adlý televizyon dizisinde
oynadý. Bahçeþehir Üniversitesi Ýleri
Oyunculuk Yüksek Lisansýný tamamlarken 'Aliye' adlý dizide rol aldý.2006
yýlýnda Yüksek Lisans'ýný bitirdi. Ayný yýl
Tiyatro Dot'ta Emre Koyuncuoðlu
rejisiyle Çok Uzak adlý oyunda oynayan
Mine Tugay, Show TV'de yayýnlanan
Gülpare ve Star TV'de yayýnlanan
Benden Baba Olmaz adlý dizilerde
baþrolde yer almýþtýr.TRT1'de yayýnlanan Aynadaki Düþman dizisinde
oynamýþtýr.Behzat Ç. Bir Ankara
Polisiyesi adlý dizide'de Narkotik
baþkomseri Suna adlý karakteri canlandýrmýþtýr.Geleneksel
Nazým
Günleri'nde, Yýlmaz Onay tarafýndan,
okuma tiyatrosu olarak sahnelenen
Nazým Hikmet oyunlarýnda, 2007 yýlýndan bu yana her yýl gönüllü olarak rol
almaktadýr.
Þu anda Star Tv'de yayýnlanan Med
Cezir adlý dizide Ender Serez karakteriyle seyirci karþýsýndadýr.
Malzemeler
250 gr Un
100 gr Süt
2 Adet Yumurta
150 gr Taze
Ispanak Yapraðý
100 gr Kýyma
Yarým Demet Maydanoz
Karabiber, Tuz
Yemeðin Tarifi
Ön hazýrlýk olarak ýspanak
yapraklarýný yýkayýp, mikserden geçirin. Geniþ bir kap
içinde unu, sütü, yumurtayý
ve püre halindeki ýspanaðý
karýþtýrýn. Sulu ve yumuþak
kaldýysa biraz daha un ilave
edin. Sertleþene kadar yoðurun. Bezelere ayýrýn. Üzerine
nemli bir bez örterek bir süre
bekletin.Mantýnýn içi için,
kýymayý ve ince kýyýlmýþ maydanozu karýþtýrýn.
Hamuru olabildiðince ince
açýn. Kareler þeklinde kesin.
Her bir karenin içine
malzeme koyun. Üçgen þeklinde katlayýn. Hamurlarýn
etrafýna çabuk açýlmamasý
için yumurta aký sürün. Suyu
kaynatýn. Ýçine az miktarda
tuz ve sývý yað koyun.
Kaynayan suya mantarlarý
atýn.Haþladýktan sonra süzerek servis tabaðýna alýn.
Üzerine yoðurt ve yaðda
kýzartýlmýþ kýrmýzý biber dökerek servis yapýn.
Kapýna geldim ve ben olmaktan vazgeçtim.
Sen 'kim o' de yeter ki:
Çünkü, kim olmamý istiyorsan o olmaya geldim...
(Victor Hugo)
19:55
Seksenler
Yerli Dizi
Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli
bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler
önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz
insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak
amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk...
Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp
yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah
önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak
sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk
defa bu dizide görecek.
Yönetmen : Müfit Can Saçýntý
20:00
Sinema
Kolpaçino
Her þey Tayfun’un sosyeteye özenip, mafya
babasý olan Ateþ Bey’in paralarýný araklamasýyla
baþlamýþtýr. Ancak kýsa zamanda yakayý ele
veren Tayfun, büyük bir tehditin altýna girmiþtir. Ona bir hafta içinde elli bin dolar
getirmesi söylenmiþtir. Tayfun’un bu kadar
parayý nasýl bir araya getireceði konusunda
hiçbir fikri yoktur. Aklýna mahallenin abisi
Sabri gelir ve hemen onun yanýna koþar. Sabri,
alemin duayenlerinden sayýlan, her þeyi görmüþ ve yaþamýþ birisidir. Tayfun'a parayý illegal
bir kumarhane açarak toparlama fikrini verir.
20:00
Yerli Dizi
Kaçak
Serhat, Dadaylý ve Nazmi, Ertan'larýn yeni deposunun
yerini bulur ama orayý ele geçirmek için daha fazla
kiþiye ve iyi bir plana ihtiyaçlarý vardýr. Ýki düþman,
Serhat ve Topçuoðlu, bir kez daha bir araya gelir ve
Ertan’a karþý yeni bir plan yapýp birlikte çatýþmaya girerler. Diðer taraftan Nurgül’ün Umut’tan duyduðu bir
cümle kafasýnda soru iþaretleri oluþtururken Ertan ile
ilgili gerçekler de yavaþ yavaþ karþýsýna çýkmaya baþlar.
Depoda olanlarý duyan Ertan, Ýsmet Ali Topçuoðlu’nu
kaçýrýr ve Rusyalý’ya götürür. Yapacak bir þeyi
kalmayan Merve, Serhat'lardan yardým ister. Planlar
umduklarý gibi gitmez. Rusyalý’nýn elinde hem Merve
hem de Ýsmet Ali Topçuoðlu vardýr.
07:00 Haber Saati
08:30Nihat Hatipoðlu
Sorularýnýzý Cevaplýyor
10:00 Müge Anlý ile
Tatlý Sert
13:00 Kýzlar ve Anneleri
15:00 Alemin Kýralý
16:00 Zahide ile Yetiþ
Hayata
19:00 Ana Haber
20:00 Kaçak
23:15 Charlie’nin
Melekleri
09.00 Hayata Gülümse
09.30 Show Kulüp
11.30 Doktorlar
14.30 Adýný Feriha
Koydum
16.30 Eve Düþen Yýldýrým
15:30 Güldür Güldür
17:00 Shrek 3
19:00 Ana Haber
19:15 Büyük Risk
20:00 Kolpaçino
Sinema
22:15 Güldür Güldür
09:00 Seksenler
11:10 Ýyi Fikir
12:50 1 Dakika
13:20 Hava Durumu
13:30 Avrupa Avrupa
14:30 Aileler Yarýþýyor
16:05 6 Mantý
17:20 Cevap Soruda
19:00 Ana Haber
19:45 Spor
19:50 Hava Durumu
19:55 Seksenler
22:55 Böyle Bitmesin
05:45 Hayat Dersleri
06:30 Kanal 7 de Sabah
08:00 G-Force
09:45 Dr. Feridun Kunak
12:15 Yasemince
14:00 Zeynep’in Hikayesi
15:50 Üç Oðul
17:45 Ana Haber
18:45 Hayat Dediðin
19:40 Bekçiler Kralý
21:30 Haber Saati
22:20 Battal Gazi Destaný
Türk Sinemasý
09:00 Doktorum
11.00 Umutsuz Ev Kadýnlarý
12.45 Bana Her
Þey Yakýþýr
14.40 Evim Þahane
16.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber Bülteni
20:00 Küçük Aða
22:00 Çalýkuþu
Yerli Dizi
08.30 Hayatýn Nabzý
10.10 Türk Sinemasý
12.00 Kendimize Doðru
13.00 Ýki Dünya Arasýnda
16.30 Sýrlar Dünyasý
Yerli Dizi
14.00 Yeþil Elma
16:45 Tv filmi
18.00 Ana Haber Bülteni
18:50 Ýki Dünya Arasýnda
19:45 Ýki Dünya Arasýnda
21:00 Nizama Adanmýþ
Ruhlar
TEK
YILDIZ
25 ÞUBAT 2014 SALI
HABER
9
"OSB'de 5 yýldýr çözülemeyen
arazi sorununu 15 günde bitirdik"
Esat Eyvaz
AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, AK Parti Alaca seçim bürosunu
ziyaret etti.
Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, AK
Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Fatih Yaðlý ve Sami Aðýrcan
ile AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz'ün hazýr bulunduðu ziyarette Uslu, partililere hitap etti.
AK Parti iktidarýnda Çorum'da 2.5 milyarlýk vergi
tahsil edilirken 8.3 milyar TL'lik yatýrým yapýldýðýný dile
getiren AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Alaca'nýn
da bu pastadan hak ettiði payý aldýðýný söyledi. Uslu, ancak yapýlan hizmetleri görmek istemeyen çevrelerin olduðuna dikkat çekti.
AK Parti hükümetinin Çorum'a hep iyi gözle baktýðýný dile getiren Uslu, hiçbir beklenti içerisine girmeden
þehre katký verdiðini ifade etti.
Çorum'da 19 yýl önce temeli atýlan ama hala eðitime
geçememiþ bir polis okulunun bulunduðunu dile getiren
Uslu, "Þeker Fabrikasýnýn yanýna polis okulu için bir arazi tahsisi yaptýk. Projesi çiziliyor. Haziran ayýnda projesi
bitmiþ olacak. Kýsa sürede polis okulumuzu Çoruma açmýþ olacaðýz. Bu Çorum'a artý deðer saðlamýþ olacak. 5
yýldýr OSB'de arazi yok geniþleyemiyoruz. 5 yýl sonra uðraþýlýp becerilemeyen iþi 15 günde bitirdik. OSB 215 hektar arazi kazandýrdýk. Araziyi aldýk parselasyonunu yaptýk
oranýn bütün alt yapý iþlemlerini Sanayi Bakanlýðý yapacak. Herkesin faydalanacaðý bir yatýrým olacak" dedi.
Eðitim alanýnda yapýlan çalýþmalara da deðinen Uslu, "Hitit Üniversitesinin geldiðimizde 7 bin 500 öðrenci-
si vardý. Þuanda öðrenci sayýmýz 12 bin 600 oldu. Yerleþkesi merkezde 180 bin metrekare idi. Þuanda 943
bin metrekareye ulaþtý. Ýlçelerdeki okul yerleþkesi 138
bin metrekareye çýkarýldý. Alaca'ya Meslek Yüksek
Okulu kazandýrdýk. 3 bölümümüz vardý. 5 bölüm daha açýyoruz. Öðrenci sayýmýz 152'den 350-400'lere
çýkmýþ olacak. Ýlçe ekonomisine katký saðlayacak. Alaca'ya modern bir yerleþke yapýyoruz. Modern binaya
kavuþmak yeterlimi deðil. Yeni bölümler lazým. Onun
içinde 3 bölüm için daha YÖK'ten onay bekliyoruz. Bir
üniversitenin içerisinde olmasý gereken tüm birimleri
yüksekokul bünyesinde toplamýþ olacaðýz. MYO inþaatýmýz ise hýzla devam ediyor" ifadelerini kullandý.
Ýlçelere doðalgaz getirilmesi noktasýnda Baþbakan
Recep Tayyip Erdoðan ile görüþtüklerini ve bu konuda
karþýlaþýlan engelleri anlattýklarýný dile getiren Uslu,
"Alaca'nýn, Osmancýk ve Ýskilip'in doðalgaz beklediðini ifade ettik. 2013 Mayýs ayýnda yeni bir karar çýkardý hükümet. Nüfusu 10 bin üzerindeki ilçeler ve elektrik abonesinin yüzde 60'nýn müracaatý olmak üzere.
Mesken abonesinin yüzde 60'ýna çevirdik. Yaptýðýmýz
çalýþmalar sonucu yapýlan düzenlemelerle mevzuat
sorunu aþýldý. Belediye baþkanlarýmýzda buna destek verdi. Ve ihaleleri yapýldý. 9 ilçeye doðalgaz verilmesi kararlaþtýrýldý. Bunlarýn 3 tanesi Çorum'un ilçesi. Takým oyunuyla bunu çözdük bu iþi.Hem yarým kalmýþ iþleri tamamladýk. Hem yeni yatýrýmlara doðru yürüyoruz. Alaca'da nüfus 50 binin altýnda olduðu için arýtma tesisi olmaz deniyordu. Þimdi 8 milyon TL'lik bir yatýrým yapýlacak DSÝ üstlendi ve ihaleler yapýldý.
Kazmayý vurdu. Arýtma tesisi ve su isale hattý çalýþmalarý baþladý. Çorum'a çaðrý merkezi konuþuluyordu. 800 kiþinin istihdam edileceði çaðrý merkezini OSB'ye kuruyoruz. Mayýs ayýnda inþaat bitecek. Toplum Yararýna Çalýþma Programý çerçevesinde 3 bin 500 kiþi istihdam edildi. Toplam 10 milyon TL7lik bir para 3 bin 500 kiþinin evine ekmek
aþ olarak sofrasýna konuldu. Koçhisar barajý sulama
projesi yapýmý 944 milyon lira, enerji nakil hattý 180
milyon sulama ise 150 milyon TL. Alaca'yý þaha
kaldýracak. Sulu tarýma geçmek suretiyle burada
kaliteli tohum alma imkanýz olacak. Arazi toplulaþtýrmasýna gitmeden katma deðer yaratmanýn imkaný yok. Tarýmsal sanayi ile tarýmý buluþturacak büyük iþletmeler kurmamýz için arazi toplulaþtýrmamýz gerekiyor" dedi.
-"EMANETE SAHÝP ÇIKTIK"Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz
ise, devraldýklarý hizmet bayraðý ve emanetini en iyi
þekilde koruyarak ilçe halkýna layýk olmaya çalýþtýk-
larýný söyledi. Milletin emanetine en ufak halel getirmediklerini dile getiren Baþkan Eyvaz, hizmet bayraðýný daha üst seviyelere taþýmak için bugüne kadar olduðunu gibi bundan sonra da çalýþmaya devam edeceklerini belirtti.Alaca Belediyesi olarak projeleri hayata
tek tek geçirirken en büyük destekçilerinin halk olduðunu dile getiren Eyvaz, enerjilerini hep projelere verdiklerini ve ileriye bakarak yollarýna devam ettiklerini
belirtti. Eyvaz, "2013 yýlý içerisinde yapýmýna baþlanan
Ayhan ve Cengizhan Mahallelerinin ortak kullanacaðý
bir modern parký halkýmýzýn hizmetine sunduk. Alaca deresini ýslah ettiðimizde buraya bir de park yapýlmasý sosyal açýdan önemliydi. Hemen harekete geçerek bölgeye
içerisinde oyun gruplarý, havuzlarý gibi bir çok sosyal donatýyý barýndýran büyük bir park kazandýrdýk. Hizmete
sunduðumuz toplumun tüm kesimlerinin beðenisini kazanmýþ durumda. Yürüyüþ parkurumuzun da devamýný
getirmeyi planlýyoruz" dedi.
2013 yýlý içerisinde TOKÝ tarafýndan ilçeye yaptýrýlan
140 konutun yapýmýnýn tamamlandýðýný belirten Baþkan
Eyvaz, geçtiðimiz aylarda konutlarýn kura çekiliþini gerçekleþtirerek hak sahiplerine evlerini teslim ettiklerini hatýrlattý. 140 konuttan oluþan TOKÝ, yine modern kent olma yolunda önemli bir çalýþma olduðunu anlatan Eyvaz,
ikinci etap TOKÝ konutlarý için ise arazi üzerinde çalýþmalarýnýn devam ettiðini kaydetti. Eyvaz, sebze pazarýnýn
üzerini de kapatarak vatandaþlarýn hizmetine sunduklarý-
Saim Uslu
ný belirtti. AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz de,
Alaca'da AK Parti bayraðýnýn dalgalanmaya devam edeceðini söyledi.
AK Parti'yi milletin kurduðunu ve tabelalarýný milletin astýðýný dile getiren Tokgöz, AK Parti'ye olan teveccüh
ve ilginin ülke üzerinde oynanan oyunlara ciddi bir cevap
olduðunu belirtti.
Bugüne kadar ne aldanan olduklarýný nede aldatan
olduklarýný dile getiren Tokgöz, kimseyi ötekileþtirmeden
siyasi düþüncesine bakmadan herkesi kucaklarýný söyledi.
Alaca'yý bir bütün olarak gördüklerini dile getiren Tokgöz, "Yapýlan her hizmette insaný merkeze aldýk. Boþ laf
üretmek yerine hizmet ürettik. Kimseyle polemiðe girmeden yolumuza devam ettik. Ev ev dolaþacaðýz. Kapý kapý
dolaþacaðýz. Hizmetlerimizi anlatacaðýz. AK Parti yerel
seçimlerde yine Alaca'ya damgasýný vuracak" dedi.
Haber Servisi
Nisan OKÜP toplantýsý
Çorum'da yapýlacak
Orta Karadeniz Bölgesi Üniversiteleri Akademik
Ýþbirliði Platformu (OKÜP) toplantýsý, Amasya Üniversitesi ev sahipliðinde gerçekleþtirildi. Toplantýya
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Metin Orbay,
Ondokuzmayýs Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüseyin
Akan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Recep Bircan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tarýk Yarýlgaç,
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan,
Canik Baþarý Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yunus Bekdemir, Gaziosmanpaþa Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.
Mustafa Þahin, Giresun Üniversitesi Rektör Vekili
Prof.Dr. Mahir Kadakal ile üniversitelerin genel sekreterleri ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlarý katýldý.Ýki ayrý oturum þeklinde düzenlenen
toplantýda, Sinop Üniversitesinde yapýlan bir önceki
toplantýda alýnan kararlar çerçevesinde öncelikli olarak
Kütüphane ve Dokümantasyon hizmetlerinde ortak
çalýþmalar ve iþbirlikleri baþta olmak üzere üniversiteler
arasýndaki pek çok akademik ve idari konu ele alýndý.Bir sonraki OKÜP toplantýsýnýn, 12-13 Nisan 2014
tarihlerinde Hitit Üniversitesi ev sahipliðinde, Çorum'da yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Haber Servisi
Alaca MYO peynir üretiyor
Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümü tarafýndan
yapýlan ekmek üretiminin ardýndan Alaca
MYO Gýda Ýþleme Bölümü'nde de beyaz peynir
üretimi gerçekleþtirildi.
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret eden Alaca MYO Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Murat Kaya, Alaca MYO Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Ali Palta ve Gýda Ýþleme Bölüm Baþkaný Öðr. Gör. Halis Kablan, hijyenik
koþullarda, güvenilir ve doðal yollarla üretilen
beyaz peynir hakkýnda bilgiler verdiler.
Alaca MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat
Kaya, ocak ayýnda Meslek Yüksekokulu'na kurulan laboratuvar modelindeki Süt Ýþleme Tesisi'nde Gýda Ýþleme Bölüm Baþkaný Öðr. Gör.
Halis Kablan, Öðr. Gör. Eda Ýlhan ve Öðr. Gör.
Büþra Cebeci'nin yapmýþ olduklarý çalýþmalar
ve hazýrlanan formülasyonlardan sonra beyaz
peynir üretiminin gerçekleþtirildiðini ifade ederek Gýda Ýþleme Bölümü öðrencilerinin uygula-
ma ve araþtýrma laboratuvarlarýnda sütün alýnmasý,
temizlenmesi, santrifüjlenmesi, pastörizasyonu,
standardizasyonu, homojenizasyonu, starter kültür
katýlmasý, mayalanmasý,
salamura edilmesi, paketlenmesine ve etiketlenmesine kadar bütün aþamalarýndaki teorik bilgilerini pratik bilgilerle pekiþtirme fýrsatý bulduklarýný vurguladý.
Yrd. Doç. Dr. Kaya, yoðurttan ayrana, beyaz
peynirden, lor peynire kadar diðer süt ürünlerinin
de ön çalýþmalarý yapýldýktan sonra üretimlerini
ileriki aylarda öðrencilerle birlikte gerçekleþtirmeyi
planladýklarýný sözlerine ekledi.
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise üniversitenin çalýþmalarý ile topluma örnek olup bilinçlendirilmeleri konusunda farkýndalýk oluþturmayý
amaçladýðýný ve ayný zamanda bölüm öðrencilerine
mezun olmadan önce uygulamalý eðitim verebilmek doðrultusunda büyük bir çaba sarf ettiklerini
söyledi.
Üniversitenin bilimin ýþýðýnda daha da güçlenerek, saðlýklý koþullarda ve konusunda uzman personel ile gerçekleþtirdiði ekmek üretiminin yaný sýra beyaz peynir üretimi gerçekleþtirmesinin gurur
ve mutluluk verici olduðunu da belirten Rektör
Prof. Dr. Alkan, bu ekip çalýþmasýnda emeði geçen
herkese teþekkür etti.
Haber Servisi
HABER
TEK
YILDIZ
25 ÞUBAT 2014 SALI
10
Kenan Nuhut, Emekliler
Derneði'ne üye oldu
Arasta esnafýna
projesini anlattý
CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Parti Yöneticileri ile birlikte Arasta için hazýrlanan projeyi anlatmak
üzere Arastayý ziyaret ettiler.
CHP heyeti tek tek arasta esnafýný gezerek, tarihi dokunun korunmasý ve yaþatýlmasý için hazýrlanan projelerini esnaflara duyurdu. Arasta'yý bir kapalý çarþý
haline getiren ve tarihi dokuyu yaþatmak adýna sunulan proje esnaflardan ve vatandaþlardan ilgi gördü. Arasta ziyareti sýrasýnda esnafa projenin yaný sýra mektup daðýtýldý. Mektupta CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, "Gelin bu tarihi dokuyu, geçmiþten geleceðe taþýyarak yaþatalým. Esas olan iþi doðru yapmak
deðildir. Doðru olan iþi yapmaktýr. Çorum kentimizi yýkarak deðil geniþ bir coðrafyaya yayarak geniþletmeye çalýþalým. Yarýþýmýzý, yýkarak deðil yeni bir þehir
oluþturarak yapalým. Þehrimizi yatay bir þekilde geniþleterek, büyüterek yapalým.
Gelin Çorum'umuzu marka þehir yapalým. 4000 bin yýllýk tarihi geçmiþe dayanan
kültürümüzü ve misyonumuzu geleceðimize miras býrakalým. Sizlere söz veriyorum ki, arastamýzda yapacaðýmýz deðiþikliklerle birlikte karar vereceðiz. Deðerli esnafýmýz ile üretilen projeleri birlikte seçeceðiz ve uygulayacaðýz" diyerek
Arasta esnafýna mesaj verdi. Haber Servisi
Kenan Nuhut'un Arasta Projesi
Hattuþa'nýn tanýtýmýný
masaya yatýrdýlar
Çorum sýnýrlarý içinde yer alan
Hattuþa, UNESCO tarafýndan Dünya
Miras alaný ilaný edilen 11 deðer arasýnda yer alýyor. Dünya Miras Alanlarýnýn
korunmasý için ilgili paydaþlarla toplantýlar
yapýlýrken, Dünya Miras Alanýna iliþkin
ulusal ve yerel düzeyde farkýndalýk yaratma, alanýn deðerinin daha iyi anlaþýlmasý,
bu deðeri tehdit eden faktörlerin tespit edilerek kurumlar arasý iþbirliði ile çözüm önerilerinin ve buna göre eylem planlarý yapýlý-
CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve parti
yöneticileri ile birlikte Türkiye Emekliler
Derneði'ne ziyarette bulundu.
Kendilerine yapýlan ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getiren Türkiye Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, CHP Ýl Baþkaný Cengiz
Atlas ve CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut'un emeklileri gönüllerinde taþýyan baþkanlar
olarak adlandýrarak emeklilere yönelik 2 bin konut projesi hazýrladýklarýný ve bu konuda da destek beklediklerini dile getirdi.
emekliler derneðinin de her zaman yanýnda olacaklarýný söyledi.
Ziyarette açýklamalarda bulunan CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut ise, Hýdýr Kýnýklý'nýn hizmet heyecaný ile yaþadýðýný ifade ederek, emeklileri seyahatlere götürerek, hem Çorum'u hem de Çorumluyu gittikleri yerde tanýtan
Hýdýr Kýnýklý ve yönetimine teþekkür etti.
Doðumdan ölüme kadar vatandaþlarýn yanýnda olan þeffaf belediyecilik anlayýþý nedeniyle
mutlaka emeklinin yanýnda olunmasý gerektiðini
kaydeden Nuhut, emekliler için hazýrladýklarý ve
alt yapýsýný oluþturduklarý 2 bin emekliye konut
edindirme projesini destekleyeceklerini ifade etti.
Konuþmalarýn ardýndan CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, emekliler derneðine
üyelik kaydýný yaptýrdý. Kenan Nuhut'un üyeliðinin ardýndan Hýdýr Kýnýklý, Kenan Nuhut'a rozet
taktý. Haber Servisi
"Çorum'u karýþ karýþ imar edeceðiz"
CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl
Baþkaný Cengiz Atlas ile birlikte Çorum Ticaret Borsasý'ný
ziyaret etti.
CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, kendisinin Tarým
ve Köyiþleri Bakanlýðý'nda görev yaptýðýný ve buradan emekli
olduðunu dile getirerek, bir tarýmcý olduðunu belirtti.
Çorum Ticaret Borsasý'ný özel olarak ziyaret etmeyi beklediðini dile eden Nuhut, Ticaret Borsasý'nýn asfalt çalýþmalarýný göreve geldiklerinde tamamlayacaklarýný söyledi.
Kamuoyu tarafýndan takdirle karþýlanan bir belediye meclis
üyesi listesi hazýrladýklarýný dile getiren Nuhut, onlarla birlikte
Çorum'u karýþ karýþ imar edeceklerini söyledi.
Nuhut, Çorum'da demokrasiyi yeniden imar etmek için,
herkesin elini birbirine uzattýðý bir Çorum için, dostluklarýn geliþtiði bir Çorum için 30 Mart seçimlerinde herkesin sandýða
gitmesi gerektiðini söyleyerek, bütün seçmenleri sandýða davet
etti.Ticaret Borsasýna gerçekleþtirilen ziyaretten dolayý memnuniyetlerini dile getiren Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, borsada 24 personelle hizmet verdiklerini, Çorum'un ekonomisini,
istihdamýný, tarýmýn seviyesini yükseltmeyi amaçlayarak çalýþmalarýný sürdürdüklerini dile getirdi. Her belediye baþkanýnýn
Çorum'un çýtasýný giderek büyüteceðini söyleyen Bektaþ, Kenan Nuhut'a seçimlerde baþarýlar diledi.
Haber Servisi
"Bizim tek derdimiz milletimizin
duasýný almaktýr"
yor.Boðazkale ilçesinde yer alan Hitit Baþkenti Hattuþa ile ilgili ulusal ve yerel düzeyde farkýndalýk yaratma, alanýn deðerinin
daha anlaþýlmasý ve Hattuþa ile ilgili olumsuz faktörleri tespit edip gidermek amacýyla Kültür ve Turizm Bakanlýðý uzmanlar ile
yerel paydaþlarýn katýlýmý ile dün Müze
Konferans Salonunda toplantý yapýldý. Toplantý da Hattuþa'nýn daha iyi nasýl tanýtýlacaðý gibi konular masaya yatýrýldý.
Bahadýr YÜCEL
Halit Çaðdaþ'tan 'dinleme' tepkisi!
AK Parti Çorum Milletvekili
Murat Yýldýrým'ýn Danýþmaný
Halit Çaðdaþ dinleme iddialarýyla ilgili açýklamalarda bulundu.
Yeni Þafak Gazetesi'nde yayýnlanan haberde yer alan ve haklarýnda
uydurma bir terör örgütü ile baðlantýlý
gösterilerek soruþturma açýlan ve bu
soruþturma kapsamýnda dinlenilen
isimler arasýnda adýnýn yer aldýðýný
kaydeden Halit Çaðdaþ,
"Bu konuda gerekli hukuki iþlemlere baþladýðýmýzý belirterek, bu hukuksuzluðun sonuna kadar takipçisi
Türkiye Emekliler Derneðine gerçekleþtirilen
ziyarette açýklamalarda bulunan CHP Ýl Baþkaný
Cengiz Atlas, Emekliler Derneðinin bir sorunu
olduðunda çözüm için her türlü çalýþmaya imza
attýklarýný ifade etti. Atlas, 30 Mart'ta gerçekleþecek yerel seçimlerin genel seçimlerden farkýnýn, bu seçimlerde adaya ve çalýþma arkadaþlarýna bakýldýðýný dile getirdi.
Kenan Nuhut'un seçildiðinde 30 Mart akþamý
rozetini bir kenara býrakarak sorunlara çözüm
üreteceðini ve herkese eþit mesafede olacaðýnýn
altýný çizen Atlas, her sivil toplum kuruluþu gibi
olacaðýmý belirtirim. Bu kapsamda konuya iliþkin Bilgi Edinme
Kanunu'na istinaden ilgi istemek
üzere Adalet Bakanlýðý'na dilekçemizi iletmiþ bulunuyoruz.
Haberin gazetelerde yer almasý üzerine yoðun þekilde arayarak duruma tepkilerini ileten
tüm dostlarýma ve bu ülkede özgürlükler ve hukukun yanýnda
yer alarak bu zorlu süreçte milletin yanýnda duranlara teþekkür
ediyorum" dedi.
Haber Servisi
Dün gündeme bomba gibi düþen dinleme iddialarý ile ilgili listede Av.Ýbrahim Güleç ve Av. Faruk Özkader'de yer alýyor.
Av. Ýbrahim Güleç konu hakkýnda yayýnladýðý yazýlý basýn açýklamasýnda, "Ulusal medyada bugün
(dün) þahsým ve ortaðým Faruk Özkader hakkýnda
Selam Terör Örgütü üyesi olduðumuz gerekçesiyle 3
yýlý aþkýndýr dinlendiðimiz yolunda haberler çýkmasý
dolayýsýyla Çorum kamuoyunu aydýnlatmak maksadýyla bu açýklamayý yapma zarureti duydum. 17 Aralýk 2013 tarihinden itibaren kamuoyunun yakýndan
takip ettiði üzere baþta Baþbakanýmýz olmak üzere
AK Parti ve AK Parti'ye yakýn kiþilere karþý bir itibarFaruk Özkader
sýzlaþtýrma operasyonu yürütülmektedir. Bugün itibariyle hepimiz daha yakinen müþahede etmekteyiz ailem, dostlarým ve mesleðim itibariyle müvekkilleki, bu operasyon aziz milletimize ve bu aziz millete rim adýna beni haksýz yere dinleyerek özel hayatýma,
hizmet edenlere karþý tasarlanmýþ bir operasyondur. meslek hayatýma tecavüz edenler hakkýnda her türlü
hukuki mücadeleyi sürdüreceðim.
Hedefi millet olan bu operasyon doðrulFakat Çorum kamuoyundan da bir
tusunda þahsým, ortaðým ve binlerce kibeklentimi bu vesileyle ifade etmek
þi uydurma bir terör örgütü üyesi olma
isterim. Artýk Çorum kamuoyu gerçesýfatýyla yýllarca dinlenmiþtir.
ði görmelidir. Bu operasyon milletin
Uyduruk gerekçelerle, uydurma teyanýnda olanlarý itibarsýzlaþtýrma
rör örgütlerine üye yaparak yýllardýr bizoperasyonudur. Bunun baþka bir izaleri ve bizlerin üzerinden siyasette yakýn
hýnýn bulunmadýðýný bugün daha iyi
iliþkide bulunduðumuz insanlarý dinlekavramýþ bulunmaktayýz. Çorumlu
yenler, herhâlde þunu öðrenmiþlerdir ki,
hemþehrilerim bizlerin þahsýnda tüm
bizlerden bu milletin aleyhine iþler sadýr
bu hukuksuzluða, haksýzlýða muhaolmaz. Ama bu hukuksuzluðu yapanlar,
tap olmuþ kiþilerin yanýnda olmalý ve
bu yaptýklarýnýn hesabýný hem bu dünbu hukuksuzluðu, haksýzlýðý yapma
yada hem de eðer inanýyorlarsa ahirette
cüretini gösterenlerden bunun hesamutlaka vereceklerdir" dedi.
Ýbrahim Güleç
býný sormalýdýr. Biz bugüne kadar ne
Güleç açýklamasýný þöyle tamamladý:
"Geldiðimiz nokta itibariyle bu operasyonlarýn ar- Çorum aleyhine ne de aziz milletimizin aleyhine bir
kasýndaki güçler þunu iyi bilmelidirler ki; bu millete iþin içinde olmadýk ve nefes aldýðýmýz müddetçe de
operasyon yapmaya kalkanlar aziz milletimizden ge- olmamaya gayret edeceðiz. Bizim tek derdimiz millerekli cevabý alacaklardýr. Ben þahsým olarak bu du- timizin duasýný almak, Hakk'ýn rýzasýna ulaþmaktýr.
rumdan ne kadar üzüntü duyuyorsam, bu durumu Bu vesileyle arayýp geçmiþ olsun dileklerini ileten tüm
kabullenmekte zorlanýyorsam, aziz milletimiz de en dostlarýmýza teþekkürü bir borç bilirim. Saygýlarýmla."
az benim kadar üzüntü duymaktadýr. Önce þahsým, Haber Servisi
SPOR
TEK
YILDIZ
25 ÞUBAT 2014 SALI
11
Atalay: Çok kötü oynadýk
Çorumspor Teknik Direktörü Hasan
Atalay, Kýrýkkalespor maðlubiyetinin ardýndan yaptýðý açýklamada çok kötü futbol oynadýklarýný belirterek çok üzgün olduðunu ifade etti.
Maça 3 puan umudu ile gittiklerini hafta
içinde de çok iyi hazýrlýklar yaptýklarýný belirten
Çorumspor Teknik Direktörü Hasan Atalay
oynanan kötü futbol karþýsýnda ne söyleyeceðini bilemediðini söyledi. Atalay " Kýrýkkalespor maçýnda ikinci yarýnýn en kötü futbolunu
oynadýk. Oysa hafta içinde hazýrlýklarýmýzý istediðimiz düzeydeydi. Çalýþmalarýmýzý galibiyet üzerineydi. Ancak sahada futbolcularýmýn
bu kadar kötü futbol oynayacaðýný beklemiyordum. Bu futbolla söylenecek çok þey olduðunu
sanmýyorum. Futbolcularýmýn isteksizliðine
kazanma hýrsýndan yoksunluðuna anlam veremedim.Artýk Kýrýkkalespor maçýný unutup gelecek haftada evimizde oynayacaðýmýz iki maçýmýzý kazanmak istiyoruz. Bunun üzerine çalýþmalarýmýzý yaparak yeniden Çorumspor'un
var olduðunu ispatlamak istiyoruz" dedi.
ADNAN YALÇIN
Armutçu: Güçlü bir
takýmdan puan aldýk
Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, Gölbaþý Belediyespor maçý hakkýnda yaptýðý yorumunda güçlü bir takýmdan
1 puan almalarýnýn ve puan cetvelinde Çorumspor'un üstüne çýkmalarýnýn kendilerini
sevindirdiðini söyledi.
Haftalar sonra güçlü bir takýmdan iç sahada puan aldýklarýný belirten Armutçu " Güçlü
bir takýmdan kendi sahamýzda puan aldýk. Bu
maçtaki mücadelelerinden dolayý futbolcularýmý kutluyorum. Ýnþallah geri kalan haftalarda ligi Çorumspor'un üzerinde tamamlarýz.
Bu maçta rakibimizden bir futbolcunun omzunun kýrýlmasý bizleri derinden üzdü. Bizim
için insan saðlýðý her þeyden önce gelir futbolcu kardeþime acil þifalar dilerim."
ADNAN YALÇIN
Anadolu Ligi karma
maçlarý sona erdi
Temsilcilerimiz sýralamada yer deðiþtirdi
Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'da 19. hafta maçlarý oynandý.
Hafta Çorumspor için tehlike sinyalleri verirken, Ýskilip Belediyespor'u umutlandýrdý.
Çorumspor deplasmanda güçlü rakibi MKE Kýrýkkalespor'a 3-0
maðlup olarak haftayý puansýz kapatýrken, Ýskilip Belediyespor'da
evinde Gölbaþý Beldiyespor ile 0-0 berabere kalarak puan hanesine 1
puan ekledi.
Kýrþehirspor deplasmanýnda kaybeden Etimesgut Belediyespor
buna raðmen 39 puanla liderliðini korurken, Sincan Belediyespor
haftayý 3 puanla kapatarak ikincilikteki yerini korudu. Kýrþehirspor
ise lideri devirerek zirvede varým sinyali yolladý.
Temsilcilerimiz 19. haftada yine alt sýralardan kurtulamazken,
Çorumspor bir basamak gerileyerek 13. sýraya, Ýskilip Belediyespor
ise Çorumsporla puanlarý eþitleyerek averajla 12. sýraya yükseldi.
Safranboluspor ise ligde ilk galibiyetini alarak puanýný 4 yükseltip
mücadeleye devam dedi.
ADNAN YALÇIN
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü Spor Faaliyetleri Dairesi Baþkanlýðýnca 21-22-23
Þubat 2014 tarihleri arasýndan Düzce'de düzenlenen Yýldýzlar Anadolu Ligi Ýl Karmalarý
basketbol müsabakalarý sona erdi.2000-2001-2002 doðumlulardan oluþturulan kýz ve erkek il karmasý takýmlarýmýz turnuvada Samsun, Amasya, Sinop, Kastamonu, Karabük, Bartýn,
Zonguldak ve Bolu il karmalarýyla mücadele etti.
Müsabakalarda kýzlarda 2 grup da 8 takým, erkeklerde iþse 9 takým 3 grup da mücadele ettiler. Temsilcilerimiz kýzlar ve erkeler müsabakalarýnda tüm maçlarýný kaybetti. Düzce'de düzenlenen maçlarda mücadele eden takýmlarýmýzýn kadrolarý þu þekilde:
Erkekler: Antrenör: Yaþar Yýlmaz, sporcular: A Þamil, Berkay, Berkay Agýrcan, M Can
Özünel, Eray Dora, Emre, Ziya, Mert, Mustafa Aziz, M Ali.
Kýzlar: Antrenör: Ali Karabýyýk, sporcular: Dila, Serranur, Bengisu, Rabia, Gizem, Esra,
Aleyna, Sinem, Damla, Ekin, Ceren, Ýrem
ADNAN YALÇIN
-
Çorumspor
Gölbaþý Bld
Etimesgut Bld
Nevþehirspor
Safranboluspor
Bartýnspor
Tosya Bld
: 3-0
: 0-0
: 1-0
: 5-0
: 3-0
: 1-2
: 1-0
Puan Durumu
Takýmlar
O
G B
M
A
Y
P
Etimesgut Bld
Sincan Bld
Yeþil Kýrþehirspor
Bartýnspor
Gölbaþý Bld
Baðlum Bld.
Tosya Bld
Kýrýkkalespor
Nevþehirspor
Aksaray Bld
Kastamonuspor
Ýskilip Bld
Çorumspor
Safranboluspor
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
11
10
10
10
9
8
7
7
6
5
4
2
2
1
2
1
2
2
5
4
6
7
6
10
9
12
12
14
36
23
36
33
32
23
32
31
27
25
25
15
20
12
13
9
18
17
24
12
27
29
24
31
29
35
47
55
39
38
37
37
32
31
27
26
25
19
15
11
11
4
Çorumspor
Nevþehirspor
Bartýnspor
Etimesgut Bld
Gölbaþý Bld
Safranboluspor
Tosya Bld
6
8
7
7
5
7
6
5
7
4
6
5
5
4
-
Aksaray Bld
Ýskilip Bld
Baðlum Bld
Sincan Bld
Kastamonuspor
Kýrþehirspor
Kýrýkkalespor
PETROLSPOR
GÖZÜNÜ PLAY-OFF'A
DÝKTÝ!
Sevda Kardelen Aktaþ birinci oldu
Öte yandan takým sýralamasýnda ilk 6'ya giren iller
11-12 Mart tarihlerinde yapýlacak olan 2. Etap müsabakalarýnda da yer alacaklar.
Müsabakalarda dereceye
giren Çorumlu judocular
þöyle:
Bayanlar: Sevda Kardelen Aktaþ-(63 kilo-Birinci),
Þeyma Hacer Yaðlý (44 kiloikinci), Hasret Sabuncu (57
kilo-üçüncü), Kübra Tosun
(32 kilo-üçüncü), Nursena
Öztürk (36 kilo-üçüncü),
Ebru Demiröz (40 kiloüçüncü), Elif Uðurlu (48 kilo-üçüncü).
Erkekler: Doðan Alparslan (34 kilo-ikinci), Mustafa Yurdakul (66 kilo-ikinci), Cahit Can
Zileli (54 kilo (üçüncü), Emircan Solak (66 kilo-üçüncü), Tunahan Murat (38 kilo-üçüncü), Bayram Þahin (42 kilo-üçüncü),
Rýza Sabuncu (46 kilo-üçüncü)
SPOR SERVÝSÝ
Kýrýkkalespor
Ýskilip Bld
Kýrþehirspor
Aksaray Bld
Baðlum Bld
Kastamonuspor
Sincan Bld
GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI
Judocularýmýz madalyalarla döndü
Anadolu Yýldýzlarý projesi kapsamýnda Kastamonu'da yapýlan
Judo Þampiyonasý'nda Çorumlu
judocular madalyalarý topladýlar.
Takýmýmýz tam 14 madalya ile Çorum'a döndü. Çorum'la birlikte
Sinop, Samsun, Düzce, Bartýn,
Amasya, Zonguldak ve Kastamonu'nun katýldýðý þampiyonaya kýzlarda toplam 49, erkeklerde ise 59
sporcu turnuva da mücadele etti.
Müsabakalarda 1 birincilik elde
eden judocularýmýz bayanlarda ve
erkeklerde 7'þer madalya kazandý.
Müsabakalar sonunda takým sýralamalarýnda Çorum bayan takýmý
45 puanla üçüncü, erkek takýmý ise
47 puanla ikinci oldu.
Bayanlar takým sýralamasýnda
þu sonuçlar alýndý: 1. Samsun 70 puan, 2. Düzce 59 puan, 3. Çorum 45 puan, 3. Bartýn 34 puan, 5. Sinop ve 6. Kastamonu.
Erkekler takým sýralamasýnda ise þu sonuçlar alýndý: 1. Samsun 86 puan, 2. Çorum 47 puan, 3. Düzce 37 puan, 3. Bartýn 22
puan, 5. Sinop, 6. Kastamonu.
Toplu Sonuçlar
Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta
7. sýrada bulunan Petrolspor
A.Þ. sahasýnda Elibol Sandýklýspor'u yenerek üst sýradaki
takýmlar arasýndaki puan farkýný iyice kapattý.
Elibol Sandýklýspor karþýlaþmasýný deðerlendiren Petrolspor A.Þ. kulübü baþkaný
Aydýn Gülmez "Zorlu Elibol
Sandýklýspor müsabakasýnda
bizlere destek veren baþta Vali
Yýlmaz Arslan'a, Ýl Jandarma
Bölge Komutaný Tuðgeneral
Uður Özcan'a, Belediye Baþkanvekili Serhat Temel'e, Em-
niyet Müdürü Necati Denizci'ye, BDP Belediye
Baþkan Adayý Sabri Özdemir'e ve AKP Belediye
Baþkan Adayý M. Emin
Ekmen ile Petrolspor taraftarlarýna teþekkür ediyorum." dedi. 10 kiþi kalarak iyi
bir mücadele örneði sergileyen
futbolcularý ve teknik heyeti
tebrik eden baþkan Gülmez,
Elibol Sandýklý maçýnýn artýk
geride kaldýðýný ve önlerinde
Ünyespor maçýnýn olduðunu
bu maça þimdiden konsantre
olmalarý gerektiðini söyledi.
Gülmez, "Bu hafta kümede
kalma mücadelesi veren bir rakiple oynayacaðýz. Ýnþallah 90
dakika sonunda kazanan biz
oluruz. Bu maçý kazanmamýz
halinde play-off'a kalma yolunda büyük bir engeli aþmýþ
olacaðýz." ifadesini kullandý.
KIRMIZI-BEYAZLI
TAKIMA DESTEK
YAÐIYOR
Eski Teknik direktör Mehmet Gönülaçar, Ankara'da yaþayan Batmanlý hemþerimiz
Necmi Atman, iþadamý Ekrem
Konaç ve Kemal Þendur, Sandýklýspor maçý sonrasý Petrolspor kulübünü tesislerini ziyaret ederek tebrik dileklerinde
bulundu.
Baþkan Gülmez ile bir süre
sohbet eden Petrolsporlular bu
takýma herkesin ve herkesimin
destek vermesi gerektiðini
söylediler.
Kaynak: Batman Gazetesi
Hazýrlýklar bugün baþlýyor
25 ÞUBAT 2014 SALI
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Sakaryaspor deplasmanýndan 3 puanla dönen Çorum
Belediyespor Teknik Direktör Sedat Özbað yönetiminde haftanýn ilk çalýþmasýný bugün saat 13.30'da
Mimar Sinan Sahasý'nda gerçekleþtirecek. Ýlimizin Bölgesel Amatör Lig'deki temsilcisi Çorumspor'da bugün saat
13.30'da 1 nolu sentetik sahada yapacaðý antrenmanla
hafta sonunda evinde konuk edeceði Aksaray Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacak.
Özbað: Kötü gidiþe son
verdiðimiz için mutluyuz
Ýmam,
Sakaryaspor'a yine
boþ geçmedi
Çorum Belediyespor'un savunmadaki
golcüsü Ýmam Sakaryaspor boþ geçmedi. Ýlk
yarýda Çorum'da oynanan karþýlaþmanýn
71. Dakikasýnda kýrmýzý siyahlý takýmýn golünü kaydetmiþ ve takýmýna 3 puan kazandýrmýþtý.Belediyespor'un son maçlarýnda yine gol ayaklarýndan biri olan Ýmam, Sakaryaspor ile oynanan ikinci maçta da 65. Dakikada golünü atarak takýmýnýn 3 puan almasýnda büyük rol oynadý.
Ýmam Almas, bu sezon Belediyespor
adýna tam 5 kez rakip fileleri havalandýrýrken, takýmýnýn puan hanesine de 13 puan
kazandýrdý.ADNAN YALÇIN
Murat
Özkan'da
Sakaryaspor'a
çare olamadý
Erol Kolcu'nun istifasýnýn ardýndan Sakaryaspor'un baþýna geçen Murat Özkan iki maçtan da
maðlubiyetle ayrýldý. Çorum Belediyespor farklý
bir onbir ve oyun anlayýþýyla takýmý sahaya çýkaran Özkan 2-1'lik maðlubiyetle kahroldu. Özellikle yenilen iki gol sonrasýnda çileden çýkan Özkan'ýn maç sonu bir hayli sinirli olduðu gözlerden kaçmadý. Sakaryaspor Yönetimi'nin kalan
haftalarda hoca konusunda nasýl bir yol izleyeceði merak ediliyor.
KADRODA DEÐÝÞÝKLÝKLER
ÝÞE YARAMADI
Sakaryaspor Teknik Direktörü Murat Özkan,
Çorum Belediyespor karþýsýnda kadroda önemli
deðiþikler yaptý. Kaptan Berat Ali, Bünyamin ve
Hacý Ömer'i yedek kulübesinde oturtan Özkan,
Ahmet Demir'e ilk onbirde þans verdi. Muhammer'in yokluðunda ise savunmanýn solunda Ayhan görev aldý. Erdican ve Enes 18 kiþilik kadroya giremezken Yýlmaz uzun zaman sonra kadroda þans buldu. Hacý Ömer 67'de, Berat Ali ile
Bünyamin ise 75'te oyuna girdi. Teknik adamýn
bu deðiþiklikleri takýmýna galibiyeti getirmedi.
Kaynak: Sakarya-Yenihaber
Sakaryaspor galibiyetinin kötü gidiþe dur demek
adýna önemli olduðunun altýný çizen Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað galibiyetten
dolayý mutlu olduðunu söyledi. Sýkýntýlý iki hafta geçirdiklerini ifade eden Özbað " Ligde son iki haftada sýkýntýlý günler geçirdik. Sakaryaspor maçý hem bu anlamda hem lider
ile puan farkýnýn açýlmamasý adýna çok önemliydi. Kaybetsek çok daha kötü günler bizi bekleyecekti. Puan tablosunda büyük düþüþ yaþayacaktýk. Örneðin Sandýklýspor yenilerek birden puan cetvelinde dokuzuncu sýraya geriledi. Maç
öncesinde bunun farkýndaydýk ve sahada bu bilinçle mücadele ettik. Pozisyonlar yakaladýk pozisyonlarda verdik. Ancak sonuçta önemli bir deplasmandan 3 puan getirdiðimiz
için mutluyuz. Kazandýðýmýz üç puanla yeniden ikinci sýraya çýktýk. Sakarya maçýndan alýnan 3 puanla ilk beþ adýna
önemli bir avantaj yakaladýk diye düþünüyorum. Gelecek
haftalarda lideri yakalamak için onun bir düþüþ yaþamasý
bizimde iyi bir çýkýþ yapmamýz gerekiyor. Biz teknik ekip
olarak her zaman hazýr olacaðýz, takýmýmýzý hazýrlayacaðýz
iþimiz bu, inancýmýzý kaybetmemeliyiz.
Geçtiðimiz kötü sonuçlar ve yaþananlardan gerekli dersleri çýkarmamýz gerekiyor. Sakaryaspor karþýsýnda kötü gidiþe son verdiðimiz için mutluyuz" dedi. SPOR SERVÝSÝ
Bir kafa vuruþu direkten döndü, bir þutunu Çaðrý kurtardý
Az kaldý rüyasý çýkýyordu
Sakaryasporun baþarýlý orta saha oyuncularýndan biri olan Alaattin Hamza Ok, karþýlaþmadan bir gün önce yaptýðý açýklamada Çorum
Belediyespor maçýný rüyasýnda gördüðünü ve maçta
gol atacaðýný söyledi.
Sakaryaspor'un baþarýlý orta saha oyuncusu Alattin Hamza, açýklamasýnda ligin son haftalarýna girildiðini ve bu saatten sonra her maçýn öneminin büyük olduðunu söyleyerek, Belediyespor maçý öncesi
"Öyle bir atmosferdeyiz ki, içimiz dýþýmýz Sakaryaspor oldu. Rüyalarýmýza giriyor. Benim de öyle oldu.
Ýnþallah rüyam doðru çýkar ve atacaðým golle 3 puaný
alarak hep birlikte bu sevinci yaþarýz" demiþti.
Genç futbolcunun maçtan önce gördüðü rüyasý
az kaldý gerçekleþiyordu. Alaattin Hamza Ok'un Çorum Belediyespor maçýnda bir kafa vuruþu yan direkten dönerken, gollük bir þutunu da kaleci Çaðrý
önledi. Kaynak: Sakarya Gazetesi
Çolak, 'Çýkýþýmýzý
sürdüreceðiz...'
Petrolspor A.Þ. Teknik
Direktörü Durmuþ Ali Çolak, çýkýþlarýný sürdüreceklerini söyledi. Durmuþ Ali Çolak, genç ve kaliteli bir takým
olduklarýný belirtirken, "Petrolspor'un çýkýþý devam edecektir. Mütevazý, genç ve kaliteli oyuculardan kurulmuþ
bir takýmýmýz var. Bu takýmla bu ligde çok baþarýlara
ulaþmak istiyoruz. Son haftalarda baþarýlý maçlar çýkar-
dýk ve kazanmamýz
gereken maçlarý kazandýk. Oyuncularýmýn gösterdiði performans beni çok
memnun etti. Puan
sýralamasýndaki yerimiz her ne kadar 7.
sýra gözükse de bu sýralamayý takým olarak
oynadýðýmýz futbol
olarak hak etmiyoruz.
Daha yukarýlara çýkarak Batman futboluna
renk katmak istiyoruz. Bu haftaki deplasmandaki maçýmýzý
da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Maddi manevi bize desteklerini esirgemeyen büyük
emeði veren deðerli baþkanýma ve yönetim kurulu
üyelerine çok teþekkür ederim" dedi. Amaçlarýnýn iyi
futbol oynayan bir takým olmak olduðunu söyleyen
Durmuþ Ali Çolak, Batmanlý
sporseverlerden destek istemeyi de ihmal etmedi.
Kaynak: Batman Gazetesi
Maç günü yardým sandýðý
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta þampiyonluk mücadelesi veren ve maddi sýkýntý yaþayan Yeþil Kýrþehirspor'da, futbolcularýn primleri maç günü kurulacak yardým sandýklarýndan karþýlanacak. Takýmýn teknik direktörü Bekir Cihan, yaptýðý açýklamada, uzun yýllar
profesyonel liglerde mücadele eden Kýrþehirspor'un
maddi sýkýntýlar nedeniyle amatör lige kadar düþerek
kapandýðýný söyledi. Daha sonra Yeþil Kýrþehirspor olarak yeniden sahalara dönen kulübün bu sezon 500 bin
liralýk masrafý olduðunu belirten Cihan, bunun büyük
bir bölümünü Kýrþehir Belediyesi ile Valiliðin karþýladýðýný, ancak desteðin azalmasý ile taraftarlarýn devreye
girdiðini kaydetti.
Takýmýn amigosu Halil Kurt da tribün giriþlerine
koyacaklarý sandýklarýn baþýnda bir yönetici ve bir yedek futbolcunun bulunacaðýný ifade ederek, "En son
sahamýzda oynadýðýmýz Çorumspor maçýnda 6 bin 250
taraftar geldi. Bu sene þampiyonluða da oynadýðýmýz
için taraftarlarýmýz takýmýna sahip çýkýyor. 8 bin kiþi kapasiteli stadýn bu hafta liderle oynanacak maçta dolacaðýný tahmin ediyorum. Taraftarlarýmýz, gönüllerinden kopacak paralarla futbolcularýn bu haftaki primlerini toplayacak" diye konuþtu.
Kaynak: Kýrþehir
13. Adam
Adnan Yalçýn
Kötü futbolun
nedeni
Çorum Belediyespor, haftayý Sakaryaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek 3 altýn puanla kapattý. Ne varki
bu maçtada zorlandýðýný öðrendiðimiz Belediyespor'un gelecek hafta çok önemli bir deplasman maçý
daha var. Rakip Elibol Sandýklýspor, hatýrlanacaðý
üzere ilk yarýda Sandýklýspor Çorum'da Belediyespor'u 2-1 maðlup etmiþti.
Bu kritik maç öncesi, Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað'ýn kötü futbola bir çare bulmasý gerekiyor. Bunu nasýl baþaracak derseniz benim pek
umudum yok. Çünkü hoca hemen her hafta kart cezalýlarýnýn dýþýnda kritik deðiþiklikler yapýyor. Bu haftada geçtiðimiz haftadan Oðuzhan Yalçýn'ý ve Gökhan Demir'i, Mehmet Keleþ'i, deðiþtirmiþ Mehmet
Keleþ Murathan'ýn cezasýnýn bitmesiyle kenara alýndý
bu deðiþiklik normal. Fakat diðer iki futbolcu neden
kenara alýndý, bunun bir mantýklý bir açýklamasý yok.
Oðuzhan Yalçýn, Batman maçýnda kötü oynamýþ olabilir. Ancak o maça iyi bakýldýðýnda Oðuzhan Yalçýn
en azýndan rakipleri ile kavga edecek duruma gelirken, sahada kývýranlar neden teknik heyetin çekmiyor. Tüm eleþtirilerime raðmen Gökhan Demir, Batman maçýnda bana göre kötülerin en iyisiydi. Sedat
Özbað klasik olarak yine üst üste iki maça ayný onbir
ile sahaya çýkmadý. Buda bana göre Beldiyespor'un
oynadýðý kötü futbolunun en mantýklý açýklamasý. Sürekli deðiþik onbirler yüzünden; ne oyun disiplini geliþiyor nede futbolcularýn birbirlerine uyumu saðlanýyor. O yüzden üst üste galibiyetler serisi de yakalanamýyor.
Bu hafta kim sahaya çýkacak þimdiden bir papatya
falý açmak gerek. Çünkü hocanýn takým diziliþleri ileriki maçlarda Beldiyespor'un çorap örecek gibi görünüyor. Hocaya artýk birileri dur demeli. Onbirde bir
istikrar yakalanmalý. Oyun sisteminde disiplini yakalanmalý. Bu gidiþle futbolcularýn hocaya güveni kalmaz. Pardon onlarýn güveni zaten yoktu hoca arýyorlarmýþ bile! Futbolcular zekidir, ne olacaðýný hissederler!...
Sedat hocanýn tek yaptýðý mantýklý iþ ise savunmayý bozmamasý. Allah'tan defans kurgusuyla cezalý
olmadýkça oynamýyor. Zaten bunu daha önceki köþe
yazýlarýmda belirttim. Savunmayla birlikte birde Murathan'ýn formda olmasý gerektiðini özellikle belirtmiþtim. Gördük Murathan'ýn olmadýðý maçta Batman
maçýnda hücumda etkili olamadýk. Murathan'ýn kötü
oynadýðý Hacettepespor maçýnda da Belediyespor
pozisyon üretemedi, iki yan toptan maç kazanýldý.
Bunlar o kadar bariz görünüyor ki bu futbolcunun dýþýnda þu futbolcu maçý kazandý diyeceðimiz bir futbolcu maalesef hala öne çýkmadý. Zaman zaman
Oðuzhan Yalçýn dikkat çekti. Hakkýný yemeyelim birde Ýmam var. Helal olsun Ýmam'a hem savunuyor
hem gol atýyor. Belediyespor'un bu sezonki en faydalý
oyuncusu. Artýk Murathan ile birlikte Buðra'nýn çok
daha etkili maçlar çýkarmasý gereken dönemlere giriyoruz.
Yeri gelmiþken birde bu sezonki transferleri ve
geçtiðimiz sezonki transferleri þöyle bir masaya yatýrsak acaba hangileri daha takýma katký verdi. Nasýl
mý? Mesela geçtiðimiz sezon çok fazla güvenilmeyen
Murathan ve geçtiðimiz sezon benimde eleþtirdiði
Ýmam'ýn mý takýma katkýlarý çok oldu? Yoksa bu sezon gelenlerin mi ? Yorum sizlerin.
ÇORUMSPOR S.O.S VERMEYE BAÞLADI
Çorumspor'u sezon baþýndan itibaren eleþtirmek
istemedim. Gönlüm razý olmadý, elim gitmedi. Çünkü imkanlar, çekilen sýkýntýlar belli. Fakat sezon baþýnda ve ikinci yarý takýma baþka illerden transferler
oldu. Yönetim transferlerde hem hava yaptý, hem de
paramýz yok diye inledi. Sonuçta dýþarýdan 15-20
topçu alýndý. Ancak sonuç ortada gelenlerin bir kaçý
hariç takýma ne kadar faydalý olduðu tartýþýlýr. Ben sezon baþýnda þunu savundum, baþkana da ilettim: Alt
takýmýndan kadronu oluþtur, içlerine kaliteli 4, bilemedin 5 oyuncu al diye. Ancak nafile dinlemedi. Fakat gelinen nokta ortada Ýskilip Belediyespor'un altýna düþen bir Çorumspor var. Þuandan itibaren takýmý
kurtaracak bir þeyler yapýlabilir mi? Bilmiyorum. En
fazla yapýlacak iþ toplantýlar düzenleyip futbolculara
durumun vahameti anlatýlýr. Gerçi anlatsan ne olur.
Futbolcularda ne verdiniz ki, ne istiyorsunuz der.
Futbolcu adýna bu sözler iþin kaytarma yönü, ahlaki
yönü deðil. Ben yönetime derim ki; yol yakýnken içerde varsa sorun çýkaran futbolcularla hemen yollarý
ayýrýn. Alýn alt yapýnýzdan genç çocuklarý oynatýn.
Malum Çorumspor'da oynayan Çorumlu sayýsý gittikçe düþüyor. Zamanýnda Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü'ye kýzarken þimdi siz aynýsýný yapýyorsunuz.
Dikkat edin, bu gidiþle koca Çorumspor gelecek
sezon amatöre düþecek ve BAL ligi bile gelecek yýllarda hayal olur. Belli olmaz, belki böylesi daha hayýrlý
olur bilinmez. Hoþçakalýn…
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN