Propozície
Názov súťaže
Kraj/Obvod
Vyhlasovateľ
Organizátor
Kategória
Kolo
Termín
Miesto konania
31. ročník súťaže ZENIT v elektronike
Prešov
MŠVVaŠ SR
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 08005 Prešov
kategória A, kategória B
krajské
4.12.2014 (štvrtok)
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 08005 Prešov
Ing. Anton Muška
Ing. Ivan Baran
Predseda:
Tajomník:
Organizačná
komisia
Členovia odb. komisie:
p. J.Bakalár, Ing.M.Lacko, Mgr. O.Sokolovský, Mgr. Kubánek
Hodnot. komisie:
Ing. František Kollarčik, Ing. Mikuláš Oravec
Hospodár:
Organiz. pracovníci:
Mgr. Božena Lorincová
p. Ľuba Tarbajovská
I. Súťažné kategórie:
kategória A - žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl
kategória B - žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl
Do krajského kola súťaže postupujú víťazi z každej kateg., teda víťaz z kat. A a víťaz z kat. B.
II. Obsah súťaže: Súťaž pozostáva z dvoch častí teoretickej a praktickej.
V teoretickej časti súťažiaci: odpovedajú na 30 testových otázok ( max.30 b)
v stanovenom časovom limite. Súťažiaci môžu používať katalógovú literatúru
a kalkulačky.
V praktickej časti súťažiaci :
1.) Navrhnú plošný spoj podľa zadanej schémy elektronického obvodu.
Tento návrh realizujú na PC pomocou programu, ktorý si zvolia, pričom môžu
používať aj svoj PC. Jedinou podmienkou je, aby používaný program bol legálny.
2.) Súťažiaci prenesú návrh plošného spoja na dosku DPS. K dispozícii je
fotocesta, nažehľovanie, ručné kreslenie...
2.) Osadia plošný spoj súčiastkami podľa elektronickej schémy.
3.) Zhotovené zapojenie oživia.
Pre jednotlivé časti praktickej súťaže sa stanoví časový limit.
Zadanie teoretickej i praktickej časti pripraví Celoštátna odborná komisia. Zariadenie praktického
zadania bude obsahovať programovateľný obvod vo forme mikrokontroléra.
bližšie pozri Organizačno-technické pokyny pre zabezpečenie 31. ročníka súťaže ZENIT v
elektrotechnike dňa 18. júna 2014 ŠIOV
III. Časový harmonogram :
8,00 - 8,30 hod. - prezentácia (jedáleň školy)
8,30 - 8,45 hod. - otvorenie súťaže,organ.pokyny, BOZP
8,50 - 9,50 hod. - teoretická časť
10,00 - 15,00 hod. - praktická časť
16,00 hod. - vyhodnotenie súťaže
Prihlášky
Účasť je potrebné potvrdiť do 20.11.2014 a uviesť, či súťažiaci použije vlastný notebook , na emailovú adresu organizátora súťaže [email protected] Originál prihlášky prosíme odovzdať pri
prezentácii.
Rôzne
Cestovné hradí vysielajúca škola. Propozície a organizačné pokyny súťaže budú tiež zverejnené na
webovej stránke našej školy a stránke Okresného úradu Prešov. Do celoštátneho kola súťaže postupujú
víťazi krajského kola súťaže, teda dvaja súťažiaci umiestnení na 1. a 2. mieste v kategórii A, a dvaja
súťažiaci umiestení na 1. a 2. mieste v kategórie B.
Dátum: 3.11.2014
Ing. Anton Muška, riaditeľ Spojenej školy
Download

Propozície ZENIT 2014 elektronika