Półzawieszany wał uprawowy pierścieniowy
Cambridge Mandam MCB-6,2H/525
zobacz film
www.rpt.pl
Lepsze wschody
Tekst i zdjęcia: Przemysław Olszewski
Posiewne wałowanie zbóż to dość
rzadki widok na polskich polach.
Jak pokazują doświadczenia Lecha
Pezowicza z Roman koło Stawisk
w województwie podlaskim, zabieg
ten ma wiele zalet.
Rolnik prowadzący gospodarstwo
o powierzchni 40 ha korzysta z wału pierścieniowego typu Cambridge od ponad
10 lat. Od czterech sezonów używa narzędzia firmy Mandam o szerokości roboczej 6,2 m. Zakupiony u dilera gliwickie-
go producenta, w firmie Agrotechnik Tafiły, ważący blisko 3 t wał kosztował niecałe
21 tys. zł netto. Lech Pezowicz stosuje go
przedsiewnie w uprawie kukurydzy i posiewnie przy zbożach, zarówno ozimych,
jak i jarych, które zajmują 25 ha. Rolnika
spod Stawisk odwiedziliśmy podczas wałowania mieszanki zbożowej wysianej dwa
dni wcześniej.
racają się swobodnie pod wpływem kontaktu z glebą i mają inną średnicę. Dzięki
temu ich prędkości obrotowe są różne, co
daje efekt samooczyszczania się wału. Pierścienie gładkie są wyraźnie szersze i mają
Wygodne rozkładanie
Po przejeździe wału mogliśmy zaobserwować charakterystyczne ślady w postaci płytkich, wąskich rowków na przemian z płytkimi, punktowymi zagłębieniami. Efekt taki wywołują ciężkie, żeliwne elementy robocze konstrukcji typu Cambridge w formie osadzonych na
wspólnej osi pierścieni gładkich o przekroju teownikowym oraz tarcz zębatych.
Umieszczone na przemian segmenty ob-
Lech Pezowicz z Roman koło Stawisk zapłacił
za 6,2-metrowy wał pierścieniowy Cambridge marki Mandam niecałe 21 tys. zł netto.
średnicę 49,7 cm, zaś
karbowane i węższe
– 52,5 cm. Co ciekawe, tarcze zębate
oprócz niewielkiego
luzu osiowego mogą także w pewnym
zakresie przemieszczać się swobodnie
góra-dół oraz przód-tył. Możliwość taką
daje im nieco większa średnica ich piasty względem średnicy osi, na której są
osadzone. Dzięki temu mogą one dostosowywać się do nierówności terenu.
Na kopiowanie Nierównoczesne odchylanie się bocznych skrzydeł to nie powód do obaw, a jedynie przyczyna rozkładania wapodłoża w szerszym łu na pochylonym terenie.
zakresie pozwala podział wału na trzy sekcje. Środkowa część szej kolejności zasilany jest na krótko cej. W ten sposób boczne segmenty mojest nieco szersza od bocznych segmen- siłownik od wzdłużnego obrotu środ- gą niezależnie kopiować podłoże.
tów oraz wysunięta o blisko pół metra do kowej części ramy. Pozwala on opuścić
tyłu. Takie rozmieszczenie sekcji wyni- bocznym sekcjom podpory transportoka ze sposobu rozkładania wału z pozycji we. Następnie za pomocą siłownika podłączonego do osobnej pary szybkozłączy rozkładaPoza czterema wyjściami olejowymi wał
ne są skrzydła wału. Kiedy podłączony jest do ciągnika poprzez dolny
wszystkie segmenty znaj- widełkowy zaczep wychylny, którego kondą się w pozycji równole- strukcja w niewielkim stopniu pozwala na
głej do siebie, ponownie poprzeczne wychylenia środkowego fragoperujemy parą hydrau- mentu wału. Dyszel narzędzia Mandamu
liki odpowiedzialną za wyposażony jest standardowo w ręcznie
wzdłużny obrót ramy. Je- sterowaną stopę podporową oraz obejmy
śli wał stoi na poziomym pozwalające odłożyć węże hydrauliczne po
podłożu, to boczne sek- odłączeniu od ciągnika.
Podczas naszej wizyty zmierzyliśmy wycje powinny się rozkładać
Wał typu Cambridge tworzą umieszczone na przemian sze- jednocześnie. Podczas na- dajność wałowania oraz zużycie paliwa podrokie pierścienie gładkie o przekroju poprzecznym zbliżo- szej wizyty teren był nieco czas tego zabiegu. Narzędzie z Mandamu
nym do teownika oraz uzębione węższe o większej średnicy. pochylony, w wyniku czego w Romanach współpracuje z ciągnikiem Valskrzydło po stronie wznie- tra N82 z silnikiem o mocy znamionowej
transportowej do roboczej, tak aby koła sienia odchyliło się nieco później. War- 88 KM. Przed wyjazdem na pole o powierzchjezdne mogły dostosować swoje położe- to o tym wspomnieć, aby takie zjawisko ni 1,2 ha zatankowaliśmy bak do pełna. Po
nie bez potrzeby wysiadania z ciągnika nie budziło naszych obaw o nieprawidło- powrocie z pracy na uzupełnienie zbiornika
w celu ich przestawienia. W tym celu na- we funkcjonowanie układu rozkładania.
rzędzie korzysta z dwóch par hydrauliki W czasie pracy obie pary hydrauliki pozewnętrznej. Przy rozkładaniu w pierw- winny być ustawione w pozycji pływają-
Małe
zapotrzebowanie na moc
Piasty tarcz zębatych są wyraźnie większe od osi, na której są osadzone, co pozwala w obrębie sekcji na kopiowanie nierówności terenu.
32
Rolniczy Przegl¹d Techniczny maj 2014 nr 54 (183 )
W czasie intensywnej pracy rolnik spod Stawisk wypełnia kalamitki smarem codziennie. Na wale Mandamu jest ich 18.
potrzebowaliśmy 4 l oleju napędowego.
Część paliwa została zużyta na potrzeby dojazdu na oddalone o ok. 0,5 km pole i powrót.
Po oszacowaniu możemy przyjąć, że podczas
wałowania spalanie wyniosło ok. 3-3,2 l/ha.
Z kolei wydajność zabiegu przekroczyła
w przeliczeniu 4 ha/h. Lech Pezowicz podczas pracy z wałem utrzymuje prędkość jazdy na poziomie 8-9 km/h, a prędkość silnika oscyluje wokół 1600 obr./min. W czasie posiewnego zabiegu w mieszance zbożowej mieliśmy do czynienia z mozaiką glebową, od gliniastych kawałków klasy IVa do
lekkiej piaszczystej ziemi klasy
VI. Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do narzędzi uprawowych pracujących wgłębnie – zwięzła, ciężka gleba stawia przy dogniataniu roli Cambridge’em mniejsze opory. Wynika to z lepszej nośności podłoża
dla powierzchniowo pracującego wału. Na mniejsze zapotrzebowanie na moc wpływa także
duża średnica łatwiejszych do toczenia pierścieni narzędzia z Gliwic. Wcześniej rolnik z Roman
Ciekawym rozwiązaniem jest
częściowe zachodzenie na siebie
śladów pierścieni sąsiadujących
sekcji. Pozwala to uniknąć pojawienia się niezwałowanych fragmentów gleby podczas pracy na
zakręcie.
użytkował podobnej budowy wał o średnicy 30 cm. Poprzednie narzędzie miało większy apetyt na paliwo.
Wał ułatwia żniwa
Podsumowując – czas i paliwo poświęcone na wałowanie nie są duże, a korzyści
z niego jest wiele. Dognieciona po siewie
gleba daje szybsze i bardziej wyrównane
wschody zbóż, co szczególnie widać w suchych warunkach na lżejszych glebach. Zabieg ten usprawnia bowiem podsiąkanie wody gruntowej. Niewątpliwymi zaletami wa-
Aplikacja TLC precyzyjnie wyznaczy nacisk na kaz˙da˛
z osi w twoim traktorze oraz poda najlepsze cis´nienie
dla planowanych przez ciebie prac polowych.
Zainstaluj nowa˛ darmowa˛ aplikacje˛ Trelleborga aby zwie˛kszyc´
produktywnos´c´ twojego gospodarstwa.
Lub odwiedz´ www.trelleborg.com/wheelsystems/apps
łowania są także: wyrównanie powierzchni pola, rozdrobnienie brył oraz wciśnięcie
kamieni. Lech Pezowicz ceni sobie zwłaszcza możliwość spokojnej i bezpiecznej pracy
kombajnem w czasie żniw przy omłocie wyległego łanu bez ryzyka pochwycenia przez
heder wspomnianych kamieni.
Gliwicki wał rolnika spod Stawisk ma
18 kalamitek, które podczas intensywnej
pracy warto przesmarować nawet codziennie. Swobodnie obracające się elementy
robocze z pewnością będą stawiały mniej
oporów i pozwolą zaoszczędzić paliwo. 
Download

ściągnij plik pdf (Adobe Acrobat® 0,32 MB)