nakład 15 000 egz.
gazeta B E Z P Ł AT N A
nakład 15 000 egz.
gazeta B E Z P Ł AT N A
nakład 15 000 egz.
15 listopada 2011 r.
nr 203 rok V
www.narew.info
[email protected]
Fundusz Poręczeniowy
– większa szansa na otrzymanie kredytu
Łomżyński Fundusz
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
w Łomży jest spółką
prawa handlowego,
który udziela poręczeń przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa
podlaskiego.
Jak zapewnia prezes spółki Sławomir Szulc – współpraca z Łomżyńskim Funduszem Poręczeń Kredytowych w Łomży to łatwiejsza
droga do kredytu bankowego. Ma
to szczególne znaczenie w okresie
spowolnienia gospodarczego i zawirowań na rynku. Firma, która nie
posiada odpowiedniego zabezpie-
reklama
czenia w postaci własnego majątku
czy hipoteki z pewnością będzie
miała trudności z otrzymaniem kredytu, a po szybkiej analizie firmy
przez ŁFPK, przedsiębiorca może
otrzymać poręczenie, które pozwoli
na otrzymanie kredytu na realizację
inwestycji.
ŁFPK to szybsza procedura uzyskania kredytu i oszczędność czasu.
Nie tracą Państwo czasu na zbędne
formalności, gdyż wszystko załatwią
w najbliższym Oddziale banku
z którym Fundusz współpracuje:
– Spółdzielczy Bank Rozwoju
z siedzibą w Szepietowie wraz z oddziałami w Łomży i Białymstoku,
– HEXA Bank Spółdzielczy
w Piątnicy (dawny Bank Spółdzielczy),
– Bank BGŻ w Łomży wraz
z oddziałami terenowymi,
ŁFPK to elastyczność poręczeń,
dzięki której można dopasować ofertę do swoich potrzeb i możliwości.
W 2010 r. Łomżyński Fundusz
Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
otrzymał z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego dofinansowanie w kwocie 15
mln zł, które w całości jest przeznaczone na wspieranie MŚP poprzez
ułatwianie dostępu do kapitału.
Procedury w Funduszu są proste i szybkie. Fundusz może porę-
czyć do 70% wartości kredytu/pożyczki, maksymalna kwota poręcze-
nia to 750.000 zł., maksymalny
okres poręczenia to 5 lat.
Zapraszamy przedsiębiorców do zapoznania się z naszą ofertą
w biurze Funduszu przy ul. Piłsudskiego 75 w godz. 8-17,
tel. 86 218 13 89 lub na naszej stronie internetowej www.lfpk.eu
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
2 WYDARZENIE
NAREW EXTRA TYGODNIK – ŁOMŻA
wtorek 15 listopda 2011
11 listopada Łomża Kolno Zambrów
93 lata temu, w listopadzie,
Polaków ogarnęła euforia.
Premier pierwszego niepodległego rządu, Jędrzej Moraczewski, tak to ujmował: „Kto
tych krótkich chwil nie przeżył, kto nie szalał z radości
w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym
życiu najwyższej radości”.
Na tegorocznych uroczystościach
w Łomży nikt nie szalał. Dominowała
zaduma i powaga. W miejscu, gdzie obchodzono rocznicę odzyskania niepodległości, niegdyś doszło do niespodziewanego tragicznego wydarzenia: otóż
właśnie na ul. Sienkiewicza, 11. listopada 1918 roku, podczas akcji rozbrajania
Niemców zginął Leon Kaliwoda, komendant 10 okręgu Polskiej Organizacji Wojskowej.
Przy tablicy poświęconej bohaterskiemu działaczowi harcerskiemu Leonowi Kaliwodzie, stanęli, m. in.: poseł
Lech Antonii Kołakowski, prezydent
Łomży Mieczysław Czerniawski, wiceprezydent Mirosława Kluczek, wicewojewoda Wojciech Dzierzgowski, członek zarządu województwa podlaskiego
Jacek Piorunek, przedstawiciele Starostwa Powiatowego oraz innych instytucji, harcerze i mieszkańcy Łomży.
– Symbolem odzyskania niepodległości dla wielu Polaków jest Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa. Ten dobry
organizator i charyzmatyczny przywódca przeprowadził naszą Ojczyznę przez
pierwsze lata tworzenia zrębów państwa
– wspominał poseł Lech Kołakowski.
– I chociaż wprowadził „rządy silnej ręki”, przez wszystkich był ceniony za patriotyzm.
Nie sposób też zapomnieć o wybitnym działaczu niepodległościowym Romanie Dmowskim, który doprowadził
do tego, że państwa Ententy uznały
utworzony przez niego Polski Komitet
Narodowy za oficjalne przedstawicielstwo narodu polskiego na arenie międzynarodowej. Komitet ten za priorytet
postawił sobie propagowanie idei niezawisłego państwa polskiego, wolnego
od wpływów obcych mocarstw
i państw ościennych, z 40 milionową
ludnością i rolą lokalnego mocarstwa
środkowoeuropejskiego.
Bolesław Prus słusznie zauważył,
że: „Prawdziwy patriotyzm nie polega
na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale ażeby kochać i pracować dla
realnych składników tej ojczyzny”.
Poseł Kołakowski podkreślił, że w oce-
nie Polski należy uwzględnić jej dramatyczną przeszłość: – Musimy kochać
Polskę taką, jaką jest. Taki własny, dobrze znany i bliski sercu zaścianek
chciałby mieć chyba każdy człowiek.
Niech czasami niedogodności życia codziennego nie przysłonią nam radości
z tego, że żyjemy w wolnym kraju.
Apel Poległych odczytał por. Juliusz Wrzaszcz z I Batalionu Remontowego.
Żołnierze Łomżyńskiego Batalionu
Remontowego oddali trzykrotną salwę
honorową. Po złożeniu kwiatów przez
delegacje, wszyscy przeszli do łomżyńskiej katedry, gdzie mszę świętą w intencji ojczyzny celebrował ks. bp Tadeusz
Bronakowski.
Miejskie obchody Dnia Niepodległości w Kolnie rozpoczął zorganizowany przez ks. dziekana Stanisława
Uradzińskiego, burmistrza Miasta Kolno Andrzeja Dudę i Komendę Hufca
ZHP w Kolnie – II Kolneński Bieg
Niepodległości. Uczestnicy biegu,
głównie harcerze wystartowali z miejsc
pamięci narodowej. O godz. 11.
po podniesieniu Flagi Państwowej
i odśpiewaniu Hymnu Narodowego
rozpoczęła się w kościele pw. Św. Anny w Kolnie msza święta, którą odprawił ks. dziekan Stanisław Uradziński.
Po zakończeniu nabożeństwa i złożeniu wiązanki kwiatów oraz zniczy
pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej Miejska Orkiestra,
mażoretki, poczty sztandarowe, oddział kawalerii i pozostali uczestnicy
obchodów 93. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości pomaszerowali do parku miejskiego, gdzie
przed Pomnikiem Niepodległości odbyły się główne uroczystości. Pierwszy
głos zabrał burmistrz Andrzej Duda,
który przypomniał, jak rok po odzyskaniu niezależności kolnianie obchodzili to święto: – W maju 1919 r. w naszym mieście odbyła się manifestacja
równości z udziałem Komisariatu Rządu Polskiego w Kolnie, przedstawicieli
ugrupowań politycznych powiatu kolneńskiego, a także Wojska Polskiego 33 Pułku Piechoty w Łomży. To
wtedy, przy ul. Czerwińskiej, dziś to
ul. Wojska Polskiego, posadzono Dęby Wolności.
Po oficjalnych wystąpieniach
uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie przedstawili podniosły
program artystyczny, składający się
w większości z pieśni i wierszy, które
wzbudziły uznanie uczestników Święta Niepodległości. Apel poległych
Apel Poległych odczytał por. Julian
Wrzaszcz
W Zambrowie główne uroczystości z okazji Odzyskania Niepodległości przez Polskę
miały miejsce przy pomniku Powstania Styczniowego. Burmistrz Kazimierz Dąbrowski wygłosił okolicznościowe przemówienie.
Burmistrz Kolna Andrzej Duda przy Pomniku Niepodległości
w wykonaniu harcerzy z Komendy
Hufca ZHP w Kolnie poprzedził składanie wieńców pod Pomnikiem Niepodległości.
Po czym nastąpił przemarsz ulicami miasta w stronę Cmentarza Komunalnego. Tam pod tablicami poległych
w bitwie o wolną Polskę, krzyżami i innymi miejscami pamięci narodowej, delegacje złożyły kwiaty. Przedstawiciele
kombatantów, służb mundurowych, zakładów pracy, urzędów, placówek
oświatowych, organizacji społecznych
złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem
poległych pod Lemanem w 1920 r.
Przy dźwiękach „Roty” wykonywanej przez Miejską Orkiestrę pod kierunkiem Mieczysława Parzycha nastąpiło zakończenie głównych obchodów
Żołnierze z łomżyńskiego garnizonu I Batalionu Remontowego
Dnia Niepodległości w Kolnie. W ramach Święta 11. Listopada w godzinach popołudniowych na sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury
i Sportu odbył się koncert pieśni patriotycznych.
MS Z
M. B AJOREK
Nowy biskup diecezji łomżyńskiej
18-400 Łomża, Stary Rynek 13;
e-mail: [email protected]
tel./fax 86 216 71 07
REDAKCJA:
Marta Szulborska,
Paulina Korsan, Aneta Liniewska
DYREKTOR
BIURA REKLAMY i OGŁOSZEŃ:
Monika Strzelecka
tel. 600 680 638
Grzegorz Modzelewski przedstawiciel handlowy
Tel. 606 247 257
SKŁAD I ŁAMANIE
Katarzyna Jacynnik
e-mail: [email protected]
www.narew.info
„Narew Extra Tygodnik” wydawany jest
na podst. umowy franchisowej z Pro Media Sp. z o.o.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do
skracania nadesłanych tekstów.
Nuncjatura Apostolska ogłosiła nominację nowego biskupa ordynariusza diecezji łomżyńskiej, którym został ks.
prałat Janusz Stepnowski.
Ks. bp Janusz Bogusław Stepnowski
ur. się 11. lipca 1958 r. w Ostrołęce. Studia
filozoficzno-teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży
w latach 1979 – 1985. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk księdza biskupa Juliusza Paetza. Następnie został skierowany
na studia specjalistyczne na Uniwersytecie
w Pampelunie – Wydział Prawa Kanonicznego, które ukończył w 1989 r., zdobywając tytuł doktora prawa kanonicznego.
Jeszcze w tym samym roku ks. Stepnowski rozpoczął posługę w Kongregacji
ds. Biskupów. Jako tłumacz współpracował z Trybunałem Roty Rzymskiej. Pełnił
funkcję kierownika biura Kongregacji ds.
Biskupów. Od 1990 roku jest kapelanem
Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Rzymie.
Biskup nominat zastąpi tak dobrze
znanego wszystkim i lubianego ks. bpa Stanisława Stefanka, który w maju ukończył 75
lat, co było powodem złożenia przez niego
rezygnacji z pełnionej dotychczas funkcji.
Przypomnijmy, że 26. października 1996 r.
został on mianowany biskupem łomżyńskim. Dwa dni później objął diecezję w kanoniczne posiadanie a uroczysty ingres
do katedry łomżyńskiej odbył 17. listopaF OT.: E PISKOPAT. PL
da 1996 roku.
NAREW EXTRA TYGODNIK – ŁOMŻA
ŁOMŻA
wtorek 15 listopda 2011
Mali patrioci
INFO
„Polska to My”
To tytuł Konkursu Poezji i Piosenki
Patriotycznej, który już po raz piąty organizuje III Liceum Ogólnokształcące
w Łomży. Będzie rozgrywany w dwóch
kategoriach: gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W części poetyckiej repertuar obejmuje jeden utwór poetycki lub
prozę (w całości lub fragmencie) o tematyce patriotycznej. W konkursie piosenki,
wykonywanej solo lub w zespole, każdy
z uczestników zaprezentuje jeden utwór.
Współzawodnictwo już 15. listopada.
Pierwszy etap rozpocznie się o godz. 8.
Na godz. 12.30 zaplanowano część poetycką, zaś uroczyste zakończenie
– na 16. Więcej informacji znajduje się
na stronie internetowej: lo3. lomza. pl.
14 zdjęć
Przedszkolaki z „piątki”
Wszystkie dzieci z Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży wzięły udział
w przedstawieniu, pt. „Święto Naszej
Ojczyzny”. Trzymając w rękach polskie
flagi z powagą recytowały wiersze i śpiewały patriotyczne piosenki. Na uroczystości obecny był por. Julian Wrzaszcz
z I Batalionu Remontowego, przed którym czekało nie lada zadanie....
W programie artystycznym nie zabrakło utworów, tj.: „Jedenasty Listopada” L. Wiszniewskiego, Mazurek
Dąbrowskiego, „Opowiedz nam, nasza Ojczyzno”, „Przybyli Ułani
pod okienko”, „Katechizm polskiego
dziecka” W. Bełzy, „Polski żołnierz”
H. Ożogowskiej. Występ zakończyła
piosenka, którą podczas II wojny
światowej śpiewali Polacy na wszystkich frontach – „Serce w plecaku”, napisana w 1933 r. przez oficera Michała Zielińskiego.
Przedstawieniu przyglądali się rodzice oraz gość specjalny: żołnierz Julian
Wrzaszcz. To właśnie porucznik bardzo
precyzyjnie odpowiadał na skomplikowane pytania dzieci, np. „Czy dużo jest
ludzi w wojsku?”, „Czy wojsko jest męczące?”. Zagadnienia dotyczyły także pistoletów, mundurów, czołgów, itp.
Na koniec tego wyjątkowego spotkania przedszkolaki podziękowały
żołnierzowi za przybycie i obdarowały
go kwiatami.
– Wartości, tj. miłość czy patriotyzm wpajamy naszym wychowankom
na co dzień – oznajmia Jadwiga Juchniewicz, dyrektor PP nr 5. – Ta uroczystość była wspaniałą lekcją historii.
Dzieci z „dwójki”
Także dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 pod opieką nauczycielek
i pani dyrektor zaprezentowały program artystyczny, na który składały się
m.in. pieśni patriotyczne i wiersze.
Na uroczystość przybyli: poseł
Wszystkich miłośników ostrego
brzmienia zapraszamy do Klubu Pop
Art na koncert rockowy, który odbędzie
się 18 listopada 2011 r. Tym razem zagrają dwie formacje ze stolicy: Redroom i Dogbite. Początek imprezy
– godz. 19.30.
Jadwiga Pusz mors z Łomży
– Klub morsów powstał spontanicznie około siedem lat temu – mówi
chwilę po wyjściu z Narwi Marek Cze-
rowno, mors. – Kąpiel w zimej wodzie
to świetna sprawa i przede wszystkim
ćwiczenie układu odpornościowego.
Człowiek się hartuje, ale ma również
znakomite samopoczucie. Pływamy
przez minutę i nasz organizm oswaja
się z zimną wodą. Dzięki temu rzadziej
się przeziębiamy, a jak już dopada nas
MSZ/ AL
W Galerii Pod Arkadami w Łomży odbędzie się wernisaż wystawy fotografii Sławomira Romaniuka, pn.”Północno-wschodni”. Zaprezentowanych zostanie 14 zdjęć: ludzi kultury, sztuki i filmu
związanych z północno-wschodnią Polską.
Sławomir Romaniuk jest absolwentem Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej PWSFTViT w Łodzi. Pracuje jako operator obrazu w białostockim
oddziale TVP. Jest autorem zdjęć do filmów dokumentalnych, reportażowych
oraz szeregu innych form telewizyjnych.
Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych
w kraju i za granicą.
Fotografię będzie można podziwiać 18. listopada o godz. 18.
Redroom i Dogbite.
Pływaj zimą z morsami!
„Chcesz być zdrowy, zostań
morsem!”, pod takim hasłem
sezon rozpoczęli łomżyńscy
miłośnicy zimnych kąpieli.
Lech Antoni Kołakowski, ks. inf. Jan
Sołowianiuk, pani wiceprezydent Mirosława Kluczek, przedstawiciele służb
mundurowych i oczywiście rodzice.
Już najmłodsze dzieci uczestniczą
w różnych ważnych obchodach dotyczących naszej ojczyzny, tradycji czy
historii – mówi dyrektor Maria Mikołajewska. – Słowem i piosenką oddają
szacunek symbolom narodowym,
symbolom walki o niepodległość
i zwycięstwo, oraz wyrażają swoją miłość do Ojczyzny.
choroba to przechodzimy ją niezwykle
lekko.
Zapraszamy
wszystkich
do wspólnego pływania!
Do morsów może dołączyć dosłownie każdy. Miłośnicy zimnych kąpieli spotykają się na plaży miejskiej
w Łomży, codziennie o godz. 12.
PK
4 REGION
NAREW EXTRA TYGODNIK – ŁOMŻA
Dzień dobry, już jestem!
wtorek 15 listopda 2011
PORADNIK PRZYSZŁEJ MAMY
Żywienie kobiet w ciąży i podczas karmienia
Kobiety w ciąży zaskakują pomysłami i nietypowym menu.
Aby upewnić się co tak
na prawdę powinna jeść przyszła mama, skonsultowaliśmy
się z najlepszymi specjalistami z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem
Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Marcin Kowalczyk
Lena Kowalewska
Kornelia Folga
Z radością i wzruszeniem
przedstawiamy Państwu dzieci, które przyszły na świat
w Szpitalu Wojewódzkim
w Łomży oraz w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie.
Dumni dziadkowie szczęśliwej gromadki
to: Kazimiera i Waldemar Kondrat oraz
Halina i Edward Folga.
7. listopada o godz. 19.55 na świecie
pojawił się również Michałek Zduńczyk,
pierwszy syn Justyny i Wojtka Zduńczyk
Justyna i Rafał Kowalczyk z Zambrowa doczekali się pierwszego dziecka. Marcinek urodził się 20. października o godz. 6.15 ważąc 3970 g i mierząc 58 cm.
Lena Kowalewska na świecie pojawiła się 22. października, ważąc 2600 g im
mierząc 53 cm. Szczęśliwi rodzice dziewczynki to Edyta i Marcin Kowalewscy
z Czyżewa. W rodzinnym domu
na młodszą siostrę czeka dumny Kubuś.
Kornelia Folga to trzecie dziecko
Anety i Zdzisława Folga z Łomży. Dziewczynka urodziła się 7. listopada
o godz. 12.50 z wagą 3550 g i wzrostem 56 cm. W rodzinnym domu
na młodszą siostrzyczkę czekają: pięcioletnia Karolinka i ośmioletni Bartuś.
z Zambrowa. W chwili urodzenia chłopiec ważył 4200 g i mierzył 61 cm. Zakochani w swoim wnusiu dziadkowie to:
Maria i Eugeniusz Zduńczyk oraz Alicja
i Kazimierz Myślińscy.
Ewelina Wasilewska i Andrzej Jurago
z Łomży, po dziewięciu miesiącach oczeki-
wania doczekali się pierwszego dziecka.
Milenka na świecie pojawiła się 9. listopada o godz. 8.20, ważąc 3300 g i mierząc 53 cm. Szczęśliwe babcie dziewczynki
to: Alina Jurago oraz Danuta Wasilewska.
Tego samego dnia o godz. 12.21 urodził się także Łukaszek Dormetko, syn
Haliny i Kazimierza Dormetko z Kolna.
Chłopiec waży 2800 g i mierzy 50 cm.
W domu na maleństwo czeka dumne
starsze rodzeństwo: Ania, Karol, Ewa
i Piotruś oraz dziadkowie: Antoni i Janina Dormetko.
Olaf Makowski na świecie pojawił
się 9. listopada o godz. 13.59 z wagą 3900 g
i wzrostem 57 cm. Szczęśliwi rodzice
chłopca to Renata i Marcin Makowscy.
W rodzinnym domu na chłopca czeka
dumna starsza siostra, czteroletnia Oliwia
oraz przepełnione radością babcie: Barbara
Chorążak oraz Eugenia Maćkowska.
Wszystkim maleństwom życzymy
dużo zdrowia oraz beztroskiego dzieciństwa, a Rodzicom i Dziadkom serdecznie gratulujemy!
PK
Milena Jurago
Łukasz Dormetko
Olaf Makowski
Michał Zduńczyk
To co je kobieta w ciąży wpływa
nie tylko na jej samopoczucie i zdrowie, ale także na prawidłowy rozwój
dziecka. Dlatego ważne jest, aby dieta
była urozmaicona i bogata w wartości
odżywcze.
Podstawowym składnikiem pokarmowym w żywieniu kobiet ciężarnych powinno być białko, którego
źródłem jest mleko i jego przetwory
oraz jaja, chudy drób, cielęcina i ryby oraz pełnowartościowe białko pochodzenia roślinnego np. roślin
strączkowych (soja, bób, fasola,
groch). 30% dziennego menu powinny stanowić kwasy tłuszczowe, których źródłem są oleje np. słonecznikowy, sojowy oraz tłuste ryby morskie. To co najważniejsze w jadłospisie ciężarnej kobiety to oczywiście
witaminy znajdujące się w owocach,
warzywach ale także we wszystkich
pełnowartościowych posiłkach. Bardzo ważne jest, żeby przyszła mama
nie zapominała o takich witaminach
jak: A (znaleźć ją można np. marchewce), C (np. w owocach cytrusowych), B2 (np. produkty mleczne),
B6 (np. pszenica, ryby), B12 (np. jaja), E (np. oleje roślinne) i kwas foliowy (pomarańcze i buraki). Ważnym
elementem w diecie są również węglowodany oraz składniki mineralne,
dlatego przyszłe mamy powinny jeść
dużo płatków owsianych, pszennych
otrębów, kaszy gryczanej, mięsa czy
pełnoziarnistych produktów zbożowych.
Kobiety ciężarne mają większe zapotrzebowanie na energię. Opracowane w Instytucie Żywności i Żywienia
w Warszawie normy żywieniowe dla
ludności w Polsce, zalecają kobietom
w II i III trymestrze ciąży podaż energii zwiększoną o 300 kcal na dobę
do ogólnej średniej ilości dziennej 2000 kcal.
W codziennej diecie obowiązkowo znajdywać muszą się płyny i to nawet 2 litry dziennie! Oprócz wody
warto sięgać po naturalne soki owocowe, warzywne oraz chude mleko.
Kobiety ciężarne lub karmiące
piersią nie powinny pić kawy i mocnej herbaty, ze względu na zawartość
kofeiny. Należy unikać również półproduktów i gotowanych produktów
zawierających konserwanty i barwniki, surowych jaj, tłustego mięsa, pleśniowych i miękkich serów i ryb słodkowownych niewiadomego pochodzenia. Zabronione jest także picie
alkoholu! Spożywanie go nawet
w minimalnej ilości może sprzyjać
wadom rozwojowym płodu, a także
komplikacjom podczas ciąży i porodu. W odstawkę powinny pójść również słodzone napoje gazowane oraz
słodycze.
Warto pamiętać, że jeść powinno
się z umiarem, gdyż skutkiem nieprawidłowej diety mogą być: nadwaga, hiperglikemia, osłabienie siły mięśniowej, osłabienie odporności czy wzrost
ryzyka rozwoju zatrucia ciążowego.
Prawidłowy przyrost masy ciała ciężarnej to ok. 8-15 kg, z czego ok. 3,5 kg
waży płód, 0,5 kg wody płodowe, 1 kg
miesięń macicy, 1 kg łożysko, 0,9 kg
płyn owodniowy i 0,5 kg piersi.
Przyszła mama dobierając jedzenie powinna kierować się także intuicją, gdyż w czasie ciąży jest ona szczególnie uwydatniona. Organizm często
sam „podpowiada” na co ma ochotę.
Smacznego!
PK
Kto potrzebuje pomocy „nakrętkowiczów”?
Dzieciaki z Przedszkola Publicznego nr 10 nagromadzili aż 50 kilo- Andżelika Mazewska przyniosła korki z Bursy Szkolnej nr 1
gramów nakrętek
w Łomży
To już nawyk, bo jak wyjaśnić
wyciąganie korków z kontenerów na plastikowe butelki czy
nawet z kosza na śmieci?
Dzieciaki z Przedszkola Publicznego nr 4 nagromadzili aż 50 kilogramów nakrętek
Mieszkańcy regionu tak rozkręcili się w zbieraniu nakrętek, że
dalej hurtem przynoszą do naszej redakcji plastikowe korki.
Ale to wszystko w słusznej sprawie
drodzy Państwo. Już dwóch chorych
chłopców ćwiczy na swoich rowerkach rehabilitacyjnych. I choć nie mamy kolejnego naszego bohatera, to spiżarnia na korki znów jest zapełniona. Niebawem przyjedzie po nie nasza wierna ekipa z MPGKiM. Komu tym razem będziemy mogli
wspólnymi siłami pomóc? Czekamy
na Państwa propozycje. Kontakt: 86 216 71 07.
IV OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI REMONTOWO
– BUDOWLANE
Hydraulik. Instalacje sanitarne i C. O.
montaż kotłowni, grzejników, ogrzewanie podłogowe, przeróbki, odkurzacze centralne, pompy ciepła C.
W. U. Tel. 668 495 146.
Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja. Montaż nawiewników, nasad.
Udrażnianie uszczelnianie kominów.
Rozwiązywanie problemów z wilgocią w domu, barze.
Tel. 501 089 930.
Podłogi: układanie, cyklinowanie, renowacje. Bezpyłowo, najnowsze maszyny.
Sprzedaż lakierów, klei, parkietów. Atrakcyjne ceny.
Tel. 506 191 947.
IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczalnia sprzętu budowlanego
i i ogrodniczego:
– młoty wyburzeniowe i inne
– zagęszczarki
– rusztowania
– piły spalinowe
– kosiarki, wykaszarki do trawy, areator
– sprzęt rolniczy
Łomża, ul. Nowogrodzka 44B.
Tel. 600 011 914.
DOM
Pranie dywanów, tapicerki meblowej
i samochodowej sprzętem firmy niemieckiej „Karcher” transport gratis.
Tel. 605 308 087.
EDWAL – meble na zamówienie.
Projekt gratis. Konarzyce.
Tel. 086 218 79 53,
0601 804 117.
Pranie dywanów, wykładzin, tapicerek meblowych. Usuwanie plam
i brzydkich zapachów.
Transport GRATIS.
Tel. 502 482 856
ZAPRASZAMY Profesjonalna pralnia:
– dywanów, wykładzin i tapicerki meblowej,
– czyszczenie tapicerki samochodowej
– również u klienta.
Transport
dywanów
gratis.
Tel. 508 193 990.
BIZNES
USŁUGI FINANSOWE
KREDYTY hipoteczne, samochodowe, gotówkowe, konsolidacyjne, dla FIRM – uproszczone procedury! BEZPŁATNE PORADY! HOSSA Biuro
Porad Finansowych ul. Wyszyńskiego 2 pawilon 13.
Tel. 86 218-87-88
ROZMAITOŚCI KREDYTOWE: od 5
do 200 tys., konsolidacja, gotówka, hipoteka, samochodowe, specjalnie dla rolni-
NAREW EXTRA TYGODNIK – ŁOMŻA
ków – miła i profesjonalna obsługa dostosowująca ofertę do klienta, a także fachowa pomoc w trudnych sytuacjach spłat
kredytów, pełna dyskrecja. MEDIACJE sądowe i poza sądowe – rozstrzyganie sporów – ceny konkurencyjne. Łomża ul. Mickiewicza 57, I piętro, tel. 86 2180 991,
czynne pn – pt 9 – 17; Kolno, Plac Wolności 6, tel. 86 278 11 22; Wysokie Mazowieckie, Plac Piłsudskiego 29,
Tel. 86 275 03 18.
USŁUGI INFORMATYCZNE
Serwis technologii i systemów informatycznych. Informatyka dla firm
i domu. Łomża.
Tel. 86 225 20 77, 602 673 711
www.stsi.com.pl
USŁUGI TRANSPORTOWE
USŁUGI PRAWNE
Kancelaria Usług Prawnych Consiliere
Łomża,
ul.
Mickiewicza 57, II piętro.
Tel.
86 216
22
23.
Tel/fax 86 218 09 91, e –mail: [email protected]
Porady prawne, mediacje, sprawy
sądowe, administracyjne i o odszkodowanie.
USŁUGI RTV AGD
wtorek 15 listopda 2011
Fotograf. Tel. 519 169 972.
RÓŻNE
Wróżka, tarot, numerologia.
Profesjonalnie. pon.
– pt. 17.00 – 20.00 po telefonicznym uzgodnieniu.
Tel. 883 575 960. Powiem ci
o zdrowiu, miłości, pracy, finansach, ostrzeżeniach, wrogach. Razem rozwiążemy
twój problem.
Oprawa obrazów, Ignacy Jaworski,
Łomża,
ul.
Rządowa
9a.
Tel. 216 57 38.
Wróżka Kasia – tarot numerologia.
Tel. 607 191 070, 86 473 16 50
pon. – pt. 10.00 – 18.00 po telefonicznym uzgodnieniu.
www.wrozka-kasia.pl
KUPIĘ
Komis „FART” zaprasza pn. – pt.
od 10.00 – 17.00 przyjmę odzież
w bardzo dobrym stanie, dziecięce
wózki, foteliki samochodowe, inny
sprzęt w dobrym stanie. Łomża, ul.
Krótka 4 przejście pod filarami.
SPRZEDAM
Zakład Usługowy RTV Marek Brzeziak ul. Wojska Polskiego 26 a, Łomża. Tel. 86 216 07 35 Świadczy
usługi w zakresie naprawy TV, DVD
VCR, KAMERY, LAPTOPY, MONITORY KOMPUTEROWE I INNE
oraz montaż anten TV i SAT.
Szafkę pod telewizor 100 zł kontakt 694011 148.
DREWMAX drewno opałowe – kominkowe z dowozem do klienta. ul.
Szosa do Mężenina 3 (Polmozbyt)
Tel. 606 119 548.
Jeśli chcesz sprzedać, kupić, wynająć
nieruchomość w Łomży lub okolicy zapraszamy do biura WGN Nieruchomości.
Łomża,
ul.
Giełczyńska
12.
Tel. 797 125 972,
505 608 236.
ZAMIENIĘ
Dom na mieszkanie w bloku, dom
piętrowy 120 m2 z pomieszczeniami
pod działalność gospodarczą 150
m2, ul. Polna 76 A.
tel. 514 411 594.
DO WYNAJĘCIA
Wynajmę umeblowane mieszkanie
z Internetem, dla osób samotnych,
pracujących lub uczących się.
Tel. 608 089 252.
SPRZEDAM
Dom wolnostojący w Piątnicy, 200
m2 pow., działka 841 m2, budynki
gospodarcze + garaż, bardzo dobra
lokalizacja.
Niepowtarzalna architektura.
Tel. 698 304 887, 86 2191 439.
www.szybko.pl
Działkę budowlana. 0.55 lub 0.30 ha,
dobra lokalizacja, wszystkie media,
Elżbiecin
gm.
Piątnica
Tel. 516 801 072.
M-3 – 49 m2, II piętro, winda, klimatyzacja, nietypowy rozkład z meblami do zamieszkania. Łomża, Żeromskiego 2. Cena 195 tys.
Tel. 604 489 254.
USŁUGI KRAWIECKIE
Wszystkie rodzaje szycia i przeróbki.
Naprawa namiotów, przedsionków
do cam. Szycie wielkich parasoli, pawilonów ogrodowych na wzór starych. Wymiana bardzo długich zamków do 5 m. Suwaki do rozmiaru 11
firma Opti. Nabijanie nap, guzików,
nitów. Posiadamy w ofercie własne
materiały parasolowe – namiotowe
poliester 100 % lub szyjemy z materiałów klienta. Wszywanie zamków
do butów, kurtek skórzanych, plecaków, toreb podróżnych oraz ich naprawa. Naprawa futer i kożuchów.
Kolno ul. Senatorska 2 przy parku
tel.
696 964 308,
więcej
na www.krawiectwoplona.pl
USŁUGI SZEWSKIE
Naprawa obuwia. Łomża, ul. Krótka 12. Tel. 508 303 087.
Zamrażarkę skrzyniową cena 400 zł.
Tel. 514 750 721.
Pianino
niemieckie
tek) 1100 zł.
Tel. 86 2191 439.
Mieszkanie 62 m2, IV piętro, ul. Reymonta. Do zamieszkania.
Tel. 661 526 316.
(zaby-
Sztachety olchowe, heblowane.
Tel. 880 934 738.
Fortepian „Theodor Müller” (uszkodzona klawiatura) – symboliczna cena. Tel. 86 2191 439.
NIERUCHOMOŚCI
POSZUKUJĘ
Szukam do wynajęcia hali z placem
utwardzonym o łącznej pow. około 1000 m2.
Tel. 609 25 72 54.
Dom pow. 135 m2, budynek gospodarczy w Piątnicy.
Tel. 664 085 925.
mi do zamieszkania. Łomża, Żeromskiego 2. Cena 195 tys.
Tel. 604 489 254.
Działkę rolno-letniskową w Giełczynie
o
pow.
1,38
ha.
Tel. 606 974 014.
Mieszkanie 60 m2, 3 pokojowe, nowe budownictwo, wysoki parter,
miejsce parkingowe, do zamieszkania. Łomża, ul. Sybiraków 5. Cena 250 tys. Tel. 728 507 567.
Mieszkanie 45 m2, ul. Boh. Monte
Casino, IV piętro, do remontu.
Tel. 606 878 444.
Dom – piętrówka, Stara Łomża
n/rzeką 120 m2, działka 26 arów
z dostępem do Narwi. Cena 520 000 zł. Do negocjacji lub
z możliwością zamiany na mieszkanie. Tel. 660 697 655.
MOTORYZACJA
Auto wypożyczalnia – tanio. Podstawiamy samochody na każde lotnisko. Pranie tapicerki samochodowej
i meblowej. Zambrów.
Tel. 505 116 205,
504 060 345
Auto – myjnia: pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej, pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej, pranie dywanów – renowacja lakieru. Łomża ul. Towarowa 25 (była baza WZGS).
Tel. 086 473 07 00,
506 041 774,
www.automyjnia.lomza.pl
ZDROWIE I URODA
Specjalista foniatra – otolaryngolog
Lilianna
U.
Lechowicz.
Tel. 086 218 22 29,
0604 504 694.
Nowy dom w Łomży pow. użytkowa 144 m2, działka ok. 630 m2, ul.
Modrzewiowa.
Tel. 509 600 557.
Posiadłość w Giełczynie w tym las,
gaj leszczynowy, sad, ogród oraz
siedlisko z dwoma budynkami
mieszkalnymi, piwnica i szopą.
Tel. 606 974 014.
M-3 – 49 m2, II piętro, winda, klimatyzacja, nietypowy rozkład z mebla-
USŁUGI WETERYNARYJNE
FILEMON
Usługi inseminacyjne
Tel. 503 503 350.
krów.
SALE WESELNE, USŁUGI
WIDEO – FILMOWANIE,
ZESPOŁY MUZYCZNE
PRACA
Zdjęcia ślubne – imprezy
okolicznościowe.
Tel. 606 238 444.
Poszukuje pracy jako opiekunka
do starszych ludzi.
Tel. 506 942 891.
NAREW EXTRA TYGODNIK – ŁOMŻA
MIESZKANIA W ŁOMŻY
Stary Rynek – pow. 33,3 m2, I piętro, wykończone, umeblowane, po kapitalnym remoncie – 140 000 zł tel. 604 227 658
ul. Wiejska 5A – pow. 50,2 m2, I piętro, 2
pokoje – 155 620 zł tel. 604 051 082
ul. Prusa – pow. 60,78 m2, I piętro, 3 pokoje
– 185 000 zł (do negocjacji) tel. 604 051 082
ul. M. C. Skłodowskiej
– pow. 64,32m2, II piętro, 3 pokoje
– 165 000 zł (2565 zł/m2) tel. 604 051 082
ul. M. C. Skłodowskiej – pow. 64,32
m2, I piętro, 4 pokoje – 190 000 zł
tel. 604 051 082
ul. Senatorska – pow. 67 m2, I piętro, budynek i mieszkanie po kapitalnym remoncie
– 265 000 zł tel. 604 227 658
ul. Wiejska – pow. 100,40 m2, III piętro, mieszkanie dwupoziomowe – 254 000 zł (2529 zł/m2)
tel. 604 051 082
DOMY
Łomża, ul. Piaskowa – pow. 131,6 m2, pow.
działki 309 m2, nowy, stan surowy zamknięty
– 375 000 zł tel. 604 051 082
Łomża – segment usługowo – mieszkalny,
pow. 555 m2, wykończony – 1 200 000 zł
tel. 604 227 658
Łomża – pow. 320 m2, pow. działki 695 m2,
częściowo wykończony – 450 000 zł
tel. 662 262 962
Łomża – pow. 150 m2, pow. działki 338 m2,
po remoncie – 420 000 zł
tel. 662 262 962
Łomża ul. Woziwodzka – pow. 445 m2,
pow. działki 876 m2, budynek przystosowany
do prowadzenia punktu przedszkolnego
– 420 000 zł tel. 604 227 658
Łomża ul. Spokojna – pow. 192m2, pow.
działki 1170 m2, budynek gospodarczy
– 650 000 zł tel. 604 051 082
Łomża ul. Miła – pow. 150 m2, pow. działki 417 m2, do zamieszkania – 440 000 zł
tel. 604 227 658
Janowo, gm. Łomża – pow. 155 m2, pow.
działki 10 arów, nowy parterowy z poddaszem
użytkowym, wykończony – 600 000 zł
tel. 662 262 962
Szczepankowo, gm. Śniadowo – pow. 160
m2, pow. działki 2000 m2 – 140 000 zł
tel. 604 051 082
Kisiołki, gm. Łomża – pow. uż. domu 90 m2,
pow. działki 3,04 ha, zabudowania gospodarcze murowane, 5 km od Łomży – 250 000 zł
tel. 604 051 082
Wilamowo, gm. Przytuły – pow. 160 m2,
pow. działki 2037 m2, zabudowania gospodarcze murowane – 120 000 zł tel. 604 051 082
Kołaczki gm. Śniadowo – pow. 110 m2,
pow. działki 3000 m2, parterowy z poddaszem
użytkowym – 190 000 zł tel. 604 227 658
DZIAŁKI
Nowy Cydzyn – pow. 2,34 ha, dojazd asfaltem – 40000 zł/ha tel. 604 051 082
Stare Kupiski – pow. 1143 m2, decyzja
o warunkach zabudowy – 93 000 zł
tel. 604 051 082
Stara Łomża – pow. 1123 m2, budowlana
– 140 000 zł tel. 604 051 082
Tarnowo gm. Miastkowo – pow. 2159 m2
– 45 000 zł tel. 604 227 658
Konarzyce gm. Łomża – pow. 1579 m2, budowlana – 158 000 zł tel. 604 227 658
Nowe Krzewo gm. Piątnica – pow. 3000 m2,
budowlana – 45 000 zł tel. 604 051 082
wtorek 15 listopda 2011
EXTRA BIZNES V
NAREW EXTRA TYGODNIK – ŁOMŻA
Ryzykowny krok posła
Jacka Boguckiego
Poseł RP Jacek Bogucki z europosłem Jackiem Kurskim
BLOGGER - INDEX . COM
Poseł Jacek Bogucki dołączył
do nowego klubu w sejmie: Solidarnej Polski.
Grupa powstała w ramach solidarności z wykluczonymi
z PiS-u europosłami: Zbigniewem Ziobro, Jackiem Kurskim
i Tadeuszem Cymańskim.
– Problemy w PiS-ie zaczęły się
od analizy wyników wyborczych – wyjaśnia poseł Bogucki. – Według władz
partii winę za niezadowalający rezultat
wyborów parlamentarnych ponoszą europosłowie: Zbigniew Ziobro, Jacek
Kurski i Tadeusz Cymański, którzy zbyt
mało angażowali się w kampanię. To
oczywiście niesprawiedliwy osąd. W wyborach do sejmu Jacek Kurski pomagał
mi w kampanii a Zbigniew Ziobro poparł moją kandydaturę, teraz ja staje
w ich obronie. Jeśli to powód wykluczenia z partii to uznałem, że powinienem,
choćby z czysto ludzkiej solidarności.
Oskarżeni o sabotowanie i dążenie
do rozłamu w PiS chcą zmian w partii,
tak by móc wygrać wybory za cztery lata.
Czy nowy klub można nazwać swoistym
szantażem Jarosława Kaczyńskiego?
– To mocny sygnał, wsparcie a nie
szantaż – mówi parlamentarzysta. – Już
wcześniej były sugestie, aby coś zmienić
w ugrupowaniu, bo przecież przegraliśmy szósty raz z rzędu. Nie chodzi
o zmianę prezesa, Jarosław Kaczyński
jest i powinien być prezesem Prawa
i Sprawiedliwości. Po prostu trochę brakuje w naszej partii demokratyzacji. Potrzeba więcej otwarcia, byśmy mogli
wygrywać. Chcemy wywołać we włareklama
REGION 5
wtorek 15 listopda 2011
dzach PiS pewne refleksje, które mogą
być początkiem zmian na lepsze.
Na razie zwolennicy Jarosława Kaczyńskiego utworzenie nowego klubu
uważają za sprzeniewierzenie. Rzecznik
PiS Adam Hofman skomentował to taki
słowami: „Przeżywaliśmy to z PJN, przeżywamy to z „ziobrystami”. Cóż, idą
swoją drogą, planowali to od początku”.
Poseł Jacek Bogucki jest jednak dobrej myśli: – Jestem przekonany, że zwycięży pozytywna refleksja na wspólną
korzyść. Solidarna Polska to klub, który
nie powinien przeistoczyć się w partię.
Jestem członkiem PiS-u i dalej chcę nim
pozostać. Jedynym warunkiem jest zmiana decyzji dotyczącej naszych kolegów
i rozpoczęcie debaty o przyszłości partii.
Zsolidaryzowanie się Jacka Boguckiego z tzw. „ziobrystami” było do przewidzenia. Oto jesteśmy świadkami lojalności posła naszych stron wobec Jacka
Kurskiego (wsparł go w kampanii). To ryzykowny krok, bo nawet jeśli cel Solidarnej Polski się sprawdzi, to Jarosław Kaczyński może mniej sympatycznie podchodzić do osoby Jacka Boguckiego.
Przypomnijmy, do klubu Solidarna
Polska dołączyli następujący posłowie:
Jacek Bogucki, Andrzej Dera, Mieczysław Golba, Patryk Jaki, Mariusz-Orion
Jędrysek, Beata Kempa, Arkadiusz Mularczyk, Jerzy Rębek, Józef Rojek, Andrzej Romanek, Edward Siarka, Piotr
Szeliga, Tadeusz Woźniak, Marzena
Wróbel, Jan Ziobro, Jarosław Żaczek
oraz senator Maciej Klima. Szefem
ugrupowania jest Arkadiusz Mularczyk.
MS Z
Zakończenie Peregrynacji relikwii bł. Karoliny Kózkówny
Jak podaje Kuria Diecezji Łomżyńskiej, od 3. października 2010 rok odbywa się peregrynacja relikwii bł. Karoliny
Kózkówny. Zostały one już przyjęte
przez większość parafii.
Peregrynacja dobiega końca. 18. listopada przypada wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny. Uroczyste pożegnanie relikwii odbędzie się w niedzielę Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata 20. listopada 2011 roku w Katedrze Łomżyńskiej.
Na spotkanie z Patronką młodzieży zapraszamy wszystkich młodych Diecezji
Łomżyńskiej, a szczególnie młodzież należącą do ruchów i stowarzyszeń kościelnych,
liturgiczną służbę ołtarza, tworzących schole i zespoły zaangażowane w śpiew kościelny, harcerzy oraz przygotowujących się
do sakramentu bierzmowania.
W wielu parafiach owocem nawiedzenia jest powstanie parafialnych oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży. Niedziela Chrystusa Króla
jest ich świętem patronalnym dlatego liczymy na ich obecność.
Program obchodów pożegnania re-
likwii bł. Karoliny przedstawia się następująco:
Piątek, 18 listopada (Kościół
NMP w Łomży – przy WSD)
– godz. 19.00 – Wieczór chwały – Katecheza do młodych ks. bp Stanisław
Stefanek,
Biskup Łomżyński;
Sobota, 19 listopada (Katedra
Łomżyńska)
– godz. 18.00 – Msza św. w Katedrze
za rodziców, którzy stracili dzieci w wypadkach drogowych i różnych okolicznościach z modlitwą o uzdrowienie;
Niedziela, 20 listopada (Katedra
Łomżyńska)
– godz. 15.00 – Katecheza „Błogosławiona Karolina wzorem dla współcze-
snej młodzieży” – ks. Zbigniew Kucharski, Asystent Generalny KSM;
– godz. 16.00 – Msza św. pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Stanisława
Stefanka, na której nowi członkowie
KSM złożą swoje przyrzeczenia;
– godz. 17.30 – agapa w budynku Instytutu Teologicznego w Łomży.
Myśląc o pożegnaniu relikwii bł.
Karoliny chcemy już dziś przypomnieć
i zaprosić młodzież na spotkania, które
organizuje Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej:
– w kilku miastach naszej diecezji
odbędą się debaty walentynkowe,
– Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej – 16 czerwca 2012 roku; Festiwal będzie połączony z diecezjalną pielgrzymką
liturgicznej służby ołtarza oraz dziękczynną pielgrzymką bierzmowanych.
Ks. Prał. Jarosław Kotowski
Przewodniczący Wydziału
Nauczania i Wychowania Katolickiego
Ks. Robert Śliwowski
Asystent Kościelny KSM Diecezji
Łomżyńskiej
PORADY PRAWNE MECENASA REMIGIUSZA FABIAŃSKIEGO
Odpowiedzialność za szkody
wyrządzone przez zwierzęta
Pan Krzysztof z Łomży: Miesiąc temu wyruszyłem na zachód Polski
odwiedzić siostrę. Dojeżdżając samochodem do jej domu, nagle
z posesji przyległej do ulicy wybiegł
duży pies, którego potrąciłem. Zatrzymałem samochód, ale pies
uciekł, a ja stwierdziłem, że w samochodzie mam rozbity kierunkowskaz i pęknięty klosz w przedniej
lampie samochodu. Nic dalej z tym
nie zrobiłem i po paru dniach wróciłem do Łomży. W ubiegłym tygodniu zatelefonowała do mnie siostra i poinformowała, że był u niej
właściciel potrąconego psa i zażądał abym zwrócił mu koszty leczenia zwierzęcia. Postanowiłem, że
tego nie zrobię i oddam sprawę
do sądu. Czy mam zapłacić właścicielowi za to leczenie?
Stanowisko prezentowane przez właściciela psa przypomina mi dawną sprawę, kiedy sprawca pobicia żądał od swojej ofiary
zapłaty za pranie kurtki, którą poplamił
krwią pobitego. Przedstawiony przez czytelnika stan faktyczny należy rozpoznać
na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze
– na płaszczyźnie odpowiedzialności za wykroczenie, gdyż zgodnie z treścią art. 77 Kodeksu wykroczeń, „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności
przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze
grzywny do 250 złotych albo karze nagany”. Z przytoczonego przepisu wynika, iż
osoba trzymająca zwierzę powinna sprawować nad nim nadzór w taki sposób, aby nie
stanowiło ono zagrożenia dla życia, zdrowia
i mienia innych osób. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku osoba ta może
odpowiadać za wymienione wykroczenie.
Rozpatrując sprawę Pana Krzysztofa
należy zauważyć, że właściciel psa nie trzymając zwierzęcia w zamknięciu, nie zachował zwykłych środków ostrożności. Jego zaniedbanie sprawiło, że pies spowodował wypadek, w którym Pan Krzysztof poniósł
straty. W związku z tym, może on zostać
pociągnięty do odpowiedzialności za wykroczenie z art. 77 Kodeksu wykroczeń.
Po drugie – na płaszczyźnie odpowiedzialności cywilnej, w oparciu o treść
art. 431§ 1 k. c. „Każdy, kto zwierzę chowa
albo się nim posługuje, obowiązany jest
do naprawienia wyrządzonej przez nie
szkody niezależnie od tego, czy zwierzę było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się
lub uciekło chyba, że ani on, ani osoba,
za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy”. Odpowiedzialność ta oparta
jest na założeniu, że jeżeli zwierzę wyrządza
szkodę, to dzieje się tak ze względu na nienależyte sprawowanie nad nim nadzoru
(tzw. wina w nadzorze). Innymi słowy, odpowiedzialność na podstawie art. 431§ 1 k.
c. opiera się na domniemaniu winy w nadzorze. Nie ma przy tym wymogu, aby chowający zwierzę był jego właścicielem lub
miał do niego jakiekolwiek inne prawo (nie
można więc wykluczyć przypadku odpowiedzialności za zwierzę, które się przybłąkało).
Z powyższego jasno wynika, iż Pan
Krzysztof może żądać od właściciela psa pokrycia szkód, jakie odniósł w wyniku potrącenia zwierzęcia. Właściciel, będący w tym
przypadku osobą sprawującą pieczę nad pupilem, nie dopełnił należytej staranności
w nadzorze nad zwierzęciem. Dopuścił
do tego, by pies znajdujący się pod jego pieczą wbiegł na ulicę, prosto pod koła samochodu Pana Krzysztofa, powodując uszkodzenia w aucie. Teraz właściciel psa zobowiązany jest naprawić wyrządzone przez
niego szkody. Natomiast Pan Krzysztof nie
ponosi odpowiedzialności z tytułu kosztów
leczenia zwierzęcia.
6 KULTURA
NAREW EXTRA TYGODNIK – ŁOMŻA
Reggae w Katedrze
wtorek 15 listopda 2011
Zasłużony dla Łomży
- ks. Jan Wojsławski
Największe zasługi przy wznoszeniu kościoła położył ksiądz
Jan Wojsławski (ur. ok. 1480,
zmarł 1549), proboszcz łomżyński i wiski, a zarazem pisarz ziemski łomżyński.
Ksiądz Jan Wojsławski otrzymał od księżnej Anny Mazowieckiej przywilej z 1526 r.
Był budowniczym kościoła farnego
pw. św. Michała Archanioła i Jana
Chrzciciela (od 1925 roku – katedra).
Przy kościele był duży i szeroki
cmentarz otoczony murem, w którym
były dwie bramy. Na cmentarzu w obrębie murów stał oprócz kościoła dom
dla służby kościelnej i szkoła murowana, koło której prowadziło publiczne
przejście przez cmentarz kościelny. Ko-
Darek Maleo Malejonek i Adam Mościcki
Wyjątkowa muzyka reggea
wypełniła łomżyńską katedrę
podczas koncertu zespołu
Maleo Reggae Rockers. Młodzież zgromadziła się tak licznie, że dla wielu zabrakło
miejsc siedzących.
– Pomysł zorganizowania koncertu zrodził się w mojej głowie już kilka
miesięcy temu – mówi organizator
koncertu ks. Jacek Dąbrowski, wikariusz parafii katedralnej. – Zależało mi
aby zorganizować spotkanie dla młodzieży, którego przesłaniem miałaby
ściół położony był z jednej strony
przy ul. Dwornej, zwanej także dworską, z drugiej zaś przy ulicy Warszawskiej (obecnie Giełczyńskiej), oraz
przy nieznanej bliżej ulicy Włócznej.
Od 1519 roku ks. Jan Wojsławski
był proboszczem ustanowionej
przy kościele farnym parafii. Funkcję tę
sprawował do końca swego życia.
Został pochowany w krypcie centralnej prezbiterium katedry. Jego płyta
nagrobna znajduje się na pierwszym filarze kościoła. Kryptę ks. Wojsławskiego odnaleziono w 2005 roku w czasie
prowadzonych badań archeologicznych. To najcenniejsze znalezisko odkryte podczas remontu świątyni.
Odrestaurowane staraniem ks. kan.
Mariana Mieczkowskiego – proboszcza
katedry.
być dobra nowina. Osobą, którą zaprosiliśmy do przekazania swojego
świadectwa wiary jest właśnie Darek
Malejonek, znany z zespołu Maleo
Reggae Rockers. Uważam, że organizowanie takich spotkań dla młodzieży
jest bardzo ważne gdyż mogą doświadczyć czegoś dobrego i jednocześnie świetnie się bawić. Naszym motywem przewodnim jest hasło: „Spotkania z muzyką i dobrym przesłaniem”.
Na pierwszym koncercie nie pojawił
się nikt sławny, ale i tak było wyjątkowo.
Zespół Maleo Reggae Rockers został założony przez Darka Malejonka
w 1997 roku. Dziś tworzy go także
Adam Mościcki, bębniarz. Muzycy
bez wątpienia porwali młodzież
do tańca i wspólnego śpiewania. Jak
się okazało rozbawiony tłum znał
wszystkie teksty piosenek i wytrwale
śpiewał do końca.
Następne tego typu spotkanie odPK
będzie się 17. grudnia br.
Rozbawiona młodzież podczas spotkania w Katedrze
Historia na scenie
Patriotyczne nuty zabrzmiały:
w Szkole Podstawowej nr 10,
gdzie można było usłyszeć
koncert, pt.:,, Sen o niepodległej” oraz w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Łomży. Tutaj występ
nosił nazwę:,, Marzenie o wolności''. Nie zabrakło ekspresji
i patetyczności.
Wystąpili znani artyści scen operowych: Jacek Szymański (tenor), Dariusz
Wójcik (bas), Ewelina Wojciechowska
(sopran) oraz Paweł Lipski (akompaniament).
– Poprzez te koncerty pragniemy
przypomnieć nie tylko historię Polski
ale przede wszystkim historię pieśni
wojskowej, patriotycznej i historycznej – powiedział muzyk Jacek Szymański. – Wydawałoby się, że pierwsza,
druga... trzecia klasa szkoły podstawowej to publiczność najtrudniejsza.
Przed takimi odbiorcami trzeba
wspinać się emocjonalnie, mentalnie,
fizycznie i psychicznie, żeby trafić
do każdego młodego człowieka.
Ewelina Wojciechowska podczas Koncertu w SP 10 w Łomży
FOT.: I LONA M AKAL
Artyści po zakończeniu koncertu w SP 10 w Łomży
Koncert w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Łomży
NAREW EXTRA TYGODNIK – ŁOMŻA
WAŻNE SPRAWY 7
wtorek 15 listopda 2011
Daj się dostrzec
KRONIKA POLICYJNA
Zderzenie osobówek na krajowej 65
Komenda Miejska Policji w Łomży wraz z firmą Group Auto
Union Polska sp. z o.o. zorganizowały w ostatni czwartek,
działania profilaktyczno – propagandowe pod nazwą „Daj się
dostrzec”.
Jak informował Sławomir Dąbrowski oficer prasowy łomżyńskiej policji
– Mamy do czynienia z okresem jesiennym, czyli wcześnie zapada zmrok, pojawiają się zamglenia. Piesi są wtedy słabo widoczni, a nawet całkiem niewidoczni. W światłach reflektorów,
po zmroku taką osobę, można dostrzec dopiero z odległości około 20-30
metrów. Kierowca, w takiej sytuacji nie
może zareagować na czas. Elementy
odblaskowe, w które wyposażyliśmy
kontrolowanych kierowców, maja
uświadomić im, że w momencie, kiedy
na przykład zatrzymują się po długiej
podróży i wychodzą z samochodu stają się niewidoczni. Wtedy najczęściej
dochodzi do tragicznych wypadków.
Akcja miała charakter lokalny i polegała na wręczaniu ulotek edukacyjnych, kamizelek oraz elementów odbla-
61-letni kierujący fiatem wyjeżdżając ze stacji paliw
najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu oplu
jadącemu w kierunku Białegostoku, którym kierowała 25-letnia
mieszkanka Moniek. W wyniku zderzenia pojazdów do szpitala z
obrażeniami ciała trafili kierujący obydwu pojazdów oraz dwóch
pasażerów podróżujących fiatem. Szczegółowe okoliczności i
przyczyny zsiniałego wypadku wyjaśniają grajewscy policjanci.
skowych, zatrzymanym do rutynowej
kontroli drogowej kierowcom i pasażerom. Działania rozpoczęły się o godzinie 10: 30 na terenie zatoczki naprzeciwko Stadionu przy ulicy Zjazd
w Łomży gdzie ruch pojazdów jest duży, a i pieszym zdarza się chodzić poboczem bez elementów odblaskowych.
Policjanci do kontroli zatrzymali
między innymi autobus, w którym jechały dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Piątnicy. Każdy pierwszoklasista
otrzymał od funkcjonariuszy odblaskową kamizelkę oraz breloczek, który
można łatwo przymocować do plecaka.
Dzieci zapytane, do czego służą wrę-
czone im przedmioty odpowiadały
– Żeby kierowcy nas widzieli, kiedy
przechodzimy przez ulicę. Jak będzie
ciemno to włożymy kamizelki i będziemy widoczni.
Edukowanie od najmłodszych lat
może w przyszłości przynieść wymierne
skutki, czyli mniej wypadków, w których biorą udział nieoświetleni piesi.
W najbliższym czasie należy zwrócić
szczególną uwagę na swoje bezpieczeństwo na drodze. W gęstej mgle, nawet
przechodząc na pasach jesteśmy słabo
widoczni. Odblaskowe kamizelki może
i nie są krzykiem mody, ale na pewno
AL
mogą uratować nam życie.
Uniwersytet Dzieci
Sprawcy rozboju zatrzymani
W ubiegłą niedzielę do Posterunku Policji w Nowogrodzie
zgłosił się 35-letni mężczyzna. Oświadczył, że gdy szedł
chodnikiem nagle podjechał do niego samochód, z którego
wysiadło dwóch młodych mężczyzn. Nieznajomi bez powodu
zaczęli bić go pięściami i kopać. Gdy pokrzywdzony na chwilę
stracił przytomność sprawcy ukradli mu telefon komórkowy i
pieniądze. 35-letni mieszkaniec Nowogrodu swoje straty
oszacował na ponad 600 złotych. Policjanci natychmiast
rozpoczęli działania zmierzające do ustalenia napastników.
Wczoraj, dzięki wytężonej i żmudnej pracy, zatrzymali dwóch 29latków z Jedwabnego. Funkcjonariusze przy jednym z nich znaleźli
skradziony wcześniej telefon. Teraz sprawcy za swoje
postępowanie odpowiedzą przed sądem. Grozi im kara nawet do
12 lat pozbawienia wolności.
Potrącenie pieszego w Łomży
25-latek najprawdopodobniej przebiegając przez jezdnię
wtargnął wprost pod koła nadjeżdżającego opla. W wyniku
potrącenia pieszy z licznymi złamaniami trafił do szpitala. Badanie
alkomatem wykazało, że 32-letni kierowca corsy był trzeźwy. Teraz
przyczyny i szczegółowe okoliczności wypadku ustalają policjanci
z Łomży.
„Bezpieczny
obywatel”,
pod takim hasłem odbyło się
pierwsze spotkanie w ramach
projektu Uniwersytetu Dzieci
Bogdana Jańskiego. Wykład
został poprowadzony przez
przedstawicieli policji z Komendy Miejskiej w Łomży, panią aspirant Agnieszkę Zielewicz oraz podkomisarz Annę
Mandziuk.
Dzieci na wykładzie mogły dowiedzieć się jak dbać o bezpieczeństwo
w domu, w szkole czy na drodze. Wykład miał na celu uwrażliwienie przedszkolaków na zagrożenia, z którymi
często się spotykają. Po skończonym
wykładzie były pierwsze, w tym semestrze wpisy do indeksów. Dzieciaki
otrzymały również małe kotyliony,
w związku ze zbliżającym się dniem 11
listopada.
Inicjatywa organizowana jest
od kilku lat i cieszy się dużą popularnością wśród przedszkolaków, a także
uznaniem wśród nauczycieli i rodziców.
Na rok akademicki 2011/2012 przewidywanych jest około 6 -10 spotkań.
W wykłądach uczestniczyło blisko 300 dzieci z lokalnych przedszkoli:
z Przedszkola Publicznego nr 2, PP
nr 8, PP nr 1, PP nr 10, Przedszkola
Akademia Malucha w Zambrowie,
Przedszkola Katolickiego i Niepublicznego Przedszkola Wesołe Słoneczko
w Łomży.
Kolejny wykład dla maluchów i rodziców, odbędzie się 14. grudnia.
i Terapii Uzależnień w Łomży, Szpital
Ogólny w Kolnie i Szpital Ogólny
w Grajewie.
Planowane jest zbudowanie Modułu Ruchu Chorych, Modułu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Modułu części szarej sprawozdawczo – finansowej (zarządczy) oraz stworzenie
vortalu pacjenta i lekarza. Narzędzia
udostępnione w ramach budowanego
systemu mają służyć między innymi komunikacji między pacjentem, a usługodawcami z branży opieki zdrowotnej,
przekazywaniu danych pomiędzy poszczególnymi instytucjami oraz bezpośrednim kontaktom zarówno między
pacjentami, jak i pracownikami służby
zdrowia. Dzięki temu szpitale i placówki medyczne mają zacząć działać szybciej i sprawniej, a pacjent nie będzie
musiał nosić ze sobą od lekarza do le-
Na początku listopada mieszkaniec Łomży powiadomił
miejscowych policjantów o kradzieży. Mężczyzna twierdził, że
złodziej ukradł z jego działki położonej niedaleko miasta 3 żeliwne
wanny, 2 pługi konne, taczkę i 100 olchowych sztachet. Swoje
straty oszacował na około 2 tysiące złotych. Zaraz po otrzymaniu
zgłoszenia funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania sprawcy.
Szybko ustalili, kto może nim być. Wczoraj zatrzymali 57-letniego
mieszkańca Łomży. Dodatkowo w jednym z punktów skupu złomu
E -Z DROWIE
Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął 8 listopada br.
uchwałę w sprawie przyjęcia
do realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”. Projekt ma na celu
rozwój i poprawę dostępności
do publicznej służby zdrowia
ludności województwa podlaskiego.
Projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowany będzie
w partnerstwie województwa podlaskiego, które jest liderem projektu, 10 jednostek samorządu terytorialnego i 28
podmiotów leczniczych. Partnerami
projektu są m. in. Szpital Wojewódzki
w Łomży, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Wojewódzka
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży, Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki
Wpadł po kilku dniach
mundurowi odnaleźli część skradzionego łupu. Utracone
karza kilogramów papierowej dokumentacji i oczywiście łatwiej będzie
mógł się do wybranego specjalisty zapisać.
– Podstawowym założeniem budowanego systemu jest jego otwartość – tj.
możliwość podłączenia w przyszłości
kolejnych zakładów opieki zdrowotnej
– tak, by w konsekwencji stworzyć system e – Zdrowie obsługujący wszystkich
świadczeniodawców woj. Podlaskiegoinformuje Jacek Piorunek Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.
Całkowita wartość budżetu przedsięwzięcia to blisko 62 mln zł, z czego 85% stanowić będzie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,
zaś 15% to wkład własny Województwa
Podlaskiego i partnerów projektu.
Okres realizacji zaplanowany jest na lata 2011-2014.
przedmioty wróciły do właściciela, a 57-latek za kradzież odpowie
teraz przed sądem. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
17-letni złodziej zatrzymany
Policjanci z Łomży w wyniku intensywnej i żmudnej pracy
zatrzymali 17-letniego mieszkańca miasta. Nastolatek w połowie
lipca bieżącego roku najpierw ukradł z mieszkania sprzęt rtv, a
następnie opla, którego po krótkiej przejażdżce porzucił.
Poszkodowani swoje straty oszacowali na prawie 2 tysiące złotych.
Teraz 17-latek za swoje czyny odpowie przed sądem. Grozi mu
kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
( PODLASKA . POLICJA . GOV. PL )
8 SPORT
NAREW EXTRA TYGODNIK – ŁOMŻA
W piątek, 11 listopada, na łomżyńskim stadionie miejskim odbył się mecz charytatywny zorganizowany przez Ratusz oraz MOSiR. Zmierzyły się w nim drużyny łomżyńskich radnych, urzędników miejskich i pracowników samorządowych
oraz Oldbojów ŁKS-u Łomża. Po zaciętym spotkaniu nieoczekiwanie lepsi okazali się ci pierwsi
wygrywając 4: 3. Bramki dla zwycięzców zdobyli
Marcin Marzec – trzy oraz Kamil Walczy, a dla
pokonanych trafiali Sławomir Włodkowski (dwa
razy) i Wojciech Piertuszewski. Jednak nie wynik
tego dnia był najważniejszy. Impreza zorganizowana była po to, żeby wspomóc Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” p. w.
Św. Ducha w Łomży. W trakcie meczu odbywała
się kwesta, a w jego przerwie zlicytowano koszulkę byłego gracza ŁKS-u, Jacka Lisa. Środki uzyskane z jej sprzedaży również zasiliły konto Hospicjum.
***
Wyniki drużyn z naszego regionu:
III liga
16. kolejka
Concordia Elbląg – Olimpia Zambrów 1: 1
Bramka dla Olimpii: Grzybowski 57.
Motor Lubawa – ŁKS 1926 Łomża 0: 0
MKS Korsze – Orzeł Kolno 2: 0
W przedostatniej w tym roku ligowej kolejce
żadnej z naszych drużyn nie udało się odnieść
zwycięstwa. Po porażce w Korszach na 6. miejsce spadł Orzeł. Dwa oczka niżej, podobnie jak
przed tygodniem, plasuje się Olimpia, a tuż za nią
jest ŁKS 1926.
IV liga
17. kolejka
Perspektywa Łomża – Ruch Wysokie Mazowieckie 0: 4
Nie udało się dobrze zakończyć rozgrywek
w tym roku piłkarzom Perspektywy. Osiedlowi
przegrali wysoko z liderem i niestety spędzą zimę
współdzieląc ze Zniczem Suraż ostatnią pozycję
w tabeli IV ligi.
Liga okręgowa
17. kolejka
Krypnianka Krypno – Forty Piątnica 5: 1
Bramka dla Fortów: Zwierciadłowski 84 (k).
Na zakończenie rozgrywek ligi okręgowej
w tym roku Forty wysoko przegrały w Krypnie. Ta
porażka spowodowała, że zespół z Piątnicy spadł
na 13. miejsce mając tylko 6 punktów przewagi
nad strefą spadkową.
A-klasa
17. kolejka
Podlasiak Knyszyn – Victoria Jedwabne 5: 1
Bramka dla Victorii: Trzaska 30.
Wigry II Suwałki – KS Miastkowo 0: 3
Bramki: Boryszewski 5, Paweł Magdaleński 52, Rupacz 88.
KS UM Krynki – Skra Wizna 4: 1
Bramka dla Skry: Brajczewski 24.
KS Śniadowo – BKS Jagiellonia Białystok 4: 0
Bramki: Włodkowski 44, 55, Bruliński 49, Wencel 89 (s).
Orkan Poświętne – GKS Stawiski 1: 2
Bramki dla GKS-u: Obrycki 65, Kiciński 77.
W ostatniej serii spotkań przed kilkumiesięczną przerwą w rozgrywkach nasze zespoły grały
ze zmiennym szczęściem. Pewne zwycięstwo
odniósł KS Śniadowo, który zimę spędzi na 2.
miejscu. Trzy oczka niżej plasuje się rewelacyjny
beniaminek ze Stawisk, który także wygrał w tej
kolejce. Cenne trzy punkty przywiozła z Suwałk
ekipa Miastkowa, która po tym zwycięstwie jest
ósma. Niestety na zakończenie tej rundy dotkliwych porażek doznali za to piłkarze Victorii (9.
miejsce) oraz Skry (11. miejsce).
wtorek 15 listopda 2011
Karate Kyokushin
EXTRA SPORT
Piłka nożna
Ania w najlepszej "czwórce"
Ogromny sukces odniosła
Sensei Anna Kaczyńska
podczas Mistrzostw Świata Open kobiet, zwanych
Olimpiadą Karate, które odbyły się na początku listopada w Japonii. Trenerka Zambrowskiego Klubu Karate
Kyokushin w gronie 37 najlepszych zawodniczek globu
zajęła 4 miejsce.
– Były to wyjątkowe zawody, ponieważ po raz pierwszy w historii
światowego karate kobiety walczyły
o prymat w jednej kategorii wagowej.
Nie liczyły się ani waga, ani
wzrost 37 zawodniczek, które zostały wyselekcjonowane poprzez cykl
światowych turniejów na wszystkich
kontynentach. Do tej pory, od 1975
roku, tylko mężczyźni rywalizowali
w takiej formule – powiedział prezes
i trener Łomżyńskiego Klubu Karate,
Dariusz Syrnicki, z którym Kaczyńska przygotowywała się do zawodów.
W zawodach, które rozegrano
w Tokio, brały udział reprezentantki
Japonii, Iranu, Rosji, Kanady, Węgier, Bangladeszu, Hiszpanii, Nie-
miec, Kazachstanu, Ukrainy, Południowej Afryki, Kuwejtu, Włoch,
Nowej Zelandii oraz czteroosobowa
ekipa z Polski. W turnieju Sensei Kaczyńska wygrała trzy pojedynki, kolejno z zawodniczkami z Węgier, Japonii i Rosji. W półfinale spotkała
się z czterokrotną mistrzynią świata
wagi średniej, Anastazją Krupinową.
– Po bardzo zaciętym i wyrównanym
pojedynku sędziowie niestety przyznali zwycięstwo Rosjance, która
w finale pokonała Kanadyjkę Julie
Lamarre zdobywając po raz pierwszy
w historii tytuł bezwzględnej Mistrzyni Świata – podkreślił Syrnicki.
Dokonanie Sensei Anny jest jej
kolejnym tegorocznym sukcesem.
W marcu, w Paryżu, zdobyła tytuł bezwzględnej
Mistrzyni
Europy,
a w czerwcu na zawodach rozegranych
w Nowym Jorku wywalczyła tytuł Mistrzyni Ameryk w wadze ciężkiej.
Wyjazd naszej zawodniczki
na Mistrzostwa Świata był możliwy
dzięki sponsorowi głównemu firmie IT CARD, jak również pomocy Banku Spółdzielczego w Za( DB )
mbrowie.
Tenis stołowy
"Wałkuscy" znowu bez punktu
Po raz czwarty w tym sezonie tenisistki stołowe AZS-u PWSIP Wałkuscy Łomża
musiały przełknąć gorycz
porażki. Tym razem podopieczne trenera Wacława
Tarnackiego po zaciętym boju uległy na wyjeździe ekipie
LUKS Warmii Lidzbark
Warmiński 1: 3.
– Oni ten mecz musieli wygrać,
my mogliśmy. Patrząc tylko na ranking indywidualny nie trudno było
wskazać faworyta, ale według mnie
różnice w umiejętnościach poszczególnych zawodniczek są naprawdę
minimalne. Uważam, że nam brakuje przede wszystkim ogrania na tym
poziomie rozgrywek – ocenił szkoleniowiec AZS-u. I rzeczywiście brak
doświadczenia dał o sobie znać w decydujących momentach tego spotkania. W pierwszej grze Ren Bingran
miała dużą szansę pokonać swoją rodaczkę Chen Man Jing, ale w trzecim
secie (po dwóch było 1: 1) mimo wysokiego prowadzenia 8: 4, w końcówce nie wytrzymała psychicznie. To
spowodowało, że przegrała dwa następne sety i w efekcie cały mecz 1: 3.
Drugi pojedynek pomiędzy Magdaleną Sikorską i Moniką Pietkiewicz
dał akademiczkom jeszcze trochę nadziei na korzystny wynik. Łomżanka
po zaciętym meczu wygrała 3: 0 i wy-
równała stan rywalizacji.
Niestety dwa kolejne mecze
– Dominiki Dąbrowskiej z Mają
Krzewicką i Sikorskiej z Chen zakończyły się wygranymi gospodyń
po 3: 1. Porażka stała się faktem
– Miałem wrażenie, że Dominika
w kilku ważnych momentach bała
się zaryzykować i zagrała zbyt asekuracyjnie – zauważył Tarnacki – Tro-
chę boli przegrana Sikorskiej, która
od dłuższego czasu przygotowywała
się na pojedynek z tą Chinką, ćwicząc zagrania przeciwko grze typowo defensywnej. Trzeba powiedzieć,
że zagrała dobre spotkanie, ale to nie
wystarczyło, żeby wygrać – dodał doświadczony opiekun AZS-u.
Po tej porażce łomżanki zajmują 7. miejsce w tabeli Ekstraklasy
z dorobkiem 2 punktów. W następny weekend odpoczną jednak
od zmagań drużynowych, a skupią
się na grach indywidualnych. W sobotę, 20 listopada, w Grajewie zostanie rozegrany II Wojewódzki
Turniej Klasyfikacyjny seniorów
i seniorek. Jego stawką będzie jedno miejsce na turnieju ogólnopolskim. Do Grajewa pojadą wszystkie
zawodniczki AZS-u z wyjątkiem
Ren Bingran (turniej dla zawodniczek z polskim paszportem) oraz
Sikorskiej, która udział w II OTK-u ma już zapewniony.
( DB )
Szachy
Niepodległość uczcili przy szachownicach
Tradycją już stało się rozgrywanie przez łomżyńskich
szachistów turnieju w dniu
11 listopada. Nie inaczej
stało się i w tym roku.
W gronie 42 zawodników
najlepszy okazał się reprezentant miejsowego Maratonu, Wojciech Walewski.
Tym razem na starcie cykliczego
już turnieju stanęli szachiści z Łomży,
Ostrołęki, Piszu i Zambrowa. Po wygraniu niedawnych Mistrzostw Miasta w szachach szybkich, ponownie
na najwyższym stopniu podium stanął Wojciech Walewski, który zdobył 7,5 na 9 możliwych punktów
i o 0,5 pkt wyprzedził Tomasza Safanowskiego. Trzeci z 6,5 pkt był Paweł
Obiedziński. Wśród juniorów triumfował Mateusz Janowicz (6,5 pkt – 4.
miejsce open) przed Patrykiem Szwajkowskim (6,0 pkt – 6. miejsce open)
i Bartoszem Kotarskim (5,0 pkt – 13.
miejsce open). Puchary, dyplomy
i nagrody najlepszym zawodnikom
wręczył członek Zarządu Województwa Podlaskiego Pan Jacek Piorunek,
który został również uhonorowany
przez Zarząd Klubu Szachowego Maraton pamiątkową tabliczką za wieloletnie wspieranie rozwoju szachów
w Łomży i na Ziemi Łomżyńskiej
oraz łomżyńskiego klubu.
– Taki sposób uczczenia rocznicy Odzyskania Niepodległości
przez Polskę – na sportowo – wydaje mi się wyjątkowo dobry – stwierdził Jacek Piorunek, któremu
spodobało się to, że szachy są dyscypliną, w której mogą rywalizować
zarówno dorośli, jak też zupełnie
małe dzieci, jeszcze przedszkolaki.
– Staramy się, by każdy kolejny
turniej stał na coraz wyższym poziomie organizacyjnym. Zależy nam
na zadowoleniu uczestników, bo to
najlepsza droga do propagowania naszej dyscypliny. A szachy są wyjątkowe, zwłaszcza dla dzieci, które dzięki
tej grze zdecydowanie lepiej rozwijają się intelektualnie i emocjonalnie.
U nas dzieci dowiadują się, że kom-
puter można wykorzystać do nauki
Maratonu, Grzegorz Kotarski. – Mamy nadzieję, że władze województwa
i naszego miasta w przyszłym roku
docenią znaczenie „królewskiej gry”
w nieco większym stopniu niż ostatnio, dzięki czemu będziemy mogli
nieco „rozwinąć skrzydła”, a nasi zawodnicy będą promować Łomżę
w Polsce, Europie i na świecie – dodał Kotarski.
Tegoroczny 11 listopada, był
jednak dniem wyjątkowym również
z innego niż Rocznica powodu.
Otóż układ cyfr w dzisiejszej dacie
(11.11.11) pojawia się raz na 100 lat
i organizatorzy postanowili ten fakt
również zauważyć. Śmiechu
przy tym było co niemiara, bowiem
o godz. 11: 11 (po 2. rundzie) nastąpiła krótka przerwa, podczas
której zawodnik z 11 numerem startowym wylosował 11 karteczek.
Ostatnia była szczęśliwa i posiadacz 14 numeru na liście zawodników (Bartek Kotarski) wygrał nagrodę specjalną – oczywiście 11 zło( OPRAC . DB )
tych...
Download

zobacz gazetę - Grupa Medialna Narew