Nižšie sú uvedené úplné pravidlá spotrebiteľskej súťaže nazvanej „HĽADÁME NAJLEPŠIEHO TATKA“
(ďalej len „súťaž") a doplnkovej súťaže „TATKO TÝŽDŇA“ (ďalej len „doplnková súťaž“).
Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom súťaže je spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava,
IČO: 31 347 215, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 4775/B (ďalej aj
„usporiadateľ“).
Termín a miesto konania súťaže
Súťaž bude prebiehať v termíne od 8.11.2012 09:00:00 hod. do 30.11.2012 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „doba
konania súťaže“) na území Slovenskej republiky na internetovej stránke www.najtatko.sk (dostupné tiež na
www.najlepsitatko.sk).
Účastníci súťaže
Účastníkom súťaže sa môže stať fyzická osoba s trvalým bydliskom a s adresou na doručovanie na území Slovenskej
republiky (ďalej tiež "účastník" alebo "súťažiaci"). V prípade, že sa jedná o osobu mladšiu ako 18 rokov, táto osoba
potvrdzuje, že sa súťaže účastní s výslovným súhlasom svojho zákonného zástupcu. Súťaže sa nesmú zúčastniť
osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu k usporiadateľovi súťaže a/alebo ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach
súvisiacich s organizovaním súťaže a ani osoby im blízke podľa § 116 Občianskeho zákonníka.
Princíp a podmienky súťaže
Súťažiaci sa zapojí do súťaže tak, že v dobe konania súťaže prostredníctvom súťažného formulára na stránke
www.najtatko.sk alebo odoslaním súťažnej MMS odošle odkaz – fotografiu alebo video so sprievodným textom,
ktorý odpovedá na otázku „Prečo je váš tatko najlepší?“.
Zapojenie do súťaže prostredníctvom súťažnej MMS je možné poslaním MMS správy so súťažnou fotografiou,
v tvare Meno_Priezvisko_Email_Text, prečo je váš tatko najlepší na svete, na telefónne číslo +421 904 651 682
(Príklad: [email protected]_pretoze mi poskladal autodráhu). Cena súťažnej MMS je podľa platného
cenníka operátorov.
Losovanie hlavnej ceny prebehne dňa 10.12.2012 v priamom prenose ranného vysielania Rádia Expres za prítomnosti
notárskeho dohľadu.
Počas konania súťaže prebehne doplnková súťaž, ktorá spočíva v získaní najväčšieho počtu „Páči sa mi“ pre
súťažný príspevok – fotografiu alebo video. Do doplnkovej súťaže je automaticky zapojený každý súťažiaci, ktorý
sa počas doby konania súťaže zapojil odoslaním súťažného príspevku. Vyhodnotenie počtu „Páči sa mi“ na stránke
www.najtatko.sk prebehne v troch súťažných kolách: 16. 11. o 15:00:00, 23. 11. o 15:00:00 a 30. 11. o 15:00:00.
V každom kole vyhráva súťažiaci, ktorý získal pre svoj súťažný príspevok najviac „Páči sa mi“. Jeden príspevok môže
vyhrať v doplnkovej súťaži len 1x. Pri zhodnom počte „Páči sa mi“ je možné cenu pre doplnkovú súťaž udeliť viacerým
súťažiacim.
Výhra v súťaži a jej doručenie
Hlavná cena: nové vozidlo ŠKODA Rapid podľa špecifikácie usporiadateľa
Cena pre doplnkovú súťaž: reklamné predmety Rapid v hodnote do 50 € vrátane DPH
Výherca súťaže bude o svojej výhre informovaný prostredníctvom vysielania Rádia Expres a následného telefonického
hovoru po vylosovaní. V prípade, že sa usporiadateľovi nepodarí kontaktovať výhercu prostredníctvom telefónu,
usporiadateľ zašle v deň losovania e-mailovú správu na zadanú emailovú adresu.
Výhercovia doplnkovej súťaže budú o svojej výhre informovaní prostredníctvom e-mailu najneskôr do 7 kalendárnych
dní od skončenia doby jej konania. Výhercovia doplnkovej súťaže sú najneskôr do 7 kalendárnych dní od odoslania
e-mailu povinní oznámiť presnú adresu, kam bude výhra doručená.
Hlavná cena bude následne výhercovi odovzdaná osobne na adrese sídla usporiadateľa súťaže, doplnkové ceny za
každé kolo budú zaslané prostredníctvom pošty, a to na výhercom uvedenú kontaktnú adresu.
Pokiaľ sa ani do 7 kalendárnych dní odo dňa odoslania e-mailu nepodarí kontaktovať jednotlivých výhercov, zaniká
ich nárok na získanie tejto výhry. Pre tento účel si usporiadateľ vyhradzuje právo na vylosovanie náhradného výhercu
hlavnej ceny a určenie výhercov doplnkovej súťaže, ktorí sú následne kontaktovaní za rovnakých podmienok. Pokiaľ
sa ani tak nepodarí kontaktovať jednotlivých výhercov, takto neprevzaté výhry prepadajú k následnému použitiu
k ďalším propagačným či charitatívnym účelom usporiadateľa súťaže.
Spracovanie osobných údajov
Účasťou v súťaži súhlasí účastník (u osoby mladšej 18 rokov je súhlas udelený s vedomím jej zákonného zástupcu)
so zaradením všetkých ním poskytnutých osobných údajov z rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, poštová
adresa a kontaktné telefónne číslo (ďalej len údaje) do databázy spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., so sídlom
Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO: 31 347 215 ako správcu (ďalej aj Spoločnosť), a s ich následným spracúvaním
prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely Spoločnosti, tj. ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane
zzasielania informácií o uskutočňovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných
informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. a zákona č. 351/2012 Z.z.,
a to na dobu neurčitú s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené i ďalšie údaje. Účastník berie na vedomie, že
svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese Spoločnosti odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a
právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atd.. V prípade
pochybností o dodržiavaní práv správcom sa môže na Spoločnosť obrátiť a prípadne sa s podnetom môže obrátiť aj
priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
Účastníci súťaže výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s § 12 zákona
č. 40/1964 Zb., v platnom znení, občianskeho zákonníku, bezplatne nimi odovzdané obrazové snímky a obrazové
a zvukové záznamy, meno, priezvisko a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch
usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkov, s tým, že môžu byť nadobudnuté a zverejňované vyššie
uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže, a to po dobu 5 rokov od ukončenia súťaže.
Záverečné ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto
súťaže. Usporiadateľ je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť alebo upraviť jej
pravidlá. Vymáhanie účasti a výhier v súťaži súdnou cestou je vylúčené. Pri nesplnení podmienok tejto súťaže stráca
súťažiaci nárok na výhru.
Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach je vždy na
usporiadateľovi súťaže.
Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier. Nebezpečenstvo
škody na prípadnej vecnej výhre prechádza na výhercu okamžikom odovzdania výhry výhercovi.
Usporiadateľ nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
Pri nesplnení či porušení súťažných podmienok bude účastník zo súťaže bez náhrady vylúčený. Rovnako tak bude
účastník vylúčený v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného
alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla súťažiacemu k získaniu
výhry.
Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty
a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom
odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.
Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne
dodržiavať.
Táto akcia nie je v žiadnom ohľade sponzorovaná, podporovaná alebo prevádzkovaná spoločnosťou Facebook.
Účastníci súhlasia, že osobné údaje poskytujú spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. a nie Facebooku.
English: This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook.
You understand that you are providing your information to ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. and not to Facebook.
The information you provide will only be used for promotional purposes only.
Download

Nižšie sú uvedené úplné pravidlá spotrebiteľskej