Pravidlá fotografickej súťaže pre Facebookvzor
1. Organizátor
Identifikačné údaje Zákazníka: názov, adresa, IČO, DIČ, kontaktné údaje
2. Hlavná výhra
2.1. Podrobný popis výhry/výher.
2.2. Táto hlavná výhra je tiež jedinou výhrou.
3. Účastníci súťaže
3.1. Súťaž je otvorená len pre občanov Slovenskej republiky. Účastníci musia mať min. 13 rokov,
čo je podmienkou registrácie na Facebooku.
3.2. Management, zamestnanci a rodinní príslušníci organizátora súťaže sú z tejto súťaže
vylúčení. Na súťaž sa vzťahujú platné zákony SR.
4. Príspevky do súťaže, výber a vyhlasovanie a kontaktovanie víťazov
4.1. Žiadny nákup nie je podmienkou súťaže.
4.2. Do súťaže budú schválené len fotografie detí vo veku od 0 do (cca) 4 rokov, ktoré nebudú
posúdené ako vulgárne alebo inak pohoršujúce. Súťažiaci sa zaväzuje publikovať len
fotografie svojho dieťaťa (alebo iného dieťaťa so súhlasom jeho zákonného zástupcu).
Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje, že zverejnením fotky neporušuje žiadne autorské
práva a má súhlas zákonného zástupcu.
4.3. Na účasť v súťaži a nahranie fotografie je nutné stať sa fanúšikom našej
fanpage URL kliknutím na tlačidlo "Páči sa mi to" na našej stránke alebo na stránke
súťaže URL, kliknutím na tlačidlo „Páči sa mi to“ a následným vyplnením formulára a
nahraním fotografie.
4.4. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za nekompletné alebo nesprávne nahrané fotografie,
fotografie, ktoré sa vôbec nenahrali alebo sa k organizátorom z akéhokoľvek iného dôvodu
vôbec nedostali.
4.5. Víťaz súťaže bude kontaktovaný e-mailom, ktorý súťažiaci zadal prostredníctvom súťažného
formulára. Organizátor súťaže pošle výhru víťazovi na adresu, ktorú víťaz zašle potom, čo
bude informovaný o svojej výhre e-mailom.
4.6. Z každého e-mailu môže byť poslaný len jeden príspevok. Každý príspevok môže byť
vložený/súťažiť len jedenkrát.
4.7. Účastník súťaže, ktorý vyhrá, je povinný odpovedať na e-mail s informáciou o
výhre organizátorovi najneskôr do 14 dní a informovať ho o adrese, na ktorú si želá výhru
zaslať. Pokiaľ tak do 14 dní od odoslania e-mailu s informáciou o víťazstve neučiní, výhra
prepadá. Organizátor nie je povinný ju víťazovi akokoľvek kompenzovať.
5. Nahrávanie fotografií do súťaže
5.1. Nahraním fotografií do súťaže súťažiaci garantuje organizátorovi právo na neodvolateľné,
trvalé a bezplatné použitie fotografie vrátane reprodukcie, úprav, zobrazenia a publikovania a
iného využitia nahranej fotografie vo všetkých médiách a celosvetovo. Právo zahŕňa zmenu
veľkosti fotografie, orezanie, komprimáciu, editáciu, pridanie titulku, loga alebo iné úpravy.
5.2. Zaslaním akejkoľvek fotografie súťažiaci prehlasuje a zaručuje, že predložená fotografia či
informácia neporušuje akékoľvek autorské práva, žiadne práva na ochranu súkromia alebo
publicity akejkoľvek osoby alebo akékoľvek iné práva akejkoľvek tretej strany, a že má právo
udeliť všetky práva a licencie udelené na jej zverejnenie organizátorovi bez obmedzenia
autorskými právami, voľne a bez akýchkoľvek nárokov alebo vecného bremena.
5.3. Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že organizátor nemá povinnosť zverejniť,
zobraziť alebo inak učiniť verejne dostupnými žiadne fotografie alebo informácie, ktoré
súťažiaci nahral, a môže na základe svojho vlastného uváženia obmedziť, odstrániť, upraviť,
zmeniť alebo odstrániť akúkoľvek fotografiu, ktorú súťažiaci nahral.
5.4. Súťažiaci je oboznámený a berie na vedomie, že fotografie dáva k dispozícii na prezeranie,
hodnotenie, preskúmanie a pripomienky organizátorovi a verejnosti a chápe, že komentáre a
hodnotenie, s ktorým nesúhlasí, môžu byť zverejnené alebo inak spojené s jeho nahranou
fotografiou.
5.5. Nahraním fotografie súťažiacemu nevzniká žiadne právo na odmenu, honorár alebo iné
nároky akejkoľvek povahy. Toto platí i pre akékoľvek ďalšie použitie fotografie organizátorom.
5.6. Fotografia, ktorú súťažiaci do súťaže nahrá, sa stáva majetkom organizátora.
Organizátor nemá povinnosť fotografie uchovávať ani vracať.
6. Udelenie ceny
6.1. Víťaz je výlučne zodpovedný za všetky dane a poplatky, ktoré s výhrou môžu súvisieť. Výhra
bude zaslaná výhercovi do siedmich dní odo dňa, kedy zašle adresu, na ktorú má byť výhra
zaslaná.
6.2. Víťaz je povinný po oznámení o výhre, ktoré bude zaslané e-mailom, dodať svoje meno a
adresu, na ktorú si želá výhru zaslať. Dodacia adresa môže byť len v rámci Slovenskej
republiky. Zasielanie do zahraničia je vylúčené. Výhra bude zaslaná víťazovi na
náklady organizátora. Víťaz nemôže požadovať za výhru akúkoľvek náhradu.
6.3. Organizátor súťaže ani jeho zamestnanci nie sú zodpovední za akékoľvek záruky, náklady,
škody alebo iné nároky vzniknuté v dôsledku používania výhry po tom, čo bola poslaná
víťazovi. Organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty vyplývajúce zo súťaže alebo
vzniknutých v súvislosti so súťažou.
6.4. Pokiaľ ohlásená výhra sa z nepredvídateľných príčin stane nedostupnou, organizátor ju môže
nahradiť inou cenou rovnakej alebo podobnej hodnoty.
6.5. Organizátor si vyhradzuje právo pozmeniť akékoľvek pravidlá súťaže a to kedykoľvek. Pokiaľ
máte nejaké otázky alebo sťažnosti ohľadom súťaže, prosím, kontaktujte nás na: e-mail.
7. Hlasovanie
7.1. Verejnosť/fanúšikovia fanpage Názov fanpage budú vyzvaní, aby volili z nahraných fotografií.
Limit: každý účastník môže voliť len jedenkrát a pre jednu fotografiu v priebehu súťaže.
7.2. Víťazom je súťažiaci, ktorého fotografia získa najviac hlasov. V prípade rovnakého počtu
hlasov si organizátor vyhradzuje právo vybrať víťaza z fotografií so zhodným počtom hlasov
podľa svojho uváženia.
8. Všeobecné obchodné podmienky
8.1. Táto súťaž nie je sponzorovaná, administrovaná alebo inak asociovaná s Facebookom.
Vašu informáciu zasielate organizátorovi súťaže, EazyContest a nie Facebooku.
Odoslané informácie budú použité len na účely súťaže v zmysle podmienok súťaže a
ochrany súkromia.
8.2. Pokiaľ z nejakého dôvodu nebude možné súťaž spustiť tak, ako bola naplánovaná a to z
dôvodu napadnutia počítačovým vírusom, chyby, neoprávnenej manipulácie alebo zásahu,
podvodu, technického zlyhania alebo akejkoľvek inej príčiny, ktoré ovplyvnia správu,
bezpečnosť, spravodlivý a riadny priebeh alebo celistvosť súťaže, organizátor si vyhradzuje
právo súťaž podľa svojho uváženia zrušiť alebo zmeniť.
8.3. Ďalej si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia diskvalifikovať akúkoľvek osobu, ktorá a) sa
pokúsi o podvodnú účasť v súťaži alebo poruší proces súťaže, b) poruší Pravidla súťaže c)
poruší podmienky použitia a prehlásenia o súkromí stanovené organizátorom alebo d) jedná
nešportovo alebo s úmyslom a spôsobom, ktorý obťažuje, zneužíva ostatných alebo sa im
vyhráža.
Download

Pravidlá fotografickej súťaže pre Facebook- vzor