PROPOZÍCIE K FOTOSÚŤAŽI
Téma fotografickej súťaže
Euroobčan 2013
Cieľ súťaže
Európska komisia vyhlásila rok 2013 za Európsky rok občanov. Pri tejto príležitosti informačné centrum
Europe Direct Trenčín vyhlasuje fotosúťaž o najlepšie fotografie zachytávajúce euroobčana. Prostredníctvom
fotografií vyjadrite, čo pre Vás znamená status „euroobčan“.
Cieľom súťaže je posilniť pocit euroobčianstva u obyvateľov v regióne, priblížiť im Európsky rok občanov
2013 a práva prislúchajúce všetkým občanom EÚ.
Informácie k Európskemu roku občanov 2013
Európsky rok občanov 2013 sa zameria na práva, ktoré majú všetci občania EÚ. Tieto práva prinášajú úžitok
nielen 500 miliónom Európanov, ktorí ich využívajú každý deň, ale aj ekonomike EÚ.
Európsky rok bude príležitosťou pre dialóg na všetkých úrovniach verejnej správy, občianskej spoločnosti a
podnikateľskej sféry s cieľom preskúmať, ako by mala EÚ vyzerať v roku 2020 z hľadiska práv, politík a
správy.
Prečo sa organizuje Európsky rok občanov?
Práva občanov EÚ sú zakotvené v Zmluve o Európskej únii a dopĺňajú vnútroštátne práva. Ak ľudia vedia o
týchto právach a ak ich dokážu uplatniť, majú z nich úžitok nielen oni, ale aj ekonomika EÚ a projekt európskej
integrácie.
Zo Správy o občianstve EÚ za rok 2010 (Európska komisia) vyplýva, že občania EÚ nevyužívajú svoje práva v
plnej miere, pretože o nich nemajú dostatočné vedomosti. Ide najmä o právo na voľný pohyb a pobyt v iných
krajinách EÚ.
Európsky parlament preto v roku 2010 vyzval Európsku komisiu, aby rok 2013 vyhlásila za Európsky rok
občianstva, čím sa podporí diskusia o občianstve a zlepší informovanosť občanov EÚ o ich právach.
Ciele Európskeho roka občanov 2013
Lepšia informovanosť občanov o svojich právach vyplývajúcich z občianstva EÚ a ich širšie uplatňovanie má
pozitívny dosah na hospodárstvo a spoločnosť ako celok.
Informovaní občania lepšie chápu, že dobre fungujúca Európska únia je v ich záujme, a preto sa chcú podieľať
na demokratickom živote EÚ na všetkých jeho úrovniach. Toto je hlavný cieľ európskeho roka, ktorý občanom
ponúka jedinečnú príležitosť, aby sa
dozvedeli viac o a možnostiach, ktoré im vyplývajú z občianstva EÚ, a to najmä o práve žiť a pracovať
kdekoľvek v EÚ;
zúčastnili diskusií o prekážkach, ktoré im bránia pri uplatňovaní týchto práv, a prispeli k návrhom
opatrení zameraných na ich odstránenie;
zúčastňovali na občianskych fórach zameraných na politiky a problémy Únie;
pripravili na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014 a zapojili sa do demokratického života EÚ.
Viac o Európskom roku občanov 2013 sa dozvieš na: http://europa.eu/citizens-2013/sk/about
Uzávierka súťaže
17. november 2013 o 24:00h
Vyhlasovateľ fotosúťaže
Informačné centrum Europe Direct Trenčín, Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici
7282/20A, 911 01 Trenčín
Technické podmienky
Formát: Určený je minimálny formát 20 x 30 cm v tlačenej podobe. Autor fotografie sa môže zapojiť najviac
s tromi fotografiami. Autor má možnosť výberu čiernobielej alebo farebne spracovanej fotografie, avšak budú
sa hodnotiť nediferencovane. Súťažné fotografie je potrebné poslať aj v digitálne podobe s min. rozlíšením
2048 x 1536 px.
K zaslaným prácam je nutné pripojiť prihlášku!
Na rube každej fotografie musí byť uvedené: meno, priezvisko, adresa, vek autora, telefonický kontakt, emailová adresa a názov fotografie. Informácie nesmú byť na prednej strane fotografie. Fotografie bude hodnotiť
odborná porota, ktorá bude klásť dôraz na obsahovú stránku témy, uhol, kompozíciu, osvetlenie, technickú
kvalitu a celkovú umeleckú pôsobivosť snímky. Po ukončení súťaže sa uskutoční výstava súťažných fotografií
spojená s vyhlásením najlepších fotografií. Ocenených autorov budeme kontaktovať e-mailom, telefonicky
alebo poštou.
Termín uzávierky a adresa
Fotografie v tlačenej podobe (min. 20 x 30 cm, max. 3 foto) zasielajte najneskôr do 17. novembra 2013 na
adresu vyhlasovateľa súťaže: Europe Direct Trenčín, Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej
stanici 7282/20A, 91101 Trenčín a aj v digitálnej forme s min. rozlíšením 2048 x 1536 px. (USB kľúče alebo
CD po skopírovaní vrátime, fotografie po skončení výstavy) na adresu: [email protected]
Kontakt:
Europe Direct Trenčín
Ing. Radka Halušicová
tel. č.: 032/65 55 407
e-mail: [email protected]
Ceny
PC Tablet. Organizátor sa zaväzuje poskytnúť vecné ceny všetkým súťažiacim, ktorých fotografie budú
vyhodnotené ako najlepšie. Preplatenie hodnoty cien v hotovosti nie je možné.
Záverečné ustanovenia
Každý účastník súťaže zaslaním fotografií do súťaže akceptuje propozície súťaže. Organizátor si vyhradzuje
právo na archiváciu súťažných fotografií a pri propagácií podujatia publikovať jednotlivé súťažné fotografie
bez nároku autora na honorár. Každý účastník svojim prihlásením dáva vyhlasovateľom súťaže právo použiť
fotografie aj po skončení súťaže na propagáciu centra.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť príspevky, ktorých obsah môže budiť pohoršenie, urážať
ľudskú rasu, náboženské či politické cítenie alebo príspevky, ktoré nie sú v súlade s platnými zákonmi.
Príspevky, ktoré nesplnia podmienky, nebudú do súťaže zaradené. Každý účastník je zodpovedný za obsah
fotografií, ktoré pridá do súťaže, ako aj za ochranu súkromia zobrazených osôb.
Prihláška do fotografickej súťaže „Euroobčan 2013“
Meno a priezvisko:
Vek:
Adresa bydliska:
E-mail:
Telefón:
Počet snímok:
Názov snímok:
Vyhlásenie:
Vyhlasujem, že som autorom prihlásených prác a mám na ne neobmedzené autorské právo.
Súhlasím s podmienkami súťaže špecifikovaných v propozíciách súťaže.
Dňa:
Podpis:
Download

Propozície_fotosúťaž 2013.pdf (PDF, 196 kB)