Štatút súťaže „Selfie nad zlato“
Úvod
Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., vyhlasuje súťaž „Selfie nad zlato“ podľa pravidiel uvedených v tomto štatúte.
I. Organizátor súťaže a predmet súťaže
1. Organizátorom súťaže „Selfie nad zlato“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská
28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č.: 2081/B (ďalej len „organizátor“) v spolupráci s reklamným partnerom organizátora spoločnosťou MUW /
SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o., so sídlom Prešernova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 335 667, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 3765/B (ďalej len „spoluorganizátor“).
Partnerom súťaže a poskytovateľom výhier v súťaži je spoločnosť TCCM, s.r.o., so sídlom Politických vězňů 21, 110
00 Praha 1, IČO: 27901084 (ďalej tiež „partner“).
2. Účelom súťaže je propagácia a podpora predaja elektronických komunikačných zariadení partnera a služieb
organizátora.
3. Predmetom súťaže je zhotovenie najoriginálnejšej selfie fotografie, ktorú súťažiaci nahrá (uploadne) vo fotosúťaži
„Selfie nad zlato“ na www.chcemhtc.sk. Úlohou užívateľa bude zhotoviť čo najlepšiu – najoriginálnejšiu selfie
fotografiu a získať čo najviac hlasov.
II. Účastník súťaže, podmienky účasti v súťaži a osobné údaje
1. Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) a výhercom v súťaži sa môže stať fyzická osoba s trvalým bydliskom na
území Slovenskej republiky, ktorá je užívateľom sociálnej siete Facebook, označila stránku
www.facebook.com/telekom.sk tlačidlom „Páči sa mi“ a zároveň:
a) povolí aplikáciu na fotosúťaž Selfie nad zlato na Facebooku na adrese www.chcemhtc.sk,
b) uploadne v súťažnej aplikácii svoju najoriginálnejšiu selfie fotografiu,
c) vyplní registračný formulár v súťažnej aplikácii, udelí súhlas s podmienkami súťaže, týmto
štatútom, spracovaním osobných údajov v zmysle článku II tohto štatútu a s použitím ňou vytvoreného
príspevku spôsobom stanoveným v článku III tohto štatútu.
2. Zapojením sa do súťaže súťažiaci dobrovoľne poskytuje organizátorovi svoje osobné údaje v rozsahu: meno,
priezvisko, telefónne číslo, email a Facebook nick (ďalej len „osobné údaje“) a udeľuje organizátorovi,
spoluorganizátorovi a partnerovi súhlas v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
v platnom znení k spracúvaniu osobných údajov za účelom zabezpečenia priebehu súťaže a na účely priameho
marketingu vlastných tovarov a služieb; súhlas platí do 31. 12. 2016. Súťažiaci udeľuje organizátorovi súhlas na
zverejnenie jeho Facebook nicku pod fotografiou ( „Autor fotografie:“) a mena vrátane začiatočného písmena jeho
priezviska vo fotosúťaži Selfie nad zlato v prípade výhry.
3. Poskytnutím týchto údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas aj na ich spracovanie pre účely archivácie
zoznamu výhercov do 31.12.2016. Súťažiaci má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať oznámením doručeným
organizátorovi, právo požiadať o informáciu o stave spracúvania svojich osobných údajov a ďalšie práva v zmysle §
Slovak Telekom, a. s.
Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika
IČO/IČ DPH 35 763 469/SK 2020273893
Obchodný register Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B
28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Organizátor zlikviduje osobné údaje
súťažiaceho bezodkladne po tom, ako uplynie doba platnosti súhlasu alebo súťažiaci odvolá tento súhlas.
4. Zapojením sa do súťaže súťažiaci tiež:
a) udeľuje organizátorovi a spoluorganizátorovi časovo a teritoriálne neobmedzený súhlas na bezodplatné
zverejnenie ním vytvorených príspevkov a berie na vedomie a súhlasí s tým, že mu v súvislosti so zverejnením
ním vytvorených príspevkov nevznikne žiadny nárok na odmenu;
b) vyhlasuje, že pokiaľ je príspevok vytvorený súťažiacim predmetom práv duševného vlastníctva, sú tieto práva
vysporiadané, zverejnením príspevku nedochádza k porušeniu práv duševného vlastníctva a so zverejnením
príspevku súhlasia osoby, ktorých práva by mohli byť týmto zverejnením dotknuté,
c) vyhlasuje, že ním vytvorený príspevok neoprávnene nezasahuje do osobnostných práv inej fyzickej osoby,
d) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti, ktoré uviedol v súvislosti s účasťou súťaži, okrem obsahu súťažného
príspevku, sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a
pravdivé, stráca právo na výhru a zodpovedá organizátorovi v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými
a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.
5. Účasť jedného súťažiaceho v súťaži prostredníctvom viacerých Facebookovských identít je zakázaná a organizátor
súťaže má právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nemajú overený Facebook účet.
6. Z účasti v súťaži sú vylúčené:
a) osoby v pracovnom pomere alebo v obdobnom pomere k organizátorovi, spoluorganizátorovi alebo partnerovi
(vrátane osôb podieľajúcich sa na zabezpečení a realizácii tejto súťaže),
b) osoby, ktoré na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej s organizátorom vykonávajú obchodné zastúpenie, ako aj
osoby v pracovnom alebo obdobnom pomere (vrátane ich štatutárnych zástupcov) k takýmto osobám,
c) osoby, voči ktorým organizátor eviduje neuhradenú splatnú pohľadávku (vrátane pohľadávky na zaplatenie
zábezpeky na cenu za poskytnuté alebo požadované služby alebo tovary alebo inej finančnej zábezpeky) alebo
ktorým bolo v súlade s ustanoveniami zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení
neskorších predpisov organizátorom zastavené alebo prerušené poskytovanie elektronických komunikačných
služieb.
III. Trvanie, priebeh a podmienky súťaže
1. Súťaž sa uskutoční v čase od 1. 6. 2014 do 30. 6. 2014, 10:00 hod. na území Slovenskej republiky.
2. Súťaž pozostáva z jedného súťažného kola.
3. Úlohou súťažiaceho je
a) povoliť súťažnú aplikáciu Selfie nad zlato na Facebooku na adrese www.chcemhtc.sk;
b) nahrať do súťažnej aplikácie svoju najoriginálnejšiu vybranú selfie fotografiu;
c) vyplniť registračný formulár, udeliť súhlas s podmienkami súťaže, týmto štatútom, spracovaním osobných
údajov v zmysle článku II tohto štatútu a s použitím svojho príspevku spôsobom stanoveným v článku II
tohto štatútu;
d) v prípade záujmu udeliť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely.
4. Nahratím fotografie súťažiaci:
a) potvrdzuje, že je autorom fotografie a dáva súhlas na jej zverejnenie organizátorom;
b) resp. potvrdzuje, že má súhlas autora na jej zverejnenie a súhlas osôb, ktoré sú na fotografii zachytené a
zverejnením fotografie neporušuje žiadne práva duševného vlastníctva;
Slovak Telekom, a. s.
Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika
IČO/IČ DPH 35 763 469/SK 2020273893
Obchodný register Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B
5. Ak sa preukáže, že súťažiaci nahral fotografiu, na ktorú nemá autorské práva alebo súhlas osôb, ktoré sú
zachytené na fotografii, bude vylúčený zo súťaže a do prípadného žrebovania o výhry postupuje náhradník.
6. Súťažiaci môže počas trvania súťaže nahrať 1 súťažnú selfie fotografiu. Ak sa preukáže, že ten istý súťažiaci nahral
vo svojom mene viacero súťažných fotiek, môžeš to mať za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.
7. Súťažná selfie fotka musí byť fotografovaná jednou z osôb nachádzajúcich sa na súťažnej fotografii a musí
zobrazovať ideálne celú tvár fotografovanej osoby/osôb alebo aspoň jej väčšiu časť. V sporných prípadoch
rozhoduje o zaradení fotografie do súťaže organizátor.
8. Je zakázané publikovať rovnaké fotky viackrát, resp. pod viacerými facebookovskými profilmi. Podobné konanie
môže mať za následok vylúčenie dotknutých súťažiacich zo súťaže.
9. Po skončení súťaže organizátor vyberie zo súťažiacich top 20 finalistov s najvyšším počtom hlasov. Následne
z týchto finalistov organizátor vyžrebuje prostredníctvom náhodného generátora čísel 3 výhercov, ktorí získajú
výhry uvedené v bode IV. a 3 náhradníkov, ktorí budú kontaktovaní až v prípade, že výherca sa do stanoveného
časového limitu neprihlási, prípadne výhru odmietne. Žrebovanie výhercov a náhradníkov sa uskutoční z bázy TOP
20 fotografií, ktoré v súťaži získali najviac hlasov.
10. Organizátor si vyhradzuje právo posúdiť vhodnosť fotografií na publikovanie v aplikácii v zmysle tohto štatútu
súťaže. V súťažnej aplikácii je zakázané umiestňovať fotografie, ktoré:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
nebudú súvisieť s predmetom súťaže;
budú duplicitné;
nebudú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi;
budú vulgárne, sexuálne zamerané, propagujúce násilie, ponižovanie, šikanu, diskrimináciu, rasizmus,
fašizmus, vandalizmus, útočné vojny, agresivitu, politickú, občiansku, národnostnú, náboženskú a inú
neznášanlivosť alebo inak nevhodné pre mladistvých užívateľov internetu;
budú propagovať produkty, ktorých výroba, predaj, poskytovanie alebo používanie sú zakázané;
budú obsahovať osobné údaje;
budú v rozpore so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov;
nebudú autorsky vysporiadané v súlade s ustanoveniami zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s
autorským právom v znení neskorších predpisov;
budú neoprávnene zasahovať do osobnostných práv inej fyzickej osoby;
budú propagovať konkurenčné tovary, služby alebo značky organizátora alebo partnera, resp. ktoré budú iným
spôsobom ohrozovať alebo poškodzovať práva a právom chránené záujmy organizátora alebo partnera.
Organizátor si vyhradzuje právo takéto príspevky nezverejniť, prípadne ich odstrániť a súťažiaceho, ktorý takýto
príspevok vytvoril, zo súťaže vylúčiť.
11. Po nahratí (uploadnutí) fotografie súťažiaci môže svoju fotografiu zdieľať na Facebooku a zbierať hlasy.
12. Hodnotenie fotografií bude prebiehať cez pridávanie hlasov v súťažnej aplikácii. Hlasovania sa môže zúčastniť
každý bežný užívateľ facebooku, ktorý sa zároveň stane užívateľom súťažnej aplikácie „Selfie nad zlato“.
Slovak Telekom, a. s.
Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika
IČO/IČ DPH 35 763 469/SK 2020273893
Obchodný register Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B
13. Hlasujúci môže hlasovať za viacero súťažných príspevkov, ale za každý len raz. Používanie viacerých
facebookovských identít jedným hlasujúcim je zakázané a môže mať za následok vylúčenie dotknutých
súťažiacich zo súťaže.
14. Organizátor má právo vylúčiť zo súťaže hlasujúcich, ktorí nemajú overený Facebook účet.
IV. Výhry
Partner súťaže poskytuje do súťaže 3 ks smarfónov:
1. cena: HTC One M8 z 18-karátového zlata v hodnote 3000 €
2. cena: HTC Desire 610 v hodnote 269 €
3. cena: HTC Desire 310 v hodnote 139 €
V. Odovzdávanie výhier
1. Organizátor alebo spoluorganizátor bezprostredne po určení výhercov telefonicky kontaktuje jednotlivých
výhercov a súčasne ich vyzve na potvrdenie ich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, email, telefónne
číslo, adresa a na poskytnutie súčinnosti potrebnej pre realizáciu výhry. Potvrdenie osobných údajov je
dobrovoľné, avšak ich nepotvrdenie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu nevyhnutnej na
realizáciu výhry, čo spôsobuje zánik práva na výhru.
2. Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom ani po troch telefonických pokusoch, zaslaní mailu a výherca sa
neozve organizátorovi do 10 pracovných dní od termínu, kedy bol prvýkrát telefonicky kontaktovaný, spôsobuje mu
to zánik práva na výhru a výhru získava vyžrebovaný náhradník. Rovnaký postup sa uplatní aj v prípade, že sa
nepodarí skontaktovať 1. náhradníka – žrebuje sa ďalší náhradník až do momentu, kým si niekto výhru
neprevezme.
3. Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí, že telefonický hovor vykonaný s cieľom kontaktovať výhercu v súlade s týmito
pravidlami môže byť partnerom súťaže nahrávaný na účely preukázania udelenia súhlasu so spracovaním a
použitím osobných údajov. Práva súťažiaceho pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
4. Výhry (uvedené v časti IV.) budú výhercom zaslané kuriérom spolu s „Protokolom o odovzdaní ceny“ po zverejnení
výhercov v súťažnej aplikácii do 40 dní od potvrdenia záujmu o výhru výhercom. Výherca protokol podpíše
a odovzdá kuriérskej službe pri preberaní ceny.
5. V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo
osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi
po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.
VI. Záverečné ustanovenia
1. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany súťažiacich a tiež
právo na
a) prípadné vylúčenie súťažiaceho z účasti v súťaži pre nesplnenie niektorej z nich;
Slovak Telekom, a. s.
Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika
IČO/IČ DPH 35 763 469/SK 2020273893
Obchodný register Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B
b) nepriznanie práva na výhru, pokiaľ sa spoluorganizátorovi súťaže nepodarí úspešne skontaktovať
s výhercom v zmysle týchto pravidiel;
c) nepriznanie práva na výhru, pokiaľ si výherca neprevezme výhru;
d) nepriznanie práva na výhru aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok súťaže bude zistené
dodatočne (po určení súťažiaceho za výhercu v súlade s týmito pravidlami), najneskôr však do momentu
odovzdania výhry.
2. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej
hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie.
3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor.
4. Výhry v súťaži podliehajú dani z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a
výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry v súťaži sa zahŕňajú do
vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení
neskorších predpisov. Výhry odovzdané výhercom predstavujú výhry pred zdanením a organizátor súťaže nenesie
žiadnu zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti alebo povinnosti zo zákona o zdravotnom poistení
vyplývajúce výhercovi z prijatia výhry.
5. Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora a zverejnené na internete vo fotosúťaži Selfie
nad zlato.
6. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu
pravidiel súťaže oznámi organizátor vo fotosúťaži Selfie nad zlato alebo na svojej fanstránke
www.facebook.com/telekom.sk.
V Bratislave, 1. 6. 2014
Slovak Telekom, a. s.
Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika
IČO/IČ DPH 35 763 469/SK 2020273893
Obchodný register Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B
Download

Štatút súťaže „Selfie nad zlato“